Laporan Pencapaian Jan -Jun 2015

 

Embed or link this publication

Description

Laporan Pencapaian Jan -Jun 2015

Popular Pages


p. 1

LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI/PIAGAM PELANGGAN JABATAN/BAHAGIAN/UNIT JANUARI-JUN 2015

[close]

p. 2

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN BIL 1 OBJEKTIF Pencapaian HRMIS melebihi 90% dalam tempoh sebulan selepas perlaksanaan setiap modul. Setiap warga kerja menghadiri latihan tidak kurang 7 hari setahun. Perlaksanaan tidak kurang 5 program integriti setahun. JAN 100 % FEB 100 % MAC APR MEI JUN 100% 100 % 100 % 100 % DATA KETERANGAN Telah dilaksanakan mengilkut tempoh 2 Pencapaian 26% (Jan – Mac 2015) Seramai 257 orang warga kerja telah memenuhi dasar 7 hari latihan dalam setahun. Pencapaian 76% (Jan – Jun 2015) Manakala 79 orang warga kerja akan diadakan selepas bulan Julai 2015 5 program telah dijalankan sehingga bulan Jun 2015: • Kursus Pembangunan Diri & Kerjaya untuk warga kerja MPPG bertempat di Teluk Gorek Mersing : 5 – 7 April 2015 • Kursus Perundingan Berkesan bil.01/2015 bertempat di Intan Ikwas : 18 – 21 Mei 2015 • Kursus Pegawai Penguatkuasa PBT Negeri Johor bertempat di Hotel M-suites Johor Bahru : 26 – 27 Mei 2015 • Bengkel Kepimpinan & Pemurnian Program Rakan Alam Sekitar & Ahli Pasukan Pemantau Pencemaran Jabatam Alam Sekitar bertempat di Institusi Latihan FAMA, Negeri Sembilan : 8 – 10 Jun 2015 • Tazkirah Penerangan Zakat Harta bertempat di MPPG : 13 Mei 2015 3 Pencapaian 100 %

[close]

p. 3

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN BIL 4 OBJEKTIF Mesyuarat MBJ diadakan setiap 3 bulan sekali. JAN - FEB - MAC 26 Mac 2015 APR - MEI - JUN 26 Jun 2015 DATA KETERANGAN Tarikh-tarikh mesyuarat yang telah diadakan adalah : - 26.03.2015 - 26.06.2015 *Mesyuarat akan datang dijadualkan diadakan pada bulan September dan Disember 2015 5 Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan diadakan setiap 4 bulan sekali. - - - - - 25 Jun 2015 Mesyuarat telah diadakan pada : -25.06.2015 *Mesyuarat akan datang dijadualkan pada tarikh yang ditetapkan 6 Kenderaan diselenggara sekurang-kurangnya sekali bagi penggunaan tidak melebihi 5,000 km / 10,000 km atau bagi tempoh 3 bulan / 6 bulan sekali mana yang terdahulu. Pengiraan stok diadakan setiap 3 bulan sekali. 10 13 18 10 14 12 36 buah kenderaan telah diselenggara mengikut tempoh ditetapkan bagi tempoh Jan – Jun 2015 7 - - 31 Mac 2015 - - 30 Jun 2015 Tarikh-tarikh pengiraan stok : - 31.06.2015 - 30.06.2015 *Pengiraan stok akan dijadualkan diadakan pada bulan September dan Disember 2015

[close]

p. 4

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN BIL 8 OBJEKTIF Perakuan untuk kenaikan gaji diuruskan tidak lewat daripada dua bulan selepas Tarikh Pergerakan Gaji (TPG). JAN 100% (TPG : Jan) FEB - MAC - APR 100% (TPG : Apr) MEI - JUN - DATA KETERANGAN Perakuan Kenaikan Gaji telah dijalankan mengikut tempoh pada bulan-bulan berikut : • Januari • April * Pemberian Kenaikan Gaji akan dilaksanakan mengikut tempoh pada bulan-bulan berikut : Julai & Oktober 2015 9 Memastikan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO 9001 diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun. 100% - - - - - Mesyuarat kajian semula pengurusan diadakan dua kali setahun : • Mesyuarat kali pertama bil 1/2015 pada 28/01/2015 •Mesyuarat kali kedua bil 2/2015 pada 28/09/2015

[close]

p. 5

JABATAN KEWANGAN BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN Penyata Kewangan telah dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara pada 30/3/2015 1 Memastikan Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. Memastikan proses pembayaran kepada kontraktor dan pembekal dibayar dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan. Memastikan pesanan tempatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima dan diluluskan. - - 100% 100% 100% 100% 2 80.0% 87.8% 90.6% 85.4% 94.3% 84.8% Sehingga 30/06/2015, sebanyak 2,424 daripada 2,772 iaitu purata 87.45% bayaran telah dibuat dalam tempoh 3 hari. 3 97% 97% 99% 96% 98% 99% Sehingga 30/06/2015 sebanyak 758 daripada 777 iaitu purata 97.6% pesanan tempatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari.

[close]

p. 6

JABATAN KEWANGAN BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN Mesy. Bil.6/2014 - 29/1/2015 Mesy. Bil.1/2015 - 23/4/2015 4 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. 100% - - 100% - - 5 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Memastikan Penyata Hasil & Perbelanjaan mencatatkan baki surplus pada 31 Disember 2014. 100% - - 100% - - Mesy. Bil.4/2014 - 25/1/2015 Mesy. Bil.1/2015 - 19/4/2015 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% Baki pada 31/12/2014 adalah berjumlah RM1.14 juta. 7 Mempelbagaikan kemudahan pembayaran melalui kios dengan penambahan pembayaran lesen & kompaun selewat-lewatnya pada 31 Disember 2014. 0% Kelulusan untuk tambahan kos penyewaan berjumlah RM6,000 sebulan telah diluluskan oleh YDP dan sedang dalam tindakan pihak vendor untuk penambahan fungsi tersebut.

[close]

p. 7

BAHAGIAN KEBERSIHAN BIL 1 OBJEKTIF Memantau kerja-kerja kebersihan, pemotongan rumput, pembersihan parit, mengutip dan mengangkat sampah yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang dilantik oleh SWM dan PPSPPA di semua kawasan perumahan, perindustrian dan perkedaian di bawah pentadbiran MPPG. JAN FEB MAC APRIL MEI JUN DATA KETERANGAN Pemantauan berdasarkan jadual yang telah dibuat oleh Pihak Solid Waste Corporation (SWCorp) dan Southern Waste Management Sdn Bhd (SWM) di kawasan yang telah ditetapkan. 96.5% 96% 98% 97% 97.5 % 97%

[close]

p. 8

BIL 2 OBJEKTIF Menggerakkan Pasukan Tindakan Khas (PTK) bagi kerja-kerja 'ad-hoc' dan kerja-kerja gotong royong JAN FEB MAC APRI L MEI JUN DATA KETERANGAN Sebanyak 103 tindakan telah dilaksanakan setelah terima makluman antaranya : - Memadam kebakaran di tapak pelupusan sampah - Kerja-kerja pembersihan rumah kosong - Menghantar dan mengambil tong - Menampal jalan berlubang - Kerja-kerja Kebersihan Dewan dan Stadium - Kerja-kerja memotong papantanda - Kerja-kerja kebersihan di perhentian bas - Memantau kontraktor membuat kerja-kerja kebersihan di tapak bazar ramadhan - Membersihkan kolam takungan air sampah (`Leachate’) di tapak pelupusan sampah - Menyertai program gotong royong bebas dengggi dan gotong royong awam 100% 100% 100% 100% 100% 100%

[close]

p. 9

BAHAGIAN PELESENAN JAN BIL 1 FEB MAC APR MEI JUN OBJEKTIF Notis pemberitahuan lesen dikeluarkan tidak lewat 3 bulan sebelum tamat tempoh sah laku lesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% DATA KETERANGAN Bagi tempoh Januari hingga Jun, semua notis dikeluarkan mengikut tempoh seperti berikut : Kilang/gudang = 16 Pelbagai = 136 Restoran = 28 Kebayan = 4 Kantin = 32 Pasar Malam = 60 Penjaja Kenderaan = 0 Penjaja Sementara = 1 Anjing = 1 Iklan = 0 2 Kelulusan permohonan lesen yang telah lengkap dalam tempoh 1 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sebanyak 278 lesen baru telah diluluskan dalam tempoh 1 jam.

[close]

p. 10

BAHAGIAN BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN Sebanyak 20 batang sungai dilakukan persampelan. 1 Melakukan ‘sampling’ ke atas 20 batang sungai di kawasan Pasir Gudang sekurangkurangnya sebulan sekali. Melakukan pengawasan udara menggunakan alat HVS PM-10 di bumbung KPBPG sekurangkurangnya 5 kali sebulan. Membuat program pencambahan EM dan sekurang-kurangnya 50% EM tersebut boleh digunakan. Memastikan pemeriksaan kilang-kilang yang berisiko tinggi dijalankan sekurangkurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bacaan didapati mengikut piawai yang ditetapkan iaitu dibawah 50mg 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% EM telah diletakkan di kolam Tapak Pelupusan Sampah, Tanjung Langsat. 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemeriksaan ke atas 26 buah kilang berisiko tinggi sekali dalam 6 bulan.

[close]

p. 11

BAHAGIAN BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Rondaan telah dilakukan dan mengikut jadual. 5 Membuat rondaan di kawasan kilang untuk pemantauan pencemaran air dan udara waktu siang dan malam. Memastikan program-program seminar alam sekitar dan keselamatan industri dilaksanakan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 - - - - - 100% Seminar Keselamatan dan Pekerjaan 2015 telah diadakan pada 11 Jun 2015

[close]

p. 12

BAHAGIAN KESIHATAN BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS DATA KETERANGAN 231 kali semburan telah dijalankan. 1 Memastikan penyemburan kabus dilakukan dalam tempoh 48 jam dari jadual yang ditentukan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 2 Mengadakan penerangan tentang kaedah penggredan premis makanan dan tandas awam kepada pelesen sekurang-kurangnya 3 kali setahun. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - 100% 7 kali penerangan penggredan : ― 27/01/2015 ― 24/02/2015 ― 24/03/2015 ― 21/04/2015 ― 19/05/2015 ― 10/06/2015 ― 25/08/2015 Jumlah Restoran kelas 1 = 19 premis Jumlah premis yang mendapat markah tidak kurang dari 90%= 12 premis Peratusan : 63% 3 Mengadakan pemeriksaan terhadap hotel dan restoran kelas 1, 4 bulan sekali. Sekurang-kurangnya 50% daripada hotel dan restoran kelas 1 mencapai tidak kurang 90% markah penggredan. - - - - - - - -

[close]

p. 13

BAHAGIAN KESIHATAN BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS DATA KETERANGAN Sesi pengauditan tandas awam Fasa 1 telah berlansung bermula AprilJun. 4 Mengadakan lawatan ke semua tandas awam sebanyak 2 kali dalam masa setahun dan 5% daripadanya mencapai 4 & 5 bintang. - - - 100% 100% 100% - -

[close]

p. 14

JABATAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN 94 Prestasi kerja bagi Januari – Jun adalah 92.67 1 Prestasi kerja penyelenggaraan landskap dengan sasaran 90% perlaksanaan kerja. 93 91 92 92 94 2 Program tanaman pokok teduhan dengan sasaran 9000 pokok setahun. 36% 3264 nos 47% 938 nos 48% 149 nos 0% 60.8 % 112 3 nos 256 % 179 04 nos Jumlah tanaman pokok bagi Januari – Jun adalah 23,378 pokok. 3 Tindakan pemeriksaan ke atas kerosakan taman permainan kanak-kanak sebulan sekali. 100 100 100 100 100 100 Pemeriksaan ke atas 83 taman permainan. 4 Tindakan Pembaikan Kecil dilaksanakan selewat-lewatnya sebulan dari tarikh aduan / penemuan. 100 100 100 100 100 100 Pembaikan kecil dilaksanakan bagi 77 taman permainan kanakkanak.

[close]

p. 15

JABATAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN Tiada pembaikan utama. *Pembaikkan dilaksanakan September 2015 bermula 5 Tindakan Pembaikan Utama dilaksanakan setahun sekali. Melaksanakan sekurangkurangnya 5 projek pengindahan dan pembangunan landskap. - - - - - 6 - - - - 11% 17% Naik Taraf Kawasan Tarikan Pelancongan Di Bukit Layanglayang Di Taman Bandar. (Projek Pertama) 7 Pemajuan pelan kelulusan ke OSC, sebanyak 95% permohonan diselesaikan dalam tempoh 2 minggu. 5 2 2 4 1 1 Jumlah pemajuan pelan kelulusan bagi Januari – Jun adalah 15 dengan 100% permohonan dimajukan mengikut proses 8 100% permohonan tempahan hiasan dilaksanakan mengikut jadual. 8 9 14 11 24 11 Jumlah permohonan tempahan hiasan bagi Januari – Jun adalah 77.

[close]

Comments

no comments yet