'T Blek 2014-2015

 

Embed or link this publication

Description

De Kranige Zwaone - Huissen

Popular Pages


p. 1

‘t Blèk ’t Blèk is dit jaor wiefvriendelijk, met ’n speciaole bladzèj met inkel wief’, veul aondach’ vur kapsels, vrolliespul en (sinds het ouwewievebal wievebal is geworde’) héél veul gewief’. Gin Blèk gehad? Dan ku’j d’r een afhaole’bej Inktvismedia ien de Dusterestraot, of bej Foto van Eimere aon de Langestraot. Jaorgang 60 * Hüsorgaon van SHCG De Kraonige Zwaone * wèèk 7 * Huusses Vastenaovend 2015 Bakkeplaog! Eind nie’ ien zicht HUUSSE’- Huusse’ hè’ te make’ met de èrgste vörm van bakkepes’: ’n niet te houwe ütbreiding van ’t aontal afvalbakke’. En ’t einde is volgens bronne’ nog lang nie’ ien zicht. D’r zien ienmiddels bakke’ vur plastic, grünafval en de rest. Binnekort komme’ dor blauwe bej vur ’t pepier, dörzichtige vur ’t glaswèrk, rooie vur chemisch afval en brünne vur kleding. Planne’um bejvörbeeld de glascontainer wer te splitse ien één vur wienflesse en de andere vur glaozere pötjes zien ien de maak. Ok wör gestudierd op bakke’ vur ouwe schoen’, vur afgedrage’ polsbändjes, luiers, elastiekskes. De narrespiegelaor zei ’t al: vroeger wier d’r ien Huusse’ inkel snot opgehòld, tegewoordig steet d’r iedere dag ’n andere vuilnisdienst’ aon de deur. De toestand dreig now al volledig üt de hand te lope’. Sommige minse’ hebbe’ ien hüs ’n aparte kamer iengerümd vur alle afvalbakke’, andere zien ien ’n container gaon wone’ omdat d’r vur hun eige’ gin plek mer is ien hüs. ’n Verzoek vur ’n containeraonbouw wier dör de gemeente afgeweze’ ömdat ‘r gin rümte was vur ’n plek vur de container vur ’t sloopafval. Hele straote’ staon vol containers, durgaonde wege’ zien afgezet umdat d’r vur auto’s gin durkomme’ mèr aon is. D’r zien ok minse’ die ’t allemòl niet hebbe’ begrepe’. D’r zien d’r die inmiddels gescheie’ aon ’t afvalle’ zien. Op één plek is bureruzie ütgebraoke’, umdat d’r één met ’n smerrige bak op de koffie kwam. Wat zit d’r onder dat plastic? Alles over: Programma, Z.D.H. Prins Danny d’n Ütvlieger is de jongste prins van Huusse’ ooit. D’r is nog ’n moment aon gedoch’öm ’n regent aon te stelle’. Mor de oppas van ’t prinske von’ ’m oud en wies genoeg um as prins dur ’t lève’ te gaon. Da’ nim nie’ weg dat de hoffotograaf ‘m üt de zandbak mos’ haole’ en van de wipkiep mos’ sleure’. Zwangere Zwaon! De ontheiliging van Huusse’ Carnavalsbuie’ De nejje stadswandeling HISTORIE: geschiedenis van Jan Zweers èn het geslach’ Lasje Ok dit jaor zien polsbändjes me’ fruusjoppe’ te koop um te vurkomme’ dat jong grut aon de ouwe klaore’ geet. Wèr bändjes

[close]

p. 2

Bladzej 2 Vastenaovend 2015 www.ronpietersmakelaardij.nl EIGENTIJDS MET VERSTAND VAn ZAKEN vangameren-lingewaard.nl PAKKET LATEN BEZORGEN? EVERS PAKKETLOKET! Ron Pieters Makelaardij Arnhemsepoort 106 6851 AA HUISSEN t: 026-3886683 e: info@ronpietersmakelaardij.nl i: www.ronpietersmakelaardij.nl Bezoekadres: Postadres: Telefoon: Email: Nijverheidstraat 39-B Bemmel ( Bedrijvenpark Pannenhuis) Bloemstraat 5, 6851 CR Huissen 026 - 325 65 83 info@everslogistiek.nl OTTEN & KAMPSCHREUR ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS WWW.JAMESBOX.NL Van Voorststraat 15 6851 LT Huissen 026 - 325 91 19 info@ottenenkampschreur.nl www.ottenenkampschreur.nl

[close]

p. 3

Nejje stadstour dur Huusse’ Hau auf und hau ab Huusse het ‘n nejje stadstour. Ien verband met de verwachte koms’ van heel veul Duitsers was d’r ’n Duitse versie gemak’ van ’t meer Ingels gerichte Hop on, hop off. Op ’n platte kar wör ’t publiek langs dur Huusse’ gereeje’ onder ’t motto: Hau auf und Hau ab. ’t Thema is: Huusse’ is niet zoas ’t liek. Gestart wör bej de Aloysiusschool, die dus helemòl gin school is. D’r zitte allemòl kunstenaors. Piet Driesse’, de gids die op de bok zit: “A’j links kiek dan zie’j de Antoniuskapel, die allang gin kapel mer is.’t Gebouw is ’n onderdeil van ’t gemeentehüs da’ gin raadhüs mèr is en dan hè’k ’t nog niet over de kleuterschool, waor inkel grote minse’ komme’.” Ien de Vierakkerstraot krieg de toerist te heure’: “Hier zie’j ’n friettent, mor da’s eigenlijk ’n wietplantage. De kroeg daornève’ hiet ’t Moment mor iedereen blief d’r veul langer pläkke’. Op de Mèèrt steet ‘t gebouw van Albert Heijn, mor ien feite is dat de nejje Hema. (eigenlijk wör d’r allinnig twiddehands grei verkoch, dur Hans, die niet de Hans van Albert Heijn is). Verderop ien de Langestraot zie’j ömgekeerde. Daorveur zie je nog Apollo, waor gin bioscoop mor ’n dokter zit. En ok die dokter is trouwes nep. Aon ’t eind van de Langestraot zit de Aoremse Poort, mor vergis ow niet: ’t is ’n tunnel. En de Aoremse Poort hiet ’t Huesenaartje. Van de pomp daornève ma’j ’t waoter niet drinke’. Enne… de Stadswal gin ömmuring, mor ’n weg. Piet vertel’ verder: As we de Walstraot achter ons laote’ dan komme’ wej bej ‘t Krüspunt met de Stadswal. Daor staon twee banke’. Fout: die zien vertrokke’. Komme’ wej tenslotte bej de kerk van Huusse’, die van Bemmel, Gendt en Angere’ is. Piet: “Dank vur ollie aondach’ en vergèt de gids nie’!” O ja: die Duitsers, die kwame’ dus ok nie’. Vastenaovend 2015 Bladzej 3 Gehörd ien de snackbar: Doe mien ’n wietje speciaol. * Wat is d’r nep aon hennep? * ’t nejje rèkene’ ien Huusse’: A’j zeuve’ schole’ hèt en je mot d’r twee slütte’, hoeveul mo’j dan vermenigvuldige’ totda’j gin lokaole mèr hoef te deile’? * D’r worde’ de lèste tied ien Huusse’ meer hennepplantages opgerold dan traplopers. * Slechtweeralärm: heel veul snej op Huissen TV. * Hoe kapper, hoe dapper. Gratis nor Carnaval Vör onze lèzers hèt ’t Blèk ’n speciaole actie ütgedoch’: Ien enkele tientalle’ exemplaore’ van deze carnavalskrant zien gratis toegangskaorte vör ’n carnavalsaovend van de Kraonige Zwaone verstop’. Flèèr’ dit Blèk dus nie’ medeen weg. Bu’j d’r nog nooit gewès’? Schaam ow eige’, zet ’n feesneus op en kom kieke’. Zwat geschiedenis Jan Zweers mik historie van de toekoms’ Daor stoeng ie op d’n èrste januaori met de neus vöraon bej ’t Gendtse zwembad. Vör ’n Nejjaorsduik, sprok Sjaak. Mor ja, met inkel ’n mutske en ’n striekske van de Kraonige Zwaone op, bu’j nog gin zwaon – hogüt ’n vrèmde vogel. Mor zeg nou eiges: ’t blief ’n vrèmde vertoning: ’n zwaon met kiepevel… Die kèrl kiek zo schèèl, As hej lach lope’ hum de traone’ over de rug. * Stadhuescomité: de gemeente lever’ ons ’n echte kloosterstreek. * De wienbar ien de Laak zit now links achter de darde stapel stene’. * En nee, da’ zien gin lüsterkeie’. Eigenlijk meer nìet-lüsterkeie’. * Kopzörgverzekering. * Netuurlik ’n Aoremer: “Waor lej hier de Wietakkerstraot?” * Stadskwis: Vraog 1: waorover geet vraog 2? * Je zul zien dat iemand op ’t gemeentehüs dink: Laote’ we de Van Kleefstraot verandere’ ien Pläkstraot, dan komme’ we niet ien de war met ’t Van Kleefplein. * Powerfood: Doe mien zo’n spinaoziesmoesje. * Prizzident Jan Zweers schrief geschiedenis. Vur zien beroep. ’n Vraoggesprek met de man die ’n eind mik aon zien eige’ historie as stadsprizzident van Huusse’. Wanneer bu’j begonne’? “Lao’k ’s kieke’… Ien 1642, toen Johann Sigismund von Wylich...” Nee, da’s te lang geleeje’ “Nou, ien 1803 was d’r ’n stèèkpartej ien de Hoeve… Nog veul dichterbej’ “Toen pastoor Otten ien 1841… Jan hou op. “Mo’k dan zegge’ dat ik ien de jaore’ zeuventig met de paole’ op de pronkzitting kwam? Mor da’s ientusse’ toch al heel lang geschiedenis? Wanneer kwam je dan op ’t idee öm te stoppe’? Da’s ok wer ’n mooi hortje geleeje’. Toen ien 1815 ’t Wener congres bej mekaor kwam… Man, toen wa’j nog niet ins nie’ gebore’. Nee, mor da’ was zo’n bietje ien de tied dat d’r vor wier gezörg’ dat Nederland bej Huusse’ kwam. En toen Huusse’ as gemeente ophiel, ien 2001… Toen was je nauwelijks begonne’ as prizzident Ja mor ien ’t verleeje’ lej ’t hede’, je wit wel. Al mo’j as prizzident d’r netuurlijk wel vur zörge’ da’j gin verleeje’ het. Wat was ow hogtepunt? Toen ik eind vörrig jaor op ’t dak van mien nèjje hüs stoeng. En ow dieptepunt? Toe’k daor van af viel. Wat vien je van ow opvolger Bas Boerboom? Toen dominee Graadt Jonckers ien 1835 zich ien Huusse’ vestigde... Dat hèt toch niks met Bas te make’? Nee, mor die sprok ok gin Huusses… Wat gaoj met de toekoms’ doen? Geschiedenis van make’. Stadhues prinselijk paleis Prins Danny geet ’t klooster ien. Hangende ’t genäöl over ’t Stadhues ien Huusse’ het hej beslote’ de kas van de Kraonige te gebrükke’ um ’t gebouw te kope’ en te verbouwe’. Héj wil de stijl van de zusters graag behouwe’, durrum kiest ie vur ’n non-conformistische aonpak, terwijl hej zien eige’ biezonder non-actief opstel. Ok ien andere opzichte’ zörg tie d’r veur dat de geschiedenis van het pand overeind blief. “’t Is beweze’da’j d’r goed kun slaope’ en ik wil d’r graag heel oud worde’. Over zien planne’ met de kapel is Danny d’n Ütvlieger ok knap duidelijk. Lao’k ’t zo zegge’: volgens mien is de Kraonige nog op zoek naor ’n nejje blaoskapel.

[close]

p. 4

Bladzej 4 Vastenaovend 2015 Zondag: Pruuve en kieke op de mèèrt naor d’n optoch Maondag: Op de mèèrt frusjope met live muziek en ien de dijk frusjoppe Diensdag: ‘n nej spekstakel ienschrieve ku’j van 13:00 ur en ‘t begin um 14:00 uur Tempeliere’straot 8, Huusse’ Til. (026) 325 70 06 WWW.DEBUITENPOORT.NL ZATERDAG 14 FEBRUARI CARNAVALS IDOLS 2015 ZONDAG 15 FEBRUARI OPTOCHT KIJKEN EN AFPILSEN MAANDAG 16 FEBRUARI FRÜHSHOPPEN DINSDAG 17 FEBRUARI GRATIS ONTBIJT ZAAL OPEN 10.00 UUR BIERSJOUWRACE AANVANG 13.00 UUR Feest in de Tent Vrijdag 13 februari: 16e editie “Orde van de Foekepot”, vanaf 20:11 uur Zondag 15 februari: Na de optocht carnavallen met de “Selfies” Maandag 16 februari: Frühsjoppe met de “Selfies” Dinsdag 17 februari: DOLLE DWAZE DINSDAG Frühsjop finale met de “Selfies, Bevelanders en Huissense artiesten!” Vrijdag 13 februari: Sleuteloverdracht jeugdcarnaval Lingewaard vanaf 16.00 uur Zaterdag 14 februari: Sleuteloverdracht Carnaval Lingewaard vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur Huissens Jeugd Canaval 15.30 uur tot 19.00 uur Zondag 15 februari: Familiedag & prijsuitreiking optocht m.m.v. ‘Torkest’ Maandag 16 februari: Früshoppen met diverse feestorkesten vanaf 12.00 uur Dinsdag 17 februari: Na biersjouwen het Zingende Zwaonekwartet. En natuurlijk als vanouds in “ De Zwaone Burch”. Va e ed lentin Carnaval Idols ition wuns ollie bar fijne dáág. Nao de carnaval zien wej gewoon wèr open Zaal open vanaf 20.00 uur, vol =vol “Het Moment” Min. Leeftijd 18 jaar Zo, Ma en Di: Topformatie Blind Date 3 Aovond’ Carnaval bej “De Kraonige Zwaone” Bej de Kaoter he’jje niks te mauwe Goeie bediening, brün café mè’ lèège prijs. Langekerkstraat 6851 BM Huissen 06 231 33 555 Zaterdag 14 februari WIllem Barth Live, de aftrap van 4 dagen feest open vanaf 20.00 uur Zondag 15 februari vanaf 14.00 uur Carnaval met feest DJ Jurgen vanaf 19.00 uur Carnaval & Rob Zorn Live Maandag 16 februari vanaf 10.00 uur Carnaval met feest DJ Jurgen vanaf 19.00 uur Carnaval & Henk Dissel Live Dinsdag 17 februari De hele dag flugeltjes voor maar 1 euro! vanaf 12.00 uur Carnaval & John West Live Alle dagen gratis toegang Cafe enjoy langekerkstraat 1, Huissen en lop béj ons vrèdagavond vas’ binne’ dan goan wèj met de 3 dolle dage’ beginne’ want... da’ café bèj de pomp is de plèk wor ‘t bier altied stroes as ‘n gek! En stemming is-’t-’r ien ‘n mum, vandaor da’ iedereen graag kum’ en za’k ow ôk nog wa’ verklappe’ ze kunne’ ‘n hevig biereke tappe’! En hèj nog niet genoeg van ‘t stappe’ dan ku’j ‘s woensdags nog komme um ‘n herring te happe’ Ollie gas’vrouw, LIEKY Langestraot 100 Til. (026) 325 09 60

[close]

p. 5

Vastenaovend 2015 Bladzej 5 Zaol ien gevaor Bej zien onthulling as prins zat de hoogheid zo strak ien ’t pak dat ie op las’ van de brandweer nie’ met de rug nor de zaol moch’ gaon staon. De ängs’ beston’ dat zien knope’ bej onverwachte beweginge’ met grof gewèld de zaol ien zouwe’ worde’ geschote’. De Raod van Elf, die de hele aovend ien de gevaorenzone hèt gezète’, droeg mutse’ met staole’ binnevoering en kogelvrèje veste’ onder ’t sjeket. De prins moch’ ien gin geval bukke’ en allinnig nao toestemming van de brandweer vörzichtig hoeste’. Dur de bank genome’, het tegeswoordig ’n andere betekenis. * Aj op ’n bank wèrk, buj dan ’n bankwèrker of ’n couchpotatoe? * Of nüm je zo iemand ’n kluizenaor? * Flauw: Rabostudie is ’n schoolbank. * De bank die met u meetankt. * Alle banke’ gaon zwat weg üt Huusse’. Op ’t Zand zelfs de kerkbanke’. * Umgekeerde groei: Bank, bänkske, krukske, aon de grond. * A’j nor de bieb mot um geld te lene´, wit je zeker dat ´t ien de boeke´ köm. * A’k mien eige’ nie’ vergis’ steet de flappentap op de hypoteek? ’t Nejje Hof. Links en rechts van prins Danny d’n Ütvlieger de prinsenvrollie Annemarie en Jannie en rechts hofmarschalk George. Ten zesde: Da’ Wej as erste ütvlieger onder de ütvliegers zünnig zien op onze blaag en ze dus niet afpoeiere’ as ze de kommende daag met ’n spaorpötje langs de deur komme’ ien plek van met ’n foekepötje; Ten zeuvende: Da’ Wèj Sinterklaoze zat ien ons midde’ hebbe’en da’ Wej d’r niet öm zitte te springe’ um de Zwarte Piet toegespöld te kriege’; Ten achtste: Da’ Huusse’ niet ten onder geet aon de polderkolder van büttediekse gaote’ en da’ Wej da’ binnendieks de kommende daag’ aon de teek gaon wegspülle’ bej de meziek van dweilorkeste’; Ten negende: Da’ Wej ien Huusse’ zo enorm en ongekend gasvrèj zien da’Wej ons gin zörge’ hoeve’ te make’ over verzakkinge’ en da’ dat ’n èrdbèving hoogüt zou kunne’ ontstaon as de tent ien Huusse de kommende daag’wör afgebraoke’; Ten tiende: Huusse’ zich gin evenemente’ zal laote’ afneme’ en as d’r al ’n Huussenement verdwien da’ Wej da’ viere’ met minstens twee nejje feeste’; Ten elfde: Da’ Wej gròts zien met Ons Huusse’, trots zien op ons wierig städje van plezier, dat vur zoveul zwaone en andere vrèmde vogels ’n prachtig vörbeeld is en zal blieve en da’ Wej durrum vur de kommende Drie Dolle Daag verordeniere’: * Doe nie’ zo eurotisch… * Ku’j ok èèrs je witte geld laote’ zwart wasse’? * Bòtterammewors’ is ’n hele goeie belegging. * Bejdehant kèrlje: Ik bun nog te gruun um blauw te zien, anders kom ik nog rood te staon. * A’j bütte’ wil wone’, dan mo’j èrs’ binne’ zien * Onduidelijke geldverstrekker: mistbank. Ienternationaole ienlichtingedienste’ wille’ ok zo’n prinsenpak, waormee je ok achterüt kun schiete’. ’t Pak köm ok ien de nejste James Bond-film: “Ik schiet ow lèk vanüt mien back”. Wej, Danny d’n Ütvlieger Jonkheer van Lasje tot now toe; * Drager van d’n Gouwe’ Schümlèpel * Beschèrmheer van ’t Huusses grut en de Ütvliegers * Beschermeling van alle kappers ien Huusse´ * As Prins ütvloge’ op de zestiende november 2014; * De XXIVe prins van ’t Huussese Zwaonenès’ en de XXIIe Vors’ van de Kraonige Zwaone en gao zo mar deur en gao zo mor deur; prokklemiere’ Ten èrste: Da’ Wej ’n ütmuntend bankwèrker zien; Ten twidde: Da’ Wèj soms ’n bietje ütgerèkend zien, mor nooit ütgeteld; Ten darde: Da’ Wèj prebiere’ te veurkomme’ dat d’r onder de middenstanders ien Huusse’ nog meer ütvliegers komme’; Ten vierde: Da’ Huusse’ 701 ok voldoende reden is um ’n feesje te viere’; Ten vijfde: Da’ ’t volgend jaor tweehonderd jaor geleeje’ is da’ Nederland bej Huusse’wier gevoeg’, tenzej Jan Zweers de geschiedenis anders ütlej; Lao mor gaon die Zwaon Ien ’t Zwaonenès’ ien ’t erste jaor van Onze regieringstied, same’ met Onze prinsevrollie Annemarie en Jannie, Hofmarschalk George, Onze gardes, Ons buutreednersgilde, Onze kapel, Onze kore’, Onze raod, onze Hoftimmerluj en wat verder nog tot Onze Sjoeg behör’, Helau!!! Danny d’n Ütvlieger

[close]

p. 6

Bladzej 6 Vastenaovend 2015 Jeurissen Jeurissen Een compleet aanbod op het Een compleet aanbod op het gebied van schilderwerk gebied van schilderwerk Schilderwerken T. 026 32 50 911 Speciaalzaak voor de vakman en de doe-het-zelver en de doe-het-zelver 6851 EG Huissen Speciaalzaak voor de vakman Woonservicewinkel T. 026 32 50 582 Schilderwerken T. 026 32 50 911 Veilingweg 12-14 Veilingweg 12-14 6851 EG Huissen w w ri en. w ww. w.jj ee uu ris ss es n.ne tn e t Woonservicewinkel T. 026 32 50 582 Ontwikkeling, verhuur en beheer van bedrijfspanden LESTRADE SERVICE VOF Lestrade Service, reeds 85 jaar een begrip in de regio! Alles onder één dak: • • • • • • • Totaal installateur Verkoop, lease en verhuur van cv-ketels Eigen onderhouds- en servicedienst Reiniging, ventilatie en warmteterugwin systemen Zonneboilers en zonnepanelen (aangepast) Sanitair Energiebesparende oplossingen www.josonostones.nl Vierakkerstraat 46 | 6851 BG Huissen | Tel. 026-3251617 www.lestrade.nl | info@lestrade.nl PS-renovatievloer Renoveren met oog op de toekomst Robert’s chocolate Langestraat 32 Huissen www.robertschocolate.com Tel: 026-3252862 Langestraat 32 6851 AR Huissen 026-3252862 info@banket-bakker.nl “Het voelt alsof we in een nieuw huis wonen” “Nooit meer koude voeten op deze vloer” “In één dag een oude houten vloer vervangen” www.vbi.nl Voor kwaliteit en betrouwbaarheid krijgt u bij ons geen spijt Huttenstraat 3b 6851 DP Huissen T 026 325 64 43 M 06 22 10 73 94 E info@erikwierbos.nl

[close]

p. 7

Vastenaovend 2015 Bladzej 7 Ok ien 2015 wor’ ’t 11-11 60e jaorgang ’t Blèk is de carnavalskrant van de Kraonige Zwaone en gebasierd op en genümd nor ’t ienstrument van de Huussese stadsumroeper. De lèste was Toon Lippmann, die dat hèt volgehouwe’ tot ien ’t begin van de jaore’ zestig. ’t Pepiere’ Blèk is ien ’t lève’ geroepe’ dur Henny W.J. Derksen en Kees Berendsen, as ’n vrolijk vervolg op ’t bläädje Contact, dat bedoeld was vur onze jongens ien Nederlands Indië. Ien ’t begin wier ’t bläädje, dat soms twee keer per jaor ütkwam, gestencild dur Harrie de Bok. Laoter wier ’t Blèk vurral dur toedoen van Henny Derksen meer ’n krant. De redactie is sinds dartig jaor ien hande’ van J3-Tekst, oftewel Joop Brons. Toeval of niet: hej is de kleinzoon van de lèste stadsumroeper. Dit jaor nam Roland Holland ok ’n flink deil vur zien rèkening. De mèrste foto’s zien gemak dur Tom Levels en Patrick van Wolferen. Martin van Onna zörgde vur ’n mooie tekening. “t Blèk, dat dit jaor dikker is dan ie ooit is gewès’, wör gedruk dur Inktvis Media, dat onlangs is verhuus’ nor de Düsterestraot ien de ouwe winkel van Toon van ’t Pösje’. ’t Stichtingsbestuur besteet üt Wim Roelofs (veurzitter), Wim van Baal (nog siccretaoris, hej wör opgevolgd dur Roy van Wachtendonk), Patrick Hegeman (boezemeester en wonend aon de verkeerde kant van de Munststraot, Jan Zweers (nog ekkes stadsprizzident), Remon Evers, Piet van den Brink, Henk van Geelen en Loet Berendsen. ’t Siccretariaot zit (nog) aon de Elsstraot 26, 6851HE ien Huusse’, til. 026-3252300. Het gironummer van de Kraonige Zwaone is 1220196. Wie in ’t Blèk wil advertiere’ (ien ’t volgende nummer dus) kan contact opneme’ met Loet Berendsen. Hej wit wat ’t kost öm ien ’t mèrs’ gelèze’ carnavalsblad van Huusse’ te meuge’ staon. Ok al vil de elfde van de elfde ’n paor jaor op ’n durdewèèkse dag, ’t mik niks üt vur de viering van de start van ’t carnavalsseizoen. Dit seizoen waore’ d’r vereniginge’ üt de hele buurt um d’r bej te zien toen prins Robert (toen nog) de muts op de zwaon zette. ’t Was ’n feest van verbroedering. Niet allinnig waore’ d’r vereniginge’ en losse feestgangers üt de umtrek bej, ok ientern wier verbroederd da’t ‘t ’n lieve lust was. Zo trad ’t biezonder gemengd en dörmekaor mannenkoor op, bestaonde üt Slubkes, Piratenkoor, Bevelanders, Wim Kelle, Chantal en Wilma. Dit jaor vil 11-11 op woensdag en as gevolg van schrikkeljaor kunne’ we de kommende drie jaor meer feest viere’ dan de gemeente rümte gif. Foto bove: ’t Groot biezonder gemengd en dörmekaor mannenkoor. Foto onder: ’t Begin van de stoet die onder klokgeluj dör Huusse trok met carnavaliste’ zonder mutse’ op naor de Zwaon en de openingsknal. Polderkolder De grotste ängs’ was dat de kelders van de Terpweide zouwe’ onderlope’ * Ku’j ok schiete’ ien ’n jachtehave’? * Huussenaor: Ik doch’ ’t wel… * Waoterdichte Ipad: plastablet * Naam van de nejje plas was al bekend: Meer van ’t Eigeste * ’t Zand ützuuge’ liek wel ’n bietje op die ouwe planne’ vur de de baotbelasting, * Zo’n grote plas liek ons nie’ zindelijk. * ’t Ontgrondingsplan was bedoeld as onderdeil van ’t tillevisieprogramma Wie is de Mol. * Waoterslaon. Zeeslag afgeblaoze’ ’t Hèt ‘r ’n paor jaor nor ütgezien dat de jaorlijkse herdinking van ’t Beleg en Ontzet van Huusse’ zou worde’ opgepimpt tot ’n zeeslag ien verband met ’t ütgrave’ van de polder. Mor now de ontzander ’t waoter tot de lippe’ steet en hej gin spaoj mèr ien de grond wil stèke’, het admiraol bütte diens’ Jan Wannet ien al zien wiesheid beslis’ öm de zeeslag af te blaoze’. Of daormee ok de oprichting van ’t St. Neptunusgilde van taofel is, steet nog niet vast. De cursusse’ waotertrappele’ vur adjudante’ gaon vuralsnog deur, net zoas de opleiding reddend zwemme’ um ’t aontal slachtoffers bej ’n meuge-lijke zeeslag te beperke’. Wim van ’t Reddingsvès’ het ienmiddels toegezeid te zörge’ vur ’n waoterdichte tèèrtent. De pontons die dur de firma Schraven zouwe’ worde’ geleverd vur de toeschouwers bej de zeeslag, blieve’ opgeslage’ aon ’t Veer. HJC de Krössels Vur de blage’ van 9 tot 15 jaor is d’r zaoterdagmiddag 14 fibruaori ’n spetterend carnavalsfeest ien de zaol van de Gouwen Ingel. ’t Feest van HJC De Krössels begin öm half vier en duur’ tot zeuven uur same’ met prins Quinten Huesman en zien vròllie Ilse en Robin. Hoofdact van de middag is Out of Brakes (bekend van X-factor). Wie ’t mòist verkleed is kan ’n prijs winne’. ’t Kos’ béj veurienschrieving €3,50 om binne’ te komme’. Wil je meer wete’? Kiek op www.huissensjeugcarnaval.nl Wie anders dan Albert van Geelen won de èrste prijs vur iendividuele’ ien de optoch’ van vörrig jaor. Hej sjouwde zich ’t mök aon ’n lantèèrn. “Nooit gedoch da’ lich’zo zwaor kon zien….

[close]

p. 8

Bladzej 8 Vastenaovend 2015 LOOVEER HUISSEN B.V. Rèj nie’ rond, mor nim de Pont De ambachtelijke slager in Lingewaard! Buurman Slagerij & Worstmakerij & Catering Bemmel Markt 41A, 6681 AG Bemmel tel. 0481-451655 Gendt Dorpstraat 28, 6691 AX Gendt tel. 0481-422383 Huissen Van Wijkplein 2, 6851 MC Huissen tel. 026-3251283 www.slagerijbuurman.nl Toonaangevend in logistiek Maters Huissen BV Nijverheidstraat 10 6851 EJ Huissen | T 026-3253300 | F 026-3253004 | E info@maters.nl Maters beschikt over een groot transportnetwerk in bouwmaterialen en geconditioneerd vervoer. Naast transport beschikt Maters over op- en overslag mogelijkheden zowel geconditioneerd als bouwmaterialen. ons op Facebook Voor meer mogelijkheden kijk op: www.maters.nl

[close]

p. 9

Vastenaovend 2015 Bladzej 9 Zwaone’ ien de wolke’ Lao mor gaon die zwaon. ’t Motto van dit jaor paste as ’n handschoen op de pronkzitting van zaoterdag 31 januaori ien de ütverkochte Zwaonedrome. De Kraonige Zwaone èn ’t hele publiek was ien de wolke’ met de flitsende show’ die wier opgevoerd. Zang, dans en buut wisselde mekaor ien ’n sneltreintempo af ien de zaol die ien één nacht was umgetoverd tot ’n schouwburg um trots op te zien. Jan Zweers moch vur de lèste keer de veurstelling aon mekaor praote’. Héj wör opgevolg’ dur Bas Boerboom. Jan kreeg al ’n dikke plüm van ’t Huusses Mins, ’t spetterend slotstuk van d’n aovend. Andere buutreedners waore’ Roos Janssen as Narrespiegelaorster (Jan Zweers, drie veren ien de muts en hej dink dat ie kan vliege’), Roland Holland, grüpke Narre’ aus Deutschland (Hans Schmeinck, Hans van Gellecum, Co Jeurissen en Robert Kolkman) en mamaappelesappelaor Wiely Neijenhüs. Zang was d’r ien overvloed: de Slubkes as piraote’ en hun dirigent Martijn Schenk ien ’n prachtige solo en netuurlijk De Huussese Dèrns. Multimediagoochelaar Tonny Rijnders toverde de zaol hila-rische filmkes veur. Ok dans was d’t volop te belève’, met ’n fraaie showdans van de garde en aondoenlijke optreejes van de minigarde en de Krössels. En niet te vergète’: jammer genoeg ’t lèste muzikaol geweld van de Bevelanders. (zie ok volgende bladzej)

[close]

p. 10

Bladzej 10 Ook onze projecten bekijk je op vandalenbv.nl Stal uw caravan veilig en vertrouwd Vastenaovend 2015 bij caravanstalling Lingewaard! Stal uw caravan veilig en vertrouwd bij caravanstalling Lingewaard! g De grootste stallin ! nd van Gelderla Heeft u een container nodig? VOOR ALLE SOORTEN AFVAL! ▪ BOUW- EN SLOOPAFVAL ▪ PUIN ▪ HOUT ▪ GROFVUIL ▪ GROND ▪ GROENAFVAL Bestel deze gemakkelijk en snel in onze containersshop op vandalenbv.nl Al vanaf € 105,- bij u thuis geleverd! Vandaag bestellen is morgen in huis! g De grootste stallin De meest caravanvriendelijke stalling! ! nd la er ld van Ge De meest caravanvriendelijke stalling! Veilingweg 8 te Huissen | 026 - 326 62 00 | info@vandalenbv.nl Locatie Veilingweg 16, 6681 LA Bemmel Caravans Vouwwagens Campers Oldtimers Boten 10-01-14 11:25 Flyer_A5_lingewaard_caravan_algemeen.indd 1 06-226 338 61 Locatie Veilingweg 16, 6681 LA Bemmel Caravans Vouwwagens Campers Oldtimers Boten 10-01-14 11:25 Flyer_A5_lingewaard_caravan_algemeen.indd 1 Hè’j vandaag of mèèr iets te viere’? Dan mo’j ‘s ’n fees’pop van Klaosse’ prebiere’! We’j hebbe’ de mèrste poppe’ van Gelderland. ‘ Wès d’r bejtieds bej. Openingstijden showroom Vrijdag: 09:00 - 20:00 uur Zaterdag: 09:00 - 15:30 uur v. Voorststraat 4 Huissen | 026 - 325 62 03 www.bouwman-zonwering.nl Voor aan- en verkoop van uw woning Ook voor nieuwbouw op Loovelden – Huissen iedere zondag 3 gangen menu Al meer dan 50 jaar betrouwbaar verzekeringsadvies! € 14,95 *Reserveer uw tafel! Hermsen Garantiemakelaars en Verzekeringen Huissen Vierakkerstraat 19 6851 BB Huissen Tel. 026 325 1159 huissen@hermsenmakelaars.nl info@hermsenverzekeringen.nl www.hermsenmakelaars.nl

[close]

p. 11

Vastenaovend 2015 Bladzej 11 Ütvliegers ien de zaol D’r zate’ met de pronkzitting zat Ütvliegers ien de zaol (foto bove’), de club die zich mè’ rech’ de hofleverancier van de Kraonige Zwaone mag nümme’. Ze bestaon net en ien die tied hebbe’ zillie al gezörg’ vur ’n nejje prins, vur ’n nej bestuurslid èn vur de kommende elveraodsprizzident, Bas Boerboom (zie hiernève’). Bovendien hebbe’ ze hun naam geleend aon prins Danny. De kommende drie daag regele’ zej wer van alles. ’t Is ’n club waor gerus’ de schienwèrper effe’op mag worde’ gerich’! Multimedia spektakel De grote scherme’ ien de zaol zörge’ veur steeds meer spektakel. ’t Düzzendkoppige publiek kwam hòs’ oge’ en ore’ tekort um alles goed te kunne’ volge’. Onder Mekaorfilmpjes (soortement Man biet hond), aongepaste trailers en films die regelrech’ de buut ienliepe’, veul en vurral goed wèrk van Tonny Rijnders. Ok ’n nej element: de menier waorop dj W (Wiely Neijenhüs) liet zien hoe de hele wereld Huusses carnaval vier, met zien mama-appelsapjes. En vur iedere bezoeker: de feestelijke rooie loper, en ‘n persoonlijk welkom van ’t bestuur van de Kraonige.

[close]

p. 12

Bladzej 12 Vastenaovend 2015 Ilona Nicole Vierakkerstraat 6 6851 BE Huissen tel. 026-3250968 salon-libelle.nl libelle Huidverzorging libelle Bu’k eindelijk van mien jeugdpüskes af, krie’k ouwe vrouwevouwe’. Huissen Nijverheidsstraat 25 WIJCHEN Nieuweweg 303 Langestraat 68 Huissen 026 325 1424 info@schoenenvankris.nl Langestraat 28 6851 AR HUISSEN 026 – 382 77 96 info@vanmonique.nl www.vanmonique.nl Nijverheidstraat 42 6681 LN Bemmel Tel: 026-3255627 Bordbusters ! e i t a t n e s e r p n e t i u b Innovatie in Mobiele buitenpresentatie - Projectborden Autoreclame - Full colour prints - Ontwerp www.bordbusters.nl tel. 026 - 325 9706 info@bordbusters.nl Haarmode Koeleman H(W)aar Anders !? Markt 9 6851 AG Huissen Tel 026-3250893 / 06-24802003 www.haarmodekoeleman.nl REDKEN PREMIUM AMBASSADOR Bordbusters Bordbusters www.bordbusters.nl tel. 026 - 325 info@bordbusters.nl www.bordbusters.nl tel. 026 - 9706 325 9706 info@bordbusters.nl Gecertificeerd reparateur van: Mobiele buitenpresentatie - Projectborden Mobiele buitenpresentatie Projectborden Autoreclame - Full colour prints - Ontwerp Autoreclame - Full colour prints - Ontwerp et!ie ! n ee re nttia ein ea st it psr n ib en ie tp eti u tia va nub on Inn ov In 9 9 9 9 9 9 9 Schoenreparatie Sleutels Naamborden Fournituren Tassen Riemen Portefeuilles www.persoon-sc.nl Mobiel: 06 83 79 37 36 E-mail: info@persoon-sc.nl Moj wa gegrave’ of geschept hebbe’ Of un mooie vijver um ien te zwemme’ Wij hebbe’ kraone’ ien alle maote’ En make’ daormee grote mar ok kleine gaote’ Ien alle soorte’ grondwerrek Zien wéj thuus en zien wèj sterrek Of ‘t now geet um ienzaeien van ‘n klein stukske gräs Of um ‘t compleet bewerke’ van z’n bunder of zes Rechtop, schoeks of over dwars, met veul kabaol of juust errug still Wèj doen ‘t hoe de klant ‘t hebbe’ wil Dus bel ons gerus’ as u wat wilt hebbe’ gedaon dan komme’ wèj d’r met de juuste machine aon Bergerdensestraat 1, 6851 EN Huissen Telefoon (026) 325 13 03 x( 026) 325 81 93 Fax( E-mail knuiman@betuwe.net

[close]

p. 13

f’ ie inkel W f e i w d el Wer Goeie raod’ Ien de Raod van Elf is (no g) gin plek vur vròllie, mo r ien de optoch’ revanchiere’ ze zic h goed. De Raod van Zes kreeg vörrig jaor de èrste prijs bej de loopgroepe’. De mo oi opgedofte schònmaaksters (dat dan wer wel) gienge’ aon de ha ol met de beker. ’t evenement wèr e’. De lèste jaore’ is uw ho ge l ba ve ie show geworde’ ’n W r hoe bèter. ’t Is ’n uusse’ al zoiets as je H òj n m ie e r d’ ho ör s: w ke s üp ni htig verklede sn Sinds zwaoneheug ke’. ntiere’ zich as prac ze iz pr f’ ie w de vingers zou aflèk e D ch k. zi f, ie w d bar ien tre ou el he el, da’s dan wèr ’n toch’ nor de waorbej Coco Chan , vanwaor ze ien op e’ m m ko ge t en om M s’ ien de ssese vròllie nor ’t ske cabaret um va uu uk H st 0 ’n 12 e op kk ld di ao ’n th zo ’ on vur Dit jaor waore’ wèr zien: ‘t Waore’ stuk de kerls ondertusse ’ jk re rli ie w ee e ol w za o’ e la di , n e’. Ie zegge’ hadde’. En dwieve’. Aon Gouwen Ingel trokk dat de wief’’t vur ’t e wieve’ zien werel e’ es ur ss de uu r H vu o e’ ott m m m t van de he stemming te ko was de onthulling En dat alles onder . f’ nd ie ve dw ao el de er w n e va st nt do aille. Hogtepu stuk prachtig ütge der frommes ’n med ie r vu ok n da r d’ weers). ’t eind was n) en Annemarie (Z le ee D an (v ie nn Ja prinsenvròllie f u u k e n o a w Z dör ’n zien d’r altoos üt öm e lli rò nv se in pr e D onderhand sje Koeleman zörg ie W . e’ ol ha te ke kuuf, a’j rings geweldige Zwaone ’n r vu nd ke ee w zwat elke me’. Jannie en psels zo mag nüm die kunstzinnige ka ge’ make’ r al kennis mee meu d’ e’ bb he ie ar em èrk dat Ann ete’ al jaore’ hoen w w ne rin Co en ke erke’ en Diete oemen en kunstw bl et m t ee pl m co is. Kapsels, gelope’ jaor rum wier Wiesje af ur D . as w ks ni ’t of t met ’n ien ’t zönneke geze ’s g no f ho e w ou dur ’t e’. iaol vur hur gebakk stukske gebak, spec

[close]

p. 14

Bladzej 14 Binnen 48 uur Binnen 48 uur Zilvervloot Sparen Binnen 48 uur een gesprek Binnen 48 uur een gesprek levert je kind een Binnen 48 uur een gesprek over je een gesprek bonus op over je Binnen 48 uur B een gesprek i n n e over je hypotheek over je n hypotheek 4 e een gesprek e 8 n Binnen 48 uur over je u Binnen Binnen 48 uur 48 uur g u e hypotheek r hypotheek s ov p over je r e e k r een gesprek een gesprek een gesprek hypotheek j e Binnen 48 uur hyhypotheek p o over je the over je over je een gesprek e k Tot Binnen 48 uur hypotheek over je hypotheek hypotheek % een gesprek 10 ille inge Kom langs en je hebt of je nog goed zit? m Lang sstraat 2 l 21 A, Ar Kronenburgsingel A, nhem 3 EArnhem straa 21 binnen 2edagen , afspraak. 21 A, Arnhem ELST Kronenburgsingel t 44 een HUIS Willemsstraat 23 E, ,ELST SEN Willemsstraat 23 E, ELST Kronenburgsingel 21 A, Arnhem Langestraat 44, HUISSEN Willemsstraat 23 E, ELST Langestraat 44, HUISSEN Langestraat 44, HUISSEN Vastenaovend 2015 Hermsen sfeervol wonen, Het adres in Lingewaard voor het leggen van PVC vloeren, tapijt, laminaat, vinyl en marmoleum, ook voor trapstoffering. Daarnaast verkopen wij alle soorten raamdecoratie. ofwil je nog goedwat zit? je Kom langs en je hebt En wil je weten wat je En kunt lenen? je weten kunt lenen? binnen 2 dagen een afspraak. binnen 2 een afspraak. Ofje heb jehuis al een hypotheek enje ben je benieuwd Of heb aldagen een hypotheek en ben je benieuwd Ga een kopen of verbouwen? G a je eKom of je nog goed zit? langs en je hebt je nog goed zit? Kom langs en je hebt eje n of En wil je weten wat kunt lenen? Ga je een huis kopen of verbouwen? h En w u i s kop2 il je afspraak. binnen 2 dagen een en dagen een afspraak. wbinnen 44 Of he of vejewat eten En wilen je weten je kunt lenen? Of Langestraat heb je al een hypotheek ben benieuwd rbou wat j b je a w 6851 ARgoed Huissen eal of jezit? Kom l een en? ku heb een hypotheek en ben je benieuwd of je nog langs en je hebt n nog g Of t hypje l e n o e oeof binn t n h ? eek ezit? Kom d zje goed langs je hebt eA, it?nog Kronenburgsingel 21 Arnhem neen binnen 2 dagen afspraak. n Ga je een huis kopen of en verbouwen? 2 K b d bonus Kronenburgsingel 21 A, Arnhem Ga je een huis kopen of Ga verbouwen? je een huis kopen of verbouwen? o e a m n g e Willemsstraat 23 E, ELST langs een jafspraak. e ben n een 2 dagen binnen Willemsstraat 23 E, ELST En wil je weten wat kunt lenen? ieje e a n u f En wil je44, weten wat je En kunt wil lenen? je weten wat je kunt lenen? sp w Langestraat HUISSEN j e d r a h a eb Langestraat 44,kHUISSEN . je al een t Of heb hypotheek ben je benieuwd Ga je een huis kopen of verbouwen? Of heb je al een hypotheek Of heb enje ben al je hypotheek en ben en je benieuwd Kronenburgsingel 21 A, Arnhem Ga een je eenbenieuwd huis kopen of verbouwen? Kronenburgsingel 21 A, Arnhem En wil je weten wat je kunt lenen? Willemsstraat 23 E, ELST ofen je nog goed zit? Komen langs en je hebt En je weten wat je Kom kunt Willemsstraat 23 E,hebt of wil je nog goed zit? of lenen? langs je nog goed je zit? Kom langs je hebt Of heb jeELST al een hypotheek en ben je benieuwd Langestraat 44, HUISSEN of je nog goed zit? Kom langs en je hebt Of heb Kje al een hypotheek en ben je benieuwd Langestraat 44, HUISSEN ro2 binnen 2 een dagen een afspraak. n en binnen dagen een afspraak. binnen 2 dagen binnen 2 dagen een afspraak. afspraak. b u rgs W Als je kind later wil doorleren of zijn rijbewijs halen, Verder staan wij bekend voor de leukste betaalbare Langestraat 6 woonaccessoires. 6851 AP Huissen is het lekker als je wat voor hem gespaard hebt. 026 - 325 84 35 Je spaart jaarlijks maximaal € 600 (inleg) tegen een info@hermsen-hermsen.nl Ga je een huis verbouwen? verjaardag krijgt je kind een of verbouwen? goede rente. Opkopen z’n 18eof Ga je een huis kopen www.hermsen-hermsen.nl bonus. Voor ieder jaar je dat je hebt gespaard, krijgt hij En wil je weten wat kunt lenen? En wil je weten wat je kunt lenen? over die dan nog op rekening staat. Of1% heb je de al inleg een hypotheek ende ben jeeen benieuwd Of heb je al hypotheek en ben je benieuwd Ga je een huis kopen of verbouwen? Ga je een huis kopen of verbouwen? is hoogstens 10%. ofDe je bonus nog goed zit? Kom langs en je hebt je hypotheekover hypotheek De Karmel Wonen en dagbesteding B.V. biedt wonen en dagbesteding aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking Voor vragen: 026 325 28 01 Kronenburgsingel 21 A, Arnhem Kronenburgsingel 21 A, Arnhem Kronenburgsingel 21 A, Arnhem Willemsstraat 23 E, ELST Willemsstraat 23 Kronenburgsingel 21E, A,ELST Arnhem Willemsstraat 23 E, ELST Langestraat 44, HUISSEN Langestraat 44, HUISSEN Langestraat 44, HUISSEN Willemsstraat 23 E, ELST Langestraat 44, HUISSEN www.dekarmel.com

[close]

p. 15

Vastenaovend 2015 Bladzej 15 Brieve’ Küttekeure’ Over ’n paor wèèk meuge gillie de opvolger van prins Robert d’n Bouwmeister prizzentiere’ bej de openingszitting van ’t nehhe carnavalsseizoen. Zoas gillie wete’ zien de kütte van de prins van ’t gròtste belang vur ’t succes van de nejje vors’. Misschien he’j gezien dat dartig kèrls met ’t vleiskeure’ vakkundig zien onderzoch op deze prinspotentie. Bekeke’ dör ’n groot publiek (waorbej veul ouwe wief”, of wief’ zoas gille ze liever nümme’) zien de volgende drie prinse’gekandidierd. 1. Bram Vink, 2. Christian de Koning en 3. Nick Hubers. As vanwège’ zien straolende lach hebbe’ de Bevelanders deze keer ok ’n wilde troef (wildcard) ütgespöld: Ricardo, die de geschiedenis wil iengaon as Ricarde de Lèste. Huusses volk, Bevelanders en ’t Moment viende’ dit büttegewone kandidaote’. Da’ gillie onderlès’ ien de krant schreve’da’j al ’n keus had gemak’, mik ’t d’r nie’bèter op. Wej geleuve’da’ niet ömda’j anders ollie publiek vurbej lop’. Wej gaon d’r mor van üt dat de krant de leuges ien ’t land bring. Dus verwachte’ wej üt oogpunt van crisisbeheersing en vörkomming van imagoschaoj, dat d’r ’n snelle rectificaosie volg’. Daorien zou kunne’staon da’gillie ernstig rèkening houwe’ met zoiets as ’t küttekeure’. Wej wunse’ ollie veul wiesheid, ’n goeie keuze en ’n büttegewoon carnavalsseizoen toe. Jury, café Het Moment, Bevelanders, ouwe wief’ en ’t Huusses volk. Met de koms’ van prins Danny d’n Ütvlieger krieg ’t eeuwenoude geslach’ Lasje nej bloed. Ziene Dorstlustige Hoogheid is d’r namelijk een van Bennie van Hèt van Bernd van Onna, waor Lasje Ome tege’ mos’ zegge’. Duidelijker ku’j de bloedband niet hebbe’. En gezien ’t feit dat Lasje één van de oprichters van RKHVV was, steet onomstotelijk vas’ dat prins Danny dus blauw bloed hèt en dus van adel is. Lasje-dynastie bläöi op Van Onna-schäötje drääj 60 jaor mee De ouwe prins kwam op 14 november van ’t vörrig jaor nor Sancta Maria. Niet omdat ie oud was, mor umdat dor de nejje prins zien eige´ mos’ömtrekke’. En ien dat kleine zaoltje, zat zwat net zo Van Onna) ien ’n zwaon gestop’ veul volk as ien de hele Gouwen die met de groot’meugelijke moeite Ingel: Hoftimmerluj, bestuur, de zaol wier binne’gereeje’ met adviseurs en gao zo mor deur. daorömhin zwat alle veurgangers. Üteindelijk wier Danny (nog as Op de foto is te zien dat ’n echte Kraonige zwaon gin eiere’ ütbroei, mor zien jonge’ lèvend ter wereld breng’. En ok dat is ’n merakel. ’t Hüs Van Onna, hèt zien wortels ien’t Overiesselse Onna, ’n pläötske van net honderd ienwoners, mor wel met ’n kerk èn ’n fanfare, hetgeen iets zou kunne’ zegge’ over de muzikale achtergronde’ van de Van Onna’s. Wat hoop biedt vör Huusse’ is dat Onna (zeg mor ’t Overiesselse Huusse’) ’n dörpshüs hèt, wat al meer is dan Huusse’ van ’t Stadhues zou kunne’ zegge’. Etymologisch zou de naam Onna (oorspronkelijk Unne) ütgeleid kunne’ worde’ as ‘weiland’ of ‘gin waoter’, wat dan wèr goed aonslüt op ’t afblaoze’ van de ontgrondingsplanne’. enmiddels is de naam van Van Onna muur- en spiekervas’ met Huusse’ en Huusses carnaval verbonde’. Aartsvaoder Jan van Onna hèt zo’n bietje ‘’t georganisierd carnaval ütgevonde’ ien Huusse´. Op 25 fibruaori 1952 riep hej zien eige’ üt tot èrste prins: Floribaldus de Twidde. Héj gaf leiding aon De Foekepot, de vörloper van de Kraonige Zwaone. Floribaldus, de èrste prins van Huusse’, bleef aon tot 11 november 1954. Bèj de Kraonige Zwaone wier Lasje de muzikaol leider van de hofkapel, ’n zwik blaozers die zich de Bietenrooiers nümde. Hèj nam de naam aon van Lasjo Toscanini Nog steeds beroemd is zien Schümlèpselrapsodie. La sj e G Da nn y e rr it Blèk op de bek Lars M i art n Nao zien dood wier Jan bèj de Bietenrooiers opgevolg’ dör zien zoon Gerrit, die as prins Gerrit van Lasje prins was van de Korte Boks. Martin van Lasje, Foekepotteloog üt overtuuging, is de kunstemaker van ’t stel. Hèj miek schilderstukke’ en kunstwèrke’ (zoas de tekening hierbove’) en is amper weg te dinke’ üt wat ör optoch’ dan ok ien Huusse’. De zoon van Mart, Lars was ien 2004 prins Lars van Martin van Lasje van de Blauwe Straolers. Met de koms’ van de 24e prins van Huusse’, Danny van Bennie van Hèt van Ome Bernd van Lasje, is de Lasje-Dynastie de kommende eeuwe’ wèr veilig gesteld. De grondlegger van de Lasje-dynastie, Jan van Onna (prins Floribaldus de twidde, met nève’ hum op de rechter foto zien opvolger, Hubertus Kwastelorum II ) en zien raod van elf met ‘n aovend ien de Buttepoort. Wakkergeschud dur bovenstaonde brief, gaon wej ien ’t Blèk meteen alle foute’ van de afgelopen jaore’ rechtzette’. Vurdaj’ ’t wit he’j ’n naam achter de kont hange’, zoiets as: D’r is gjn gebrek aon leuges ien’t Blèk. Vörrig jaor hewwe’ geschreve’ dat Huusse’ ientusse’ 734 besteet. Dat was fout, dat mos’ 733 jaor en 4 mònd zien en ientusse’ is dat al wèr achterhòld. Ok stoeng d’r: De pronkzitting was ’n groot succes. Dat klopte van gin kant. ’t Bestuur was zo vül as ’n hèkke’: ’t was ’n büttegewoon groot succes had d’r motte’staon. Dit jaor hebbe’ wej nog gin foute’ gemak’. Volgend jaor gaon we de mist ien met ’t Ortenauer Narrentreffen, met de nejje avonture’ van Jan Zweers en met de bezörging van ’t Blèk. O ja. Sorry vur de foute’ ien ’t Blèk van 1958. Daorien wier achteraf mor möndjesmaot Huusses geschreve’. Redactie van ‘t Blèk.

[close]

Comments

no comments yet