Yhteinen maapallo (kouluille)

 

Embed or link this publication

Description

Kasvattajan opas globaalien ympäristökysymysten käsittelyyn ja niihin vaikuttamiseen peruskoulussa ja toisella asteella.

Popular Pages


p. 1

KO ULU ILLE Yhteinen maapallo ku i nka minä liityn maailmaan? kasvattajan opas globaalien ympäristökysymysten käsittelyyn ja niihin vaikuttamiseen peruskoulussa ja toisella asteella

[close]

p. 2

Yhteinen maapallo – kuinka minä liityn maailmaan? kasvattajan opas globaalien ympäristökysymysten käsittelyyn ja niihin vaikuttamiseen peruskoulussa ja toisella asteella Tämä opas on julkaistu osana Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n Vihreä lippu -ohjelmaa. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kansainvälinen kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristömerkki. www.vihrealippu.fi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry on ympäristökasvatuksen edistämiseen ja tukemiseen erikoistunut asiantuntijajärjestö, jonka tavoitteena on konkreettisesti edistää kestävää elämäntapaa ympäristö­ kasvatuksen keinoin. Teemme työtä sen puolesta, että Suomessa yhä laajenevalla joukolla kasvattajia on halua ja edellytyksiä välittää lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita. www.ymparistokasvatus.fi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2015 Teksti: Iida-Elina Kiminki Kuvitus: Vilma Lappalainen Taitto: Petri Clusius Julkaisu on vapaasti kopioitavissa opetus- ja kasvatuskäyttöön. PEFC/02-31-170 4041 0089

[close]

p. 3

Tervetuloa Yhteinen maapallo -oppaan pariin! Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ympäristökasvatukseen. Tämän oppaan kohderyhmänä ovat peruskoulun 3.–9. vuosiluokilla, lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnassa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa toimivat opettajat. Opas tarjoaa työkaluja tiedostavan ja vastuullisen, ekososiaalisesti sivistyneen maailmankansalaisuuden kehittämiseen kasvatuksen keinoin. Tällä tarkoitamme sellaista lasta, nuorta tai aikuista, joka: –  arvostaa maailman luonnon ja kulttuurien monimuotoisuutta –  tuntee yhteenkuuluvuutta eri taustoista tulevien ihmisten kanssa –  ymmärtää luonnon olevan elämän perus­ edellytysten lähde –  hahmottaa oman arkensa yhteyksiä lähelle ja kauas –  osaa toimia oikeudenmukaisen ja kestävän ­maailman puolesta Opas on jäsennetty kolmeen toisiaan täydentävään kokonaisuuteen, jotka sisältävät sekä taustatietoa että teemaa tukevia käytännön toimintavinkkejä: 1. IHMEELLINEN MAAPALLO • Maailman luonnon ja ­ kulttuurin monimuotoisuus • Maailman ihmisten yhdenvertaisuus • Kansainvälinen yhteistyö 2. YHTEYKSIEN YMMÄRRYSTÄ • Elämän edellytykset maapallolla • Kulutuksen globaalit yhteydet • Ekologinen jalanjälki • Globaali eriarvoisuus ja ihmisoikeudet • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet • Ilmastonmuutos ja ilmasto-oikeudenmukaisuus • Vesijalanjälki ja piilovesi 3. YHDESSÄ VAIKUTTAMAAN • Osallisuus ja aktiivinen maailmankansalaisuus • Globaalin vaikuttamisen keinot Toimintavinkit on jaettu kestoltaan kolmeen eri luokkaan: pikavinkki (alle 30 min), oppitunti (45–90 min) ja isompi projekti. Osaan toimintavinkeistä kuuluu valmista lisämateriaalia, jonka tunnistat ☞ www -symbolista toimintavinkin yhteydessä. Lisämateriaalit löytyvät sähköisestä tehtäväliitteestä osoitteessa www.vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo

[close]

p. 4

Globaali ympäristökasvatus opetussuunnitelmissa Yhteinen maapallo -opas tarjoaa työkaluja useiden opetussuunnitelmissa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseen. Se nivoutuu perus- ja lukio-opetusta sekä ammatillista opetusta ohjaavien asiakirjojen tavoitteisiin ja arvopohjaan erityisesti seuraavin osin: LUKIO-OPETUS Yhteinen maapallo -opas ohjaa lukion opetussuunnitelman mukaisesti maailmankansalaisuuteen YK:n kehitystavoitteiden suunnassa. Se antaa opettajalle eväitä toimintaan, joka edistää kestävää elämäntapaa ja hyvän tulevaisuuden edellytyksiä sekä rohkaisee opiskelijoita toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Opas auttaa ymmärtämään globaaleja keskinäisriippuvuuksia sekä hahmottamaan kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyyden. Yhteinen maapallo -opas toimii hyvänä pohjana lukio-opetusta eheyttävien teemaopintojen suunnitteluun. Sen aihepiiri yhdistää seuraavat kaikille yhteiset, oppiainerajat ylittävät aihekokonaisuudet: 1) aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, 2) kestävä elämäntapa ja globaali vastuu sekä 3) kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys. PERUSOPETUS Perusopetuksen opetussuunnitelmassa globaalikasvatus luo edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Yhteinen maapallo avaa perusopetuksen arvoperustan mukaisesti näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen sekä auttaa luomaan osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle ja ihmisoikeuksia kunnioittavalle maailmankansalaisuudelle. Opas antaa välineitä oppilaan maailmankuvan avartamiseen sekä maailman moninaisuuden kohtaamiseen avoimesti ja uteliaasti. Lisäksi se rohkaisee ja tarjoaa keinoja toimintaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Yhteinen maapallo muodostaa oppiaineita eheyttävän oppimiskokonaisuuden, joka tukee perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Erityisesti se nivoutuu tavoitteisiin L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Yhteinen maapallo -opas soveltuu loistavasti myös ympäristöopin, biologian ja maantiedon sisältöalueen S6: Kestävän tulevaisuuden rakentaminen / Kohti kestävää tulevaisuutta opetukseen. AMMATILLINEN OPETUS Globaali ympäristökasvatus sisältyy ammatillisten perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin. Erityisesti yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen pitävät sisällään tässä oppaassa käsiteltäviä teemoja. Yhteinen maapallo -opas soveltuu erityisesti kulttuurien tuntemuksen, taiteen ja kulttuurin, etiikan, yhteiskuntataitojen ja ympäristöosaamisen opetukseen. Se antaa eväitä aktiiviseen kansalaisuuteen, kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämiseen, tuotteiden elinkaarien ja ympäristövaikutusten hahmottamiseen sekä tasa-arvoiseen, yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen toimintaan. Lähteet: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteet 2014

[close]

p. 5

Sisällys 1 IHMEELLINEN MAAPALLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . Monimuotoisuuden rikkautta. . . . . . . . . . . . . . . . . Kriittistä kulttuurikasvatusta. . . . . . . . . . . . . . . . . TOIMINTAVINKKEJÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 YHTEYKSIEN YMMÄRRYSTÄ . . . . . . . . . . . . . . . Kotimme, yhteinen maapallo. . . . . . . . . . . . . . . . Kulutuksen globaalit kytkökset . . . . . . . . . . . . . . Eriarvoisuuden jalanjäljillä. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilmasto, vesi ja reilu peli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOIMINTAVINKKEJÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 8 9 14 15 16 18 21 23 3 YHDESSÄ VAIKUTTAMAAN. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Aktiiviseksi maailmankansalaiseksi . . . . . . . . . . 35 Monta keinoa vaikuttaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Viesti ja vaikuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 TOIMINTAVINKKEJÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Avainkäsitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lähteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linkkejä ja lisämateriaalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiitokset yhteistyöstä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 44 46 47

[close]

p. 6

Ihmeellinen maapallo 1 6

[close]

p. 7

MONIMUOTOISUUDEN RIKKAUTTA Maapallomme on suuri ja monimuotoinen, koos­ tuen lukuisista erilaisista maisemista ja elinympäristöistä. Maailman maisemien kirjo ulottuu Suomen havumetsistä ja järvistä muun maailman aavikoihin, savanneihin, sademetsiin, vuoristoihin ja napajäätiköihin. Meidän ihmisten lisäksi pallollamme asustaa huima kirjo muita eliölajeja pienenpienistä hajottajaeliöistä majesteettisiin suurpetoihin. Myös maapallon kasvikunta on monimuotoisuudes­ saan hämmästyttävä: Amazonin sademetsässä elävä jättilumme voi olla läpimitaltaan jopa kolme metriä ja sen lehti kantaa päällään ihmisen painon. Yhdysvaltojen länsirannikon punapuut taas voivat kasvaa yli 110 metriä korkeiksi ja jopa 2000 vuotta vanhoiksi. Aikojen saatossa myös me ihmiset olemme kehit­ täneet hyvin moninaisia kulttuuriperintöjä kukin omaan elinympäristöömme sopeutuen. Kulttuuriemme monimuotoisuutta kuvastaa esimerkiksi maapallon asukkaiden puhumien kielten määrä: se yltää jopa 7000 eri kieleen, eivätkä tässä luvussa ole vielä edes mukana kaikki maailman viittomakielet. Monimuotoiseen maapalloomme ja sen ihmeisiin kannattaa siis tutustua! Näin voitte pohjustaa rak­ kautta ja ylpeyttä yhteisestä, ihmeellisestä maa­ pallostamme – ja halua suojella sen kauneutta ja hyvinvointia. Miksi monimuotoisuutta kannattaa vaalia? • Hyvinvoivat ja monipuoliset luonnonympäristöt, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo, ovat maapallomme kaiken elämän edellytys. Jaamme maapallon miljoonien muiden kasvi- ja eläinlajien kanssa, joilla jokaisella on oma tehtävänsä luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. • Samoin kulttuurinen monimuotoisuus on tärkeä kestävän elämän perusta ihmiskunnalle. Monessa kulttuurissa kestävän elämäntavat taidot ja niihin liittyvä perinnetieto ovat sellaista viisautta, jota ei kannattaisi hukata vaan josta muidenkin olisi hyvä ottaa oppia. Mitä yhteneväisemmiksi maailman kulttuurit sulautuvat, sitä enemmän arvokasta perinnetietoa todennäköisesti unohtuu. 7

[close]

p. 8

KRIITTISTÄ KULTTUURIKASVATUSTA Huolimatta eroistamme ulkonäössä, kielessä tai yhteisöjemme tavoissa me ihmiset ympäri maa­ ilmaa olemme kaikki osa samaa ihmiskuntaa, jossa jokaisella meistä on yhtäläinen ihmisarvo. Maailman kulttuurista moninaisuutta käsitellessä onkin tärkeää edistää yhdenvertaisuutta sekä lie­ ventää ennakkoluuloja ja kulttuurisia stereotypi­ oita esimerkiksi seuraavin keinoin: •  Vältä kulttuuristen stereotypioiden vahvista­ mista puhuen ihmisistä yksilöinä sen sijaan, että tekisit heistä kokonaisten kansanryhmien tai kulttuurien edustajia. Esimerkiksi ”Afrikan lapsista” puhumista kannattaa välttää – ota esiin sen sijaan yksilö ja hänen tarinansa. •  Kulttuureihin tutustuessa on helppoa huo­ maamatta sortua stereotypioiden vahvistami­ seen. Olkaa siis tarkkana, ettette opeta kaikkien afrikkalaisten asuvan savimajoissa tai kaikkien kiinalaisten pukeutuvan tietynlaisiin asusteisiin. Tutustukaa sen sijaan eri maiden luontoon, kuuluisiin nähtävyyksiin, ruokakulttuureihin ja perinteisiin juhlapäiviin. Ihmisten arkeen voitte kurkistaa yksilöiden tarinoiden kautta, yleistyksiä tekemättä. Tarkastelkaa toiminnassanne myös sitä, mikä kaikille maailman ihmisille on yhteistä kulttuureistamme riippumatta. •  Varokaa esittämästä köyhempien maiden ihmi­ siä kärsijöinä, jotka tarvitsevat meidän apuamme: tehkää avunannon sijaan yhteistyötä! Kansainväliset ystävyyskoulut ovat tässä omiaan. •  Muistakaa tarkastella moninaisuutta myös meissä jokaisessa, sitä arvostamaan opetellen. Jokainen meistä on ainutlaatuinen, ja suomalaisiinkin mahtuu hyvin monenlaisia ihmisiä ja kotikulttuureja. Monimuotoisuutta on hyvä oppia arvostamaan sen kaikilla tasoilla. Erilaisuutta ei tule kuitenkaan korostaa vaan nähdä se luonnollisena arkipäiväisenä asiana. •  Lasten ja nuorten toimintaympäristön on hyvä tarjota samaistumisen kohteita kaikille. Tarkastelkaa siis, luetteko esimerkiksi kirjallisuutta tai katsotteko videoita, joissa seikkailee eri etnisen taustan omaavia lapsia ja nuoria? 8

[close]

p. 9

Toim inta vin kke jä Aavikko-laatikko TAVOITE: OPPIAINEET: ympäristöoppi, kuvataide, käsityö • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI tutustua maapallon erilaisiin elinympäristöihin ja luontotyyppeihin KOHDERYHMÄ: alakoulu Rakentakaa pienryhmissä vaikkapa pahvilaatikkoon pienoisaavikko. Sijoittakaa aavikolle kasveja, eläimiä, ihmisiä sekä pieni keidas. Miettikää, miten aavikon asukkaat tulevat toimeen elinympäristössään. Laittakaa aavikkolaatikot esille näkyvään paikkaan. Samalla tavalla voitte rakentaa malleja myös muista luontotyypeistä, esim. sademetsistä (paljon vihreitä kasveja monessa kerroksessa sekä runsaasti värikkäitä eläin- ja kasvilajeja) tai arktisista alueista (lunta, jäätä, merta, hylkeitä). Ystäväkoulu ulkomailta TAVOITE: OPPIAINEET: vieraat kielet • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI saada kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta 9 KOHDERYHMÄ: kaikki Onko teillä jo olemassa ulkomainen ystävyyskoulu? Jos ei, niin sellaisen hankkimista kannattaa ehdottomasti harkita! Pysyvän kumppanuuden ja yhteydenpidon kautta lasten ja nuorten avoimuus maailman monimuotoisuutta kohtaan kohenee ja vieraan kielen taidot karttuvat. Ideoita yhteistyöhön: •  lähettäkää toisillenne postia: piirustuksia, kirjeitä, valokuvia… •  opettakaa toinen toisillenne koulussanne puhutun kielen perusteita •  ottakaa videoyhteys, esittäytykää ja esittäkää toisillenne kysymyksiä •  toteuttakaa yhteisiä projekteja ja tempauksia molemmissa paikoissa yhtä aikaa Vihreä Lippu -ohjelman osallistujat voivat verkostoitua ohjelman kautta maailmanlaajuisen Eco-Schools-verkoston kouluihin eri maissa. Eurooppalaisia ystävyyskouluja voi etsiä mm. EU:n ylläpitämän eTwinning-verkoston kautta.

[close]

p. 10

Postia maailmalta TAVOITE: OPPIAINEET: olla yhteydessä eri puolilla maailmaa asuviin ihmisiin englanti • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI KOHDERYHMÄ: alakoulu Kirjautukaa luokkanne kanssa Postcrossingsivustolle, jonka kautta pääsette lähettämään ja vastaanottamaan postikortteja ympäri maailmaa. Voitte pyytää sivustolta sattumanvaraisten ihmisten osoitteita, joihin lähetätte valitsemanne postikortin ohjeiden mukaisesti. Jokaista lähetettyä postikorttia kohden saatte takaisin yhden yllätyspostikortin sattumanvaraisesta maasta. Postikorttien avulla voitte tutustua paikkoihin ja ihmisiin eri puolilta maailmaa ja harjoitella englannin kielen käyttöä. Postcrossing-sivusto on maksuton käyttää (postikortteihin ja -merkkeihin kuluvaa rahaa lukuun ottamatta) ja löytyy osoitteesta www.postcrossing.org Maisemia ympäri maailmaa TAVOITE: • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI tutustua maailman eri alueisiin ja niiden erityispiirteisiin ympäristöoppi, maantieto 10 OPPIAINEET: KOHDERYHMÄ: kaikki 1. Kuunnelkaa äänimaisemia eri puolilta maailmaa esim. www.soundcities.com -sivustolta. •  Mitä äänet kertovat paikasta ja siellä asuvista ihmisistä? •  Minkälainen vaikutelma niistä syntyy? •  Miettikää, millainen oman paikkakuntamme äänimaisema olisi? Voitte halutessanne kokeeksi äänittää äänimaisemaa koulussanne tai paikkakunnallanne. 2. Matkustakaa erilaisiin maisemiin Google-karttoihin pohjautuvan GeoGuessr -pelin avulla (www.geoguessr.com). Pelissä arvataan paikkojen sijaintia kartalla sen antamien sattumanvaraisten katukuvien pohjalta. Voit myös luoda omia GeoGuessr -tietovisoja valitsemillasi paikoilla ja vihjeillä varustettuna GeoSettr-ohjelman avulla (www. geosettr.com/) Harjoitus kehittää oppilaiden päättelykykyä sekä kieli- ja kuvalukutaitoa. Oppilaita voi ohjata kiinnittämään kuvissa huomiota mm. seuraaviin yksityiskohtiin: •  Näyttääkö maisema tutulta? Mikä siinä on tuttua, mikä vierasta? •  Millainen kasvillisuus maisemassa on, millaiset pinnanmuodot? •  Näkyykö kuvassa kylttejä jollakin kielellä? •  Kummalla puolen tietä liikenne kulkee?

[close]

p. 11

Monimuotoiset kielet TAVOITE: OPPIAINEET: tutustua maailman kielelliseen monimuotoisuuteen äidinkieli, maantieto • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI KOHDERYHMÄ: kaikki A) Kielellinen monimuotoisuus Suomessa: Selvittäkää, kuinka montaa ja mitä kieliä omalla luokalla osataan. Opetelkaa muutama sana luokan oppilaiden äidinkielillä (esim. Hei, Hyvää syntymäpäivää, Kiitos!). Jos luokasta löytyy kieliä vain vähän, ottakaa selvää Suomessa eniten puhutuista kielistä ja opetelkaa niillä vastaavat fraasit. Voitte myös pitää työpajapäivän, jona koululle kutsutaan erikielisiä vieraita opettamaan oman äidinkielensä perusteita oppilaille. B) Maailman kielet: Jaa oppilaspareille kullekin yksi kieli tutkittavaksi – mukana sekä tuttuja että tuntemattomampia kieliä. Tehkää etsimänne tiedon pohjalta maailman kielistä kertovia esitelmäjulisteita. Oppilaiden tulee sitä varten selvittää kielestä omatoimisesti tietoa etsimällä: –  Missä päin maailmaa sitä puhutaan? (­ piirtäkää kartta) –  Kuinka moni ihminen puhuu sitä äidin­ kielenään? Entä toisena kielenä? –  Mitä sellaisia erityispiirteitä tällä kielellä on, jotka erottavat sen muista kielistä? –  Kuinka tällä kielellä kirjoitetaan: 1) Hyvää päivää 2) Kiitos? Kootkaa maailman kielet julistenäyttelyksi luokan tai koulun seinälle! 11 Oma maailmankartta TAVOITE: OPPIAINEET: kuvataide, maantieto, ympäristöoppi • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI tutustua maailmankarttaan ja maapallon monimuotoisuuteen KOHDERYHMÄ: soveltaen kaikki Tehkää yhdessä suuri kuvitettu maailmankartta, jossa näkyy maailman luonnonihmeitä, eläimiä ja kuuluisia paikkoja sekä rakennuksia. Piirtäkää ja maalatkaa kartasta värikäs ja monimuotoinen! Oppilaat voidaan jakaa ryhmiin, joista jokainen on vastuussa jostakin maanosasta kartalla. Karttaan voi merkitä myös oppilaille merkityksellisiä paikkoja (isän/äidin kotimaa, sukulaisten asuinpaikka tms.). Voitte myös tutustua tehtävän yhteydessä eri näkökulmista esitettyihin karttoihin: –  Miltä näyttäisi maailmankartta, jossa pohjoinen on alhaalla ja etelä ylhäällä, tai kartta, jossa tyyni valtameri on kartan keskipisteenä ja Eurooppa sen reunassa? ­ –  Miten erot maailmankartoissa vaikuttavat kartan lukijan maailmankuvaan?

[close]

p. 12

Romaanimatkalle TAVOITE:  ppia eläytymään eri o ympäristöihin, kulttuureihin ja toisten ihmisten näkökulmiin äidinkieli, maantieto • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI Lukekaa satuja, romaaneja tai tekstikatkelmia, jotka kertovat erilaisista paikoista ja kulttuureista. Yhteinen maapallo -tehtäväliitteestä löytyy listaus eri ikäryhmille soveltuvista kirjoista, joiden kautta pääsette ilmaiselle matkalle lasten ja nuorten elämään eri puolilla maailmaa. ☞ www . OPPIAINEET: KOHDERYHMÄ: kaikki Kulttuuristereotypioita TAVOITE: oppia tarkastelemaan kriittisesti kulttuurisia stereotypioita maantieto, yhteiskuntaoppi, uskonto ja ET • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI OPPIAINEET: KOHDERYHMÄ: soveltaen kaikki 12 Tehtävässä pohditaan kulttuurisia stereotypioita tyypillisen suomalaisuuden kautta: millaista tyypillinen suomalainen kulttuuri on ja onko sellaista ylipäätään? Mistä stereotypiat ovat peräisin ja onko niissä kyse ennakkoluuloista? Mitä haittaa kulttuuri­ stereotypioista on? Tarkemmat ohjeet tehtävään löytyvät Yhteinen maapallo -tehtäväliitteestä ☞ www . Maailma mediassa TAVOITE: OPPIAINEET: äidinkieli, vieraat kielet, maantieto, yhteiskuntaoppi  • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI tarkastella kriittisesti median välittämää kuvaa maailman tapahtumista  KOHDERYHMÄ: 5. luokasta ylöspäin Seuratkaa eri kirjallisia medioita verkossa ja sanomalehdissä esimerkiksi viikon ajan, poimien talteen maailman uutisia. Tutkikaa löytämiänne uutisia kriittisesti: millaisista asioista ne kertovat tai jättävät kertomatta? Kenen näkökulmasta ne on kirjoitettu ja kuka pääsee niissä ääneen? Tehtävä sopii myös vieraiden kielten tunnille, jos lähteinä käytetään ulkomaisia medioita. Tarkemmat ohjeet tehtävään löytyvät Yhteinen maapallo -tehtäväliitteestä ☞ www .

[close]

p. 13

Fotonovela-työpaja TAVOITE: OPPIAINEET: • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI  akaa ajatuksia ja kokemuksia eri puolilla maailmaa asuvien nuorten j kanssa äidinkieli, kuvataide KOHDERYHMÄ: yläkoulu ja toinen aste Taksvärkki ry:n kehittämässä Fotonovelamenetelmässä eri kulttuureissa elävät nuoret jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan kuvatarinoiden välityksellä. Tarinoiden kautta päästään pohtimaan samanlaisuuksia ja erilaisuuksia nuorten arjen ja todellisuuden välillä eri puolilla maailmaa. Lisätietoa työpajoista löytyy fotonovela.fi -verkkosivuilta. Maanosien monimuotoisuus TAVOITE: OPPIAINEET: • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI  ppia, että yhden maanosan sisälle mahtuu huomattavan monta erilaista o aluetta ja kulttuuria, joita on lähes mahdotonta yleistää yhteen muottiin maantieto KOHDERYHMÄ: yläkoulu ja toinen aste Tehtävässä tutkitaan pienryhmissä maanosien sisäisiä eroja ilmastossa, kasvillisuudessa, uskonnoissa, väentiheydessä ym. teemakarttojen avulla. Löydöksiä verrataan omiin ennakkokäsityksiin ja yleistyksiin kustakin maanosasta: esimerkiksi Afrikka ei ole pelkkää savannia ja nälänhätää, vaan hyvin monenlaisten kulttuurien ja maisemien kokonaisuus. Maailman maanosat ovat niin monimuotoisia, että niistä on lähestulkoon mahdotonta tehdä paikkaansa pitäviä yleistyksiä. Tarkemmat ohjeet tehtävään löytyvät Yhteinen maapallo -tehtäväliitteestä ☞ www . 13 Some nuorten arjen kuvaajana TAVOITE: OPPIAINEET: kurkistaa eri puolilla maailmaa asuvien nuorten elämään vieraat kielet, maantieto • PIKAVINKKI • OPPITUNTI • ISOMPI PROJEKTI KOHDERYHMÄ: yläkoulu ja toinen aste Sosiaalinen media on hyvä väylä päästä kurkistamaan erimaalaisten nuorten arkeen. Älypuhelimet yleistyvät vauhdilla myös köyhemmissä maissa ja yhä useampi nuori ympäri maailman käyttää nykyisin internetiä! Lukekaa siis eri maalaisten lasten ja nuorten blogeja sekä etsikää heidän kuva- ja tekstipäivityksiään eri sosiaalisen median kanavista. Käyttäkää hyväksenne erilaisia hakusanoja. Pohtikaa tehtävän lopuksi: Millaista olisi elää ilman Internetiä? Mitä hyötyä siitä on, että netin kautta voi helposti ottaa yhteyttä eri maissa asuviin nuoriin?

[close]

p. 14

Yhteyksien ymmärrystä 2 14

[close]

p. 15

KOTIMME, YHTEINEN MAAPALLO Kaikilla maailman ihmisillä ja eläimillä on yhteinen koti: oma maapallomme, joka on ainoa laatuaan. Maapallo tarjoaa meille kaikki ne perus­ edellytykset, joita elämään tarvitsemme – mm. puhdasta vettä ja hengitysilmaa sekä ruokaa vat­ samme täytteeksi: •  Juomavetemme on maapallon puhdistamaa. Sadevesi suodattuu maaperän kerrosten läpi, jolloin siitä tulee lopulta puhdasta pohjavettä. Jotta saisimme puhdasta vettä juotavaksi, tarvitsemme puhtaan maaperän sitä suodattamaan. •  Kasvit tuottavat maapallon ilmaan happea, jota me ihmiset ja muut eläimet hengitämme. On kasvien ansiota, että meillä on riittävästi puhdasta hengitysilmaa. •  Monet maapallolla asustavat eliölajit ovat meille elintärkeitä. Esimerkiksi ilman mehiläisiä ei meillä olisi vihanneksia ja hedelmiä syötäväksi: kukka tarvitsee mehiläisen avukseen, jotta se pölyttyy ja siitä tulee syötävä hedelmä. •  Maaperän hajottajaeliöt hajottavat jätteitä. Ilman niitä eivät ruoantähteemme tai jätöksemme koskaan muuttuisi takaisin mullaksi luonnon kiertokulkuun. Koska maapallo ylläpitää elämämme edellytyk­ siä, on sen suojelu pohjimmiltaan ihmisten suo­ jelua. Meidän tulee siis pitää maapallostamme hyvää huolta, jotta kaikilla maailman asukkailla – niin ihmisillä kuin muillakin eläinlajeilla – olisi hyvä elää täällä yhteisessä kodissamme! Ilman puhdasta juomavettä, ruokaa tai hengitysilmaa ei kukaan meistä pärjäisi planeetallamme kovinkaan kauan. Opetelkaa siis hahmottamaan yhteyksiä luonnon elämää ylläpitävien toimintojen ja oman elämänne perusedellytysten välillä. Maapallon ja sen luonnon kunnioitus on tärkeä kestävän elämän­ tavan taito, jota kannattaa harjoitella jo pienestä lähtien! Jos emme ymmärrä perustavanlaatuista riippuvuuttamme luonnosta, vaarannamme myös yhteiskunnan hyvinvoinnin. Sosiaalinen ja taloudelli­ nen kestävyys on mahdollista vain, jos maapallo on terve. 15

[close]

Comments

no comments yet