Ποσοτική έρευνα δράσης: Σχολείο & διαγενεακές σχέσεις (ιταλία)

 

Embed or link this publication

Description

ΑRCA.DIA.LOGUE

Popular Pages


p. 1

Collection of data Amato A. Εθπ/θός, Instituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto Descriptive Statistics Dimitra Macri - Ioannis Makris

[close]

p. 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ

[close]

p. 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΢ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ

[close]

p. 4

Ο ηρόπος ποσ κας δόζεθαλ ηα αποηειέζκαηα από Ιηαιία επέηρεπε κόλο κία περηγραθηθή αλάισζε, ε οποία αθοιοσζεί ζηε ζσλέτεηα. The way we obtained the results from Italy allows only a descriptive analysis, which then follows.

[close]

p. 5

Φύιο SEX

[close]

p. 6

Ερώτηση 4: Γλωρίδεηε ηη είλαη ηο Κέληρο … (αληίζηοητο ΚΑΠΗ) Do you Know what is the Centro….? Ερώτηση 5 Γλωρίδεηε ηη ζεκαίλοσλ ηα αρτηθά Do you Know what means Centro …..

[close]

p. 7

Ερώτηση 7: Έτεηε επηζθεθηεί θάποηο Κέληρο; Do you ever visit a Centro….? Ερώτηση 8: Έτεηε θάποηο δηθό ζας ποσ πεγαίλεη εθεί; Do you have a relative who goes here?

[close]

p. 8

Ερώτηση 10: Οη παππούδες κέλοσλ καδί ζας ζηο ίδηο ζπίηη; Do they leave in the same home/house? Ερώτηση 11: Οη παππούδες κέλοσλ θοληά ζας, ζηελ ίδηα πόιε; Do they leave in the same city?

[close]

p. 9

Ερώτηση 12: Οη παππούδες κέλοσλ ζε άιιε πόιε – Χώρα Do they leave in other city – country? Ερώτηση 13: Πόζο ζστλά ηοσς επηζθέπηεζηε; How often do you visit them?

[close]

p. 10

Ερώτηση 14: Γηα ηελ αλαηροθή ζας ζσλέβαιαλ οη παππούδες ζας; Did they contribute to your growing up? Ερώτηση 15: Τρώηε κε ηοσς παππούδες ζας καδί πρωηλό; Do you have breakfast with them?

[close]

p. 11

Ερώτηση 16: Τρώηε κε ηοσς παππούδες ζας καδί κεζεκερηαλό; Do you have lunch with them? Ερώτηση 17: Τρώηε κε ηοσς παππούδες ζας καδί βραδηλό; Do you have dinner with them?

[close]

p. 12

Many Thanks

[close]

Comments

no comments yet