High-Tech #50

 

Embed or link this publication

Description

Biuletyn Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Popular Pages


p. 1

ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 50 styczeń - marzec 2014 High Nasza oferta dla dolnośląskich firm i naukowców Do rąk naszych czytelników oddajemy w tym roku jubileuszowy - 50 numer - naszego kwartalnika. Informujemy w nim co jest przedmiotem naszego działania i w jaki sposób Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej stara się wypełniać swoją misję. Misją tą jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw przez innowacje. Skupiamy się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce. Kreujemy i wspieramy szeroko rozumianą przedsiębiorczość, głównie akademicką. Nasze usługi skierowane są do naukowców i przedsiębiorców, ale także do samorządów, które troszczą się i wspierają innowacyjność gospodarczą w swoich regionach. W tym jubileuszowym numerze zamieszczamy nasze główne kierunki działania. Dla większości naszych klientów, zarówno gospodarczych jak i naukowych czy samorządowych, świadczone przez nas usługi są bezpłatne. Staramy się bowiem by nasze działania były powiązane z różnego rodzaju projektami, które są finansowane głównie przez dotacje mające swe źródło w finansach pochodzących z Unii Europejskiej a także samorządowych i rządowych. dalej str. 2 DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE / 2 SIEĆ PROMUJĄCA WSPÓŁPRACĘ EUROPEJSKICH PRZEDSIĘBIORSTW / 4 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA / 6 WSPIERANIE NAUKOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH UE / 7 SZKOLIMY MENAGERÓW DLA PRZEMYSŁU / 8

[close]

p. 2

Politechnika Wrocławska Podstawowe działania w zakresie transferu i komercjalizacji innowacji z obszaru badań naukowych do gospodarki HighTECH • prowadzimy specjalistyczne szkolenia i doradztwo dla środowiska naukowego w zakresie metod i sposobów komercjalizacji wyników badań, • poszukujemy podmiotów zainteresowanych wdrażaniem wyników prac naukowych, • inicjujemy współpracę miedzy środowiskiem naukowym i gospodarczym, • promujemy rozwiązania technologiczne wypracowane we wrocławskich uczelniach, • wykonujemy analizy potencjału rynkowego i wyceny technologii, • pośredniczymy między zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych, • pomagamy opracowywać wnioski o dofinansowanie projektów, opracowujemy studia wykonalności oraz strategie rozwoju. Dolnośląski Bon na Innowacje Ponad 200 dolnośląskich firm otrzymało dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe. Do wykorzystania pozostało jeszcze blisko 1,6 mln zł. Dolnośląski Bon na Innowacje to okazja dla firm regionu Dolnego Śląska na nawiązanie współpracy z uczelniami oraz ośrodkami badawczymi, które pomogą rozwiązać problemy techniczne czy technologiczne. Program finansuje stosunkowo niewielkie prace badawczo -rozwojowe, przedwdrożeniowe i wdrożeniowe wykonywane przez jednostki naukowe na rzecz Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Przeprowadzane prace powinny umożliwić przedsiębiorstwu wprowadzenie nowego, innowacyjnego, bądź ulepszonego produktu/ usługi na rynek województwa dolnośląskiego. Dolnośląski Bon na Innowacje oferuje: ▪ Audyt technologiczny, który pozwoli ocenić pomysł przedsiębiorstwa pod kątem możliwości aplikacji o Bon lub sprecyzować potrzeby badawczo-rozwojowe firmy. ▪ Bezpłatną pomoc w poszukiwaniu potencjalnych wykonawców/partnerów w jednostkach naukowych lub ośrodkach badawczych, którzy podejmą się rozwiązania problemów technologicznych na rzecz firmy. ▪ Dofinasowanie usługi na rzecz MŚP - mogą to być prace B+R ukierunkowane na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych. Wsparcie udzielane jest na zakup usługi mającej na celu np. opracowanie nowej lub udoskonalenie istniejącej usługi lub wyrobu przedsiębiorstwa, wykonanie testów laboratoryjnych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, przeprowadzanie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu bądź samego wdrożenia. Kryteria warunkujące przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje: - status mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa, - posiadanie siedziby lub biura na terenie województwa, - podmiot ma prawo do pomocy de minimis, - zgodność zakresu czasowego i rzeczowego z zasadami określonymi w regulaminie projektu. ilość przyznanych bonów w podziale na dyscypliny naukowe mechaniczna/elektrotechniczna/elektryczna energetyczna informatyczna budowlana chemiczna elektroniczna transportowa finanse, zarządzanie i prawo medyczna turystyczna/sportowa spożywcza górnicza/hutnicza geodezja, plany, mapy rolna/ogrodnicza/hodowlana/zoologiczna odzieżowa/obuwnicza opakowania i pojemniki edukacyjna kultura i sztuka 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2

[close]

p. 3

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Wypowiedzi beneficjentów programu: W wyniku realizacji Dolnośląskiego Bonu na Innowacje wykonano urządzenie służące do terapeutycznej elektrostymulacji, które przeszło badania potwierdzające jego efekt terapeutyczny. Zakres usługi obejmował prace związane z opracowaniem, wykonaniem oraz optymalizacją urządzenia. Wykonawca wytypowany przez WCTT okazał się rzetelnym i pomysłowym specjalistą. Dzięki naszej współpracy urządzenie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. W 2013 roku przy wsparciu WCTT staliśmy się beneficjentem Dolnośląskiego Bonu na Innowacje. Prace były realizowane przy udziale kadry naukowej Politechniki Wrocławskiej. Wynikiem badań było określenie spadku ciśnienia w instalacjach wentylacji obiektów wielkokubaturowych w funkcji przepływu powietrza przez szeregotyp produkowanych urządzeń (nagrzewnic). Dzięki pozyskanej wiedzy dokonaliśmy optymalizacji konstrukcji wymienników ciepła tym samym nasz produkt stał się bardziej wydajny i dopasowany do potrzeb klienta. Współpraca z WCTT w tym i Politechniką Wrocławską przyczyniła się do zdecydowanego wzrostu innowacyjności naszego produktu i umocnienia pozycji rynkowej firmy. Nasza firma dywersyfikuje swoją działalność i obok działalności w obszarze data mining dla medycyny, analityki i branży spożywczej rozwija się w kierunku druku 3D. Dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską w osobie dr Tomasza Janiczka udało się opracować algorytm statystycznego tworzenia przestrzennych sieci 3D w technologii przyrostowej. Uważam, że inicjatywa Dolnośląskiego Bonu na Innowacje oraz sposób prowadzenia projektu przez WCTT jest bardzo dobry i przynosił wymierne korzyści w rozwoju takim firmom jak moja (MŚP). Będziemy kontynuować współpracę w celu przygotowania produktu na rynek. Dr hab. Anil Kumar Agrawal, prof. nadzw., Prezes Kliniki Zdrowia Sp. z o. o. HighTECH Bartosz Ciba, menager ISYS Sp. z o.o. Dr inż. Marek Doskocz; prezes firmy RootInnovation Sp. z o.o. mechaniczna/budowa i ekspl. maszyn/automatyka i robotyka Jak wynika z zestawienia dotychczas przyznanych bonów informatyka dominującą branżą gospodarki fizyka/inżynieria materiałowa były branże mechaniczno-elektryczna, energechemia/biochemia/biologia tyczna i informatyczna. Natomiast dominującyelektrotechnika mi dyscyplinami nauki były mechanika/automaelektronika tyka, informatyka i inżynieria materiałowa. ekonomia/zarządzanie/marketing Każdy przedsiębiorca, chcący rozwinąć swój produkt lub ulepszyć posiadaną technologię, może nadal aplikować o bon o wartości 18 tys. zł. Trwa ostatni nabór do programu „Dolnośląski Bon na Innowacje”. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Regulamin programu, aktualne formularze wniosków oraz dokumentację aplikacyjną można znaleźć na stronie projektu www.dolnoslaskibon.pl. Na rozpatrzenie wniosku czeka się siedem dni roboczych. energetyka budownictwo technologia żywności i żywienia geodezja i kartografia zootechnika ochrona środowiska nauki społeczne/humanistyczne 0 10 20 30 40 50 60 Ilość przyznanych bonów w podziale na branże gospodarki 5,4 1,6 mln mln przyznano bony na kwotę pozostała kwota do przyznania 361 213 dane projektu w liczbach zweryfikownane wnioski przyznane bony zapraszamy na: www.dolnoslaskibon.pl 3

[close]

p. 4

Politechnika Wrocławska HighTECH Sieć wspierająca współpracę europejskich przedsiębiorstw Enterprise Europe Network (EEN) jest kluczowym narzędziem wspierania innowacyjnego rozwoju i internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w strategii Unii Europejskiej, zmierzającej do zwiększenia rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zatrudnienia w nowoczesnej gospodarce. Sieć powstała w 2008 r. w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Zrzesza ona ponad 600 organizacji, w których na rzecz firm pracuje ponad 3000 konsultantów. W Polsce działa 30 organizacji, będących członkami sieci EEN. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jest liderem sieci EEN na terenie Polski Zachodniej, koordynując pracę 9 ośrodków w 5 województwach (dolnośląskim, opolskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim). WCTT, jako część Politechniki Wrocławskiej, jest bardzo mocno osadzonym ośrodkiem EEN. Bezpośredni dostęp do naukowców i ekspertów uczelni pozwala na realizację nawet bardzo specyficznych usług na rzecz klientów EEN. Jak pokazują doświadczenia, obok częstego transferu technologii między przedsiębiorstwami niezwykle ważny jest transfer z nauki do gospodarki. Obecnie sieć obejmuje 54 państwa: w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i obu Amerykach. Poprzez szerokie kontakty interpersonalne, regularną współpracę między konsultantami praktycznie z całego świata, EEN może bardzo efektywnie realizować szereg zadań na rzecz swoich klientów, głównie MŚP . EEN oferuje kompleksowe usługi, które mają pomóc rozwinąć firmom innowacyjny potencjał oraz przygotować je do współpracy handlowej, technologicznej i badawczej na rynkach zagranicznych. Nadrzędnym celem sieci jest usprawnienie funkcjonowania jednolitego rynku wspólnotowego poprzez efektywne wsparcie działających na nim podmiotów. Kluczowe usługi realizowane w ramach sieci EEN to: • przygotowanie profilu handlowego, technologicznego lub projektowo-badawczego firm oraz ich promocja na wybranych rynkach zagranicznych, • poszukiwanie partnerów naukowych i zagranicznych do współpracy, • prawne wspieranie procesu negocjacji umów pomiędzy firmami polskimi a zagranicznymi, • doradzanie prawne w ramach międzynarodowej współpracy firm, • konsultacje rzecznika patentowego dotyczące praw własności intelektualnej, • przeprowadzanie audytów technologicznych, marketingowych oraz badań wybranego rynku zagranicznego, • udzielanie odpowiedzi na zapytania firm związane ze specyfiką funkcjonowania na różnych rynkach zagranicznych, • organizowanie wyjazdów na spotkania brokerskie, targi, misje gospodarcze, imprezy match-makingowe, • organizowanie szkoleń tematycznych, • pomaganie w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności, wspieranie przy poszukiwaniu partnerów i składaniu wniosków (H2020 Program Ramowy, program COSME, programy krajowe). Finansowanie działalności polskich EEN pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa, co umożliwia świadczenie bezpłatnych usług na rzecz firm. ilość międzynarodowych umów o współpracy - 2013 (kraje partnerskie) 25 20 15 10 5 0 Z kim najczęściej współpracowali nasi krajowi klienci w 2013 roku: Tradycyjnie polskie przedsiębiorstwa najchętniej współpracują z partnerami z Niemiec - podpisano bowiem łącznie 23 długoterminowe umowy o współpracy gospodarczej. To ponad jedna trzecia ogólnej liczby umów nawiązanych za naszym pośrednictwem. Znaczna liczba umów 4

[close]

p. 5

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii została także zawarta z podmiotami gospodarczymi Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Holandii. HighTECH W jakich dziedzinach współpracowali nasi krajowi klienci Najwięcej umów podpisano w branży spożywczej oraz technologiach związanych z inteligentną energią. Na dalszych miejscach pojawia się branża materiałowa oraz biotechnologia/ farmaceutyka/kosmetyka a także IT. ilość międzynarodowych umów o współpracy - 2013 (firmy produkcyjne/ technologiczne) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 W roku 2013 osiągnięto w EEN w Polsce Zachodniej następujące, główne wyniki: • 66 międzynarodowych umów o długoterminowej współpracy zostało podpisanych między polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, • 235 ofert współpracy handlowej, technologicznej lub badawczej firm z Polski Zachodniej zostało wprowadzonych do największej międzynarodowej bazy, • 395 firm zagranicznych zainteresowało się opublikowanymi ofertami współpracy firm z Zachodniej Polski, a firmy z Zachodniej Polski wysłały 462 zapytania do opublikowanych ofert firm zagranicznych, • 87 audytów technologicznych i badań rynku zostało przygotowanych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z Zachodniej Polski, • 253 firmy wzięły udział we współorganizowanych przez nas targach, spotkaniach brokerskich i match-makingowych i odbyły, 654 spotkania z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami. Współorganizowaliśmy takie imprezy, jak np. CEBIT i ANUGA w Niemczech, AUTOPROMOTEC we Włoszech, POLAGRAFOOD i ECO-Match w Poznaniu, Bud-Gryf i Energia w Szczecinie, oraz wizytę studyjną w Chicago). • 23 firmy skorzystały z usług związanych z ochroną własności intelektualnej, • 751 konsultacji udzielono na temat funkcjonowania rynku europejskiego, standardów i norm, zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE, • 1727 przedsiębiorców zostało przeszkolonych w ramach zorganizowanych imprez tematycznych. 5

[close]

p. 6

Politechnika Wrocławska Przedsiębiorczość akademicka HighTECH Rozpoczynamy XIX edycję konkursu „Pomysł na Biznes”. Konkurs ten organizowany jest przez WCTT od 2001 r. ma na celu wyłonienie najciekawszych pomysłów biznesowych ze środowiska akademickiego. Spod naszych skrzydeł wyszły takie firmy jak Lediko, Nexwell, ESDC, czy Vratis będące obecnie liderami w swoich segmentach. Formuła konkursu zakłada przeprowadzenie uczestników od etapu koncepcji biznesowej (wstępnego pomysłu na produkt, czy usługę) poprzez etap preinkubacji, aż po założenie przedsiębiorstwa. Konkurs trwa sześć miesięcy i składa się z trzech etapów: • indywidualne doradztwo związane z prowadzeniem firmy. Celem Etapu 2 jest przekazanie uczestnikom praktycznych i szczegółowych informacji na temat prowadzenia własnej firmy. Omawianymi tematami są: finanse, podatki, marketing, prawo, kadry i negocjacje handlowe. Eksperci prowadzący szkolenia to osoby łączące w sobie dwie cechy: własne bogate doświadczenie biznesowe oraz umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy. Podstawowym zajęciem naszych ekspertów jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przez co informacje przekazywane uczestnikom posiadają pełne pokrycie w rzeczywistej praktyce biznesowej. w Etap 1 - pomysł: • wstępna wiedza o prowadzeniu firmy, • spotkania z młodymi przedsiębiorcami, • formułowanie przez uczestników własnych pomysłów na biznes. W pierwszym etapie uczestnicy dowiadują się czym jest przedsiębiorstwo i co wiąże się z jego prowadzeniem. Uczestnicy biorą udział w serii pięciu wykładów prowadzonych przez ekspertów ds. przedsiębiorczości, a każdy z wykładów uzupełniony jest o spotkanie z dwoma przedsiębiorcami, prezentującymi swoją ścieżkę rozwiju kariery. Program Etapu 1 oparty jest o skrypt pt. „Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą” opracowany i wydany przez WCTT w ramach realizacji Konkursów. 18 edycjach Etap 3 - biznes - start: • złożenie biznesplanu do konkursu, • ocena przez komisję ekspertów, • wyłonienie zwycięzców. konkursów na biznes wzięło udział ponad 1000 osób Etap 2 - akademia sukcesu: • szkolenia i przygotowanie biznesplanu, • warsztaty z zakresu działalności operacyjnej przedsiębiorstw, 2 szkolenia, warsztaty, doradztwo grupowe i indywidualne Akademia sukcesu Biznesplany oceniane są przez grupę ekspertów skłarealnych w dających się z przedsiębiorców i innowacyjnych oraz przedstawicieli instytucji firm otoczenia biznesu. Oceniający kierują się takimi kryteriami jak innowacyjność pomysłu, realność planowanego przedsięwzięcia, jego aspekty finansowe, rynkowe uzasadnienie i oryginalność jego zaprezentowania. Komisja ekspercka wyłania w każdej edycji dziesięciu laureatów, którym przyznaje nagrody. 155 zamieniliśmy ich pomysły 1 3 Pomysł szkolenia wprowadzające złożenie biznesplanów, ich ocena i wyłonienie zwycięzców Biznes - start Zapraszamy w kwietniu na szkolenia wprowadzające. Wicej informacji na: 6

[close]

p. 7

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Wspieranie naukowców i przedsiębiorców w realizacji projektów badawczych UE Regionalny Punk Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK) działa w strukturach Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii już od 1999 roku. Głównym zadaniem RPK jest wspieranie naukowców i przedsiębiorców z Dolnego Śląska w pozyskiwaniu i realizacji międzynarodowych projektów badawczych. RPK udziela profesjonalnych i kompleksowych konsultacji oraz świadczy usługi wspierające, mające na celu zwiększenie udziału polskich instytucji w programach ramowych (7. Program Ramowy oraz Horyzont 2020). Klienci Regionalnego Punktu Kontaktowego to: przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, instytucje publiczne, organy samorządowe oraz indywidualni naukowcy na wszystkich etapach rozwoju swojej kariery zawodowej. Działalność RPK finansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z czym usługi są bezpłatne. HighTECH • dopasowanie odpowiedniego programu stypendialnego – uzyskasz wiedzę o aktu- • wyszukiwanie wakatów naukowo-badawczych – uzyskasz informację o aktualnie alnie otwartych programach stypendialnych, umożliwiających realizację własnego projektu badawczego w wybranym przez Ciebie ośrodku, • pomoc w sprawach formalnych i administracyjnych związanych z wyjazdem naukowym – uzyskasz wsparcie otwartych naborach na staż, stypendium czy konkretne stanowisko pracy w jednostkach badawczych, Oferujemy: • identyfikację odpowiedniego konkursu w programie Horyzont 2020 – dowiesz się, który z konkursów H2020 pozwoli sfinansować Twój pomysł na projekt, • poszukiwanie partnerów – otrzymasz wsparcie i dowiesz się, gdzie i jak znaleźć odpowiedniego partnera do współpracy międzynarodowej, • konsultacje wniosku – dowiesz się jak napisać wniosek projektowy z sukcesem, gdzie sięgnąć po dokumentację oraz w jaki sposób złożyć aplikację, • doradztwo w realizacji projektów – pozyskasz wiedzę na temat praktycznych aspektów realizacji i rozliczania projektów, • szkolenia, warsztaty, konferencje – pozyskasz wiedzę na temat możliwości finansowania badań i rozwoju oraz współpracy badawczej pomiędzy światem nauki a gospodarką, jak również międzynarodowej i międzysektorowej mobilności akademickiej, w kwestiach formalnych i administracyjnych a także związanych z praktycznymi aspektami wyjazdu (wiza, zakwaterowanie, ubezpieczenie itp.), • newsletter – otrzymasz bieżące informacje związane z programem Horyzont 2020 oraz aktualną ofertę naszych szkoleń. zorganizowano 112 201 4000 konsultacji wydano udzielono ponad szkoleń w których uczestniczyło ponad 5000 osób wsparto przygotowanie publikacje i zorganizowano wniosków projektowych złożonych do Działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego w latach 2007 - 2013 wystawy promujące 7. Programu Ramowego sukcesy naukowców 7

[close]

p. 8

Szkolimy menagerów dla przemysłu Wrocławskie Centrum Transferu Technologii wraz z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej prowadzi od 1995 roku studia podyplomowe „Zarzadzanie Jakością”. Program studiów obejmuje następujące tematy: obszarach przedsiębiorstwa, a także do wdrażania systemu zarządzania jakości w organizacji, zgodnych z międzynarodowymi normami. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowisku pełnomocnika dyrektora ds. systemu zarządzania jakością, jak również na stanowiskach inżyniera/ menadżera jakości w różnych działach przedsiębiorstwa, takich jak np. kontrola jakości, kontrola dostaw. 1. Strategia zarządzania przez jakość - TQM, 2. Normy ISO serii 9000, 3. Metody i techniki zapewniania jakości, 4. Statystyczne sterowanie procesem SPC, 5. Techniczne aspekty zapewniania jakości. Każdy z tematów omawiany jest w wymiarze 40 godzin zajęć. Całość to 10 modułów realizowanych po 2 ½ dnia (czwartek-sobota) każdy. Słuchacze odbywają rodzaj praktyki w postaci 5 wizyt w różnych przedsiębiorstwach, w których przedstawiany jest obowiązujący system jakości. Uczestnik otrzymuje w sumie 5 skryptów po około 200 stron, opracowanych specjalnie dla tych studiów. Studia kończą się pracą dyplomową. Uczestnicy studiów uzyskują solidne podstawy wiedzy potrzebnej do wdrażania metod i technik jakościowych w poszczególnych edycje studiów zarządzania jakością 34 absolwentów 713 HighTECH - buletyn informacyjny Wydawca: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław tel. 71 320 33 18, fax 71 320 39 48 e-mail: wctt@wctt.pl www.wctt.pl

[close]

Comments

no comments yet