Balatoni Futár 2015. december

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2015. december

Popular Pages


p. 1

2015. december utár Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk olvasóinknak! UNESCO címet kapott a Bakony-Balaton Geopark Változik a balatoni horgászrend Földvár - lendületben A megújult település: Máriafürdő

[close]

p. 2

Aktuális A cél: rendszerszemléletű környezetvédelem a körkörös gazdaságban Magas színvonalú konferencia az EMAS jegyében Az Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének 20 éves évfordulója alkalmából az új Európai Központi Bank (EKB) adott helyet egy nemzetközi konferenciának Frankfurtban (Main) november közepén. Régiónkból Egerszegi Zita, a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. munkatársa kapott meghívást és lehetőséget arra, hogy a nemzetközi nagyközönség előtt mutassa be a szervezet környezetvédelem területén elért eredményeit. Az EMAS egy olyan önkéntes környezetvédelmi irányítási eszköz, amelyet azért vezet be, azért alkalmaz egy szervezet, hogy növelje az erőforrás -és energiatakarékosságát, csökkentse a tevékenysége által okozott környezeti hatásokat, biztosítsa működése során a jogi megfelelést és a környezetvédelmi teljesítményéről készített jelentést nyilvánosságra hozza. A több mint kétszáz résztvevő nagyobb része uniós tagállamot képviselt, de voltak távol-keleti országokból érkezett vendégek is - elsősorban Kínából. Vítor Constâncio EKB alelnök jelenlétében tizenhét szervezet – ezek a hazájukban elsők között regisztráltak az EMAS rendszerben -, elismerésben részesült a folyamatos környezeti fejlesztésük terén tanúsított kiemelkedő elkötelezettségük révén. Magyarország részéről a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért részesült ilyen elismerésben. A díjat Herner Katalin vette át. „A Bizottság jelenleg véglegesíti azt az új cselekvési tervet, amely segíti a körkörös gazdaság kialakítását Európában. - Ez egy nagyon ambiciózus lépés, azzal a céllal, hogy az EU versenyképesebb legyen, alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású és erőforrás-hatékony gazdaság tudjon megvalósulni. „ - mondta Kestutis Sadauskas, az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának úgynevezett Zöldgazdaságának igazgatója, Karmenu Vella környezetpolitikai EU biztos nevében. Majd hozzátette: „környezetvédelmi irányítási képességek fellendítése és zöldítése szempontjából az EMAS rendszerben megvan a lehetőség, hogy egy ugródeszka legyen a körkörös gazdaság megvalósítása terén. „ A körkörös gazdasági modellben jelentős szerepet kap a hulladék minél és településeket, valamint jelentős példát mutasson a környezetvédelem és az innováció terén. Azt is kimutatták, milyen kulcsszerepe van a politikai támogatásnak abban, hogy segítse az EMAS rendszer a fenntarthatóság előmozdítását a magán- és állami szervezetek működése során. A Balaton érzékeny környezeti rendszerében fontos a fejlesztések összehangolása, felelősen gondolkodva a negatív környezeti hatások csökkentése. Az elérni kívánt jó környezeti állapot érdekében végzendő tevékenységeket tervezetten és ellenőrzött módon kell végrehajtani. Ennek egy átfogó megoldási módja a környezetvédelmi vezetési rendszer alkalmazása. A környezetvédelmi vezetési rendszer kialakítása a helyi közigazgatási egységeknél hozzájárul a települések, egy adott térség környezeti minőségének javításához, a fenntartható fejlődés megvalósításához. Mindezeket felismerve épült ki az EMAS Környezetvédelmi Vezetési Rendszer a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-nél 2008-ban, elsőként a magyarországi regionális fejlesztési ügynökségnél. Az EMAS-rendszer eredményes bevezetésének célja a példamutatás, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben működő önkormányzatok, intézmények, egyéb irodák részére a rendszerszemléletű környezetvédelem megvalósításában. Úgy tűnik, mára európai szemszögből is figyelemre méltó e munkának az elmúlt hét év alatt elért környezetvédelmi teljesítménye. Jelenleg Magyarországon 28 szervezet rendelkezik EMAS minősítéssel. A nagy autóipari vállalatoktól kezdve a kisebb szervezetekig (KÖVET, Balatoni Integrációs Kft.) és önkormányzati hivatalokig: Dunaújváros, Siófok. utár 2015. december Herner Katalin és Egerszegi Zita hasznosabb felhasználása, és a megtermelt javak minél optimálisabb elosztása is, miközben új munkahelyek jönnek létre. A konferencia résztvevői 3 szekcióülésen vehettek részt, ahol az EMAS rendszer bevezetéséből származó előnyök megvitatására, bemutatására került sor a következő témákban: a környezetvédelmi vezetési rendszer szerepe a körkörös gazdaságban, előnyök és kihívások a magánszféra területén; EMAS egy eszköz a települések, térségek zöldebb, jobb működése (smart city) érdekében; az állami szervek kulcsfontosságú szerepe a rendszerszemléletű környezetvédelem előmozdítása terén. A megbeszélések megerősítették: az EMAS képes arra, hogy jelentős hozzájárulást biztosítson a körkörös gazdaság megvalósításában és támogassa a térségeket 2

[close]

p. 3

2015. december Előtérben a régió fejlesztése Öt év – több mint hároms z á zmilliárd forint ! Ekkor a for r á s még s oha nem állt a balatoni emb erek , v állalkozók , önkor mány z atok , civil s zer vezetek rendelkezés ére ahhoz , hog y meg v alósít s ák álmaik at . Er ről adtunk hír t lapunk novemb eri s z ámában a régióban rendkívül p ozitív an fog adot t kor mány z ati döntés k ap c s án . A z elmúlt eg y hónap tör ténés ei a zonban ar r a is felhívt ák a f ig yelmet , hog y a z uniós és ha z ai t ámog at á s ok at c s ak rendkívül fes zítet t , céltudatos munk áv al , pre cízen előkés zítet t projektekkel lehet meg s zerezni . A B alaton Fejles ztési Tanác s ezt kív ánt a nyomatékosít ani , amikor de cemb eri ülés ének napirendjére vet te e rendkívül s zer teág a zó, a régió jövőjét alapjaiban meghat áro zó kérdéskör t . A gordiu s zi c s omók elv ág á s ához a Minis zterelnök s ég rés zéről D ányi Gáb or, uniós fejles ztés ek ko ordinációjáér t felelős helyet tes államtitk ár, s Sz alóki Fló rián , a Nemzeti Fejles ztési Minis ztérium közleke dési op er atív progr amokér t felelős helyet tes államtitk ár a nyújtot t s egít s éget . D ányi Gáb or hang súlyozt a : deklar ált kormány z ati s z ándék , hog y a mag y ar tenger nél fél év tize d alat t lát v ányos fejles ztés ek tör ténjenek . Ennek érdekéb en fel kell ha s ználni a rendelkezésre álló for r á s ok at . Mindez c s ak úg y tör ténhet meg , ha 2017 els ő félévéb en a z illetékes ek meghoz z ák döntés eiket , s megkötik a s zer ző dés eket . A pályázati felhívások már a következő hónapokban megjelennek – a stratégiai célok megfogalmazását pedig meg valósíthatósági tanulmányok , kidolgozott projektek követik majd. A rendelkezésre álló források ug yanakkor gátat szabnak a szabad fantáziának – elképzelhető, hogy a kerethez szükséges igazítani az elképzeléseket. A pályázat kiírója és a kedvezményezett közötti rugalmas kapcsolat azonban hatékony együttműködést tesz lehetővé. utár Aktuális Siófokon ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács Szalóki Flórián helyettes államtitkár a kontinuitásra hívta fel a figyelmet. Tájékoztatta a tanács tagjait, hogy minden korábbi prioritásnak – így a sztráda- és vasútépítésnek, a városi és elővárosi közlekedés favorizálásának – is lesz folytatása. A Badacsony és Fonyód közötti új kompátkelő építése kapcsán elmondta: környezetvédelmi szempontból is jelentős értéke van a beruházásnak, hiszen így gyakorlatilag a vízen kötik össze a 7-es és 71-es utakat. A vasúti fejlesztéseket változatlanul a dinamizmus jellemzi: Szántód és Balatonszentgyörgy, valamint Kaposvár és Fonyód között kerül sor rekonstrukcióra, de továbbra is napirenden van a Balaton körül a teljes pályahossz villamosítása. Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója elmondta: a sikeres, gazdaságilag is eredményes szezon lebonyolítása után az új stratégia megvalósítása és a vállalati struktúra átalakítása kerül előtérbe. Álláspontja szerint a Balaton fejleszAz előadások és hozzászólások után Bóka István összefoglalójában hangsúlyozta: az operatív program keretei adottak, ám rendelkezésre állnak hazai források is. Ezekből - jó projektekkel - még jelentős összegek érkezhetnek a Balatonhoz. A tanács megtárgyalta a partner szer vezetek – Balatoni Civil Szer vezetek Szövetsége, Balatoni Szövetség – munkájáról szóló beszámolót, ez utóbbival pedig új együttműködési megállapodás aláírására is sort került. S hogy a tóparti sportélet is fontos a testület számára, arról a Mozdulj Balaton rendezvénysorozatról szóló tájékoztató tanúskodott. Bartsch János főszer vező arról adhatott számot, hogy a kánikula ellenére nem csökken a Balatonnál élők és nyaralók aktivitása – a versenyek megrendezését pusztán a pályák állapota befolyásolta. A kiváló minőségű, ám forró homok nem kedvez a sportolóknak – a vetélkedők egy részére ezért késő tése jótékony hatással lesz a társaság működésére is: bővítik a f lottát, kikötőket építenek és újítanak fel. A második kompátkelő kapcsán reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi kétmillió forintos forráshoz – a szükséges egyeztetések után – további támogatások hívhatók le. délutánonként került sor. A hoz zászólásban ugyan nem hangzott el, ám a tapasztalatok azt igazolják: időponttól függetlenül a sportbarátságok megpecsételésére az erre leghivatottabb intézményben, a legközelebbi büfében kerül sor. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2015. december SAJTÓKÖZLEMÉNY UNIÓS TÁMOGATÁSSAL JELENTŐS KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK VALÓSULTAK MEG A BALATONNÁL 2015.12.17. A közel hétszázmillió forint uniós, illetve állami támogatásnak köszönhetően újabb közlekedés fejlesztési beruházás fejeződött be a Balaton déli partján. A Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében című nyertes pályázat megvalósítása során vasútállomás épületek - és a környező közterületek – újultak meg, buszmegállók, utasvárók épültek, s 2015 novemberétől egységes utastájékoztató rendszer segíti a közlekedők eligazodását a régió nagyobb vasút- és hajóállomásain, valamint a forgalmasabb siófoki autóbuszmegállókban. A projekt kedvezményezettjei a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Siófok Város Önkormányzata, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata és a Balatoni Hajózási Zrt. A Balaton régóta adósa nem csak az idelátogató turistáknak, hanem a helyi lakosoknak is azzal, hogy egy jól használható, könnyen érthető és elérhető, kényelmes, korszerű közösségi közlekedési rendszerrel nyújtson környezet- és utasbarát helyváltoztatási lehetőséget. Az uniós és hazai forrásokból megvalósult közlekedési projekt egy új kor hajnalát jelenti: hamarosan a pontos, esztétikailag is kifogástalan, kényelmes vasúti- és autóbuszos közlekedés lesz jellemző a magyar tenger partján. A rendszer egyik fontos eleme, az utasok tájékoztatásának korszerű módja érkezett el 2015 végén számos tóparti hajó- és vasútállomásra, valamint Siófok legfrekventáltabb buszmegállóiba. A most még csak néhány helyen látható színes képernyők segítségével a járatokról, az utazási lehetőségekről, a balatoni programokról és a tényleges forgalmi helyzetről is tájékozódhatnak az utasok. A vasútállomások peronjain és a várótermekben elhelyezett kijelzőkön pontos információt kaphat az utazóközönség az adott települést érintően közlekedő vonatokról, a helyi- és távolsági autóbuszokról, hajókról. Így a közösségi közlekedést igénybe vevők informálódhatnak a különféle közlekedési járatok érkezéséről, indulásáról, az átszállási lehetőségekről, az esetleges forgalmi akadályokról is. A pontos információk immár nem csak elkülönülten találhatók meg az egyes állomásokon, hanem a vasúti, vízi és közúti közlekedés információinak és helyszíneinek megjelenítésével komplex tájékoztatás is adható. A kiépített utastájékoztatási rendszer megjelenik a forgalmasabb hajókikötők területén is - Siófokon, Fonyódon, Füreden, Tihanyban és Badacsonyban –, valamint a frekventáltabb siófoki autóbuszmegállókban. A 670 millió forint uniós támogatással megvalósult projekt több infrastrukturális fejlesztést is tartalmazott. Így részben vagy egészben megújul több vasútállomás – Balatonszentgyörgy, Balatonmáriafürdő, Fonyód -, kerékpár tárolók, parkolók kerültek kialakításra, Siófokon modern buszmegállók gondoskodnak az utasok kényelméről. A balatonmáriafürdői vasút- és buszállomás teljes környezete megújult a projekt megvalósítása során: buszmegállók - fordulók épültek, egyedi tervezésű utcabútorokat helyeztek el és növelték a zöldterületet is. Jubiláló polgárőrök A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója elismerte a balatonkenesei polgárőrök munkáját, akik fennállásuk 25. évfordulóját ünnepelték. A jubileumi évre egy nem mindennapos kiállítással emlékeztek meg, ahol bemutatták a helyi civilszervezet eddigi tevékenységét. A balatonkenesei polgárőrség és a rendőrség között hatékony az együttműködés. Az eddigi eredményeknek köszönhetően jó a város közbiztonsága. A rendezvényre a szervezők meghívták az országos, megyei és helyi rendőrséget, valamint a polgárőr szövetség képviselőit, korábbi elnököket és tagokat. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Pogány Péter rendőr alezredes, bűnügyi igazgató egy kristályvázát adott át az egyesület elnökének, Ritter Józsefnek, valamint egy dísztőrt Kovács Ernő alapító tagnak. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság és a Balatonkenesei Rendőrőrs is elismerte a kenesei polgárőrök munkáját, amelyet a lakosság védelme érdekében tesznek. Szendi Péter 4

[close]

p. 5

2015. december utár tünk, s megtörtént a strandok felújítása, valamint a hajóállomás és a hozzá vezető utak rendbetétele is. Szerencsések vagyunk, hiszen a nyolc kilométeres partszakaszon nyolc strandon fogadhatjuk a napozni, fürödni vágyó vendégeket – igényeik kielégítése, a szolgáltatások minőségének állandó javítása azonban minden évben komoly előkészületet és pénzügyi bázist feltételez. A községen látható változások természetesen nem pusztán a máriai emberek és a képviselő-testület munkáját minősítik: kellett ehhez az a konzorcium, amelynek résztvevői azonos elképzeléseket kívántak megvalósítani. A közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében című projektben a helyi önkormányzaton kívül a MÁV és a Balatoni Hajózási Zrt. is részt vett - a település mai arculata a korrekt együttműködésnek és partneri viszonynak is köszönhető. A ránk jutó feladatokat önkéntesen bővítettük, hiszen nem csak az önkormányzathoz tartozó közterületeket vettük gondos ápolás alá: a postaépület és az egykori ÁFÉSZ iroda környezete is megújult. Elmondhatjuk talán azt is, hogy Balatonmáriafürdő a térség legszebb olyan terével rendelkezik, ahol találkozik az autóval, Aktuális Lezárult egy projekt, megújult Máriafürdő arculata vonattal, autóbusszal vagy kerékpárral közlekedő turista, s ahol az új információs táblák minden lényeges kérdésükre választ adnak. Galácz György polgármester elmondta: a sikeres beruházások, az uniós és hazai források bevonása a magánbefektetők fantáziáját is megmozgatta: panziók épültek, gyarapodott a lakáskiadók száma, Balatonmáriafürdő pedig egyre keresettebb nyaralóhely lett. Süli Ferenc Az elmúlt néhány évben közel egymilliárd forint fejlesztési forráshoz jutott Balatonmáriafürdő – e rendkívül jelentős öszszegből főként az infrastrukturális beruházásokat favorizálta az önkormányzat. A 70-es évek állapotában rögzült közműhálózat és falukép ugyanis nem csak a főként idegenforgalomból élő állandó lakosok számára vált nyomasztóvá – a hazai és külföldi vendégek számára sem volt csábító. Galácz György polgármester szerint az első lépést 2004-ben tette meg az önkormányzat: ekkor fogadták el a település napjainkig is érvényes fejlesztési koncepcióját. - Az egymilliárd forint felhasználásával ennek az elképzelésnek a gyakorlati megvalósítása történt. Balatonmáriafürdő központja ma már valóban megfelel egy XXI. századi üdülőhellyel szembeni elvárásoknak: járdákat, körforgalmi csomópontot, parkot építet- Mindennapi hőseink: a közbiztonsági díj kitüntetettjei Jamrik Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testületének elnöke tizenharmadik alkalommal ismertette a „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj éves kitüntetettjeinek érdemeit a decemberi átadási ünnepségen, s a laudációk egyértelműen jelezték: a hivatástudat nem halt ki rohanó világunkban sem. Mindennapi hőseink között tisztelhetjük Novák-Nász Péter rendőr alezredest, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársát, aki az irányítása alá tartozó osztály és a nyári megerősítésre érkező Készenléti Rendőrség erőinek magas szintű összehangolásával vitathatatlan szerepet vállalt abban, hogy nyugodt és szélsőséges közterületi jogsértések nélküli turisztikai szezont biztosítson a kapitányság az ide érkező vendégek és helybeliek számára. Együttműködési készsége és szakmai segítségnyújtása elősegítette a tóparti programok biztonságos megrendezését. A kitüntetettek között találjuk Oláh László tűzoltó alezredest, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetőjét. A díjazott kiemelkedő tevékenységet végez a térség tömegrendezvényeinek, az itt élők és a Jamrik Péter, Oláh László, Kassai Miklós és Novák-Nász Péter régióban üdülők biztonságának megteremtése érdekében. A mutató munkájának köszönhetően a kiterszűkebb régióban többek között olyan je- jedt megbízotti területen - Balatongyörök, lentős létszámú események lebonyolításá- Vonyarcvashegy és Gyenesdiás körzetében ban működött közre, mint a szántódi Pan- – a bűnügyi-, közbiztonsági helyzet kiemelnónia Fesztivál, a Boglári Szüret és a zamárdi kedően jó. Az elkövetett bűncselekmények, BalatonSound fesztivál. szabálysértések és szabályszegések száma az Közbiztonsági díj elismerésben részesült elmúlt években folyamatosan csökkent. Kassai Miklós, a Keszthelyi RendőrkapitányA kitüntetetteknek Bóka István, ság munkatársa, aki egy évtizede tölti be a a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Balatongyöröki Rendőrőrsön a körzeti meg- adta át a díjakat. bízotti csoportvezetői feladatokat. PéldaSüli F. 5

[close]

p. 6

Aktuális Fel nagy örömre ... Régi balatoni karácsonyok Luca napján kezdődnek a katolikusoknál és a protestánsoknál is a karácsonyi népszokások, ám miután december 13-án, a „kotyulásos napon” már túl vagyunk, lássuk, miként ünnepeltek eleink (Tengerdi Győző balatonkeresztúri népszokás-gyűjtő kutatásai szerint) a déli part közeli Buzsákon, valamint (Lackovits Emőke muzeológus gyűjtését felhasználva) Füreden és Csopakon. A főleg katolikusok lakta Buzsákon a karácsonyi betlehemezés népszokása nemigen tért el az ország más részein megszokottól, a pásztornak, gulyásnak, csikósnak, mezőőrnek öltözött betlehemezők miután bebocsátást nyertek a családokhoz, a háziakkal együtt énekelték a Fel nagy örömre, ma született kezdetű karácsonyi dalt. A buzsákiak karácsony este kivitték az ágyakat a szobából és szalmát terítettek a padozatra. A gyerekek azon játszottak az éjféli miséig. A család három napig szalmán aludt, és az ünnepi vendégnek is azon kellett álomra hajtania a fejét. Szenteste böjti vacsora volt, aszalt gyümölcsöket, sült tököt, halat és bort fogyasztott a család, és csak az éjféli mise után szabadott húst és tésztát enni. A kemencében diós, mákos, csokoládés kugli sült, meg hétkalács, amit vízkeresztig kellett elfogyasztani. Az éjféli mise utáni falatozást követően játék következett, malmoztak, kártyáztak, viccelődtek, és volt ahol a gerendáról lelógó almát harapdáltak. A tréfálkozástól mentes ünnep karácsony első napján kezdődött. A protestáns füredi és csopaki családoknál évszázadokon át élt az a szokás, hogy a keresztgyermekek karácsony első napján mondókával köszöntötték fel a keresztszüleiket, akik ekkor adták át nekik az ajándékot. A reformátusoknál a karácsony közeledtével vagy az azt megelőző napon nem volt kifejezetten böjt, de általában húsmentes ételeket főztek olajban. Minél közelebb volt a karácsony , annál gyakoribbakká váltak a disznóvágások, hogy az ünnepi asztalra friss húsból készült étel kerüljön. A római katolikusok épp ellenkezőleg tettek, náluk András napján (november 30-án) véget ért a disznóvágási és a -feldolgozási szezon. Míg a katolikusoknál a kultikus karácsonyi étel a hal, a reformátusoknál a töltött káposzta volt. A Balaton-felvidéki reformátusok egyébként a sült húsokat, a hurkát, kolbászt és a karácsonyi kalácsot „sem vetették meg”. A szentestével kezdődő karácsony országszerte, így a Balatonnál is a Szent János napi újborszenteléssel ért (él) véget. A lellei borászok a helyi katolikus templomba visznek magukkal egy-egy flaska nedűt, amit a plébános vagy egy, az alkalomra meghívott egyházi elöljáró liturgia keretében megszentel. A templomi szertartás a művelődési házban csendes, barátságos borozgatással folytatódik. A hívő emberek ma is azt tartják: a szentelt bor nem romlik meg, sőt, a beteg meggyógyul tőle. Eleink még a háziállatok felgyógyulását is remélték a borszentelési eljárástól. Nem tudjuk, hogy a mai modern pincészetek borászai mit szólnának ehhez, de a hagyományokat akkor is ápolni kell - mondják a balatonlellei bortermelők. Akik éppen úgy bíznak Szent János áldásában, mint a szőlőültetvényeikre vigyázó villáműző Szent Donátban. Gulyás J. A. utár 2015. december Szakmai konferenciával kezdte meg működését a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet November végén a Pannon Egyetem adott otthont a „Kutatás és oktatás a balatoni turizmus szolgálatában” című szakmai konferenciának. A mintegy 80 résztvevőt számláló esemény apropóját a 2015 őszén a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézetén belül megalakult Balatoni Turisztikai Kutatóintézet (BATUKI) adta. A BATUKI küldetése, hogy a Pannon Egyetem oktatással és kutatással foglalkozó szervezeti egységeként egy innovatív, az elméleti tudást és a gyakorlati tapasztalatokat integráló szakmai műhelyként a Balaton régió turizmusának meghatározó szereplője legyen. A konferencia résztvevőit Gelencsér András, a házigazda Pannon Egyetem rektora köszöntötte. Kovács Gyula kancellár és Kovács Zoltán üdvözlő szavait követően a szakemberek bepillantást lődők, Szántó Balázs, a KSH főosztályvezetője pedig a turizmus gazdasági jelentőségéről osztott meg értékes információkat. A programot balatoni kvízjáték színesítette. A szakmai előadásokat kerekasztal-beszélgetés kísérte, ahol a Balaton régió turizmusában érintett szervezetek – köztük a Balatoni Szövetség és a Balatoni Regionális TDM Szövetség – vitatták meg az aktualitásokat. A szakmai nap zárásaként a Pannon Egyetem munkatársai az idegenforgalmi adó, a helyi gazdaságfejlesztés és helyi értékek feltárása, a kerékpáros turizmus és a szezonalitás témakörben végzett kutatásaikról számoltak be. A konferencián ünnepélyes keretek között aláírásra került a Pannon Egyetem és a Balatoni Szövetség közötti együttműködési megállapodás. nyerhettek a Turizmus Intézeti Tanszék kutatási tevékenységébe, valamint részletesen megismerhették a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet jövőbeni terveit. Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt. belföldi igazgatója a Balaton Magyarország turizmusában betöltött szerepéről és az elmúlt évek trendjeiről beszélt. A Balaton régió fejlesztéséről Oláh Miklós, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. kutatásvezetője előadásában hallhattak az érdek- 6

[close]

p. 7

2015. december Rabul ejtette a balatoni bor az angol Paul Howittot Ez lesz az első karácsonyunk, amikor odahaza, a hedfordshire-i Puckeridgeben balatoni bor is kerül az ünnepi asztalra, a rokonok ajándékai közé, és természetesen az óesztendőt is az önök csodálatos tava mellől származó, gyöngyöző rozéval búcsúztatjuk - mondja a 61 éves Paul Howitt, aki idén csaknem annyi időt töltött hazánkban, jelesül a Balatonnál, mint odahaza. - Hova tovább kettős állampolgárrá válik, erre utal, hogy magyarországi használatra egy, a „mi autónknak” nevezett Suzukit vásárolt, és úgy tudjuk, időnként azzal furikázik a Balatonnál is. De mikor hallott először Magyarországról ? - kérdeztük Pault. - Hat-hét éves koromban, amikor a családommal Indiában éltünk, és mivel sok, különböző országban feladott postai küldemény érkezett hozzánk, elkezdtem gyűjteni a magyar bélyegeket is. Be kell vallanom, a Balatonról csak akkor hallottam, amikor a munkám Magyarországra szólított. - Hol dolgozott? - A nyolcvanas évek elején, majd a kilencvenes évek végén lehetőségem nyílt egy pénzügyi rendszerekkel foglalkozó tanácsadót a Győrben nyílt Tescohoz kísérnem, majd bekapcsolódtam abba a munkába, amelynek célja a magyar, lengyel, cseh és szlovák Tesco-szupermarketek pénzforgalmi rendszerének kidolgozása volt. 1997től 1999-ig Budaörsön dolgoztam, hónapokat töltöttem a cég kaposvári hipermarketjében is, és akkor kezdtem megismerni és megszeretni az önök szép hazáját. A főváros éppúgy lenyűgözött, mint a széptájú Somogy. - Mikor járt először a Balatonon? - Meghívást kaptam 2013 februárjában egy, a badacsonyörsi Varga Pincészetnél tartott borkóstolóra, ahol - ne vegye túlzásnak - rabul ejtett a balatoni nedűk illata, zamata. - Melyek a legkedveltebb balatoni borfajták Paul Howitt és családja számára? - Nehéz lenne felsorolni, hiszen a Varga Pincészetet követően ellátogattam az Ikon és az AxAx Borászathoz, a Szent Anna Borházba, továbbá a Bujdosó és a Leposa Pincészethez. Először Varga-borokat vittem haza autóval Angliába, gyöngyöző rozét és óvörös barriquet. De több tucat cabernet sauvignon és kékfrankos is került a kombim tágas csomagtartójába. - Megkedvelte a balatoni borászokat? - Nagyon kedves, nagylelkű, vendégszerető embereket ismertem meg az önök Balatonjánál, látogatásaim során finom ételekkel is megkínáltak. Egyébként a kiváló felkészültségű Somogy megyei borászati felügyelő jóvoltából számos, új szőlészeti-borászati ismerettel is gazdagabb lettem. - Volt-e az idén olyan élménye, amely különösen emlékezetes marad számára? - Természetesen van. Részt vehettem az északi félteke legkorábban érő szőlő- utár Aktuális fajtája, a csabagyöngye Ordacsehiben tartott szüretének kezdetén. Feledhetetlen élmény volt, egy regionális angol lapnak be is számoltam róla. Egyébként a lányom családja is ellátogatott már a Balatonhoz, majdnem egy hónapot töltöttek el egy balatonlellei apartmanban. Kis unokám a magyar nagy kifli és a Túró Rudi rajongója lett. Jövőre is Magyarországon töltik majd szabadságuk nagyobb részét. Őket is rabul ejtette a Balaton. Gulyás J. Attila Üzletek vasárnapi nyitva tartása: válaszra várva A Balatoni Szövetség Tihanyban rendezett ülésén az elnökség tájékoztatta a tagságot a Nemzetgazdasági Minisztériummal folytatott tárgyalásairól. Balassa Balázs elnök elmondta, hogy a turisztikai szezon végén alapos elemzéseknek vetették alá az üzletek vasárnapi zárva tartásával kapcsolatos tapasztalatokat. - Önkormányzati vezetők, kereskedők, üzlet tulajdonosok, vendégek, tóparti ingatlanokkal rendelkezők mondták el véleményüket és tették meg javaslataikat. Ezeket összegezve a szaktárcánál több, jogszabályt módosító kezdeményezést tettünk, melyek természetesen tükrözik a kormány azon deklarált szándékát, hogy nem kíván regionális vagy térségi lehatárolódást biztosítani sem a Balaton, sem más, turisztikailag exponált terület számára. A jelenleg érvényes rendelkezés szerint az érintett üzletek advent időszakában négy-, valamint egy szabadon választott vasárnapon nyitva tarthatnak. Szövetségünk kérése: a nyitva tartási lehetőséget a kormányzat évi nyolc, az üzletek tulajdonosai által szabadon választott alkalomra emelje. A karácsonyi vásárlási láz régiónkra nem jellemző, ugyanakkor a nyolc vasárnap szinte átfogja az egész idegenforgalmi szezont. Javasoltuk azt is, hogy a kétszáz négyzetméternél kisebb üzletekben vasárnap is dolgozhassanak - önszántukból – alkalmazottak. Számukra kiemelt bért indokolt biztosítani – javaslataink vél- hetőleg nem ellentétesek a kormányzati akarattal. A Nemzetgazdasági Minisztérium még nem válaszolt kezdeményezésünkre, ám nem szabad türelmetlennek lennünk - a lényeg a pozitív döntés. Süli 7

[close]

p. 8

Aktuális Karácsonyi akció a halboltban Jövőre sem kell aggódniuk a sporthorgászoknak: a 2015-ben kifogott kopoltyúsok egykori életterébe fiatal, előnevelt, ám legálisan elérhető halak érkeztek. A számok imponálóak, s így adottak a körülmények és feltételek ahhoz, hogy a pecázásra jogosító jegyek tulajdonosai valóban kellemes és élménydús órákat töltsenek el a magyar tenger partján. Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetőjének precíz nyilvántartása szerint idén 2-3 nyaras pontyból 331 877 kg, egy nyaras süllőből 6722 kg, előnevelt csukából több mint negyedmillió, 2-3 nyaras compóból 1500 kg, menyhalból hatszázötven darab, 2 nyaras harcsából 750 kg, 3 nyaras széles kárászból 1100 kg került a környező tavakból a Balatonba. S még egy tény, még egy érv a folytonosság mellett: a horgászjegy árak jövőre sem változnak - a cég tervszerű gazdálkodását pedig az is jelzi, hogy az akciós éves jegyek értékesítését már december közepén megkezdték. Karácsonyhoz közeledve ugyancsak jó hír, hogy a siófoki halboltban folyamatosan kapható friss, jó ízű tógazdasági hal. Az ünnepi akcióban - december 24-ig - a ponty kilójáért nyolcszáz forintot, a kárászért négyszázötven forintot kell fizetni. Érdemes azt is megjegyezni: 24-én délig várják a vásárlókat! Nagy Gábor felhívta a figyelmet arra is, hogy öt új ponttal bővül és hat pontban módosul a Balatoni Horgászrend 2016-tól. Felső méretkorlátozás a pontyra, méret- és Változik a balatoni horgászrend mennyiségi korlátozás a sügérre, valamint a hármas és kettes horog használatának tilalma a legfontosabb változások. - Október 2-án, a Tihanyban tartott Horgász Konferencián mutattuk be a Balatoni Horgászrend tervezett módosításait a Balaton körül érintett horgász szervezetek képviselőinek. A tervezetre lehetőség volt a helyszínen szóban reagálni, valamint a konferencia után a kidolgozott javaslatokat megküldtük az összes Balaton-parti horgász egyesületnek és a megyei horgász szövetségeknek véleményezésre. A beérkezett javaslatokat összegeztük, és figyelembe vettük a végleges szöveg megalkotásakor. A módosítások okait érdemes pontról pontra kifejtenünk. A 16. pont szerint: „Az orrcsúcstól a faroktőig mért 80 cm-nél nagyobb pontyot megtartani TILOS! Az ilyen pontyot a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen viszszaengedni.” Ezzel a szabályponttal egy nemzetközi trendet kívánunk követni. Komoly nemzetközi hír értéke van a nagyponty-horgászok körében annak, hogy egy vízen kötelező jelleggel vissza kell ereszteni a kapitális pontyokat. A 80 cm-es faroktőig mért hossz igen nagy (formától függően 15 kg körüli). Ezzel az intézkedéssel az igazán szép halakat védjük, amelyekkel az átlag balatoni horgász lehet, hogy egész életében nem akad össze. Ilyen kapitális halakat tudatosan, jó eséllyel csak modern (bojlis) módszerrel lehet remélni. Sajnos ezt a módszert azonban nem csak becsületes horgászok űzik, hanem sok olyan horgász is, akik élve vagy halva, de el akarja adni ezeket a gyönyörű állatokat. Aki saját, étkezési célra fog pontyot, az tisztában van vele, hogy egy ilyen öreg hal gasztronómiai értéke összehasonlíthatatlan a kisebb egyedekével. A 17. pont így szól: „Az orrcsúcstól a faroktőig mért 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 70 cm-nél nagyobb süllőt a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.” A kapitális süllők nagyobb fokú védelmével is elsősorban a horgászturizmus érdekeit tartjuk szem előtt. Saját magunk és halászati őreink tapasztalata az, hogy a nagy fogasok egyes időszakokban és helyeken nagy csapatban fordulnak elő. Ilyenkor a rátaláló horgászok nagyobb mennyiséget zsákmányolnak belőlük. Másrészt a balatoni süllőállomány egészét tekintve azonban a kapitális egyedek száma alacsony. Ezért ökológiailag is helyesnek tartjuk, hogy a kisebb számú korcsoport egyedeit kisebb mértékben hasznosítsuk. A 70 cm-es süllő 5 kg körüli testtömeggel bír. 18. pont: „A sügér legkisebb kifogható mérete 15 cm, melyből naponta összesen 2 kg tartható meg. (A sügér az éves 100 db-os kvótába nem, de a naponta fogható 10 kg egyéb halba beleszámít.)” Sajnos az utóbbi időben egyre gyakrabban találkoztak a halászati őr kollégáink olyan sügérhorgászokkal, akik igyekeztek kihasználni a törvény nyújtotta 10 kg-os fogási lehetőséget, illetve sokan a sügérre „szeméthalként” tekintve a kisebb egyedeket a macskájuknak, vagy csalinak vitték magukkal. Szeretnénk, ha a sügér nálunk is a Nyugat-Európában hasonló megbecsülést kapná meg, hiszen pergető horgászata igen élvezetes, és nagyobb egyedeinek gyakoribbá válása szintén vonzhat vendéghorgászokat a Balatonhoz. 19.pont: „A Balatonon és vízrendszerén fogott menyhalat megtartani TILOS!” Idén megkezdtük a Balatonban őshonos, ám az 1960-as években kipusztult menyhal visszatelepítését a tóba. A menyhalak telepítését az előttünk álló években tervezzük folytatni. Amíg az állomány nem erősödik meg, utár 2015. december 8

[close]

p. 9

2015. december szeretnénk kérni a horgászokat, hogy kíméletesen bánjanak az esetlegesen horogra akadó menyhallal. Amennyiben mélyre nyelt, a törvényben előírt módon vágják el a szája előtt a zsinórt, és engedjék szabadon. Bízunk benne, hogy néhány év múlva ezt a pontot eltörölhetjük a horgászrendből. 20. pont: „Élő vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS!” Sajnos a Balatonon „divattá” vált a hár- mas horoggal fűzött kishalas, nyeletős süllőzés (úgynevezett „boglári módszer”). Ennél a kegyetlen módszernél kevés esélye marad a halnak, alkalmazását indokolatlannak és nemkívánatosnak tartjuk. Tavaly megemeltük 5 cm-rel a süllő méretkorlátozását. Ekkor vetődött fel a horgászok részéről, hogy ezzel a méreten aluli halak egy része el fog pusztulni. Ennek oka azonban nem a hal megfogásában és visszaengedésében keresendő, hanem a nyeletésben. Ezt támasztják alá saját tapasztalataink, valamint a pergető horgászversenyek eredményei, ahol a szájszélben megakadt nagyszá- utár Aktuális mú hal gond nélkül éli túl a horgásszal való találkozást. Teljesen más azonban a helyzet akkor, ha a horgász benyeleti a horgot a süllővel! A ragadozók erős, csontos szájszéle igen nehezen sérül, hiszen nap mint nap csontokat tör, tüskés halakat eszik vele. A horog ütötte seb igen gyorsan begyógyul. Viszont a lágy garat rész annál sérülékenyebb, ha odáig nyeletik a horgot, az életveszélyt jelent a hal számára. Ekkor is van esélye még a halnak a túlélésre, ha a törvényi szabályozásnak megfelelően elvágja a horgász a hal szája előtt a zsinórt és úgy engedi szabadon. UNESCO címet kapott a Bakony-Balaton Geopark Több éves előkészítő munkát követően a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által 2006-ban létrehozott Bakony–Balaton megkapta az „UNESCO Globális Geopark” címet. Az elismerés azonos értékű a Világörökség, illetve az ugyancsak igen rangos Ember és Bioszféra programokkal. Az „UNESCO Globális Geopark” védjegy fontos eleme az új Nemzetközi Földtudományi és Geopark Programnak, amit 2015. november 17-én fogadott el a fennállásának 70. évfordulóját ünneplő UNESCO. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete immár jogi értelemben is befogadja a Globális Geopark Hálózat 120 tagját, köztük a magyar Bakony–Balaton Geoparkot és a magyar–szlovák határon átnyúló Novohrad–Nógrád Geoparkot. A Bakony–Balaton Geopark 2012 óta tagja a Globális Geopark Hálózatnak. Több mint 3200 km2-es területén számos olyan földtani, felszínalaktani értéket találunk, amely tudományos és oktatási jelentősége, ritkasága, valamint esztétikai értéke miatt nemzetközi összeha- sonlításban is kiemelkedő. A geopark területe a Balaton-felvidék és a Bakony térségében található. Magában foglalja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park nagy részét, a Magas-bakonyi és a Somló Tájvédelmi Körzetet, több természetvédelmi területet, illetve Fonyód és Balatonboglár térségét. A geopark geoturisztikai látogatóhe- lyek, geotúrák, barlangi overallos kalandtúrák, iskoláknak szervezett geonapok, geotáborok, vetélkedők és – hazánkban egyedüliként – nyílt geotúra-vezető képzések révén népszerűsíti a térség kiemelkedően sokszínű földtani örökségét. A Bakony–Balaton Geopark tehát jóval több, mint csupán földtani csodaország! 9

[close]

p. 10

Aktuális Már működik a keszthelyi CT A nyugat-balatoni régió egészségügyi ellátására kiterjedően mintegy négyszázezer fős lakókörzet egészségügyi ellátása került magasabb színvonalra a keszthelyi kórházban. A fejlesztés a napokban CT telepítéssel zárult. A beruházásra a hévízi Szent András Reumakórházzal együttműködésében került sor, a funkcionális integrációt elősegítő, 953,45 millió forint összegű EU-s finanszírozással. Kvarda Attila, a két kórház főigazgatója elmondta, hogy Hévízen zömmel építészeti jellegű fejlesztésekre került sor, míg Keszthelyen eszközbeszerzések történtek nagyobb mér- utár 2015. december tékben: egyebek közt modern radiológia részleget alakítottak ki új kombinált és digitális röntgendiagnosztikai eszközöket szerzetek be, s e program befejezéseként helyezték üzembe a csaknem 100 millió forint értékű CT készüléket. Az avatáson szakmai részről képviseltette magát a megyei kórházi vezetés, a népegészségügyi szolgálat, az egészségbiztosítás. A beruházás a megyei egészségügyi fejlesztés része, de a térségi szerep kiterjed a Somogy és Veszprém megyei településekre is, ebben nem a megye területe, hanem az elérhető közelség jelöli a határokat. A CT diagnosztikai alkalmazási területeiről, a telepített készülék magas minőségi paramétereiről beszélt az átadási ünnepségen Ifi Ferenc, radiológiai osztályvezető főorvos. H. Á. Célirányban a világörökségi cím A magyarországi Világörökségi Várományos Helyszínek ez évi felülvizsgálatának eredményeként „Balatonfelvidéki kultúrtáj” elnevezéssel jegyzékbe került az üdülőtérség. Ez adott aktualitást a Balatoni Integrációs Kf t. és a Balaton Világörökségéért Alapítvány által a napokban Keszthelyen rendezett konferenciának. A Helikon Kastélymúzeumban tartott találkozón a régióbeli természetvédelmi, turisztikai, közgyűjteménytári szakemberek, települési vezetők, civil szer vezeti képviselők vettek részt. Házigazdaként Pálinkás Róbert múzeumigazgató mondott köszöntőt, kiemelve annak jelentőségét, hogy a körülírt helyszínnek része a Festetics kastély. Manninger Jenő országgyűlési képviselő az előzményekre utalva elmondta: a jegyzékbe kerülésért sokan, sokat dolgoztak a saját munkaterületükön számos szakmában, a politikában egyaránt. Olyan ügyről van szó, amihez mindenkinek a tudása legjavát kell adnia. A z előadások természetvédelmi, gazdasági, kulturális és egyéb szempontok szerint ölelték föl a „Világörökségi Várományos Helyszínből a Világörökségi Helyszínné válásig” témakört. Elhangzott: a világörökségi cím márkanév, marketing eszköz, prioritás a fejlesztési források megszerzéséhez, erősítője az identitásnak, a turizmus kifinomult ágazatában való térnyerési lehetőség. E zek tartalma mellett eltörpül minden olyan felvetés, ami a világörökségi körbe kerülést a kötöttségek oldalát hangsúlyozva ellenzi. A magas presztízsű státus elnyerése, megőrzése a Balaton térségének társadalma számára kivétel nélkül fontos . Rávilágítottak az ügyben való közös felelősségvállalás szükségességére, az itt élő, itt dolgozó emberek, intézmények, vállalkozások és közösségek összefogásának fontosságára, ami nélkülözhetetlen a Világörökségi Helyszín cím megszerzéséhez. H. Á. 10

[close]

p. 11

2015. december Szepezdi fotópályázat A Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal szervezi meg évszakokról szóló fotópályázatát. A pályázat célja Balatonszepezd értékeinek, az itt élőknek, a csodálatos tájnak és élővilágának, valamint a természet ritka pillanatainak bemutatása. Arra szeretnénk buzdítani az itt élőket, Szepezdet és a Balatont kedvelőket, hogy mutassák be a település csodáit pillanatfelvételeikkel. Cím: Az évszakok Balatonszepezden - I. FOTÓPÁLYÁZAT - „BALATONSZEPEZD TÉLEN” Kiíró: Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet, 8252 Balatonszepezd, Nyár utca 2/b. Az I. Fotópályázat - „Balatonszepezd Télen” pályázat leadási határideje: 2016. 02.29. Érvényes: 2015. 12.10.-től 2016. 02.29-ig. A pályázaton bárki indulhat, nevezési díj nincs. Mottó: képekben bemutatni, hogy milyen a téli Balatonszepezd. A pályázaton korhatár nélkül bárki részt vehet, kivétel a zsűri tagjai. Hobbi- és hivatásos fotográfus személy egyaránt pályázhat, aki a megadott feltételek szerint készíti el pályázati anyagát. A utár Aktuális nevezés regisztrációhoz kötött. Regisztrációs lap a www.gesztenyevirag.hu weboldalon található. Kategóriák Ember & Tél A kategória címéhez illő felvételek. Az ember és a tél közötti kapcsolat. Kinti és benti téli élmények, szabadidő, munka, családi pillanatok, események, portrék, karácsony, újév, öröm, stb. Állatok & Tél A kategória címéhez illő felvételek. Házi kedvencek, madarak, vadállatok élete a hidegben. Élő állatokról készült felvételek nevezhetők, amelyek mozgalmas jelenetet vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat mutatnak be. Természet & Tél A kategória címéhez illő felvételek. A képek mondanivalója utaljon a természetre, amelyek hatnak az élő és élettelen környezetünkre, lakóhelyünkre. A hó, jég, pára, köd, hideg alkotta csodák. Napfelkelte, napnyugta, havazás, stb. Olyan természetfotókra számítunk, amelyek hűen szemléltetik a táj szépsé- gét, egyediségét, harmóniáját, vadságát, érintetlenségét. Épületek & Tél A kategória címéhez illő felvételek. Különlegességek a tél leple alatt. Havas, jeges, deres épületek, háztetők, kerítések, utcák, emlékművek, stb. Díjazás Minden kategóriában egy győztes díj kerül kiosztásra és egy különdíj a zsűri javaslata alapján. * Nyeremények: kategóriánként a zsűri által választott nyertesek és a különdíjra jelölt fotó tulajdonosai 1-1 db ajándékutalványt kapnak. Az ajándékutalvány tartalmaz 2 éjszaka szállást Balatonszepezden 2 fő részére, balatonszepezdi szállásadók támogatásával. Támogatók: Angyal Apartmanház, Magnólia Hotel, Mokka Apartman, Sir David Balaton Kastély, Villa Katerina * Balatonszepezden élő vagy nyaraló tulajdonos díjazott esetén az ajándékutalvány kérésre tovább ajándékozható! A facebook oldalunkon legtöbbet likeolt kép készítője közönség díjat kap! A pályázat beküldése a fotozzszepezdit@gesztenyevirag. hu e-mail címre lehetséges. Lezárult a projekt, kiépült a csatornahálózat Az új évben a dél-balatoni régió számos települése előtt új lehetőség nyílik: a szennyvízhálózat kiépülésével elhárultak az akadályok az építési engedélyek kiadása elől. Kerek egy évtizeddel ezelőtt a hivatalban lévő kormányzat tervei között szerepelt a közmű kiépítése, ám hét év alatt egyetlen érdemi lépés sem történt. S hogy napjainkban mégis a projekt zárása adja a térségben az egyik legfontosabb közéleti témát, az főként a lakóhelyük iránt elkötelezett polgármestereknek, a korrekt kivitelezőknek, a szakma minden titkát ismerő műszaki ellenőröknek és a DRV szigorú felügyeletének köszönhető. A tizennyolcmilliárdos beruházás során öt agglomerációban mintegy tízezer ingatlan bekötését biztosító csatornahálózat épült ki, s közben bővítették, korszerűsítették a lellei, kéthelyi tisztítóművet, míg Karádon és Somogytúron újakat építettek. A projekt részét képezi a legnagyobb feladat, a siófoki szennyvíztelep teljesítményének növelése is – a munkálatok itt még zajlanak. Hidvégi Józ sef, a Dél-balatoni Szenny víztársulás elnöke elmondta: a 2012-ben újraélesztett beruhá z ást sz ámos bürokratikus akadály mellett esetenként a rendezetlen tulajdoni viszonyok is nehezítették . A projekt z árása a zonban eg y új, szebb jövő kezdetét is jelenti a z érintett településeken. Süli 11

[close]

p. 12

Települések Fenyvesi változtatások Elmúlt egy év, s ezúttal nem a naptári évre gondolok: ennyi idő a 2014-es választások óta telt el. A voksolás eredményének köszönhetem, hogy továbbra is Fenyvesért dolgozhatom az időlegesen és az állandóan velünk élők és vendégeink igényeinek figyelembevételével. Fontosnak tartom, hogy ne csak a választások előtti hetekben, hónapokban legyen szó a település fejlesztéséről, ne csak akkor hangozzanak el ígéretek. Hogy a változásokról – az eredményekről - folyamatosan essék szó, főleg úgy, ha annak aktualitást egy időszak eltelte is ad. Ahhoz, hogy érezzük a történéseket, emlékeznünk kell az ígéretekre is. Vegyük sorra a tételeket! Utak, járdák építését, felújítását terveztük. Pályázatot nyújtottunk be a Nagystrandnál lévő Balatonpart utca felújítására, padkájának javítására, parkolók kialakítására melynek során szükségessé válik több, a közlekedési területet leszűkítő sövény, növényzet eltávolítása. Magát a fejlesztést a 2016. évi üdülési idényre szeretnénk elkészíteni az elnyert negyvennégymillió forintos támogatásból. Ígértük strandjaink átépítésének folytatását. Megkezdődött a központi strand felújításának tervelőkészítése, amely fi- utár 2015. december gyelembe veszi a Balaton magas vízállásának a következő években várható állandósulását. A közbiztonság szempontjából oly fontos térfigyelő kamerákkal bővíthető rendszer kialakításának első lépéseként kilenc megfigyelő kamerát telepítettünk a település stratégiailag fontos pontjaira 4,4 millió forint költséggel - már június 1. óta üzemelnek. Megfelelve deklarált céljainknak, elkészült Imre major szennyvíz hálózatának engedélyezési dokumentációja, folyik a tulajdonosi nyilatkozatok beszerzése, várhatóan még ebben az esztendőben ezt is beszerezzük, majd az engedély birtokában, élve a remélt pályázati lehetőséggel, hozzáfogunk a fejlesztés megvalósításához is. Nyilvánosan vállaltuk, hogy támogatni fogjuk a felsőoktatásban tanuló fenyvesi fiatalokat. A testület határozott az erre a célra szükséges összegnek a biztosításáról költségvetési rendeletünkben. Elhatároztuk: szorgalmazni fogjuk a kisvasút kiépítését Csisztafürdőig. A vonatkozó kormánydöntés szerint a magyarországi fejlesztendő kisvasutak tanulmányi szintű elképzeléseiben örömünkre szerepel a Fenyvesi Kisvasút. Ígértük a sétálóutca megépítését. Elkészült, ünnepélyes átadása május 8-án megtörtént. És közben – egyáltalán nem mellékesen – rendben épül a vitorláskikötő és a szálloda. Tudja minden fenyvesi, milyen sokat kellett várni arra, hogy ezt a mondatot leírhassuk. De most már azt is mellé tehetjük: megalapozott reményeink szerint a következő szezonban már működik. Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere Minden év vége felé százhúsz meghívót postáz az Alsóörsi Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítvány, s valamennyiben baráti, partneri találkozóra invitálják a helyi vállal- Vállalkozói est Alsóörsön kozókat. A fórum jelentőségét minősíti, hogy a közelmúltban megrendezett eseményen az érintettek több mint kétharmada megjelent. Hebling Zsolt, a település polgármestere szerint nem pusztán formalitás vagy gesztus ez az adventi időszakban rendezett program: egyfajta mérlegkészítés és jövőtervezés is. Az alsóörsi vállalkozók a helyi gazdaság motorjai, s így természetesen az önkormányzat büdzséjében is érzékelhető az adófizetésük. Közöttük számos olyan kis- és közepes cégtulajdonos található, akik a munkahelyteremtésben, a foglalkoztatásban is élen járnak. Az idei rendezvénynek már komoly hagyománya van: hetedik alkalommal jöttünk össze, hogy közösen értékeljük az év gazdasági eredményeit, s összehangoljuk elképzeléseinket. Rendkívül megnyugtató, hogy a nagybefektetők is fantáziát látnak az alsóörsi beruházásokban: így szálloda- és kikötőépítés is szerepel terveik között. S hogy kiemelt helyen szerepel a helyi köz- és gazdasági életben a vállalkozások sorsa, arra az is bizonyíték, hogy a közalapítvány eddig hatvanöt igénylőnek biztosított tízéves kamatmentes kölcsönt – a felvett összeg nagysága meghaladja az ötvenötmillió forintot. Úgy gondolom: ez a lehetőség egyfajta biztonságot is jelent az érintettek számára. Süli 12

[close]

p. 13

2015. december utár Balatoni helytörténészek seregszemléje Éva, Tóth Lajos, Kálmán Lajos, Takács Gábor (Ederics), Töreky András (Ederics és Nemesvita), Hangodi László (Tapolcai-medence), Kertész Károly (Tapolca), Balassa Dániel és Takács József (Szigliget), Vollmuth Péter (Badacsonytördemic és Lábdihegy), Szebellédi Ferenc (Badacsony), Kálóczi Kálmán (Badacsonytomaj), Szabóné Berki Szilvia (Ábrahámhegy), Miklós Tamás (Révfülöp, Zánka), Németh Ferenc (Szepezd), György Péter János (Zánka), Schleicher Veronika (Tihany és az egész Balaton néprajza), Sárköziné Sárovits Hajnalka, Budáné Bocsor Ágnes, Szekeresné Rózsa Etelka, Olti Ferenc, Tóth Attila (Füred), Lichtneckert András (Füred, Arács, Csopak, Alsóörs), Polniczky József (Káptalanfüred), Kovács István (Almádi), Makra Ernőné Tálos Judit (Fűzfő), Taslár Tibor és Ránky Péter (Akarattya) képviselte. A nevek mellett a kutatott vagy képviselt balatoni települést említem, mely persze nem mindig azonos a pillanatnyi lakhellyel. Jelen volt még Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke is, illetve Jákói Betty a Naplótól (Veszprém), valamint Gyarmati László (a Balatoniak lexikona c. projekt szerkesztője). Hátterét tekintve is sokszínű volt a társaság. Számos könyvtáros és sok műkedvelő mellett több hivatásos, tudományos helytörténet-kutató is részt vett, jórészt igen komoly egyéni tudományos publikációs tevékenységgel a háta mögött: például Huszár Mihály tör- Települések Az első össz-balatoni helytörténésztalálkozónak a balatonedericsi Tájház adott otthont november végén. A mintegy negyven résztvevős rendezvény – melyre hivatalos volt mindenki, aki műveli a tópart valamely részének helytörténeti kutatását, érdeklődik a tó más vidékeinek hasonló vizsgálatából összegyűlt tapasztalatok és ismeretek iránt – alkalmat adott a kölcsönös bemutatkozásra, egymás eredményeinek megismerésére és a kapcsolatok építésére a többnyire egymásról nem is tudó balatoni helytörténészek számára, akiknek jó részét balatoni körutai révén a fórumot szervező Takács Gábor maga viszont ismerte. Ő válaszolt lapunk kérdéseire. - Hogyan jött ehhez az ötlet? - 2008 óta járom a Balatont, melynek irodalmát gyűjtve és helytörténészeit felkeresve hamar láttam, mennyire atomizált e terület. A Balaton-kutatás kiváló elődei, a Balatont egészében látó, ismerő és leíró régi nagyok, Bél Mátyás, Lóczy Lajos, Eötvös Károly, Jankó János, Darnay-Dornyay Béla, Zákonyi Ferenc inspirációt és példaképet adhatnak a balatoni helytörténet mai kutatóinak az együttműködésre, a közös tudás létrehozására. Ezért szerveztem a jelenlegi és közelmúltbeli kutatásáról összképet adó, egyfajta össz-balatoni seregszemlét. - Kik vettek részt a fórumon? - A Balaton sokszínűségét tükrözte a találkozó: Aligától kezdve a déli parton, Keszthelyen át, majd az északi parton végig Akarattyáig „földrajzi” sorrendben foglaltunk helyet egy U-alakú „kerekasztal” mindkét oldalán. Így már az ülésrend is az ismerkedést szolgálta: szemközt mindenképp egy egész más balatoni tájék képviselője ült. A somogyi partokat Heinrich Pál (Aliga, Világos), Pusztai Fruzsina (Siófok), Horváth Iván (Boglár), Huszár Mihály (Máriafürdő és Marcali), Tengerdi Győző (Máriafürdő és Keresztúr), Kovács Ilona (Berény) és Tóth Lajosné Németh Gizella (Berény) képviselték. A zalai partokról Haász Gabriella (Keszthely), Gál Lajos és Hársfalvi György (Gyenesdiás), Csudai Zoltánné (Vonyarcvashegy), Villányi Éva és Biró Róbert (Györök) jöttek el, míg a Veszprém megyei Balaton-partokat Töreky ténész-muzeológus, Lichtneckert András ny. főlevéltáros, Schleicher Veronika etnográfus-muzeológus, Miklós Tamás okleveles könyvtáros és történelemtanár, Hangodi László történész, Haász Gabriella történész-muzeológus-régész. Ez az örvendetes körülmény is elősegítheti a kommunikációt a találkozó nyomán remélhetően kialakuló kapcsolatok révén a balatoni helytörténet „amatőr” és „profi” kutatói között. További színfoltként hívtam meg találkozónk díszvendégének Ederics több „nagy öregét”, akik felbecsülhetetlen ismereteikkel, szóbeli közléseikkel segítik az Ederics történetéről készülő munkám: Varga János (több évtizeden át az edericsi általános iskola igazgatója), Tóth Lajos (községünk vezetője 1973-1994 között), Kálmán Lajos (régi szőlőműves az edericsi Külső-hegyen, a hajdani edericsi dűlőnevek kiváló ismerője), akik közül csupán az első maradt távol egészségi okból. A házigazda Ederics polgármester asszonya, Töreky Lászlóné, valamint Krejczinger István alpolgármester, Csali Ildikó és Kiss Éva, az edericsi képviselő-testület tagjai mellett, a helytörténet iránt elkötelezett kutatók között, mint a névsorból látható, nem egy résztvevő egyben hajdani vagy jelenlegi polgármester is az északi part környékbeli településeiről: Miklós Tamás (Révfülöp), Vollmuth Péter (Btördemic), Kálóczi Kálmán (Btomaj), Biró Róbert (Györök), Gál Lajos (Gyenesdiás). Folytatás a 2016 januári számban 13

[close]

p. 14

utár Tiszta Délnyugat-Balaton Európai Uniós támogatásból 2015 év végéig megvalósul a DélnyugatBalatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Tiszta Délnyugat Balaton elnevezésű projektje közel 1.8 milliárd forintnyi uniós támogatással. A pályázat a Társulás által üzemeltetett 64 településen valósul meg, ezáltal hatékonyabbá válik a hulladékkezelés a délnyugat-balatoni térségben. Elérendő célok között az alábbiak kerültek meghatározásra: a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése a háztartási zöld,- és biohulladék házi komposztáláson keresztül történő hasznosítása valamint az eddigi vegyes gyűjtés kiváltása a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerével. Mindezen célok elérése érdekében az egyik legfontosabb tételként megvalósult a lakosság számára 10.000 db házi-komposztáló és 30.000 db szelektív-hulladék gyűjtésre alkalmas 240 literes edényzet beszerzése. Fontos kiemelni, hogy a 10.000 db házi-komposztáló láda és a 30.000 db 240 literes sárga kuka a lakosság körében térítésmentesen kerül szétosztásra. A komposztáló ládák szétosztása előzetes igényfelmérésen keresztül valósul meg. A lakosság a saját önkormányzatánál adja le igénylését, akik az átvétel idejéről és helyéről kiértesítik a jelentkezőket. A sárga kukák átvételénél nincs szükség igényfelmérésre, ezeket minden állandó lakos átveheti, szintén az önkormányzat kiértesítésén keresztül. Mi is az a szelektív hulladékgyűjtés A környezettudatos életmód kialakítása a mai világunkban egyre inkább kiemelt szerepet kap. Legfőbb cél, környezetünk védelme, annak terhelésének és szennyezettségének minél nagyobb arányú csökkentése, ezen belül is hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása. Környezetünk védelme a szelektíven gyűjtött hulladék felhasználásával, a házi komposztálással is fokozható. A hulladék újrahasznosításával másodnyersanyagok keletkeznek, melyek felhasználásával különböző termékek állíthatók elő. A másodnyersanyagok felhasználásával kíméljük természeti energiaforrásainkat valamint nagy mennyiségű víz és energia spórolható meg. A környezetbe kerülő káros anyagok kibocsátása ezáltal szintén csökken. Tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan azért nem vesznek részt a szelektív hulladékgyűjtésben, mert nem tudják, mit és hogyan kell és lehet külön gyűjteni. Az alábbiakban gyakorlati útmutatást adunk a szelektív hulladékgyűjtés módjairól a háztartásban. A térítésmentesen átvehető sárga kukákba az alábbi hulladékok gyűjtésére van lehetőség: újságpapír – napilap, magazin, folyóirat, - füzetek, hulladékpapír, irodai papírhulladék, leporelló, szórólap, reklámújság, könyv, telefonkönyv, vegyes papír, kartondoboz, hullámpapír, csomagolópapír üdítő italos, ásványvizes PET palack, kiöblített hypós, mosogató- és mosószeres flakonok háztartási flakonok, ( HDPE és PP jelzésű sampon, mosószer, ketchup, mustár majonézes flakonok ) PE fólia, zacskó, reklámszatyor, zsugorfólia, joghurtos doboz, vagy pohár, tejfölös, kefíres, vagy margarinos doboz ( vízzel kiöblítve ) kiöblített italos, tejes, gyümölcsleves dobozok, - tetrapack csomagolási fémhulladékok, konzerves dobozok, sörös, üdítő italos dobozok A flakonokat célszerű összelapítva a kukákba helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el. A palackok, flakonok csak kiöblítetten, szennyeződések nélkül helyezhetők a gyűjtőedényzetbe. Nem helyezhető a sárga kukába a cd lemezek, magnó és videó kazetták, a hungarocell, egyéb szennyeződéseket – olaj, zsír, oldószer – tartalmazó papírok, használt papírzsebkendők, szalvéták 2015. december az egyéb hulladékként kezelt hulladék pl. nylonharisnya, porszívócső. növényvédő szerrel, festékkel szennyezett műanyag, illetve műanyag csomagolás üveg a kidobott hulladékok ne tartalmazzanak ételmaradékot Feliratos zöld zsákban gyűjthető üvegfajták: italos – sörös, boros, pezsgős, üdítős – üveg, palack konzerves, befőttes, lekváros, bébiételes üvegek parfümös üvegek Nem kerülhet a zsákba: tükör ablaküveg szélvédő kerámiák, tv képcső, neon, szemüveg, villanykörte, nagyító, drótszövetes üveg A szintén térítésmentesen szétosztásra kerülő komposztáló ládába a következő anyagok kerülhetnek: legtöbb zöldség, gyümölcs fel nem használt része, héja, tojáshéj, kávézacc, kerti zöldhulladék, a fű, a levél, aprított gally hervadt virág, szobanövények elszáradt részei lehullott lomb faforgács, fűrészpor, szalma növényevő kisállatok ürüléke kis mértékben fahamu A komposztáló ládák segítségével a felsoroltak ásványi anyagokban igen gazdag humusszá alakíthatók. A komposzt tulajdonképpen mesterséges humusz, ami a növények számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz, ezáltal kertünkben jobb minőségű terményeket tudunk megtermelni. A komposztálás lehetőséget ad arra, hogy valamit tegyünk a környezetünk azon kis darabjáért, amellyel nap mint nap találkozunk: saját kertünkkel. A Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás beruházása eredményeképpen a projekt kezdetekor a lerakással ártalmatlanított szemét mennyisége az 5 éves fenntartási időszak végére drasztikusan csökken, valamint a megvalósítás és működtetés során új munkahelyek létesülnek. További információ kérhető: Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal 8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc utca 27 E-mail: balatonfenyves@balatonfenyves.hu Tel: +36 85 560 158 www.tisztabalaton.hu A kiadvány a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás megbízásából jött létre a KEOP 1.1.1/C/13-0031 azonosító számú támogatási szerződése alapján.

[close]

p. 15

2015. december utár Földvári fejlesztések: lendületben a város és közel hatvanmillió forint önkormányzati forrásból valósult meg. Az interaktív kiállítási elemek mellett tetőteraszi kávézó, filmvetítésre alkalmas terem, gyermekjátszótér, sétány és a kirándulók számára biztonságot nyújtó korlátrendszer is a projekt részét képezi. Terveink szerint a komplex szolgáltatásokat nyújtó épületet a következő turisztikai szezon elején adjuk át a látogatóknak. A polgármestertől megtudhattuk azt is, hogy a kétezer-háromszáz állandó lakossal bíró településen az elmúlt években szinte valamennyi középületet korszerűsítették: közéjük tartozik az óvoda és a közösségi ház is . Ilyen jellegű feladat azonban a következőkben is adódik, hiszen pályázati pénzből szeretnék felújítani a polgármesteri hivatal épületét és a szintén önkormányzati célokat szolgáló Széchényi-villát, a Kulipintyót. Ami viszont már megvalósult: önkormányzati pénzből, mintegy hárommillió forintból új tantermet alakítottak ki a Széchényi Imre általános iskolában, míg a terem berendezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosította. A z együttműködés jövőre folytatódik: a KLIK és a város vezetése közösen biztosít forrásokat az oktatási intéz- Települések Közel hatszázmillió forint értékű beruházással gazdagodott a közelmúltban Balatonföldvár. Az orvosi rendelő korszerűsítése mellett új tantermet alakítottak ki az általános iskolában, s a tó egyik legcsodálatosabb panorámáját nyújtó partszakaszánál átadták a hajózástörténeti kiállításnak is helyet adó kilátó épületét. Hatvanmillió forintos költségvetés állt rendelkezésre a balatonföldvári egészségügyi alapellátás fejlesztésére: ebből az összegből finanszírozták az or vosi rendelő hőszigetelését, a tetőcserét, valamint a f űtés és a világítás korszerűsítését. S hogy valóban teljes legyen az átalakulás, nem maradt el az épület megújuló energiával történő ellátása sem. Holovits Huba polgármester elmondta, hogy az ötvenegymillió forint uniós forrást a város önkormányzata még kilencmillió forinttal egészítette ki, s ez lehetővé tette modern or vosi műszerek és ügyeleti gépkocsi beszerzését is . S mivel a gyorsaságnak döntő szerepe van egyes esetekben, az informatikai rendszer és a telefonközpont ugyancsak a legkorszerűbb technikai színvonalat képviseli. - A házi-, gyermek- és fogorvosi rendelők mellett laboratórium és egészség fejlesztési iroda jelenti a komplex szolgáltatást a helybeliek és a környékben lakók számára. A rekonstrukció előkészítése során gondoltunk az ideérkező hazai és külföldi turistákra: a 90-es évektől ugyanis az üdülő-orvosi ellátást is az önkormányzat biztosítja. Az idegenforgalmi szezonban megnövekedett ügyeleti idővel és szakszolgálattal készülünk az esetlegesen emelkedő beteg forgalomra. Ez a projekt tehát sikeresen lezárult - pénzügyi elszámolása már október végén megtörtént. Alig egy hónappal később pontot tettünk egy másik, a hazai és külföldi turisták érdeklődésére bizonyára számot tartó létesítmény építési munkáira is. A hajózástörténeti kiállításnak helyet adó kilátó négyszázhetvennégymillió forintos támogatásból mény energetikai korszerűsítésére és a külső nyílászárók cseréjére. Witzmann Mihály és Holovits Huba adták át az orvosi rendelőt Készül az interaktív kiállítás Birtokba vették az új tantermet 15

[close]

Comments

no comments yet