Informatiebulletin oktober 2015

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie Sint Jozef te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 1075 XA Amsterdam Bank Telefoon 020-6629470 Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Sint-Jozefparochie Oktober 2015 Kalender Donderdag 1: H. Bavo, belijder, patroon van het bisdom Haarlem-Amsterdam 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Marialof Vrijdag 2: H.H. Engelbewaarders – Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Marialof Zaterdag 3: H. Theresia van het kind Jezus, maagd en Kerklerares – Eerste zaterdag, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 4: Negentiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 5: H.H. Placidus en gezellen, martelaren Geen H.H. Missen Dinsdag 6: H. Bruno, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Marialof 12.30 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 7: Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Donderdag 8: H. Brigitta, weduwe 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Vrijdag 9 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Zaterdag 10: H. Franciscus Borgia, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 11: Twintigste zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 12 – Geen H.H. Missen Dinsdag 13: H. Eduardus, koning en belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Woensdag 14: H. Callixtus I, paus en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Donderdag 15: H. Teresia, maagd en Kerklerares 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Vrijdag 16: H. Hedwig, weduwe 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Zaterdag 17: H. Margareta Maria Alacoque, maagd 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) Zondag 18: Eenentwintigste zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 19: H. Petrus van Alcantara, belijder Geen H.H. Missen Dinsdag 20: H. Johannes van Kenty, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof 12.30 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 21: H. Hilarion, abt, en H.H. Ursula en gezellinnen, maagden 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Donderdag 22 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Vrijdag 23 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof 12.30 uur: Uitstelling van het H. Sacrament 17.15 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 24: H. Raphaël, aartsengel 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 25: Hoogfeest van Jezus Christus, Koning (einde zomertijd) 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 26: H. Evaristus, paus en martelaar Geen H.H. Missen Dinsdag 27 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Woensdag 28: H.H. Simon en Judas, apostelen 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Donderdag 29 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Vrijdag 30 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend Marialof Zaterdag 31 11.00 uur: Gelezen H. Mis Biechtgelegenheid Er is biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis. Biechten op een ander tijdstip is ook mogelijk, maar alleen na (telefonische) afspraak. Attentie è In verband met het Marialof begint de catechese op dinsdag (alleen deze maand) om 12.30 uur. è Op zaterdag 17 oktober is er één H. Mis in onze kerk, en wel om 10.00 uur. è De maandelijkse gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament is verplaatst van de derde naar de vierde vrijdag (23 oktober).

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, In deze oktobermaand vindt in Rome de bisshoppensynode over het gezin plaats. Gedurende drie weken zal hierover worden vergaderd. Er is veel aandacht aan besteed, zowel in wereldse als in kerkelijke media. In de moraalkwesties doet zich een grote discrepantie voor tussen de verschillende opvattingen binnen en buiten de Kerk. Dit roept bij trouwe katholieken de nodige bezorgdheid op. Wij moeten vooral bedenken dat de natuurwetten, waarop de algemene moraal van de Kerk gebaseerd is, niet veranderd kunnen worden. Zij bevatten de waarheid, waarvan de Kerk niet kan afwijken. Een bisschoppensynode is een raadgevende vergadering. Zij kan geen veranderingen aan de Kerk voorschrijven, maar alleen aan de Heilige Vader vragen om haar bevindingen in wetgeving om te zetten. Zolang de Paus het slotdocument niet heeft ondertekend – en dat gebeurt normaliter pas na meer dan een jaar na beëindiging van de synode, na theologische doorgronding van de teksten – zal er, ongeacht wat u te horen krijgt, niets veranderen. 10 oktober: OLV Sterre der Zee Het genadebeeld van de Sterre der Zee in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht. O Maria, Sterre der Zee, zie mij hier neergeknield voor uw genadetroon, waar reeds ontelbare minnaren van uw moederhart de grootste gunsten door u hebben ontvangen; waar gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergiffenis verkrijgt. O liefste Moeder, ik kom thans tot u met het grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop, dat gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren. Ja, ik smeek en bid u, o zoetste Moeder, o genaderijke Sterre der Zee, laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God; gij wilt mij helpen, omdat gij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, o goedertierenste Maagd, dat het nooit gehoord is, dat iemand die vertrouwvol tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is; zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die gij onverhoord van u liet heengaan? Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats zult gij, door uw alvermogende voorspraak, mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Amen. Sint-Nicolaasacademie Als gelovigen kunnen wij in deze rozenkransmaand samen met de heilige maagd Maria de Rozenkrans bidden voor de heilige Kerk, in het bijzonder voor de bisschoppensynode over het gezin, wetende dat het gebed het machtigste middel is om trouw te blijven aan de Waarheid. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Op zaterdag 17 oktober is het onderwerp van de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie ‘bloedgetuigen van Christus door de eeuwen heen’. Hoe het bloed van de martelaren het zaad van het geloof werd wordt getoond door Gyula Somos, aan de hand van afbeeldingen uit verschillende tijdperken. De heer Somos is fijnschilder (spiritueel realisme) en docent aan de Amsterdamse Wackers Academie. Voorafgaand: 10.00 uur: H. Mis.

[close]

Comments

no comments yet