High-Tech #54

 

Embed or link this publication

Description

Biuletyn Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Popular Pages


p. 1

ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 54 styczeń-marzec 2015 High 20-lecie działalności Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.: „Komercjalizacja Wyników Badań Naukowych”, która odbędzie się 13 maja 2015 roku we Wrocławiu w siedzibie WCTT, przy ul. Smoluchowskiego 48. Zapraszamy do udziału wszystkich, którym bliskie są problemy transferu wyników badań naukowych do polskiej gospodarki. Zapraszamy przedsiębiorców i naukowców, a przede wszystkim pracowników Centrów Transferu Technologii działających na uczelniach. Zachęcamy wszystkich uczestników konferencji, również tych niewygłaszających prezentacji, do składania pisemnych wypowiedzi o własnych doświadczeniach z zakresu komercjalizacji. Jeśli zostaną one złożone do 8 maja 2015 r., to będą udostępnione uczestnikom w formie zwartych kopii w dniu konferencji. Szczegółowy program konferencji znajduje się na ostatniej stronie Centra Transferu Technologii a problemy komercjalizacji wyników badań naukowych / 2 Horyzont 2020: Program Ramowy Badań i Innowacji / 4 Nowa faza realizacji projektu Enterprise Europe Network na lata 2015-2016 / 6 Konferencja - Komercjalizacja wyników badań naukowych / 8

[close]

p. 2

Politechnika Wrocławska HighTECH Centra Transferu Technologii a problemy komercjalizacji wyników badań naukowych Pretekstem do zorganizowania konferencji, której program zamieszczamy na ostatniej stronie, jest okrągła, 20-letnia rocznica powstania i działalności w Politechnice Wrocławskiej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (WCTT). Zasadniczym celem konferencji jest omówienie problemu komercjalizacji wyników badań prowadzonych na wyższych uczelniach. Konferencja jest też bardzo dobrą sposobnością by problem ten omówić dość wszechstronnie, zwłaszcza po roku realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności”, który realizowany jest przez 14 CTT. Wszystkie uczelniane CTT mają wpisany w swój zakres działalności transfer wyników badań naukowych do gospodarki, jako najważniejsze zadanie. Jednakże spełnienie tego zadania okazało się w praktyce mało realne. Przyjęto bowiem milcząco założenie, że działalność tych jednostek powinna być, w zasadzie finansowo samowystarczalna. Takie założenie okazało się w praktyce nierealne i istniejące centra zarabiają na swoje utrzymanie w różnoraki sposób. Najczęściej były i częściowo są to szkolenia, projekty finansowane przez Komisję Europejską, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), różne jednostki samorządu terytorialnego, a także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Projekty te nie dotyczą zwykle bezpośrednio komercjalizacji wyników badań, ale skupiają się na różnych zagadnieniach dotyczących tzw. otoczenia biznesu. Przyczyn, dla których CTT na uczelniach nie mogły i nie zajmowały się w głównej mierze komercjalizacją wyników badań naukowych, było i jest jeszcze wiele. Do najważniejszych można zaliczyć: • gwałtowny i bardzo duży wzrost liczby studentów w latach 90-tych ubiegłego wieku, przy równoczesnym niewielkim wzroście nauczycieli akademickich, a więc i ewentualnych pracowników nauki, • gwałtowny spadek produkcji przemysłowej i likwidacja wielu zakładów wytwórczych, a co za tym idzie brak zapotrzebowania na wyniki badań naukowych, • rozwój „odnowionego” przemysłu na bazie gotowych importowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, co nie wywoływało rozwoju krajowej bazy naukowo-badawczej, czyli brak tzw. ssania przemysłu na wyniki badań, • brak szerszego zainteresowania samych naukowców wdrożeniami, bowiem taka działalność nie miała prawie żadnego wpływu na awanse naukowe, a poza tym przedsiębiorcza działalność naukowców nie była dobrze widziana w społeczności akademickiej, • wreszcie brak kompleksowego finansowania dość skomplikowanego i trudnego procesu wdrażania wyników badań do praktyki gospodarczej. 2

[close]

p. 3

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Na tle tych krajowych trudności z komercjalizacją wyników badań naukowych, warto wspomnieć o tym jak proces ten realizowany jest w krajach o wysokim stopniu innowacji i wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. W czasie 20 lat swej działalności WCTT realizowało wiele projektów z zagranicznymi partnerami, którymi z reguły były, działające w ramach uniwersytetów, wydzielone jednostki zajmujące się transferem wiedzy i współpracą z przedsiębiorstwami, w większości określane jako centra transferu. W ten sposób pracownicy WCTT mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem 20 Centrów w 9 krajach Europy: Anglia – 3, Niemcy – 2, Norwegia – 1, Szwajcaria – 1, Włochy – 2, Belgia – 2, Hiszpania – 2, Finlandia – 3, Holandia – 4. Na podstawie bezpośrednich rozmów w  czasie wizyt, ale także dokumentów, można następujące czynniki uznać za kluczowe dla sukcesów procesu komercjalizacji wyników badań naukowych na uniwersytetach w wymienionych krajach: • wspieranie tematyki badawczej, która może mieć zastosowanie w gospodarce oraz czynne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu (izby gospodarcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii), • interdyscyplinarne podejście do uprawiania nauki, bowiem współpraca naukowców z różnych dziedzin daje często początek innowacjom, • utworzenie uczelnianego funduszu wspierającego innowację np. budowa prototypu, modelu, instalacji półtechnicznej itp., • jasne zasady ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji, • zatrudnianie w centrach transferu osób, które muszą się znać na technologii, ekonomii oraz umieć rozmawiać zarówno z naukowcami, jak i przedsiębiorcami, często są to osoby z doktoratami i/lub z doświadczeniem przemysłowym, • prowadzenie regularnego monitoringu realizowanych na uniwersytetach badań, • zapewnienie finansowania lub co najmniej dofinansowania działań centrów, zwłaszcza w okresie pierwszych lat działalności, a także udziału w dochodach uniwersytetu uzyskiwanych z komercjalizacji. Z zagranicznych danych wynika, że istniejące centra były dofinansowywane przez okres rzędu 10 lat. Na tle doświadczeń zagranicznych uniwersytetów i centrów transferu trzeba podkreślić, że wykreowanie przez MNiSW programu „Inkubator Innowacyjności” stwarza, co prawda w ograniczonym czasie, warunki do prawidłowego finansowania procesu komercjalizacji wyników badań. Główne działania, które przewiduje projekt Inkubator Innowacyjności, realizowany przez WCTT, można ująć w następujących punktach: • pomoc doradcza dla zespołów naukowych w zakresie określania potrzeb przemysłu na prace badawcze, • monitoring podejmowanych projektów badawczych i wstępna ocena powstających rezultatów, • analiza i ocena możliwych zastosowań, przewag konkurencyjnych, gotowości wdrożeniowej, potencjału rynkowego oraz wycena rynkowa, • podnoszenie gotowości wdrożeniowej rezultatów badań (np. budowa prototypów, badanie certyfikacyjne, międzynarodowa ochrona patentowa), • poszukiwanie nabywców (promocja, udział w targach, itp.), • negocjowanie warunków transakcyjnych z nabywcami. Problemy komercjalizacji a więc wdrażania wyników badań naukowych, nie można oczywiście rozpatrywać w oderwaniu od rozważań nad rolą i zadaniami wyższych uczelni w rozwoju gospodarczym Polski. Albowiem misja dobrej uczelni jest zgodna z zadaniami tzw. uniwersytetu trzeciej generacji, na którą składają się: dobre nauczanie, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz udane wdrożenia uzyskiwanych wyników badań naukowych. Tworzona i przekazywana wiedza, zarówno studentom jak i do gospodarki powinna mieć swe źródło w badaniach naukowych, prowadzonych na najwyższym poziomie, ale także w doświadczeniach czysto praktycznych. Udane wdrożenie wyników badań jest nie tylko potwierdzeniem umiejętności naukowców, ale ważnym argumentem za finansowaniem zarówno nauczania na studiach jak i badań naukowych z publicznych środków finansowych. Prof. Jan Koch j.koch@wctt.pl 3 HighTECH

[close]

p. 4

Politechnika Wrocławska Horyzont 2020 HighTECH Program Ramowy Badań i Innowacji Horyzont 2020 jest największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji, o budżecie ponad 77 mld euro. Program Horyzont 2020 stawia na intensywną współpracę nauki z przemysłem, jak również wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej europejskiej gospodarki. Struktura programu opiera się na trzech głównych filarach: baza naukowa, czyli  Doskonała wspieranie czołowej pozycji UE w nauce. pozycja w przemyśle, czyli ‚ Wiodąca zapewnienie przewagi w zakresie innowacji przemysłowych, co oznacza znaczące inwestycje w nowe technologie, dostęp do kapitału oraz wsparcie dla MŚP. ƒ Wyzwania społeczne, takie jak: Horyzont 2020 cechuje się szeregiem uproszczeń w stosunku do, swojego poprzednika, 7. Programu Ramowego. Wprowadzono jednolity zestaw reguł dla wszystkich typów projektów a przede wszystkim ułatwiono zasady dotyczące kontroli finansowych i audytów. Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych do Komisji Europejskiej należy przedłożyć tylko w momencie sporządzania końcowego sprawozdania, jeśli dofinansowanie jest wyższe lub równe 325 000 EURO. Podatek VAT stał się kosztem kwalifikowalnym dla instytucji, które nie mogą odzyskać go z własnych państwowych systemów fiskalnych. Dofinansowanie KE do kosztów bezpośrednich projektu wynosi do 100%, zaś ryczałt na koszty pośrednie 25%. Horyzont 2020 oferuje wsparcie każdego etapu w zakresie powstawania oraz wdrażania i komercjalizacji technologii: • badania pionierskie, podstawowe, stosowane, • prototypowanie, • demonstracja, • komercjalizacja. Program Horyzont 2020 daje możliwość uczestnictwa m.in. w następujących schematach: • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna, • bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia, • inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport, • działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami, • integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa. Projekty badawcze i innowacyjne Projekty te realizowane są w konsorcjach składających się z min. trzech partnerów pochodzących z trzech różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Są to projekty, których cele, rezultaty oraz obszary badawcze zdefiniowane są w Programach Pracy. Projekty badawcze dofinansowywane są do 100%. Ich celem jest ustanowienie nowej wiedzy lub zbadanie wykonalności nowej technologii, produktów, procesów bądź usług. Projekty innowacyjne finansowane są do 70% (lub do 100% dla podmiotów non-profit). Ich zadaniem jest przygotowanie technologii do wdrożenia przez m.in.: przygotowanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów i powielanie rynkowe. Instrument MŚP Instrument skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek. Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu umożliwia skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (faza III). Wsparcie oferowane jest w formie grantów dla fazy I i II (poziom dofinansowania do 70%) oraz bezpłatnego coachingu. Instrument MŚP realizowany jest przez pojedyncze MŚP lub konsorcjum. 4

[close]

p. 5

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii HighTECH Szybka ścieżka do innowacji Szybka ścieżka dedykowana jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynek. Ten typ akcji wymaga konsorcjum projektowego (3-5 podmiotów), które pozwoli na zbudowanie trwałej współpracy, jak również dotarcie do nowych rynków. Niewątpliwą zaletą jest szybsza, w porównaniu z innymi projektami, ewaluacja (time-to-grant wynosi 6 miesięcy). Projekty będą dofinansowane na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych. Projekty badawczo-szkoleniowe Granty badawczo-szkoleniowe w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie umożliwiają rozwój kariery naukowej młodym bądź doświadczonym badaczom. Organizacjom, w tym przedsiębiorstwom, ten rodzaj grantów zapewnia rozwój innowacyjnych pomysłów, nawiązanie i pogłębienie międzynarodowej współpracy z instytucjami badawczymi oraz wywodzącymi się z sektora pozaakademickiego. Tematy projektów określane są przez wnioskodawców. MŚP zainteresowane zatrudnieniem naukowca ma możliwość jego zaproszenia na okres od 12 do 24 miesięcy jako instytucja goszcząca realizująca indywidualny projekt badawczy lub przyjęcia go na staż do 6 miesięcy. MŚP zainteresowane współpracą z europejskimi instytucjami badawczymi lub przedsiębiorstwem z kraju pozaeuropejskiego może uczestniczyć w projektach RISE, mających na celu wymianę wiedzy i wypracowanie nowych rozwiązań, produktów i usług. Polegają one na wymianie pracowników pomiędzy instytucjami tworzącymi konsorcjum projektu. Dostęp do infrastruktur badawczych Program Horyzont 2020 oferuje możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych dzięki działaniom integracyjnym, tj.: przeprowadzenia badań w czołowych europejskich laboratoriach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury. Fundusze projektów pokrywają koszty badań, podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku (do 3 miesięcy). Można także wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Inne projekty umożliwiają bezpłatny dostęp do infrastruktury informatycznej (superkomputerów, specjalistycznych i globalnych sieci czy wielkich baz danych). Istnieje jeszcze wiele innych możliwości udziału w programie Horyzont 2020, jeśli więc masz pomysł na projekt badawczy ale nie wiesz czy pasuje on do wymagań Komisji Europejskiej, skontaktuj się z nami. Znajdziemy właściwą dla Ciebie ścieżkę w programie Horyzont 2020 lub wskażemy inne źródło finansowania. Katarzyna Banyś k.banys@wctt.pl www.rpk.wroclaw.pl 5

[close]

p. 6

Politechnika Wrocławska HighTECH Nowa faza realizacji projektu na lata 2015-2016 Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network (EEN) jest siecią wspierającą współpracę europejskich przedsiębiorstw. Została ona utworzona przez Komisję Europejską i przez nią jest współfinansowana. Działania sieci w Polsce są możliwe dzięki wsparciu krajowego finansowania, udzielanego przez Ministerstwo Gospodarki. Celem nadrzędnym sieci jest wspieranie innowacyjnego rozwoju i internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zgodnie ze strategią Unii Europejskiej, zmierzającej do zwiększenia rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zatrudnienia w nowoczesnej gospodarce. Działaniami sieci objęte są wszystkie kraje UE, oraz inne kraje, zarówno europejskie, nie będące członkami Unii, jak i poszczególne kraje z Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, obu Ameryk i Oceanii. Z końcem 2014 roku sfinalizowaliśmy 7 letnią (2008 - 2014) realizację Enterprise Europe Network w Zachodniej Polsce. W tym okresie całe konsorcjum obsłużyło łącznie 4700 klientów, przy czym WCTT obsłużyło 850 klientów z Dolnego Śląska. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jako koordynator konsorcjum „West Poland” będzie nadal realizowało usługi Enterprise Europe Network wraz z dotychczasowymi 8 partnerami. Zasięg geograficzny pozostaje również niezmieniony a obejmować będzie województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Najważniejsze dotychczasowe usługi Enterprise Europe Network to: • przygotowanie profili poszukiwania współpracy handlowej, technologicznej lub badawczej, • prawne wsparcie procesu negocjacji umów pomiędzy firmami polskimi a zagranicznymi, • doradztwo prawne w ramach międzynarodowej współpracy firm, • konsultacje dotyczące praw własności intelektualnej, • przeprowadzanie audytów technologicznych, marketingowych oraz badań wybranego rynku zagranicznego, • udzielanie odpowiedzi na zapytania związane ze specyfiką różnych rynków zagranicznych, • organizowanie wyjazdów na spotkania brokerskie, targi, misje gospodarcze, itp., • organizowanie szkoleń tematycznych, • pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności innowacyjnej. Od początku 2015 roku, Enterprise Europe Network oferuje dodatkowo dwie nowe usługi - coaching i mentoring. Są one przeznaczone dla firm zainteresowanych rozwojem innowacyjności lub ulepszeniem systemów zarządzania innowacjami. Usługi te są powiązane z programem SME Instrument, funkcjonującym w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Program Instrument dla MŚP (ang. SME Instrument) Jest to narzędzie finansowania innowacji na poziomie europejskim. Dla konkursów w ramach tego Instrumentu jako warunek konieczny ustalono 6-ty poziom gotowości technologicznej, który można zdefiniować następująco: technologia sprawdzona w warunkach odpowiadających warunkom rzeczywistym. Instrument obejmuje 3 fazy.  ‚ ƒ W fazie pierwszej firma może starać się o wsparcie w formie ryczałtu w wysokości 50 tys. euro na sprawdzenie, czy pomysł posiada potencjał rynkowy na poziomie europejskim. Faza ta może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Na tym etapie proces aplikacji polega na złożeniu wstępnego biznes planu (do 10 stron), opisującego zalety przedsięwzięcia, w którym jednocześnie przedsiębiorca wykaże świadomość zagrożeń oraz unikalność rozwiązania na poziomie europejskim. W drugiej fazie firma może starać się o dofinansowanie od 0,5 do 2,5 mln Euro, do wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, dla projektu trwającego od roku do 2 lat. Na tym etapie firma powinna rozwijać swój pomysł przez działania innowacyjne, takie jak: demonstracja, testowanie, pilotaż, skalowanie, miniaturyzacja itp. W ostatniej trzeciej fazie nie ma zapewnionego bezpośredniego wsparcia finansowego projektów. Przedsiębiorstwo może otrzymać jednak szerokie wsparcie w postaci dedykowanych szkoleń mentoringu w ramach sieci EEN. Możliwe będzie również ułatwienie dostępu do funduszy finansowania ryzyka dla udoskonalenia projektu, zmierzając do jego komercjalizacji. 6

[close]

p. 7

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Mentoring Celem usługi jest pomoc w poprawie zdolności zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach przy użyciu sprawdzonej metodologii IMP³rove, którą można zdefiniować jako trwałe zwiększanie efektywności zarządzania innowacjami. W ramach tej usługi przedsiębiorstwa mogą wziąć udział w procesie oceny zarządzania innowacjami. Usługa będzie obejmować następujące etapy: • identyfikacja potrzeb firmy, • ocena przedsiębiorstwa (potencjału innowacyjnego, zdolności do innowacji, możliwości wzrostu i rozwoju, możliwy wpływ na firmy, regionu), • analiza zarządzania innowacjami przy użyciu narzędzia IMP³rove, • opracowanie planu działań na rzecz eliminacji problemów w zarządzaniu innowacjami. Będzie on oparty na wynikach przeprowadzonej wcześniej oceny. Plan działania będzie zatem odpowiednio dostosowany do potrzeb i oczekiwań badanego MŚP, • przygotowanie raportu końcowego. Po otrzymaniu siedmiodniowego pakietu wsparcia, firma powinna sprawniej zarządzać wewnętrznymi procesami innowacyjnymi. Mentoring pomoże zatem w dostosowaniu wszelkich procesów firmy do jej strategii innowacyjności. Należy tu podkreślić kompleksowość tego wsparcia, które zakłada pomoc w zintegrowaniu strategii biznesowej z wizją rozwoju przedsiębiorstwa. Celem usługi jest zatem wzmocnienie potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. Adresatami usługi są małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają silne zdolności innowacyjne, a także ambicje i możliwości rozwoju, ale brakuje im strategicznych zdolności zarządzania innowacjami. Coaching Przedsiębiorstwa, które otrzymają dofinansowanie w ramach SME Instrument, otrzymują równolegle możliwość wsparcia przez wybranego przez siebie trenera (ang. Coach), który będzie szkolić firmę zarówno w trakcie Fazy I (3 dni doradztwa) jak i Fazy II (12 dni doradztwa). Należy tu podkreślić istotną rolę jaką w znalezieniu trenera i planowaniu współpracy z nim pełnić będzie sieć Enterprise Europe Network. Coaching ma na celu skupienie się na następujących 3 zagadnieniach dotyczących zarządzania MŚP: • rozwój działalności: skupienie się na identyfikacji, analizie i ocenie potencjalnych możliwości biznesowych, rozwoju skutecznej strategii marketingowej, • organizacja: wsparcie mające na celu mobilizację zasobów MŚP w celu zapewnienia skuteczności i wydajniejszej organizacji firmy, • współpraca: wspieranie MŚP w zakresie strategii zawiązywania partnerstw dla innowacyjnych projektów. Skorzystanie z pomocy trenera ma pomóc firmie w: • rozwinięciu produktu/usługi, na które uzyskała finansowanie, • zgłębieniu wiedzy z zakresu rynku docelowego, • ulepszeniu strategii zdobywania rynku, • zweryfikowaniu długofalowych planów komercjalizacyjnych, dotyczących przedmiotowego projektu. Trener – ekspert zaangażowany do w/w celów będzie rozumiał mechanizm rządzący danym rynkiem czy sektorem, a przede wszystkim strategie marketingowe skuteczne dla danej grupy produktów. HighTECH Zespół EEN w WCTT zachęca do skorzystania z oferowanych przez Enterprise Europe Network usług proinnowacyjnych. Wsparcie jakiego udzielamy pozwoli doskonalić proces innowacji zarówno poprzez poszukiwanie źródeł ich finansowania, jak również doskonalenie kultury innowacji wewnątrz firmy. dr inż. Marcin Jabłoński m.jablonski@wctt.pl www.westpoland.pl 7

[close]

p. 8

Wrocław, 13 maja 2015 Miejsce Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologi ul. Smoluchowskiego 48, sala konferencyjna 9.00 Rejestracja 10.00 Powitanie i wstępne wypowiedzi: Dyrektor WCTT, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, Przedstawiciel MNiSW, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miejski Wrocławia 10.20 Współpraca Politechniki Wrocławskiej z Gospodarką JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski 10.40 Działalność WCTT w okresie 20-lecia Dyrektor WCTT prof. dr hab. inż. Jan Koch 11.00 System wsparcia komercjalizacji wyników prac B+R stan obecny i perspektywa 2014-2020 Dyrektor Andrzej Kurkiewicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11.20 Wystąpienie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dra hab. inż. Krzysztofa Kurzydłowskiego 11.40 Przerwa Proces komercjalizacji na uczelniach – wystąpienia przedstawicieli następujących uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska 12.10 14.30 Dyskusja 15.15 Lunch Patronat: Na konferencję prosimy rejestrować się przez stronę www.wctt.pl HighTECH - biuletyn informacyjny Wydawca: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław e-mail: wctt@wctt.pl www.wctt.pl Zespół redakcyjny: Jan Koch Marcin Suchożebrski Marta Kamińska

[close]

Comments

no comments yet