High-Tech #55

 

Embed or link this publication

Description

Biuletyn Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Popular Pages


p. 1

ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 55 2015 kwiecień-czerwiec High Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

[close]

p. 2

Politechnika Wrocławska HighTECH Spis treści Tak się zaczęło.......................................................................................................................................................... 2 Główne obszary działalności Innowacyjność przedsiębiorstw .........................................................5 Współpraca badawcza z zagranicą...................................... 8 Przedsiębiorczość akademicka.......................................................10 Transfer i komercjalizacja technologii ..........................14 Pozostała działalność ............................................................................................19 Instytucje współpracujące i osobistości ..................................................20 Wybrane wydawnictwa ................................................................................................................. 22 Pracownicy .................................................................................................................................................................... 23 Nagrody i wyróżnienia ................................................................................................................... 24 Tak się zaczęło Działania związane z powstaniem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (WCTT) sięgają początku lat 90, XX wieku, gdy Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, zrealizował z wyróżnieniem projekt utworzenia nowego kierunku studiów Automatyka i Robotyka, finansowanego przez Unię Europejską. Wsparcie przez zagraniczne Uczelnie Projekt był przygotowywany i opracowywany w ramach unijnego programu „TEMPUS” w konsorcjum z Instytutem Sterowań Obrabiarek i Urządzeń Wytwórczych z Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz Departamentem Wytwarzania z Uniwersytetu im. Brunella z Zachodniego Londynu. Celem projektu było powołanie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej nowego kierunku studiów pod nazwą Automatyka i Robotyka. To samo konsorcjum złożyło, po tak udanej współpracy, nowy wniosek w 1994 roku, pod znamiennym tytułem: „Bridging the Gap Between University and Industry”. Celem tego nowego wniosku, a następnie projektu było utworzenie nowej jednostki w Politechnice Wrocławskiej. Zadaniem tej ogólnouczelnianej jednostki miał być w założeniach transfer nowych technologii, powstających na Uczelni, do odradzającego się krajowego przemysłu, po jego zapaści lat 80. Na uruchomienie działań tej przyszłej jednostki, przyznano z Unii Europejskiej sumę w wysokości 286 000 ECU. Milcząco założono, że taka jednostka powinna stać się, w perspektywie jej rozwoju, jednostką samofinansującą się. Założenie takie przyjęto wzorem działających podobnych jednostek w kilku krajach Europy Zachodniej a zwłaszcza 2

[close]

p. 3

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zakładano wówczas, że finansowanie działalności takiej jednostki będzie zapewniane, przez jej udział w dochodach uczelni, uzyskiwanych z wdrożeń nowych rozwiązań dla przemysłu. Siła kapitału ludzkiego Wystartowaliśmy Jak to po kilku latach opublikowano w różnych raportach zagranicznych, takie centra na zachodzie, zwłaszcza w USA, były jednak przez rząd lub inne krajowe instytucje dofinansowywane, co najmniej przez 10 lat. Takiej świadomości jednak wówczas nie mieliśmy i ówczesny Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski, w marcu 1995 roku, wyraził zgodę na utworzenie na uczelni Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, jako samofinansującej się jednostki. W ślad za tym Senat Uczelni nadał jednostce, w lipcu 1995 roku, stosowny statut. Mając świadomość, że to samofinansowanie nie będzie proste i łatwe, rozpoczęliśmy różnego rodzaju starania o takie projekty i zlecenia, które dotyczyły głównie transferu wiedzy, a więc były często projektami szkoleniowymi i uzupełniały w pewnym stopniu program nauczania własnej uczelni, a dla przemysłu były niezbędne. W tej sytuacji większość pracy merytorycznej wzięli na siebie pracownicy Politechniki, ale także innych uczelni oraz specjaliści z przemysłu, a nawet urzędów państwowych. Jednym z pierwszych projektów, finansowanym także przez Unię Europejską, było uruchomienie studiów podyplomowych, wraz z macierzystym Wydziałem Mechanicznym, pt. „Zarzadzanie Jakością”. Nasi partnerzy z Niemiec i Anglii brali w jego realizacji czynny udział, zarówno w układaniu programu, dla tych dość specjalistycznych zajęć, w częściowej ich realizacji, a także w tworzeniu skryptu dla słuchaczy. Problem kształcenia specjalistów od zarządzania jakością był wówczas bardzo ważny, zwłaszcza dla tych zakładów produkcyjnych w Polsce, które chciały eksportować swoje produkty do krajów bardziej rozwiniętych. Jak istotnym problemem było i jest kształcenie kadr dla zarządzania jakością niech świadczy to, że przez 20 lat, na 35 kursach, wykształciliśmy, wraz z Wydziałem Mechanicznym naszej uczelni, blisko 800 specjalistów. Warto tu podkreślić, że kontakty nawiązane poprzez naszych absolwentów miały i mają istotny wpływ na współpracę Centrum z przemysłem. Dość szybko liczba osób współpracująca z WCTT, ale także nasza stała załoga, rosła i nabierała doświadczenia w pracy z przemysłem. Prawie od początku WCTT uczestniczyła w większości polskich i międzynarodowych projektach w zakresie transferu wiedzy i technologii (Phare SCI-TECH, Fellow Members to the Innovation Relay Centers, Fabrykat 2000 oraz organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej program INCOM). W wyniku udziału w tych projektach pracownicy WCTT dowiedzieli się także jak działają podobne ośrodki w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Holandii oraz USA. Centrum przekształcało się stopniowo, ale dość szybko w znaną w kraju jednostkę zatrudniającą ponad 20 osób i realizującą kilkanaście projektów. W większości były to projekty nastawione na pomoc dla powstających po 1990 roku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), bowiem to one stawały się podstawą odradzającego się polskiego przemysłu, czy ogólniej mówiąc gospodarki. Ten pogląd wyraził się też w sformułowanej wówczas przez nas misji WCTT, która brzmiała: „Misją Centrum jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw przez innowacje”. Tendencja wspierania MŚP objawiła się też w dydaktyce Politechniki Wrocławskiej, bowiem to w 1997 roku na Wydziale Mechanicznym, jako na pierwszym wydziale w Polsce, wykreowano nowy kierunek studiów o nazwie „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”. Absolwenci tego kierunku byli przygotowani zarówno do zawodu np. inżyniera mechanika, jak i do zarządzania małymi powstającymi firmami. Kierunek ten stał się wkrótce tak atrakcyjny, iż w ciągu kilku lat utworzono go, wzorem Politechniki Wrocławskiej, praktycznie na każdej Politechnice a nawet w Wyższych Szkołach Ekonomicznych w Polsce. HighTECH Gospodarka staje na nogi Co z tą komercjalizacją? W tym miejscu trzeba, zgodnie ze stanem faktycznym stwierdzić, że właściwa komercjalizacja wyników badań naukowych miała tylko sporadycznie miejsce. Przyczyny tego stanu były wielorakie, ale dopiero z perspektywy kilkunastu lat łatwo je zidentyfikować i nazwać po imieniu. Do najważniejszych można zaliczyć: 3

[close]

p. 4

Politechnika Wrocławska HighTECH • bardzo duży wzrost liczby studentów w latach 90-tych, przy równoczesnym bardzo niewielkim wzroście nauczycieli akademickich, a więc i potencjalnych pracowników naukowych, • gwałtowny spadek produkcji przemysłowej w Polsce, a co za tym idzie, brak zapotrzebowania na wyniki badań naukowych, • rozwój odbudowującego się dużego przemysłu na bazie gotowych importowanych rozwiązań technicznych, co nie skutkowało rozwojem krajowej bazy naukowo-badawczej, czyli braku tzw. ssania przemysłu na wyniki naukowe, • brak szerszego zainteresowania samych naukowców wdrożeniami, bowiem taka działalność nie miała prawie żadnego wpływu na awanse naukowe, a poza tym przedsiębiorcza działalność naukowców nie była też dobrze widziana w społeczności akademickiej, • wreszcie brak kompleksowego finansowania dość skomplikowanego i trudnego procesu wdrażania wyników badań do praktyki gospodarczej. Jest Centrum, nie ma siedziby Liczba studentów w Politechnice Wrocławskiej, a także w całym kraju rosła w latach 90-tych bardzo szybko, tak że nie było prawie możliwości pozyskania wolnych pomieszczeń, na rozwijającą się działalność Centrum w budynkach Politechniki Wrocławskiej. W tych warunkach narodził się pomysł budowy własnego budynku, który spełniał by potrzeby Centrum. Stosunkowo łatwo udało się pozyskać miejsce na niewielki budynek i to w obrębie głównego campusu Politechniki Wrocławskiej. Z uwagi na przyszłe funkcje Centrum był to bardzo ważny warunek. Dużo trudniej, a chwilami nawet bardzo trudne, było uzyskanie finansowania budynku. Warto może zaznaczyć, że obecny budynek WCTT był pierwszym budynkiem, który powstał po 1990 roku na naszej Uczelni. Nie było też wówczas doświadczeń, a nawet zbyt wiele możliwości, uzyskiwania środków na inwestycje budowlane. Nie wchodząc w zbytnie szczegóły trzeba stwierdzić, że pierwsze środki na budowę wyłożyła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, główne finansowanie pochodziło z Komitetu Badań Naukowych, a uzupełniające środki wyłożyła Politechnika Wrocławska oraz samo Centrum, z wypracowanych nadwyżek z projektów pochodzących z tzw. wolnego rynku, głównie odpłatnych szkoleń, organizowanych dla różnych przedsiębiorstw. Koszt całej inwestycji, rozliczany w 2000 roku wyniósł około 3,2 miliona złotych. Suma ta wydaje się z dzisiejszej perspektywy niezbyt wysoka, ale trzeba pamiętać, że była to w zasadzie jeszcze trochę inna epoka historyczna i wiele problemów miało inny charakter. Własny budynek Oficjalne otwarcie nowego budynku miało miejsce podczas konferencji „Wrocław jako metropolia nauki i regionalne centrum innowacji”, 12-13.10.2000 r. Organizatorami konferencji był Komitet Badań Naukowych i Politechnika Wrocławska, głównie poprzez działania Centrum. Otwarcia dokonał ówczesny Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak. Nowo otwarty budynek, oprócz kilku pomieszczeń biurowych dla 25 do 30 osób, dysponuje salą seminaryjną na około 30 osób oraz salą konferencyjną na 100 do 130 osób. Pierwszymi użytkownikami nowego budynku nie byli wówczas tylko pracownicy Centrum. Albowiem po rozpoczęciu budowy budynku B4 (2000 r.), w którym obecnie mieszczą się dwa wydziały, a to Wydział Mechaniczny oraz Wydział Informatyki i Zarządzania, część osób (około 20) z dotychczasowego baraku Instytutu Technologii i Automatyzacji Produkcji znalazła w budynku WCTT swoje miejsce pracy na kilka lat. Instytut korzystał też z sali seminaryjnej oraz sali konferencyjnej Centrum. 4

[close]

p. 5

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Studium - Wrocławski Park Technologiczny W tej części, w pewnym sensie, historycznej warto wspomnieć, że pracownicy Centrum wnieśli też istotny wkład w opracowanie studium, którego celem było powołanie Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT), jednego z największych i najlepszych parków w Polsce. Zapoczątkowana wówczas współpraca między WPT a WCTT trwa do dziś, zwłaszcza w rozwijaniu przedsiębiorczości akademickiej. HighTECH Czym się dziś zajmujemy Dalszy rozwój WCTT obejmował coraz szerszy zasięg działań rozwijanych zgodnie z pojawiającymi się potrzebami oraz możliwościami. Dziś możemy mówić o następujących obszarach: 1 2 3 innowacyjność przedsiębiorstw przedsiębiorczość akademicka wspieranie udziału nauki i przemysłu w projektach Unii Europejskiej transfer i komercjalizacja technologii pozostała działalność ekspercka 4 5 Wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Wspieranie i aktywowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz pomoc w zdobywaniu nowych, przede wszystkim zagranicznych rynków, stanowi ważny filar funkcjonowania WCTT. W ramach tego filaru WCTT zrealizowało ponad 30 projektów, z których większość finansowana była ze środków europejskich, w ramach m.in. takich programów jak PHARE, INTERREG, Programy Ramowe Badań i Rozwoju Unii Europejskiej (4, 5, 6 czy 7 Program Ramowy) oraz CIP (zainicjowany w 2007 Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji). Od 1997 do 2004 roku WCTT było Punktem Konsultacyjno-Doradczym na Dolnym Śląsku dla innowacyjnego biznesu, w ramach programu PHARE, a następnie do 2007 roku Lokalnym Punktem Konsultacyjnym na rzecz przedsiębiorstw w ramach SPO WKP (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw). Doradztwo dotyczyło przede wszystkim aspektów administracyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwem w kwestiach, marketingowych, produkcyjnych itp. oraz aspektów związanych z dostępnyWszyscy kochają innowacje mi projektami pomocowymi w tamtym okresie. dopóki to nie o nich chodzi. 5

[close]

p. 6

Politechnika Wrocławska Do najważniejszych projektów realizowanych przez WCTT w latach 2005-2012 należały: STIM - Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP . Projekt ten dedykowany był dla MŚP zainteresowanych nowymi, krajowymi technologiami, ich nabyciem, bądź dalszym rozwojem. Główne działania podejmowane w projekcie obejmowały indywidualne konsultacje, poszukiwanie partnerów do współpracy technologicznej, audyt technologiczny, opinie o technologii oraz organizowanie tematycznych konferencji i warsztatów. ISKRA - Internetowy System Kreowania Aktywności w Innowacji z Dolnego Śląska. Głównym celem projektu było stworzenie platformy informacyjnej on-line, systematyzującej działania proinnowacyjne, podejmowane na terenie Dolnego Śląska. Portal miał za zadania integrować uczestników regionu, głównie MŚP , instytucje naukowe i badawcze oraz organizacje wspierania biznesu w zakresie działań proinnowacyjnych, a przez to stworzyć podwaliny dla regionalnego systemu innowacji. W.A.M.P - Wspieranie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw. Projekt realizowany w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, którego celem było wspieranie zdolności adaptacyjnych MŚP i ich pracowników, do zmian gospodarczych, wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz do wymogów społeczeństwa informacyjnego. Projekt oferował przede wszystkim usługi szkoleniowe, konsultacje i doradztwo, a także specjalistyczne działania, wspomagające wdrażanie i stosowanie nowych technologii. Miało to przełożenie na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich MŚP . JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation. Międzynarodowy projekt, mający na celu dopracowanie i udostępnienie odpowiednich instrumentów finansowych dla innowacyjnych MŚP na lokalnym rynku. Pomoc w projekcie ukierunkowana była przede wszystkim na zwiększenie dostępności finansowania innowacji. Obejmowała ona regionalne produkty finansowe oraz profesjonalne doradztwo, przygotowujące lokalne firmy do innowacyjnych projektów i aplikowania o środki finansowe na ich realizację. Enterprise Europe Network Kluczowym działaniem realizowanym przez WCTT w ramach wspierania działalności innowacyjnej firm i transferu technologii są usługi, świadczone przez ekspertów sieci Enterprise Europe Network (EEN). Historia sieci EEN sięga 1997 roku, kiedy to WCTT zostało partnerem sieci FEMIRC - Fellow Member to the Community Innovation Relay Centres in Poland (Sieć Ośrodków Przekazu Innowacji w Polsce) stowarzyszonej z działającą w Unii Europejskiej siecią IRC (Innovation Relay Centre) specjalizującą się w międzynarodowym transferze technologii i wspieraniu innowacyjnych firm. Dwuletnia działalność ośrodków FEMIRC wpłynęła bardzo pozytywnie na przygotowanie Polski do utworzenia w kraju sieci IRC. W 2000 roku WCTT i inne polskie organizacje działające w ramach FEMIRC, zostały pełnoprawnymi partnerami w ramach sieci IRC, która w 2008 roku, razem z siecią Euro Info Centre, przekształciła się w sieć EEN - Enterprise Europe Network. Sieć EEN jest obecnie najważniejszym narzędziem wspierania innowacyjnego rozwoju, transferu technologii i internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w strategii Unii Europejskiej, zmierzającej do zwiększenia rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zatrudnienia w nowoczesnej gospodarce. HighTECH Programy finansowania projektów PHARE (ang. Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies) utworzony w 1989 roku był pierwszym funduszem przedakcesyjnym, który najpierw objął wsparciem przemiany gospodarcze i ustrojowe w Polsce i na Węgrzech, a następnie został rozszerzony na pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jego celem było przygotowanie nowych państw do członkostwa w Unii Europejskiej oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. INTERREG to wieloletni program wdrażany już od 1989 roku, mający na celu wspieranie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju obszaru Unii Europejskiej w różnych kluczowych kwestiach politycznych, ekonomicznych i kulturalnych, poprzez transgraniczną współpracę regionów, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz rozwój nowych uniwersalnych metod kooperacji. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw był jednym z kluczowych programów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004–2006 i określających zakres wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych w ramach Unii Europejskiej. 6

[close]

p. 7

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Sieci wsparcia MŚP FEMIRC (Fellow Member to the Community Innovation Relay Centres in Poland) była pewnym prekursorem sieci IRC w krajach przedakcesyjnych. Jej celem było stworzenie infrastruktury ośrodków, udostepniających i rozpowszechniających informacje o programach Unii Europejskiej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami polskimi i zagranicznymi. EEN zrzesza ok. 600 organizacji, w których na rzecz firm pracuje łącznie ponad 3000 konsultantów. W Polsce, w sieci działa 30 organizacji. WCTT od samego początku jest koordynatorem EEN na terenie Polski Zachodniej, kierując pracą 9 ośrodków w 5 województwach (dolnośląskim, opolskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim). Finansowanie działalności polskich EEN pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa, co umożliwia świadczenie bezpłatnych usług na rzecz klientów. Obecnie sieć obejmuje swoim zasięgiem wszystkie państwa Unii Europejskiej, Norwegię, Szwajcarię, Islandię, Ukrainę oraz wiele kluczowych państw poza Europą - na Bliskim Wschodzie, w Azji, Australii i obu Amerykach. EEN oferuje kompleksowe usługi, które mają pomóc rozwinąć firmom innowacyjny i technologiczny potencjał oraz przygotować je do współpracy handlowej, technologicznej i badawczej na rynkach zagranicznych. Nadrzędnym celem sieci jest usprawnienie funkcjonowania jednolitego rynku wspólnotowego poprzez efektywne wsparcie działających na nim podmiotów. Usługi oferowane przez Sieć są adresowane przede wszystkim do zainteresowanych innowacjami małych i średnich firm, ale również do dużych przedsiębiorstw, instytutów badawczych, uczelni, parków technologicznych i klastrów. Usługi EEN Pierwszym krokiem przy świadczeniu usług w ramach EEN jest dokładna analiza i poznanie potrzeb firmy, która chce zostać klientem sieci, takie jak plany związane z dalszym rozwojem firmy, wejściem na zagraniczne rynki, poszukiwaniem nowych rozwiązań technologicznych lub biznesowych etc. Dopiero po rozpoznaniu tych wszystkich kwestii firmie proponowane są odpowiednio dobrane usługi. HighTECH IRC (Innovation Relay Centre) była siecią wzajemnie ze sobą powiązanych i ściśle współpracujących ośrodków, których wspólnym celem było przekazywanie przedsiębiorcom informacji dotyczących oferowanych i poszukiwanych technologii innowacyjnych. Główną rolą sieci w tym procesie było kojarzenie partnerów z różnych krajów. EIC (Euro Info Centre) była europejską siecią ośrodków informacyjnych, działających na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Podstawowym celem funkcjonowania Euro Info Centre w Polsce było wsparcie polskich MŚP w procesie integracji. Usługi EEN: • przygotowanie profili poszukiwania współpracy handlowej, technologicznej lub badawczej, • prawne wsparcie procesu negocjacji umów pomiędzy firmami polskimi a zagranicznymi, • doradztwo prawne w ramach międzynarodowej współpracy firm, • konsultacje dotyczące praw własności intelektualnej, • przeprowadzanie audytów technologicznych, marketingowych oraz badań wybranego rynku zagranicznego, • udzielanie odpowiedzi na zapytania związane ze specyfiką różnych rynków zagranicznych, • organizowanie wyjazdów na spotkania brokerskie, targi, misje gospodarcze, itp., • organizowanie szkoleń tematycznych, • pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności innowacyjnej, • coaching i mentoring dla firm zainteresowanych rozwojem innowacyjności lub ulepszaniem systemów zarządzania innowacjami. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi sieci i ścisłej współpracy poszczególnych ośrodków, informacje o ofercie lub potrzebach handlowych bądź technologicznych klientów sieci, docierają do firm w całej Europie i na innych kontynentach. Kojarzeniu partnerów służy przede wszystkim zarządzana przez EEN największa międzynarodowa internetowa baza ofert i zapytań, dotyczących produktów, usług, wynalazków, technologii itp., a także organizowanie przy okazji targów i innych wydarzeń branżowych, 7

[close]

p. 8

Politechnika Wrocławska HighTECH spotkań grup tematycznych, rozmów brokerskich i misjei gospodarczych. W 2015 roku, w którym WCTT obchodzi swoje 20-lecie, sieć EEN weszła w nową fazę realizacji, która potrwa do 2021 roku. Jest to dobry moment, aby pokazać jak wymierne rezultaty osiągnęło WCTT, realizując zadania sieci w okresie 2008-2014. Niektóre wyniki EEN w okresie 2008-2014: • 104 międzynarodowe umowy o długoterminowej współpracy, podpisane między polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. • 628 ofert współpracy handlowej, technologicznej i badawczej firm z Dolnego Śląska zostało wprowadzonych do największej międzynarodowej bazy współpracy. • 828 firm zagranicznych zainteresowało się opublikowanymi ofertami współpracy firm z Dolnego Śląska, a firmy dolnośląskie wysłały 680 zapytań do opublikowanych ofert firm zagranicznych. • 344 audyty technologiczne, wzornicze, marketingowe i badania rynku opracowano na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. • 505 firm wzięło udział we współorganizowanych przez nas targach i spotkaniach brokerskich. W trakcie tych wydarzeń firmy odbyły 1092 spotkania z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami. Współorganizowaliśmy takie imprezy, jak np. CEBIT, Hannover Messe, TERRATEC/ENERTEC, Medica. • 150 firm skorzystało z usług związanych z ochroną własności intelektualnej. • 995 informacji zostało udzielonych na temat funkcjonowania rynku europejskiego, standardów i norm, zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE. • 2012 przedsiębiorców zostało przeszkolonych w ramach zorganizowanych warsztatach i szkoleniach. udzielono konsultacji na temat funkcjonowania rynku europejskiego 995 przeszkolono przedsiębiorców 2012 344 audyty 1092 spotkań z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami 628 ofert współpracy handlowej 104 międzynarodowe umowy wybrane wyniki EEN zrealizowane w latach 2008-2014 Wspópraca badawcza z zagranicą Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej pełni od 1999 r. rolę Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. współpracy międzynarodowej w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Historia uczestnictwa polskich jednostek badawczych w programach ramowych sięga 4. Programu Ramowego, realizowanego w latach 1994-1998, choć pełne korzystanie z możliwości programu przez Polskę nie było wówczas możliwe. Polskie zespoły nie mogły pełnić nawet funkcji koordynatora projektów i nie wszystkie obszary programu były dostępne. Dopiero 5. Program Ramowy, realizowany w latach 1999-2002, pozwolił Polsce na uczestnictwo na równoprawnych zasadach. W latach 2003-2006 Komisja Europejska zaproponowała krajom kandydującym, jakim była wówczas Polska, przystąpienie do 6PR od początku jego trwania. Od 1 maja 2004 roku Polska uczestniczy w programach ramowych jako kraj członkowski. W celu wsparcia uczestnictwa dolnośląskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów badawczych, w programach ramowych, 21 lipca 1999 roku zawarto umowę pomiędzy Komitetem Badań Naukowych a Politechniką Wrocławską, Wrocławskim Centrum 8

[close]

p. 9

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Transferu Technologii na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 5PR. Od tego czasu Regionalny Punkt Kontaktowy działa nieprzerwanie aż do dzisiaj. Jego finansowanie przewidziane jest do roku 2020. Jednak na przestrzeni minionych lat źródła finansowania RPK ulegały zmianie. Po likwidacji KBN w 2004 roku, działalność RPK wspierało Ministerstwo Edukacji i Nauki, a od 2006 roku działalność RPK finansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Istotą działalności RPK jest: • prowadzenie akcji informacyjnej i szkoleniowej, skierowanej do podmiotów zainteresowanych udziałem w programach ramowych; • świadczenie usług konsultacyjnych i mentoringowych, podmiotom zainteresowanym złożeniem wniosku w ramach konkursów ogłaszanych w programach ramowych, obejmujących m.in.: pomoc w poszukiwaniu partnerów, doradztwo w zakresie przygotowania wniosku, procedur administracyjnych, kosztów oraz przepisów i zagadnień dotyczących roli i obowiązków uczestników konsorcjum; • upowszechnianie dokumentacji, dotyczącej programów ramowych, w tym w sprawie warunków uczestnictwa, możliwości i warunków składania wniosków, finansowania projektu oraz sprawozdawczości; • wyszukiwanie potencjalnych partnerów do projektów w ramach konkursów ogłaszanych w programach ramowych; • pomoc administracyjno-prawna naukowcom przyjeżdżającym do Polski; • współpraca z Siecią Krajowego Punktu Kontaktowego. Od początku działania Regionalnego Punktu Kontaktowego zorganizowano 279 wydarzeń, w których udział wzięło 14.665 osób. Wydarzenia te miały różnorodny charakter. Były to: • dni informacyjne – wydarzenia dla dużego grona odbiorców, podczas których przekazywane są ogólne informacje o programach ramowych, • konferencje – wydarzenia inaugurujące lub podsumowujące kolejne edycje programów ramowych. W ramach spotkań referowane są statystyki udziału Polski w programach ramowych, prowadzone są dyskusje na temat zwiększenia jej udziału w programach ramowych, • szkolenia – spotkania organizowane dla licznej grupy odbiorców, w ramach których przekazywane są szczegółowe informacje o programach ramowych (obszarach tematycznych programów, aspektach finansowych, dostępnych konkursach, prawach własności intelektualnej), • warsztaty – spotkania nakierowane na aktywny udział uczestników, tematyka związana głownie z pisaniem wniosków, obsługą portalu Participant Portal, Cordis, EURAXESS. W ciągu 15 lat RPK Wrocław zorganizował 58 dni informacyjnych, 157 szkoleń, 42 warsztaty oraz 22 konferencje. Innym wiodącym zadaniem RPK Wrocław jest udzielanie konsultacji. Ich zakres tematyczny dotyczy szeregu zagadnień: • udzielania podstawowych informacji o programach ramowych, • pomocy w doborze właściwego konkursu, • pomocy w znalezieniu partnerów do projektów, • udzielaniu wsparcia w pisaniu wniosków i rozliczania ich. HighTECH RPK wspierał zainteresowanych przedsiębiorców, uczelnie, instytuty badawcze w aplikowaniu o środki z programów ramowych (5PR, 35 6PR, 7PR, Horyzont 2020). Udzielana pomoc dotyczyła wszystkich dziedzin objętych programami ramowymi: zdrowie, żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia, 25 technologie informacyjne i komunikacyjne, nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, energia, środowisko (łącznie ze zmianami klimatycz15 nymi), transport, aeronautyka, nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo, energie jądrowe. 5 0 liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, dni informacyjnych i konferencji przez RPK Wrocław w podziale na lata szkolenia warsztaty dni informacyjne konferecje 9

[close]

p. 10

Politechnika Wrocławska HighTECH W ciągu 15 lat udzielonych zostało 13.800 konsultacji, w ramach indywidualnych spotkań (w siedzibie WCTT lub u klienta), drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. RPK ściśle współpracuje, poza wszystkimi jednostkami Politechniki Wrocławskiej, z dolnośląskim instytucjami działającymi w obszarze nauki, dzięki czemu jest w stanie prowadzić monitoring międzynarodowej aktywności badawczej. RPK współpracuje z: • Uniwersytetem Wrocławskim, • KGHM Cuprum Sp. z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowym, • Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, • Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, • Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, • Uniwersytetem Przyrodniczym, • Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, • Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pracownicy Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów z udziałem partnerów zagranicznych. Doświadczenie to zostało zdobyte na przestrzeni 4 programów ramowych począwszy od 4. Programu Ramowego, a skończywszy na 7. Programie Ramowym. 1600 1200 800 400 0 liczba uczestników wydarzeń organizowanych w latach 1999-2014 WCTT realizowało 1 projekt w 4PR, 6 projektów w 5PR, 11 projektów w 6PR, 1 w 7PR. Centrum brało również udział w projektach Interregu IIIC, Leonardo da Vinci, Baltic Sea Region. Tak zdobyte doświadczenie pomaga w realizacji zadań Regionalnego Punktu Kontaktowego. W latach 1999-2015 RPK wsparł około 430 projektów na różnym etapie, od aplikowania, aż po rozliczenie. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej Zgodnie ze swoją misją Wrocławskie Centrum Transferu Technologii wspiera szeroko rozumianą przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość akademicką, która może być swego rodzaju pomostem między nauką a biznesem. Odbiorcami usług w tym zakresie są naukowcy, absolwenci uczelni oraz studenci, zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla małych i średnich przedsiębiorstw a także osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 20002007 Celem powołania w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki ponad 150 Punktów Konsultacyjnych (PK) było ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą dostępu do wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem oraz źródeł informacji, pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie wystarczy wiedzieć, trzeba tę wiedzę stosować 10

[close]

p. 11

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Jeden z takich punktów rozpoczął działalność w 2000 roku w WCTT i pełnił przez 7 lat funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla młodych przedsiębiorców. W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego zaoferowano bezpłatne usługi informacyjne w zakresie: • prawa, finansów i podatków, • marketingu i promocji produktów i usług, • dostępnych programów pomocowych, finansowanych zarówno z budżetu państwa jak i programu PHARE, funduszy strukturalnych oraz zasad ubiegania się o te fundusze. Informowano także o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki, fundusze pożyczkowe i kapitałowe oraz fundusze poręczeń. Odwiedzając Punkt Konsultacyjny, przedsiębiorąca mógł liczyć na pomoc konsultanta w wyjaśnieniu zasad przygotowania wniosków, wstępnej jego weryfikacji oraz wsparciu przy realizacji podpisanych już umów. Działania WCTT tylko w pierwszym roku działalności PK to ponad 100 bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Do końca 2007 roku udzielono łącznie ponad 2600 godzin konsultacji dla ponad 350 firm. W ramach prowadzonego PK, równolegle z działaniami doradczo-informacyjnym, prowadzone były działania szkoleniowe w zakresie rozwoju usług MŚP . W ramach finansowania pozyskanego z funduszu PHARE zorganizowano 160 godzin szkoleń i konsultacji z zakresu nowych technologii, metod zarządzania, systemów jakości i prototypowania. PRO PLUS – przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 2003-2005 Chcąc skutecznie i nowocześnie świadczyć usługi młodym przedsiębiorcom, planującym swoje przedsięwzięcia na wspólnym europejskim rynku, w 2003 roku rozpoczęto realizację projektu PRO PLUS. Jego celem było przekazanie najlepszych praktyk wspierania powstawania i rozwoju firm typu start-up z krajów UE do krajów nowo-stowarzyszonych. O najwyższym poziomie projektu świadczy fakt, iż złożony do Komisji Europejskiej wniosek uzyskał ocenę „Excellent” – najlepszą ze wszystkich 54 propozycji z całej Europy! W 2,5-letnim projekcie uczestniczyło 9 partnerów z Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Grecji, Bułgarii, Łotwy, Słowenii oraz WCTT z Polski. Współpraca partnerów poległa na: • analizie sytuacji z zakresu wspierania innowacyjnych firm typu start-up w poszczególnych regionach, • ocenie możliwości transferu wypracowanej metodologii. Regionalna współpraca poległa na zaangażo- waniu się w prace projektu władz i instytucji regionalnych, bezpośrednio zainteresowanych wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości i tworzeniem nowych, innowacyjnych firm opartych o wiedzę. W ramach projektu PRO PLUS zorganizowano jedną edycję konkursu „Pomysł na biznes” (o którym piszemy szerzej w dalszej części). W ramach tej edycji 70 uczestników przygotowało innowacyjne pomysły na swój własny biznes. Spośród najlepszych autorów pomysłów wybrano 30 osób, które skorzystały z pakietu szkoleń, warsztatów i doradztwa w zakresie tworzenia i prowadzenia innowacyjnych Start-up’ów. W efekcie realizacji projektu powstało 5 nowych firm. Akademia Wiedzy Koniecznej dla Juniorów Biznesu. 2004-2005 Wśród projektów, realizowanych na rzecz zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy, był projekt Akademia Wiedzy Koniecznej dla Juniorów Biznesu, który zrealizowano z sukcesem we współpracy z firmą doradczo-szkoleniową ATTESTOR. Projekt był odpowiedzią na problem wysokiej stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim, która w momencie sporządzania wniosku aplikacyjnego sięgała 21%. Ideą projektu była zmiana tej sytuacji w obszarze środowiska akademickiego. Zrealizowano cykl szkoleń i konsultacji dla osób bezrobotnych oraz umożliwiono im znalezienie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Działania w projekcie były logicznym ciągiem zdarzeń prowadzących do opracowania i wdrożenia konkretnej, zindywidualizowanej ścieżki zawodowej każdego z uczestników. Duża skuteczność projektu (90% uczestników znalazło zatrudnienie) zaowocowała tym, że został on uznany przez PARP za jeden z 10-ciu najlepszych projektów i przedstawiono go jako „dobrą praktykę”. W ramach projektu ponad 80 osób zostało przeszkolonych, zgodnie z profilem swoich predyspozycji zawodowych, a 26 osób znalazło zatrudnienie. Dzięki temu projektowi młode osoby, kończące studia miały możliwość pogłębienia wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Udział w Akademii dał uczestnikom możliwość potwierdzenia wyboru lub zdefiniowania na nowo własnego profilu zawodowego. Kolejne działania pozwalały uczestnikom projektu skonkretyzować ich pomysł na biznes i przedstawić go w formie planu biznesowego. 11 HighTECH

[close]

p. 12

Politechnika Wrocławska „Własna firma po studiach” i konkurs „Pomysł na biznes”. 2001-2014 W roku 2001 pozyskano dofinansowanie z PARP na realizację projektów p.t. Własna firma po studiach oraz Zakładanie własnych firm przez absolwentów wyższych uczelni. Naszym celem było rozpropagowanie wśród studentów ostatniego roku uczelni wyższych Wrocławia, idei tworzenia własnych firm oraz przekazanie praktycznej wiedzy „w jaki sposób założyć własną firmę i pozyskać finansowanie na jej rozwój”. W realizacji tego projektu założono, że wszystkie szkolenia prowadzone będą przez ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości akademickiej oraz praktyków biznesu - zarówno przedsiębiorców z wieloletnim stażem jak i młodych przedsiębiorców. Ostatnie trzy edycje konkursów były wyjątkowe z tego względu, że poprzedzono je cyklem szkoleń w ramach Otwartej Akademii Przedsiębiorczości Akademickiej, w której uczestniczyło ponad 500 osób. Głównym celem Akademii było dostarczenie środowisku akademickiemu wiedzy i narzędzi z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości. W szczególności młodzi adepci dowiedzieli się jak: • stworzyć strategię firmy, aby była ona skuteczna i możliwa do realizacji na współczesnym rynku; • dbać i podnosić innowacyjność i konkurencyjność swojej firmy; • współpracować z ludźmi, aby efektywnie wykorzystać ich potencjał; • zabezpieczyć wartość intelektualną; • kreować działania marketingowe; • zbudować silną markę swojej firmy na rynku. Etapy realizacji projektu "Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych": 1 – POMYSŁ (2 miesiące) • Dla wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości organizowano 7 szkoleń na temat innowacji, kreatywności, finansów, umiejętności menedżerskich, marketingu, wizerunku firmy oraz własności intelektualnej. • Na zakończenie tego etapu uczestnicy, chcący wystartować w konkursie i pogłębić swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zgłaszali tzw. „wstępne pomysły na biznes”. • Grono starannie dobranych ekspertów oceniając złożone pomysły brało pod uwagę 3 kryteria: (I) wykonalność prezentowanego pomysłu, (II) innowacyjność oraz (III) potencjał rynkowy. Do 2-go etapu zapraszano na ogół autorów 30 najlepiej ocenionych pomysłów. 2 – AKADEMIA SUKCESU (3 miesiące) • Osoby zakwalifikowane do tego etapu mogły uczestniczyć w cyklu szkoleń i warsztatów (łącznie 90 godzin) oraz mogły skorzystać łącznie ze 100 godzin doradztwa indywidualnego na temat przygotowania profesjonalnego biznesplanu na własny pomysł. • Warunkiem przejścia do 3-go etapu konkursu było samodzielne opracowanie biznesplanu, przy merytorycznym wsparciu trenerów projektu. 3 – BIZNES-START (1 miesiąc) • Przyjmowanie opracowanych w poprzednim etapie biznesplanów. • Komisja konkursowa wyłaniała zwycięzców, oceniając biznesplany pod kątem ich innowacyjności, realności przedsięwzięcia, aspektów finansowych, uzasadnienia rynkowego oraz kreatywności prezentacji. • 10 najlepszych biznesplanów nagradzano na uroczystej „GALI WRĘCZENIA NAGRÓD” na którą zapraszani byli fundatorzy nagród, przedstawiciele władz naszej Uczelni oraz media. Gala była także pierwszym miejscem, w którym laureaci mogli pochwalić się publicznie swoimi pomysłami. HighTECH Z doświadczeń pracowników Centrum wynika to, że obecna na rynku literatura krajowa jest mało przydatna kandydatom na początkujących przedsiębiorców i przeznaczona raczej dla słuchaczy studiów specjalistycznych. Dlatego „owocem” realizacji Akademii było opracowanie publikacji pt. „Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą”, będącej praktycznym kompendium wiedzy na temat założenia i rozwoju innowacyjnej firmy akademickiej. Publikacja została wydana w formie podręcznika dostępnego w pierwszej kolejności dla przyszłych uczestników konkursów a pozostała część nakładu została rozdystrybuowana w środowisku akademickim Dolnego Śląska, Opola POMYSŁ i Zielonej Góry. szkolenia wprowadzające w tematykę przedsiębiorczości przykładowy schemat realizacji projektu 1 2 AKADEMIA SUKCESU szkolenia warsztaty grupowe doradztwo indywidualne 3 BIZNES konkurs biznesplanów 4 WSPARCIE wsparcie pomostowe 12

[close]

p. 13

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Dla laureatów konkursów przewidziano wiele nagród, m.in.: • nagrody finansowe fundowane przez Prezydenta Miasta Wrocławia, • Wrocławski Park Technologiczny S.A. fundował dla autora najlepszego biznesplanu w każdej edycji nagrodę w postaci możliwości wynajmu na preferencyjnych warunkach powierzchni biurowej z dostępem do laboratoriów, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, • vouchery na usługi: doradcze, marketingowe, wizerunkowe oraz dalszego rozwoju osobistego, • usługi księgowo-prawnicze, z możliwością prowadzenia wirtualnego biura i rejestracji firmy, oraz wiele innych, które zawsze starano się jak najlepiej dopasowywać do potrzeb uczestników i charakteru ich biznesplanów. 4 – WSPARCIE (12 miesięcy) Wszystkie osoby, które złożyły biznesplany, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci usług doradczo-informacyjnych, dotyczących możliwości pozyskania finansowania, zarówno z funduszy unijnych jak i rynku kapitałowego oraz dalszej pomocy w rozwoju firmy. Od 2001 roku zorganizowano 19 edycji konkursu, w których wzięło udział ponad 1400 uczestników – potencjalnych młodych przedsiębiorców. W tym okresie wielokrotnie zmieniało się źródło finansowania, a tytuł projektu ostatecznie wyewoluował do nazwy: Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych. Niezmienna pozostawała forma konkursowa oraz idea, w której osoby, zainteresowane rozpoczęciem pracy na własny rachunek, mogą z pomocą ekspertów, doradców i trenerów przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak najważniejszym wyznacznikiem wartości merytorycznej tego przedsięwzięcia było założenie, aby wszystkie szkolenia prowadzone były przez ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości akademickiej oraz praktyków biznesu – zarówno przedsiębiorców z wieloletnim stażem jak i młodych przedsiębiorców. To oni stanowili merytoryczny trzon edukacji przyszłych młodych przedsiębiorców, pełniąc rolę mentora we wczesnym stadium rozwoju Start-up’ów. Młodzi przedsiębiorcy, którym udało się założyć firmy oceniają cały system przygotowania bardzo pozytywnie. A oto wypowiedź jednego z laureatów: „[…] co dał nam konkurs? Niewątpliwie pomógł nam bardzo i umożliwił realizację naszych planów. Otrzymaliśmy nagrodę pieniężną, 15-metorowe biuro we Wrocławskim Parku Technologicznym, braliśmy udział w 40 godzinach szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymaliśmy także pomoc merytoryczną i prawną. Nasz udział w konkursie stał się niejako «katalizatorem» przyspieszającym decyzję o założeniu własnej firmy. Dzięki niemu nawiązaliśmy wiele cennych kontaktów, które uważamy za jedne z najbardziej istotnych elementów prowadzenia działalności. Dzięki konkursowi otrzymaliśmy także swego rodzaju prestiż – były wywiady, prasa, artykuły, itp. Dano nam szansę, którą wykorzystaliśmy.” rezultaty wypracowane w latach 2001-2014 HighTECH w edycjach konkursu Pomysł na Biznes 19 1400 uczestników wzięło udział zgłosili oni 650 pomysłów skorzystali z 500 szkoleń i 4000 godzin doradczych złożyli 400 biznesplanów 162 firmy 13 założyli

[close]

p. 14

Politechnika Wrocławska Transfer i komercjalizacja technologii HighTECH Od początku istnienia WCTT traktowało transfer i komercjalizację technologii jako jeden z podstawowych obszarów swojej działalności. Wraz z upływem lat i upowszechnianiem się na świecie koncepcji Uniwersytetu Trzeciej Generacji (tj. łączenia trzech podstawowych funkcji nowoczesnego uniwersytetu: edukacji, badań i komercjalizacji), wdrażanie wyników badań do praktyki gospodarczej nabierało coraz większego znaczenia. Znalazło to swój wyraz w licznych przedsięwzięciach i projektach podejmowanych przez Centrum, takich jak: • Stymulowanie transferu technologii, wprowadzanie innowacji i tworzenie regionalnych sieci (2000-2001), • Adoption of Best Technology Cases, Methodologies and survey mechanisms (ADOPT) (2001-2002), • Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji (RRSI) (2005-2008), • Urynkowienie i komercjalizacja oferty Politechniki Wrocławskiej (UPDATE) (2007-2008). Działania te, finansowane głównie z europejskich środków przedakcesyjnych pozyskanych przez Centrum (PHARE, 5.Program Ramowy, ZPORR), z jednej strony przyniosły wymierne efekty, w postaci pierwszych przypadków transferu wiedzy i pozwoliły rozwinąć kompetencje pracowników. Z drugiej strony unaoczniły jednak istnienie ewidentnych słabości polskiego systemu innowacji o charakterze systemowym, prawnym i kulturowym, stanowiących istotną barierę w skutecznym transferze wiedzy i technologii. Stąd działania WCTT w kolejnych latach skupiły się na pięciu zasadniczych kierunkach: 1. podnoszeniu świadomości i kompetencji pracowników naukowych regionu dolnośląskiego w zakresie innowacji, zarządzania projektami, zabezpieczenia własności intelektualnej i współpracy z gospodarką, 2. zbudowaniu w Politechnice Wrocławskiej nowoczesnego systemu transferu technologii, opartego na najlepszych wzorcach organizacyjnych pochodzących z prestiżowych ośrodków akademickich Europy Zachodniej, 3. animowaniu współpracy badawczo-wdrożeniowej pomiędzy środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami, która mogłaby stać się dobrym przykładem i zachętą dla innych, 4. włączeniu się w procesy tworzenia polityki innowacyjnej państwa na poziomie kraju i regionu, aby do różnych dokumentów programowych wprowadzić rozwiązania systemowe nie tylko skuteczne, ale także bliskie rzeczywistym potrzebom praktyków transferu technologii, 5. rozwoju kompetencji własnego zespołu ds. komercjalizacji wyników badań naukowych. Komercjalizacja to skomplikowany proces przygotowania pmysłu na produkt do wejścia na rynek. Podnoszenie świadomości i kompetencji pracowników naukowych Dzięki środkom finansowym, pozyskanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, WCTT podjęło działalność szkoleniową ukierunkowaną na pracowników naukowych i problematykę komercjalizacji wyników badań. Pierwszym przedsięwzięciem był projekt Badania i Transfer Technologii (BiTT), realizowany w latach 2008-2010, obejmujący następującą Rezultaty projektu BiTT 33 dni szkoleniowe (190 godzin) 6 wizyt studyjnych do krajowych i zagranicznych ośrodków transferu technologii (m.in. Leuven, Amsterdam, Helsinki) Przetłumaczenie na język polski i wydanie książki prof. J.G.Wissemy pt. „Uniwersytet trzeciej generacji. Uczelnia XXI wieku” Opracowanie i wydanie książki pt. „Problematyka komercjalizacji wyników prac badawczych” 732 uczestników 66 uczestników wizyt 3000 egz. 300 egz. 14

[close]

p. 15

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii tematykę: • wiedza i jej przekładanie na działania, • przedsiębiorczość na uniwersytetach, • ochrona własności intelektualnej, • zarządzanie transferem wiedzy, • komercjalizacja wyników badań naukowych, • kultura innowacyjności – doświadczenia zagraniczne, • biznes plan a finansowanie innowacji, • sztuka prezentacji rezultatów prac badawczych w rozmowach biznesowych. Działalność kontynuowano w latach 2009-2012 w ramach projektu Wrocławska Akademia Transferu Technologii (WATT), który był ukierunkowany na zwiększenie praktycznych umiejętności pracowników Politechniki Wrocławskiej i innych uczelni pd.-zach. Polski (Wrocław, Opole, Zielona Góra). W programie warsztatów i wizyt studyjnych znajdowały się takie tematy, jak: • techniki wspomagające kreatywność, • przekładanie wiedzy na innowacje, • ochrona własności intelektualnej, • zarządzanie projektem badawczym, • metody i formy komercjalizacji, • finansowanie transferu technologii, • marketing innowacji. Rezultaty projektu WATT 400 uczestników wzięło udział w 60 dniach warsztatowych (300 godzin), 66 uczestników wzięło udział w 5 wizytach studyjnych do zagranicznych ośrodków transferu technologii (Cambridge, Oxford, Coventry, Hamburg, Hanower, Manno, Mediolan, Padwę i Liege), Wydanie publikacji pt. „Transfer wyników badań naukowych do gospodarki” (300 egz.). Czy uczelnia powinna prowadzić bardziej aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań nau Zbudownie w Politechnice Wrocławskiej nowoczesnego systemu transferu technologii Istotnym wyzwaniem dla WCTT stało się usprawnienie procesów komercjalizacji rezultatów prac badawczych, zapewniających skuteczny transfer wiedzy i technologii do innowacyjnej gospodarki. Centrum, w porozumieniu z Kierownictwem Politechniki Wrocławskiej, prowadziło w latach 2010-2013 prace analityczne, koncepcyjne i wdrożeniowe, związane z opracowaniem kompleksowego Systemu Transferu Technologii (STT), opartego na podejściu procesowym. Korzystano przy tym zarówno z finansowania zewnętrznego (program Kreator Innowacyjności), jak i środków własnych Politechniki Wrocławskiej (rezerwa JM Rektora, środki własne WCTT). Prace przebiegały w następujących etapach: • wykonano analizę wewnętrznych i zewnętrznych przepisów prawnych dotyczących komercjalizacji i transferu technologii, • przeprowadzono mapowanie procesów realizowanych przez Uczelnię w tym zakresie, • przeprowadzono analizę rozwiązań organizacyjnych w zakresie systemów transferu technologii funkcjonujących Tak w kilkunastu najlepszych europejskich ośrodkach akade91% mickich, min. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Finlandii i innych krajów, • przeprowadzono na szeroką skalę w 2010 r. badanie oczekiwań pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. W badaniu wzięło udział 214 osób, a jego przykładowe wyniki znajdują się obok i w dalszej części tekstu. HighTECH Nie 3% Nie mam zdania 6% rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy uczelnia powinna pro wadzić bardziej aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych realizowanych na PWr.?, przeprowadzone wśród pracowników i doktorantów Politechniki Wrocławskiej 15

[close]

Comments

no comments yet