Ročenka 2015/2016

 

Embed or link this publication

Description

Dobrodružstvo

Popular Pages


p. 1

ˇ ROCENKA SOS sv. Jozefa Robotníka ^ Canoeing ticket Adventure Adventure 2015/2016 Ski ticket

[close]

p. 2

ˇtúdiu S m Nepoznám človeka, ktorý by vo svojom živote aspoň raz nechcel prežiť niečo napínavé a  vzrušujúce. Niečo strhujúce, čo je na začiatku neznáme a záhadné, neskôr adrenalínové, ale na konci šťastné. Každý človek túži po zážitku, ktorý by ho naplnil radosťou a šťastím. Všetko je však vždy spojené s cestou, ktorá je namáhavá a  riskantná, vedúca po nebezpečných chodníkoch, popri strmých zrázoch. Na správnej dobrodružnej trase nie sme nikdy sami. Sú s  nami priatelia, ktorí nás povzbudzujú, istia a  dodávajú odvahu. Avšak tí, ktorí s  Vami túto cestu neprežili, budú len neveriacky kývať hlavou. Možno sa pýtate, prečo píšem o  tom teraz, keď sa prázdniny už skonči- Dobrodruzstvo ˇ ˇ ucenia... s Ním li a  na dobrodružné výpravy môžeme len spomínať. Nie je to celkom tak. Niečo dobrodružné zažijem aj vtedy, keď sa premôžem, niečo sa naučím, prípadne s  tým pomôžem kamarátovi. Dobrodružstvo je tiež urobiť niečo navyše, usmiať sa na niekoho alebo sa mu pozdraviť. Dobrodružstvo je aj to, keď sa na cestu vyberieš s Ním. Keď do svojho života pustíš Boha a Ježiš bude Tvojím sprievodcom po nebezpečných cestách života. On Ťa istí, neboj sa dôverovať mu... hoci niektorí budú len neveriacky kývať hlavou. Všetkým Vám prajem úspešný školský rok 2015/16. Sviatok sv. J. robotníka + stretnutie Sviatok sv. Jozefa Robotníka, patróna našej školy, sme oslávili usporiadaním veľkého rodinného stretnutia s exallievmi - bývalými študentmi. Zaspomínali si na časy, kedy drali školské lavice a vystrájali huncútstva mimo školy. Prišli so svojimi manželkami a deťmi. Vzájomné stretnutie bývalých zamest- Mgr. Viliam Riško SDB, riaditeľ školy 2 nancov, spolužiakov po mnohých rokoch, debaty a spomienky boli základom na vytvorenie rodinnej atmosféry. Nechýbala ani sv. omša, guláš, cukrová vata či kofola... Deti si mohli zaskákať na trampolíne, zajazdiť na elektrickom autíčku, pomaľovať si tvár. Exallievi mali možnosť pozrieť si školu a dielne. exallievov

[close]

p. 3

ˇ sv. Jozefa Robotníka Zamestnanci Sos DON JÁN BOSCO (socha) HORNÝ RAD: Mgr. Peter Dubiel, Peter Urík, Tomáš Červinka, Juraj Lisko, Miroslav Brodňan, Ing. Anton Marec, Mgr. Igor Pecha SDB, Ing. Marián Kvasnica, Mgr. Jozef Sivek SDB, Marián Lisko STREDNÝ RAD: Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Ing. Stanislav Čelko, Ing. Vladimír Běhálek, Ing. Martin Pňaček, Pavol Bielik, Peter Pilko, Marek Kajaba, Bc. Anton Kutliak, Ing. Igor Pažický, Ing. Radoslav Jurko, Ing. Juraj Vojtáš, Mgr. Marek Žifčák, Mgr. Michal Sventek, Jozef Olbert, Mgr. Marián Troskovič, Ing. Daniel Imriška SDB, Mgr. Anna Troskovičová, Ing. Adriana Tvrdá, Mgr. Darina Chromčáková, Mgr. Miroslav Kaleta, Mgr. Monika Albertová, Anton Ďurkovský DOLNÝ RAD: Mgr. Peter Boško SDB, Mgr. Ivan Tichánek, Emí- lia Kajabová, Mgr. Jaroslav Šebeš, Eva Horníková, Ing. Beáta Jurková, Ing. Mária Hrúzová, Tatiana Chovancová, Ing. Janka Funtíková, Ing. Petra Mieresová, RNDr. Natália Hrtúsová, Petra Kostíková CHÝBAJÚCI: Mgr. Martin Rožek SDB, Anton Belanec, Mgr. Maroš Leškovský SDB 31. január je pre nás veľkým sviatkom, kedy si pripomíname dona Bosca. Nášho svätca sme oslávili svätou omšou, po ktorej nasledovalo divadlo o saleziánovi Titusovi Zemanovi. Umelecké predstavenie nacvičili saleziáni novici. Po divadle nám učitelia odovzdali polročné vysvedčenia a potom sme sa rozbehli domov na polročné prázdniny. Divadlo Titus Zeman 3

[close]

p. 4

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline zabezpečuje kvalitnú výučbu v troj a štvorročných odboroch. Kladie dôraz na výchovu, odborné vedomosti a jazykovú prípravu. Podmienkami prijatia do školy je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. V rámci praktického vyučovania žiaci získajú základné pracovné návyky, zručnosti a skúsenosti v danom odbore. Súčasťou školy je aj školský internát. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo školského vyučovania v duchu preventívneho systému dona Bosca. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca - Slovenská provincia. ADRESA: SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina TELEFÓN: 041 / 723 41 02 KÓD: 653007 E-MAIL: sos@sdb.sk WEB: www.sos.sdb.sk IČO: 00652512 DIČ: 2020639159 Č.Ú.: 4260026918 / 3100 Sberbank, pob. Žilina ˇtúdiu S m ˇ skoly Poslanie Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy. 1. Viera, odbornosť a celkový rozvoj žiakov. 2. Saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii. 3. Rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom). 4. Zdravá náročnosť... 5. Spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov. 6. Spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy). 7. Príjemné a výchovné prostredie. Hodnoty ˇ skoly Vzdelávanie v ˇ Sucanoch Dlhoročná spolupráca našej školy a ÚVTOS v Sučanoch bola v tomto školskom roku ocenená vedením ústavu.Ocenenie pri príležitosti „Dňa zboru“ prevzal riaditeľ školy Mgr. V. Riško a triedny učiteľ Ing. A. Marec. 4

[close]

p. 5

TROJROCNÉ ODBORY ˇ UCEBNÉ ˇ AUTOOPRAVÁR, STOLÁR, MURÁR, MALIAR DĹŽKA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY: 3 roky DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ: vysvedčenie, výučný list ˇ STUDIJNÝ ˇ STVORROCNÝ ˇ ODBOR ˇ DVOJROCNÝ STUDIJNÝ ˇ ODBOR DOPRAVNÁ PREVÁDZKA, DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA, STAVEBNÍCTVO DĹŽKA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY: 2 roky DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ: matu- GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDI Í DĹŽKA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY: 4 roky DOKLAD O DOSIA HNUTOM VZDELANÍ: matu- ritné vysvedčenie ritné vysvedčenie 5

[close]

p. 6

FOTO TR IED 2015 autoopravár, stolár HORNÝ RAD: Matej Soroka, Ján Banasiewicz, Šimon Kopunec, Juraj Škola, Michal Budzeľ, Jakub Kalužník, Samuel Kocinec, Dominik Keblúšek, Roman Prítel STREDNÝ RAD: Mgr. Jozef Sivek SDB (MOV), Peter Pilko (MOV), Peter Urík (MOV), Martin Tichý, Peter Jakubčík, Patrik Franek, Matúš Duchoň, Matúš Židuliak, Benjamín Mydlo, Mário Žiak, Ing. Mária Hrúzová (TU), Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Miroslav Baďo, Marek Ondrašina, Marián Fekete, Martin Dujčík, Lukáš Tereštík, Daniel Fečko (1.D) autoopravár HORNÝ RAD: Martin Šroba, Vladimír Kubala, Matej Jánoš, Daniel Filický, Dominik Slaninka, Dominik Podhorský, Andrej Vojtas, Radovan Koščak STREDNÝ RAD: Mgr. Jozef Sivek SDB (MOV), Peter Pilko (MOV), Matúš Chovanec, Martin Jánošík, Dávid Bomba, Tomáš Rácik, Jakub Zaduban, Peter Bačinský, Mgr. Monika Albertová (TU), Mgr. Peter Dubiel (MOV), Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH) Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Adam Čanecký, Peter Galadík, Patrik Čuraj, Ľubomír Záň, Štefan Babic 6

[close]

p. 7

autoopravár HORNÝ RAD: Dušan Kuba, Róbert Ševčík, Tomáš Remek, Dušan Hnát, Andrej Gacho, Dominik Vojtašák, Matúš Poljak, Michael Bolibruch, Matúš Hanuliak, Erik Paprčiak STREDNÝ RAD: Mgr. Peter Dubiel (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Peter Pilko (MOV), Patrik Poľko, Miroslav Ľuba, Ivan Pavlík, Pavol Marčiš, Kristián Šperňák, Branislav Lacek, Jakub Solár, Mgr. Marek Žifčák (TU), Juraj Ondrášek, Miroslav Hulín, Mgr. Jozef Sivek SDB (MOV), Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH) DOLNÝ RAD: Anton Kubica, Branislav Dubéci, Marek Mikolka, Michal Gabriš, Miroslav Ladňák murár, stolár HORNÝ RAD: Adam Ferenčík, Slavomír Zajac, Adrián Meľko, Juraj Kočišík, Tomáš Ryba, Tobiáš Vyhnal, Radoslav Lukáč, Šimon Mikolka, Jakub Pekara STREDNÝ RAD: Ing. Anton Marec (TU), Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Erik Peter Abaffy, Cyril Korpesio, Jozef Jurkemík, Milan Kúdelčík, Jakub Lacek, Pavol Bielik (MOV), Marek Kajaba (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Andrej Mrázik, Lukáš Michalčík, Jakub Živčic, Michal Grondžák, Matej Kováčik 7

[close]

p. 8

FOTO TR IED 2015 stolár HORNÝ RAD: Jozef Šimulák, Tadeáš Muráň, Marek Bútora, Štefan Lokaj, Marcel Ďurkovský, Juraj Panáček STREDNÝ RAD: Jozef Olbert (MOV), Peter Urík (MOV), Jakub Moravčík, Michal Jasenský, Dávid Gužík, Vladimír Martoník, Ing. Marián Kvasnica (TU), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Martin Dudek, Martin Husárik, Lukáš Matúš, Andrej Kľuska, Martin Čupec autoopravár - mechanik HORNÝ RAD: Dominik Staněk, Sebastián Cvinger, Lukáš Kalinin, Kamil Ďuriš, Vladimír Grajciar, Adam Belčík STREDNÝ RAD: Mgr. Anna Troskovičová (TU), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Roman Cviček, Marek Urblík, Marek Cudrák, Matúš Kuruc, Tomáš Červinka (MOV) DOLNÝ RAD: Anton Fujdiak, Juraj Ďurana, Jaroslav Buchta, Adam Neščák, Martin Fusko 8

[close]

p. 9

autoopravár - mechanik HORNÝ RAD: Andrej Kabatiar, Tomáš Ševčík, Tomáš Šedík, Ján Zaduban, Roman Števlík STREDNÝ RAD: Ing. Vladimír Běhálek (TU), Ladislav Štrba, Tomáš Špánik, Martin Masný, Jakub Navrátil, Bc. Anton Kutliak (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Adam Rarko, Filip Sviežený, Daniel Kubík, Adrián Hoferica, Ľubomír Konušík CHÝBAJÚCI: Andrej Sobola, Matej Hoferica autoopravár - elektrikár, lakovník HORNÝ RAD: Denis Šupej, Tomáš Vandlíček, Lukáš Lupták, Jaroslav Albert, Samuel Gelatka, Martin Repáň, Michal Dolník STREDNÝ RAD: Juraj Lisko (MOV), Pavol Holubčík, Mgr. Michal Sventek (TU), Jaroslav Hodás, Matej Surový, Martin Duša, Dominik Kmecík, Marián Lisko (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Tadeáš Blahunka, Stanislav Glovaťák, Tomáš Santa, Matej Hoferica, Pavel Ďuriník CHÝBAJÚCI: Simon Uhliarik 9

[close]

p. 10

FOTO TR IED 2015 stolár, murár HORNÝ RAD: Ivan Horváth, Tomáš Mihalák, Matúš Kohút, Ladislav Valchoň, Lukáš Čičút, Roman Šebeňa, Jozef Greguš, Vladislav Tereštík, Martin Chrachala, Jakub Bucha, Dávid Bartek STREDNÝ RAD: Jozef Olbert (MOV), Ing Daniel Imriška SDB (VYCH), RNDr. Natália Hrtusová, (TU), Tomáš Mário Peregrim, Lukáš Bernát, Branislav Kavecký, Ľuboš Malík, Matej Bucha, Pavol Bielik (MOV), Marek Kajaba (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Samuel Sobola, Adam Hanuliak, Rastislav Bugaj, Samuel Vallo, Filip Zuziak, Krištof Chmeliar autoopravár - mechanik HORNÝ RAD: Radoslav Čelko, Marek Kudelčík, Jozef Neveďal, Tomáš Sochuliak, Róbert Babnič, Tomáš Červinka (MOV) STREDNÝ RAD: Ing. Martin Pňaček (TU), Ing Daniel Imriška SDB (VYCH), Michal Pavlech, Marián Herman, Tomáš Bukovan, Matúš Muráň, Miroslav Brodňan (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Matúš Macura, Filip Valko, Lukáš Beňuš, Jakub Kresán, Dávid Hodas 10

[close]

p. 11

autoopravár - mechanik HORNÝ RAD: Kristián Chlup, Dávid Ťažký, Kristián Kypus, Lukáš Lodňánek, Peter Poláček, František Maslík, Tomáš Červinka (MOV) STREDNÝ RAD: Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Ing. Igor Pažický (TU), Kristián Sabela, Jakub Michalec, Michal Majtán, Martin Androvič, Miroslav Brodňan (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Ivan Šikula, Mário Kočalka, Štefan Zajac, Ján Vároš, Ivan Buranda autoopravár - elektrikár, lakovník HORNÝ RAD: Dominik Sámel, Matej Bizík, Matúš Valo, Kristián Popelka, Miroslav Badura, Pavol Bulák, Marek Hudek, Daniel Mandáček STREDNÝ RAD: Juraj Lisko (MOV), Ing. Radoslav Jurko (TU), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Patrik Frolo, Damián Frnka, Filip Hodas, Dávid Králik, Michal Gábriš, Marián Lisko (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Ján Tadeáš Drinka, Michal Sedliak, Peter Komačka, Ján Jelínek, Mikuláš Hložný CHÝBAJÚCI: Andrej Hricko, Rastislav Dolník, Marek Moško 11

[close]

p. 12

FOTO TR IED 2015 I.GDM grafik digitálnych médií HORNÝ RAD: Adrián Brčák, Juraj Kucharčík, Daniel Hnáth, Timotej Pálfy, Vratko Šimek, Peter Digaňa, Jozef Červeň, Samuel Kováčik, Lukáš Janoviak, Silvester Jurčák STREDNÝ RAD: Mgr. Jaroslav Šebeš (TU), Mgr. Ivan Tichánek (MOV), Ing. Petra Mieresová (MOV), Filip Feranec, Patrik Schmiester, Denis Baláž, Bohuš Androvič, Matúš Matušiska, Ladislav Podstavek, Adam Juriga, Šimon Jurša, Erik Gavroň, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Patrik Kysela, Silvia Zbýňovcová, Michaela Pajgerová, Barbora Potančoková, Jakub Pekár iii.GDM graf ik digitálnych médií 12 HORNÝ RAD: Peter Jurek, Matej Križan, Patrik Tužinčin, Richard Bistiak, Martin Holiač, Adrián Smieško, Miroslav Jánošík, Martin Pallo STREDNÝ RAD: Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Miroslav Zábojník, Ľuboš Janíček, Radovan Kurňavka, Marko Buvala, Jakub Kysel, Martin Martinčo, Michal Vartiak, Ing, Adriana Tvrdá (TU) DOLNÝ RAD: Oliver Janeček, Martin Mikula, Lucia Zbýňovcová, Miloš Myjavec, Adrián Husár

[close]

p. 13

grafi k digitálnych médií ii.GDM HORNÝ RAD: Štefan Kozák, Ondrej Bebjak, Peter Hodoň, Miroslav Vereš, Dalibor Burdilák, Martin Múčka, Jakub Suchánek, Marián Rolček, Jakub Michalec, Matej Michalec STREDNÝ RAD: Mgr. Peter Boško SDB (VYCH), Mgr. Jaroslav Šebeš (MOV), Ing. Petra Mieresová (MOV), Sebastián Kapičák, Richard Olašák, Alexander Nguyen, Peter Červinka, Marek Žalman, Ondrej Damián Drdaj, Peter Šoltýs, Mgr. Martin Rožek SDB (TU), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Ráchel Ptačinová, Erika Hušlová, Barbora Pačková, Dominika Guzmická, Dominika Hálková CHÝBAJÚCI: Milena Damašková h médií c y n l itá ig d ik f ra g iv.GDM HORNÝ RAD: Filip Vajcik, Daniel Jurčík, Roman Skokan, Dominik Kuchar, Erik Sedúch STREDNÝ RAD: Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Milan Hubčík, Tadeáš Ambros, Mário Koščák, Tomáš Fečo, Martin Valica, Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Adrián Vargončík, Beáta Kužmová, Ing. Beáta Jurková (TU), Daša Kasmanová, Kristián Ježík CHÝBAJÚCI: Michal Zadňančin, Adam Kolibáč 13

[close]

p. 14

FOTO TR IED 2015 dopravná prevádzka HORNÝ RAD: Matej Mrvečka, Andrej Furiel, Štefan Kramár, Andrej Koleják, Samuel Jamrich, Ján Brundza, Peter Horník, Michal Goruška STREDNÝ RAD: Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Ing. Janka Funtíková (TU), Dávid Slíž, Tomáš Pekný, Viktor Paríža, Ľubomír Hodoň, Jakub Škuták, Emil Glos, Juraj Bartoš, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Peter Boško SDB (VYCH) DOLNÝ RAD: Patrik Poliak, Michal Janoviak, Erik Grülling, Filip Palárec, Lukáš Jurčišin dopravná prevádzka, drevárska a ná bytkárska výroba 14 HORNÝ RAD: Jakub Papán, Dominik Pňaček, Peter Bohdal, Dominik Pajtinka, Milan Hablák, Filip Múdry, Martin Zadňančin, Rastislav Hulinko, Richard Malý STREDNÝ RAD: Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Mgr. Darina Chromčáková (TU), Erik Bučo, Vladimír Hujčák, Filip Kasman, Matej Vršanský, Michal Ďurčo, Martin Krnáčik, Ján Synák, Matúš Turan, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) DOLNÝ RAD: Martin Svrček, Radoslav Maslík, Ivan Švancár, Samuel Horník, Marek Halača, Vladimír Solodov, Ondrej Gajdoš CHÝBAJÚCI: Ivan Repkovský

[close]

p. 15

ˇ Imatrikulácie nasich prvákov Prváci boli počas imatrikulácií prijatí do jednotlivých cechov našej školy. Tretiaci nenechali nič na náhodu. Pre nových spolužiakov pripravili pestrý program a množstvo zábavných úloh, ktorými si mali vykúpiť vstupenku do študentského stavu. Programom nás sprevádzali Juraj Bartoš a Tadeáš Ambrós. V programe nechýbali zábavné scénky a hudobná skupina pod vedením M. Petráša. Prváci zvládli vyberanie súčiastok z oleja, pílenie dreva, striekanie auta, rozoznávanie predmetov. Pred záverečným odovzdávaním imatrikulačných listov zložili sľub, v ktorom sa zaviazali, že budú verní našej škole, budú sa učiť a správať tak, ako sa na správneho žiaka patrí. Imatrikulácie Dievčatá z Čadce ani tento rok nesklamali. Pripravili scénky, chlebíčky i koláčiky. Počas večera sme si zatancovali na super hity. Atmosféra bola plná zábavy a smiechu. ˇ ˇ dievcat z cadce 15

[close]

Comments

no comments yet