Каталог мебели коллекция "Argo" фабрика "JAFRA"

 

Embed or link this publication

Description

коллекция "Argo" фабрика "JAFRA"

Popular Pages


p. 1

K O L E K C J A Argo 2005 Art-Mi 2006 Karen-B 2007

[close]

p. 2

nagrodzona Z∏otym Strugiem przez Grupę Polskich Kupców Meblowych jako najlepsza kolekcja w kategorii mebli skrzyniowych w roku 2005 nagrodzona Z" otym Strugiem przez Grup· Polskich Kupc w Meblowych jako najlepsza kolekcja w kategorii mebli skrzyniowych w roku 2005 Kolekcja Argo

[close]

p. 3

SzeÊçdziesiàt lat Firmy ˚aden artysta nie wie, czy to, co tworzy w danym momencie zostanie uznane za wielkie dzie∏o, czy ujrzy jedynie szuflad´ lub kosz na Êmieci. Nie wiedzia∏em te˝ i ja, projektujàc nowà kolekcj´, czy spodoba si´ ona moim klientom. Nie wiedzia∏em, ale stara∏em si´ jak najlepiej wykorzystaç mojà wiedz´ oraz szeÊçdziesi´cioletnià tradycj´ i doÊwiadczenie mojej firmy. Dotychczasowa linia projektowa firmy pe∏na jest odniesieƒ do klasyki, dlatego te˝ w nowej kolekcji, oprócz wielu innowacyjnych pomys∏ów, trudno nie dostrzec linii Ludwika XIV czy rozwiàzaƒ z czasów panowania Królowej Anny. Wszystko to dla wyrafinowania linii i kszta∏tów, dla poczucia komfortu i jakoÊci – by przywo∏aç wspomnienia i zanurzyç si´ w marzeniach... Jubileuszowa kolekcja produkowana jest z najlepszej jakoÊci drewna olchowego i d´bowego z polskich lasów, przy wykorzystaniu rzemieÊlniczego kunsztu doÊwiadczonych pracowników oraz nowoczesnej technologii obróbki i uszlachetniania materia∏u. Znaczna cz´Êç procesu wytwarzania, jak na przyk∏ad rzeêbienie czy wykonywanie imitacji Êladów ˝erowania owadów, odbywa si´ r´cznie. Kolekcja sk∏ada si´ z wielu elementów, dlatego z ∏atwoÊcià mo˝na umeblowaç nià przestronnà jadalni´, kàcik wypoczynkowy, sypialni´ lub gabinet. Wierz´, ˝e urzàdzanie domów, mieszkaƒ, hoteli oraz firm meblami z kolekcji ARGO stanie si´ dla naszych klientów przyjemnoÊcià i pozwoli wykreowaç niepowtarzalny klimat miejsc. Czy ta kolekcja spodoba si´ mojemu ojcu Stanis∏awowi? Bo jemu jà dedykuj´. Never does an artist know whether the thing he is creating at the moment will be perceived as an art of work or just as an ordinary drawer or rubbish bin. Neither did I know myself while designing my new collection about people’s reaction. However, I did my best, relying not only on my personal experience but also on my company’s sixtyyear-long tradition and experience. The previous design line was full of relation to the classic. Therefore also in our new collection, apart from some truly innovative ideas, it is hard not to notice the line of Louis XIV, or the solutions of the times when Queen Ann reigned. All those steps were taken up in order to make lines and shapes even more sophisticated, to create the feeling of comfort and quality; to recall memories and to immerse into dreams. The jubilee collection is made of the top quality alder and oak from Polish forests, by means of craftsmanship of highly experienced workers and modern material processing and refining Vast part of manufacture process, like carving or imitating the marks of insects preying, are made manually. As our collection consists of many elements, you can easily furnish with it a spacious dining room, a cosy nook, a bedroom or a study. I strongly believe that decorating houses, flats, hotels and offices with the furniture from ARGO collection will become a real pleasure for our customers and will let them create the unique atmosphere of the places. Will my father Stanis∏aw find the collection interesting? I hope so as he is the one I dedicate it to. J 3 A F R A

[close]

p. 4

4 J A F R A

[close]

p. 5

Kolekcja Argo SALON Salon to miejsce wypoczynku, relaksu. To czas na dobrą książkę, prasę, telewizję. To zapach kawy i koniaku, spotkania z najbliższymi, wizyty przyjació∏ i dawno niewidzianych znajomych. Miejsce wymiany poglądów, zażartych dysput, chwila na rozrywkę, na szachy lub brydża. Salon to wyspa spokoju w niespokojnej często codzienności. To miejsce solidne – jak nasze meble. Idealne, by wypocząć. Zatrzymać się, nabrać si∏. A living room is a perfect place to relax and rest. We spend our time there reading good books, newspapers or watching television. This place in our house is always full of coffee or cognac smell. We meet out dearest people there, our close friends and also those more distant ones. In the living room, we share our ideas, we solve problems or have a debate about very important issues. What is more, we also have fun there, we laugh, we chit-chat, we play cards, chess and bridge. This room is our island, which separates us from burden of everyday existence. It is a solid place just like our furniture. Ideal for resting, for halting the time and regaining strength. Szafka RTV KAS 510 Komoda z witryną KAS 513 Stolik przyścienny KAS 514 Stolik kawowy KAS 557 Fotel WY 590 Kanapa WY 591 Taboret St 134 J 5 A F R A

[close]

p. 6

Witryna KAS 502 Witryna KAS 515 Komoda KAS 504 Stó∏ Ti 551 Krzes∏o St 570 Fotel St 571 J 6 A F R A

[close]

p. 7

Kolekcja Argo JADALNIA Jadalnia to miejsce, gdzie każdy z nas spędza wiele czasu. Poranne śniadania, obiady. Podwieczorki cenione zw∏aszcza przez dzieci, kolacje – te we dwoje. Bezcenne chwile spędzane przy wspólnym posi∏ku są źród∏em dobrego samopoczucia. Podobnie jak bogactwo zdobień, precyzja wykonania, najlepsze materia∏y. Jak nasze meble tworzone z pasją, z których na pewno cieszyć się będą Państwo przez d∏ugie lata. A dining room is a place where every person spends a great amount of time. Breakfast in the morning, dinner in the afternoon, sweet snacks at the teatime, mostly appreciated by our children. Finally, suppers, especially those for two exclusively. The moments spent together with a family during shared meals are the most precious as they are the source of our well-being. This perfect state of mind can be supported by rich diversity of ornaments, stunning precision and the highest quality materials in our furniture. We are certain that you will be pleased with our products for many years, because our furniture is made with the deepest passion. J 7 A F R A

[close]

p. 8

Kredens KAS 503 Komoda KAS 505 Lustro KAS 506 Stó∏ Ti 554-A Krzes∏o St 128 Kolekcja Argo JADALNIA J 8 A F R A

[close]

p. 9

9 J A F R A

[close]

p. 10

10 J A F R A

[close]

p. 11

Witryna KAS 521 Rega∏ KAS 522 Biurko KAS 520 Barek KAS 523 Fotel St 129 Kolekcja Argo GABINET Pomocnik biurka KAS 524 11 Gabinet to miejsce biznesowych konfrontacji, omówień, projektów na przysz∏ość. To także przestrzeń dla idei, nowych pomys∏ów, innowacyjnych rozwiązań. Jest tym spośród pomieszczeń domu, w którym możemy się zaszyć w samotności, gdzie gromadzimy cenne dla nas przedmioty, pamiątki, gdzie eksponujemy dowody osiągnięć i dokonujemy podsumowań. To miejsce, gdzie czujemy się u siebie i które komponujemy na w∏asnych zasadach. Dlatego tak istotne są elementy tej osobistej przestrzeni – trwa∏e, zaprojektowane ze smakiem, różnorodne. Meble, które twórczo wpisują się w atmosferę bezpieczeństwa i stabilności, prowokując jednocześnie do podejmowania wyzwań. our own, where we collect different souvenirs and precious objects. What is more, we feel there at home, because we design and create it on our own terms. Therefore, the rule of personal space is so vital-long-lasting, tastefully designed, varied. The furniture, which is inherent in the atmosphere of safety and stability, provokes into meeting challenges on our way. A study is a proper place for negotiation, business confrontation, plan making for future. It is also a space for new ideas, new solutions, innovative working. It is also a place where we can hide and spend some time on J A F R A

[close]

p. 12

Kolekcja Argo SYPIALNIA J A F R A Komoda pościelowa KAS 534 Szafa 3-drzwiowa KAS 532 12 Sypialnia to miejsce szczególne – intymne i ważne. To godziny snu, noce wype∏nione marzeniami. To przestrzeń wspó∏dzielona z ukochaną osobą, up∏ywające jeden za drugim poranki i wieczory, wspomnienia. Fotografie, czas, spojrzenia wstecz. To lustra toaletek, w których oglądamy odbicia w∏asnych twarzy. Szafy kryjące opowieści o ludziach. W sypialni zamyka się to, co najistotniejsze, najprawdziwsze. Szafa i ∏óżko sypialni stanowią t∏o tej opowieści. A bedroom is a magical place – intimate and essential. There we dream, sleep and rest. It is a place shared with the person you love, where you spend mornings and nights together. This room is full of pictures, passing time and memories, not only those nice ones. Our face reflected in the mirror of the dressing table; Wardrobes hiding people's secrets; A bedroom comprises everything which is vital, genuine. A wardrobe and a bed are the core of the story.

[close]

p. 13

Toaletka z nadstawką KAS 530 Taboret St 134 ¸óżko KAS 536 Lustro KAS 538 Szafka nocna KAS 535 Bieliźniarka KAS 509 13 J A F R A

[close]

p. 14

KAS 501 Witryna 200x141x45 KAS 502 Witryna 200x80x45 KAS 513 Komoda z witrynà 200x101x45 KAS 521 Witryna 200x101x45 KAS 522 Rega∏ 200x101x45 KAS 515 Witryna naro˝na 200x101x40 KAS 503 Kredens 190x177x45 KAS 532 Szafa 3 drzwiowa 212x177x65 KAS 510 Szafka RTV 75x110x55 KAS 508 Szafka 3 szufladowa 75x50x45 KAS 535 szafka nocna 60x50x45 KAS 511 Stolik pod telefon 75x50x45 KAS 520 Biurko 80x158x70 KAS 524 Pomocnik biurka 80x148x60 KAS 530 Toaletka z nadstawkà 88x142x60/20 KAS 531 Toaletka 75x142x60 J A F R A KAS 536 ¸ó˝ko 160 90/70x172x210 KAS 536A ¸ó˝ko 160 90/42x172x210 KAS 536B ¸ó˝ko 160 104/70x172x210 KAS 536C ¸ó˝ko 160 104/42x172x210 Ti 048 Stó∏ rozk∏adany Marko B) 180x95x78+2x45 C) 160x95x78+2x45 14 Ti 555 Stó∏ ø100x78 Ti 556 Stó∏ ø80x78 Ti 554 Stó∏ ø120x78 Ti 554A Stó∏ rozk∏adany ø120x78+1x45 St 570 Krzes∏o Argo 100x48x53x47 St 134 Taboret 48x48x48 St 128 Krzes∏o Marko OT 107x50x56x48 St 129 Fotel Marko OT 107x63x60x48 St 130 Kanapa Marko OT 113x122x60x48 WY 590 Fotel Argo 102x73x76x50 WY 591 Kanapa Argo 102x130x76x50 St 576 Podnó˝ek 37x50x43

[close]

p. 15

KAS 533 Szafa 2 drzwiowa 212x141x65 KAS 523 Barek 120x140x45 KAS 504 Komoda 90x176x45 KAS 505 Komoda 90x142x45 KAS 516 Komoda RTV 75x140x55 KAS 512 Komoda 75x100x45 KAS 534 Komoda poÊcielowa 112x110x55 KAS 509 Bieliêniarka 120x94x45 KAS 514 Stolik przyÊcienny 75x110x45 KAS 506 Lustro 80x145x9 KAS 507 Lustro 100x80x9 KAS 538 Lustro 60x50x2 KAS 537 ¸ó˝ko 100 90/70x112x210 KAS 537A ¸ó˝ko 100 90/42x112x210 KAS 337B ¸ó˝ko 100 104/70x112x210 KAS 537C ¸ó˝ko 100 104/42x112x210 Ti 550 Stó∏ rozk∏adany 180x100x78+2x45 Ti 551 Stó∏ rozk∏adany 160x100x78+2x45 Ti 557 Stolik kawowy 110x60x55 Ti 559 Stolik kawowy 130x70x55 Ti 552 Stó∏ 90x90x78 Ti 558 Stolik kawowy 90x90x55 Ti 560 Stolik kawowy 60x60x55 Ti 553 Stó∏ rozk∏adany 90x90x78+1x45 St 571 Fotel Argo 100x60x54x47 St 572 Kanapa Argo 100x134x61x47 St 573 Krzes∏o Romano 98x52x60x46 St 574 Fotel Romano 98x60x64x46 St 117 Krzes∏o Marko OD 107x47x58x48 St 127 Fotel Marko OD 107x63x61x48 St 119 Krzes∏o Sergio 103x46x55x48 St 131 Fotel Sergio 103x64x55x48 Kolekcja Argo St 575 Podnó˝ek d∏ugi 37x100x43

[close]

Comments

no comments yet