AJI_Okoiskola

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Munkaterv

Popular Pages


p. 1

Az Arany János Általános iskola, Speciális Szakiskola és Autista Tagozat Ökoiskolai Munkaterve 2014-2015 tanév

[close]

p. 2

ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÖKOISKOLAI MUNKATERVE FOLYAMATOS TANÉVI FELADATOK Az ökoiskola értékrendjének, feltételrendszerének beépítése a tananyagba, az évfordulókról, zöld és jeles napokról, ünnepekről való méltó megemlékezés Ökoiskolai munkaterv aktuális feladatainak végrehajtása Az előző tanévben elvégzett tanfolyamokon szerzett új ismeretek módszerek bemutatása, belső továbbképzések formájában Zöld napok – Jeles napok programsorozat Szabad Péntek programsorozat Séták Székesfehérváron programsorozat Ökoliget gondozása, folyamatos fejlesztése Ökofal, Suligaléria gondozása Komposztálás, ágyások, virágoskertek gondozása Rendezvények, kézműves tevékenységek környezetterhelésének csökkentése, hulladékok újrahasznosítása, tömegközlekedés elő nyben részesítése, telekocsik szervezése Környezettudatosságra nevelés szokások alakításával: takarékosság az energiával, helyes vásárlási szokások alakítása stb., ezek megjelenítése a tanmenet megfelelő tananyagához kapcsolódva A gyűjthető, újrahasznosítható anyagok (elem, PET palack, papír stb.) szelektív gyűjtése A társadalom, az iskola és a család számára fontos kompetenciák fejlesztése (szolidaritás, tolerancia, felelősségvállalás, együttműködési készség) Tartalmas, kölcsönösen segítő kapcsolattartás a szülőkkel, családokkal, lelkiismeretes gyermekvédelmi feladatellátás, a sajátos nevelési igénybő l, szocio-kulturális hátrányból adódó nehézségek kezelése, hátrányok mérséklése, a család nevelő funkciójának segítése Összehangolt munka az osztályokban tanító nevelő kkel A nevelőtestület digitális kompetenciájának fejlesztése (IKT eszközök, interaktív tábla, internet a tanulási-tanítási folyamatban) Rajpályázatok figyelése, a feladatok koordinálása Az iskola gyermekorvosával, védőnő jével való kapcsolattartás

[close]

p. 3

AZ ÖKOISKOLAI SZEMLÉLET MEGJELENÍTÉSE A TANÍTÁS-TANULÁS FOLYAMATÁBAN Minden tanórán és szabadidős tevékenységnél: lehetőség szerint a papírfelhasználás csökkentésére az IKT eszközök használata egyéni és közös feladatmegoldásoknál, házi feladatoknál. Ajánlások az egyes tantárgyakhoz: Tanévenként legalább két osztályfőnöki óra megtartása környezetvédelmi témában, a tanulók figyelmének felhívása környezeti értékeinkre, a környezetkárosító magatartás elkerülésére, környezettudatos fogyasztói szokások kialakítása, környezettel harmonikus életérzés, pozitív jövőkép kialakítása. Magyar nyelv és irodalom órákon az irodalmi alkotásokon keresztül bemutatni a természetesen kialakult és mesterségesen alakított környezetünk értékeinek védelmének és megőrzésének lehetőségeit. Ének órákon a természet zenei ábrázolásának, szépségeinek felfedeztetése a népdalokban, környezetünk hangjainak megfigyeltetése, akusztikus élményszerzés. Rajz órákon a természet adta illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok felhasználásának előtérbe helyezése. Történelem órákon kiemelni, megláttatni, hogy milyen emberi tevékenység révén alakult át a természet, a környezeti változások hatásainak megfigyeltetése a gazdálkodás változására és az életmódra, a közösségi normák, hagyományok tiszteletére, a világot érintő globális problémák kapcsán az ember felelősségér. Életvitel órákon természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak stb.) illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok felhasználásának tervezése. A mindennapokhoz kapcsolható, környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek, tevékenységek tervezése, a környezettudatos magatartás normáinak beépítése. Környezetismeret, természetismeret órákon egyszerű, komplex természetvizsgálatok tervezése: víz, talaj és levegővizsgálati módszereket alkalmazása, elemzése, következtetések, tapasztalatok megállapítása, megállapíttatása. A tanulmányi kirándulások, tanulmányi séták, üzemlátogatások szervezésénél fenntarthatósággal, környezettudatosság alakításával kapcsolatos konkrét tartalmak megjelölése. A környezetvédelem jeles napjainak a tananyaghoz kapcsolása.

[close]

p. 4

Matematika órákon a szöveges feladatoknál konkrét, a mindennapi életbő l vett, környezettudatosságot erősítő példákat megfogalmazni. Fizika-kémia órákon a környezeti változások magyarázata, összefüggése az ember tevékenységével. Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés), kibocsátásának csökkentési lehetőségei. A fizikai törvényszerűségek és az élő lények életjelenségei közötti analógiák, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatások. A környezet változásainak törvényszerűségei, és ennek tudatában a lehetséges megoldások a globális környezeti problémákra. Annak fontossága, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak felhasználni. Tetteink következményeit a szűkebb és tágabb környezetre. Földrajz: tapasztalatok, élmények a közvetlen élő és élettelen környezetünkről. A környezetben lezajló változások, mint a természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményei. A világ globális problémái. A természeti és ember alkotta táj szépségei. A környezetbiztonsághoz szükséges ismeretek A környezettudatos magatartás kialakítása A környezeti elemek egyszerű vizsgálata, az eredmények értelmezése A különböző technológiák hatása a természetre és az épített környezetre, ezek gazdasági hatása. Biológia órákon globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei. A természet illetve az épített környezetet megismerése, óvása. Az élő lények alapvető szervezeti-működési jellemző i, azok között az ok-okozati összefüggések. A környezet-egészségügyi problémák megelőzése és mérséklése. A testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikák. Ökológiai szemléletmód alakítása életkorhoz és ismeretek szintjéhez alkalmazva. Szakképzés során Elméleti és gyakorlati oktatásunkban a környezettudatos szemléletmódot helyezzük előtérbe. Az elméleti oktatás része a környezeti terhelés csökkentésére való törekvés. A gyakorlati foglalkozások során keletkezett hulladékot szelektíven gyűjtjük. A növényi hulladékot komposztáljuk, és felhasználjuk az iskolai tankert talajának javítására. Vegyszermentes növénytermesztést folytatunk, perma-kultúrás gazdálkodásra törekszünk. Környezetkímélő technológiákat alkalmazunk a gyakorlati oktatás során. Egyik fő szempontunk az energiatakarékosság. A szakmák által előállított kézműves termékek természetes anyagokból készülnek. A gyakorlatok során céltudatos és takarékos anyagfelhasználást folytatunk.

[close]

p. 5

HÓNAP 2014. aug. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Környezeti Nevelési Munkacsoport alakuló foglalkozása Téma: - a munkacsoport új tagjainak bemutatása - ajánlások, vállalások az éves ökoiskolai munkaterv elkészítéséhez - második ökoiskolai pályázati ciklus vállalásainak áttekintése, ütemezése Ökoiskolai szemlélet megjelenítése a munkaközösségi munkatervben, tanmenetekben, tanítási órákon A 2014-2015. tanév ökoiskolai munkatervének elkészítése „Fogadj örökbe egy fát!” – az előző évben indult program folytatása Fenntarthatóság pedagógiája − tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben használható segédanyag ajánlása Tantermek rendezése − Hulladék vagy szemét? - szempont figyelembe vételével (hulladék = hasznosítható) IDŐPONT, HATÁRIDŐ 2014. aug. 25. FELELŐS Lugosiné Neumann Márta KNM munkacsoport vezető 2014. szept. 2014. szept. Szaktanárok, osztályfőnökök Környezeti Nevelési Munkacsoport munkaközösség vezetők folyamatos osztályfő nökök Schindeléné Tiringer Gabriella könyvtáros módszertani szeptember első két hete folyamatos hónap végén záró projektnap szeptember, október szeptember 3. hete osztályfő nökök 1. Zöld napok – Jeles napok 2. Szabad péntek projektek 3. Séták Székesfehérváron − a programsorozatok indítása Ökoliget gondozása − nyár végi kertrendezés − kerti bútorok, tűzrakó karbantartása Tanév eleji szülő i értekezletek Javasolt programpontok: − Az intézmény környezeti nevelésének, ökoiskolai programjainak ismertetése − Lehetséges együttműködések feltérképezése munkaközösség vezetők alapfok programfelelő sök Fülöp Judit kerti munkás szakoktató Bozori Zsuzsa, Szabó Tünde virágkötő szakoktatók Lugosiné Neumann Márta KNM munkacsoport vezető

[close]

p. 6

HÓNAP 2014. szept. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Szeptemberi Zöld napok tananyagba illesztése szeptember 16. Ózon Világnapja szeptember 20. Takarítási Nap szeptember 22. Autómentes Nap Öko-fal − A világnapok tartalmához kapcsolódó Suligaléria kiállítások tervezése, feladatok delegálása Autómentes Világnap Hagyományos játékos roller- és kerékpárverseny a sportudvaron „Kerékpárral az iskolába” – kampányrendezvény a Városi Szövegséggel közösen Részvétel a „Critical mass” programon Szabad péntek programsorozat: Közlekedés IDŐPONT, HATÁRIDŐ adott napok FELELŐS szaktanárok, osztályfő nökök adott napok Bakonyiné Lajtos Andrea és a 8. osztály szeptember 21. Természetbarát testnevelés munkaközösség természetbarát szakosztály Bartyik Katalin Fülöp Judit osztályfő nökök Részvétel az Európai Mobilitás Hét „A MI utcánk – a MI jövőnk!” városi rendezvényein. Látogatás az Európai Mobilitási Hét természeti helyszíneire (Sóstó, Rácbánya, Palotavárosi tavak, Aszalvölgyi árok) Forgalomszámlálás szept. 15-21. beosztás szerint választott napon és helyszínen osztályfő nökök osztályfő nök, szaktanárok Sebestyénné Oroszi Ágnes DÖK vezető Almási Gabriella Pothárnné G. Ágnes 2014. okt. Öko-őrjárat indítása − tervezett ellenőrzések időpontjai − véletlenszerű ellenőrzések Hónap témája projektek indítása szeptember 2. hete október 1. hete

[close]

p. 7

HÓNAP 2014. okt. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Októberi zöld napok tananyagba illesztése október 1. Idősek világnapja; Zene világnapja október 4. Állatok világnapja október 16. Élelmezési világnap október 21. Földünkért világnap október utolsó munkanapja: Takarékossági világnap Öko-fal − A világnapok tartalmához kapcsolódó Suligaléria kiállítások tervezése, feladatok delegálása Szüreti mulatság Szelektív és veszélyes hulladékok gyűjtése: figyelemfelhívás tanulók, dolgozók, szülők számára Idősek világnapja A negyedik osztályos tanulók hagyományos látogatása, közös program az Idősek Otthona lakóival Érzékenyítő műsor az iskolarádióban Környezeti Teljesítményértékelés elkészítése, értékelése (tanulók, alkalmazottak) - Gyermek Környezet és Attitűd Skála - Új Környezeti Paradigma Skála Szabad péntek projekt: Állatok Világnapja IDŐPONT, HATÁRIDŐ adott napok FELELŐS szaktanárok, osztályfő nökök adott napok Sebestyén Anikó és a 7. osztály megbeszélés szerint folyamatos Hüll-Balajthy Lilla munkaközösség v. Környezeti Nevelési Munkacsoport Molnár Ágnes, Pálné Véber Éva október 1. október hónapban Lugosiné Neumann Márta október 4. Jakicsné Zalka Katalin Hollósy Emőke

[close]

p. 8

HÓNAP 2014. okt. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Állatbemutató, állatsimogató az iskolában - kutya, galamb, papagáj - lógondozás, lópatkolás bemutató Megemlékezés a Zene Világnapjáról − Játékos zenés feladatok, − Közös kánonéneklés: Viva la musica! Rendhagyó történelem órák − Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja Munkaközösségi foglalkozás Téma: Belső továbbképzés - IKT eszközök, SDT használata a tanulási-tanítási folyamatban, a digitális tábla használatában rejlő lehetőségek Részvétel az október 23-ról megemlékező városi programokon, megemlékezéseken Témanap A hónap témája projekt havi lezárása Szabad péntek programok projektzáró rendezvénye Ökoliget gondozása − aktuális feladatai, lehetőség szerint szülők bevonása a munkálatokba Egészségvédelmi Nap előkészítése szervezés, előkészítés feladatok delegálása IDŐPONT, HATÁRIDŐ október 6. FELELŐS Mervai Tibor Sebestyénné Oroszi Ágnes Almási Gabriella október 2. október 6. Lugosiné Neumann Márta alapfok Vuity Adrienn szakiskola 2 alkalommal a hónap folyamán Nagy Gáborné Török Miklós szakoktatók október 22. osztályok saját beosztása szerint október 24. idő járás függvényében október utolsó hete osztályfő nökök projektvezetők a hónap felelő s osztálya, osztályfő nöke Fülöp Judit kerti munkás szakoktató Bozori Zsuzsa, Szabó Tünde virágkötő szakoktatók Környezeti Nevelési Munkaközösség munkaközösség vezetők osztályfő nökök, betanítók Séták Székesfehérváron programsorozat osztályok saját tervezése szerint

[close]

p. 9

HÓNAP 2014. nov. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Novemberi zöld napok tananyagba illesztése november 3. csütörtökje: „Ne gyújts rá!” világnap november 27. „Ne vásárolj semmit!” világnap Séták Székesfehérváron Öko-fal − A világnapok tartalmához kapcsolódó Suligaléria kiállítások tervezése, feladatok delegálása Séták Székesfehérváron A város adventi koszorújának elkészítése Madáretetők átnézése, javítása, téli madáretetés megszervezése, beosztása Egészségvédelmi nap - alapfokon és a szakiskolában a forgatókönyv szerint Látogatás a Pákozdi Arborétumba − részvétel az Arborétum öko programjában, kiállítás megtekintése Ökoliget gondozása − aktuális feladatai, lehetőség szerint szülők bevonása a munkálatokba Belső továbbképzés - Az Energiakaland használatának tapasztalatai, lehetőségei Témanap A hónap témája projekt havi lezárása Szabad péntek programok projektzáró rendezvénye IDŐPONT, HATÁRIDŐ adott napok FELELŐS szaktanárok, osztályfő nökök osztályfő nökök, betanítók Almási Gabriella és a 6./a osztály osztályfő nökök, betanítók Bozori Zsuzsa, Szabó Tünde szakoktatók Jakicsné Zalka Katalin Mészárosné Törzsök Zsuzsanna Borsodi Gyöngyi Mészárosné Törzsök Zsuzsanna Fülöp Judit kerti munkás szakoktató Bozori Zsuzsa, Szabó Tünde virágkötő szakoktatók osztályok saját tervezése szerint adott napok osztályok saját tervezése szerint november 3. hete a hónap folyamán november 21. idő járás függvényében idő járás függvényében hétfő i értekezletes napokon osztályok saját beosztása szerint november 28. intézményegységenkénti felelősök projektvezetők Villányi Gyuláné Hollósy Emőke

[close]

p. 10

HÓNAP 2014. dec. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Decemberi zöld napok tananyagba illesztése december 1. AIDS elleni világnap december 10. Emberi jogok világnapja Öko-fal − A világnapok tartalmához kapcsolódó Suligaléria kiállítások tervezése, feladatok delegálása Munkaközösségi foglalkozás az újrahasznosítás jegyében Ötletbörze: ajándékok, díszek készítése - A foglalkozásra gyűjtött anyagokból ajándékkészítési technikák elsajátítása - Karácsonyváró foglalkozás, kézműves munkák, adventi előkészület Adventi koszorúk készítése újrahasznosítással − osztályonkénti foglalkozások − Az intézmény és Székesfehérvár város adventi koszorúinak elkészítése IDŐPONT, HATÁRIDŐ adott napok FELELŐS védőnő, felsős, szakiskolás osztályfő nökök etikát tanítók Molnár Ágnes és a 6./b osztály adott napok megbeszélés szerint két időpontban Megyerné Fodor Zsuzsanna Hollósy Emőke osztályok saját beosztása szerint megbeszélés szerint technikát tanítók, osztályfő nökök Bozori Zsuzsanna elméleti szakoktató Szabó Tünde gyakorlati szakoktató virágkötő osztályok osztályfő nökök, napközis nevelők Adventi gyertyagyújtás 1. hét: 4. osztály 2. hét: 3. osztály 3. hét: 2. osztály 4. hét: 1. osztály Testi-lelki egészségvédelem Közös osztályfő nöki órák, környezetismereti órák az iskola védőnő jével aktuális vasárnapokat követő hétfő nagyszünet órarend szerinti időpontokban iskola védőnő je osztályfő nökök, szaktanárok

[close]

p. 11

HÓNAP 2014. dec. IDŐPONT, HATÁRIDŐ Az iskolai közös karácsonyfa díszeinek elkészítése osztályonként osztályok saját beosztása szerint Témanap osztályok saját A hónap témája projekt havi lezárása beosztása szerint Szabad péntek programok projektzáró rendezvénye: meghitt karácsonyi ünnepség az december 21. osztályokban Folyamatos tanévi feladat: Rendezvények környezetterhelésének csökkentése, hulladékok felhasználása Folyamatos feladat a téli időszakban: Téli madáretetés a tanulók segítségével Séták Székesfehérváron osztályok saját tervezése szerint adott nap folyamatosan FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG FELELŐS technikát tanítók, osztályfő nökök projektvezetők osztályfő nökök Környezeti Nevelési Munkacsoport Jakicsné Zalka Katalin, Varsányi Istvánné osztályfő nökök, betanítók szaktanárok, osztályfő nökök Szűcs Péter Pálné és az 5. osztály 2015. jan. Januári zöld nap tananyagba illesztése január 1. A béke világnapja Öko-fal − A világnap tartalmához kapcsolódó Suligaléria kiállítások tervezése, feladatok delegálása Tankönyvek áttekintése a tankönyvrendelés segítésére - használható tankönyvek számba vétele, rendelések módosítása Félévi szülő i értekezletek Javasolt programpontok: − Az intézmény eddig megvalósult és tervezett környezeti nevelésének, ökoiskolai programjainak ismertetése − Lehetséges együttműködések feltérképezése adott napok január 3. hete Spiczmüller Mariann tankönyvfelelős osztályfő nökök SZMK kapcsolattartó osztályfő nökök Környzeti Nevelési Munkacsoport

[close]

p. 12

HÓNAP 2015. jan. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Félévi tantestületi értekezlet - beszámoló Ökoiskolai munkaterv első félévi programjairól, eredményeirő l IDŐPONT, HATÁRIDŐ félévi értekezlet FELELŐS Környezeti Nevelési Munkacsoport Lugosiné Neumann Márta Fülöp Anita intézményegység vezető Speciális Szakiskola projektvezetők Pocsai Katalin szaktanárok, osztályfő nökök Rendhagyó történelem órák Nemzetközi Holocaust Emléknap Megemlékezés a 8. osztályos és a szakiskolás tanulók számára Témanap A hónap témája projekt havi lezárása Szabad péntek program: A béke napja 2015. febr. Februári zöld napok tananyagba illesztése február 1. A Tisza Élővilágának Emléknapja február 2. A Vizes Élőhelyek világnapja Öko-fal − A világnapok tartalmához kapcsolódó Suligaléria kiállítások tervezése, feladatok delegálása osztályok saját beosztása szerint január adott napok adott napok 9. a osztály Munkaközösségi foglalkozások az egyes tantárgycsoportokban tanító gyógypedagógusok számára Téma: − Tanévi tantárgyi munka jó gyakorlatainak, didaktikai játékoknak, differenciált/kooperatív feladatainak, módszereinek megosztása (mikrotanítások, fejlesztő gyakorlatok, játékok) megbeszélt időpontokban Fülöp Anita Mészárosné Törzsök Zsuzsanna Lugosiné Neumann Márta

[close]

p. 13

HÓNAP 2015. febr. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Farsangi előkészületek, feladatok kiosztása Folyamatos tanévi feladat: Rendezvények környezetterhelésének csökkentése, hulladékok felhasználása Farsangi ünnepély A rendezvény előtti napon: Tavaszváró Zöld Farsang IDŐPONT, HATÁRIDŐ február 1-2. hete FELELŐS munkaközösség vezetők, osztályfő nökök egyeztetett időpontban A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség "Ismerkedés Székesfehérvár és környéke természeti értékeivel" c. kiadványának adaptálása az adaptálás szempontjai, tervezete a kiadvány szerkesztési munkálatai a feladatok ütemterve február 23. Rendhagyó történelem órák A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Megemlékezés a 8. osztályosok és a szakiskolás tanulók számára az iskolarádióban Testi-lelki egészségvédelem Közös osztályfő nöki órák, környezetismereti órák az iskola védőnő jével február 25. Fülöp Anita Mészárosné Törzsök Zsuzsanna Hüll-Balajthy Lilla Lugosiné Neumann Márta Környezeti Nevelési Munkacsoport Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség érintett osztályfő nökök órarend szerinti időpontokban Téli madáretetés a tanulók segítségével Séták Székesfehérváron Ökoliget gondozása − aktuális feladatai, lehetőség szerint szülők bevonása a munkálatokba osztályok saját tervezése szerint idő járás függvényében Kövecses Katalin iskolai védőnő osztályfő nökök, szaktanárok Jakicsné Z. Katalin Varsányi Istvánné osztályfő nökök, betanítók Fülöp Judit kerti munkás szakoktató Bozori Zsuzsa, Szabó Tünde virágkötő szakoktatók

[close]

p. 14

HÓNAP 2015. febr. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Témanap A hónap témája projekt havi lezárása Szabad péntek program: A divat napja Közös rendezvény az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium tanáraival, diákjaival IDŐPONT, HATÁRIDŐ osztályok saját beosztása szerint január FELELŐS projektvezetők Molnár Ágnes Pálné Véber Éva szaktanárok, osztályfő nökök 2015. márc. Márciusi zöld napok tananyagba illesztése március 1. Az újrapapír világnapja március 6. Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap március 22. A Víz világnapja március 23. Meteorológiai világnap Öko-fal − A világnapok tartalmához kapcsolódó Suligaléria kiállítások tervezése, feladatok delegálása adott napok adott napok 9. b osztály Merített papír készítése – foglalkozás Az újrapapír világnapján Az Öko-őrjárat beszámolója a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapon - résztvevők: osztályonként 2 fő delegált tanuló Részvétel az iskolai Március 15-i ünnepségen, bekapcsolódás a városi programokba, látogatás Székesfehérvár 1848-as emlékhelyeihez, Petőfi Sándor szoborhoz Hagyományos program az alsó tagozaton: saját készítésű zászlók, kokárdák elhelyezése a városunkban levő Petőfi Sándor szobroknál március 2. Megyerné Fodor Zsuzsanna Sebestyénné Oroszi Ágnes osztályfő nökök március 6. március 12. Pothárnné Gárdonyi Ágnes mkvez.

[close]

p. 15

HÓNAP 2015. márc. FELADAT, PROGRAM, TEVÉKENYSÉG Előadás a Víz Világnapján külső előadó segítségével a 7.-8. osztályban és a szakiskolai osztályokban Látogatás a Városi Szennyvíztelepen és a Laboratóriumban - a 7.-8. és a szakiskolai osztályok részvételével Ökoliget gondozása − aktuális feladatai, lehetőség szerint szülők bevonása a munkálatokba Időjárás állomás - tanulói mérések, megfigyelések a Meteorológiai világnap hetében az alapfok tanulóinak részvételével Témanap A hónap témája projekt havi lezárása Séták Székesfehérváron Szabad péntek program: A színház napja IDŐPONT, HATÁRIDŐ megbeszélés szerint megbeszélés szerint idő járás függvényében március 23-27. FELELŐS osztályfő nökök Lugosi József Fülöp Judit kerti munkás szakoktató Bozori Zsuzsa, Szabó Tünde virágkötő szakoktatók osztályok saját beosztása szerint osztályok saját tervezése szerint március 27. adott napok környezetismeretet, természetismeretet, földrajzot tanító gyógypedagógusok projektvezetők osztályfő nökök, betanítók Erhardt Jolán szaktanárok, osztályfő nökök 2015. ápr. Áprilisi zöld napok tananyagba illesztése április 7. Egészségügyi világnap április 22. A Föld Napja április 24. A Kísérleti Állatok Védelmének Napja Arany Sportnap megbeszélés szerint adott napok Öko-fal − A világnapok tartalmához kapcsolódó Suligaléria kiállítások tervezése, feladatok delegálása Szabó Anikó testnevelés munkaközösség 10. osztály

[close]

Comments

no comments yet