tova ne e kraqt na knigite

 

Embed or link this publication

Description

beseda

Popular Pages


p. 1

1

[close]

p. 2

            Умберто Еко, Жан‐Клод Кариер, Жан‐Филип  дьо Тонак    Това не е краят на книгите    Разговор с Жан‐Филип дьо Тонак            Превод: Силвия Колева                2

[close]

p. 3

Във  време  на  пазарни  войни  за  облика  на  писаното слово трима мъдри мъже се заба‐ вляват.  Обединили  тройна  доза  ерудиция  и  остроумие, журналистът Жан‐Филип дьо То‐ нак, Умберто Еко и Жан‐Клод Кариер ни ка‐ нят  на  разговор  за  миналото,  настоящето  и  бъдещето на книгите от хартия.  Писал ли е Христос?  Коя е една от най‐опасните книги на све‐ та?  Кой е първият автор?  Кой е първият, който е писал за пари?  Кой е първият издател?  Кога  автори  на  книги  са  скандирали:  „Долу книгите!“?  Кои  са  „разрушителите“  или  „трошачи‐ те“ на книги?  Какво не са предсказали фантастите?  „Това не е краят на книгите“ е забележител‐ но издание — синтез на потенциала на два‐ ма  съвременни  интелектуалци  (Еко  и  Кари‐ ер),  притежаващи  уникална  обща  култура  и  способност да я интерпретират, като боравят  с  огромна  по  обем  многостранна  информа‐ ция, както и ведра, оптимистична и енергич‐ на  битка  за  бъдещето  на  книгата.  Авторите  3

[close]

p. 4

водят многочасов разговор  за книгите  и  пи‐ сателите  —  от  Омир,  Еврипид,  Софокъл  и  Платон до Кафка и съвременните европейс‐ ки  и  американски  философи.  Творчеството  им, идеите, куриозите и парадоксите от жи‐ вота  им  се  интерпретират  с  изключително  майсторство и размах. А коментарите на ре‐ алии  от  последните  20  години  като  интер‐ нет, компютърни програми, електронни кни‐ ги, са професионални и много любопитни.                            4

[close]

p. 5

Милена Цветкова  Трима европейци за книгата като медия    Това е най‐човешкият разговор за книги, пу‐ бликуван някога.  Двама  почти  80‐годишни  мъдреци,  които  нямат какво да губят нито се борят за карие‐ ра или поклонници — ни съобщават истина‐ та за миналото, за настоящето и за бъдеще‐ то на най‐старата медия — книгата. Които се  оказват едно и също. Уроборосът е в апогея  си.  Всъщност  в  света  не  са  много  хората,  които  могат от по‐добра позиция да обсъдят едно‐ временно  миналото,  настоящето  и  бъдеще‐ то на книгата.  Настоящото  издание  е  уникално  с  шанса,  който  ни  дава  да  присъстваме  на  беседа  между двама от най‐умните мъже — Умбер‐ то  Еко  и  Жан‐Клод  Кариер,  необикновени  читатели, писатели и прочути колекционери  на книги. Уникалното на беседата е и в тан‐ дема — представител на Гутенберговата ци‐ вилизация  —  цивилизацията  на  печатното  слово, и представител на Антигутенбергова‐ 5

[close]

p. 6

та цивилизация — цивилизацията на образа,  са  единодушни,  че  книгата  стои  в  началото  на  всички  цивилизации  и  няма  как  цивили‐ зован човек да дочака нейния край.  Във време на агресивен профетизъм, на ми‐ литаристичен тип дебати и контрадебати, на  гръмки  дихотомични  анализи  и  пазарни  во‐ йни за облика на книгата трима мъдри мъже  се  забавляват.  Обединили  тройна  доза  еру‐ диция и остроумие, Еко, Кариер и Тонак по‐ желават  цял  свят  да  ги  чуе:  Това,  което  се  случва  днес,  не  е  краят  на  книгата!  И  ни  припомнят такива факти от генезиса и биог‐ рафията й, че дори разколебаните да се съг‐ ласят:  Мисията  на  гробарите  на  книгата  —  невъзможна.  Записът  на интервютата под надслов „Не се  надявайте, че  ще  се  отървете  от  книгите“,  инициирани  и  водени  от  френския  журна‐ лист  и  писател  Жан‐Филип  дьо  Тонак,  пок‐   Това е заглавието на френския оригинал на книгата. До средата на 2011 г. е из‐ дадена  в  17  държави  под  идентични  или  напълно  различни  заглавия.  В  относи‐ телно дословен превод звучат така: на италиански „Не очаквайте да се отървете  от книгите“, на румънски „Надяваме се да не се отървем от книгите“, на полски и  турски  „Не  мисли,  че  ще  се  отървеш  от  книгите“,  в  Бразилия  „Не  разчитайте  на  края на книгата“, на испански „Няма да има край на книгите“, на английски „Това  не  е  краят  на  книгата“,  на  немски  „Голямо  бъдеще  за  книгите“,  на  португалски  „Обсесия от пожар“ (Пазители от огъня).  6

[close]

p. 7

рива няколко частни срещи през 2009 г. на  две места в различни държави — в жилище‐ то на Жан‐Клод Кариер в Париж и в планин‐ ската  къща  на  Умберто  Еко  в  Монте  Черин‐ ьоне, Италия.  В  продължение  на  целия  раз‐ говор  Еко  и  Кариер  отговарят  на  общо  64  въпроса.                             Тримата събеседници имат и други съвместни изяви. В популярната по цял свят  книга „Беседи за края на времената“ от 1998 г. участват отново Жан‐Клод Кариер  и Умберто Еко, а въпросите са задавани пак от Жан‐Филип дьо Тонак (вж Библио‐ графии).  Умберто  Еко  е  автор  на  заключението  на  енциклопедията  „Смъртта  и  безсмъртието“  от  2004  г.,  в  чийто  екип  е  Жан‐Филип  дьо  Тонак  (вж  Библиогра‐ фии).  Еко  е  обект  и  на  други  интервюта  на  френския  журналист  (вж  напр.:  Еко,  Умберто. За всеки случай: Катрин Давид, Фредерик Льонар и Жан‐Филип дьо То‐ нак разговарят с Умберто Еко; Прев. [от фр.] Иглика Луканова // Демократически  преглед, 2001, № 47, с. 328–358).  7

[close]

p. 8

Българското издание    Българското  издание  е  надградено  с  уника‐ лен  справочен  апарат,  който  отсъства  във  френския оригинал. На фона на онлайн изо‐ билието, предлагаме една книга, която дава  на читателя повече, отколкото му е нужно от  една  книга.  Даваме  повече  ефективни  ра‐ курси за достъп, така че тази книга да стане  първоизточник  за  многократни  справки  и  приоритетен  извор  за  аргументи  и  нови  идеи.  Водещ  паратекстов  масив  са  обяснителните  бележки. Беседата между тримата ерудира‐ ни  европейци  е  със  силно  фактологичен  ха‐ рактер  и  това  обстоятелство  провокира  ге‐ нерирането  на  465  препратки  към  заглавия  на  произведения,  цитати  и  библиографски  описания  на  книги,  стотици  исторически  и  съвременни  факти,  имена  на  исторически  и  религиозни  личности,  автори,  издатели,  ко‐ лекционери,  художници,  режисьори,  актьо‐ ри, учени, политици и др.  Библиографиите  са  другият  допълнителен  елемент,  който  подсилва  информационната  8

[close]

p. 9

стойност  на  изданието.  Съставена  е  макси‐ мално  пълна  и  актуална  библиография  на  книгите  на  тримата  автори  —  Еко,  Кариер  и  Тонак. Заглавията на всеки от тях са описани  на  оригиналния  им  език  (френски  и  итали‐ ански),  а  където  съществуват,  са  отразени  и  най‐новите  преиздания.  Персоналните  биб‐ лиографски списъци са подредени в обратен  хронологичен  ред  —  от  2011  г.  назад,  като  всеки от списъците започва с издадените на  български  език  произведения.  Всяка  библи‐ ография е разделена на две части — „книги“  и „романи“ (и тримата са автори на изслед‐ вания,  енциклопедии,  монографии,  но  и  на  художествена  литература).  Само  в  библиог‐ рафията  на  Умберто  Еко  се  появява  и  трета  част  —  „книги  за  деца“.  Филмография  не  е  отразена, макар и тримата да имат екранно  творчество.  Решението  за  това  се  основава  на  две  съображения:  първо,  темата  на  нас‐ тоящата книга са единствено книгите, и вто‐ ро,  поради  рационалността  на  обема  —  филмографията  само  на  Кариер  наброява  217 заглавия.  Индексът  е  третият  надграждащ  оригинал‐ ното  издание  елемент.  Представлява  азбу‐ 9

[close]

p. 10

чен  показалец  с  над  1500  имена  и  ключови  думи. Организиран е не само по термини, а  и  по  смислови  клъстери  и  понятия,  с  което  обогатява и, защо не, подстрекава търсенето  с  кръстосани  препратки  между  думи,  лица  или  заглавия  на  произведения.  Самите  по‐ нятийни  групи  могат  да  подскажат  незабе‐ лязани изследователски ракурси за диплом‐ ни и дисертационни проекти.  Българското  издание  е  надстроено  с  уника‐ лен  паралингвистичен  слой  —  дизайнерско  решение  го  превърна  в  иновативна  флипк‐ нига  (flipbook  или  кинеограф,  изобретение  на  Джон  Барнс  Линет от  1868  г.). Във  външ‐ ното  поле  на  страниците  са  заложени  стоп‐ кадри,  които  при  бързо  прелистване  пре‐ създават  движеща  се  анимация.  Сценарият  включва  18  илюстрации,  изобразяващи  18  фази  в  еволюцията  на  формите  на  книгата.  Периодът  покрива  около  17  000  години  би‐ тие на идеята за „книга“ (от праисторията до  днес),  потвърдено  и  от  събеседниците  Еко,  Кариер  и  Тонак.  В  края  на  изданието  е  по‐ местено приложението „Еволюция на книга‐ та в кадри“ с опис на всяко изображение от  flipbook  анимацията.  Целта  на  тази  компре‐ 10

[close]

p. 11

сирана  и  визуализирана  хроника  на  мета‐ морфозите на книгата е да събуди интереса  на  още  по‐широк  кръг  читатели  с  демонс‐ трация  на  неподражаемото  свойство  на  Гу‐ тенберговата  книга  да  комбинира  визуални  ефекти  и  традиционен  печат,  да  надгражда  информационните  си  пластове  с  допълнена  реалност,  да  се  самообогатява  като  медиа‐ носител. И пак да си остава книга, както „ро‐ зата остава непокътната чрез името си“ (Ум‐ берто Еко „Името на розата“).                              11

[close]

p. 12

Енциклопедичен обхват    „Това не е краят на книгите“ е панорама на  света  от  древността  до  днес,  показана  през  историята  на  книгата.  Това  е  цяла  енцикло‐ педия от интересни факти и истории, разка‐ зани  с  холивудска  образност  и  артистизъм.  Има и много истини, понякога болезнени, но  рядко  изричани  от  когото  и  да  е  —  за  авто‐ рите, за  книгите  им,  за  писането,  за  четене‐ то, за гледането на филми, за екранизациите  на  книги,  за  образованието,  за  политиците,  за  библиотекарите,  за  книготърговците,  за  антикварите,  за  книгоиздателите,  за  проду‐ центите,  за  цензорите,  за  студентите  и  уни‐ верситетските преподаватели…  Разговорът е толкова непресторен и жив, че  на  читателя  многократно  ще  му  се  прииска  да се намеси, да добави свой пример, да се  присъедини към някоя от гледните точки, да  влезе в спор с Еко или с Кариер, да се вкли‐ ни в дебата с подминат от водещия още по‐ актуален въпрос.  Журналистът  Жан‐Филип  дьо  Тонак  кани  Умберто Еко и Жан‐Клод Кариер точно в на‐ 12

[close]

p. 13

вечерието  на  бума  на  електронни  книги  да  концентрират  мислите  си  върху  съдбата  на  книгите  от  хартия.  Тримата  си  устройват  своеобразен шампионат със знания по десе‐ тки теми — от Сътворението на света до ин‐ тернет, от културата на безкнижните племе‐ на до епидемията от автори откачалки и ма‐ лоумни книги.  Сред обговорените тематични полета са: ис‐ тория на писмеността, еволюция на книгата,  масовото унищожаване на книги („цензура с  огън“) и масово нежеланите книги („книги в  Ада“), за книгите, оцелели благодарение на  крадци,  за  книгите,  които  никой  не  е  виж‐ дал, и за книгите, за които нищо не знаем, за  книжната  зависимост,  за  мнемотехниките  в  древността и съвременните носители на па‐ мет,  за  съвременното  състояние  на  знания‐ та,  четенето,  библиотеките,  кинотеките  и  филмотеките, за диктатурата на информаци‐ ята и интернет, за неуморимостта на лъжеу‐ чените,  безумните  автори,  снобите  и  глупа‐ ците,  за  симптомите  на  настъпващото  неве‐ жество дори сред образованите. И доколко‐ то и двамата автори честно си признават, че  „обожават глупостта“, разказите им изобил‐ 13

[close]

p. 14

стват  със  смешни,  куриозни  и  идиотски  сю‐ жети.  Отправна точка на целия разговор в книгата  е тезата на Умберто Еко още от 1994 г., че  точно  както  чукът,  лъжицата,  длетото  или  колелото, книгата е завършено изобретение.  Не може да изобретиш отново книга. За съ‐ щата цел не е възможно да се измисли нещо  по‐добро от книгата. Предметът за четене е  „перфектен“.  Книгата  е  пределът  на  съвър‐ шенството.  Следователно, на съвременницата ни — пе‐ чатната  книга,  едно  от  двете  неща  ще  й  се  случи:  или  ще  продължи  да  бъде  средство  за  четене,  или  замяната  й  ще  наподобява  това,  което  книгата  винаги  е  била  далеч  преди  изобретяването  на  печатарската  пре‐ са — медия (medium) на четенето.  В тази книга първата прогноза на Еко за бъ‐ дещето на книгата се събира със следващата  му ключова прогноза от 1996 г., че естестве‐ ното движение на нашата цивилизация е „от  интернет към Гутенберг“, тъй като „интернет    ] Виж: Eco, Umberto. The Future of the Book. From the July 1994 symposium „The  Future of the Book“, held at the University of San Marino // The Future of the Book.  Ed.  By  Geoffrey  Nunberg.  Berkeley:  University  of  California  Press,  1997.  250  p.;  Еко,  Умберто. Бъдещето на книгите // Култура, XL, № 23, 7 юни 1996, с. 10–11.  14

[close]

p. 15

ни  върна  в  азбучната  ера“.  Затова,  казва  професорът, „Спете спокойно! Книгата няма  къде да се скрие“.  Въпреки  това  успокоение,  ако  сме  от  чита‐ телите, страдащи от обсесивно‐компулсивно  разстройство  и  мрачни  мисли  за  бъдещето  на книгата, можем да започнем четенето от  този момент в разговора:  Какво  означава  „книга“?  —  пита  Жан‐Клод  Кариер. Умберто Еко отговаря: всички онези  „артефакти“,  върху  които  има  символна  ис‐ тория.  Това  е  била  книгата  преди  4–5000  години,  това  ще  бъде  и  след  още  толкова.  След  4– 5000  години  нищо  чудно  върховата  инова‐ ция  да  са  отпечатаните  хартиени  книги,  а  електронните  да  са  пазен  в  крионов  кувьоз  музеен експонат. Но името на изобретение‐ то ще бъде винаги „книга“.  Едва ли детето Йохан Гутенберг не е използ‐ вало  думата  „книга“.  Едва  ли  предприема‐ чът  Гутенберг  не  е  наричал  „книга“  своето    Виж:  Eco,  Umberto.  From  Internet  to  Gutenberg  1996:  A  lecture  presented  by  Umberto  Eco  at  Columbia  University,  The  Italian  Academy  for  Advanced  Studies  in  America.  November  12,  1996  //  Columbia  University.  1996.  Available  from:  http://www.columbia.ed/cu/casaitaliana/internet.  htm;  Еко,  Умберто.  От  Интернет  към Гутенберг // Понеделник, 2004, № 5–6, с. 103–108.   15

[close]

Comments

no comments yet