Informatiebulletin december 2015

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie Sint Jozef te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 1075 XA Amsterdam Bank Telefoon 020-6629470 Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Sint-Jozefparochie December 2015 Kalender Dinsdag 1 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 2: H. Bibiana, maagd en martelares 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 3: H. Franciscus Xaverius, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 4: H. Petrus Chrysologus, bisschop, belijder en Kerkleraar – Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 5: H. Sabbas, abt – Eerste zaterdag, toege– wijd aan het Onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 6: Tweede zondag van de Advent 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 7: H. Ambrosius, bisschop, belijder en Kerkleraar – Geen H.H. Missen Dinsdag 8: Onbevlekte Ontvangenis van de H. maagd Maria, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 9 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 10: H. Melchiades, paus en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 11: H. Damasus, paus en belijder 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 12 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 13: Derde zondag van de Advent 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 14 – Geen H.H. Missen Dinsdag 15 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 16: Quatertemperwoensdag – H. Eusebius, bisschop en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 17 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 18: Quatertempervrijdag – Derde vrijdag 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Uitstelling Allerheiligste Sacrament 16.15 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 19: Quatertemperzaterdag 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 20: Vierde zondag van de Advent 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 21: H. Thomas, apostel Geen H.H. Missen Dinsdag 22 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 23 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 24: Vigilie van Kerstmis 11.00 uur: Gelezen H. Mis 22.15 uur: Kerk open 22.40 uur: Samenzang van Kerstliederen 23.00 uur: Plechtige gezongen Nachtmis; het koor zingt Missa XIII van Oreste Ravanello en Kerstliederen van o.a Don Pietro Magri Vrijdag 25: Hoogfeest van Kerstmis – Geboorte van onze Heer Jezus Christus 11.00 uur: Plechtige gezongen Dagmis (zie Nachtmis) Zaterdag 26: H. Stephanus, eerste martelaar – Zater– dag onder het octaaf van Kerstmis – Tweede Kerstdag 11.00 uur: H. Mis met samenzang Zondag 27: Zondag onder het octaaf van Kerstmis 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 28: H.H. Onnozele Kinderen – Maandag onder het octaaf van Kerstmis – Geen H.H. Missen Dinsdag 29: Dinsdag onder het octaaf van Kerstmis – H. Thomas, bisschop en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 30: Woensdag onder het octaaf van Kerstmis 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 31: Donderdag onder het octaaf van Kerstmis – H. Silvester I, paus en belijder – Oudejaarsdag 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend plechtig Oudejaarslof met gezongen Te Deum Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, In dit Informatiebulletin vindt u de liturgische kalender voor zowel de Adventstijd als het komende hoogfeest van de Geboorte des Heren. U weet dat de Kersttijd voorafgegaan wordt door de Advent, maar dat is iets waarmee de wereld om ons heen geen rekening meer houdt. De Advent is een stil en ingetogen wachten op de komst van de Heer, een tijd die wel gekenmerkt wordt door de voorvreugde, maar die nog niet versierd wordt in de kleuren van het feest van de menswording van God. In de vier weken van de Advent dient ons persoonlijk leven – net als de liturgie – door ingetogenheid en stilte bepaald te worden. Allereerst omdat wij nog niet zijn aangekomen bij de vreugdevolle aanbidding van God in de kribbe maar nog steeds op weg zijn daar naartoe. Ten tweede zal de vreugde zo veel groter zijn als zij niet al van tevoren is uitgeknepen door het neoheidense spektakel, waardoor het wereldse kerstfeest wordt gekenmerkt, maar dat er nooit toe komt om vreugdevol en dankbaar in aanbidding neer te knielen voor God. Oproep: Steun de kerkrestauratie! Er is een bedrag nodig van circa € 130.000. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 Hartelijk dank aan allen die reeds hebben bijgedragen! Catechese voor volwassenen Laten wij onszelf niet bedriegen: Kerst wordt gevierd vanaf de heilige Kerstnacht tot en met de tijd van Driekoningen, want de vreugde van de kinderen Gods is niet van deze wereld, maar komt van Hem Die in deze wereld werd geboren om te verlossen wat verloren was. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Deze maand wordt de catechese gegeven op de dinsdagen 8 en 15 december en de zaterdagen 5 en 19 december. De aanvangstijd is telkens 12.00 uur. Nieuwe cursisten zijn welkom. U kunt gewoon binnenlopen. 8 december: Maria onbevlekt ontvangen Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te. U zijt gans schoon, o Maria. En de vlek der erfzonde kleeft niet op u. U zijt de roem van Jeruzalem. U zijt de blijheid van Israël. U zijt de luister van ons volk. U zijt de voorspreekster der zondaren. O Maria, allervoorzichtigste Maagd, allergenadigste Moeder, bid voor ons. Wees onze bemiddelaarster bij onze Heer Jezus Christus. Sint-Nicolaasacademie Op zaterdag 19 december is het onderwerp van de lezing voor de SintNicolaasacademie ‘Bonifatius bij Dokkum vermoord’. De heren Michiel Hemminga en Robert Lemm, bestuursleden van de academie, geven een beschouwing over de politieke kant van Bonifatius’ martelaarschap en het martelaar– schap in het algemeen. De lezing wordt om 10.00 uur voorafgegaan door een gelezen H. Mis in de kerk. *** Zalig Kerstmis! ***

[close]

Comments

no comments yet