CTE 2015 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

CTE 2015 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

1

[close]

p. 4

2

[close]

p. 5

3

[close]

p. 6

4

[close]

p. 7

5

[close]

p. 8

Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar, Böyük şərəf hissi ilə Sizi növbəti dəfə keçirilən altıncı - “Xəzər: Ətraf Mühit üçün Texnologiyalar” Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisində salamlayıram! Ətraf mühitin mühafizəsi, insanların sağlam təbii mühitdə yaşaması və təbii sərvətlərdən xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması naminə istifadəsi məsələsi ölkəmizdə aparılan sosialiqtisadi islahatlarda mühüm yer tutur. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində müəyyən olunmuş düzgün siyasət indiyə qədər ölkəmizə yalnız uğur gətirmiş və bu siyasətin tərkib hissəsi olan ekoloji durumun sağlamlaşdırılması və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsinə bundan sonra da nail olunacaqdır. Bu istiqamətdə keçmişdən miras qalmış ekoloji problemlərin aradan qaldırılması və səmərəli idarəetmə sisteminin yaradılması Azərbaycan Respublikasının başqa sahələrdə olduğu kimi beynəlxalq miqyasda nüfuzunun artmasına təkan vermişdir. Ekoloji problemlərin həlli istiqamətində işlər ətraf mühitin və təbii sərvətlərin mühafizəsinə, elmə əsaslanan inkişaf prinsiplərinin tətbiqinə, indiki və gələcək nəsillərin maraqlarını təmin edən iqtisadi və insan resurslarının istifadəsində davamlılığın təminatına yönəlmişdir. Zaman keçdikcə yeni tələblər ortaya çıxır və onların həlli üçün yeni metodlardan istifadə olunmasına ehtiyac yaranır. Bu baxımdan dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması, tullantı sularının təmizlənərək yaşıllıqların suvarılmasında təkrar istifadəsi, alternativ enerji mənbələrindən istifadə və s. sahələrdə layihələr icra edilir, ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə ekoloji tələblərə cavab verən yeni texnologiyalardan istifadə olunur. Elm və texnikanın son nailiyyətlərindən istifadə etməklə ölkəmizdə ekoloji tarazlığın bərpa edilməsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsində belə sərgilərin böyük əhəmiyyəti vardır. İnanıram ki, sayca altıncı olan sərgidə də qarşıya qoyulan məqsədə nail olunacaq və bu tədbir ətraf mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində atılan növbəti addım olacaqdır. Hamınıza uğurlar və yeni nailiyyətlər arzulayıram! Hüseyn Bağırov Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri 6

[close]

p. 9

Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen, It is a great pleasure and honour for me to welcome you to the 6th International Environmental Exhibition for “The Caspian: Technologies for the Environment”. The issues of the protection of the environment, habitation of people in a healthy environment, and the use of natural resources for the improvement of well-being of our people play an important role in the country’s socio-economic reforms. Under the leadership of President Ilham Aliyev, worthy successor of the national leader Heydar Aliyev, the right policy identified in the field of the socio-economic development has brought to our country only success so far. It is worthy of note that an integral part of this policy are the improvement of the ecological situation and the rational use of natural resources which will be achieved in the future. In that process the elimination of the environmental challenges inherited from the past such as the creation of an efficient management system in the Republic of Azerbaijan like in other areas has greatly contributed to enhancing international prestige. The activities addressing environmental challenges such as environmental protection and conservation of natural resource, and the application of science-based development principles focuses on the sustainability of the use of economic and human resources to ensure the interests of present and future generations. Over time new requirements emerging and there is a need to use new methods for their solution. In this regard, the projects are being implemented on the desalination of sea water, waste water treatment and its reuse for irrigation of greenery purposes, the use of alternative energy sources and others with the aim to protect the environment new technologies meeting environmental requirements are being used. By using the latest achievements of science and technology in the restoration of the country’s ecological balance such exhibitions are of great importance in studying the experience of developed countries. I believe that the 6th exhibition’s goals also will be achieved and this event will be the next step taken towards the improvement of the environment. I wish you all good luck and new achievements! Huseyn Bagirov, Minister of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan 7

[close]

p. 10

Təşkİlat komİtəsİnİn salamlama məktubu Hörmətli xanımlar və cənablar! Sizi beynəlxalq tədbirlərin professional təşkilatçısı olan “Caspian Event Organisers” şirkəti adından “CTE” 2015 - “Xəzər: ətraf mühit üçün texnologiyalar” - 6-cı Azərbaycan beynəlxalq ətraf mühit sərgisində salamlamağa çox şadıq. Ətraf mühitin mühafizəsi ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzində olması, bu sahəyə göstərilən dəstək və qayğı “CTE” sərgisinin hər il keçirilməsinə zəmin yaradır. İnsanların sağlamlığına təminat yaradan mütərəqqi texnologiyaya malik yeni müəssisələrin tikilməsində, yaşıllıqların və parkların salınmasında, ekologiya sahəsində yüksək templə irəliləyişə nail olunmasında və bu istiqamətdə aparılan siyasətin uğurla həyata keçirilməsində yerli və beynəlxalq təşkilatların, şirkətlərin bir araya gəlməsi böyük rol oynayır. “CTE” sərgisinin əsas məqsədi bu sahəni ictimaiyyət arasında işıqlandırmaq, beynəlxalq şirkətləri bir araya gətirərək işgüzar əlaqələrin qurulmasına və möhkəmləndirilməsinə geniş imkanlar yaratmaqdır. Sərgidə Almaniya, Çexiya, İsveçrə, Rusiya, Türkiyə və sair kimi müxtəlif ölkələrin iri şirkətləri yeni xidmət və məhsullarını təqdim edəcəklər. Sərgi zamanı təqdim olunan yeni texnologiyalar və təqdimatlar ətraf mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində ölkəmizə yeni töhfə verəcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək, tədbirin təşkilində bizə göstərdiyi yüksək dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə öz dərin minnətdarlığımızı və ehtiramımızı bildiririk. Sərgi iştirakçılarına və ziyarətçilərə isə uğurlu və səmərəli iş birliyi arzulayırıq. Ən xoş arzularla, Təşkilat Komitəsi 8

[close]

p. 11

A Message from the Organisers Dear Ladies and Gentlemen, On behalf of Caspian Event Organisers, a professional event organiser, we are very pleased to welcome you to CTE 2015, the 6th Azerbaijan International Caspian: Technologies for the Environment Exhibition. Taking into consideration that environmental protection is one of the main focuses of Azerbaijan’s leadership, its support and care for this sector provides an ideal platform for organising the CTE exhibition every year. The collaboration of local and international organisations and companies takes an important role in construction of new enterprises with advanced technologies ensuring public health, landscaping and park building as well as achievement of rapid progress in the environmental sector and successful implementation of policy in this direction. The main objective of the CTE exhibition is to highlight it on public, create great opportunities for establishing and strengthening business relationships by bringing together international companies. Major companies from Germany, the Czech Republic, Switzerland, Russia, Turkey and many other different countries will present their new services and products at the exhibition. The new technologies and presentations introduced during the exhibition will contribute on improving environment in our country. We would like to take this opportunity to express our deep gratitude to the Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan for the high level of support it has provided to us during the organisation of this event. We hope that all of the exhibition’s participants and visitors enjoy a successful and productive time at the exhibition. Yours sincerely, The Organising Committee 9

[close]

p. 12

10

[close]

p. 13

11

[close]

p. 14

Pavİlyonun Planı • Floorplan of the Pavilion www.cte.az CTE MEDİA / MEDIA ƏSAS GİRİŞLƏR MAIN ENTRANCES YANĞIN ÇIXIŞLARI FIRE EXIT 12

[close]

p. 15

İştİrakçıların Sİyahısı • List of Exhibitors № stend İŞTİRAKÇILAR Stand № EXHIBITORS № stend İŞTİRAKÇILAR Stand № EXHIBITORS 1002 1004 YAGMUR-2 LLC MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 1006 GIZ 1008 CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF TYUMEN REGION 1008 EXPORT CENTRE OF TYUMEN REGION 1008 RESEARCH INSTITUTE OF ECOLOGY, LLC (RIE, LLC) 1008 SIBSTROY – ECOLOGY LTD 1008 ZHILSTROY LLC 1010 MAVI DENIZ CEVRE HIZMETLERI A.S. 1012 JACOBI CARBONS AG 1016 NATIONAL CENTER FOR ENVIRONMENTAL PREDICTION 1018 ECOLEX ENVIRONMENTAL LAW CENTER 1020 ECOLOGICAL SOCIETY RUZGAR 1022 EKOIL SCIENTIFIC-ECOLOGICAL SOCIETY 1024 EKOSFERA SOCIAL-ECOLOGY CENTER 1026 ECOLOGICAL-RENAISSANCE PUBLIC UNION 1026/1 SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOCIETY PU 1030 ECOLIFE ECOLOGICAL PUBLIC UNION 1032 FOVGAL ASSOCIATION OF SPECIALISTS ON EMERGENCY SITUATION AND SECURITY OF HUMAN LIFE ACTIVITY 1034 ENPI EAST FLEG II PROGRAM AZERBAIJAN 1040 AKGIRISIM MUTEAHHITLIK MUSAVIRLIK VE CEVRE TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 1044 SOCAR POLYMER 1102 ACO MARINE S.R.O. 1102 BRENTWOOD EUROPE S.R.O. 1102 CZECH WATER ALLIANCE 1102 IN-EKO TEAM S.R.O. 1102 MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC 1102 TECO A.S. 1102 TOPOL WATER, S.R.O. 1102 VAPO, S.R.O. 1102 ZEPHYR, S.R.O. 1104 IDEA PUBLIC UNION 1106 1108 1110 1112 1116 1202 1204 1206 1208 1208 1208 1210 1212 1214 MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC REPUBLICAN CENTRE OF ECOLOGICAL EDUCATION AND EXPERIENCE MINISTRY OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC EKOL ENGINEERING SERVICES CJSC MINISTRY OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN TAMIZ SHAHAR JSC HAZARDOUS WASTES LLG AZERBAIJAN CASPIAN SHIPPING CJSC STATE AGENCY ON ALTERNATIVE AND RENEWABLE ENERGY SOURCES (AREA) ARCON OVERSEAS, LTD ELDAN RECYCLING A/S SALVADORI SRL AZERBAIJAN PAPER AND CARDBOARD PRODUCTION PLANT STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC (SOCAR) BP / AZERBAIJAN www.cte.az MEDİA / MEDIA P102 P104 P106 PARKS & GARDENS WORLD ECONOMICS NATIONAL GEOGRAPHIC AZERBAIJAN 13

[close]

Comments

no comments yet