Ghidul Studentului

 

Embed or link this publication

Description

Ghidul Studentului USAMV Cluj-Napoca

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

Cuvântul Rectorului Stimate student, Te felicit pentru reuşita ta şi mă bucur că ai ales universitatea noastră, ca instituţie unde să-ţi desăvârşeşti pregătirea profesională, îndrumat de o comunitate academică de mare prestigiu şi valoare. Învăţământul superior agricol clujean este astăzi unul dintre cele mai performante din Europa, atât în domeniul educaţiei cât şi al cercetării ştiinţifice. În întreaga sa existenţă de peste 145 ani, Agronomia clujeană a beneficiat de aportul unor personalităţi de primă mărime ale învăţământului şi ştiinţei din România. Absolvenţii universităţii, specialişti în agricultură, horticultură, zootehnie, biotehnologii, medicină veterinară, ingineria produselor alimentare, s-au afirmat constant prin rezultate remarcabile, în producţie şi în cercetare, în ţară şi peste hotare. Universitatea noastră este acreditată naţional şi evaluată internaţional, ca o "universitate de succes". După anul 2000, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca s-a dezvoltat într-un ritm impresionant. Direcţiile de specializare s-au diversificat şi s-au înfiinţat multe secţii noi, în care studiază, alături de studenţi români şi studenţi din alte ţări. Procesul de clasificare a universităţilor naţionale, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a făcut o ierarhizare a universităţilor, în funcţie de performanţele lor în cercetare şi educaţie. USAMV Cluj-Napoca a reuşit să fie clasata pe locul 5 in "prima clasa de universităţi de "cercetare avansată şi educaţie". Raportul de evaluare a demonstra principalele criterii care au contribuit la această clasificare. Procesul de evaluare instituţională internaţională a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ClujNapoca, realizat de Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), in anul 2012, a avut loc în contextul reformelor majore din sistemul de învăţământ superior românesc şi, în mod special, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei. Concluziile comisiei de evaluatori internaţionali au subliniat că USAMVCN este o instituţie de marcă în România şi face progrese semnificative în atingerea obiectivelor sale internaţionale şi de cercetare. Viziunea USAMV Cluj-Napoca, se concentrează pe excelenţă în cercetare şi educaţie, competitivitate la nivel naţional şi internaţional ca o universitate antreprenorială conectată la mediul socio-economic al regiunii şi la scară naţională. Misiunea USAMV Cluj-Napoca, ca o universitate " de cercetare avansata şi educaţie", este de a promova o dezvoltare bazată pe cunoaştere, cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domenii specifice de competenţă, cum ar fi ştiinţele vieţii (agricultură şi horticultură, ştiinţa creşterii animalelor , ştiinţa alimentelor , medicină veterinară), precum şi în ştiinţele legate de inginerie / (bio), tehnologie şi economie agroalimentară. În prezent, cadrele didactice şi cei 6000 de studenţi ai universităţii beneficiază de condiţii excepţionale pentru pregătirea teoretică şi practică, de săli de curs, câmpuri experimentale, clinici veterinare, de o bibliotecă dotată cu toate facilităţile pentru informare. Avem convingerea că, în anii care vin, USAMV Cluj-Napoca va continua să se afirme, contribuind, printr-o instruire de înalt nivel, la dezvoltarea şi modernizarea agriculturii româneşti. Rector Prof. dr. Doru Pamfil

[close]

p. 4

Scurt istoric Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu peste 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj. Aproape 50 de ani de la înfiinţare până spre sfârşitul deceniului al doilea al secolului trecut, şcoala agronomică clujeană a funcţionat cu o singura secţie - cea de agricultură - cu durata studiilor de trei ani. Făurirea statului naţional unitar în 1918, a deschis o nouă etapă în evoluţia şcolii agronomice clujene. Ea a parcurs un drum ascendent, rezultat al efortului şi competenţei multor generaţii de profesori şi discipoli care s-au succedat în agronomia clujeană în aceasta perioadă. Din anul 1921, învăţământul superior agronomic din ţara noastră a fost legiferat la patru ani de studii, din care trei ani studii teoretice, iar al patrulea ca stagiu de practică în ferme de stat sau particulare. Din anul 1922, absolvenţii au primit diploma de "inginer agronom În anul 1929, prin reorganizarea şi modernizarea învăţământului agronomic superior, agronomia clujeană a luat denumirea de "Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj". Între anii 1940-1945, ca urmare a Dictatului de la Viena, Academia agricolă clujeană (cadrele didactice, studenţii şi o parte din inventarul său) s-a refugiat la Timişoara, unde şi-a desfăşurat activitatea sub denumirea de "Facultatea de Agronomie Cluj - Timişoara". În anul 1945, Facultatea de Agronomie a revenit la Cluj iar din 1948 funcţionează sub denumirea de "Institutul Agronomic Cluj", iniţial având o singură Facultate, cea de Agricultură. în anul 1959 s-a înfiinţat Secţia de Zootehnie iar în anul 1962 Facultatea de Medicină Veterinară. In anul 1977 s-a înfiinţat Secţia de Horticultură, constituind împreună cu Secţia de Agricultură, "Facultatea de Agricultură şi Horticultură". In anii 1978-1987, Institutul Agronomic Cluj a funcţionat cu două facultăţi: Facultatea de Agricultură şi Horticultură şi Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară. Acestea au fost reunite în cadrul unei singure facultăţi, Facultatea de Agronomie. Din anul 1991, Institutul Agronomic îşi schimbă denumirea în "Universitatea de Ştiinţe Agricole" iar din 1995 în "Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca". Din anul 1990, universitatea s-a reorganizat în patru facultăţi (Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Medicină Veterinară) iar ulterior au luat fiinţă specializări noi la învăţământul de lungă durată (BcS), la colegiu, master (MS), doctorat (PhD), învăţământ la distanţă (ID) şi cel cu frecvenţă redusă (FR). Sistemul de învăţământ a fost adaptat cerinţelor Bologna, iar sistemul de credite ETCS este aplicat din 1998. Noua strategie a universităţii vizează extinderea şi aprofundarea relaţiilor internaţionale, modernizarea întregului proces de învăţământ, de cercetare şi de extensie, contribuind la dezvoltarea agriculturii româneşti, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene.

[close]

p. 5

Conducerea Universităţii Funcţiile Senatului Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de conducere al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMVCN). Senatul universitar are funcţie de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea universităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile Cartei universitare şi cu propriile hotărâri. Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive, administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat. Toate structurile academice, administrative şi executive se subordonează Senatului universitar şi au obligaţia să se prezinte şi să răspundă interpelărilor senatorilor sau Comisiilor de specialitate. Rectorul Rectorul este reprezentantul legal al universităţii şi realizează conducerea executivă a instituţiei. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii, negociază Contractul instituţional cu MECS şi semnează Contractul de management cu Senatul universităţii. Preşedinte Senat Senatul universitar îşi alege, la prima reuniune, prin vot secret şi direct, un preşedinte care conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă Senatul universitar în raporturile cu Rectorul. Prorectorii Prorectorii îndeplinesc sarcinile atribuite de Rector şi sunt numiţi ca Prorector didactic care coordonează activitatea Consiliului Didactic, Prorector cu cercetarea care coordonează Consiliul cercetării ştiinţifice, Prorector cu dezvoltarea instituţională, Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti care coordonează Consiliul pentru probleme sociale şi studenţeşti, Prorector cu calitatea si resursa umana, Prorector cu relaţiile internaţionale, Director CSUD. Directorul general administrativ Directorul general administrativ este membru de drept al Consiliului de administraţie. Directorul General administrativ îndeplineşte sarcinile atribuite de Rector şi de Consiliul de administraţie precum şi cele specificate în regulamentele interne. Consiliul de Administraţie al universităţii Consiliul de Administraţie al universităţii asigură, sub conducerea Rectorului sau a unei persoane desemnate de acesta, conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului universitar. Consiliul de Administraţie este format din Rector, Prorectori, Director general administrativ, Decani şi un reprezentant al studenţilor, denumit prefectul studenţilor.

[close]

p. 6

FUNCŢII DE CONDUCERE U.S.A.M.V CLUJ NAPOCA FUNCŢIA RECTOR PRESEDINTE SENAT N U M E SI PRENUME Prof. dr. Doru PAMFIL Telefon Interior 102 171 178 213 160 164 285 165 165 103 Adresa mail rector@usamvcluj.ro Prof. dr. Liviu Al. MARGHITAS PRORECTORI DIRECTOR ADMINISTRATIV PREFECTUL STUDENŢILOR Prorector cu învăţământul Prof. dr. Ioan ROTAR Prorector cu cercetarea Prof. dr. Carmen SOCACIU Prorector cu dezvoltarea instituţională Prof. dr. Augustin VLAIC Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti Conf. dr. Adrian OROS Prorector cu calitatea şi resursa umană Prof. dr. Ioana POP Prorector cu relaţiile internaţionale Conf. dr. Andrei MIHALCA Director CSUD Prof. dr. Vasile COZMA Ec. Viorel PORUŢIU Adrian MORARIU lmarghitas@usamvcluj.ro ioan.rotar@usamvcluj.ro avlaic@usamvcluj.ro carmen.socaciu@usamvcluj.ro adrian.oros@usamvcluj.ro popioana@usamvcluj.ro amihalca@usamvcluj.ro cozmavasile@yahoo.com vporutiu@usamvcluj.ro prefectul.studentilor@usamvcluj.ro Conducerea Facultăţilor Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a universităţii care elaborează şi gestionează programe de studii şi beneficiază de autonomie financiară până la nivel de departament. Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi extensii universitare. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii de specializare şi îşi desfăşoară activitatea pe forme şi cicluri de studii universitare, ani de studiu, grupe şi formaţiuni de studiu. Facultăţile se individualizează prin condiţii specifice de admitere şi absolvire, programe de studiu, domenii de specializare şi tematici de cercetare. Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de Decan. Decanul şi prodecanii numiţi de decan sunt membrii de drept al Consiliului facultăţii. Planurile de învăţământ aferente specializărilor din cadrul facultăţii sunt validate de Consiliul facultăţii şi aprobate de Senatul universitar.

[close]

p. 7

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Decan: Prof. dr. Roxana VIDICAN tel. +40264596384, int. 174, 134 e-mail. roxana.vidican@usamvcluj.ro FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Decan: Prof. Dr. Radu E. SESTRAŞ Tel: (40) 264.596.384 int. 176 E-mail: rsestras@usamvcluj.ro Prodecan academic: Prof. dr. Dan VÂRBAN tel. +40264596384, int. 131 e-mail. dan.varban@usamvcluj.ro Prodecan ştiinţific: Conf. dr. Antonia ODAGIU tel. +40264596384, int. e-mail. antonia.odagiu@usamvcluj.ro Prodecan academic: Prof. Dr. Viorel MITRE Tel. (40) 264.596.384 int. 379 E-mail: mitre.viorel@usamvcluj.ro Prodecan ştiinţific: Conf.Dr. Mugurel JITEA Tel. (40) 264.596.384 int. E-mail: mjitea@usamvcluj.ro Prodecan administrativ: Conf. dr. Leon MUNTEAN tel. +40264596384, int. 284 e-mail. leon.muntean@usamvcluj.ro Secretar facultate: Aurica CĂTINAŞ tel. +40264596384, int. 117 e-mail aurica.catinas@usamvcluj.ro Secretar facultate: Camelia RACZ tel. +40264596384, int. 117 e-mail camelia.racz@usamvcluj.ro FACULTATEA DE ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII Prodecan administrativ: Prof.Dr. Nastasia POP Tel. (40) 264.596.384 int. 278 E-mail: nastasia.pop@usamvcluj.ro Secretar facultate: Felicia JUGASTRU Tel: (40) 264.596.384 int. 117 Email: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro Secretar facultate: Leontina SIMIONCA Tel: (40) 264.596.384 int. 117 Email: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro FACULTATATEA DE STIINTA SI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR Decan Prof. dr. Sevastiţa MUSTE Tel: +4026+4596384, int.259 e-mail: sevastita.muste@usamvcluj.ro Decan: Prof. dr. Vioara MIREŞAN Tel: +40 264 596384, int.212 e-mail: vioara.miresan@usamvcluj.ro Prodecan academic: Prof. dr. Daniel DEZMIREAN Tel: +40 264 596384, int.202 e-mail: daniel.dezmirean@usamvcluj.ro Prodecan ştiinţific: Conf. dr. Viorica COŞIER Tel: +40 264 596384, int.324 e-mail: viorica.cosier@gmail.com Prodecan academic: Şef lucr. dr. Crina MURESAN Tel: +4026+4596384, int.292 e-mail. crina.muresan@usamvcluj.ro Prodecan ştiinţific: Conf .dr. Elena MUDURA Tel: +4026+4596384, int.274 e-mail. elena.mudura@usamvcluj.ro Prodecan administrativ: Conf.dr. Adriana PAUCEAN Tel: +4026+4596384, int.273 e-mail. apaucean@yahoo.com Secretar: Giorgiana PETRUŢ Tel: +4026+4596384, int.118 e-mail: decanat.sta@usamvcluj.ro Prodecan administrativ: Conf. dr. Vasile CIGHI Tel: +40 264 596384, int.185 e-mail: vasile.cighi@usamvcluj.ro Secretar facultate: Laura Gabriela IRIMIEŞ Tel: +40 264 596384, int.192 e-mail: secretariat.zootehnie@usamvcluj.ro

[close]

p. 8

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ Decan : Prof. dr. Cornel CĂTOI Tel: +4026+4596384, int.375,int.172 e-mail : decanfmv@usamvcluj.ro Prodecan administrativ: Sef lucr. dr. Alexandru GUDEA Tel: +4026+4596384, int.258 e-mail : prodecan.social.fmv@usamvcluj.ro Secretar : Diana POP Tel: +4026+4596384, int.192 e-mail secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro Secretar : Lucia MUREŞAN Tel: +4026+4596384, int.192 e-mail : secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro : Prodecan academic: Prof. dr. Iancu MORAR Tel: +4026+4596384, int.164 e-mail : prodecan.invatamant.fmv@usamvcluj.ro Prodecan ştiinţific: Prof. dr. Adela PINTEA Tel: +4026+4596384, int.154 e-mail : prodecan.cercetare.fmv@usamvcluj.ro Departamentul Departamentul se constituie într-o structură organizatorică subordonată facultăţii, având funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi de microproducţie. Departamentul are un colectiv de cadre didactice şi cercetători propriu şi este condus de Consiliul departamentului, prezidat de Directorul de departament. Facultăţile şi departamentele pot avea regulamente de organizare şi funcţionare proprii aprobate de Senatul universitar în acord cu Regulamentul intern de funcţionare din anexa Cartei universitare. Consiliul facultăţii Consiliul facultăţii reprezintă structura de conducere cu rol decizional şi deliberativ a facultăţii, şi exercită controlul asupra activităţii Directorilor de departament, Decanului şi Prodecanilor. Consiliul facultăţii aprobă anual raportul prezentat de Decan privind starea facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare. Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. Decanul, coordonează desfăşurarea procesului de învăţământ în facultate, semnează înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii, planurile de învăţământ, statele de funcţii, contractele de studii, foile matricolele, diplomele şi atestatele, acordurile încheiate cu alte facultăţi şi coordonează politica de personal a facultăţii. Decanul numeşte Prodecanii. Prodecanii asigură conducerea operativă a facultăţii alături de Decan, şi îndeplinesc sarcinile atribuite de Decan. Prodecanul poate înlocui în absenţă Decanul. Prodecanul responsabil pentru activitatea de învăţământ şi cercetare are în sarcină implementarea strategiilor şi hotărârilor consiliului facultăţii în domeniul cercetării, a monitorizării derulării programelor de studii, a şcolilor doctorale şi postdoctorale, precum şi a programelor de studii pe tot parcursul vieţii. Prodecanul responsabil cu administraţia şi problemele studenţeşti are în sarcină asigurarea logisticii necesare procesului de învăţământ, organizarea examenelor pe parcurs, de admitere şi finalizare a studiilor,

[close]

p. 9

asigurarea protecţiei muncii, monitorizarea condiţiilor şi relaţiilor din cămine, cantină, cluburi şi facilităţi sportive, asigurarea relaţiilor cu organizaţiile studenţeşti, consilierea pentru carieră şi monitorizarea serviciilor oferite de facultate. Directorul de departament realizează managementul şi conducerea executivă a departamentului. În executarea acestor funcţii este ajutat de Consiliul departamentului. Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul financiar, de cercetarea şi asigurarea calităţii departamentului, conform Regulamentului de funcţionare. Reprezentarea studenţilor Studenţii sunt parteneri ai instituţiei noastre şi membri ai comunităţii universitare, având drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate la art. 118 din Legea nr. 1/2011 şi Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor. Studenţii universităţii noastre sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul USAMV Cluj-Napoca, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 şi Cartei universitare. Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universităţilor în temeiul următoarelor drepturi: a)dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii nr.1/2011. b)dreptul de a fi reprezentaţi în senatul universitar şi în consiliul facultăţii intr-o proporţie de minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 1/2011, şi a Cartei universitare; c)dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice. Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatele universitare sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii, respectiv al universităţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanţi de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanţilor delegaţi de organizaţiile studenţeşti în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare. Federaţiile studenţeşti legal constituite la nivel naţional desemnează reprezentanţi în consiliile consultative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. Studenţii sunt parteneri în activitatea comună de formare a unor specialişti competitivi. Studenţii au dreptul la opinie individuală, colectivă sau exprimată prin reprezentanţii aleşi, în ceea ce priveşte: planurile de învăţământ, calitatea pregătirii teoretice şi practice, acordarea burselor, cazarea, activităţile culturale, sportive şi recreative din spaţiile universităţii. Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor elaborat de asociaţiile studenţeşti. Anual, asociaţiile studenţilor vor prezenta un raport public privind respectarea Codului mai sus menţionat. Activitatea educativă şi de cercetare se bazează pe concepţia potrivit căreia valorile cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor.

[close]

p. 10

Universitatea îşi perfecţionează continuu mediul educaţional pentru ca studenţii să asimileze un ansamblu de competenţe profesionale şi civice care să le permită să activeze performant şi responsabil într-un stat de drept, liber şi democrat. Sistemul de învăţământ în spaţiul universitar se bazează pe principiile educaţiei centrate pe student şi asigurării permanente a calităţii, pe respectarea libertăţii academice, a egalităţii de şanse, a echităţii, a transparenţei şi a dialogului cu partenerii sociali. Universitatea promovează măsuri de creştere a răspunderii personale şi colective în ceea ce priveşte lărgirea democraţiei participative, creşterea prestigiului profesional, dezvoltarea şi protejarea patrimoniului, evitarea situaţiilor de conflict de interese, şi impunerea unor norme de exigenţă şi autoexigenţă în privinţa ţinutei academice, relaţiilor publice şi a imaginii proprii şi instituţionale. Prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia,universitatea îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, educaţional, economic şi cultural. Răspunderea publică obligă comunitatea academică: a. să respecte legislaţia în vigoare, Carta universitară şi regulamentele ei, politicile naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior; b. să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la organizarea şi evaluarea învăţământului superior;

[close]

p. 11

REGLEMETARI ALE ACTIVITATILOR STUDENTESTI DIN USAMVCLUJ-NAPOCA    STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2015-2016 REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR  REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CENTRULUI DE CONSILIERE IN CARIERA USAMVCN REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢII DIN USAMVCN    REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA REGULAMENTUL CENTRULUI PENTRU ORGANIZAREA PRACTICII REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR STUDENŢEŞTI   REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA RESTAURANTULUI STUDENŢESC REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR

[close]

p. 12

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2015/2016 SEMESTRUL I 28.09.2015 – 18.12.2015 – activitate didactică 19.12.2015 – 03.01.2016 – vacanţă 04.01.2016 – 15.01.2016 – activitate didactică SEMESTRUL II 16.01.2016 – 07.02.2016 – sesiune de examene 08.02.2016 – 14.02.2016 – vacanţă 12 săptămâni 2 săptămâni 2 săptămâni 3 săptămâni 1 săptămână 1 săptămână 1 săptămână 3 săptămâni 4 săptămâni 4 săptămâni 9 săptămâni 1 săptămână 11 săptămâni 15.02.2016 – 19.02.2016 – sesiune de restanţe * 15.02.2016 – 29.04.2016 – activitate didactică 30.04.2016 – 08.05.2016 – vacanţă de Paşti 09.05.2016 – 27.05.2016 – activitate didactică 27.06.2016 – 22.07.2016 – activitate practică 23.07.2016 – 25.09.2016 – vacanţă de vară 28.05.2016 – 26.06.2016 – sesiune de examene 18.07.2016 – 23.07.2016 – sesiune de restanţe ** *Sesiunea de restanţe este suprapusă cu activitatea didactică ** Sesiunea de restanţe este suprapusă cu activitatea practica

[close]

p. 13

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792 www.usamvcluj.ro RC 40 REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, HG 681/2011, Codul studiilor universitare de doctorat, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului MECTS 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, Ordinul MEN 183/16.04.2014 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie; Ordin MEN nr. 651 /19.11.2014 privind mobilitatea studenţilor. CAPITOLUL I – ÎNSCRIEREA ÎN UNIVERSITATE ŞI DOCUMENTELE STUDENTULUI Art.1.1. a. Studenţii sunt consideraţi parteneri universităţii şi membri egali ai comunităţii academice. b. O persoană dobândeşte statutul de student şi de membru al comunităţi universitare numai în urma admiterii şi a înmatriculării sale în universitate. c. O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul. d. Înmatricularea studenţilor admişi în urma concursului de admitere în anul I, la orice formă şi ciclu de învăţământ universitar, a studenţilor transferaţi de la alte universităţi sau facultăţi, după promovarea anului I de studii, a studenţilor cărora li s-au aprobat reluarea studiilor, precum şi a studenţilor de la forme postuniversitare de învăţământ se face prin ordinul rectorului. e. Înmatricularea presupune înscrierea în registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în facultate/program de studii.

[close]

p. 14

f. Calitatea de student se păstrează pe toată perioada studiilor, de la înmatriculare şi până la finalizarea studiilor, cu excepţia perioadelor de întrerupere a studiilor sau în cazul exmatriculării. Art.1.2. Odată cu înmatricularea, studenţilor li se vor aduce la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile conform prezentului regulament, a Legii 1/2011 şi a Cartei universităţii. Art.1.3. La înmatriculare, decanatul fiecărei facultăţi va întocmi dosarul studentului, care va cuprinde: - fişa de înscriere, conform formularului tip; - contractul de studii, specific fiecărui ciclu de studii şi fiecărei forme de şcolarizare; - diploma de studii liceale (medii), în original, pentru studenţii înscrişi la prima specializare şi copie legalizată pentru cei cu a doua specializare. - diploma de licenţă şi master, unde este cazul; - certificatul de naştere în copie legalizată; - adeverinţă medicală; - 3 fotografii color tip buletin (format ¾). Art.1.4. Pe durata şcolarizării, dosarul studentului se completează cu: - fişele de înscriere la cursurile fiecărui an universitar; - actele necesare pentru acordarea bursei, conform regulamentului de burse; - actele prin care i s-au acordat anumite drepturi, evidenţieri sau i s-au aplicat sancţiuni; - actul adiţional anual la contractul de studii. Art.1.5. La înscrierea în facultate decanatul eliberează fiecărui student următoarele documente: - carnetul de student; - legitimaţia de student tipărită şi/sau electronică; - legitimaţia pentru reducerea cheltuielilor de transport conform legislaţiei în vigoare. Art.1.6. a. Carnetul de student se prezintă obligatoriu la secretariatul facultăţii pentru viza anulă, cu prilejul examinărilor din cadrul sesiunilor şi la acordarea notelor finale în cazul verificărilor pe parcurs. b. În carnetul de student se înscriu toate notele de la toate examinările prevăzute pentru perioada şcolarizării, inclusiv cele care nu asigură promovarea. Art.1.7. Legitimaţia de student serveşte ca act de identitate la intrarea în universitate, în cămin, în cantină, în biblioteci, baze sportive şi la diferite activităţi unde se cere să se facă dovada calităţii de student şi a apartenenţei la USAMV Cluj-Napoca. Legitimaţia de student se vizează/reactivează anual. Art.1.8. Modificarea şi introducerea de date nereale în actele de student se constituie ca fals în acte publice şi vor fi sancţionate conform legii. În cazul în care studentul pierde documentele personale (carnetul de student, legitimaţia de student etc.) se eliberează duplicate, după anunţarea în presă a pierderii respective şi achitarea taxei stabilite de Senatul Universităţii. Art.1.9. În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, decanatul retrage carnetul de student şi legitimaţiile emise dar păstrează dosarul fostului student, în copie.

[close]

p. 15

Art.1.10. Înscrierea anuală a studentului la toate formele de învăţământ se face la cererea studentului, de către decanul facultăţii în primele 10 zile de la începutul anului universitar. Înscrierea este condiţionată de promovarea anului universitar precedent pe baza realizării unui număr minim de credite transferabile şi a unui număr minim de puncte, stabilite prin regulamentul prezent. Art.1.11. Studentul care nu a promovat un an de studii, se poate înscrie la cursurile aceluiaşi an în regim cu taxă. CAPITOLUL II – DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI Art.2.1. În perioada şcolarizării studentul are următoarele drepturi: a. să beneficieze de studii gratuite, finanţate de la buget, pe toată durata normală a studiilor universitare în condiţiile stabilite de legile şi reglementările în vigoare, dacă a ocupat un loc bugetat prin admitere sau redistribuire; b. să folosească laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de curs şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, staţiunile experimentale, clinicile, bazele de practică, bazele sportive, casele de cultură, cluburile şi celelalte facilităţi puse la dispoziţia sa de către USAMV Cluj-Napoca, în vederea unei bune pregătiri profesionale şi civice, pentru activităţi cultural-educative, sportive şi recreative; c. să participe la activitatea ştiinţifică a centrelor şi laboratoarelor de cercetare, a cercurilor studenţeşti, să participe la activitatea formaţiilor artistice, cenaclurilor literare, redacţiilor, cluburilor şi caselor de cultură ale studenţilor, la activitatea sportivă universitară din universitate şi din alte instituţii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cluburilor sportive universitare; d. să primească burse de studii şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu actele normative în vigoare; e. să beneficieze de asistenţă medicală şi psihologică gratuită, în cabinete medicale, policlinici şi unităţi medicale de stat; f. să fie cazat în cămine şi să ia masa la cantina/restaurantul universităţii, în condiţiile prevăzute de regulamentele de funcţionare ale căminelor şi cantinelor studenţeşti, în limita posibilităţilor universităţii; g. să beneficieze de tratament pentru refacerea sănătăţii, în staţiuni balneoclimaterice sau pentru odihnă, în tabere studenţeşti, în condiţiile şi numărul de locuri stabilite de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. h. să beneficieze de unele facilităţi privind transportul şi accesul la manifestările cultural sportive; reducerile de tarife sunt cele prevăzute de lege; i. să facă parte din structuri ale organizaţiilor studenţeşti; j. să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Consiliul facultăţii sau în Senatul universităţii; k. dreptul la opinie individuală, exprimată din proprie iniţiativă sau la cerere, şi dreptul la opinie colectivă, exprimată prin reprezentanţii aleşi în mod democratic în structuri proprii (organizaţii studenţeşti) sau structurile de conducere ale facultăţilor şi universităţii; dreptul la opinie vizează evaluarea calităţii planurilor de învăţământ, a procesul de învăţământ, a evaluării performanţelor proprii şi ale cadrelor didactice, a relaţiilor interumane, a condiţiilor de muncă şi viaţă în cadrul universităţii;

[close]

Comments

no comments yet