Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Segéd-Kezek Magazin 8. szám (2010. január)

Popular Pages


p. 1

2010. január - 8. szám Az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény módszertani lapja

[close]

p. 2

Tartalom TÁMOP PÁLYÁZATI HÍREK képekben TÁMOP PÁLYÁZATI HÍREK képekben Inklúziót segítő szakmai műhely 2009. május Arany-hétfő „Fejlesztőeszközök házi készítése” c. műhelymunka Komplex tanulási zavarok 2009. november Arany-hétfő „Euritmia” Nyelvi készségek-, és képességek fejlesztése 2009. október – november Jó gyakorlatok megismerése, átvétele Tapasztalatcsere látogatások Szombathely - Korai Fejlesztő Központ Anyanyelvi játékok és feladatok Budapest - Mozgásjavító Általános Iskola Részképességek fejlesztése Budapest – Gyengénlátók Általános Iskolája Egészségnevelés Kaposvár – Siketek Általános Iskolája A családi háttér szerepe… Rendezvény 2009. szeptember Integrált Regionális Sportnap Mozgásfejlesztés Továbbképzések 2009. szeptember Szocioemocionális pedagógia terápia elsajátítása Könyvajánlás Verssarok, gyerekszáj 2009. szeptember, Barátság Háza Intézményi menedzsment felkészítése Hírek, információk 2009. december, Barátság Háza Az együttnevelés elmélete és gyakorlata 1

[close]

p. 3

Komplex tanulási zavarok Meghatározások *speciális tanulási nehézségek, teljesítményzavarok, amik az alap- kultúrtechnikák elsajátítása során jelentkeznek* Diszlexia/olvasászavar ( viszonyfogalom): Diszharmónia a gyermekkel szembeni jogos elvárások ( pl. a gyermek adottságai), az olvasás- írás tanítására szánt idő és gyakorlási mennyiség valamint az eredmény között.(Meixner, 1998). Diszgráfia/ írászavar, mely megnyilvánulhat: -az írás grafomotoros jellemzőinek zavarában (betűk felismerhetősége, produkciós sebesség, téri elrendezés, nagybetűk használata stb.) -fonológiai- nyelvi jellemzők zavarában ( nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás) -valamint a kettő együttes előfordulásában. Diszkalkulia/ számolászavar-aritmetikai készségek károsodása: -alapvető számtani műveletek elméletének megértési nehézsége, -matematikai jelek és kifejezések megértésének nehézsége vagy hiánya, -egyszerű matematikai műveletek elvégzésének nehézsége, -számok sorrendbeállításának nehézsége -számtani műveletek térbeli elhelyezésének zavara, -szorzótábla pontos megtanulása terén mutatkozhat. (folytatjuk) Nyelvi készségek-, és képességek fejlesztése Esettanulmány és fejlesztési terv beszéd és nyelvi elmaradással, nehézséggel küzdő többségi intézményben oktatott iskoláskorú gyermekről Sz. H. évismétlőként kezdte az első évfolyamot. Az előző évben két iskolába járt. Ahol tanulmányait kezdte, tantója „nem vette észre” tanulási nehézségét, ezért szülei elvitték magániskolába. Az év végi követelményeket nem tudta teljesíteni, így munkája előkészítőnek minősült, s egy újabb iskolakezdéssel kezdte tanulmányait. Problémája továbbra is fennállt, olvasása, írása, helyesírása nehézkes volt, így a felzárkóztatás stratégiáját felismert nehézségeihez igazítva kellett megtervezni. Jelen állapot: H. 10 éves fiú, kétszer járta az első osztályt (óvodában is visszatartották). Most második osztályos. Az apa esztergályos, faipari vállalkozó, érettségi vizsgája van. Az anya eladó, érettségizett. A család ép. Egy ideig a nagymamánál laktak. Most saját lakásuk van Székesfehérváron (55m2), anyagi körülményeik elfogadhatóak. Szabadidejükben szeretnek kirándulni. H. problémáját a tanulási nehézségben és étvágytalanságban fogalmazzák meg. A kisfiú kapcsolata az édesanyjával nagyon jó, az apával nehezebben jönnek ki. Nem szeret tanulni, egyedül játszani. Otthon csak videót néz. A szülők elvárása, hogy a 8. osztályt elvégezze és szakma legyen a kezében. Osztályzatai gyengék, mely miatt szomorúak, de elfogadják. 1. osztályban a Játékház, majd a Betűvásár c. tankönyvből tanult. Olvasni nem szeret. A leckét is úgy olvastatja fel. Olvasási nehézségét is a szülő vette észre. Számolási nehézségei is vannak, az óvodai matematikai foglalkozásokon nem vett részt. Érzelmi életére jellemző, hogy akaratos, makacs. Ugyanakkor érzékeny, zárkózott, merész vagány, de van mikor önfejű. Bizalommal van mások felé, derűs és segítőkész. A szülők sokat bátorítják, szükség esetén büntetik (TV-, bicikli eltiltás). A nevelésben az apa szigorú, az anya engedékenyebb. Napirendje a vele egykorúakkal megegyezik. Barátai alkalmiak a lakókörnyezetből, általában hasonló korúak. Vizsgálat értékelése röviden, fejlesztési program leírása Sz.H. súlyos diszlexia zavara feltételezhetően perinatális időszakban létrejövő idegrendszeri károsodás alapján (oxigén hiány), makacsul fennálló beszédhiba maradványtüneteként alakulhatott ki. Ehhez jött a számára nem megfelelően megválasztott olvasástanítási módszer, mely a zavarok erősödését eredményezte. A vizsgálat ideje alatt barátságos, de nyugtalan. Feladatvégzés közben figyelme gyakran elterelődik. Az általam elvégzett figyelemvizsgálat alapján az állapítható meg, hogy a 8 év feletti tanulók értékéhez viszonyítva H. figyelme jóval elmaradottabb életkoránál. Emlékezeti gyengeségére vall, hogy az utasítást többször ismételni kell, mert az előző kérdésre felel. 1. Pszichológiai vizsgálatában a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára támaszkodom. „Bp.-i Binet intelligencia- teszttel mérve értelmi képességei az átlagosnál gyengébbek, a normál övezeten belüli. Teljesítménye 7-9 éves szint között szórt. 2

[close]

p. 4

RAVEN (A, AB, B)teszttel elért összérték pontszám 20, mellyel 10 percentilis pontot meghalad, ez az eredmény életkorának nem megfelelő teljesítmény. Részképességeire vonatkozó további vizsgálata alapján: térbeli tájékozódó képessége, irányismerete nehezített. Nagymozgásai jobb oldali dominancia mellett megfelelően koordináltak, finommozgása gyengébben fejlett. Ujjérintése nehézkes, vizuomotoros koordinációja nem megfelelő. Auditív észlelése, emlékezeti funkciói sérültek. Időbeli tájékozottsága számolási készsége alacsony szintű.” Goodenough skála alapján mért RQ = 76! Emberalak ábrázolása a korának megfelelő szinttől elmarad. A figura aránytalan, kidolgozatlan. A rajzon a kartartás segítségkérő mozdulatra lendül föl. Jobbkezes, ceruzafogása helyes. 2.Pedagógiai vizsgálata a beszédmotorika, beszédészlelés és megértés, anyanyelv területén: Beszédkésztetése fokozott, szókincse szűk. Eseményképről mondatokat alkot, összefüggéseket segítséggel is nehezen talál meg. Olvasás: Meixner szűrőlapon össz. olvasási ideje 661mp.,54 hiba, mely súlyos olvasászavarra utal. Betűismerete bizonytalan. Sok betűt – különösen a kétjegyű mássalhangzókat – felcseréli: sz-z, b-d, gyny, ny-gy, ty-ny, gy-ty, ly-ty, gy-j, ty-j. A magánhangzók közül: ő-ó, é-e, a-ó, ó-ő. A szótagok, szavak folytatása is rendkívül nehézkes, sok hibát ejt. Rövid szöveg olvasásakor a mondathatárokat nem tudja betartani. Lassú tempóban, sok hibával, szótagolva, szóképesen olvas. Az olvasottak tartalmát segítő kérdés alapján is csak részben adja vissza. Az olvasás technikai nehézsége miatt nem tud figyelni a tartalomra. Írás: Írott és nyomtatott betűformát lemásol. A betűk alakja és nagysága szabálytalan és hibás. Kötése nem jó. Betű és szóköz ritmustalan, lendületesség megtörik. Írásképe rendezetlen. Helyesírás: Tollbamondásra rövid szövegeket sok és súlyos helyesírási hibával ír le. A szó és mondathatárokat, a hangok időtartalmát nem érzékelteti. Ékezeteket nem jelöl. A régóta fennálló tanulási zavar minimális viselkedészavarral társulva jelenik meg, mely megfigyelhető a tanítási órákon, iskolán kívüli foglalkozásokon, sőt a szülők elmondása alapján otthoni tevékenységek alkalmával is. Alapja figyelmének könnyű elterelhetősége. 3. Terápiás javaslat. A. Mikro beavatkozási modell Mivel H. ép értelmű- figyelemzavarához az egyenetlen képességstruktúra, gyenge részképességek és ellenőrzési funkciók társulnak-, ezért az általános iskolában kell oktatását megoldani. A tanítási órán differenciált tanulásszervezéssel, a minimum szint eléréséhez szükséges alapfeladatok analógián alapuló begyakoroltatásával kell vele foglalkozni. Tanítási órán kívül – mivel más fejlesztési formákat is igénybe vesz, lásd később – fejlesztési feladatul elsősorban a figyelem, valamint az észlelés és emlékezet intenzitásának, időtartamának, terjedelmének növelését tűzzük ki célul. A. Mikrobeavatkozási terv a következő a tanév hátralévő 3 hónapjára (heti 2 fejlesztő foglalkozás): 1. hónap Célterület 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 1-2. 2. hónap 3-4. 5-6. 7-8 1-2. 3. hónap 3-4. 5-6. 7-8 Vízuális észlelés fejlesztés alak-háttérdifferenciálás nagyságdifferenciálás formadifferenciálás konstanciák téri viszonyok Auditív észlelésfejlesztés hangdifferenciálás (irányok, időtartam. hangzás) Vizuális emlékezet fejlesztés tárgyfelidézés változásfelismerés Auditív emlékezet-fejlesztés Szó,-mondatfelismerés történetfelismerés Figyelemfejlesztés Figyelemtartás figyelemelőhívás figyelem terjedelme figyelem intenzitása X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3

[close]

p. 5

B. Makrofejlesztési terv Sz.H. más, mint a többiek, ezért törekedni kell arra, hogy társai elfogadják, segíteni kell őt a tantervi követelmények elsajátításában, a tanulási teljesítmény fokozásában. Ehhez iskolán kívüli szakmai csoportok segítségét is igénybe kell venni, s mivel a szülő is mindenben partner, így az ő közreműködése is nagyon fontos. 1. Intézményen belül: Logopédushoz heti 2 órában diszlexia-terápiára jár. 2. Intézményen kívül: Otthon egy tanító korrepetítor matematikából foglalkozik vele heti 2 órában b) Uszodába jár heti 1 órában c) A Nevelési Tanácsadóban AYRESterápián vesz részt heti 1 órában d) Időszakonként ideggyógyászhoz járnak kezelésre, ill. kontrollra (Ritalin nevű gyógyszert szed folyamatosan). a) Remélhető, hogy ez a sokoldalú megtámogatás meghozza a várt eredményt és kívánatos lesz a tanuló iskolai előbbrejutása. Készítette: Megyerné Fodor Zsuzsanna szakvizsgázott nyelv-, és beszédfejlesztő pedagógus Anyanyelvi játékok és feladatok Barkochba Kiszámoljuk a kérdezőt, aki kimegy a teremből. A játékosok tárgy, élőlény vagy fogalom témakörben kiválasztanak egy szót, ezt kell a kérdezőnek kitalálni. A kérdező sorban mindenkinek kérdéseket tesz fel, amire csak igennel és nemmel lehet válaszolni. A tanulókat rá kell vezetni arra, hogy kérdéseikkel fokozatosan szűkítsék a kört, amiben a szót keresni kell. Minden osztályfokon felhasználható gondolkodtató játék. Összegyúrt történetek A játékvezető két szövegből egyet készít úgy, hogy a két szöveg mondatait összekeverve gépeli le vagy ragasztja papírra. Annyi példányt kell készíteni, ahány párban akarjuk játszani. A párok megkapják a címekkel ellátott összegyúrt történetet. Egyikük az egyik, másikuk a másik történet mondatait próbálja sorba rakni. Ha az összegyúrt történet mondatait beszámozzuk, elég csak a számokat sorba rakni. Játszhatunk összekevert mondatcsíkokkal is. A mondatokat leíratni nem szerencsés akkor, ha időre vagy versenyszerűen játszunk. Ez a játék fejleszti a szövegértő képességet, a gondolkodást és a figyelmet. Szövegrekonstruálás A kiválasztott szöveget vágjuk össze pl. mondatonként, bekezdésenként vagy tetszőleges alakban. Lehet a szövegre foltokat is helyezni, festeni. Feladat a szöveg rekonstruálása. Lehet versenyszerűen, időre, párosával vagy kiscsoportban játszani. Legegyszerűbb, ha egyforma prospektust, újságot, reklámszöveget használunk. Ez a játék fejleszti a gondolkodást, figyelmet és a szövegértést. Csak a végét! A társaság első tagja mond egy összetett szót. A másodiknak egy olyan összetett szót kell mondania, amelynek az első tagja azonos az előző szó utolsó tagjával, pl. vaskapu-kapufa-favágó-vágószerszámszerszámolaj stb Lehet írásban, időre is játszani. Jól fejleszti a gondolkodást. Szólánc Sok változata van. A lényeg az, hogy mindenkinek egy szót kell mondania/írnia bizonyos szabály szerint. 1. Kiválasztunk egy hangot/betűt és olyan szavakat kell gyűjteni, ami ezzel kezdődik. Lehet szűkíteni a kört pl. csak főneveket, élőlényeket, híres embereket, földrajzi neveket stb lehet mondani. (Ország-város játék) 2. A kiválasztott hanggal/betűvel végz ődjön a szó. 3. Amilyen betűvel végződik a szó, a következő azzal kezdődjön. 4. Minden szóban kétszer forduljon elő a betű. 5. Érdekes betűkapcsolatok gyűjtse. Pl a szó közepén legyen „rf”: karfiol, férfi, morfium stb 4

[close]

p. 6

Szólánc másképpen A játékvezető mond egy szót és továbbadja a labdát a következő játékosnak, aki elismétli a szót és hozzátesz egy másikat. A következőnek már mind a két szót el kell ismételnie, és egyet hozzátenni. Addig játsszuk, amíg valakinél meg nem szakad a lánc. Ilyenkor megkérdezhetjük: ki figyelt, ki tudja? Nehezíthetjük úgy a játékot, hogy nem sorba dobjuk a labdát. Emlékezet és figyelemfejlesztő játék. Találd ki! A gyerekek körbe ülnek, a kérdezőt kiszámoljuk és kimegy a teremből. Kiválasztunk egy tárgyat, ennek a nevét kell kitalálni. A kérdezőt behívjuk. Feltesz egy kérdést. Mindenki ugyanerre a kérdésre válaszol, csak kicsit másképpen. Pl. Hol található? fán, asztalon, a számban, üzletben stb (alma). Az válaszol jól, aki igazat mond, de a feleletéből nem lehet rögtön kitalálni, hogy miről van szó. A kérdező felteszi következő kérdést. Így megy a játék addig, amíg a kérdező ki nem találta a szót. Nehezíthetjük a játékot úgy, hogy csak meghatározott számú kérdést lehet feltenni. A játék jól fejleszti az analizáló-szintetizáló képességet. Kakukktojás 1.Megadunk néhány szót pl alma, barack, paprika, citrom .Az egyik nem illik a többi közé. Melyik? Miért? Elegendő, ha négy szót adunk meg. Kisebb gyerekeknél eleinte kezdhetjük három szóval. Ezt a játékot rajzos formában, tárgyakkal vagy - nagyobbaknál - írásban is játszhatjuk. 2.Mindenki kap egy szót (képet, rajzot, tárgyat), amihez neki kell kakukktojás-rejtvényt készíteni. Egymás feladatait kell kitalálni. A magyarázat, indoklás sose maradjon el! Ez a játék jól fejleszti a gondolkodást és a kifejez őkészséget. Segíti a csoportosítás, általánosítás, rendszerezés képességét. Memória A memória játékokkal sokféle párosítást lehet gyakorolni, pl azonos képek, ellentétpárok, kis- és nagybetűk, írott-nyomtatott betűk, szavak, szó-kép, szám és mennyiség, szorzótábla, római számok stb. Minden kártyának legyen párja. A kártyákat összekeverjük, lefelé fordítva kirakjuk. Mindenki két kártyát húzhat egymás után. Ha párt talált, kiveheti a többi közül, majd húzhat még kettőt. Az győz, aki a legtöbb párt összegyűjti. A párok keresésével fejlődik az emlékezőtehetség, figyelem, éppúgy, mint a matematikai, anyanyelvi tudás. Lehet játszani egyedül, de párban, vetélytárssal, időre is. Folytasd a sort! A játékvezető elindít egy sort, ezt kell folytatni. Pl banán, narancs, alma… Minden gyermeknek egy új szót kell hozzátenni, gyorsan haladunk, aki sokat gondolkodik, vagy már hallott szót mond, kiesik vagy zálogot ad. A végén a játékvezető megkérdezi, hogy mi volt a szabály. Ötletadóként felsorolunk néhány főfogalmat - gyűjtőfogalmat: állat, háziállat, vadállat, gyümölcs, zöldség, szerszám, jármű, játék, élelmiszer, bútor, rovar, bolygó, hangszer, foglalkozás, színek, virág, tantárgy, tulajdonság, sportág, ékszerek, növény… Varázsdoboz Ez itt egy varázsdoboz. Sok minden vagy sok mindenki belefér. Pl Zsuzsi belefér. Ági is, anyu is. Apu már nem. Karcsi vajon belefér? Mindenki sorban mond szavakat, a játékvezető megmondja, hogy ki vagy mi fér bele. Ki kell találni a szabályt. A megadott példában a lányok beleférnek, a fiúk nem. Bármilyen gyűjt őfogalom szerint lehet játszani. Pl. csak a háziállatok, csak a piros színűek, bármi, csak a zöld színűek nem stb A szabály lehet anyanyelvi jellegű is Pl. bármi belefér, amiben nincs e betű, csak a „k”hanggal kezdődő tárgyak férnek bele stb. Nagyobb gyerekek játéka. Fejleszti a gondolkodási képességeket. Meseszövés A gyerekek nagyon szeretik a meséket. Különösen érdeklődőek, ha ők maguk találhatnak ki új meséket. A meseszövés csoportos mesekitalálás. A játékvezet ő mond egy bevezető mondatot. A mellette ülő gyerek folytatja a megkezdett gondolatot. Sorban mindenki tovább fűzi a mesét, végül egy önálló történet alakul ki. A meseszövésnél arra kell vigyázni, hogy ne ismert mesét mondjanak el a gyerekek, hanem önálló elképzeléseiket, gondolataikat fogalmazzák meg. Kezdetben vagy kisebb gyerekeknél képekkel, bábokkal segíthetjük a mesekitalálást. A játék másik fajtája, ha megadott szereplőkre vagy témára kell történetet kitalálni. A meseszövés gondolkodás- és képzeletfejlesztő játék, minden korosztályt jól szórakoztat. Erről jut eszembe A játékosok körbe ülnek. Az első mond egy szót. A mellette ülőnek olyan szót kell mondania, ami kapcsolatos az előző szóval, tehát arról jutott az eszébe. Ha a kapcsolat nem nyilvánvaló, bárki rákérdezhet az összefüggésre. Ha a játékos nem tudja a kapcsolatot megmagyarázni kiesik vagy zálogot ad pl. labda, rét, fa, cseresznye, víz (a cseresznyét meg kell mosni), hajó, kémény, füst, stb. Kicsik, nagyok szívesen játsszák. A játék jól fejleszti az absztrakciós és asszociációs képességeket. Fekete, fehér, igen, nem A játékvezető sorban mindenkinek kérdéseket tesz fel. A válaszban nem szabad szerepelnie a cím szavainak. Pl. Szeretsz moziba járni? Szeretek. Kérsz egy puszit? Adjál. stb Aki kimondja a letiltott szó egyikét zálogot ad. Beszéd- és figyelemfejlesztő játék. Levegő, föld, víz 5

[close]

p. 7

A játékosok körbeülnek. A játékvezető a három szó közül / levegő, föld, víz / az egyiket mondja és rámutat valakire. Olyan állatnévvel kell válaszolnia (közlekedési eszköz, növény stb) amilyen a megadott közegben előfordul. Pl. levegő-fecske, víz-bálna, föld-kutya stb Aki nem tud válaszolni vagy téveszt kiesik / zálogot ad /. Kisebb gyermekek játéka. Más fogalomkör szavaival nagyobbak is játszhatják. Pl. ragadozó- növényevőrovarevő, tanszer- gyógyszer- fűszer, főváros- városfalu, tenger- folyó- tó stb. A játék elősegíti a gyors asszociációk kialakítását, fejleszti a gondolkodást. Mondatlánc A kezdő játékos mond egy rövid mondatot. A mellette ülő megismétli és hozzátesz egy szót. Mindig csak egy szóval bővülhet a mondat. Nem baj, ha tréfás vagy eröltetett lesz. Sok nevetésre ad alkalmat. Vigyázzunk, hogy a mondatunk értelmes maradjon. Nem könnyű játék, minél többen vagyunk, annál hosszabb lesz a mondatunk, és nagyon kell figyelni a névelőkre! Hol járunk, mit csinálunk? A játékvezető mond egy fogalmat, vagy főnevet: gyógyszertár, piac stb. és a gyerekeknek olyan szavakat kell mondaniuk, amelyek kapcsolódnak ehhez a fogalomhoz. A fogalmi gondolkodás fejlesztésének egyszerű játéka. A szókincs fejlesztésére is alkalmas. Inkább kisebb gyermekek számára ajánljuk, de ha sikerül nehéz szót kitalálnunk a nagyobb gyerekeket is " megmozgathatjuk" vele. Gyorsan haladjunk, ne legyen hosszú a gondolkodási idő! Figyeld a végét! Ez egy láncjáték, labdával. Lehet sorban haladni, de a figyelemkoncentrációt jobban fejleszti, ha összevissza dobjuk a labdát. A játékvezet ő azt mondja: a te szavad azzal a betűvel kezdődjön, amivel az enyém végződik: padlás - sárga - arany. Nehezebb változata: a te szavad azzal a szótaggal kezdődjön, amivel az enyém végződik: kályha - hajó - jóság. Lehet játszani szóban, írásban. Fejleszti a helyesírási készséget, és a szótagolás képességét is. Üzenet Az egyik játékos az „Adó" álljon a másik játékos a „Vevő" háta mögé, és rajzoljon egy nagyméretű betűt a hátára. A Vevő feladata, hogy felismerje a betűt. Ha a Vevő nem tudta kitalálni a feladványt, akkor az Adó írja fel ismét. Ha a Vevő megfejtette a feladványt, akkor cseréljenek szerepet. Ha ez már jól megy, akkor nehezítsünk a feladaton, és rövid szavakat, számokat, képeket stb is rajzolhatunk. A játékot nem csak két személy játszhatja, hanem többen is. Ekkor álljanak sorba, és mindenki azt a betűt vagy szótagot írja az előtte álló hátára, amit a saját hátán felismert. Válogatta: Mészárosné Törzsök Zsuzsanna gyógypedagógus Részképességek fejlesztése A dominancia vizsgálata Egy régebbi vizsgálatommal bebizonyítottam, hogy összefüggés található a gyerekek lateralitása és 1. tanulási problémájuk között. Ezért szükséges, hogy 2. mi magunk is mérni tudjuk a dominacia kialakulásá3. nak problémáit. Ez alkalommal ehhez szeretnék se4. gítséget nyújtani vizsgálati módszerem bemutatásá5. val. 6. A felméréshez a Harris-féle laterális dominancia 7. teszt Vayer által gyerekekre kifejlesztett változatát 8. használtam. A lateralizációt kézre, lábra, szemre 9. irányulóan figyeltem meg. 10. A vizsgálathoz használt eszközök: Kézdominancia: kislabda, óra, deszkalap, szög, kalapács, fogkefe, fésű, olló, kés, papír, ceruza, papír 1. zsebkendő, ajtókilincs. 2. Lábdominancia: gumilabda. 3. Szemdominancia: 1 db kislabda, 1 db 18x 25 cmes kartonlap, közepén 2,5 cm átmérőjű lyukkal, 1 db kartoncső, 1 db kaleidoszkóp. 1. A vizsgálatok leírása, értékelési szempontok: Kézpreferencia: a vizsgálatot asztalnál ülve végezzük, a tárgyakat középről veszi el a gyermek. Instrukciók: Vedd el a labdát az asztalról! Húzd fel ezt az órát! Verd be a szöget a falapba! Mosd meg a fogad! Fésüld meg a hajad! Nyisd ki az ajtót a kilinccsel! Fújd ki az orrod! Vágd el ezt a papírlapot az ollóval! Vágd el ezt a gyurmát a késsel! Írd erre a papírlapra a neved! Lábpreferencia: a labdát a gyermek lába elé középre helyezem. Instrukciók: Gurítsd ide hozzám a labdát! Vezesd ide hozzam a labdát! Rúgj egy nagyot a labdába! Szempreferencia: Instrukciók: Tartsd kinyújtott kézzel magad előtt ezt a kartonlapot! Most tartsd magad elé, közelítsd a szemedhez, és nézd meg a lyukon keresztül a kislabdát! Nézd meg a kislabdát a papírhengeren keresztül! 6

[close]

p. 8

Nézz bele a kaleidoszkópba! Értékelés: Kézdominancia: a feldolgozásnál csoportokat alkotunk a következ ők szerint: erős jobb kézdominancia: 10-9 jobb válasz esetén mérsékelt jobb kézdominancia 8-7 jobb válasz esetén kevert kézdominancia: 6-4 jobb válasz esetén mérsékelt bal kézdominancia 3-2 jobb válasz esetén erős bal dominancia: 1-0 jobb válasz esteén Lábdominancia : 2 csoportot alkottam. jobb, ha három válaszból legalább 2 jobb, bal, ha három válaszból legalább 2 bal Szemdominancia: itt is két csoportot alkottam. jobb szemdominancia, ha három válaszból legalább2 jobb, bal szemdominancia, ha három válaszból legalább 2 bal A vizsgálatok kiértékelése kor megállapíthatjuk a jobb vagy bal preferáltságát. Keresztezett a domi- nancia, ha a preferált szem és kéz az ellentétes oldalon van. Kevert, vagy nem teljes a dominancia, ha a gyermeknél nem állandósul az egyik kéz/szem/láb preferálásában sem. Ha a két oldal preferálása közelít egymáshoz kétoldaliságról beszélünk. A vizsgálatok rögzítése az alábbi táblázat szerint történhet: Kéz bal jobb Labdadobás Óra húzás Szög beverése Fogmosás Hajfésülés Kilincsfordítás Orrfújás Vágás ollóval Vágás késsel Írás Spitzmüller Gyuláné gyógypedagógus Labdagurítás Labdavezetés Labdarúgás Szem bal jobb Labdafixálás I. Labdafixálás II. Kaleidoszkópba nézés Láb bal jobb Egészségnevelés Kutatási eredmény bemutatása autizmus spektrum zavarral érintett családok egészségtudatos életmódjáról A hazai és nemzetközi kutatások ma Magyarországon mintegy 60000-re becsülik az autisták számát. A nemzetközi gyakorlat szerint, az elfogadott gyakoriság a populációban 10-20% körül becsülik, nálunk itt jóval magasabb ez az arányszám. Ennek a magas számnak az oka feltehetően a szélesebb és fejlettebb vizsgálati módszerekkel magyarázhatók. A fiú-lány arány átlagosan 3,5 - 4 : 1, azaz a fiúk érintettsége jóval magasabb. Hipotézisek: - Szülő mozgásszegény életmódjának egyik következménye, hogy az autista gyermek sem megfelelően kialakult fizikai aktivitással bír. - Autizmus spektrum zavarral élő rendszeresen étkező gyermekek, jelentős része túlsúlyossá válik a serdülőkor végére, melynek egyik befolyásoló tényez ője a rendszeres fizikai aktivitás hiánya. - Az autizmussal élő gyermekek szülei számára több segítséget, és lehetőséget kell biztosítani az egészséges életmód formáinak a fenntartása érdekében. - Kutatásom kérdőíveit Kocsis Alajos (érintett szülő) segítségével sikerült elküldeni az autizmussal élő gyermek szülei (700 fő) részére küldtem el. -A vizsgálati mintát a 350 főtől visszakapott kérdőív jelentette, melyből 303 volt értékelhető. Területei lefedettsége országos szintű. A vizsgálat felvétele 2009. 01.31- 02.29. között történt. - A vizsgálatban való részvétel önkéntes és anonim volt. - 29 kérdésből álló kérdőívet készítettem, melyben az alkalmazott kérdések strukturált és félig strukturáltak - A kérdőív 3 részre tagolható: I. Szocio-demográfiai adatok II. Fizikai aktivitásra vonatkozó kérdések III. Táplálkozási szokásokra vonatkozó kérdése Számításokat végeztem a függő paraméterek vizsgálata tekintetében, vizsgáltam az adott változók, szórás és szórásnégyzet adatait. Az egészség index számításakor variancia analízist végeztem. Statisztikai vizsgálatomban az átlag BMI és az egészség index kapcsolatát vizsgáltam, hogy kimutassam a koherenciát a két független változó között, ennek bizonyítására kétmintás t- próbát végeztem. A számítások a független változók a BMI és az egészségindex tekintetében történtek. Megvizsgáltam a lakóhely, az átlag BMI és az egészség index kapcsolatát, melyben szignifikáns különbséget kerestem, a különböző települések között a BMI tekintetében nem mutatható ki, viszont a szá- 7

[close]

p. 9

mított egészség index alacsonyabb a városban, illetve a vidéken élők tekintetében, melyet az egészség index 0,80 index alacsonyabb. Az átlag BMI is ugyancsak ebben a kategóriában a legalacsonyabb. 0,74 P<0.01 0,70 0,60 G y a k o r i s á g 0,50 0,40 P<0.01 0,30 0,26 0,20 0,10 0,00 Gyermek-Igen Gyermek-Nem Testmozgás csökkenése jellemez. A fenti ábrán látható, hogy azok a gyerekek, akik nem végeznek rendszeres testmozgást az átlag BMI szignifikánsan magasabb, mint azoké a gyerekeké, akik végeznek testmozgást. Attól függetlenül, hogy a szülő végez vagy nem rendszeres testmozgást, a gyermekek átlag BMI-je akkor is szignifikánsan alacsonyabb, mint azon gyerekek BMI-je, akik sem a szülővel, sem önállóan nem végeznek semmilyen testmozgást. Hasonló tendencia mutatható ki, ott is ahol a szülő és gyermekek együtt végeznek rendszeres testmozgást. Említést szeretnék tenni a szülők egészségmegőrző attitűdjéről. A szülők 70% fontosnak tartja a rendszeres testmozgást és az egészséges táplálkozást, 24% a rendszeres étkezést tartja fontosnak, valamint a szülők 3% csak a rendszeres testmozgást részesíti előnyben. Az egészséges táplálkozás tudatát, az adatok nem támasztották alá, az átlag BMI adatok között szignifikáns különbség nem mutatható ki. Annak ellenére, hogy a szülők 70% megpróbál odafigyelni az egészséges táplálkozásra, és a rendszeres testmozgásra, annak ellenére a BMI adatok nem ezt támasztják alá. A BMI tekintetében szignifikáns különbség nincs az egészségtudatos attitűddel rendelkező és a kevésbé rendelkező szülő között. Az egyetlen különbség az egészség index tekintetében figyelhető meg, azoknál, akik családi okok miatt nem tudják az egészséges életmódot biztosítani gyermekeiknek, az egészség Az egészség index még azoknál a szülőknél alacsonyabb, akik már hallottak róla, ellentétben azokkal a szülőkkel, akik tökéletesen informáltnak vallották magukat. Kutatásom kimutatta, hogy azoknál a családoknál, ahol sem a szülő, sem a gyermek nem végez rendszeres testmozgást, nagyobb mértékben merülnek fel súlyproblémák. Szignifikáns különbség jelenik meg, a gyermekek BMI értéke között, akik végeznek, és azok a gyermekek között, akik nem végeznek rendszeres testmozgást. A szülök tájékozottsága nem megfelelő, melyet az autista gyermekek átlagos BMI adatainak vizsgálatakor kimutattam. Javaslatom, közös családi tanácsadási foglalkozásokra és fejlesztő programokra alapulna. Fejlesztő szakemberekből kialakított team melyben: – gyógypedagógusok – egészségfejlesztők – dietetikusok – testnevelők – pszichológusok vennének részt. Cél: a magyarországi gyakorlatban hiányzik a szülők terápiája, ezért nem kellően informáltak a rendszeres testmozgás és azok változatos alkalmazása terén. Ennek érdekében olyan komplex tanácsadási, és fejlesztő programcsomag kialakítása szükséges, amelyben az autista gyermek és egyben a szülők terápiája együttesen alkalmazható lenne. Szómagyarázat: 1,10 Egészséges táplálkozás alapelveinek ismerete BMI függvényében 30,00 1,078 1,069 25,00 1,045 20,00 1,06 1,08 1,04 E g é s z s é g I n d e x B M I 1,02 15,00 1,00 0,980 10,00 0,98 0,96 5,00 0,94 21,60 0,00 Hallott már róla Kevés információja van ezen a téren, és érdekelné Ezen a téren már tökéletesen informált Családi okok miatt nincs módja ezzel foglalkozni 21,55 21,05 20,63 0,92 Ismeretek Átlag BMI Egészség Index 8

[close]

p. 10

A testtömeg-index (BMI), vagy Body Mass Index statisztikai mérő, amely összehasonlítja a személy súlyát és magasságát, mely gyermekek és felnőttek között nem azonosan számolandó. Az egészséges testsúly kiszámítására leggyakrabban használt diagnosztikai eszköz azonosítására populáción belüli, általában az egyének alultáplált, túlsúlyos vagy elhízott állapotát lehet kiszámítani. Köszönetet szeretnék mondani konzulensemnek, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusának DR. Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriettének kutatásomban nyújtott szakmai segítségéért. Borsodi Gyöngyi Anna – Pécsi Tudományegyetem Egészségfejlesztő szakán végzett hallgató 2009. – Székesfehérvár-i Arany János Ált. Iskola és Speciális Szakiskola EGYMI, autista tagozatán gyógypedagógus asszisztens E-mail: borsodi.borsodi@gmail.com Fenti kutatás eredményét más célra felhasználni, ill. terjeszteni csak a szerző előzetes hozzájárulásával lehetséges. A családi háttér szerepe a tanulásban akadályozott gyermekek szocializációjában és személyiségfejlődésében A szocializáció manapság gyakran emlegetett fogalom a pedagógusok, pszichológusok, szociológusok körében. Az ember élete során rengeteg csoporthoz, közösséghez tartozik, s minden csoporthoz másmás módon viszonyul, figyelembe veszi a csoport értékrendjét, szokásait, s igyekszik alkalmazkodni hozzájuk- ez a szocializáció, melyet több tudós definiált. Bagdy Emőke megfogalmazásával bizonyára mindenki találkozott már: „ A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat.” (Bagdy: Családi szocializáció és személyiségzavarok 2002,11.) A szocializáció több területen zajlik, melynek első és legfontosabb lépcsőfoka a család. A gyermek, amikor megszületik, nem választhat családok között, egyszerűen abban az adott világban kell felnőnie, amelyet neki szánt a sors… Szülei, ahogy gondoskodnak róla, ahogy nevelik, biztosítják számára a fizikai, érzelmi és értelmi fejlődéséhez szükséges feltételeket, lenyomatot hagynak a gyermekben. Minden tapasztalat, minden élmény, legyen az boldogsággal teli, vagy éppen szomorú, mind-mind tükröződik a gyermek viselkedésében. Napjainkban a családban folyamatos változások mennek vége, alkalmazkodva a megújuló gazdasági és társadalmi elvárásokhoz. Ezek a változások nagy hatással vannak a gyermek személyiségfejlődésére és szocializációjára. Tanulmányom kiinduló feltételezései a következők voltak: - Az anyagias világ szükségszerűen a család értékrendjét átalakítja, mely együtt jár a gyermek értékrendjének változásával. - A tanulásban akadályozott gyermekek- főként a családjuk szociokulturális helyzetéből adódóan- beszűkült élettérrel rendelkeznek, ezáltal szocializációjuk nem lehet teljes. Célom az volt, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek családi hátterének vizsgálatával annak hatásait megismerjem. Szülői reakciók: Általánosságban elmondható, hogy ha a szülők szembesülnek gyermekük akadályozottságával, a gyász szakaszain (magány, hitetlenség, tagadás, bűnbakképzés, alkudozás, végül elfogadás) mennek keresztül, kisebb-nagyobb sikerrel. A trauma feldolgozása után a szülői magatartásban változások mennek végbe. Többségük, látva gyermekük fejleszthetőségét és fejlődését- fokozatosan beletörődnek sorsukba, megnyugvást találnak. Előfordulhat azonban - mint elhárító mechanizmus - hogy túlzott féltő magatartást tanúsítanak gyermekük irányába. Ebben az esetben a szülő nem tudja felvállalni, hogy elégedetlen gyermekével, viszont belül ezt érzi - s ennek hatására igyekszik mindent megtenni, csakhogy a társadalom fel ől ne kapjon negatív bírálatot. Ez a magatartás nemcsak a gyermek önállótlanságához, hanem szociális terének beszűküléséhez vezethet, hiszen az ilyen családban felnövekvő fiatal családján kívül korlátozott számú interakciós közeggel találkozhat, s tapasztalatszerzése gátolttá válik. A szociális tükör működése: Bármit teszünk, környezetünk folyamatosan visszajelzéseket küld annak helyes, vagy helytelen voltáról. A tanulásban akadályozott gyermekek számára saját családjuk a meghatározó visszajelző, reagáló miliő; a család az a tér, mely leginkább befolyásolja énképük alakulását. A szülők gyakran tévesen ítélik meg gyermeküket, mely tolódhat negatív és pozitív irányba is. Amennyiben túl sokat képzelnek a fiatalról, az elvárások magas szintre emelkednek, melyeknek képtelenek eleget tenni, így kudarcok sorával szembesülnek. Az irreális elképzelések önmagukról, jövőjükről későbbi szociális kapcsolataik során fájó élményekkel járnak. Az alulértékelt gyermek esetében szintén torzult énkép alakulhat ki, hiszen sajnálatból, féltésből olyan feladatok elvégzése alól is felmenti a szülő őket, melyeket könnyedén megoldhatna. Ez a típusú gyermek előbb-utóbb el is hiszi magáról, hogy képtelen bizonyos dolgok elvégzésére. A sérültség miatt egyébként is ott lebeg a 9

[close]

p. 11

gyermek lénye fölött a személyiségéből származó akadályozottság, de ha ezt tükrözi a közvetlen környezete is, értéktelennek fogja érezni magát, mely énképében visszafordíthatatlan frusztrációt okoz. Látható, hogy mekkora a felelőssége a szülőknek ebben a folyamatban, s persze nekünk, pedagógusoknak kell sugallni a helyes utat mind a szülők, mind a gyermekek irányába. Az értékek átadása: A gyermekek értékrendje a szülők értékrendjéhez nagyon hasonló, hiszen az azonosulás során nemcsak viselkedési és magatartásmódokat sajátítunk el, hanem az értékorientációt is. A szegregált intézménybe járó gyermekek többsége hátrányos szociális helyzetű családokból származik. Jövedelmük alacsony, mely összefügg aluliskolázottságukkal. A munkanélküliség, a folyamatos létbizonytalanság az anyagi javak hajszolását teszik előtérbe, melyek beleivódnak a gyermek személyiségébe is, ezáltal pedig értékrendszerük az anyagi természetű értékek irányába tolódik. Tanulmányom alátámasztásához kérdőíves felmérést készítettem, melyet 8. osztályos fiatalok töltöttek ki. A vizsgált csoport szegregált intézményben tanul, a kontroll csoport pedig normál tantervű, többségi iskolába jár. A kérdőívek feldolgozása után a két csoport között jelentős eltérést tapasztaltam az önállósság, a reális énkép és elképzelések, valamint az értékrendszer működése terén, illetve a család által nyújtható lehetőségek biztosításában. Összességében feltételezéseim beigazolódtak, a tanulásban akadályozott gyermekek – hátrányos helyzetükből adódóanszocializációja nehézkes, s az anyagias világ hatása erősebben jelentkezik életükben többségi intézménybe járó társaikhoz képest. Nekünk, szakembereknek törekednünk kell arra, hogy az egyenlőtlenségeket- melyek a fiatalok társadalmi származásából erednek-, megpróbáljuk csökkenteni részben iskolai, részben iskolán kívüli tartalmas időtöltések biztosításával. Természetesen ezek a törekvések nem képesek maradéktalanul korrigálni a családi háttér különbözőségeit, de minden egyes apró lépés lassan beépül a gyermekek személyiségébe, így szocializációjuk, az életben való helytállásuk sikeresebbé válhat… Készítette: Giczi Ágnes gyógypedagógus Felhasznált irodalom: 1. Dr. Bagdy Emőke (2002): Családi szocializáció és személyiségzavarok, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 2. Dr. Buda Béla (1998): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 3. Dr. Illyés Sándor (szerk.) (1976): Gyógypedagógiai alapismeretek, Bp., Tankönyvkiadó 4. Kálmán Zsófia-Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Bp. Osiris 5. Somlai Péter (1997): Szocializáció, Bp. Corvina 6. Szabó Ákosné dr. (1996): Szegénység és iskola, Kor és kórkép a tanulásban akadályozott népesség iskolázottságáról, Bp. Trezor Kiadó 7. Tóth Ibolya (szerk.) (2001): A pszichológia alapjai, Pécs, Comenius Bt Mozgásfejlesztés Tanulásban akadályozott gyermekek mozgásfejlesztésének lehetőségei kisiskolás korban A mozgásfejlődés átfogja az ember sokrétű mozgásformáinak és mozgáskészségeinek – kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, dobás, elkapás, ütés, rúgás – egyéni fejlődését, valamint kondicionális képességek – erő, gyorsaság, állóképesség, izületi mozgékonyság-, illetve koordinációs képességek – kinesztetikus differenciáló-, téri tájékozódó-, mozgásátállító-, ritmus-, egyensúlyozó képesség stb. kialakulását. Az EÁI tanulói körében végzett vizsgálatok megállapították, hogy a mozgásszervi elváltozások és a mozgás-rendellenességek nagyobb arányban fordulnak elő, mint a többi általános iskola tanulóinál. A tanulók képességszintje eltérő, ezért szükséges pedagógiai szempontból az iskolai nevelés keretei között sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú eljárások alkalmazása a kiscsoportos, illetve egyéni fejlesztés formájában. A mozgáskoordináció kialakulása segít az organikus eredetű túlmozgásos, figyelemzavaros gyerekek tanulói zavarának leküzdésében, az enyhe értelmi fogyatékosságban szenvedő gyerekeknél idegrendszeri fejlődést indít be. A mozgásfejlesztés területeinél a fokozatosság elvét követve jutunk el a nagymozgásoktól (alapmozgások, rugalmasság, egyensúlyészlelés, keresztező gyakorlatok, testvonal átlépő, labdagyakorlatok) a finommozgásokhoz és a testséma fejlesztő gyakorlatokig A fent említett területekből kiemelném a ritmust, amely a nagy és finommotoros egyensúly fenntartására, valamint ritmikus mozgásra való képesség. Fejlesztéshez felhasznált eszközök: metronom, zene, labda. Fejlesztési terület minden feladatnál: ritmus, figyelem fejlesztése. - Metronom: tanítsuk a ritmikus üzemre járást. Fokozatosan gyorsítjuk az ütemet. - Zenére mozgás: használjunk különböző ritmusú zenéket és tanítsuk a gyerekeket a zene ritmusá- 10

[close]

p. 12

ra mozogni. Üsse a zene ritmusát ceruzával, ujjával vagy tapsolja. - Labda pattogtatása: használjunk kosárlabdát vagy más használható labdát és tanítsuk a lassú labda pattogtatását helyben. Majd pattogtassuk a labdát a zene ütemére. - Ritmus zenekar: használjunk az egyszerű egyenletes ütés tanítására dobot és ritmus hangszereket. Fokozatosan bevezetve a váltakozó ütéseket. - Egyenletes ritmusra ugráljanak. A fent említett mozgáselemek tanítása, begyakorlása és teljes készség szintre fejlesztése mellett elengedhetetlen az alapritmus megadása, az állandó mondókázás, éneklés. Gyermekek spontán mozgásmegnyilvánulásának teret kell adni, ehhez a következő komolyzenei műveket ajánlom: Zeneművek a ritmus gyakorlásához: - Muszorgszkíj – Ravel:Egy kiállítás képe A kiscsibék tánca a tojásban, Tuilleriák kertje - Grieg: Peer Grynt: Anita tánca, A hegyi király palotájában - Weiner Leo: Rókatánc - Bernstein: Divertimento III. tétel A pulykák - Mozart : Változatok egy gyerek dalra( vágva) - Csajkovszkíj : Diótörő, nyitány - Kodály: Háry János: A bécsi harangjáték - Dvorák: IX” Új világszínfónia” II. tétel, fő téma - Ponchielli: Gioconda: Az órák tánca - Gerswin: Egy amerikai Párizsban (elejétől, vágva) - Kaláka együttes: Pelikán: Három székláb, Iciri – piciri, Zenekar - Szélkiáltó együttes: Keserédes: Törpetánc, Réti csiga - Szélkiáltó együttes: Bukfenc: Tavaszköszöntő, Bukfenc, Szabódal Kozma Zsuzsanna gyógypedagógus Könyvajánlás Haselfux Péter: A félelem nem úr /Autista vagyok?!/– A remény nem csal meg 2009. május 9-én, Budapesten megrendezésre került az Autizmus Szakmai Egyesület és az Autista Alapítvány 20 éves jubileumi konferenciája. Nagy esemény ez minden évben, nemcsak azok számára, akik autista gyerekekkel, felnőttekkel foglalkoznak, hanem azoknak is, akik családtagként érintettek, és azok számára is, akik legközelebbről szembesülnek a problémával, vagyis maguknak az autista embereknek. Olyan neves előadókat hallgathatunk egy-egy ilyen rendezvény alkalmával, akik világszerte elismerést vívtak ki maguknak azzal, hogy élharcosai lettek egy kezdeményezésnek, amely az érintett egyének életét hivatott könnyebbé tenni. Megérteni, és megértetni a betegség lényegét, és elfogadtatni azt a társadalommal az összes problémájával együtt. Azokért az embertársainkért emelnek szót, akik nap, mint nap keményen küzdenek egyszerűnek tűnő problémák megoldásával, amelyek egészséges társaik számára rutinszerű feladatokat jelentenek. Nálunk is leveti lassan a „gyermekcipőt” a kezdeményezés, elindult egy folyamat. Sokan dolgoznak, hogy ez a folyamat ne szakadjon meg, feladatuknak tartják új távlatok, lehetőségek felkutatását, kiaknázását. Az én tisztem jelen esetben azonban nem az, hogy erről a problémáról általánosságban beszéljek, hanem az, hogy egy emberrel - az általa írott könyv segítségével - megismertessem e cikk olvasóit. Személyes találkozásomat írom le a könyv szerzőjével, és személyes véleményem alapján ajánlom könyvét olvasásra. A konferencia helyszínére korán érkeztem, a hatalmas aulában alig voltak még az érdeklődő vendégek közül. Ismerősökkel nem találkoztam, viszont felfigyeltem a könyvekkel megrakott asztalokra, amelyek bőven kínáltak jobbnál-jobb szakmai témájú könyveket, füzeteket és egyéb fejlesztéshez használható kiadványokat. A legjobb alkalom volt arra, hogy nyugodtan - nem tolakodva a tömegben - válogathassak a kínálatból. Nézelődés közben oldalról megszólított egy kedves, mosolygós, idős bácsi. Azonnal szimpatikussá vált és mindjárt beszélgetni kezdtünk, hisz tulajdonképpen ez volt a célja. Perceken belül kiderült, hogy a bácsi autista. Mesélni kezdte élete történetét és nekem persze rengeteg kérdésem lett volna hozzá, de a terem lassan kezdett megtelni a közben folyamatosan érkező vendégekkel, így számos – egyelőre magamban feltett kérdésem – megválaszolatlan maradt. Újonnan szerzett kedves ismerősöm azonban megnyugtatott, hogy ha valóban kíváncsi vagyok élete történetére, olvassam el életrajzi könyvét, abban minden benne van. Természetesen megvettem. Ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki találkozott már Asperger típusú autistával (szakemberek körében van, aki Asperger típusú autistaként említi, van, aki autisztikust mond, a szerző egyszerűen autistának nevezi ezt a személyiségtípust), és azoknak még inkább, akik nem. Magam is az utóbbiakhoz tartozom. A legérdekesebb „tankönyv” lehet, amit kezében tarthat az olvasó. Nemcsak az Asperger típusú autizmusról tudhatunk meg többet, hanem általában véve az autizmusról. Egy könyv, amelyből úgy tanulunk, hogy észre sem vesszük. Hihetetlen egyszerűséggel, őszinteséggel írja le történetét. Megdöbbentő, hogy ő maga 40 évesen szerzett tudomást betegségéről. (Hogy minek kapcsán, az a könyv olvasása közben kiderül.) A könyv első része visszaemlékezés addigi életére. Magyarázattal szolgál saját magának gyermekkori, fiatal felnőttkori furcsaságaira. Mintha viszszanézné élete addigi szakaszának leforgatott filmjét, és az egész más értelmet nyerne. Az autizmus minden 11

[close]

p. 13

tünetét magára vetíti, megpróbálja értelmezni és magyarázni saját tapasztalatai alapján. A történet 70 évvel ezelőtt kezdődött. Egy olyan embernek a története, akinek egyedül kellett szembenéznie problémájával. Senki nem vizsgálta mássága okát, szó szerint egyedül volt a világban, tele félelemmel és kétségekkel. Egyedül próbált küzdeni, ledönteni a falakat. Mindezt szörnyű gyötrődések között, többször közel ahhoz, hogy feladja. Számtalan történés, amely egyenként is „beérlelhette volna az öngyilkosságot”. Közben férjjé, apává vált, és újabb fintoraként az életnek, jelenleg is – immár felnőtt korú - autista gyermekét neveli. Több fejezetet szentel a leányával való kapcsolatának, gyermeke autizmusát is magyarázza, elemzi, mint tette azt sajátjával. Így egy sokkal súlyosabb típusú autizmussal is megismerkedhetünk. A könyv két részből áll, a második 15 évvel később íródott. Az út megtalálása, amely a gyógyulásig vezet. Joggal teszi fel magában a kérdést az olvasó: Az autizmusból meg lehet gyógyulni? A tudomány mai állása szerint nem. Itt valami másról van szó. dr. fr. Barsi Balázs szerint: „Maga az emberi személy, a szellemi „ÉN” sohasem sérült; az valaki, akit Isten elsősorban önmagának teremtett és csak a vele való viszonyában a másik embernek.” Ír az út kereséséről, mely az élhetőbb életet kínálja. Megtalálta a vallásban, az Úrban. A könyvben így ír erről: „kértem az értelmesebb életet”, „a fal megrepedt és kimenekültem”. Hitének segítségével munkájában is megtalálta a boldogságot. Addig azonban nagyon hosszú, rögökkel szegélyezett út vezetett. Munkáját Isten ajándékának tekintette, annak ellenére, hogy állandó félelem, szorongás forrása volt. De lehetett volna sokkal rosszabb is. Tanulmányaiban, munkájában sikeres ember, aki ezt a sikert nem méri fel reálisan, elégedetlen önmagával, lassúsága megakadályozta abban, hogy sokkal többet tanuljon, dolgozzon, és megtegyen az életben. „Ha visszatekintek teljesítményemre, ijesztően kevés, de tudomásul kell vennem, hogy olyan autó vagyok, amelynek be van húzva a kézifékje, és ezzel kell részt vennem a forgalomban.” A szerző szerint az autizmussal kapcsolatos ismereteknek szerepelnie kellene a pedagógusok, orvosok, papok, rendőrök képzésében is. Ajánlom minden olvasómnak a könyvet és kérem, ajánlják ők is tovább. (A könyv az EFO kiadó és nyomda kezelésében jelent meg. Felelős vezet ő: Fonyódi Ottó, a kiadásért felel: Dr. Czuczy Péter. Kiadás éve: Budapest 2008.) Fekete Zsoltné 12

[close]

p. 14

Verssarok Dorothy L. Nolte: A gyermek abból tanul, amit lát Ha a gyermek együtt él a kritikával, megtanulja a bírálgatást. Ha a gyermek együtt él a gyűlölettel, megtanulja a háborúzást. Ha a gyermek együtt él a félelemmel, megtanulja a szorongást. Ha a gyermek együtt él a szánalommal, megtanulja az önsajnálatot. Ha a gyermek együtt él a nevetségességgel, megtanulja a félszegséget. Ha a gyermek együtt él a szégyennel, megtanulja a bűntudatot. Ha a gyermek együtt él a megértéssel, megtanulja a türelmet. Ha a gyermek együtt él a buzdítással, megtanulja a magabiztosságot. Ha a gyermek együtt él a dicsérettel, megtanulja mások megbecsülését. Ha a gyermek együtt él a jóváhagyással, megtanulja szeretni önmagát. Ha a gyermek együtt él az elfogadással, megtanul szeretetre lelni a világban. Ha a gyermek együtt él az elismeréssel, megtanulja, hogy céljai legyenek. Ha a gyermek együtt él az önzetlenséggel, megtanulja a nagylelkűséget. Ha a gyermek együtt él az őszinteséggel és méltányossággal, megtanulja az igazságot és jogszerűséget. Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Ha a gyermek együtt él a barátságossággal, megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni. Ha a gyermek együtt él a nyugodt derűvel, megtanulja, hogyan találjon lelki békét. Gyerekszáj Mottó: „ Nyelvében él a nemzet.” (Kazinczy) Történelem óra segítő kérdéssel: -Mi volt Székesfehérvár neve a középkorban?… -Alba…? -Alba Pláza! Fizika órán hangzott el: Kölcsönhatás visszajár… No és a matematika! -Ki a 6- os szám szomszédja? -A néni meg a bácsi. Pedagógus: -Mennyi 2+4? Gyerek: -Ha tudja, minek kérdezi? Hírek, információk Könyvtári állományunk: 6675 kötet, fejlesztő eszközeink száma: 143 darab Nyitva tartás: Hétfő: 1335-1600 Kedd: 1055-1200 Szerda: 1000-1045 Csütörtök: 1000-1045 Gyógytestnevelés: a foglalkozások helye és időpontja: Székesfehérvár, Szekfű Gyula u 6. Kedd: 1500-1610, Csütörtök: 1500-1610 Arany-hétfő: Műhelymunka: Weblap: www.aranyegymi.hu A következő szám tartalmából Montessori pedagógiáról II. Komplex tanulási zavarok Integráció Játékötletek, fejlesztő gyakorlatok Az iskola adószáma: 15360829-2-07 Szivárvány Szociális Alapítvány: 18485134-1-07 Köszönjük visszajelzéseiteket, jókívánságaitokat, és várjuk ötleteiteket, kérdéseiteket, témákat, melyek érdekelnek benneteket!

[close]

p. 15

Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u.6. E-mail: arany@suli.t-online.hu Tel.: 22/504-674, 22/504-675 Honlap: www.aranyegymi.hu A 8. számot készítették: Borsodi Gyöngyi, Giczi Ágnes, Kozma Zsuzsanna, Megyerné Fodor Zsuzsanna, Mészárosné Törzsök Zsuzsa, Schindeléné Tiringer Gabriella, Spitzmüller Gyuláné, Bogárdi Ernő, Nagy Gáborné

[close]

Comments

no comments yet