Actualitat20 ActelGrup Social

 

Embed or link this publication

Description

Actualitat20 ActelGrup Social

Popular Pages


p. 1

Diada del soci Gran dia festiu dels socis i treballadors Avui Opina Pàg. 3 Pàg.8 Andreu Salvadó Comercial i Màrqueting Producció Agrària Ordi Hyvido i Sucs Mama Fruta Pàg. 5 Factors clau en la producció Pàg. 7

[close]

p. 2

2 Sumari 03 04 05 07 08 12 13 16 18 19 22 24 25 26 27 Agenda Fira Asia Fruit Logistica (Hong Kong) del 2 al 4 de Setembre de 2015 Fira Sant Miquel (Lleida) del 24 al 27 de Setembre de 2015 Fira Anuga (Colonia) del 10 - 14 d’Octubre de 2015 Fira Fruit Attraction (Madrid) del 28 al 30 d’Octubre de 2015 Premis Romanico Esencia - 27 de Novembre de 2015 Fira Fruit Logistica (Berlín) del 03 al 05 de Febrer de 2016 Fira Alimentaria (Barcelona) del 26 al 28 d’Abril de 2016 AVUI OPINA ANDREU SALVADÓ I FALCÓ ASSEGURANCES ASSEGURANCES DE VEHICLES XOC AMB ANIMALS SALVATGES COMERCIAL I MÀRQUETING HYVIDO. EL CANVI EN LA PRODUCCIÓ DORDI / SUCS DE FRUITA MAMA FRUTA PRODUCCIÓ AGRÀRIA FACTORS CLAU EN LA PRODUCCIÓ DIADA DEL SOCI CARTA DEL PRESIDENT D’ACTELGRUP NOTÍCIES L’INTERCANVIADOR VISITES GUIADES ACTELGRUP ACTEL FORÇA LLEIDA QêVIRIS COOPERATIVES GIMENELLS AL TEU SERVEI LA FINESTRA LA RECEPTA AVUI PARLEM TXARANGO Crèdits Consell de redacció: Mariona Mesull Mario Sánchez M. José Bosch Maquetació: David Garsaball Joana Vieru Impressió: Anfigraf Dipòsit Legal: L-39/9 Tirada: 8.000 exemplars, repartits entre els socis i cooperatives associades. ActelGrup no es fa responsable ni comparteix necessàriament les opinions expressades per terceres persones en aquesta publicació. Directori Recepció i centraleta Atenció al soci Genèrics Direcció general Àrea Adm. i Finances Àrea Comercial i Màrqueting Àrea Producció Agrària Àrea Qualitat i Innovació Àrea Comunicació i RH Compres Informàtica Àrees de negoci Fitosanitaris Adobs Combustibles Fruita: Centre Logístic Fruiter Telèfon Fax 973 700 800 973 727 434 973 700 802     973 700 805 973 727 436 973 700 800 973 700 815 973 700 801 973 727 435 973 700 802 973 727 437 973 700 800 973 727 436 973 700 800 973 727 436 973 700 803 973 727 431 973 700 810 973 727 436     973 700 801 973 727 435 973 700 801 973 727 435 973 700 801 973 727 435 973 180 727 973 180 500 Telèfon Fax Oli i ametlla 973 700 801 973 727 435 Cereals i farratges 973 586 475 973 586 446 Assegurances Administració i direcció 973 700 831 973 727 430 Agrari 973 700 832 973 727 432 Contractació de pòlisses 973 700 830 973 727 433 Sinistres 973 700 833 973 727 433 Delegacions Bellpuig 973 322 289 973 727 435 La Vispesa 974 430 358 974 430 211 Les Borges Blanques 973 142 150 973 140 051 Bellcaire d’Urgell 973 586 475 973 586 446 Webs & e-mails ActelGrup: www.actelgrup.com • actel@actel.es Transalfals & La Vispesa: www.iberalfa.com • info@iberalfa.com Agroles: www.agroles.com • agroles@agroles.com ENVIA’NS UN CORREU ELECTRÒNIC A: A L’ACTUALITAT, SI VOLS ANUNCIAR-TE actualitat@actel.es PRÒXIM NÚMERO SETEMBRE 2015

[close]

p. 3

Avui Opina Andreu Salvadó i Falcó CEO d’Aritmos Les consultores tecnològiques estem aportant molt més que tecnologia a les empreses La tecnologia està aportant, cada vegada més, grans avantatges competitius a aquelles organitzacions que han apostat decididament per tecnificar la seva gestió, així com els seus processos productius i la seva operativa diària. Aquest “plus” que aporta la tecnologia a les indústries es tradueix en millores competitives per a l’empresa, en un augment de la productivitat, en el control i la reducció de costos, en millores significatives pel que fa a l’eficiència del negoci, etc. I el més important: la tecnologia està ajudant a les organitzacions a prendre decisions encertades que els aportin beneficis. Ara bé, per poder parlar de tecnologia (o de “la solució de negoci” que millor encaixa a una empresa), abans hem de fer un pas enrere. La base fonamental per prendre millors decisions està en disposar de la informació per prendre-les. De res serveixen “les intuïcions”. Llavors... On és aquesta informació? Les empreses generen constantment grans quantitats d’informació durant la seva activitat diària (quan compren, quan venen, en relacionar-se amb els seus clients, durant el seu procés productiu...). La clau no està només en recollir aquestes dades, sinó que serà necessari analitzar-les, estudiar-les, interpretar-les... I és aquí, on entra la tecnologia: transformant aquesta informació en coneixement pur del negoci. Sovint, molta informació de valor es recull a la base de dades corporativa. I de vegades, aquesta documentació queda merament registrada en el sistema informàtic, sense treure-li tot el suc que conté. Els softwares específics per al tractament d’aquesta informació s’encarreguen d’aprofitar aquestes dades i conseqüentment transformar-les en coneixements de valor per als directius de les empreses. Però aquest procés no és una tasca fàcil: en la implantació de solucions de gestió de negoci per a qualsevol sector, el paper de l’implantador, i el paper del client, són crítics. En aquest sentit, a Aritmos comptem amb un equip humà de més de 50 professionals altament qualificats per fer front a tot tipus de projectes tecnològics. Ara bé, per dissenyar una solució de negoci que aporti valor a la gestió de les organitzacions, cal una intensa implicació dels clients en totes les fases de desenvolupament d’un projecte tecnològic. Tant a l’inici, perquè els consultors puguem entendre les necessitats reals de l’empresa i treballar conseqüentment, com al final, perquè els usuaris de la solució resultant puguin entendre i extreure tot el rendiment de l’eina tecnològica. Qualsevol aproximació diferent d’aquesta seria incorrecta. LAS CONSULTORAS TECNOLÓGICAS ESTAMOS APORTANDO MUCHO MÁS QUE TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS La tecnología está aportando, cada vez más, grandes ventajas competitivas a aquellas organizaciones que han apostado decididamente por tecnificar su gestión, así como sus procesos productivos y su operativa diaria. Este “plus” que aporta la tecnología a las industrias se traduce en mejoras competitivas para la empresa, en un aumento de la productividad, en el control y la reducción de costes, en mejoras significativas en cuanto a la eficiencia del negocio, etc. Y lo más importante: la tecnología está ayudando a las organizaciones a tomar decisiones acertadas que les aporten beneficios. Ahora bien, para poder hablar de tecnología (o de “la solución de negocio” que mejor encaja en una empresa), antes tenemos que dar un paso atrás. La base fundamental para tomar mejores decisiones está en disponer de la información para tomarlas. De nada sirven “las intuiciones”. Entonces... ¿Dónde está esta información? Las empresas generan constantemente grandes cantidades de información durante su actividad diaria (cuando compran, cuando venden, relacionarse con sus clientes, durante su proceso productivo...). La clave no está sólo en recoger estos datos, sino que será necesario analizarlas, estudiarlas, interpretarlas... Y es aquí, donde entra la tecnología: transformando esta información en conocimiento puro del negocio. A menudo, mucha información de valor se recoge en la base de datos corporativa. Y a veces, esta documentación queda meramente registrada en el sistema informático, sin sacarle todo el jugo que contiene. El software específico para el tratamiento de esta información se encarga de aprovechar estos datos y consecuentemente transformarlos en conocimientos de valor para los directivos de las empresas. Pero este proceso no es una tarea fácil: en la implantación de soluciones de gestión de negocio para cualquier sector, el papel del implantador, y el papel del cliente, son críticos. En este sentido, en Aritmos contamos con un equipo humano de más de 50 profesionales altamente cualificados para hacer frente a todo tipo de proyectos tecnológicos. Ahora bien, para diseñar una solución de negocio que aporte valor a la gestión de las organizaciones, hay una intensa implicación de los clientes en todas las fases de desarrollo de un proyecto tecnológico. Tanto al inicio, porque los consultores podamos entender las necesidades reales de la empresa y trabajar consecuentemente, como al final, para que los usuarios de la solución resultante puedan entender y extraer todo el rendimiento de la herramienta tecnológica. Cualquier aproximación diferente de esta sería incorrecta.

[close]

p. 4

4 Assegurances Assegurances de vehicles: xoc amb animals salvatges A rel de la reforma de Llei de Trànsit aprovada pel Congrés dels Diputats el passat 20 de març de 2014 i que va entrar en vigor el 9 de maig de 2014 es va produir una novetat important (disposició addicional novena) on s’indica que “En accidents de trànsit ocasionats per atropellament d’espècies cinegètiques en les vies públiques serà responsable dels danys a persones o bens el conductor del vehicle”. Fins a la data indicada, en cas de xoc amb animals cinegètics se’n responsabilitzava al vedat de caça que toca a la carretera del lloc del sinistre. La reforma de la Llei fa un gir important i passa de considerar en tot moment responsable el vedat de caça a fer-ne responsable el vedat de caça solament durant les batudes de caça i les dotze hores posteriors a acabar la batuda, una vegada superat aquest període el vedat de caça queda exonerat de responsabilitat i aquesta recau al propi conductor afectat pel xoc amb l’animal cinegètic. Hi ha una excepció i és que podrà ser responsable el titular de la via pública en la que s’ha produït l’accident com a conseqüència de no haver reparat la tanca de tancament o en el seu cas per no disposar de senyalització específica d’animals solts en trams amb alta accidentalitat per col·lisió de vehicles amb animals salvatges. Ivan Caelles Director Central d’Assegurances ActelGrup Donada aquesta nova casuística i que a partir d’ara no se’n podrà responsabilitzar als vedats de caça, a excepció del moment de les batudes i dotze hores posteriors a la finalització d’aquesta com ja s’havia indicat, les companyies d’assegurances han començat a oferir garanties per tal d’indemnitzar els danys als conductors/propietaris dels vehicles afectats. El requisit per tal de rebre l’abonament es disposar de la garantia contractada en l’assegurança del vehicle i realitzar una denúncia a les autoritats competents (Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana) i que realitzin un atestat dels fets i constatin que el xoc ha existit produït per un animal salvatge i la causa ha provocat danys corporals o materials. Per això, des de Central d’Assegurances pro activament hem procedit a revisar les assegurances de cartera per a que els nostres clients disposin d’aquesta cobertura i les de nova contractació disposin de la possibilitat també de contractar-ho. SEGUROS DE VEHÍCULOS: CHOQUE CON ANIMALES SALVAJES A raíz de la reforma de Ley de Tránsito aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 20 de marzo de 2014 y que entró en vigor el 9 de mayo de 2014 se produjo una novedad importante (disposición adicional novena) donde se indica que “En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o corderos el conductor del vehículo”. Hasta la fecha indicada, en caso de choque con animales cinegéticos se responsabilizaba al coto de caza que toca a la carretera del lugar del siniestro. La reforma de la Ley hace un giro importante y pasa de considerar en todo momento responsable al coto de caza a hacer responsable al coto de caza solamente durante los vareos de caza y las doce horas posteriores a acabar el vareo, una vez superado este periodo el coto de caza queda exonerado de responsabilidad y esta recae en el propio conductor afectado por el choque con el animal cinegético. Hay una excepción y es que podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se ha producido el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cierre o en su caso por no disponer de señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con animales salvajes. Dada esta nueva casuística y que a partir de ahora no se podrá responsabilizar a los cotos de caza, a excepción del momento de los vareos y doce horas posteriores a la finalización de esta cómo ya se había indicado, las compañías de seguros han empezado a ofrecer garantías para indemnizar los daños a los conductores/propietarios de los vehículos afectados. El requisito para recibir el abono es disponer de la garantía contratada en el seguro del vehículo y realizar una denuncia a las autoridades competentes (Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Guardia Urbana) y que realicen un atestado de los hechos y constaten que el choque ha existido producido por un animal salvaje y la causa ha provocado daños corporales o materiales. Por eso, desde Central de Seguros pro activamente hemos procedido a revisar los seguros de cartera para que nuestros clientes dispongan de esta cobertura y las de nueva contratación dispongan de la posibilidad también de contratarlo.

[close]

p. 5

Comercial i Màrqueting Hyvido. “El canvi en la producció d’ordi” Recentment hem presentat en societat la nova tecnologia “HYVIDO” per a la producció d’ordi híbrid. A partir de la sembra de línies pures (“parentals”) es produeix, de forma natural i espontània, el creuament del “pol·len” i apareix el primer ordi híbrid del mercat. Aquest ordi serà seleccionat, netejat, ensacat, etc., per ActelGrup en les instal•lacions de la Cooperativa d’ Almacelles. Posteriorment aquesta “llavor comercial” serà comercialitzada per tot l’estat Espanyol. SYNGENTA és la empresa que ha desenvolupat i registrat la tecnologia i concepte “HYBIDO” i de la qual penjaran les diferents varietats híbrides. La primera varietat que estem desenvolupant a ActelGrup és “JALLOON”. El fet que SYNGENTA hagi escollit i arribat a un acord amb ActelGrup per el desenvolupament d’aquest nou projecte, a nivell estatal, ens encoratja a seguir treballant en aquesta línia de qualitat i bona feina portada a terme pel Departament de Llavors. Que aporta de nou “HYVIDO”? Atès els resultats de les darreres campanyes s’aconsegueix una mitjana d’augment de la producció del 15% i tanmateix una resistència molt més gran a condicions adverses climatològiques. En conseqüència el que es busca és un augment de rendibilitat i que aquesta sigui constant any rere any. També veiem que te un rendiment extraordinari per a “ensitjar”. Estem convençuts que de la mateixa forma que amb l’aparició de la llavor híbrida del panís es va produir un canvi total, amb “HYVIDO” es produirà un canvi de tendència total i en poc temps totes les hectàrees d’ordi seran sembrades amb ordi híbrid. Josep Lluís Trilla Director Comercial i Màrqueting HYVIDO. “EL CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN DE CEBADA” Recientemente hemos presentado en sociedad la nueva tecnología “HYVIDO” para la producción de cebada híbrida. A partir de la siembra de líneas puras (“parentales”) se produce, de forma natural y espontánea, el cruce del “polen” y aparece la primera cebada híbrida del mercado. Esta cebada será seleccionada, limpiada, ensacado, etc., por ActelGrup en las instalaciones de la Cooperativa Agroserveis de Almacelles. Posteriormente esta “semilla comercial” será comercializada por todo el Estado Español. SYNGENTA es la empresa que ha desarrollado y registrado la tecnología y el concepto “HYBIDO” y de la cual colgarán las diferentes variedades híbridas. La primera variedad que estamos desarrollando en ActelGrup es “JALLOON”. El hecho que SYNGENTA haya escogido y llegado a un acuerdo con ActelGrup para el desarrollo de este nuevo proyecto, a nivel estatal, nos alienta a seguir trabajando en esta línea de calidad y buen trabajo llevado a cabo por el Departamento de Semillas. ¿Qué aporta de nuevo “HYVIDO”? Atendido a los resultados de las últimas campañas se consigue una media de aumento de la producción del 15% y aun así una resistencia mucho más grande a condiciones adversas climatológicas. En consecuencia lo que se busca es un aumento de rentabilidad y que esta sea constante año tras año. También vemos que tiene un rendimiento extraordinario para “ensilar”. Estamos convencidos que de la misma forma que con la aparición de la semilla híbrida del maíz se produjo un cambio total, con “HYVIDO” se producirá un cambio de tendencia total y en poco tiempo todas las hectáreas de cebada serán sembradas con cebada híbrida.

[close]

p. 6

6 Comercial i Màrqueting Sucs de fruita MAMA FRUTA Una nova iniciativa, un nou negoci i una nova experiència està naixent. Recuperem la marca “MAMA FRUTA” per els envasats de sucs de fruita: poma, pera, préssec, pinya, taronja, etc. Estem convençuts que un gran productor de fruita com ActelGrup tenint al darrera una gran industria com Indulleida pot oferir als clients i consumidors finals un producte amb historia i de gran qualitat. En l’inici del nou projecte, al marge de les primeres vendes de producte a QêVIRIS i distribuïdors d’AGROLES, l’enfoquem a l’exportació per tal, si és possible, de concretar operacions comercials de gran volum i un cop realitzades i estar situats en el mercat amb estoc i volum, veure la possibilitat d’introduir-les en les grans superfícies de tot l’estat. Josep Lluís Trilla Director Comercial i Màrqueting ZUMOS DE FRUTA MAMA FRUTA Una nueva iniciativa, un nuevo negocio y una nueva experiencia está naciendo. Recuperamos la marca “MAMA FRUTA” para los envasados de zumos de fruta: manzana, pera, melocotón, piña, naranja, etc. Estamos convencidos que un gran productor de fruta como ActelGrup teniendo detrás una gran industria cómo Indulleida puede ofrecer a los clientes y consumidores finales un producto con historia y de gran calidad. En el inicio del nuevo proyecto, al margen de las primeras ventas de producto en QêVIRIS y distribuidores de AGROLES, lo enfocamos a la exportación para ver, si es posible, de concretar operaciones comerciales de gran volumen y una vez realizadas y estar situados en el mercado con stock y volumen, ver la posibilidad de introducirlas en las grandes superficies de todo el estado. AGROMAX, EL GASOIL B MILLORAT DE CEPSA. GARANTIA DE SALUT PER AL MOTOR. Tota la tecnologia de Cepsa s’ha concentrat en el nostre gasoil renovat, un producte d’alta qualitat dissenyat per a convertir-se en una font d’estalvi i allargar la vida de la maquinària. Fes ja la teva comanda: 973 700 801 www.gasoleoscepsa.com

[close]

p. 7

Producció Agrària Factors clau en la producció: estimació de collita i de dates de recol·lecció Carlos Faro Tècnic Producció Agrària Per a qualsevol central hortofructícola, el saber respondre a les preguntes “quant” producte hi haurà i “quan” entrarà a les instal·lacions, és bàsic, ja que afecta a la logística de treball i a la programació comercial. Previsió de collita Cada campanya, des del Departament de Producció Agrària fem una enquesta als productors, per veure quin és el potencial de collita que esperen tenir a la seva finca. Evidentment, és una xifra que pot variar degut a múltiples factors, principalment climàtics, però és una molt bona orientació, ja que cada soci coneix molt bé les seves parcel·les. Des de l’any passat, i dins de l’eina informàtica “QUALITY”, tenim un mòdul que ens ajuda a fer millor aquesta previsió. És un lloc on entrem la producció estimada pel productor, però que a la vegada ens mostra l’històric d’aquella parcel·la. D’aquesta manera, la producció històrica de la parcel·la ens ajuda a ajustar la producció estimada pel soci. Estimació de dates de recol·lecció: producció setmanal Tenim una primera fase de previsió de collita, kg a collir de cada varietat, però a l’hora de la recol·lecció, hem de fer una segona estimació, aquesta vegada es tracta de dir en quina data es collirà cada parcel·la, i la distribució temporal de les entrades. Aquí, també tenim l’ajuda del “QUALITY”. El programa, a partir dels kg totals estimats en un inici, i amb uns barems fixats, mostra un calendari de collita estimat. Aquestes dades ens ajuden, però és imprescindible corregir-les parcel·la per parcel·la i setmana a setmana, per fer una predicció real de les entrades. El tècnic ajusta les previsions del programa, amb la visió de la parcel·la i l’opinió, molt important, del soci. FACTORES CLAVE EN LA PRODUCCIÓN: ESTIMACIÓN DE COSECHA Y DE FECHA DE RECOLECCIÓN Para cualquier central hortofrutícola, el saber responder a las preguntas “cuánto” producto habrá y “cuando” entrará en las instalaciones, es básico, puesto que afecta a la logística de trabajo y a la programación comercial. Previsión de cosecha Cada campaña, desde el Departamento de Producción Agraria hacemos una encuesta a los productores, para ver cuál es el potencial de cosecha que esperan tener en su finca. Evidentemente, es una cifra que puede variar debido a múltiples factores, principalmente climáticos, pero es una muy buena orientación, ya que cada socio conoce muy bien sus parcelas. Desde el año pasado, y dentro de la herramienta informática “QUALITY”, tenemos un módulo que nos ayuda a hacer mejor esta previsión. Es un lugar donde entramos la producción estimada por el productor, pero que a su vez nos muestra el histórico de aquella parcela. De este modo, la producción histórica de la parcela nos ayuda a ajustar la producción estimada por el socio. Estimación de fechas de recolección: producción semanal Tenemos una primera fase de previsión de cosecha, kg a cosechar de cada variedad, pero a la hora de la recolección, tenemos que hacer una segunda estimación, esta vez se trata de decir en qué fecha se cosechará cada parcela, y la distribución temporal de las entradas. Aquí, también tenemos la ayuda del “QUALITY”. El programa, a partir de los kg totales estimados en un inicio, y con unos baremos fijados, muestra un calendario de cosecha estimado. Estos datos nos ayudan, pero es imprescindible corregirlas parcela por parcela y semana a semana, para hacer una predicción real de las entradas. El técnico ajusta las previsiones del programa, con la visión de la parcela y la opinión, muy importante, del socio.

[close]

p. 8

8 Diada del Soci Un any més hem celebrat la Diada del Soci. Aquest és un esdeveniment en el que socis, treballadors i famílies que integrem ActelGrup aprofitem per trobar-nos i compartir una estona en un ambient festiu i alegre. Aquest any hem volgut iniciar algunes activitats noves a més de repetir les que any rere any es van consolidant davant l’èxit que entre tots demostrem que tenen. Dins de les noves activitats enguany hem introduït el trenet amb el que hem fet les visites guiades pel recinte del Centre Logístic. D’aquesta manera els socis i les seves famílies han pogut visitar el magatzem de fitosanitaris, les vivendes dels temporers que acollim a l’estiu per la campanya de confecció de fruita, la nova explanada per emmagatzemar palots així com apreciar com va canviant la fesomia del centre per les continues ampliacions que es fan. Altres activitats estrella que ja es venen repetint i que pensem que és de molt èxit és la de tirar l’anella i encerclar els productes. Aquesta és de les que més fa apropar la gent que amb una mica de manya i sort es poden emportar aquell producte que atrapen amb l’anella. El concurs d’apilar caixes també ha tornat aquest any i ha tornat a demostrar la destresa d’alguns aconseguint apilar la quantitat més alta de caixes. Activitats ja tradicionals com el inflables i el concurs de dibuix pels més petits, el taller de Frutart, el concurs de carretillers han estat també presents en aquesta edició i aprofitant la esponsorització que fem al Actel Força Lleida, he comptat amb les Cheerleaders que ens han ofert els seus balls animadors durant tot el matí i el que ha volgut ha pogut provar d’encistellar. Com sempre hem acabat la festa amb el dinar de germanor i l’entrega de premis i sorteig de regals. Esperem que hagi estat una jornada del vostre gust i us esperem per la propera. Aquests són els nostres col·laboradors de la Diada del Soci a tots ells, moltes gràcies! MASSO DIVISIÓN AGRO

[close]

p. 9[close]

p. 10

10

[close]

p. 11[close]

p. 12

12 Carta del President d’ActelGrup com a representant de la cooperativa d’Albesa al consell rector d’Actel. Vaig entrar com un vocal més, al cap d’un temps em van escollir secretari del consell i ara en sóc el president. Quan entres en un consell rector tens una responsabilitat davant els socis i quan ets el president ets responsable de tot. Quan formes part d’un consell rector d’una cooperativa ets més conscient de la realitat, de la situació. Ja no és tant fàcil pendre decisions com quan ets al bar amb els altres socis. Les decisions afecten a molts socis i s´ha de mirar pel bé comú. Tens una responsabilitat molt gran i has de ser conscient que treballes pel bé de tots i que tots junts som molt millors que cadascu per separat. Quan el Ramon va agafar la presidència d’Actel jo feia pocs mesos que havia entrat al CR. El Ramon va entrar en un moment difícil, anàvem per inèrcia, sense objectius clars ni definits. Ell ha estat el responsable de dotar aquest gran vaixell que pot ser l’Actel de motor, tripulació, velocitat de creuer i uns objectius on volem arribar tots plegats. Jo n’he après molt del Ramon i estic orgullòs de poder dir que som amics. Actualment estem consolidant els objectius fixats en l’últim pla estratègic. Lògicament no estem tancats a res, si hi ha una oportunitat de negoci segur que ens interessa. Hem d’estar preparats per ser capaços de trobar la solució més adient davant les diferents situacions que se´ns presentin en les diverses àrees de negoci d’ActelGrup. I sempre treballant en la mateixa direcció: construir una empresa sòlida i solvent, però sobretot treballar per aconseguir optimitzar al màxim la rendibilitat dels nostres socis perquè sou els propietaris de l’empresa. Ens hem de sentir orgullosos tots plegats de pertànyer a ActelGrup. El model cooperatiu funciona. És un model solidari, democràtic, participatiu, responsable i soportem molt millor que altres els periodes de crisi. Els socis tenim el govern de l’empresa i per la gestió de l’activitat ens hem sabut envoltar d’un equip humà resolutiu, emprenedor, eficaç, treballador, honest i que sap molt bé el que és una cooperativa. Els socis hem de ser exigents, crítics, inconformistes però sempre en positiu. Els que som als òrgans de govern de la cooperativa som pagesos, vivim de la terra, de la nostra producció. No som extraterrestres, vivim al vostre poble o al del costat, som propers, accessibles, oberts, dialogants i ens heu escollit vosaltres. A casa nostra l’Assamblea és soberana. ActelGrup som tots nosaltres. Els socis feu una molt bona feina i n’heu d’estar orgullosos. Per mi és un honor ser el vostre president. Recordeu l’esencia del cooperativisme: la unió fa la força o un proverbi africà: si vols anar ràpid ves sol, si vols arribar lluny viatja acompanyat. Josep Maria Codina Vinc de familia de pagès, el meu pare ho és, el meu padrí ho era, igual que el meu besavi. Des de petit he anat al tros, primer molestant per allí i desprès aprenent i valorant l’ofici. Vaig estudiar fins als vinti-u i va haver un moment que vaig decidir que el que volia fer era viure de pagès. Vaig passar a ser un soci més de la cooperativa, bastant despreocupat del que passava fins que hem van posar al consell rector i un any més tard em van escollir president. Al mateix temps em van escollir CARTA DEL PRESIDENTE DE ACTELGRUP Vengo de familia de campo, mi padre lo es, mi abuelo lo era, igual que mi bisabuelo. Desde pequeño he ido al campo, primero molestando por allí y después aprendiendo y valorando el oficio. Estudié hasta los veintiuno y hubo un momento en que decidí que lo que quería hacer era vivir del campo. Pasé a ser un socio más de la cooperativa, bastante despreocupado de lo que pasaba hasta que me pusieron en el consejo rector y un año más tarde me eligieron presidente. Al mismo tiempo me eligieron como representante de la cooperativa de Albesa en el consejo rector de Actel. Entré como un vocal más, al cabo de un tiempo me eligieron secretario del consejo y ahora soy el presidente. Cuando entras en un consejo rector tienes una responsabilidad ante los socios y cuando eres el presidente eres responsable de todo. Cuando formas parte de un consejo rector de una cooperativa eres más consciente de la realidad, de la situación. Ya no es tan fácil tomar decisiones como cuando estás en el bar con los otros socios. Las decisiones afectan a muchos socios y mirar por el bien común. Tienes una responsabilidad muy grande y tienes que ser consciente de que trabajas por el bien de todos y que todos juntos somos mucho mejor que cada uno por separado. Cuando Ramón cogió la presidencia de Actel yo hacía pocos meses que había entrado en el CR. Ramón entró en un momento difícil, íbamos por inercia, sin objetivos claros ni definidos. Él ha sido el responsable de dotar a este gran barco que puede ser el Actel de motor, tripulación, velocidad de crucero y unos objetivos donde queremos llegar todos juntos. Yo he aprendido mucho de Ramón y estoy orgulloso de poder decir que somos amigos. Actualmente estamos consolidando los objetivos fijados en el último plan estratégico. Lógicamente no estamos cerrados a nada, si hay una oportunidad de negocio seguro que nos interesa. Debemos estar preparados para ser capaces de encontrar la solución más adecuada ante las diferentes situaciones que se nos presenten en las diversas áreas de negocio de ActelGrup. Y siempre trabajando en la misma dirección: construir una empresa sólida y solvente, pero sobre todo trabajar para conseguir optimizar al máximo la rentabilidad de nuestros socios porque sois los propietarios de la empresa. Nos debemos sentir todos juntos y orgullosos de pertenecer a ActelGrup. El modelo cooperativo funciona. Es un modelo solidario, democrático, participativo, responsable y soporta mucho mejor que otros los periodos de crisis. Los socios tenemos el gobierno de la empresa y la gestión de la actividad nos hemos sabido rodear de un equipo humano resolutivo, emprendedor, eficaz, trabajador, honesto y que sabe muy bien lo que es una cooperativa. Los socios debemos ser exigentes, críticos, inconformistas pero siempre en positivo. Los que estamos los órganos de gobierno de la cooperativa somos agricultores, vivimos de la tierra, de nuestra producción. No somos extraterrestres, vivimos en tu pueblo o el de al lado, somos cercanos, accesibles, abiertos, dialogantes y nos habéis elegido vosotros. En nuestra casa la Asamblea es soberana. ActelGrup somos todos nosotros. Los socios haceis un muy buen trabajo y hay que estar orgulloso. Para mí es un honor ser vuestro presidente. Recordad la esencia del cooperativismo: la unión hace la fuerza o un proverbio africano: si quieres ir rápido ves solo, si quieres llegar lejos viaja acompañado. Josep Maria Codina

[close]

p. 13

Notícies Presentació oficial del nou president d’ActelGrup al conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí El nou president d’ActelGrup Josep Maria Codina acompanyat pel seu antecessor Ramon Brualla, es van reunir amb el conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, per a fer la presentació oficial de Josep Maria Codina, així com perquè el conseller conegués de primera mà els objectius estratègics que es planteja la nova presidència d’ActelGrup. En aquest sentit, el conseller també va aprofitar per analitzar l’actual situació del sector agrícola en general i del fructícola en particular de cara a la pròxima campanya. Les cooperatives d’ActelGrup participen al Hyvido Tour 2015 Més de 120 agricultors han participat a l’Hyvido Tour 2015 que va recórrer els camps de la zona de Lleida per veure l’ordi híbrid. Els agricultors procedien de les cooperatives sòcies d’ActelGrup. Els bons resultats han consolidat a ActelGrup com a punt de referència per a la distribució de productes i serveis entre el món cooperatiu català davant de les multinacionals i principals empreses, per aquest motiu, ActelGrup produirà en exclusiva la llavor d’Ordi Hyvido de l’empresa Syngenta. Aquest any es produiran 500 tones i en 3 anys es preveu arribar a les 1.500 tones. Visita de representants del govern romanés Josep Maria Codina, president d’ ActelGrup, acompanyat del president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca i d’Enric Dalmau, responsable del departament de formació de la Federació, van rebre la visita de representants del govern de Romania. En concret, van assistir a la trobada l’Alcalde de Gorj, una població de la regió de Valàquia, situada al sur del país. L’objectiu de la visita va ser explicar el nostre model cooperatiu com a model de negoci viable. En aquest país actualment no existeix aquest format. El president d’ ActelGrup va explicar els orígens de la nostra cooperativa i va fer una presentació de totes les àrees de l’empresa. El programa “Agro” de Ràdio Nacional, entrevista al president d’ActelGrup, Josep Maria Codina La sala del Consell Rector d’ ActelGrup ha sigut l’escenari de l’entrevista que la periodista Violant Vilana de Ràdio Nacional ha realitzat al president d’ActelGrup, Josep Maria Codina, al president de la cooperativa d’ Almacelles i membre del Consell Rector d’ ActelGrup, Jaume Vendrell, i al director de l’Àrea Comercial i Màrqueting, Josep Lluis Trilla, per parlar de l’acord amb l’empresa Syngenta.

[close]

p. 14

14 Notícies Visita representació de l’Equador El Centre Logístic Fruiter de Térmens va rebre la visita del Sr Guillermo Alberto Santiago Lasso, candidat a la presidència de l’Equador en les properes eleccions. L’objectiu de la visita era conèixer les empreses més importants del país per a poder establir futurs acords. El Sr. Lasso va ser ministre d’Economia i fundador - president d’un dels bancs més importants del seu país. A la visita també l’acompanyava el propietari de l’empresa Torre Santamaria de Vallfogona de Balaguer i Sebastià Farré, amb qui mantenen relacions comercials. Actel produirà el primer ordi híbrid de l’Estat L’ordi és el principal cultiu herbaci a Espanya, tant en superfície com en producció, després d’anys d’investigació, s’ha desenvolupat la primera llavor híbrida d’ordi, amb el nom d’Hyvido. Aquesta innovació va permetre l’any passat produir un 15% més que l’ordi convencional. A Catalunya, el rendiment aconseguit l’any 2014 va ser del 108%. Països com el Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia estan adoptant amb èxit aquestes varietats híbrides d’ordi, on van arribar a les 200.000 hectàrees el 2012, gràcies a l’augment dels rendiments d’aquestes varietats. Amb aquest acord, Actel, pretén arribar a produir 500 tones de llavor a Lleida el 2015, duplicant aquesta producció per a l’any següent. La cooperativa de segon grau ActelGrup comercialitzarà la producció de la cooperativa de l’Aldea Les bones instal·lacions de que disposa la cooperativa de l’Aldea, la qualitat dels seus productes i el fet d’ampliar la nostra oferta comercial amb la incorporació d’hortalisses han estat clau perquè la cooperativa lleidatana de segon grau ActelGrup assumeixi tota la producció de la cooperativa de l’Aldea. La forma de pagament serà directament al soci productor. El director de l’Àrea Comercial i Màrqueting d’ActelGrup, Josep Lluís Trilla, va assenyalar que “l’horta ocupa una bona part dels supermercats i busca productes de qualitat i de cooperativa per poder oferir a la seva xarxa de clients”. El grup cooperatiu ActelGrup ja treballa a les Terres de l’Ebre amb la cooperativa Soldebre amb la comercialització de cítrics. El Centre Logístic Fruiter d’Actel rep la visita d’alumnes del programa de visites a cooperatives d’Aracoop Divulgar el cooperativisme entre l’alumnat de secundària, batxillerat i formació professional com una manera de fer empresa és l’objectiu del programa de visites a les cooperatives impulsat per Aracoop, un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i amb la col·laboració de més de 80 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa. Els alumnes de l’IES Màrius Torres de Lleida van rebre una presentació corporativa on es va explicar les característiques de l’empresa cooperativa tot reconeixent el seu valor com a model vàlid i sostenible i el model de gestió d’ActelGrup com a cooperativa de segon grau. A continuació, van visitar les instal·lacions del Centre Logístic Fruiter de Térmens. La visita va acabar amb un esmorzar amb fruita.

[close]

p. 15

Notícies ActelGrup participa en la jornada “Reactivació de la indústria: del Lean a la Manufactura Avançada” organitzada per l’empresa Sisteplant ActelGrup va ser una de les empreses convidades a participar en l’acte que es va celebrar el passat 21 d’abril a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona “Reactivació de la indústria: del Lean a la manufactura avançada”. El director de l’Àrea de Producció Industrial d’ActelGrup, Josep Tosquella, va formar part d’una taula de debat juntament amb representants d’importants empreses del sector farmacèutic, metal·lúrgic i d’alimentació. Davant el complex escenari al qual ha estat enfrontant-se la indústria en el nostre país, es va reflexionar sobre els nous models per a reactivar les organitzacions i preparar-les per als reptes del futur. 2ona Jornada de treball per a joves empresaris agraris d’ActelGrup El president i director general d’ActelGrup van participar a la segona jornada de treball amb els joves empresaris agraris d’ActelGrup, que organitza la Fundació Catalana de Cooperació i ActelGrup En aquesta reunió tan el president com el director general varen donar resposta i explicació a les diferents inquietuds i reflexions que en l’anterior jornada s’havien plantejat. La trobada va tenir lloc a la Sala del Consell Rector de Actel-Lleida ActelGrup comercialitzarà la fruita de la Cooperativa de Massalcoreig Els presidents de les cooperatives ActelGrup, Josep Maria Codina i Rubén Jové, President de la cooperativa de Massalcoreig, han signat el conveni de comercialització per part d’ActelGrup i durant la campanya fruitera 2015/2016 la producció de la cooperativa de Massalcoreig. Es preveu una producció de 7.000 tones. La cooperativa produeix tant fruita de llavor (poma ,pera) com fruita d’os ( préssec,nectarina…). Amb aquesta aportació, la cooperativa ActelGrup augmenta la seva producció que es preveu que arribi a les 135.000 tones. La fruita es confeccionarà al Centre Logístic de Térmens on passarà el mateix control de qualitat i selecció que la resta de la producció de les cooperatives sòcies d’ActelGrup. Visita la nova web dels socis d’ActelGrup www.actelgrupsocial.com

[close]

Comments

no comments yet