LP_3_2015

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

Л е г к а п р о м и с л о в і с т ь Н А У К ОВ ОВ И Р ОБ Н И Ч И Й ЖУ Р Н А Л

[close]

p. 2

К и ї в с ь к и йн а ц і о н а л ь н и й у н і в е р с и т е т т е х н о л о г і йт ад и з а й н у в у л . Н е ми р о в и ч а Д а н ч е н к а , 2 м. К и ї в , У к р а ї н а , 0 1 0 1 1 т е л . / фа к с : + 3 8( 0 4 4 ) 2 8 0 0 5 1 2 k n u t d @k n u t d . c o m. u a www. k n u t d . c o m. u a

[close]

p. 3

85 років Київському національному університету технологій та дизайну ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ Легка промисловість ВИДАЄТЬСЯ З 1960 р. липень – вересень 3 (242) 2015 ЗМІСТ  ІЗОВІТ В.А. Привітання-звернення з нагоди 85-річного ювілею Київського національного університету технологій та дизайну ГРИЩЕНКО І.М. Наш університет шляхом реформ ІГНАТЬЄВА І.А. Освіта – скарб, а праця – ключ до нього КАПЛУН В.В. Науково-інноваційна діяльність університету в умовах трансформації освітнього процесу ЧАБАН В.В. Сучасні технології в освітньому процесі ВІТКОВСЬКИЙ С.І. Розвиток матеріально технічного забезпечення університету ЗЕНКІН М.А. Мехатронні та комп’ютерні технології: новий підхід у підготовці інженерних кадрів КОЛОСНІЧЕНКО М.В. Дизайн як форма функціональності, краси і любові ЗУБКОВА Л.І. Ми придумуємо моду ХОМЕНКО О.В. Готуємо фахівців для глобального бізнесу БАУЛА О.П. Хімія життя НАТРОШВІЛІ С.Г. Ринкові технології: наш регіональний освітньо-науковий осередок ХІМІЧ О.М. Юридичний факультет на нових теренах ІВАСЕНКО М.В. Печерські каштани: від ситцевих балів до сучасності Партнери про університет 2 3 7 11 18 22 24 28 35 39 42 48 51 54 58    Головний редактор: ГРИЩЕНКО І.М., проф., д.е.н., ректор Київського національного університету технологій та дизайну, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Заступники головного редактора: ЛІЩУК В. І. БОРОДИНЯ О.Г. КАПЛУН В.В. Редакційна колегія: БАУЛА О.П. БЕРЕЗНЕНКО С.М. ВОРОНІНА Л.М. ГАВРИШ Л.Т. ГАРКАВЕНКО С.С. ЄРМОЛАЄВА Т.О. ЗЕНКІН М.А. ЗУБКОВА Л. І. ІГНАТЬЄВА І.А. КОЛОСНІЧЕНКО М.В. ПАРАСКА Г.Б. ПОЛОВНІКОВ І.І. СОКОЛОВСЬКИЙ О.Б. СКИБА М.Є. ТАРАСЕНКО І.О. ХІМІЧ О.М. ХОМЕНКО О.В. ЧАБАН В.В. ЧУРСІНА Л.А. МАЗУР Н.П. – старший редактор ПАВЛОВ В.В. - відповідальний секретар            ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 4443 від 08.08.2012р. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 993 від 24.07.02р. Всі матеріали, які опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь яке використання (повне або часткове) статей чи ілюстрацій, можливе лише за письмової згоди редакції. Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації. Журнал входить до переліку наукових фахових видань. Галузь наук – технічні. Наказ МОН України від від 22.04.2011 р. № 1-05/4 Індекс журналу в каталозі передплатних видань України – 91443 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корп. 1, к. 1-0252 тел.: +38 (044) 256-29-86 e-mail: lp@knutd.com.ua, www.knutd.com.ua

[close]

p. 4

85 років Київському національному університету технологій та дизайну ПРИВІТАННЯ-ЗВЕРНЕННЯ з нагоди 85 - річного ювілею Київського національного університету технологій та дизайну Усі досягнення Київського національного університету технологій та дизайну стали можливими завдяки наполегливій роботі колективу університету, умілого керівництва та самовідданої праці всіх структурних підрозділів. Сьогодні колектив університету продовжує і примножує свої славні традиції. Ваш Університет займає гідну позицію серед вищих шкіл України. І цей ювілей — ще одна приємна нагода відзначити Ваш високий професіоналізм, інноваційні підходи та самовіддану працю. Бажаю всім читачам, а також редакційній колегії журналу «Легка промисловість» здоров'я, щастя, добробуту та нових звершень в ім'я нашої України! Валентина ІЗОВІТ, президент-голова Правління Української асоціації підприємств легкої промисловості Шановні читачі журналу «Легка промисловість»! Звертаюся до багатотисячної аудиторії читачів журналу «Легка промисловість» з нагоди надзвичайно важливої та урочистої події – 85-річного ювілею Київського національного університету технологій та дизайну, який є засновником нашого журналу. Історія Київського національного університету технологій та дизайну – це складний, багатоетапний, насичений різноманітними подіями та досягненнями шлях одного з найкращих вищих навчальних закладів нашої країни. Університет є унікальним за своєю суттю навчальним закладом України, у якому з перших днів його роботи і впродовж усіх 85 років активно розвивалися наукові школи, на базі яких студентів навчають виробляти одяг і хутра, шкіряні вироби і взуття, текстиль та вироби з нього, удосконалювати хімічні, інженерні, комп’ютерні та економічні технології, дизайнерське виробництво. В університеті переважає технологічний напрям підготовки фахівців, а за галузевою ознакою домінуючою є сфера легкої промисловості. Університет є безперечним лідером з підготовки кадрів для легкої та хімічної промисловості, художньо-технічного дизайну промислових виробів, сфери економіки та побутового сервісу, індустрії моди. Тож щоб бачити проблеми галузей, мати з ними постійний зв'язок, знати потреби роботодавців, навчальний заклад тісно співпрацює з ринком праці, постійно підвищуючи якість освітніх послуг. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ №3, 2015 2

[close]

p. 5

85 років Київському національному університету технологій та дизайну НАШ УНІВЕРСИТЕТ ШЛЯХОМ РЕФОРМ Шановний читачу! спеціалізацій; перепідготовку фахівців з 4 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст» та 11 спеціальностей за ОКР «спеціаліст». Також ми готуємо кандидатів та докторів наук по 12 спеціальностях, які можуть захищати свої дисертації у шести докторських спецрадах по захисту дисертацій. Сьогодні наш університет – безперечний лідер з підготовки кадрів для легкої та хімічної промисловості, художньотехнічного дизайну промислових виробів та їх середовищ, сфери економіки та побутового сервісу, індустрії моди та ін. Цим сферам економічної діяльності притаманна найбільша кількість нових технологій, прагнучі підвищення якості освітніх послуг. Щоб бачити проблеми галузей і мати з ними зв'язок, щоб знати для кого університет працює, та хто буде споживачем випускників і яких фахівців потребує роботодавець, ми тісно співпрацюємо з ринком праці. Реформування освіти, яке передбачає новий закон України «Про вищу освіту», має за мету становлення і розвиток освіченої людини, здатної до творчості, саморозвитку й самореалізації. В університеті створена система освітніх послуг для реалізації ідеї освіти і самоосвіти людини протягом життя. Сучасний освітній процес пронизаний системним вихованням у молоді любові до праці та простим життєвим імперативом: до минулого вдячність, до сьогоднішнього – дія, до майбутнього – відповідальність. Успішне входження до категорії найкращих університетів столичного регіону – 6 місце у консолідованому рейтингу МОН України – для КНУТД стало не випадковістю, чи забаганкою фортуни. Це – закономірний результат послідовної і системної роботи, яку колектив проробив за останні роки. Як наслідок, значне посилення наших позицій як у національному, так і міжнародному визнанні. Наш університет у рейтингу ТОП-200 займає 23 місце, серед технічних ВНЗ – 10-у позицію, у Міжнародному рейтингу наукометричної бази Scopus – 37 місце серед вищих навчальних закладів України. №3, 2015 Мудрість народна твердить, що наука – срібло, а практика – золото. Все це успішно поєднується в нашому університеті. Нині Київський національний університет технологій та дизайну – це багато-профільний навчально–науково–інноваційний комплекс широко розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних напрямів. Наш університет – унікальний за своєю суттю, в якому за 85 років роботи, з перших днів активно розвивались наукові школи, на базі яких здійснюється навчання студентів виробництву одягу і хутра, шкіряних виробів і взуття, текстилю, виробів з нього, технологіям хімічних, інженерних, комп’ютерних, економічних, дизайнерських виробництв. У нашому університеті фактично переважає технологічний напрям підготовки фахівців, а за галузевою ознакою, домінуючою є сфера легкої промисловості. КНУТД мав різну назву, статус, структуру. Перша назва – Київський шкіряний інститут, створений 1 жовтня 1930 року з чисельністю студентів 485 осіб, які навчались на хімікотехнологічному, механіко-технологічному та інженерно-економічному факультетах. Зараз в університеті навчається разом з коледжами близько 10 тис. студентів. Щорічний випуск фахівців – близько 3 тис. осіб. Тепер університет готує фахівців з 16 галузей знань, 13 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», 29 напрямів за РВО «бакалавр», 36 спеціальностей за ОКР «спеціаліст» і РВО «магістр» та з 40 фахових спрямувань та ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 3

[close]

p. 6

85 років Київському національному університету технологій та дизайну Університет успішно виконує завдання, які намічені Програмою стратегічного розвитку КНУТД і впроваджує інноваційні проекти, дбайливо використовує ресурси, щоб стати ефективним університетом. За свої 85 років пройдено складний, багатоетапний, насичений різними подіями, успіхами, і досягненнями шлях становлення. Динамічно здійснюється адаптація університету у ринкове середовище на сучасному етапі за програмою розвитку на 2010 – 2017 роки. Перший етап був пов’язаний із створенням умов для системної і масштабної модернізації освітньої і наукової діяльності. Найсучасніший зміст вимагає найновіших технологій навчання. Перш за все – інформаційнокомунікаційних. Це перехід на викладання за допомогою сучасних комп’ютерномультимедійних технологій, підготовка та впровадження у навчальний процес в університеті Модульного середовища – програмного продукту, розробленого відповідно до стандартів інформаційних навчальних систем, який включає повну інформаційну систему педагогічного забезпечення навчального процесу. Всі викладачі мають персональний доступ. Всі студенти денної і заочної форми навчання одержують доступ до ресурсів нашої бази шляхом колективної і персональної реєстрації. Ми посилили вимоги до наших викладачів, щоб вони зростали професійно, прагнули більшого, пізнавали нове. Другий етап полягав у вирішенні однієї із найважливіших цілей у освітній сфері – інновації. Університет має потужний кадровий склад науковців. У виконанні науководослідних робіт беруть участь більшість науково педагогічних працівників. Розвиваються інноваційні системи енергозбереження та енергоефективності. Оновлено і модернізовано освітні програми, які є основою підготовки сучасних фахівців. У 2010 – 2011 рр. в університеті здійснений перехід на ступеневу підготовку у відповідності до Болонської системи. Розроблено або модернізовано всі програми середньої та вищої освіти, в т.ч. молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та докторантів. Створена і діє система рейтингування ефективності основних освітніх ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ та наукових кадрів, та підрозділів. Реалізується компетентнісний перехід у навчанні на основі врахування потреб ринку праці, посилюється міжнародна співпраця із навчальними та науковими закладами. Третій етап. Новий імпульс освітньої діяльності пов'язаний з розпочатою в 2013 році роботою зі створення умов для переходу на принципи підприємницького вищого навчального закладу. В КНУТД було започатковано та впроваджено систему «Фінансового менеджменту». Шляхом злагодженої роботи усіх структурних підрозділів досягнуто: комп’ютеризації усіх процесів фінансово - господарської діяльності; створення єдиної бази даних фінансової та кадрової інформації; спрощення ведення бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; централізоване управління фінансами та обліком матеріальних цінностей; автоматичне формування звітності, як за результатами діяльності окремих підрозділів, так і університету в цілому; оперативний контроль та аналіз стану виконання бюджетів. Для розвитку університету реалізація енергозберігаючих заходів є обов’язковою умовою. З 2010 року в університеті створена ефективна система управління енергоспоживанням для оптимізації споживання енергоносіїв і води. Економічний ефект дав можливість в університеті підвищити оплату праці для викладачів. Розвиток інноваційного (підприємницького) університету передбачає розробку і постійне оновлення освітніх інформаційних ресурсів. Це електронно-освітні ресурси і інші навчально - методичні матеріали, комп'ютерні навчальні програми (САПР Solid Works, Delcam та ін.), лабораторні практикуми. Впровадження сучасних освітніх технологій і форм організації навчального процесу веде до підвищення якості викладання. Нарощування освітнього потенціалу університету обумовлено створенням і модернізацією матеріально-технічної бази навчальних підрозділів. Нині більшість лекційних аудиторій обладнані сучасною аудіоі відеотехнікою та ін. обладнанням, яке дозволяє розкрити творчі можливості викладача. Суттєво вдосконалена система дистанційної підтримки навчання, яка стала базою для розгортання навчальної і науководослідної діяльності в Україні і за кордоном. №3, 2015 4

[close]

p. 7

85 років Київському національному університету технологій та дизайну Четвертий етап характеризується активною імплементацією нового Закону України «Про вищу освіту» та реалізацією стратегії розвитку КНУТД до 2017 р. з метою підготовки молоді не лише глобалізаційного типу, але й патріотичного спрямування. Реалізація положень Закону вимагає від усіх напрямів діяльності КНУТД, а особливо від освітнього процесу переосмислення мети, завдань та принципів освітньої діяльності. Головна мета реформування вищої освіти полягає в поглибленні індивідуальної щоденної роботи із студентами та аспірантами на основі залучення їх до наукової роботи, організації практики на виробництві, участь у міжнародному співробітництві. Світова практика менеджменту визнає найпрогресивніший процесний підхід до управління організаціями, згідно з яким він розглядається як безперервна серія взаємозалежних, взаємопов’язаних управлінських методів, прийомів, способів дії на ведення справи. Зміна в одному з елементів структури має властивість спричиняти зміни в інших. Кожна з таких дій сама по собі вже є процесом, або функцією управління. Ми запровадили такий підхід до управління нашим університетом в останні роки. Він характеризується посиленням економічних аспектів освітянської діяльності, базується на принципах підприємницького менеджменту. Його сутність реалізується через модель ринково - орієнтованого університету за схемою: мета (цілі) – засоби – процеси – результат. Діяльність навчально-педагогічної підсистеми (за яку відповідає проректор з навчально-педагогічної роботи) створює освітні продукти (освітні послуги, продукти для забезпечення навчального процесу та компетенції випускників). Їх забезпечують кафедри, факультети, інститути, центри, коледжі які є освітніми структурними підрозділами. Головними процесами в освітніх структурах є виховання, проектування, розробка й реалізація освітніх програм (напрямів), прийом абітурієнтів, наукові дослідження й розробки та ін. Університетом здійснено моніторинг ринку праці на предмет актуальності спеціальностей, за якими готуємо фахівців. Проведено круглі столи з роботодавцями хімічної, фармацевтичної, легкої промисловості, сфери послуг та інших. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ За сприяння Спілки роботодавців, Української асоціації підприємств легкої промисловості та підприємств-партнерів уточнено і визначено основні загальні і професійні компетентності фахівців, яких готуємо для відповідних видів економічної діяльності. Відповідно було розроблено нові освітні програми і профілі усіх напрямів і спеціальностей, за якими розпочинає готувати фахівців університет з 2015р. Вже розпочали ліцензування нових спеціальностей. В цей період було повністю оновлено нормативнометодичну базу освітнього процесу. Розроблено Положення про організацію освітнього процесу, яке враховує усі вимоги нового законодавства. Також оновлено та введено в дію 19 супутніх положення, що регламентують окремі питання освітнього процесу. Оновлено і впорядковано нормативно-правовий інструментарій системи забезпечення якості освітньої діяльності КНУТД, який налічує 112 положень: 12 загальноуніверситетських; 19 – про коледжі, інститути і центри; 30 – про відділи університету; 20 – з організації навчального процесу; 15 – з організації наукової діяльності; 12 – з організації господарської та фінансової діяльності. Також були посилені вимоги до викладачів щодо забезпечення внутрішньої системи якості освіти через підвищення кваліфікації НПП. До існуючих обов’язкових вимог до претендентів на посаду доцента/професора (науковий ступінь, вчене звання, рейтингова оцінка, пакет документів НМК для роботи у МСОП, наукові публікації), введені додаткові: публікації у виданнях, що віднесені до наукометричних баз, зокрема, SCOPUS, обов’язковість участі викладачів у заявках на гранти та підготовці аспірантів та докторантів. Практично завершилась організаційна робота по використанню сучасних інформаційнокомунікаційних систем у освітній діяльності, які стали звичною справою для наших викладачів: МСОП; Електронний журнал; Програма «Навчальний план»; Програма «Розклад»; Програма «Навантаження»; Програма «Антиплагіат»; Програма «Рейтинг НПП». Особлива увага в університеті приділяється прискореному розвитку сфери наукових досліджень і розробок в галузях легкої промисловості та інших областях економіки України. На черзі стоїть завдання підвищення ефективності науково-дослідних лабораторій №3, 2015 5

[close]

p. 8

85 років Київському національному університету технологій та дизайну для реалізації нових програм по пріоритетних напрямах розвитку університету. Сучасна науково-дослідна база університету забезпечує виконання наукових робіт. Воістину, університет – це місце, де здійснюють наукові дослідження, і тому там навчають студентів. В КНУТД зросла публікаційна активність науково-педагогічних працівників, аспірантів та магістрантів, яка з року в рік збільшується. Активізується участь наших вчених у конференціях різного рівня. Щорічно на базі КНУТД проводиться близько 20 конференцій, в т.ч. міжнародних. Досягнення вчених університету широко відомі в Україні та за кордоном. Вони демонструються на виставках таких як фестиваль моди KYIV FASHION, міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри та хутра, міжнародний форум товарів і послуг для дітей Baby Expo та Baby Fashion, Всеукраїнська студентська фото-виставка «Гаряча Крига» та ін. Пріоритетне значення для університету має створення механізмів і інфраструктури, які забезпечують інтеграцію університету у міжнародний науково-освітній простір. Університет застосовує ефективні механізми міжнародного співробітництва, включаючи реалізацію подвійних освітніх програм, в т. ч. із університетами Польщі, Білорусії та ін. Студентство університету за соціальним статусом ближче всіх знаходиться біля інтелігенції і є її резервом. Це соціальна група, яка характеризується творчою активністю, намаганням досягти успіху, упевненістю у своїх силах, романтизмом і максималізмом, життєвим оптимізмом, бажанням досягти професійної кар’єри та самоствердитись. Студентські роки це роки «підготовки до життя», задоволення бажань та визнання. Тому, при організації виховної роботи, ми враховуємо особливості студентського віку. Ринкова економіка вимагає від університету адаптації і врахування об'єктивних економічних законів. Тому економічні проблеми, які кожного дня виникають в університеті (а в майбутньому вони будуть ще більшими), вимагають якісного покращення економічної діяльності. Сьогодні наш університет більшу половину коштів заробляє самостійно, тому його необхідно розглядати не лише як навчальний заклад, але і як підприємство, а позабюджетну діяльність характеризувати як бізнес-процеси. Основними ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ видами бізнес-процесів є надання платних послуг, які є головним джерелом спецфонду. Отже, головним джерелом надходження коштів до спецфонду ВНЗ є плата за навчання студентів, які навчаються на контрактній основі. Тому надзвичайно важливого значення набувають управлінські рішення, які спрямовані на підвищення попиту на послуги, їх диверсифікацію, маркетингові комунікації, підвищення рейтингу та конкурентоспроможності ВНЗ. Дуже важливим фактором у ринковій економіці, який регулює усі господарські процеси у ВНЗ, є конкуренція. Саме конкуренція вимагає реформ у системі управління ресурсами ВНЗ для зростання, економії та ефективного використання всіх видів ресурсів. Така система управління має забезпечити прийняття оптимальних рішень. З року в рік, не зважаючи на кризу, фінансовий стан університету покращується, а заробітна плата – підвищується за рахунок зароблених колективом коштів. Ювілейні дати – це можливість оглянутись назад, подивитись на свою історію, подякувати людям за роботу. Підготовка до свята мобілізує, об'єднує колектив. Ювілей – іміджевий захід. Про нас більше узнають абітурієнти, гості. До нас буде привернута увага колег, владних структур, засобів масової інформації. Таке велике свято – справді яскрава подія і для України і для міста Київ. Це мотивує нас не знижувати темпи розвитку, працювати ефективніше. Ми зуміли зробити багато – справді цікавого і значного для нашого колективу, міста, суспільства. Здорова, творча атмосфера в колективі, взаємодовіра і взаєморозуміння, почуття відповідальності, корпоративна культура дають нам підстави вірити в стабільний розвиток і щасливе майбутнє колективу, що забезпечить нашим випускникам якісну освіту і престижний диплом. З повагою та побажаннями добра і щастя, миру та благополуччя. Іван ГРИЩЕНКО, ректор Київського національного університету технологій та дизайну №3, 2015 6

[close]

p. 9

85 років Київському національному університету технологій та дизайну ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УНІВЕРСИТЕТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТА – СКАРБ, А ПРАЦЯ – КЛЮЧ ДО НЬОГО Ось уже 85 років Київський національний університет технологій та дизайну є провідним закладом освіти, науки й культури, який здійснює освітню діяльність на високому науковому, науково-технічному, інноваційному і методичному рівні та забезпечує здобуття молодими людьми вищої освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. Головним завданням університету є підготовка фахівців спроможних ефективно працювати в оточенні, яке характеризується високим ступенем різноманітності, глобальними взаємозв'язками, широким доступом до цифрової інформації та високою динамічністю. Разом з тим університет постійно трансформується і розвивається у складних умовах конкурентного ринку. Сьогодні в КНУТД навчається близько 10 тис. студентів, серед яких понад 300 – це студентиіноземці з Азербайджану, Грузії, Туреччини, Китаю, Індії, Молдови, Ірану та ін. Університет здійснює підготовку фахівців в 16 галузях знань з 36 спеціальностей за освітніми (освітньо-науковими) рівнями від молодшого спеціаліста до доктора наук. Лінійка спеціальностей, за якими готує фахівців університет, говорить про широту і різноманіття освітньої діяльності КНУТД. А саме, університет є лідерам за спеціальностями: технологія виробів легкої промисловості, дизайн, хімічна технологія, фармація, побутове обслуговування та гідно конкурує в підготовці фахівців з комп’ютерної інженерії, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, інженерної механіки, електромеханіки, менеджменту, економіки підприємства, обліку і аудиту та інших. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ Трансформація освітніх процесів і прийняття низки програм розвитку університету у відповідь дозволили сформулювати основну мету освітньої діяльності КНУТД в нинішніх умовах – реалізація особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих здібностей, формування активної соціальної позиції особистості, в задоволенні потреб молоді і суспільства та підготовці компетентних, конкурентоспроможних фахівців європейського рівня. Досягнення поставленої мети потребує виконання ряду програмних завдань освітньої діяльності університету в контексті сучасних соціально-економічних трансформацій та розбудови національної системи освіти, а саме: − забезпечення здобуття здобувачами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями; − формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; №3, 2015 7

[close]

p. 10

85 років Київському національному університету технологій та дизайну ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УНІВЕРСИТЕТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ − провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів в освітньому процесі; − забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності; створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; − участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави шляхом формування людського капіталу; − налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці. В університеті сьогодні активно впроваджуються європейські принципи організації освітнього процесу, застосування яких стимулює постійне підвищення якості підготовки фахівців у сучасному інформаційнокомунікаційному суспільстві. Основними з них є: − компетентність: передбачає підхід до визначення результатів навчання і базується на їх описі в термінах компетентностей; − студентоцентризм: базується на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку особистості; − мобільність – передбачає можливості для вільного переміщення студентів, викладачів, дослідників у світовому освітньонауковому просторі; − науковість та прогностичність: забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності; − гнучкість, партнерство, організаційна динамічність та усвідомлення перспектив. З метою забезпечення якості освітньої діяльності у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту», використовуючи надану законом автономію університетам у визначенні змісту освітніх програм та методів навчання, у 2015 році розроблено та введено в дію 33 бакалаврські та 34 магістерські освітні програми, за якими готуватиме фахівців університет. За сприяння Спілки роботодавців, Української асоціації підприємств легкої промисловості та підприємств-партнерів визначено і уточнено загальні і професійні компетентності фахівців, на формування яких направлений освітній процес в КНУТД. Одним з пріоритетних напрямів удосконалення освітнього процесу в КНУТД є формування системи забезпечення якості освітньої діяльності. Зокрема, виконуючи завдання імплементації нового освітнього законодавства, у 2015 році було повністю оновлено нормативно-методичну базу освітнього процесу. Розроблено Положення про організацію освітнього процесу в КНУТД. Враховуючи усі вимоги нового законодавства оновлено та введено в дію 19 супутніх положень, що регламентують окремі питання освітнього процесу. Якісний освітній процес неможливо уявити без повного навчально-методичного забезпечення освітніх програм. Викладачами університету проведено великий обсяг робіт по формуванню сучасного науково-методичного забезпечення освітнього процесу. №3, 2015 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 8

[close]

p. 11

85 років Київському національному університету технологій та дизайну ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УНІВЕРСИТЕТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КНУТД є провідним розробником фахової навчально-методичної літератури з ряду спеціальностей. Так, тільки за останніх п’ять років викладачами університету було видано близько 250 підручників та навчальних посібників, 2650 одиниць навчальнометодичних рекомендацій. Оскільки особлива увага в університеті приділяється системі внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців, політика університету направлена на постійне вивчення запитів і потреб споживачів освітніх послуг і швидке реагування на їх зміну, задоволення потреб студентів в інтелектуальному, культурному, духовному і моральному розвитку, встановлення і розвиток стійких і взаємовигідних відносин з роботодавцями, навчальними закладами й іншими зацікавленими сторонами. Інтеграція України у світовий освітній простір сприяє пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, якості підготовки компетентних конкурентоспроможних фахівців і вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, створення наукових та освітніх порталів, середовища обміну інформацією в режимі он-лайн, організації доступу до світових електронних баз даних, інтернет-ресурсів, тобто створення інформаційно-освітнього середовища. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ Для розширення можливостей отримання студентами університету якісної вищої освіти, формування його готовності до ефективної професійної діяльності актуальним стає здатність молодого покоління до самонавчання, підготовка до самореалізації та життєдіяльності в інформаційному і високотехнологічному суспільстві. Для інформаційного навчальнометодичного забезпечення освітніх програм та забезпечення постійного мобільного доступу до освітніх ресурсів в університеті створено і успішно розвивається Модульне середовище освітнього процесу (МСОП). Усі дисципліни освітніх програм мають електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) до якого увійшли: навчальна та робоча програма дисципліни, електронний підручник, електронний конспект лекцій, електронні методичні матеріали, електронні словники, довідники, електронний практикум з дисципліни, тестові завдання, тощо. Для забезпечення вимог якості ЕНМКД у КНУТД впроваджено обов’язкову сертифікацію – експертну перевірку якості електронних освітніх ресурсів дисциплін. Наразі стоїть завдання зовнішньої сертифікації для підвищення рівня якості наповнення змістової складової інформаційного забезпечення освітніх програм. Про ефективність використання МСОП (особливо для заочної та дистанційної форми навчання) свідчить зростання активності комунікації між учасниками освітнього процесу. Викладач і студент мають можливість спілкуватися у віртуальному навчальному середовищі вебкласу, використовувати сучасні технології №3, 2015 9

[close]

p. 12

85 років Київському національному університету технологій та дизайну ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УНІВЕРСИТЕТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ навчального процесу: онлайн-семінари (вебінари), онлайн-зустрічі; спілкування студента з викладачем-консультантом, студентами групи, з адміністраторомконсультантом через онлайн-чат, офлайнпошта. Активними засобами дистанційного навчання є графічний чат, форум, дошка оголошень, тестування тощо. Реалії сучасної освіти посилюють важливість використання електронного інформаційно-освітнього середовища, яке є необхідною складовою системи якості вищої освіти, зокрема для проведення моніторингу якості освітньої діяльності ВНЗ. Для забезпечення прозорості і об’єктивності оцінювання успішності здобувачів вищої освіти у КНУТД розроблено і впроваджено в роботу автоматизовану систему обліку навчальної роботи здобувачів вищої освіти «Електронний журнал». З метою ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях здобувачів вищої освіти використовується електронна програма «Антиплагіат». Для оцінки ефективності роботи науковопедагогічних працівників (НПП) розроблено електронну систему рейтингового оцінювання діяльності НПП. Система рейтингового оцінювання впроваджена з метою підвищення якості освітнього процесу, створення конкурентного середовища серед НПП та структурних підрозділів університету для стимулювання росту професійної компетентності, підвищення ефективності науково-педагогічної роботи та розвитку творчої ініціативи. Результати рейтингового оцінювання НПП КНУТД у 2014-2015 н.р. показали важливість мотиваційної складової у підвищенні ефективності роботи науковопедагогічних працівників. Проблемні R<1 Достатньо успішні 1,2 > R ≥ 1 Успішні 1,5 >R ≥ 1,2 Перспективн 1,5 ≥ R ≥ 2 Чотирьохрічний досвід застосування системи рейтингового оцінювання діяльності НПП свідчить про її ефективність як мотиваційного засобу. За результатами роботи НПП у 2014-2015 н.р. отримано високі показники, переважна більшість НПП є успішним і перспективним науково-освітнім ресурсом Університету. Оскільки ключовим принципом формування європейського освітньо-наукового простору є вільне переміщення студентів, викладачів і науковців з метою академічного і загальнокультурного взаємозбагачення, в Університеті велике значення приділяється організації та реалізації цих можливостей. З метою надання освітніх послуг за програмами міжнародної академічної мобільності, зокрема Програмою «Подвійний диплом» в рамках договору про співпрацю між Університетом та Вищою школою менеджменту (м. Варшава) у 2014 році на базі КНУТД було створено Українсько-польський навчальний центр. Керуючись Положенням про академічну мобільність студентів КНУТД, з 01.10.2014 року розпочато навчання за двома спільними освітніми програмами: «Управління підприємством в об'єднаній Європі» та «Управління банківською справою і фінансами». Нині Київський національний університет технологій та дизайну стрімко розвивається, продукуючи нові ідеї, знання і технології, активно переймаючи досвід провідних європейських університетів. Наш Університет є відкритим для обміну досвідом, зокрема у вдосконаленні освітнього процесу та забезпеченні якісної освіти. Досвід КНУТД як одного з провідних ВНЗ України галузевого спрямування, є корисним для наслідування тими університетами, які прагнуть високої якості підготовки фахівців і конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Щиро бажаємо всьому студентству успіхів у навчанні, здоров'я та наполегливості! Ірина ІГНАТЬЄВА, проректор з науково-педагогічної роботи КНУТД №3, 2015 21.20% 39.10% 7.70% 32.00% ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 10

[close]

p. 13

85 років Київському національному університету технологій та дизайну НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО - ІННОВАЦІЙНА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Наукова та інноваційна робота завжди заходиться в центрі уваги керівництва нашого університету, як основна складова освітньої діяльності. Впровадження інноваційних підходів реалізовується у відповідності до розроблених та прийнятих програм з розвитку інноваційної діяльності, які мають чіткі цілі, пріоритети та напрямки. Спостерігається поступове зростання ролі наукових досліджень у навчальному процесі, що є наслідком удосконалення структури, форм, змісту та підвищення ефективності науково-інноваційної діяльності, зокрема через впроваджену систему рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університету. Стан науки в університеті характеризується подальшим розвитком наукових шкіл, наявністю зв’язків між національними та зарубіжними науково-освітніми закладами, підвищенням якості наукових досліджень. Наукова діяльність в університеті є інтелектуальною творчою роботою, що здійснюється у формі фундаментальних і прикладних наукових досліджень та спрямовується на одержання і використання нових знань. Суттєве пожвавлення науководослідної роботи спостерігається за пріоритетними напрямами: нанотехнології, екотехнології, ресурсо- та енергозбереження, ергономіка і дизайн. ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ У відповідності до Стратегії розвитку університету на період 2014-2017 роки, наукові школи університету повинні забезпечувати відтворення, розвиток та використання науково - технічного потенціалу, впровадження сучасних екологічно чистих і безпечних, енергота ресурсозберігаючих техніки і технологій, створення та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції. Сучасні тенденції зумовлюють зміни концептуальних засад наукової діяльності університету. Це пов’язано із необхідністю підвищення конкурентоспроможності наукових досліджень і його інтеграції у міжнародний науковий процес. Найбільш результативними стали проекти, що реалізуються за участю міжнародних партнерів нашого університету. Так, зросла кількість міжнародних грантів, університет став організатором міжнародних наукових конференцій за кордоном, зросла кількість вчених університету, які брали участь у наукових заходах за кордоном, суттєво покращилась матеріальна лабораторна база університету за рахунок грантової підтримки, пожвавився процес закордонних стажувань як зрілих науковців, так і молодих вчених. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ №3, 2015 11

[close]

p. 14

85 років Київському національному університету технологій та дизайну НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Акцентуючи увагу на розвитку сучасного університету підприємницького типу, вчені університету налаштовані і надалі вирішувати нагальні проблеми галузі легкої промисловості, що мають вагоме значення для зростання іміджу університету і його входження у національні та міжнародні рейтинги. Варто відмітити, що двічі поспіль науковцям університету присуджена Державна премія у галузі науки і техніки України. Все це досягнуто в умовах соціальної і політичної нестабільності, економічної кризи та недооцінки ролі науки в державі як головного чинника розвитку економіки і суспільства. Наявні результати науково-технічної та інноваційної діяльності науковців університету поступово інтегруються в освітній процес і суттєво впливають на підвищення якості підготовки фахівців. володіють сучасними технологіями пошуку, обробки інформації і здатні мислити креативно. Підготовка наукових та науковопедагогічних кадрів в університеті здійснюється через аспірантуру з 1935 р., а через докторантуру – з 1992 р. За роки незалежності України через докторантуру і аспірантуру університету підготовлено більше 40 докторів та 500 кандидатів наук, з них 50 – це громадяни інших країн. З розвитком університету, а також з розширенням номенклатури спеціальностей, з яких здійснювалась підготовка студентів, розширилась підготовка і науково-педагогічних кадрів. Нижче наведені показники захисту докторських (1) та кандидатських (2) дисертацій: 1) 2) Одним із важливих результатів інноваційної діяльності університету є підготовка фахівців, які на основі здобутих сучасних знань та навичок здатні вирішувати складні завдання практичної діяльності, мають здатність до самоосвіти та самоудосконалення, ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ Діяльність наукових шкіл. Також варто зазначити, що нагальним завданням для університету є прискорення розвитку співпраці з бізнесом, базовими підприємства-ми галузі, використання їх можливостей, налагодження прямих зв’язків, заснованих на принципах державно-приватного партнерства. Надзвичайно важливими розробками стали обладнання, матеріали, технології та продукція для підвищення обороноздатності нашої держави. №3, 2015 12

[close]

p. 15

85 років Київському національному університету технологій та дизайну НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Ця робота базується на плідній співпраці університету з Міністерством оборони України, підприємствами, що виконують державні замовлення на речове забезпечення армії з урахуванням наявних викликів, ринкового попиту, ресурсних обмежень та стратегічних цілей університету на перспективу. Так, серед важливих робіт, виконаних науковими школами університету, слід відзначити: «Перспективні матеріали для новітніх типів електрохімічних джерел струму», науковий керівник – д.х.н., проф. Барсуков В.З. Виконано 10 Міжнародних грантів в напрямку розвитку фундаментальних досліджень та прикладної розробки новітніх ефективних матеріалів та електролітів для літій-іонних акумуляторів, супер-конденсаторів, пошуку та синтезу доступних матеріалів-каталізаторів для паливних елементів на основі електропровідних полімерів, нових вуглецевих матеріалів та їх композитів. «Фізико-хімічні основи формування структури колагену у виробництві шкіри та хутра», науковий керівник – д.т.н., проф. Данилкович А.Г. На ПАТ «Чинбар» розпочате промислове виробництво шкіряних гідрофобних матеріалів, що мають водовідштовхувальні властивості. Характерним для такої шкіри є утримування на поверхні крапель води. «Розробка теоретичних основ нових технологій виробництва тонко-волокнистих матеріалів», науковий керівник – д.х.н., проф. Цебренко М.В. Розроблені вітчизняні поліпропіленові бактерицидні хірургічні мононитки дають можливість замінити зарубіжні аналоги і використовувати для військової медицини та виготовлення сітчастих імплантатів. «Теоретичні і практичні основи створення ресурсозберігаючих технологій виготовлення виробів із сучасних текстильних і шкіряних матеріалів», науковий керівник – д.т.н., проф. Березненко М.П. Впроваджені у промислове виробництво принципово нові технології: комплекти одягу для захисту від особливо небезпечних інфекцій; комплекти бар’єрного хірургічного одягу для захисту від перехресного зараження; шовні хірургічні наномодифіковані нитки з антимікробними властивостями; багатошарові трансдермальні лікувальні пов’язки для осушення та лікування ран; текстильні матеріали для захисту техніки та персоналу від виявлення тепловізором та інші. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ Слушно згадати і про інші розробки наших вчених військового спрямування: Модуль автономний електроживлення. Модуль автономний електроживлення призначений для електрозабезпечення базового обладнання військового підрозділу у польових умовах (пристроїв локального освітлення, малопотужного електроінструменту і т.п.) змінною напругою живлення 220 В та комп’ютерних і комунікаційних пристроїв особового складу (електронних пристроїв локації, тепловізорів, радарів, далекомірів, зарядних пристроїв для засобів зв’язку, комп’ютерів, ін.), постійною напругою живлення 12 В (Каплун В.В., д.т.н., проф.). №3, 2015 13

[close]

Comments

no comments yet