Algemene voorwaarden RusReis.nl

 

Embed or link this publication

Description

Algemene voorwaarden RusReis.nl (Rusreis.nl), incl. Russischvisum.nl, Belarusvisum.nl, Rusrail.nl inzake visumaanvragen/visa support, pakketreizen en overige reisproducten

Popular Pages


p. 1

Algemene voorwaarden RusReis.nl, gevestigd en kantoorhoudende aan de Van Goghstraat 8, 7482 EJ Haaksbergen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: • • opdrachtgever: de wederpartij van RusReis.nl, normaalgesproken de reiziger of diens vertegenwoordiger. RusReis.nl: eenmansbedrijf Rusreis.nl (Kamer van Koophandel-nummer 08153799), eveneens handelend onder de namen/via de websites RusReis.nl, RussischVisum.nl, RusVertaal.nl, RusRail.nl, BelarusVisum.nl. uitgevende instantie: de instantie, zijnde een ambassade, consulaat of anderszins, die de door de opdrachtgever aangevraagde documenten uitgeeft of verstrekt, met inbegrip van derde faciliterende partijen in de zin van tussenpersoon op het gebied van aangevraagde documenten of tussenpersoon in het aanvragen en of in ontvangst nemen daarvan. pakketreis: een reis die als product uit minstens twee diensten bestaat (bijv. een vliegticket en een hotel), minstens 24 uur duurt en minimaal 1 overnachting telt. Ook losse elementen die samen zorgen dat van het voorgaande sprake is, maken van een reis een pakketreis. Alleen een los vlieg- of treinticket is geen pakketreis; evenmin slechts geboekte accommodatie terwijl de reiziger zelf rijdt of zijn eigen vervoer regelt. garantieregeling: garantieregeling waarmee reisorganisaties kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting bij pakketreizen een garantieregeling te hebben voor als de reisorganisator in financiële problemen komt te verkeren. RusReis.nl is aangesloten bij STOreisgarantie. derdenrekening: bij pakketreizen wordt de reissom niet naar de rekening van RusReis overgemaakt, maar naar een derdengeldenrekening die is gelieerd aan voornoemde garantieregeling. In het geval van RusReis.nl is dit een rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow. • • • • Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen RusReis.nl en een opdrachtgever waarop RusReis.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard alsmede ten aanzien van alle werkzaamheden die RusReis.nl voor een opdrachtgever of derde heeft verricht, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RusReis.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Artikel 3. Offertes • De door RusReis.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. RusReis.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. • Indien door RusReis.nl aan opdrachtgever wordt gemeld dat prijzen zijn gebaseerd op de actuele wisselkoers van bijv. euro-roebel/roebel-euro of euro-dollar/dollar-euro, is voor de facturering de actuele wisselkoers bepalend op de dag van daadwerkelijke aanschaf door RusReis.nl, tenzij anders overeengekomen. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. •

[close]

p. 2

• De prijzen genoemd op de internetsites van RusReis.nl zijn onder voorbehoud van onjuistheden en prijswijzigingen bij RusReis.nl of derden. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer een opdrachtgever een opdracht aan RusReis.nl heeft aangeboden en RusReis.nl die schriftelijk heeft aanvaard of met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. • Indien de overeenkomst betrekking heeft op een visumaanvraag of legalisatie, treedt RusReis.nl op als tussenpersoon bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie die de gewenste documenten afgeeft of verzorgt. RusReis.nl is niet verantwoordelijk voor de door de uitgevende instantie op aanvraag van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of afgegeven of verstrekte documenten. Opdrachtgever is er zich van bewust dat door de uitgevende instanties te hanteren regelgeving en tarieven te allen tijde kunnen wijzigen, welke wijzigingen in de risicosfeer liggen van de opdrachtgever. RusReis.nl staat niet in voor de juistheid of geldigheid van de door de uitgevende instantie afgegeven documenten. De opdrachtgever is verplicht de van betreffende instantie ontvangen documenten op juistheid en volledigheid te controleren, waarbij de opdrachtgever zo nodig gehouden is daarvoor contact op te nemen met RusReis.nl en/of de uitgevende instantie. RusReis.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed opdrachtgever uitvoeren, waarbij RusReis.nl uitsluitend een inspanningsverplichting aangaat en geen resultaatsverplichting. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RusReis.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De uitvoering van de opdracht geschiedt op basis van informatie die door of namens de opdrachtgever is verstrekt De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RusReis.nl of de uitgevende instantie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RusReis.nl worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan RusReis.nl verstrekte gegevens. RusReis.nl is niet gehouden de door de opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RusReis.nl zijn verstrekt of de aanvraag anderszins onvolledig is, heeft RusReis.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de kosten die door derden tot op dat moment aan RusReis.nl in rekening zijn gebracht en de uit de vertraging voortvloeiende overige kosten volgens de gebruikelijke tarieven van RusReis.nl aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Reisboekingen/tickets dienen niet bevestigd te worden voordat de reiziger het benodigde visum verkregen heeft, tenzij een reisbevestiging een specifieke eis is van het betreffende consulaat. In een dergelijk geval is het raadzaam een open ticket te reserveren met recht op kosteloos omboeken of teruggave van de betaalde reissom. RusReis.nl zal afgeronde visumaanvragen per aangetekende post retourneren naar het opgegeven adres tenzij anders aangegeven. • • • • • • Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn • De overeenkomst wordt aangegaan voor een in de overeenkomst van opdracht bepaalde handeling c.q. een vastgesteld aantal handelingen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen

[close]

p. 3

• Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever RusReis.nl derhalve te allen tijde schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. RusReis.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst tot aanpassing van de RusReis.nl toekomende vergoeding noopt, zal RusReis.nl de opdrachtgever hierover zo mogelijk tevoren inlichten. In afwijking van lid 3 zal RusReis.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. • • Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan RusReis.nl, op straffe van verval van alle aan de opdrachtgever toekomende rechten en aanspraken. • Indien een klacht gegrond is, zal RusReis.nl het gebrek kunnen herstellen en de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, onderbouwd met bewijsstukken. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal RusReis.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11. • Artikel 8. Vergoeding RusReis.nl • RusReis.nl heeft recht op een vergoeding voor haar werkzaamheden ongeacht of door haar tussenkomst de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie(s) tot stand is gekomen en kan worden uitgevoerd. Ingeval van spoed zal RusReis.nl een aanvullend spoedtarief in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding van RusReis.nl is vermeld op haar internetsite www.RusReis.nl.nl, tenzij partijen onderling een afwijkende afspraak maken of RusReis.nl bij het aangaan van de overeenkomst een afwijkende vergoeding vermeldt. • • Alle in de uitingen van RusReis.nl genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Naast de vergoeding voor haar werkzaamheden, is de opdrachtgever aan RusReis.nl gehouden alle door de uitgevende instantie in rekening gebrachte kosten te vergoeden, alsmede alle overige kosten die voor goede uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, waaronder doch niet beperkt tot porto- en/of koerierskosten, reiskosten en overige onkosten. RusReis.nl kan op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever een begroting maken van de te verwachten kosten. Deze begrotingen zijn exclusief BTW en niet bindend, tenzij anders overeen gekomen. •

[close]

p. 4

• RusReis.nl is ten allen tijde gerechtigd om prijsstijgingen bij de uitgevende instantie en/of door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever door te berekenen. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal RusReis.nl alsdan inzage verstrekken in de betreffende prijsstijging. Artikel 9. Betaling • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door RusReis.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. • Bij reisproducten die onder de definitie van pakketreizen vallen, zal de facturering zo plaatsvinden dat de opdrachtgever wordt opgeroepen de gefactureerde reissom te betalen aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Dit teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichting in geval van pakketreizen zorg te dragen voor een deugdelijke garantieregeling. RusReis.nl neemt deel aan de garantieregeling van STO: Stichting Take Over. Bij onder STO-reisgarantie vallende reisproducten (t.w. producten of een samenstel van producten die zorgen dat de reis valt onder de definitie van een pakketreis) moet de reissom altijd vóór aanvang van de reis ontvangen zijn door Stichting Derdengelden Certo Escrow. RusReis.nl ontvangt de betaling in dit geval pas na afloop van de reis. • • Voor facturen inzake visa en reisproducten, niet vallend onder de definitie van pakketreizen waarbij via STO-reisgarantie via Certo Escrow moet worden betaald, geldt dat na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum de opdrachtgever per direct in verzuim is, zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels-)rente geldt. Indien de opdracht tot stand is gekomen op zodanige datum dat de aanvang van de reis plaatsheeft binnen 14 dagen na factuurdatum, is RusReis.nl gerechtigd om de betalingstermijn te vervroegen tot de datum waarop het visum ingaat en of de reis wordt aangevangen. Bij pakketreizen waarbij via STO-reisgarantie via Certo Escrow wordt afgerekend, geldt de aanvangsdatum van de reis standaard al als uiterste betaaldatum; bij overige reisproducten waarvoor rechtstreeks aan RusReis.nl wordt betaald, wordt specifiek op de factuur vermeld dat opdrachtgever voor aanvang van de reis dient te hebben betaald. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van de opdrachtgever zullen de vorderingen van RusReis.nl en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens RusReis.nl zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn en is RusReis.nl gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, dan van de facturen die het langst open staan, ook indien de opdrachtgever bij betaling een ander betalingskenmerk vermeldt . Dit is van toepassing op die producten, die door RusReis.nl zelf worden gefactureerd en waarbij betaling aan RusReis.nl zelf dient te geschieden. Betalingen voor pakketreizen lopen zoals hiervoor beschreven uitsluitend via STO-reisgarantie via Certo Escrow. Hierop zijn de bepalingen van STO-reisgarantie c.q. Certo Escrow hieromtrent van toepassing. • • • Artikel 10. Buitengerechtelijke incassokosten • Is de opdrachtgever in verzuim bij de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever alsdan een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van EUR 100,00:

[close]

p. 5

• Indien RusReis.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de kosten genoemd in het vorige artikellid en die kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen ook deze kosten mede voor vergoeding in aanmerking. Naast de in dit artikel genoemde buitengerechtelijke incassokosten is de opdrachtgever voor iedere aanmaning EUR 25,00 administratiekosten verschuldigd. • Artikel 11. Aansprakelijkheid • RusReis.nl is niet aansprakelijk voor de schade die RusReis.nl of een derde aan opdrachtgever hebben toegebracht ten gevolge of naar aanleiding van de (niet-)uitvoering van deze overeenkomst alsmede bij overige door RusReis.nl verleende diensten, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RusReis.nl zelf. • RusReis.nl is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door i) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, ii) de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van door de uitgevende instantie verstrekte documenten; iii) de daardoor ontstane vertraging. RusReis.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door het niet binnen de gestelde termijn terugreizen van opdrachtgever, waardoor aan opdrachtgever boetes e.d. worden opgelegd; in dit geval is RusReis.nl niet ontvankelijk voor het naar haar verleggen van zulke boetes e.d. Opdrachtgever vrijwaart RusReis.nl voor alle kosten en aanspraken van door RusReis.nl voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en van de betreffende uitgevende instantie. Indien RusReis.nl aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade en RusReis.nl is voor die schade verzekerd, is die schade beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekeraar van RusReis.nl of een derde is uitgekeerd. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RusReis.nl beperkt tot tweemaal de door RusReis.nl in rekening gebrachte vergoeding voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. RusReis.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van de opdrachtgever. In geval van geboekte pakketreizen geldt, dat via STO-reisgarantie is voorzien in de wettelijke verplichting van een reisgarantie die opdrachtgever behoedt voor financieel onvermogen van RusReis.nl. Indien van surséance van betaling of van faillissement van RusReis.nl sprake is vóór de reis, zal Certo Escrow de reissom overmaken naar STO. STO betaalt u de reissom terug, of, indien de reis al is aangevangen, stelt opdrachtgever in staat om naar huis terug te keren of de reis af te maken; daarbij geldt dat maximaal het bedrag van de aan Stichting Derdenrekening Certo Escrow betaalde reissom kan worden uitgekeerd. • • • • • • Artikel 12. Overmacht • RusReis.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien een van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, (verdere) nakoming van de overeenkomst van opdracht verhindert. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstakingen in het bedrijf van RusReis.nl, vertraging bij of sluiting van de uitgevende instantie, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van RusReis.nl, maatregelen van overheidswege (t.w. Nederland c.q. EU, dan wel Russische Federatie c.q. Republiek Belarus) welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van RusReis.nl onafhankelijke

[close]

p. 6

omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van RusReis.nl kan worden verlangd. • De verplichtingen van RusReis.nl worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RusReis.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien RusReis.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware deze overeenkomst (gedeeltelijk) nagekomen. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. • Artikel 13. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht • De rechter in Almelo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen RusReis.nl en de opdrachtgever kennis te nemen. Op elke overeenkomst tussen RusReis.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

[close]

Comments

no comments yet