Dimensiunea interactivă a Bibliografiei Naţionale Retrospective Româneşti a Cărţilor

 

Embed or link this publication

Description

studiu bibliografic

Popular Pages


p. 1

Maria Buturugă Dimensiunea interactivă a Bibliografiei Naţionale Retrospective Româneşti a Cărţilor Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2012, Piteşti, 18-19 mai 2012

[close]

p. 2[close]

p. 3

Bibliografia naţională retrospectivă românească a cărţilor este o parte importantă a activităţii bibliografice româneşti. Bibliografierea retrospectivă, la început de secol XXI, spre deosebire de situaţia din alte ţări europene, se află încă în fază de realizare, finalizarea ei neîntrezărindu-se în vreun fel. Academia Română, chiar de la înfiinţare, acum aproape un secol şi jumătate, şi-a propus, printre alte proiecte culturale de anvergură, să realizeze un repertoriu al tuturor publicaţiilor apărute în spaţiul românesc - proiectul a fost iniţiat de Ion Bianu.

[close]

p. 4

Astfel, s-a realizat Bibliografia Românească Veche (1508-1830), în prima jumătate a secolului XX, în patru volume, cu informaţia bibliografică organizată cronologic. În a doua jumătate a secolului XX, s-a realizat Bibliografia Românească Modernă (1831-1918), tot în patru volume, de această dată cu informaţia bibliografică organizată alfabetic. În anul 2011, aceste repertorii bibliografice au beneficiat de implementarea Aplicaţiei SIMBNR : Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective. Sistemul oferă acces integrat la informaţia bibliografică prin care se descriu şi se sistematizează cărţile imprimate pe teritoriul românesc, publicate în limba română, indiferent de autor şi loc, şi cărţile autorilor români, indiferent de limba şi locul apariţiei, pentru perioada 1508-1918. Aplicaţia SIMBNR, pe lângă posibilitatea de accesare on-line a textului celor opt volume din Bibliografia Românească Veche şi Bibliografia Românească Modernă, dispune şi de o posibilitate de contact pentru lămuriri, îndreptări sau completări la aceste informaţii bio-bibliografice. Dialogul bibliografic deschis aici va permite structurarea unor ediţii îmbunătăţite, completate şi îndreptate, ale acestor bibliografii naţionale retrospective româneşti.

[close]

p. 5

În conformitate cu politica ştiinţifică, documentară şi de popularizare a Bibliotecii Academiei Române, în Departamentul de Bibliografie Naţională, în prezent, se bibliografiază on-line cartea tipărită pe perioada 1919-1952, în spaţiul românesc. Anul 1919 este anul imediat următor realizării Marii Uniri, unde se oprise Bibliografia Românească Modernă, iar anul 1952 este anul de când a început bibliografierea curentă în Biblioteca Naţională a României. Sub formă de bază de date, bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti pentru această perioadă este în curs de elaborare, pe structura sistemului integrat de bibliotecă ALEPH 500, cu păstrarea criteriilor bibliografice stabilite pentru Bibliografia Românească Modernă. Dacă pe suport clasic, bibliografia ajungea la utilizator doar după publicare, în prezent, informaţia este accesiblă pe măsură ce este elaborată, imediat după înregistrarea în catalogul informatizat; bibliografia retrospectivă a cărţilor româneşti pe perioada 1919-1952 fiind prin construcţie o bibliografie on-line, cuprinsă într-o bază specială BIB din baza de date a Bibliotecii Academiei Române. Această bază de date poate fi de un real folos nu doar pentru utilizatori, ci şi pentru bibliotecile care au în lucru catalogul propriu on-line, informaţiile putând fi preluate prin transfer de date din sistemul integrat al Bibliotecii Academiei Române, în baza de date a bibliotecii respective. În acest scop, descrierile bibliografice pentru bibliografia retrospectivă sunt realizate în acord cu principiile de descriere în format UNIMARC, cu respectarea regulilor de catalogare ISBD(M), impuse de IFLA.

[close]

p. 6

Bibliografierea retrospectivă pentru cartea din perioada 1919-1952, în baza de date BIB, este în curs de realizare, urmând probabil să se încheie cam tot într-o jumătate de secol, precum precedentele. De această dată, întârzierea nu va fi cauzată de puţinătatea surselor de informare şi de precaritatea mijloacelor de realizare, ci tocmai dimpotrivă, de multitudinea surselor de informare şi de complexitatea mijloacelor de realizare. Această bibliografie este structurată pornind de la descrierile bibliografice ale documentelor din Biblioteca Academiei Române, documente primite prin intermediul depozitului legal, prin donaţii, schimb de publicaţii sau achiziţii plătite. Totuşi, o importanţă deosebită o au notele despre documente inexistente în Biblioteca Academiei Române, semnalate de diferite surse bibliografice, tipărite sau particulare. Pentru a realiza o cât mai temeinică prospectare la nivelul diverselor surse de informare, în vederea unei propuse exhaustivităţi bibliografice, în cadrul Departamentului de Bibliografie Naţională al Bibliotecii Academiei Române, a fost iniţiat un proiect bibliografic vizând structurarea şi gestionarea dimensiunii interactive a bibliografiei naţionale retrospective româneşti a cărţilor. Este vorba de un dialog prin care orice sugestie bio-bibliografică, relativă la autorii şi titlurile care fac parte din această bibliografie, să poată fi luată în considerare şi menţionată în cadrul monumentalei lucrări, în buna tradiţie a bibliografiilor naţionale retrospective tipărite.

[close]

p. 7

În cazul celor două mari repertorii bibliografice tipărite, autorii au ţinut cont de sugestiile primite din partea oamenilor de ştiinţă şi de cultură, ale căror informaţii bibliografice stau la baza adnotărilor la poziţiile bibliografice vizate. Aceste adnotări sunt însoţite de menţionarea persoanelor sursă. Informaţia bibliografică în măsură să completeze datele prezente în bibliografiile retrospective româneşti se poate referi la autori nemenţionaţi sau titluri, la completări de informaţii la titlurile prezente, sau poate conţine noi date biografice relative la autori.

[close]

p. 8

Proiectul bibliografic vizând structurarea şi gestionarea dimensiunii interactive a bibliografiei naţionale retrospective româneşti a cărţilor constă în punerea în practică a trei etape de implementare a dimensiunii interactive: iniţiere, publicitate şi concretizare.

[close]

p. 9

Etapa I. Iniţiere În a doua parte a anului 2011 a fost structurată o nouă posibilitate de contact între Biblioteca Academiei Române şi utilizatorii săi, constând într-un punct de acces pentru dialog biunivoc, specializat în informaţii bio-bibliografice. Se urmăreşte astfel atragerea utilizatorilor de bibliotecă, prin implicarea lor activă în realizarea bibliografiilor retrospective româneşti, activitate care poate aduce acel plus de informaţie pe care îl necesită orice bibliografie ce se doreşte exhaustivă.

[close]

p. 10

Etapa II. Publicitate Am făcut, şi facem în continuare, publicitate acestei noi facilităţi oferite de Biblioteca Academiei Române utilizatorilor săi. Noua facilitate de dialog bibliografic se află pe site-ul bibliotecii, pe pagina dedicată Bibliografiei Naţionale. Iniţierea dialogului bibliografic a fost marcată pe pagina web a bibliotecii, la rubrica Noutăţi. Am pus la îndemâna cititorilor, materiale promoţionale care să atragă atenţia asupra acestei noi facilităţi. Se găsesc astfel de materiale la biroul de eliberare permise, în sala cataloagelor de bibliotecă, la pupitrele sălilor de lectură, şi chiar pe mesele din sălile de lectură. În cadrul manifestărilor culturale şi ştiinţifice organizate în incinta bibliotecii, începând cu Noaptea Albă a Bibliotecii Academiei Române (1 octombrie 2011), am pus la dispoziţia participanţilor materiale promoţionale prin care aceştia sunt invitaţi să participe la dialog cu orice informaţie bio-bibliografică suplimentară faţă de şi relativă la bibliografia naţională retrospectivă românească a cărţilor, în special vizând perioada în lucru: 1919-1952.

[close]

p. 11

Materialele promoţionale au fost şi vor continua să fie oferite şi participanţilor la manifestări culturale şi ştiinţifice organizate de alte biblioteci sau instituţii de cultură, la care vor participa reprezentanţi ai Bibliotecii Academiei Române. Astfel a fost, de exemplu, la Chişinău, cu ocazia Târgului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Astfel este acum, cu ocazia Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2012. Prin realizarea variantelor în limba engleză şi în limba franceză ale site-ului Bibliotecii Academiei Române, facilitatea de dialog bibliografic va putea fi şi la îndemâna persoanelor interesate din străinătate. Vizăm în special publicaţiile ungureşti necunoscute de bibliografii români, despre care vom putea obţine astfel informaţii - o variantă în limba maghiară a site-ului Bibliotecii Academiei Române nefiind luată în considerare. O altă metodă practică de publicitate pentru proiectul bibliografiei interactive o reprezintă publicarea de articole în revistele de specialitate sau susţinerea de comunicări ştiinţifice în cadrul unor manifestări biblioteconomice - ocazii cu care se poate evidenţia dimensiunea interactivă a bibliografierii retrospective româneşti.

[close]

p. 12

Etapa III. Concretizare Imediat după iniţierea etapei de publicitate, etapa de concretizare a proiectului este gata să înceapă. Fiecare mesaj primit va fi studiat cu atenţie, verificat şi menţionat în cadrul bibliografiei retrospective în cazul în care aduce lămuriri, îndreptări sau completări pertinente. Noile înregistrări bibliografice astfel obţinute vor conţine şi menţiunea de origine a informaţiilor, cu date despre persoana care a oferit informaţiile şi, eventual, date despre contextul în care acestea au fost găsite şi păstrate. Dar şi lămuririle şi îndreptările ce vor completa, corecta sau explicita înregistrările existente vor fi însoţite de menţiunea de origine a informaţiilor. Cu ocazia festivă oferită de sărbătorirea a un secol şi jumătate de existenţă a Bibliotecii Academiei Române, vom afişa un index al persoanelor care au colaborat la completarea bibliografiei retrospective. Indexul va fi accesibil pe site, de pe pagina Bibliografiei Naţionale, şi va apărea şi în forma tipărită, alături de indexul publicaţiilor consultate, atunci când bibliografia retrospectivă va ajunge în această etapă.

[close]

p. 13

Prin intermediul proiectului bibliografic vizând structurarea şi gestionarea dimensiunii interactive a bibliografiei naţionale retrospective româneşti a cărţilor, se propune utilizatorilor de bibliotecă un dialog activ care va permite atingerea obiectivului de exhaustivitate bibliografică. Aşteptăm participarea dumneavoastră directă la activitatea bibliografică, pe adresa : bibliografie@biblacad.ro

[close]

Comments

no comments yet