High-Tech #56

 

Embed or link this publication

Description

Biuletyn Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Popular Pages


p. 1

ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 56 lipiec-wrzesień 2015 High Budżet Unii Europejskiej Rozpoczynają się pierwsze krajowe konkursy w ramach nowego okresu finansowania projektów przez fundusze unijne. Na potrzeby mieszkańców Polski, na lata 2014-2020 przygotowane zostały zarówno ogólnokrajowe jak i regionalne Programy Operacyjne. W związku z tym, warto jest wiedzieć skąd właściwie biorą się środki zasilające te fundusze, jak trafiają do unijnej kasy i w jaki sposób są dzielone. Założenia budżetu Unii Europejskiej opierają się o strategię Europa 2020. Jest to dziesięcioletni plan, zatwierdzony przez Komisję Europejską 3 marca 2010 r. Jego celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: "inteligentny", zrównoważony oraz przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu. Szczególny nacisk ma być położony na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Powinno to być zrealizowane dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje oraz zdecydowanemu przesunięciu rozwoju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Co wiemy o unijnych pieniądzach? Ukazujące się obecnie opracowania, dotyczące rozdysponowania środków unijnych w naszym kraju, skupiają się na typach projektów, na które będzie można przeznaczyć fundusze europejskie. Nie wskazują jednak skąd te środki dokładnie pochodzą i jaka jest ich droga, zanim finalnie wpadną do "kieszeni" polskich przedsiębiorców, naukowców, czy samorządowców. W analizie tego zagadnienia warto zauważyć, iż roczny budżet UE stanowi około 1% dochodu narodowego państw członkowskich Unii. schemat budżetu UE str. 2 i 3 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ/ 2 SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI - KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH / 5 PROFILE OFERT HANDLOWYCH SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK / 8

[close]

p. 2

Politechnika Wrocławska Tradycyjne zasoby własne UE HighTECH (głównie opłaty celne pobierane od towarów sprowadzanych z krajów nienależących do UE) 11% Składka bazująca na podatku od wartości dodanej (VAT) państw członkowskich u UNII EURO Trwały wzrost gospodarczy 12% UE jako partner na arenie międzynarodowej 5% 48% Obywatelstwo, bezpieczeństwo i Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego • Europejski Fundusz Społeczny • Fundusz Spójności Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Inicjatywa Zatrudniania Młodych (YEI) Inne, mniejsze działania i programy 20% Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia Duże projekty infrastrukturalne: • Europejskie systemy nawigacji satelitarnej (EGNOS, GALILEO) • Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny (ITER) • Europejski Program Obserwacyjny Ziemi (Copernicus) Bezpieczeństwo jądrowe oraz wycofanie z eksploatacji Wspólne ramy strategiczne na rzecz badań naukowych i innowacji • Horyzont 2020 • Euratom Research and Training Programme Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) Program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sport (Erasmus dla wszystkich) Zatrudnienie, sprawy społeczne i wykluczenie społeczne (PSCI) Inne, mniejsze działania i programy 80% 2 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko • Program Operacyjny Polska Wschodnia • Program Operacyjny Polska Cyfrowa • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej • Program Operacyjny Pomoc Techniczna

[close]

p. 3

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ż OPEJSKIEJ wolność sprawiedliwość 70% Składka bazująca na dochodzie narodowym brutto (DNB) państw członkowskich źró ł Inne dochody rzychod HighTECH 7% (np. składki wpłacane przez państwa spoza UE na niektóre programy unijne, kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa, itp.) 1% Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 40% Administracja, rekompensaty i instrumenty specjalne 6% Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGF) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EMFF), Regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem (RFMOs) oraz Porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem (SFAs) Inne, mniejsze działania i programy ozi • Program Operacyjny Rybactwo i Morze • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rpj rj y ozi • Płatności bezpośrednie ( jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatności związane z uprawami i chowem oraz inne). 3 Infogra ka - opracowanie własne, przygotowane na podstawie danych za rok 2014

[close]

p. 4

Politechnika Wrocławska HighTECH Przedstawiony (na schemacie na str. 2 i 3) podział Skąd się biorą pieniądze? CELE UNII EUROPEJSKIEJ DO 2020 ROKU i bad i ozw j z i ny m n rg yk e ka k w y u i p ł zn budżetu Unii został opracowany, na podstawie zatwierdzonych z u i i opublikowanych w formie opisowej przez Komisję Europejską danych z 2014 roku. Budżet UE finansowany jest z czterech głównych źródeł: • tradycyjne zasoby własne UE - głównym źró75% osób dłem są tu opłaty celne w wieku pobierane z importu od 20-64 lat państw trzecich - 11%, powinno mieć pracę • wpływy z podatku VAT państw członkowskich 12%, • składka państw członkowskich w zależności od PKB - 70%, • inne dochody (niewykorzystane środki z roku ubiegłego, kary finansowe i inne) - 7%. na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3% PKB Unii Ograniczenie należy ograniczyć liczby uczniów emisje gazów przedwcześnie cieplarnianych o 20% w stosunku kończących edukację do poziomu z 1990 r. do poziomu poniżej 10% 20% energii powinno co najmniej 40% pochodzić ze źródeł osób w wieku 30-34 odnawialnych powinno mieć wykształcenie wyższe efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20% zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln. Cele UE do 2020 roku Uchwalona przez Komisję Europejską i zaakceptowana przez wszystkie kraje członkowskie strategia Europa 2020 koncentruje się na pięciu celach, jakimi są: • zatrudnienie, • badania i rozwój, • klimat i energetyka, • edukacja, • walka z ubóstwem. • Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość - 1%, • UE jako partner na arenie międzynarodowej - 5%, • Administracja oraz Rekompensaty - 6%. Na schemacie pokazano zarówno źródła przychodów UE, jak i w/w składniki budżetu. Nieco bardziej szczegółowo pokazano tylko dwa największe składniki budżetu, tj. "Trwały wzrost" (48%) oraz "Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochronę" (40%). cele rozwoju UE - zostały określone na podstawie celów strategii Europa 2020. Zaakceptowane zostały przez wszystkie państwa członkowskie do realizacji w obecnej dekadzie. Z uwagi na fakt, że cele te są długookresowe, wymagają one zapewnienia finansowania także w długiej perspektywie czasu. W związku Największy, spośród działów budżetu UE z tym, co siedem lat Unia uchwala nowe ramy w roku 2014, czyli "Trwały wzrost gospodarczy", finansowe, które w rzeczywistości są planem jest głównym źródłem finansowania projektów wydatków w unijnym budżecie. realizowanych Obecny okres budżetowy rozRoczny budżet UE stanowi przez przedsiępoczął się w 2014 r. a skończy około 1% dochodu narodowego biorców się w roku 2020 r. i naukowców. państw członkowskich Unii. Środki te wspieNa co idą pieniądze UE? rają zarówno Pieniądze mają służyć poprawie codziennego inicjatywy służące "konkurencyjności na rzecz życia obywateli krajów Unii. Wszelkie działania wzrostu i zatrudnienia" (80%), jak i projekty i projekty finansowane z unijnej kasy, są odmające wpłynąć na "spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia" (20%). W skład działań związazwierciedleniem priorytetów wyznaczonych nych z konkurencyjnością wchodzą m.in. prow danym okresie przez Unię. gram Horyzont 2020, który wspiera projekty Szereguje się je według pięciu obszernych badawcze prowadzone na poziomie międzykategorii, jakimi są (schemat str. 2 i 3): narodowym oraz popularny w Polsce program • Trwały wzrost gospodarczy - 48%, Erasmus. W części odnoszącej się do spójności • Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich prym wiodą trzy duże fundusze – Europejski ochrona - 40%, 4

[close]

p. 5

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności – będące łącznikiem pomiędzy środkami dysponowanymi przez samą UE, a krajami członkowskimi. Są one źródłem finansowania zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych programów operacyjnych. Zauważyć należy, iż nie dotyczy to środków przeznaczonych na dofinansowanie polityki rolnej, z których pochodzą dopłaty obszarowe, czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pochodzą one bowiem z drugiego pod względem wielkości działu budżetowego, jakim jest "Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona". W roku 2014, który był pierwszym rokiem siedmioletniego okresu finansowania, całkowite wydatki budżetu UE wyniosły 142,2 mld EUR przy jednoczesnych przychodach wynoszących 143,9 mld EUR. Zgodnie z opublikowanymi na stronach Komisji Europejskiej dokumentami, Polska otrzymała w 2014 roku 17,44 mld EUR. Całościowo na lata 2014-20 Polska otrzyma 105,8 mld EUR, w tym na politykę spójności 72,9 mld EUR, a na politykę rolną 28,5 mld EUR. W kolejnym numerze naszego kwartalnika dokonamy analizy planu wydatków budżetu UE na poziomie krajowym, skupiając się na środkach dostępnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych. HighTECH Sprawozdanie z konferencji: Komercjalizacja wyników badań naukowych 13 maja 2015 r. odbyła się konferencja zorganizowana w związku z obchodami 20-lecia Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej (WCTT PWr). Konferencja miała charakter ogólnopolski, a patronat nad nią objęła Pani Minister prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska. W konferencji uczestniczyło ponad 140 osób, pochodzących z ośrodków naukowych Polski, zwłaszcza przedstawicieli uczelnianych Centrów Transferu Technologii. W sumie wygłoszono 10 referatów, które w większości skupiały się na problematyce współpracy nauki z gospodarką, głownie w aspekcie komercjalizacji wyników badań naukowych. Pierwszy referat wygłosił Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, w którym przedstawił i omówił zasadnicze dane i informacje o Uczelni, koncentrując się na strategii działania oraz na współpracy z gospodarką. Zaznaczył przy tym, że WCTT to najstarsze centrum transferu technologii w Polsce i że realizuje ono 4 ważne z punktu widzenia Uczelni cele, którymi są: komercjalizacja wyników badań naukowych, wspieranie działalności innowacyjnej i internacjonalizacja przedsiębiorstw, kształcenie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej oraz wspieranie europejskich projektów badawczych. Drugi referat przedstawił dyrektor WCTT prof. dr hab. inż. Jan Koch i podkreślił, że WCTT to jedyne samofinansujące się centrum w Polsce, będące równocześnie jednostką wyższej uczelni. Referent skupił się na 5 obszarach działalności Centrum, scharakteryzowanych w 55 (konferencyjnym) numerze High Tech-u, a realizowanych w mijającym 20-leciu działalności. Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Trzeci referat pt.: System wspierania procesów komercjalizacji – działania MNiSW wygłosił dr Andrzej Kurkiewicz, omawiając działania Ministerstwa i zachęcając do współpracy nauki z gospodarką. Dyrektor Kurkiewicz wyraził też nadzieję, że po zakończeniu finansowanego przez Ministerstwo projektu „Inkubator Innowacyjności”, rozważy się dalsze dofinansowywanie działań prowadzące do komercjalizacji wyników badań naukowych. 5

[close]

p. 6

Politechnika Wrocławska Kolejny czwarty referat wygłosiła dr Małgorzata Skibska-Zielińska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: Możliwości wsparcia procesu komercjalizacji wyników B+R w ramach projektów dofinansowywanych przez NCBiR. Referat skupiał się głównie na projektach takich jak: programy pilotażowe linii „Bridge” oraz „BroTech” i SPIN-TECH. Następny cykl 6 referatów to głównie wystąpienia przedstawicieli centrów uczelnianych, realizatorów projektów „Inkubator Innowacyjności”, w których, w różnym stopniu szczegółowości, przedstawiono współpracę uczelni z gospodarką. Bardzo kompleksowy referat przedstawiła Gabriela Konopka-Cupiał, kierownik Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiono w nim potencjał Uniwersytetu, zadania CITTRU, jego organizację, ale także strategię komercjalizacji. Sporo uwagi poświęcono też weryfikacji rynkowej dokonanych wynalazków. JM Rektor Politechniki Wrocawskiej prof. Tadeusz Więckowski składa gratulacje na ręce prof. Jana Kocha dyrektora WCTT z okazji 20-lecia działalności Centrum HighTECH przywitanie uczestników konferencji przez prof. Jan Kocha Interesujący referat przedstawiła pani Justyna Cięgotura z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Omówiła w nim rzeczywiste szanse i zagrożenia komercjalizacji, a także przedstawiła szereg konkretnych przykładów udanych wdrożeń. Pan Damian Kuźniewski z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, po przedstawieniu samej Uczelni oraz Centrum, omówił jak wspierany jest proces komercjalizacji. Ponadto przytoczył szereg danych liczbowych, charakteryzujących współpracę uczelni z przemysłem, a także wymienił 5 spółek spin-off powstałych na Uczelni. Proces komercjalizacji wiedzy i transferu technologii w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przedstawił pan Rafał Ślusarczyk. W referacie omówił organizację, regulamin oraz działania na rzecz komercjalizacji. Ponadto wymienił przykłady najciekawszych, opracowanych na Uczelni, technologii. Pan Bogdan Stępniowski przedstawił Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które powstało w lutym 2007 dr Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Strategii MNiSW Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia - Janina Woźna składa gratulacje prof. Janowi Kochowi 6

[close]

p. 7

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii roku, jako jednostka pozawydziałowa. Zadania Centrum ujął w czterech punktach: marketing oferty AGH, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii oraz finansowanie prac ze środków funduszy strukturalnych. Opisano też po krótce Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w ramach którego utworzono już łącznie 13 spółek. Ostatni referat wygłosił dr Jacek Firlej, zastępca dyrektora WCTT PWr. pt.: Komercjalizacja bezpośrednia - doświadczenia WCTT. Ten dość obszerny i szczegółowy referat można scharakteryzować przytaczając tzw. standardową procedurę komercjalizacji, którą realizuje WCTT. Składa się ona z ośmiu następujących działań • wstępne spotkania z naukowcami, autorami wynalazku, • wstępna ocena i selekcja rezultatów badawczych, • pogłębiona analiza potencjału rynkowego, • przygotowanie oferty technologicznej, • poszukiwanie odbiorców, • negocjacje z potencjalnymi odbiorcami rynkowymi, • wycena technologii, • umowa transferu (sprzedaż, licencja, wdrożenia). Na podstawie oceny 150 projektów badawczych oraz współpracy z zainteresowanymi firmami, opracowano swego rodzaju katalog oczekiwań przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniami, ale także pokazano na szeregu przykładach opłacalność komercjalizacji dla naukowców-autorów oryginalnych rozwiązań. Na zakończenie konferencji odbyła się godzinna dyskusja. W jej czasie poruszono w zasadzie trzy tematy. Pierwszy z nich to tzw. standardy działania na tle publikacji wydanej przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Przeważały tu raczej opinie negatywne, bowiem wiele treści i zaleceń poświęcono temu co w rzeczywistości trudno nazwać standardami. Drugi problem, który pojawił się w czasie całej konferencji to finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań. Na zakończenie wiele osób było zdania, że spotkania osób pracujących w Centrach Transferu Technologii powinny odbywać się regularnie by wymieniać doświadczenia i w ten sposób udoskonalać swoje działania jako pośrednika między osiąganymi wynikami, a ich praktycznym zastosowaniem w gospodarce. HighTECH zaproszeni goście - (od prawej) Christiane Botschen, Wicekonsul Niemiec; Monika Wacławczyk, pracownik konsulatu; Andrzej Kosiór Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego; Zbigniew Dynak, Dyrektor Wydziału UMWD. (od lewej) Wicemarszałek Andrzej Kosiór, dr Jacek Firlej - wicedyrektor WCTT, Zbigniew Dynak - dyrektor Wydziału UMWD frekwencja dopisała... Autor prezentowanych w artykule zdjęć - Krzysztof Mazur 7

[close]

p. 8

Jako ośrodek Enterprise Europe Network poszukujemy dla Państwa partnerów handlowych i technologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi ofertami z naszej bazy. Na stronie internetowej WCTT znaleźć można aktualnie promowane profile Aby dodać do bazy własny anons lub uzyskać szczegółowe dane wybranych firm, należy skontaktować się z konsultantami Sieci Enterprise Europe Network zatrudnionymi w WCTT poprzez e-mail: een@wctt.pl lub telefonicznie pod numerem 71 320 33 18. Egipska firma, czołowy producent i eksporter szerokiej gamy klasycznych i nowoczesnych mebli (do sypialni, salonu, garderoby) do domów i hoteli poszukuje dystrybutorów na terenie UE. Hiszpańska spółdzielnia z ponad 100-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji naturalnej oliwy z oliwek (odmiana Arbequina), pod chronioną nazwą pochodzenia “Les Garrigues”, poszukuje dystrybutorów w zakresie produktów dla smakoszy. Francuski dystrybutor online poszukuje dostawców akcesoriów i narzędzi kowalskich oraz ślusarki zewnętrznej jak bramy, kute daszki, barierki, a także kutych komponentów, które mogą być używane w ślusarce zewnętrznej. Firma oferuje usługi dystrybucyjne lub współpracę z partnerami na zasadzie podwykonawstwa. Hurtownia spożywcza z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej zainteresowanych eksportem swoich produktów spożywczych. Firma zainteresowana jest szczególnie ofertą producentów żywności (wędliny, wyroby cukiernicze, przyprawy itp.). Hurtownia zaopatruje codziennie ok 200 sklepów na terenie całej Wielkiej Brytanii. Brytyjski producent wysokiej jakości deskorolek poszukuje dystrybutorów, aby rozszerzyć swoją sprzedaż w UE i poza nią. Deski są sprzedawane po cenie średniej klasy produktów. Są idealne dla dzieci w każdym wieku, popyt na produkty jest duży. Austriacka firma specjalizująca się w produkcji elementów do budowy domów z prefabrykatów, poszukuje firm budowlanych, zainteresowanych dłu- gotrwałą współpracą w zakresie swoich produktów (outsourcing produkcji elementów do budowy domów lub licencjonowanie ich innowacyjnego procesu budowy elementów budynku). Hiszpańska firma specjalizująca się w dystrybucji i komercjalizacji surowców, żywności i napojów oferuje swoje usługi dla dystrybutorów z pośredników handlowych z krajów Europejskich, Indii, Chin i Południowej Ameryki. Belgijska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją organicznych certyfikowanych produktów wytwarzanych z miodu poszukuje certyfikowanych- organicznych kwiatów bzu w celu nadania specyficznego smaku niektórym ze swoich produktów. Firma zainteresowana jest podpisaniem umowy produkcyjnej. Trwa jeszcze nabór na studia podyplomowe - Zarządzanie Jakością. Studia trwają od 15 X 2015 r. do 19 III 2016 r. Rekrutacja potrwa do 30 września 2015 r. więcej informacji o studiach: Jolanta Hanas j.hanas@wctt.pl tel. 71 320 20 67 oraz na www.wctt.pl HighTECH High TECH - buletyn informacyjny Wydawca: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław e-mail: wctt@wctt.pl www.wctt.pl Redakcja: Marta Kamińska Jan Koch Grzegorz Zając

[close]

Comments

no comments yet