Skärholmens Fastighetsägare

 

Embed or link this publication

Description

MED FOKUS PÅ GOD MILJÖ OCH ÖKAD TRYGGHET

Popular Pages


p. 1

MED FOKUS PÅ GOD MILJÖ OCH ÖKAD TRYGGHET MED FOKUS PÅ GOD MILJÖ OCH ÖKAD TRYGGHET

[close]

p. 2[close]

p. 3

I denna informationsbroschyr vill vi presentera Skärholmens Fastighetsägares, Skafasts, verksamhet och några av de projekt som vi har drivit tillsammans med andra aktörer. Här finns exempel och erfarenheter från våra framgångsrika samarbeten. Vi vill visa de fördelar våra medlemmar får, hur ett medlemskap kan gynna dig som fastighetsägare och långsiktigt öka värdeutvecklingen på fastigheterna i våra stadsdelar.

[close]

p. 4

VILKA ÄR VI? VAD VILL VI? Skärholmens Fastighetsägare är en ideell förening och våra medlemmar är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Skafast har varit verksamt sedan 2008 och arbetar för att Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg ska vara trygga, tillgängliga och trivsamma. Vår vision är att Skärholmen ska vara en del av Stockholm, där stadsdelarna har ett gott rykte och högt anseende. För att komma dit arbetar vi med att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokaler. Det gör vi genom att sätta fokus på vikten av en tilltalande miljö, en genomtänkt och funktionell stadsplanering, effektiva kommunikationer och ökad trygghet. I den här broschyren presenterar vi en del av föreningens projekt för att förmedla en bild av hur vi jobbar mot våra mål. MEDLEMSKAPET Som medlem har du tillgång till en unik samverkansplattform. Föreningen arbetar i tät kontakt med stadsdelsförvaltningen, polisen och andra samarbetspartners, vilket ger en positiv effekt på fastighetsägarnas verksamheter och åtaganden. Att vara medlem hos Skärholmens Fastighetsägare innebär nytta på både kort och lång sikt. På kort sikt kan du t.ex. få tillgång till utbildning i form av seminarier, ansluta dig till våra entreprenader, gynnas av vårt arbete med platsfokus och stadsutveckling och få hjälp med frågor i 4

[close]

p. 5

din vardag som fastighetsägare. På längre sikt är medlemskapet av strategisk vikt för att stärka en positiv utveckling av fastighetsvärdena genom föreningens verksamhet. TRYGGHETSBESIKTNINGAR Skafast erbjuder medlemmarna stöd i det långsiktiga arbetet med att utveckla tryggheten och säkerheten i och omkring bostäderna. Trygghetsbesiktningar ingår i medlemskapet och utförs av en konsult med gedigen kompetens och med stor erfarenhet av säkerhetsarbete. Trygghetsbesiktningarna presenteras muntligt och skriftligt. I besiktningen framgår vilka brister som finns rörande trygghet och säkerhet samt förslag till hur fastighetsägaren kan avhjälpa dessa. GEMENSAM AVFALLSHANTERING Våra medlemmar har möjlighet att ansluta sig till en gemensam avfallsupphandling som sköter insamlingen av grovavfall. Som komplement till avfallstjänsten erbjuds medlemmarna även anslutning till Skärholmens återvinningsteam. Återvinningsteamet städar och gör dagliga kontroller i miljörummen, sorterar avfall som hamnat fel och informerar boende hur de ska sortera sitt avfall. Avfallsvärdarna som i första hand är rekryterade från Skärholmen rapporterar till grovavfallsentreprenören om de upptäcker överfyllda behållare eller andra problem. Syftet är att det ska vara rent och snyggt i miljörummen och att avfallet som hämtas ska vara rätt sorterat. Projektet har varit mycket lyckat. Numera hålls anslutna källsorteringsrum med omgivande ytor kontinuerligt rena vilket skapar en trevlig miljö för de boende. För medlemmarna innebär den gemensamma upphandlingen sänkta kostnader för avfallshanteringen. Dessutom skapar den här satsningen nya arbetstillfällen för arbetslösa i Skärholmen. I TRYGGHETSBESIKTNINGEN TITTAR VI BLAND ANNAT PÅ: • Nyckel- och passersystem • Entréparti • Utemiljö • Övriga gemensamma utrymmen • Källar- och vindsförråd • Källardörrar och vindsdörrar/branddörrar • Sektionering av källare och vind • Parkering/Cykelparkering • Tvättstuga • Trapphus • Lägenheter i markplan (utifrån) • Lägenhetsdörr • Skalskydd 5

[close]

p. 6

TRYGGHETSSKAPANDE FÖRBÄTTRINGAR I DITT NÄROMRÅDE MOPEDINVENTERING Buskörning med moped eller motorcykel är ett problem för många boende i stadsdelsnämndsområdet Skärholmen. Även mopedstölder är ett stort problem, vilket initierade ett samarbete mellan de enskilda fastighetsägarna och polisen. Mopedinventeringar som våra medlemmar gjort i garage, cykelförråd och andra allmänna utrymmen i fastigheterna har medfört att upptäckta stulna mopeder har anmälts till polisen som har kontrollerat och forslat bort dem. Resultatet har blivit en minskad buskörning med mopeder i våra stadsdelar. 6

[close]

p. 7

LEKPLATSINVENTERING Under en boendedialog i Vårberg framkom att flera var missnöjda med den befintliga lekutrustningen på bostadsgårdarna. Av den anledningen genomförde Skärholmens Fastighetsägare en inventering av medlemmarnas lekutrustning. Resultatet delgavs respektive medlem, vilka valde att rusta upp och underhålla lekplatserna. privata handlare i Skärholmens stadsdelsnämndsområde tillsammans med ett företag som samlar in kundvagnar åt bland annat IKEA Kungens Kurva. Samarbetet har blivit mycket framgångsrikt och sedan starten har 1000-tals kundvagnar i området återsamlats och körts tillbaka till sina respektive ägare. Boende och besökare, fastighetsägare och handlare är alla glada över att kundvagnar försvunnit från miljöstugor, vägkanter och dikeskanter där de stått och samlat skräp och nu hittat hem. KUNDVAGNSINSAMLING Skafast har även initierat ett samarbete mellan 7

[close]

p. 8

Handlarna är nöjda med att få tillbaka sina vagnar som kostar mellan 700-1500 kr styck. SLYRÖJNING MED UTÖKAD BELYSNING Skärholmens Fastighetsägare har även inventerat olika gång- och cykelstråk som länge upplevts som misskötta och otrygga. Åtgärdsförslag till hur platserna skulle kunna förbättras togs fram och presenterades för stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret. Resultatet blev att Skärholmens stadsdelsförvaltning röjde sly och fällde en del träd för att förbättra genomsiktligheten samt att trafikkontoret förbättrade belysningen. Platserna är nu överblickbara och upplevs tryggare och trevligare. Under projektet har nya blomlådor, bänkar och askkoppar ställts ut och torghandel har öppnat. Centrumentréns markbeläggning har målats röd och en föreningstavla finns nu på plats så att boende och besökare kan annonsera. Projektet var mycket lyckat och uppskattas av fastighetsägare och boende i området. TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER I BREDÄNG Efter en boendedialog i Bredäng gjorde Skärholmens Fastighetsägare en trygghetsanalys av hela stadsdelen. Nyckelplatser som upplevdes otrygga av boende och platser som var brottsbelastade enligt polisens brottsstatistik uppmärksammades. Ett flertal problem felanmäldes och stadsdelsförvaltningen fick ta del av materialet. Ett år senare hade flera problem åtgärdats. Ett nytt belysningsprogram i hela centrum är genomfört och i kombination med nya undertak över gångstråken har Bredängs Centrum fått ett rejält lyft. UPPRUSTNING AV VÅRBERGSGÅNGEN Vårbergsgången hade länge upplevts som eftersatt och därför initierade Skafast ett upprustningsarbete av platsen för några år sedan. Målet var att med gemensamma krafter ge Vårbergsgången ett välbehövligt lyft för att göra platsen trivsam och trygg för boende och besökare. Projektet finansierades av berörda fastighetsägare och i upprustningsarbetet deltog Stena Fastigheter, HSB Stockholm, dåvarande centrumägaren Stendörren och Skärholmens stadsdelsförvaltning. WALK 127 Skafast driver projektet ”Walk 127” tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning. Föreningsaktiva kartlägger och felanmäler klotter och skadegörelse i området för att förbättra utemiljön och öka tryggheten i stadsdelsnämndsområdet. Projektet innebär att ungdomar från JKS i Bredäng genomför vandringar i bostadsområden 8

[close]

p. 9

och i stadsdelarna. De rapporterar fel och brister som exempelvis trasiga lampor eller klotter och eftersatt underhåll via trafikkontorets Tyck till App som vidarerapporterar till sin organisation eller berörda fastighetsägare. Sedan Walk 127 infördes märks stor skillnad. Färre brister rapporteras in, vilket tyder på att de snabbt blir åtgärdade. Rutterna som ungdomarna går bygger bland annat på information från Boendedialogen och annan information de har gått i främst Skärholmen, Vårberg och Bredäng. TRYGGHETSMÄTNINGAR I de trygghetsmätningar som Stockholms stad gör vart tredje år över hela staden, kan man se hur tryggheten i Skärholmens stadsdelsnämndsområde legat på samma nivå i stadsdelen totalt under perioden 2008 – 2014, precis som i staden som helhet och med vissa årsvisa variationer. 9

[close]

p. 10[close]

p. 11

AKTIV VERKSAMHET SEMINARIER OCH UTBILDNINGAR Skärholmens Fastighetsägare har genomfört flera seminarier och utbildningar med aktuella ämnen för medlemmarna. Bland annat har polisen och brandförsvaret berättat om sitt arbete i stadsdelarna. Dessutom har vi tagit upp ämnen som: • Mekaniska inbrottsskydd • Situationell brottsprevention och information från räddningstjänst och polis • Våld i nära relation • Lagen om skydd mot olyckor • TIBB ”Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd” i praktiken FÖRBÄTTRAD BILD AV SKÄRHOLMEN För att arbeta på djupet med att stärka stadsdelsnämndsområdets ställning ingår Skärholmens Fastighetsägare i ett projektarbete med kommunikationsavdelningen på Skärholmens stadsdelsförvaltning. Vi skall tillsammans arbeta med de olika digitala kanaler som vi har tillgång till, för att lyfta fram allt positivt som händer i stadsdelarna. Våra medlemmar får gärna hjälpa till med varumärkesarbetet då det är till fördel för alla; både boende och verkande i Skärholmen. VÄRDEUTVECKLING FASTIGHETER Ett av målen för föreningen är att fastighetsvärdena liksom värdena på bostadsrätterna ska öka i stadsdelarna. Statistik visar att värdet på de kommunala medlemmarnas hyresfastigheter har ökat med 23-25% mellan 2009 och 2015 i Bredäng, Skärholmen och Vårberg. Ökningen var i Sätra 36% under samma tidsperiod. Bostadsrättsvärdena ökat med 191% i Bredäng, 115% i Sätra, 140% i Skärholmen och 115% i Vårberg under åren 2010 – 2015-09. ANNONSER I TIDNINGEN SÖDRA SIDAN Föreningens första verksamhetsmål handlar om att öka stadsdelsområdets anseende och status. Ett effektivt sätt att göra det på är att sprida information om det goda arbete som görs. Skärholmens Fastighetsägare har därför tillsammans med stadsdelsförvaltningen och polisen åtta annonssidor i lokaltidningen Södra Sidan inbokade per år för att sprida kunskap om föreningens arbete med trivsel och trygghet. Vi tar gärna emot tips på spännande material till kommande annonser. 11

[close]

p. 12

ÖVRIG VERKSAMHET • Medlem i lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ • Löpande samarbete med Skärholmens kommunpolis • Löpande nätverkande med medlemmar och övriga aktörer i Skärholmens stadsdelsområde • Samordning av förenings- och aktivitetsstöd • Uppföljning och analys av trygghetsstatistik, stadens och medlemmarnas • Uppföljning av värdeutvecklingen på bostadsfastigheter och bostadsrätter • Delaktig i arbetet med Grannsamverkan i flerbostadsområden • Framtagande och uppdatering av fastighetsägarkartor vid behov • Inventeringar av fysisk miljö • Medverkan under boendedialoger 12

[close]

p. 13

MEDLEMMAR OCH SAMARBETSPARTNERS VÅRA MEDLEMMAR Skärholmens Fastighetsägare består av både stora och små fastighetsägare bostadsrättsföreningar i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. I vår styrelse är flera av dessa medlemmar representerade såväl som några av våra samarbetspartner. Du kan läsa mer om vilka som är medlemmar och om vilka som ingår i styrelsen på vår hemsida www.skarholmensfastighetsagare.se BLI MEDLEM Alla fastighetsägare, lokalfastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg är välkomna att ansluta sig till föreningen. Kontakta någon av oss på föreningskansliet så berättar vi mer om de fördelar ett medlemskap skulle ge dig. KONTAKT Kontakta eller besök gärna kansliet eller föreningens hemsida www.skarholmensfastighetsagare.se för mer information om föreningen, våra projekt eller nytt medlemskap. SAMARBETSPARTNERS Skärholmens Fastighetsägare samarbetar med flera aktörer som är verksamma i och utanför Skärholmens stadsdelsområde. Några av dessa är: • Skärholmens lokalpolisområde • Skärholmens stadsdelsförvaltning • Fastighetsägarna Stockholm • Söderortsvisionen • Trafikkontoret • Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ 13

[close]

p. 14

10

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet