Stocksätterskolans Likabehandlingsplan

 

Embed or link this publication

Description

styrdokument

Popular Pages


p. 1

Likabehandlingsplan Stocksätterskolan Läsåret 2015/16 Verksamhetens vision ”Stocksätterskolan ska vara trygg för alla våra elever och fri från diskriminering och annan kränkande behandling”. HALLSBERGS KOMMUN

[close]

p. 2

SYFTE Syfte med planen är att främja elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsarbetet handlar om elevers lika värde och styrs av två regelverk: diskrimineringslagen och skollagen.   Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan. (enligt 3 kap.16 §, Diskrimineringslagen) I skollagen framgår att verksamheten en ska upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. (enligt 6 kap.8 §, Skollagen) 2

[close]

p. 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Vision Ansvarsfördelning Upprättande av likabehandlingsplanen Information om planen Plan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av kränkande behandling Uppföljning och utvärdering av planen 4 4 5 7 9 10 16 21 23 Bilaga: Trygghetsgruppens handlingsplan för utredning av kränkande behandling 24 Plan mot trakasserier och annan kränkande behandling för fritidshem Vision Främjande arbete mot trakasserier och kränkande behandling. Kartläggning och nulägesanalys mot diskriminering och kränkande behandling Analys av kartläggning Tydliga mål och konkreta åtgärder Rutiner för utredning och dokumentation Elevens delaktighet vid upprättande av planen mot trakasserier och kränkande behandling. Information Uppföljning och utvärdering Definition av trakasserier och kränkande behandling 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3

[close]

p. 4

INLEDNING Planen handlar om elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. Det kan för skolan betyda större förutsättningar för ökad måluppfyllelse. FN:s barnkonvention, artikel 2:    Alla barn är lika mycket värda. Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Du får inte behandlas annorlunda på grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, ditt språk, din religion och dina åsikter. VISION Stocksätterskolan ska vara trygg för alla våra elever och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 4

[close]

p. 5

ANSVARSFÖRDELNING Huvudman/rektor Det är huvudmannens ansvar enligt lag att:  se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten.  se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet och ålder samt annan kränkande behandling.    årligen upprätta och utvärdera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och barn/elever (om möjligt även vårdnadshavare). se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling. verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Huvudman/rektor ska även se till att:  alla personalkategorier som arbetar inom skolan blir insatta och arbetar utifrån planen. Personal Det är all personals ansvar att    följa skolans likabehandlingsplan. ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som vi förmedlar. se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks eller upptäckts. 5

[close]

p. 6

Elever Elever uppmuntras att     reagera på diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan. ta del av likabehandlingsplanen och dess innehåll. genom elevråd vara delaktiga i och påverka utformningen av planen. välja representanter till Trivselgruppen i år 1 - 6. 6

[close]

p. 7

UPPRÄTTANDE AV LIKABEHANDLINGSPLANEN Mål  Planen ska vara ett användbart och levande verktyg för att förverkliga skolans vision. Aktiviteter för att nå målen   Alla personalkategorier ska ta del av planen och ges möjlighet att komma med synpunkter på förändring. Eleverna ska ges möjlighet till delaktighet genom klassråd och elevråd. För eleverna finns en elevanpassad version av planen tillgänglig. Tidpunkt   Utvärdering sker i juni 2016. Nytt upprättande beslutas i september 2016. Ansvar  Rektor och trygghetsgruppen ansvarar för upprättande och utvärdering. Barns och elevers inflytande och delaktighet vid upprättandet Mål  Att eleverna är delaktiga vid upprättandet, uppföljningen och utvärderingen av planen. Aktiviteter för att nå målen   Skolans elever får, en gång varje termin, svara på en enkät som behandlar frågor om trivsel och riskfaktorer i skolan. Mentorerna går igenom planen med eleverna i klasserna, enskilt eller i grupp, skriver ner deras synpunkter och överlämnar till Trygghetsgruppen. 7

[close]

p. 8

Tidpunkt     Enkätundersökningarna genomförs i oktober 2015 och i mars 2016. Resultat av enkätundersökningarna redovisas muntligt på APT i november 2015 och i april 2016. Resultat av enkätundersökningarna redovisas skriftligt vid upprättande av likabehandlingsplanen i september 2016. Elevernas synpunkter på planen lämnas till Trygghetsgruppen i augusti 2015. Ansvar    Trygghetsgruppen iordningställer enkäten och sammanställer resultatet för hela skolan. Mentorerna genomför enkäten i klasserna och sammanställer resultatet för klassen. Mentorerna överlämnar klassens synpunkter på planen till Trygghetsgruppen. 8

[close]

p. 9

INFORMATION Mål  Alla personalkategorier på skolan, alla elever och vårdnadshavare ska få information om lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling, samt om likabehandlingsplanen. Aktiviteter för att nå målen     Planen ska presenteras för alla personalkategorier av rektor. Eleverna ska informeras om planen av sin mentor. I samband med detta får eleverna en elevanpassad version av planen. Föräldrar ska få information vid läsårets första föräldramöte. Planen ska finnas tillgänglig på skolans hemsida och i samtliga klassrum. Planen ska kontinuerligt användas som ett redskap i värdegrundsarbetet. Tidpunkt  I början av höstterminen, när elev/anställd börjar på skolan och därefter kontinuerligt. Ansvar  Rektor och respektive mentorer. 9

[close]

p. 10

PLAN MOT DISKRIMINERING Med diskriminering menas de kategorier av personer som skyddas av diskrimineringslagen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och könsöverskridande identitet/uttryck och ålder. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. I verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Främjande arbete mot diskriminering - riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning. Kön Mål   Alla elever ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett kön. Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling pga av kön. Aktiviteter för att nå målen    Vi låter elevernas funderingar och frågor kring genus få plats i vardagen. Vi stärker eleverna i att göra självständiga val; i lekar, drama och temaarbeten. Vi arbetar medvetet utifrån genusperspektivet i allt vårt arbete. Tidpunkt  Fortlöpande. Ansvar  10 Skolans personal, samt rektor.

[close]

p. 11

Religion eller annan trosuppfattning Mål   Alla skolans elever ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett religion eller annan trosuppfattning. Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling pga religion eller annan trosuppfattning. Aktiviteter för att nå målen     Vi låter elevernas funderingar och frågor kring trosuppfattningar få plats i vardagen. Undervisa om olika religioner och andra trosuppfattningar, och då särskilt beakta likheter. Ta tillvara elevernas egna kunskaper. Ge personalen möjlighet att få ökad kunskap om religioner och andra trosuppfattningar, ex genom föreläsningar, modersmålslärare. Tidpunkt  Fortlöpande. Ansvar  Skolans personal samt rektor. 11

[close]

p. 12

Etnisk tillhörighet Mål   Alla elever ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett etnisk tillhörighet. Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling p.g.a. etnisk eller kulturell tillhörighet. Aktiviteter för att nå målen     Vi låter elevernas funderingar och frågor kring etnisk tillhörighet få plats i vardagen. För att öka elevernas tolerans och förståelse för olikheter är vårt förhållningssätt att se mångfald som en tillgång. Genom föreläsning och information av modersmålslärare ge personal och föräldrar möjlighet till ökad kompetens i frågor som rör etnisk tillhörighet. Vid behov är våra modersmålslärare en länk mellan hem och skola. Information översätts och tolkhjälp erbjuds vid till exempel samtal. Tidpunkt  Fortlöpande. Ansvar  Skolans personal samt rektor. Funktionsnedsättning; fysisk och psykisk Mål    Alla elever ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett funktionsförmåga. Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling p.g.a. funktionshinder. Alla elever ska kunna delta i skolans verksamheter. 12

[close]

p. 13

Aktiviteter för att nå målen     Vi låter elevernas funderingar och frågor kring funktionshinder få plats i vardagen. Vid planering av skolans verksamhet ska elever med funktionshinder särskilt beaktas. Personalen ska få adekvat information om funktionshindret och, vid behov, även elever. Vid behov ta hjälp av organisationer och myndigheter med specialkunskaper. Tidpunkt  Fortlöpande. Ansvar  Skolans personal samt rektor. Sexuell läggning och könsöverskridande identitet/uttryck Mål    Alla elever ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett sexuell läggning och könsöverskridande identitet/uttryck. Alla elever ska respektera och vara införstådda med att människor har samma värde oavsett sexuell läggning och könsöverskridande identitet/uttryck. Alla elever ska känna till att det finns olika familjesammansättningar. Aktiviteter för att nå målen     13 Information och diskussion i elevernas vardag till exempel genom kill- och tjejsnack. Vi låter elevernas funderingar och frågor kring sexuell läggning och könsöverskridande identitet/uttryck få plats i vardagen. Diskussion i personalgruppen om skolans gemensamma värdegrund. Sexualundervisning av skolsköterska och lärare.

[close]

p. 14

Tidpunkt  Fortlöpande. Ansvar  Skolans personal samt rektor. Ålder Mål  Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av ålder. Aktiviteter för att nå målen  Information och diskussion i elevernas vardag. Tidpunkt  Fortlöpande. Ansvar  Skolans personal samt rektor. 14

[close]

p. 15

Kartläggning och nulägesanalys Mål  Att personalen ska få kunskap om förekomsten av diskriminering så vi kan utforma och vidta åtgärder. Aktiviteter för att nå målen  Trygghetsgruppen genomför två gånger/läsår en elevenkät för att ta reda på hur eleverna trivs, om mobbning förekommer och om det finns platser på skolans område som upplevs som farliga.     En gång varje läsår får eleverna besvara en kommunövergripande enkät som bl. a. omfattar inflytande och trivsel. Trygghetsgruppens elevärenden under senaste läsåret finns med i kartläggningen och i nulägesanalysen. Information från utvecklingssamtal finns med som en punkt på a-lags-mötena. Utifrån hälsosamtal i åk 2 och 4 tar vi del av skolsköterskans synpunkter angående elevernas allmänna uppfattning av trivseln på skolan. Tidpunkt    Enkät genomförs i oktober 2015 och i mars 2016. Kommunenkäten genomförs i april 2016. Samtal fortlöpande under läsåret. Ansvar  Trygghetsgruppen, mentorer och rektor. Analys av kartläggningen Kartläggning av enkät visar inga tecken på att diskriminering förekommer. Inte heller i utvecklingssamtalen framkommer några tendenser som är kopplade till diskrimineringsgrunderna. 15

[close]

Comments

no comments yet