hbp-50

 

Embed or link this publication

Description

දහම් අවබෝධ මාත්‍රයක තියෙන මහා අනුහස...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2015 b,a l,dmh 01 msgqj Oïu moh ;=,ska ksjka u. h j¾.h lshkafk Oïu mofha tk m%s .d:d fldgiaj,ska 16 jk fldgi' flfkl=g hula fyda hï flfkla flfrys we;sjk m%sh;djh ksid ÿl yg.kak yeá ;uhs fï fldgiska lshfjkafk' flfkla hï foalg fyda ;j;a flfkl=g úúOdldrfhka nef|kjd' ta ne÷k m%udKh wkqj ÿlla f.k fokjd' b;ska tfyu fjkafk fldfyduo@ WodyrKhla úÈyg tod nqÿka ojfia we;s fjÉp isoaêhla fmkajkak mq¿jka' fï isoaêh isoaO jqfka úYdld isgq foaúhg' úYdldj lshkafk y;a wjqreoafoka oyï wjfndaOh ,nmq" f.!;u nqoaO idikfha w.% Wmia:dhsld ;k;=r ormq W;a;udúhla' weh jhi wjqreÿ y; fjk fldg nK wy, fidajdka fj,d ysáfh' b;ska fidajdka fjÉp flfkl=g;a ;sfhk ne£ï ksid ú¢kak isoaO fjk ÿl .ek lshfjk l;djla ;uhs fï' úYdld isgq foaúhg ;uka fndfydu m%sh lrk ñKsìßhla ysáhd' fï ñKsìßh yÈiaisfha Ôú;fhka iuq.;a;d' fidajdka fj,d ysáh;a úYdldjg ta fjkaùu ord .kak neß jqKd' b;ska fndfydu ÿlska ta j;dj;a bgq lr, nqÿka jykafia yuqfjkak .shd' wo fndfyda fofkla ys;ka bkak fohla ;uhs" fidajdka fjÉp flfkla lshkafk lsisu foalg we,Sula ke;s" ta wkqj .eàul=;a ke;s flfkla lsh,' ta ksid fï fidajdka fjkj lshkafk fudllao lsh, n,kak ´k' i;aldh ÈÜÀh" úÑlsÉpdj iy iS,ín;mrdudih lshk ixfhdack ;=k iyuq,skau ì÷ku fidajdka fjkj lshkafk fmdÿfõ lshk ldrKhla' ir,j lshkj kï" f,dalh idrhs lsh, .kak jerÈ yeÕSu" nqÿka oyï iÕ=ka flfrys we;s wúiajdih iy wjidkfha is,a j;la /l, ksjka olskak mq¿jka lshk jerÈ wjfndaOh lshk fïjd ke;a;gu ke;s ùu' fldákau i;r wmd.; fjk uÜgfï je/oaola" mdmhla ta wh w;ska flfrkafk kE' b;ska iuyre fï ;;ajh" ish¨ flf,ia keiQ wßy;=ka jykafia kulg iudk lrkak yokjd' ta wkqj fidajdka flfkla ukskak .syska mg,jd .kakjd' tfyu ys;kak .sfhd;a" zzúYdldj;a ±kf.k ysáhfka f,dalh widrhs lsh," fï wksis f,dalfha ;ukaf. ñKsìßh;a widrhs lsh," b;ska fudlg ÿla jqkdo @'''ZZ fï wd§ jYfhka jerÈ wjfndaOhla .kak mq¿jka' fidajdka ùu lshkafk uQ,slj iir .ukg bkaOk imhmq jerÈ oDIaáj,ska uq¿ukskau bj;aùu' ta wkqj ksjk mQ¾Kh lrkak wjYH ud¾.h ielfikjd' ;uka ,nk wjfndaOh wkqj" ;ukaf. kqjK uÜgu wkqj ta ta fõ.j,ska mqoa.,slj iir .uk fl,jr lr.kakjd' fldgi 17 jk mq¿jka" B<Õ flkd wka;sug hkak mq¿jka' ta;a hk Èidj tlhs" wruqK tlhs' hk fõ.h iy wfkl=;a foaj,a ;uhs fjkia fjkafk' ta jf.au ;uhs fidajka fjÉp flk;a ;ukaf. cjh wkqj" ta lshkafk bkaøsh m%n,;ajh wkqj" ksjk lrd hk fõ.h fjkia fjkak mq¿jka' Y%oaOd bkaøsh n,j;a flkd .uka lrk fõ.hg jvd jeä fõ.hlska m%{d bkaøsh n,j;a flkd .uka lrkjd' ta wkqj ù¾h bkaøsh n,j;a flkd .uka lrk fõ.h fjkia fjkak mq¿jka' ta;a yefudau .uka lrk w; tlhs' ta lsõfj iqjhla ,nk w;g ;uhs .uka lrkafk' fï iqjhla ;sfhk w;g .uka lrk ksid" fmr wähg jvd B<Õg ;shk wäh iqjhs' fmr w;aoelSulska ie,sÉp flkd B<Õ w;aoelSfuka ief,kafk kE' ta l,ska w;aoelSfuka laIh fjÉp m%udKhla ;sfhk ksid' b;ska fï iqj w; ksid fida; lshkjd' ta jf.au fida; lshkafk wß wgÕs u.g lshk ;j;a kula' wß wgÕs u.g meñKSug $ iqj w;g meñKSug fida; + wdmkak - fida;dmkak lsh, lshkjd' ta jf.au fu;k ;j;a me;a;la ;sfhkjd' úYdldj ta fj,dfj hï lsis pdß;%hla bgq l

[close]

p. 4

2015 b,a l,dmh yuqfjkak .sh fj,dfj Wka jykafia tal t;kÈu fmkajd fokjd' Wkajykafia weyqfj ir, m%Yak lSmhla' wehs fudlo jqfka @ b;ska úYdldj úia;rh lsõjd' B<Õg Wkajykafia weyqfj" Tng fï jf.a ;j tl ñKsìßfhla" fokafkla" y;r fofkla ''' ysáfhd;a leu;so lsh,' Tõ iajdóks uu yß leu;shs lsh, W;a;r ÿkakd' Bg miafi Wkajykafia fï ieje;a kqjr ck.ykh fldÉpro lsh, wy," ta fiaru Tfí ñKsìßhka jqkd kï Tn leu;so lsh, weyqjd' Tõ iajdóks" tfykï uu ;uhs jeäfhkau i;=áka bkak flkd lsh, W;a;r ÿkakd' wka;sfïÈ Wka jykafia weyqjd" ojilg fï ieje;a kqjr lS fofkla kï uefrkjo lsh,' tlaflfkla kï fkfjhs" ;=ka y;r fofkla uefrkj lsh, W;a;r ÿkakd' tfykï Tng f;; we÷ï w¢kafk ke;sj tl ojilaj;a .; lrkak mq¿jkao lsh, wy, we;a; jgy, ÿkakd' t;fldg ;uhs úYdldjg we;a; ke;a; f;arefka' ta úÈyg wjYH ldrKh ish,af,ka ish,a, olsk f,dõ;=rd nqÿka jykafia ta ldrKh fmkajd ÿkak ñila" wr isß;g .rykak .sfha kE' kuq;a wo fndfyda wh fï wúoHdfj oDIaáhs" oi jia;=l ñ:Hd oDIaáhhs mg,jd f.k" wrl .e,fmkafk kE" fïl .e,fmkafk kE lsh lshd iuyr fndfyda ják isß;a úß;a mjd wyl odkak mqreÿ fj,d bkakjd' wúoHdfj oDIaáh iïmQ¾Kfhkau ì| yefrkafk wßy;=ka jykafiag ú;rhs' Bg fuyd wh ta ta uÜgïj,ska wúoHdfj oDIaáj, ne¢, bkafk' t;fldg nqÿka jykafia" ksh; wmd.; fjk oDIaÀ oyhla fmkajd ÿkakd' taj ;uhs oi jia;=l ñ:Hd oDIaá lshkafk' taj ;uhs tmd lsõfj' 1' k;aÓ Èkakx - §fuys úmdl ke;' fu;kÈ lshkafk oka §, jevla kE" taflka lsisu ,eîula kE lshk oDIaáh' oka §u lshk ldrKh .ek nqÿka jykafia" i;d isõmdjf. mgka wd¾h uyd ix> r;akhg hkl,au fmkajd ;sfhkjd' flfkla lshkak mq¿jka" wfmda mkaif,a yduqÿrejkag oka §, jevla kE" ta whg ´k ;rï ,efnkjd" fokj kï wkak wr lkak fndkak ke;s ysÕkafkl=g §mka lsh,' yenehs tal wúoHdfj oDIaáhla ñila oi jia;=l ñ:Hd oDIaáhg whs;s fjkafk kE' oi jia;=l ñ:Hd oDIaáfhÈ fjkafk" lsis flfkl=g §, jevla kE" ÿkafkd;a wvq fjkj ñila ,eîula kE lshk fï oeä u;h' ta ksid ldg fyda oka fokj kï ta ldrKh fïlg whs;s kE' 2' k;aÓ hsÜGx úmdl ke;' hq;=lï bgq lsÍfï 02 msgqj lrkj kï" uefrk fldg;a ta oDIaáh ÿre fkdlr ysáh kï" ta mqoa.,hd wksjd¾fhkau wmd.; fjkj lsh, O¾ufha i|yka fjkjd' b;ska fï oi jia;=l ñ:Hd oDIaáhhs wúoHdfj oDIaáhs mg,j f.k fndfyda wh u; m%ldY lrkjd' fidajdka fjÉp úYdldj;a pdß;% bgq l

[close]

p. 6

2015 b,a l,dmh 04 msgqj ksjkg fya;= jk fndÊcx. O¾u jefvk yeá'' fõl ksY%s;" úrd. ksY%s;" ksfrdaO ksY%s;" fjdiai.a. mßkdó" fu;a;d iy.; i;a; fndÊcx. jeãfuka" fuf,dj§ wßy;ajhg m;a fkdjqfkd;a" iqN lshk n%yau f,dalfha bmÈ,d" tys hï wdhq ld,hla .; lr, tysÈu msßksjka mdk nj miq.sh l,dmfhka úia;r l

[close]

p. 7

2015 b,a l,dmh ;uka g foa Y kd ls Í fï yels h dj ke;akï" tn÷ yelshdjla ;sfhk wh úiska O¾u foaYkd lrk ia:dkj,g" l,K ñ;=re oyula fidhñka isák ksis mqoa.,hska fhduq lrkjd' ta whg wjYH wdydr mdk wdÈh imhd §fuka myiqlï i,ikjd' ta oyu f;areï .kak ;rï yelshdjla ke;s" kuq;a oyu flfrys hï .re;ajhla we;s msßig Y%oaOdj jeä ÈhqKq lr.kak Wmldr jk mQcd" mskalï wdÈh ixúOdkh lrkjd ^fu;a;d iy.; ldh l¾u&' wd¾h ffu;S% Ndjkdj jeãfuka" ;jÿrg;a l< yels hï Wmldrhla we;akï tal;a lrkjd ^fu;a;d iy.; ufkda l¾u&' idudkH hym;a O¾uhla Y%jKh lhd jykafia,d fj;ska' fï úÈyg weiQ oyu ks;r ks;r isys lrkak ;rï úfYaI jk ksid" ks;r ks;r isys lsÍfuka i;s iïfndÊcx.h jeãu wdrïN fjkjd' wjfndaOhg fya;= lrk wx. lshk tlhs fndÊcx. lshkafk' oyu ks;r isys lrk fldg úui úuid n,kak leue;a;la we;s fjkjd' i;s iïfndÊcx.h jefvk w;fr" Oïu úph iïfndÊcx.h jeãu wdrïN fjkjd' oyu úpCIK kqjKska fufkys lsÍu fyj;a úpdrK iajNdjh ;uhs fï lshkafk' oyu úui úuid n,kak we;s leue;a; wkqj tfia lsÍfuka" tÈfkod lghq;=j,È O¾uh ls%hd;aul fjk wdldrh w;a±lSfukau fmks fmkS kqjK yiqrejkjd' rd.laIh" oafõYlaIh" fudaylaIh lsÍu ksjkhs lshk ldrKh" fï ioaO¾u Y%jKh lsÍfuka ±k .kakjd' t;fldg tÈfkod lghq;=j,È kqjK yiqrejkafk" ;uka ;=< rd.h" oafõYh" fudayh laIh fjkjo lsh, úuikak' fï wdldrfhka lghq;= lrk fldg Oïu úph iïfndÊcx.h jefvkjd' ta i|yd ioaoyu okak iS, iïmkak" m%{d iïmkak msßia fidh fidhd weiqre lrkjd' ta i|yd wjYH lrk oyï fmd; m;" úoHq;a fuj,ï wdÈh fidh fidhd Y%jKh lrñka" oyï idlÉPd mj;ajñka fï ñ;=re oyu Ôú;hg noaO lr .kakjd' fï lghq;= i|yd hï W;aidyhla ù¾hla .kakjo" Oïu úph iïfndÊcx.h jefvk w;ru úßh iïfndÊcx.h jeãu wdrïN fjkjd' kQmka wl=i,a kQm§ug" Wmka wl=i,a ÿre lsÍug" kQmka l=i,a bmoùug" Wmka l=i,a j¾Okhg ù¾h lrkjd' fï fj;aÈ oyu Ôú;hg noaO fj,d ;sfhk ksid" f,dal lghq;=j,È we;sjk .eg¿j,ska lïmd fkdù" f,dalhd oyu fkdokakd lñka fjfyig m;afjk yeá;a" ;uka uy;a jQ iekiSula ú¢k yeá;a kqjKska olskjd' fï ±lSfuka uy;a jQ fidïkila we;s fjkjd' fï úÈhg úßh iïfndÊcx.h jefvk fldg mS%;s iïfndÊcx.h jeãu wdrïN fjkjd' yenehs fï lshkafk ksrdñi mS%;sh ñila lduh;a tlal iïnkaO wdñi m%S;sh fkfjhs' isf;a m%S;shla we;sùu ksid ldhsl udkisl ieye,a¨j we;s fjkjd' m%S;s iïfndÊcx.h jefvk fldg miaioaê iïfndÊcx.h jeãu wdrïN fjkjd' ieye,a¨ nj ksid l¾uia:dk jeãu" OHdk iudm;a;s wdÈh Wmojd .ekSu flfrys fhduqùu" tÈfkod lrk lshk lghq;= ms

[close]

p. 8

2015 b,a l,dmh jï fyda ol=Kq ll=, biairyska ;shkjd' tfyu ;sh, ;uhs B<Õ ll=, Wiaikafk' B<Õg ta ll=,;a fmd

[close]

p. 9

oyï wjfndaO ud;%hl ;sfhk uyd wkqyi''' ;sfhk widr;ajh" f,da lfha wkd; nj wjfndaO lr .kak ;sfhk Y%S ioaO¾uh wy," ta ms

[close]

p. 10

2015 b,a l,dmh jdrh tk l,a tl uÿ,laj;a lkafk kE' yenehs ±ka B<Õ jdfrÈ ¥ßhka yefok fldg uÿ¨ 3 - 4 la wmamsßhdjlska f;drj lkak mq¿jka' ta j;dfjÈ 3 - 4 la lEjg miafi ;uhs wmamsßh fjkafk' Tfydu .syska B<Õ j;dj tk fldg wmamsßhdjla ke;sj uÿ¿ 10 la jqk;a lkak mq¿jka' t;fldg m

[close]

p. 11

2015 b,a l,dmh fudfydf;a mgka oyu jefvkjd' ldf.ka j ;a wy.ka k fohla kE ;ukagu jegfykjd' mr m%;H rys;hs lshkafk;a talhs' uq,sl wjfndaOh ,enqjg miafi kej;;a ldf.kaj;a wdOdrhla ´k kE' ;uka ;ukagu W.kajkjd' yßhg oyï .=rejrfhla weiqre lrkj jf.a' jrola ÿIapß;hla fjk fldg ;ukaf. ys; ;ukagu nkskjd" ;ukagu ks.re lrkak mgka .kakjd' Bg miafi ljqrej;a lsh, fokak ´k kE' tal ;uhs oyï .=rejrhd lshkafk' yßhg oyu jegyqkd kï t;eka mgka fjkafk talhs' Bg miafi ljo yß taflka w;a±lSug ;uhs tkafk' tal fjk flfkla lshkak fohla kE' lsõj;a tlhs ke;;a tlhs' jerÈ jevla lfÜgkh fjkafk' ta ksid ÿIapß; woyia wdj;a tajdg ljodj;a ch .kak nE' tlska tlg oyu jÈkjd' jeÈ, jeÈ, wr .y lvd jefgk ojila tkj jf.a M,h ,efnk ojila tkjd' yenehs tal fld;ekÈ ljol fjhso lsh, lshkak nE' fldhs fudfyd;l yß fjkak mq¿jka' ta ;;a;ajhg wdmq .uka CIKslju fï f,dalh jevla kE" yrhla kE" widrhs lshk woyi tkjd' Bg miafi jegfykjd" fmr ;sìÉp m%Yak ±ka bjrhs lsh,' ta ksid ndysr wruqKq wdj lsh, tajdg ÿla fjkakj;a" fudkj;a úfYaIfhka lrkakj;a wjYH kE' wjfndaOfhka hq;=j ;ukaf. jefâ mq¿jka uÜgñka lr f.k hkakhs ;sfhkafk' ±ka fï lshk oyï wjfndaO ud;%hl ;sfhk uyd wkqyi fmkajk ;ekla ;%smsgl oyfï tk uydkdu iQ;%fha i|yka fjkjd' uydkdu l=udrhd y;a wjqreoafoka fidajdka jqKd' Bg miafi újdy fj,d f,!lsl lghq;=j,g ueÈy;a fjkak jqkd' b;ska fkdfhla wjia:dj, lv ùÈj,g" idmamqj,g" we;a y,g" wia y,g hkjd' ta jf.a wjia:dj, ks;r ks;r rd." oafõY" fuday woyia tkjd' ta fj,djg Tyqg" fï woyia ksid uu wmd.; fjhso lsh, nhla ysf;kjd' b;ska fï .ek wykak nqÿka jykafia yuq fjkak .syska" iajdóks uu fï jf.a fj,djg l%shd;aul fjkafk fufyuhs" uu wmd.; fjhso lsh, weyqjd' uydkdu nh fjkak tmd" nh fjkak tmd" Tng 09 msgqj ljodj;a tfyu fjkafk kE" i;Hh ±lal flfkla" o¾Yk {dkh my< fjÉp flfkla ljodj;a wmd.; fjkafk kE lsh, uydkdu l=udrhf. ielh ÿre fjkak Wka jykafia ;=ka j;djlau ta úÈyg m%ldY l

[close]

p. 12

2015 b,a l,dmh 10 msgqj id idiksl meúoao''' 2 .=rejrhdg hgy;a my;aj jdih lrk wh ÿ¾,Nh' fï úÈyg ÿ¾,N ldrKd myla nqâV mínð;hka .ek foaYkd lr, ;sfhkjd' ;:d.;hka jykafia úiska ;j;a foaYkhlÈ hym;a wdl,am iïm;a we;s ^NsCIqjf.a wej;=ï mej;=ï l;d ny .uk ìuk wd§ ish¨ l%shd l,dmhka& nqâV mínð;hkq;a ÿ¾,N nj jodr, ;sfhkjd' ksid" {d;Ska úiska ms

[close]

p. 13

2015 b,a l,dmh jdih lrkak mq¿jka" idOdrK woyia ;sfhk" ffu;%S lreKd .=K ;sfhk" .=rejrhdf.a wjjdo wkqidikd wdorfhka ms

[close]

p. 14

2015 b,a l,dmh f,daflda wkNsiaifrdaZZ iFjhdg wdrCIdjla msysgla ke;af;ah' zzwiaiflda f,daflda iínx mydh .ukShZZ f,dj ish¿ foa w;yer oud ieug mrf,dj hdug isÿ fõ' zzW!fkda f,daflda w;s;af;da ;Kayd odfidaZZ f,da jeis i; yg lsis fohlska iEySulg" ;Dma;shlg m;aùug fkdyelsj ;Kaydfõ odihka njg m;a ù we;' nqÿ mshdKka jykafia úiska jod, fï O¾u;d y;r wy, wjfndaO lr f.k .sys f.hska kslañ,d meúÈ jqkd lsh, rc;=udg meyeÈ,s lrñka Wka jykafia O¾u foaYkd l ia:úrhka jykafia ,jd flia frdola lmamjd f.k tal Tyqf. wf;a ;sh, ;p mxplh ^flaid" f,daud" kLd" oka;d" ;fpda& meyeÈ,s lr, §, ysi nEu lrkak ´k' tal b;d Wiia wjia:djla' Ôú;fha m%Odk;u iJêia:dkhla' Ôú;fha wu;l fkdl< hq;= isoaêhla' ta jf.au meúÈ fjk flkdf. is; b;du;a m%ikak fudfyd;la' iuyr jdikdjka; l=, orejka talu 12 msgqj ÿ;shïms wyx Nkaf;a mínÊcx hdpdñ ;;shïms wyx Nkaf;a mínÊcx hdpdñ lsh, ;=ka j;djla lsh, bka wk;=rej" zziín ÿlaL ksiairK ksíndK iÉðlrKF:dh bux ldidjx .fyFjd míndfÊ: ux Nkaf;a wkqlïmx WmdodhZZ ÿ;shïms ''' ;;shïms ''' jYfhka ;=ka jrla lshkak ´k' fuhska lshfjkafk ish¿ ÿla ke;s lr, ksjka wjfndaO lr .ekSu msKsi fï isjqre ál /f.k wkqlïmdfjka udj meúÈ lrkak lsh,' fï úÈyg m%ldY lr, ;uka w; ;sfhk isjqre ál WmdOHdhka jykafia fj; mshd uOHhg muqKqj, WmdOHdhka jykafia bÈßfha m;alv t,, miÕ msysgqj, je|, fodfyd;a uqÿka ;sh, idufKar oi iS,h fï úÈyg b,a,d isákak ´k' zz´ldi wyx Nkaf;a ;sirfKak ioaêx mínÊcd oi iS,x Oïux hdpdñ wkq.a.yx lFjd iS,x foa: fï Nkaf;aZZ ÿ;shïms" ;;shïms jYfhka ;=ka jrla wdhdpkd lr, kuialdrh ;=ka jrla lsfhõjg miafi WmdOHdhka jykafia;a kuialdrh lsh, meúoao ,nk wdldrh uq,a ld,fhÈ tla WmdOHdhka jykafia kulg f;rKqjka fokafkla yokak wjir ;snqfK kE' miqj ta kS;sh fjkia jqkd' ioaêúydßlhka ^f.da,hska& ÿIa m%;sm;a;sj, fhÿku Tjqkag o~qjï ^isjqre yrjkak mjd& kshu lhd jev isák ;ekg /f.kú;a foudmsh jeäysáhkag jkaoj," .=re WmdOHdhkag kuialdr lrj, u,a ±ye;a f.dgqjla ms

[close]

p. 15

2015 b,a l,dmh uldrdka; l%uhg ^zzïZZ w.g lshfjk wdldrhg& irKd .uk mo fjk fjku lshkak ´k' nqoaOï irKï .ÉPdñ" Oïuï irKï .ÉPdñ" ix>ï irKï .ÉPdñ" ÿ;shïms ''' ;;shïms ''' jYfhka lshj, kej; ks.a.ySk wdldrhg" ^ìkaÿj w.g lshfjk wdldrhg' ta lshkafk nqoaOx irKx ''' Oïux irKx '''' wd§ jYfhka& irKd.ukh iudoka lrkak ´k' fï úÈyg WNf;da mdßY=oaêfhka meúoao msysáhu idufKar oi iS,fha msysgqùfuka meúÈ lsÍu iïmQ¾K fjkjd' zzïZZ wl=r lshfjkafk ke;s iuyr whg taflka fodaihla tkak mq¿jka ksid ;uhs w.g zzxZZ fhdo, ta úÈyg;a lshkafk' t;fldg fome;af;ka fldhs me;a;lska yß lshú,d mdßY=oaêh ,efnk ksid idïm%odhla yeáhg fï wdldr folgu lshkjd' flfkl=g iiqka .; fjkak mq¿jka" ;j;a iiqka.; fjÉp whf. ud¾.fhkauhs' fldÉpr is,ajf;la" .= K jf;la jq k ;a meúÈ fjka k iiqka.; fj,d bkak NsCIqjla w;ßka Wmiïmodfjka jia oyhlg jeä wdpd¾h WmdOHdhka jykafia flfkl=f.ka meúoao ,nd .kak ´k' tfyu ke;sj iiqka .; fjkak lsisu u.la kE' idikhg we;=¿ fjÉp idufKar NsCIqjlg oi iS,h" oi mdrdðld" oi kdikd ^kefik w¾:fhka&" oi o~qjï j;a" fiaÅhd ^yslaóu&" kshñ; j;a whs;s fjkjd' zziqlal úiÜÀ wd§ f,dal jÊc islaLdmfoaiqp idufKaf¾ys j;a;s ;ínxZZ lsh, ±lafjk Od;= fudapkd§ '''' jYfhka Wmiïmod NsCIQkag mkjd jod, isCId" idufKarhka úiskq;a wdrCId lrkak ´k' ;:d.;hka jykafia úiska idufKarhkag wkq±k jod, isCId mo oyh ;uhs idufKar iS,h fjkafk' talg oi isCId lsh,;a lshkjd' B<Õg idufKar meúoaog mdrdðld oyhla mkj, ;sfhkjd' tajdhska m%dK>d;h" fidrlu" wn%yau pßhdj" uqidjdoh" u;aøjH Ndú;h" nqÿkaf.a w.=K lSu" O¾ufha w.=K lSu" ix>hdf.a w.=K lSu" ñÉPd ÈÜÀl ùu" NsCIqKS ¥IKh lshk fï lreKq mdrdðld fjkjd' fuhska tlla fyda isÿjqfkd;a idufKar NsCIqjf. meúÈ nj wfydais fjkjd' l,ska ,n, ;sìÉp fikiqk;a ke;s fjkjd' jia iudoka fjÉp ld,hl kï tal;a lefvkjd' Tyqg b;sß fjkafk Y%uK ,sx.h ú;rhs' ta lshkafk Y%uK fõYh ú;rhs' Wmiïmod NsCIqjla i;r mdrdðld jqfkd;a ^OHdk u.M, wd§ ke;s .=K m%ldY lsÍu" ukqIH >d;kh" ldu ffu:Qkh" wo;a;dodkh& uq, leã .sh ;,a .yla kej; yefokafk kE jf.a m%lD;s ;Fjhg m;a lrkak nE' Tyqg ta fjÉp jro ix>hdg okaj, idufKar NsCIqjla úÈyg bkak mq¿jka' tal wd¾h ud¾.h jvd .kak ndOdjla fjkafk kE' mdrdðld fj,d Wmiïmod NsCIqjla úÈyg ix>hd ueo fmkS isàu b;d wk;=reodhlhs' yenehs idufKar NsCIqjla mdrdðld jqK;a tal kej; ilia lr .kak mq¿jka' kej; ixjrFjfha msysàug leu;s kï irK iudodkh iy isCId mo iudodkfha msysgkak ´k' kej; kej;;a yslaóula ke;sj jro lrkj kï ix>hdg okaj, isjqre .,j, iiqfkka neyer lrkak ´k' kej; miq ld,hl fyda yslañ,d meúoao b,a,d meñKsfhd;a ix>hdg okaj, meúÈ lrkak mq¿jka' nqÿkaf.a w.=K lSu" O¾ufha w.=K lSu" ix>hdf.a w.=K lSu lshk fï ;=fkka hï lsisjla lrkj kï" tfia fkdlrk f,i wjjdo lrkak ´k' idufKar NsCIqj ta wjjdoj,g yslafukj kï ix>hd ueo jro m%ldY lr, kej; irKd.ukh iy oi iS,fha msysgqjkak ´k' kej; kej;;a ta jro lrkj kï" ;ukaf. ,íêh w;a yßkafk ke;akï isjqre .,j, hjkak ´k' ñiÈgq .ekSu ms

[close]

Comments

no comments yet