RKK Senggarang

 

Embed or link this publication

Description

Rancangan Kawasan Khas Senggarang

Popular Pages


p. 1

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG

[close]

p. 2

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 MUKA SURAT 1.0-1 1.0-1 1.0-1 1.0-1 1.0-1 1.0-1 2.0-1 KANDUNGAN 4.0 PERINCIAN CADANGAN PEMBANGUNAN 4.1 MUKA SURAT 4.0-1 1.3 2.0 PENGENALAN KEPERLUAN PENYEDIAAN RKK PEKAN SENGGARANG 1.2.1 Keperluan Perundangan 1.2.2 Keperluan Pembangunan Berasaskan Isu Setempat HASIL KAJIAN PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 2.1 2.2 LATAR BELAKANG PEKAN SENGGARANG SENARIO PEMBANGUNAN SEMASA 2.2.1 Pembangunan Sekitar & Perspektif Makro 2.2.2 Jaringan Jalan Raya 2.2.3 Hierarki Pusat Petempatan 2.2.4 Penduduk 2.2.5 Guna Tanah Semasa 2.2.6 Isu Masalah Strategik 2.0-1 2.0-1 2.0-1 2.0-2 2.0-3 2.0-4 2.0-4 2.0-6 5.0 3.0-1 3.0-1 3.0-1 3.0-1 3.0-3 3.0-3 3.0-3 3.0-3 CADANGAN PROJEK PEMBANGUNAN 4.0-1 DAN PEMBAIKAN DI PEKAN SENGGARANG 4.1.1 Cadangan Taraf Jalan Utama serta 4.0-2 Penyediaan Laluan Pejalan Kaki, Laluan Motosikal serta Tempat Letak Kereta di Pusat Bandar Pekan Senggarang 4.1.2 Cadangan Peningkatan Keceriaan 4.0-3 Dan Pintu Air Pekan Senggarang 4.1.3 Cadangan Naik Taraf Sistem 4.0-4 Sirkulasi Bandar, Persimpangan dan Jalan Raya serta Sistem Perparitan Sekitar Pekan Senggarang 4.1.4 Cadangan Pembaikan Landskap 4.0-5 Pinggir Jalan 4.1.5 Cadangan Naik Taraf Laman Tepian 4.0-6 Sungai Senggarang serta Kawasan Rekreasi di Pinggir Sungai Senggarang 5.0-1 3.0 MATLAMAT, OBJEKTIF & KONSEP PEMBANGUNAN 3.1 3.2 3.3 3.4 MATLAMAT RKK PEKAN SENGGARANG OBJEKTIF RKK PEKAN SENGGARANG PELAN CADANGAN SUSUNATUR KESELURUHAN 2020 PEKAN SENGGARANG KONSEP PEMBANGUNAN KESELURUHAN PEKAN SENGGARANG 3.4.1 Tema Pembangunan 3.4.2 Cadangan Pembahagian Blok Perancangan 3.4.3 Cadangan Pembangunan Mengikut Sektor GARIS PANDUAN & PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN BLOK 1 : PUSAT PEKAN SENGGARANG (UTARA) 5.0-1 BLOK 2 : PUSAT PEKAN SENGGARANG (SELATAN)5.0-4 BLOK 3 : PUSAT PEKAN SENGGARANG (TIMUR) 5.0-8 i

[close]

p. 3

SENARAI RAJAH MUKA SURAT SENARAI JADUAL MUKA SURAT Rajah 1.1 Rajah 2.1 Rajah 2.2 Rajah 2.3 Rajah 2.4 Rajah 2.5 Rajah 3.1 Rajah 3.2 Rajah 3.3 Rajah 3.4 Rajah 3.5 Rajah 3.6 Rajah 3.7 Rajah 3.8 Ringkasan Hasil Kajian 1.0-1 Lokasi Senggarang dari Imej Satelit 2.0-1 Foto Udara Kawasan Kajian RKK Pekan Senggarang 2.0-1 Hierarki Petempatan Daerah Batu Pahat menurut RTD Batu Pahat 2020 2.0-3 Guna Tanah Semasa Pekan Senggarang 2.0-5 Pecahan Guna Tanah Semasa Pekan Senggarang 2.0-6 Cadangan Susunatur Keseluruhan Pekan Senggarang 2020 3.0-2 Pembahagian Blok Perancangan RKK Pekan Senggarang 3.0-3 Blok Perancangan 1 RKK Pekan Sneggarang 3.0-4 Blok Perancangan 2 RKK Pekan Sneggarang 3.0-4 Blok Perancangan 3 RKK Pekan Sneggarang 3.0-5 Pelan Subjek Guna Tanah Kediaman Pekan Senggarang 2020 3.0-5 Pelan Subjek Guna Tanah Perniagaan Pekan Senggarang 2020 3.0-6 Pelan Subjek Sirkulasi Jalan Pekan Senggarang 2020 3.0-6 Jadual 2.1 Jadual 2.2 Jadual 2.3 Jadual 2.4 Jadual 3.1 Jadual 6.1 Rangkaian Jalan Raya bagi Pekan Senggarang 2.0-2 Hierarki Petempatan Menurut RTD Batu Pahat 2020 2.0-3 Unjuran Penduduk bagi Senggarang Berbanding Pusat Petempatan Lain di Daerah Batu Pahat 2.0-4 Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Senggarang 2.0-4 Pecahan Guna Tanah Cadangan Pekan Senggarang 2020 3.0-1 Perincian Cadangan Bagi RKK Pekan Senggarang 6.0-1 iii

[close]

p. 4

1.0 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Rajah 1.1 : Ringkasan Hasil Kajian 1.0-1 Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah suatu rancangan pemajuan yang disediakan dalam masa yang singkat untuk tujuan perlaksanaan segera. Hasil utama sesebuah RKK ialah satu Pelan Tindakan Pembangunan sama ada dalam bentuk pelan susunatur atau pelan pengurusan dan disokong oleh spesifikasi pembangunan terperinci. Bagi RKK Pekan Senggarang ini, hasil akhir yang akan dibuat adalah Pelan Susunatur berserta perincian, garis panduan dan kawalan pembangunan bagi setiap cadangan pembangunan yang dibuat. LAPORAN PENDEKATAN LAPORAN DRAF AWAL RKK 1.2 KEPERLUAN PENYEDIAAN RKK PEKAN SENGGARANG LAPORAN RKK PEKAN SENGGARANG Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Batu Pahat 2020 mencadangkan Senggarang sebagai Pusat Petempatan Kecil (PPK) di dalam Daerah Batu Pahat. Justeru, selaras dengan fungsinya, Pekan Senggarang yang merupakan pusat perkhidmatan dan tumpuan utama penduduk sekitarnya harus mempunyai tahap perkhidmatan dan kemudahan yang mampu memenuhi keperluan penduduk. Kajian RKK Pekan Senggarang disediakan bertujuan untuk :  Membuat perancangan guna tanah yang optimum bagi Pekan Senggarang.  Meningkatkan imej bandar Pekan Senggarang melalui perancangan dan penyediaan landskap yang boleh mewujudkan imej dan identiti yang menarik bagi Pekan Senggarang.  Mengoptimumkan penyediaan landskap dan kawasan rekreasi supaya lebih berfungsi kepada orang awam.  PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN Pelan Susunatur Perincian cadangan pembangunan mengikut blok  Garis Panduan Khusus dan umum, kelas kegunaan tanah serta kawalan pembangunan Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2012.  PROGRAM PELAKSANAAN Fasa Pembangunan, Projek dan Program  Kos dan Agensi Pelaksana 1.3 HASIL KAJIAN Laporan RKK Pekan Senggarang merupakan hasil akhir pelaksanaan kajian ini. Hasil kajian ini adalah dijelaskan dalam Rajah 1.1. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG

[close]

p. 5

2.0 PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 2.2.1 Pembangunan Sekitar dan Perspektif Makro Sehingga awal tahun 2013, beberapa pembangunan yang berskala agak besar dijangka akan memberi impak secara langsung terhadap tahap perkembangan dan fungsi Pekan Senggarang sebagai pusat perniagaan dan perkhidmatan. Antara pembangunan sekitar yang utama adalah pembangunan kem askar dan cawangan kampus UTHM di Tanjung Labuh, kawasan pelancongan di kawasan persisiran pantai Minyak Beku serta kawasan kediaman Taman Evergreen. Semua pembangunan ini dijangka akan membawa kepada pertambahan penduduk di kawasan-kawasan sekitar seperti Tanjung Labuh, Minyak Beku serta mukim Senggarang itu sendiri. Justeru, Pekan Senggarang yang merupakan pusat perniagaan dan perkhidmatan bagi penduduk setempat serta sekitarannya, turut dijangka akan mengalami perkembangan pembangunan khususnya dari aspek jenis serta aktiviti guna tanahnya. Kawasan serta aktiviti perniagaan, perkhidmatan dan kawasan kediaman dijangka akan mengalami pertambahan keluasan dan unit pada masa hadapan; kesan daripada pembangunan di kawasan sekitar ini. Di samping itu, perkembangan Bandar Ayer Hitam serta Bandar Parit Raja; yang merupakan Hub Pendidikan bagi Daerah Batu Pahat, turut dijangka memberi impak yang positif kepada tren perkembangan Pekan Senggarang pada masa hadapan. Ini kerana jarak antara Pekan Senggarang dengan Bandar Parit Raja yang tidak terlalu jauh serta boleh dihubungkan melalui Jalan Parit Karjo. 2.2.2 Jaringan Jalan Raya Pekan Senggarang boleh dianggap sebagai sebuah pekan yang strategik kerana perletakannya yang berjajar di Laluan Persekutuan 5; iaitu laluan utama yang menghubungkan Daerah Muar dengan Daerah Pontian melalui Daerah Batu Pahat. Jadual 2.1 menunjukkan rangkaian perhubungan jalan raya yang terdapat di Pekan Senggarang. Jadual 2.1 : Rangkaian Perhubungan Jalan Raya bagi Pekan Senggarang Bil. 1. 2. 3. Jalan Jalan Persekutuan 5 Jalan Negeri J122 (Jalan Parit Kemang) Jalan Negeri J127 (Jalan Bukit Batu) Menghubungkan Muar – Senggarang – Rengit – Pontian Parit Botak – Senggarang Sri Gading – Senggarang Cadangan kawasan pelancongan Pantai Minyak Beku Cadangan cawangan kampus UTHM Tanjung Labuh & Kem Askar ATM Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020. NOTA Faktor perkembangan bandar lain yang mempengaruhi tahap perkembangan Pekan Senggarang:     Perkembangan Bandar Parit Raja sebagai Hub Pendidkan Daerah Batu Pahat Perkembangan Bandar Ayer Hitam sebagai pusat jualan barang-barang seramik dan hiasan rumah. Ia juga dikenali sebagai ‘Bandar Seramik’. Pembinaan cawangan kampus UTHM serta Kem Angkatan Tentera Malaysia di Tanjung Labuh. Naik taraf kawasan pelancongan persisiran pantai di Pantai Minyak Beku. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG 2.0 PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN Bagi tujuan kajian RKK Pekan Senggarang ini, kawasan kajian tidak melibatkan keseluruhan Senggarang. Sebaliknya, lingkungan kawasan kajian hanya tertakluk mengikut Sempadan Had Pembangunan Senggarang yang telah dinyatakan di dalam RTD Batu Pahat 2020. Justeru, jumlah keluasan bagi kawasan kajian RKK Pekan Senggarang hanyalah seluas 172.197 hektar sahaja. (Rujuk Rajah 2.2). Sumber : Google Earth, 2012. Rajah 2.1 : Lokasi Senggarang dari Imej Satelit Senggarang merupakan Blok Perancangan (BP) ke-11 menurut RTD Batu Pahat 2020. Ia merangkumi kawasan seluas 178.158 hektar iaitu 0.16 peratus daripada keluasan kawasan MPBP. Rajah 2.1 menunjukkan kedudukan Senggarang melalui imej foto satelit. Senggarang terletak di bahagian selatan Daerah Batu Pahat. Ia disempadani oleh beberapa mukim iaitu Mukim Minyak Beku, Mukim Kampung Baharu dan Mukim Sungai Punggor. Manakala, Pekan Senggarang terletak di dalam Mukim Minyak Beku dan Mukim Kampung Baharu. 2.1 LATAR BELAKANG PEKAN SENGGARANG Kawasan Kajian Batu Pahat Sri Gading SENGGARANG Parit Raja Rengit Selain itu, menurut RTD Batu Pahat 2020 (Pengubahan), beberapa cadangan pembangunan di kawasan-kawasan berhampiran seperti Pantai Minyak Beku dan Tanjung Labuh dijangka akan memberikan impak yang positif kepada Pekan Senggarang pada masa hadapan. Ini terutamanya dari aspek pertambahan penduduk serta kepelbagaian aktiviti perniagaan dan perkhidmatan. Dari aspek jaringan jalan raya dan penyediaan kemudahan awam, Pekan Senggarang mempunyai tahap penyediaan yang mencukupi serta boleh diakses dengan baik. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa aspek yang boleh ditingkatkan dan diperbaiki agar setiap kemudahan mampu berfungsi secara lebih optimum. Pekan Senggarang merupakan sebuah pekan kecil yang mempunyai pelbagai aktiviti perniagaan dan perkhidmatan. Dari aspek skala pembangunan serta jenis aktiviti yang terdapat di Pekan Senggarang ia mampu untuk menampung keperluan harian penduduk tempatan khususnya. 2.2 SENARIO PEMBANGUNAN SEMASA Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. Rajah 2.2 : Foto Udara Kawasan Kajian RKK Pekan Senggarang UTARA DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG Kawasan Kajian 2.0-1 2.0-2 Perkembangan Ayer Hitam sebagai Pusat Perniagaan ‘Bandar Seramik’ Perkembangan Bandar Parit Raja sebagai Hub Pendidikan Daerah

[close]

p. 6

2.0 PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN Jadual 2.2 : Hierarki Petempatan Menurut RTD Batu Pahat 2020 Hierarki Petempatan Pusat Wilayah Tahap II Pusat Separa Wilayah Pusat Petempatan Utama Pusat Petempatan Kecil Bandar / Pekan Bandar Penggaram Parit Raja Rengit Yong Peng Ayer Hitam Kangkar Baru Parit Sulong Sri Medan Semerah Sri Gading Senggarang Parit Yaani Lam Lee Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020. Pada masa kini, tiada masalah kesesakan lalu lintas yang dikenal pasti berlaku di kawasan kajian. Namun, bilangan kenderaan yang bertambah pada waktu puncak seperti pada waktu pagi dan petang; di mana sewaktu penduduk menghantar atau mengambil anak ke sekolah, ataupun pada waktu pasar malam dan pasar minggu dibuka, menyebabkan keadaan lalu lintas yang sibuk di sekitar Pekan Senggarang. Dari aspek kemalangan jalan raya pula, beberapa kemalangan agak kerap berlaku di persimpangan Parit Karjo; di mana kedudukan jambatan yang menuruni bukit dari arah pusat bandar Pekan Senggarang sering menyebabkan pemandu tidak menyedari adanya kenderaan lain yang telah memperlahankan kenderaan untuk membelok ke arah simpang Parit Karjo tersebut. Simpang Parit Karjo telah dikenal pasti sebagai salah satu persimpangan yang agak sibuk di Pekan Senggarang memandangkan terdapat banyak kawasan petempatan penduduk di Parit Karjo serta sekitaranya. Cadangan pembaikkan persimpangan Parit Karjo ini akan dibuat bagi mengurangkan risiko kemalangan jalan raya pada masa hadapan. Satu lagi persimpangan utama di Pekan Senggarang adalah persimpangan Parit Kemang yang melibatkan Laluan Persekutuan 5 iaitu jalan Muar-Senggarang-Rengit. Keadaan jalan utama yang membelok (dari arah Pekan Senggarang ke Rengit) sering menyebabkan kekeliruan kepada pemandu; khususnya pemandu yang tidak biasa/mahir dengan Pekan Senggarang. Kekeliruan yang sering berlaku menyebabkan beberapa kenderaan besar ‘terlajak’ lantas memasuki simpang Parit Kemang yang berkedudukan terus dari arah Pekan Senggarang. Cadangan pembaikan persimpangan ini juga akan diperincikan di peringkat cadangan pembangunan. Selain itu, beberapa elemen lalu lintas lain seperti jalan susur, laluan pejalan kaki dan sebagainya boleh dipertingkatkan bagi memperkukuh dan meningkatkan keberkesanan sistem lalu lintas Pekan Senggarang. Rajah 2.3 : Hierarki Petempatan Daerah Batu Pahat menurut RTD Batu Pahat 2020 2.2.3 Hierarki Pusat Petempatan Menurut hierarki petempatan Daerah Batu Pahat oleh RTD Batu Pahat 2020, Senggarang dikategorikan sebagai Pusat Petempatan Kecil (PPK). Jadual 2.2 menunjukkan hierarki petempatan bagi seluruh Daerah Batu Pahat menurut RTD Batu Pahat 2020. Manakala Rajah 2.3 menunjukkan hierarki pusat petempatan bagi Daerah Batu Pahat menurut RTD Batu Pahat 2020. Berdasarkan hierarki petempatan tersebut, Senggarang merupakan PPK bagi Daerah Batu Pahat. Ia memainkan peranan yang penting dalam memenuhi keperluan dan memberikan perkhidmatan kepada penduduk sekitarannya. Kepelbagaian jenis perniagaan dan perkhidmatan seperti perbankan, kemudahan kesihatan, perkhidmatan pos dan sebagainya amat diperlukan oleh penduduk setempat khususnya bagi memenuhi pelbagai jenis urusan dan keperluan. Justeru, pembangunan pelbagai jenis guna tanah khususnya perniagaan dan perkhidmatan yang optimum adalah amat penting. Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG 2.0 PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN Walaupun lokasi pembangunan ini tidak terletak di dalam Senggarang, namun, perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi ini dijangka akan memberi kesan sedikit sebanyak kepada Pekan Senggarang. Ini terutamanya dari aspek pertambahan kawasan perumahan dan sekaligus penduduk yang memerlukan pelbagai jenis keperluan harian dan perkhidmatan; di mana mereka boleh memperolehinya daripada Pekan Senggarang yang merupakan pusat tumpuan dan perkhidmatan terhampir dengan kawasan tempat tinggal mereka. RTD Batu Pahat 2020 menggariskan beberapa projek pembangunan di kawasan berhampiran Pekan Senggarang seperti kemudahan institusi pengajian tinggi UiTM di Tanjung Labuh, MRSM Batu Pahat, pembangunan berasaskan sumber pelancongan di sekitar Minyak Beku serta pembangunan kawasan kediaman seperti Taman Evergreen. Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020. Jadual 2.3 : Unjuran Penduduk bagi Senggarang berbanding Pusat Petempatan Lain di Daerah Batu Pahat Senggarang mempunyai penduduk seramai 1,457 orang pada tahun 2000. ( Sumber : Laporan Teknikal RTD Batu Pahat, 2004). Dengan kadar pertumbuhan penduduk sebanyak 3.86 peratus, Senggarang dijangkakan akan mempunyai penduduk seramai 3,106 orang menjelang tahun 2020. Kadar pertumbuhan dan jumlah penduduk ini adalah sederhana di dalam Daerah Batu Pahat. (Rujuk Jadual 2.3). 2.2.4 Pusat Petempatan Kecil Pusat Petempatan Utama Pusat Separa Wilayah Pusat Wilayah Tahap II Penduduk Hierarki Semerah Parit Yaa’ni Lam Lee Sri Medan Seri Gading Senggarang Kangkar Bahru Parit Sulong Rengit Air Hitam Parit Raja Bandar Penggaram Yong Peng Bandar Penduduk Semasa 2000 79,421 1,128 1,377 1,457 1,790 1,771 1,193 4,210 3,024 5,023 509 417 501 2010 11,512 14,196 97,344 730 1,013 2,097 2,213 2,446 2,282 2,076 2,571 3,581 8,032 Unjuran 115,266 2020 11,854 20,000 23,370 950 1,608 3,693 3,297 3,515 3,106 2,361 3,370 5,969 ‘Growth Rate’ 20002020 10.50 3.17 6.98 5.51 4.80 3.86 1.40 3.27 8.38 5.31 1.88 9.9 7.8 Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. Jadual 2.4 : Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Senggarang Guna tanah semasa bagi Pekan Senggarang diperolehi berdasarkan peta guna tanah semasa Daerah Batu Pahat pada tahun 2010. Jadual 2.4 menunjukkan pecahan guna tanah semasa bagi Pekan Senggarang. Rajah 2.4 menunjukkan taburan guna tanah semasa bagi Pekan Senggarang. Manakala Rajah 2.5 menunjukkan pecahan guna tanah semasa bagi Pekan Senggarang. 2.2.5 Institusi & Kemudahan Masyarakat Pendidikan Kesihatan Keagamaan Perkuburan Keselamatan Lain-lain Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Tanah Lapang Kemudahan Sukan & Rekreasi Pertanian Getah Kelapa Sawit Lain-lain Jenis Pertanian Tanah Kosong Tanah Kosong Semulajadi Tanah Kosong Buatan Tanah Terbiar Pengangkutan Kemudahan Pengangkutan Jalan Infrastruktur & Utiliti Bekalan Elektrik Telekomunikasi Pembentungan Bekalan Air Badan Air Badan Air Semulajadi Jumlah Keseluruhan Perniagaan Guna Tanah Kediaman Perumahan Terancang Perumahan Tak Terancang Industri Guna Tanah Semasa DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG Luas (Hektar) 7.426 172.197 0.171 35.437 3.493 10.849 2.081 5.202 47.676 7.878 16.159 13.783 1.959 0.234 0.162 0.229 0.295 1.218 0.623 8.958 0.798 1.693 0.333 0.211 0.643 4.686 Peratus (%) 4.31 100.00 0.10 20.58 3.02 27.69 4.57 2.03 6.30 1.21 0.71 0.36 5.20 0.46 0.98 0.19 0.12 0.37 2.72 9.38 8.00 1.14 2.0-4 0.14 0.09 0.13 0.17 2.0-3

[close]

p. 7

2.0 PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN Rajah 2.5 : Pecahan Guna Tanah Semasa Pekan Senggarang 2.2.6 Isu dan Masalah Strategik Beberapa isu dan masalah strategik telah dikenal pasti di Pekan Senggarang. Walaupun isu-isu yang diketengahkan ini kelihatan tidak begitu berat dan serius, namun penyelesaian serta penambahbaikan yang dibuat ke atas isu-isu ini dijangka akan mampu meningkatkan imej, fungsi serta taraf penyediaan perkhidmatan Pekan Senggarang kepada penduduk sekitarnya pada masa akan datang. Isu serta masalah strategik yang dikenal pasti di Pekan Senggarang boleh dibahagikan kepada 5 kategori iaitu:      Guna Tanah Pusat Bandar Sistem Sirkulasi dan Lalu Lintas Bandar Imej Bandar Landskap dan Rekreasi Kemudahan Infrastruktur Petunjuk: Isu-isu yang diketengahkan ini menjadi asas utama bagi kajian RKK Pekan Senggarang ini dalam membentuk perancangan serta cadangan pembangunan terperinci bagi menaik taraf imej serta fungsi Pekan Senggarang. Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. Berdasarkan jadual, taburan serta pecahan guna tanah sedia ada bagi Pekan Senggarang, dapat dilihat bahawa majoriti kawasan Pekan Senggarang masih terdiri daripada kawasan pertanian (35.28%). Namun, ia terletak selepas ‘lapisan pertama dan kedua’ lot tanah; yang terdiri daripada majoritinya kawasan perniagaan. Justeru, melalui jalan utama di tengah-tengah pusat bandar, Pekan Senggarang dapat dilihat sebagai sebuah pekan dengan kawasan perniagaan yang aktif dengan pelbagai jenis aktiviti perniagaan. Sebahagian elemen guna tanah utama di Pekan Senggaranag DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG Ke Batu Pahat 2.0 PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN SMK Senggarang SK Senggarang Taman Sri Senggarang Ke Rengit DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG Ke Parit Kemang Petunjuk : BADAN AIR PENGANGKUTAN INFRASTRUKTUR & UTILITI PERTANIAN TANAH KOSONG TANAH LAPANG & REKREASI INDUSTRI PERNIAGAAN KEDIAMAN INSTITUSI & KEM. MASYARAKAT Kemudahan Pengangkutan Jalan Raya Bekalan Elektrik Bekalan Air Telekomunikasi Pembentungan Getah Kelapa Sawit Lain-lain Pertanian Tanah Kosong Semulajadi Tanah Kosong Buatan Tanah Lapang Kemudahan Sukan & Rekreasi Kemudahan Pendidikan Kemudahan Kesihatan Kemudahan Keagamaan Kemudahan Keselamatan Perkuburan Lain-lain Kem. Masyarakat Industri Terancang Perniagaan Terancang Perumahan Terancang Perumahan Tidak Terancang Badan Air RAJAH 2.4 GUNA TANAH SEMASA PEKAN SENGGARANG 2.0-5 2.0-6

[close]

p. 8

2.0 PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN Guna Tanah Bandar Sistem Sirkulasi & Lalu Lintas Bandar Beberapa isu berkaitan dengan guna tanah di pusat bandar Pekan Senggarang adalah seperti berikut: Beberapa isu berkaitan dengan sistem sirkulasi dan lalu lintas Pekan Senggarang telah dikenal pasti iaitu:  Terdapat beberapa lot tanah kosong serta bangunan berstruktur tidak kekal di celah-celah lot perniagaan sedia ada yang boleh dioptimumkan pembangunannya. Pembangunan dari jenis infill dilihat amat bersesuaian bagi memenuhi kekosongan ruang guna tanah ini. Namun, garis panduan tertentu perlu dipatuhi agar pewujudan bangunan baru tidak mengganggu keseragaman fasad serta visual kawasan sedia ada.   Perkembangan pembangunan di kawasan sekitar Senggarang terutamanya di Minyak Beku dan Tanjung Labuh memungkinkan pertambahan penduduk pada masa akan datang. Pertambahan penduduk ini akan mewujudkan permintaan yang semakin tinggi bagi aktiviti perniagaan dan perkhidmatan di Pekan Senggarang. Ini memandangkan Pekan Senggarang merupakan pusat tumpuan utama penduduk bagi kawasan-kawasan Tanjung Labuh dan Minyak Beku juga. Jalan utama Pekan Senggarang iaitu Jalan Persekutuan 5 (Jalan Rengit - Muar) perlu dinaik taraf dari segi kelebaran dan keadaannya di beberapa kawasan (stretch) utama. Ini bagi memenuhi keperluan bilangan kenderaan yang semakin meningkat khususnya pada waktu puncak serta bagi mewujudkan pemisahan yang lebih jelas antara pemandu yang memilih jalan terus dengan pemandu yang memperlahankan kenderaan untuk menuju/ menyinggahi kawasan perkedaian di pusat bandar. Jambatan yang terletak berhampiran dengan simpang Parit Karjo perlu dinaik taraf memandangkan kemalangan kerap berlaku di antara pemandu yang memandu terus dengan kenderaan yang ingin membelok masuk ke simpang Parit Karjo tersebut.   Pekan Senggarang dilihat mempunyai kapasiti guna tanah kosong yang agak tinggi bagi    Pembaikan reka bentuk dan pembahagian lorong jalan bagi mewujudkan pengasingan antara pejalan kaki dan penunggang basikal dengan kenderaan bermotor. Memasukkan elemen-elemen perancangan Bandar Selamat dalam sistem lalu lintas Pekan Senggarang. Beberapa simpang di kawasan perkedaian perlu diperbaiki untuk mengelakkan kenderaan yang bersimpang siur; terutamanya setelah jalan utama diperbesarkan kelak. mewujudkan pusat-pusat jualan dan pameran produk-produk tempatan seperti kerepek, cenderamata, kraf tempatan (gambus) serta barangan berasaskan makanan pertanian dan hasil laut. Selain itu, Kg. Parit Kemang yang bersih dan mempunyai panorama yang indah juga boleh dijadikan produk pelancongan berasaskan kampung tradisional bagi menarik pelancong luar khususnya. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG 2.0 PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN  Persimpangan Kg. Parit Kemang (Jalan Rengit - Muar) perlu dinaik taraf bagi menjelaskan lagi  Pintu Air Senggarang perlu dinaik taraf imejnya supaya boleh ‘diangkat’ menjadi identiti dan  Pembangunan ‘infill’ pada masa hadapan perlu dikawal pada masa hadapan agar tidak  Kualiti visual serta imej Pekan Senggarang yang bercirikan pra-sejarah boleh diperkukuhkan;  Terdapat banyak bangunan yang mempunyai ciri-ciri fasad pra-sejarah serta menarik di Pekan Beberapa isu berkaitan dengan imej bandar Pekan Senggarang telah dikenal pasti seperti berikut: hala laluan utama manuju ke Rengit/Muar. Selain itu, penambahan beberapa elemen landskap lembut dan kejur di bulatan yang dicadangkan tersebut dijangka mampu menaikkan imej di pintu masuk Pekan Senggarang dari arah Rengit. landmark utama bagi Pekan Senggarang; khususnya bagi menarik pelancong luar. mengganggu kualiti visual sedia ada, sekaligus merosakkan imej Pekan Senggarang yang bercirikan pra-sejarah. serta ditambah dengan imej tempatan sedia ada yang menarik. Senggarang. Fasad bangunan serta imej yang menarik ini mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan imej dan identiti Pekan Senggarang. Imej Bandar     Beberapa isu berkaitan dengan landskap dan rekreasi Pekan Senggarang telah dikenal pasti iaitu: aksesibiliti. Laluan masuk ke kawasan rekreasi sedia ada perlu dinaik taraf untuk memudahkan Laman Tepian Sg. Senggarang yang berhampiran dengan Pintu Air Senggarang serta Pasar Awam Senggarang boleh dinaik taraf dengan kemudahan rekreasi/riadah bagi meningkatkan fungsi serta penyelenggaraannya. teduhan serta hiasan menarik seperti lampu jalan, planter boxes, bangku serta lain-lain elemen landskap pinggir jalan. Elemen landskap lembut di pusat bandar boleh dipertingkatkan dengan menambah pokok Jalan utama Pekan Senggarang iaitu Jalan Persekutuan 5 (Jalan Rengit - Muar) memerlukan naik taraf landskap di pinggiran jalan bagi menjelaskan lagi imej dan identiti Pekan Senggarang. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG Landskap & Rekreasi 2.0-8 2.0-7

[close]

p. 9

2.0 PROFIL & LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 2.0-9 Kemudahan Infrastruktur Beberapa isu berkaitan dengan penyediaan kemudahan infrastruktur di Pekan Senggarang adalah seperti berikut:  Keperluan penyediaan tempat letak kereta yang mencukupi, pondok menunggu bas yang kondusif serta tandas awam perlu dipertimbangkan dan diwujudkan di sekitar Pekan Senggarang. penyelenggaraannya.  Sistem perparitan dan sungai sedia ada juga boleh dinaik taraf melalui peningkatan tahap  Tahap penyelenggaraan di kawasan pinggir sungai khususnya perlu dititikberatkan. Ini kerana sampah-sarap yang dibuang merata-rata di kawasan pinggir sungai boleh mengganggu keadaan air pasang-surut; sekaligus boleh memburukkan lagi keadaan terutamanya pada waktu banjir. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS SENGGARANG

[close]

p. 10

3.0 MATLAMAT, OBJEKTIF & KONSEP PEMBANGUNAN 3.1 MATLAMAT RKK PEKAN SENGGARANG Jadual 3.1 : Pecahan Guna Tanah Cadangan Pekan Senggarang 2020 3.0-1 Matlamat penyediaan RKK Pekan Senggarang ini adalah untuk menyediakan sebuah Pelan Tindakan Pembangunan yang komprehensif bagi meningkatkan imej dan fungsi Pekan Senggarang melalui pengoptimuman guna tanah bandar, penaiktarafan imej bandar serta peningkatan penyediaan kemudahan landskap dan rekreasi melalui penambahan bilangan dan perancangan perletakannya di dalam ruang bandar di Pekan Senggarang. Elemen-elemen pembangunan yang dicadangkan adalah bertujuan untuk mengukuhkan fungsi Pekan Senggarang sebagai pusat tumpuan utama penduduk di sekitarnya; sekaligus mengukuhkan lagi fungsi Senggarang sebagai Pusat Petempatan Kecil bagi Daerah Batu Pahat amnya. GUNATANAH KELUASAN SEDIA ADA 15.24 5.331 0.154 8.958 0.798 1.461 0.211 0.333 0.643 1.513 3.549 0.405 0.257 0.295 0.162 0.069 0.229 18.334 0.171 25.228 83.341 KOMITED 0.397 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.397 JUMLAH PERATUS (%) CADANGAN KELUASAN 61.93 26.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 87.971 77.567 31.372 0.154 8.958 0.798 1.461 0.211 0.333 0.643 1.513 3.549 0.405 0.257 0.295 0.162 0.069 0.229 18.334 0.171 25.228 171.709 45.17 18.27 0.09 5.22 0.46 0.85 0.12 0.19 0.37 0.88 2.07 0.24 0.15 0.17 0.09 0.04 0.13 10.68 0.10 14.69 100.00 3.2 OBJEKTIF RKK PEKAN SENGGARANG Beberapa objektif telah dikenal pasti bagi mencapai matlamat kajian RKK Pekan Senggarang ini iaitu:  Menyediakan Pelan Tindakan Pembangunan pengezonan guna tanah bagi kawasan RKK Pekan Senggarang.  Meningkatkan kualiti persekitaran dan imej bandar dengan komponen kemudahan landskap dan rekreasi yang menarik dan sesuai untuk keperluan penduduk melalui cadangan pelan sisip komprehensif / perspektif.  Menaik taraf kemudahan rekreasi sedia ada khususnya di kawasan pinggir sungai untuk dijadikan tarikan pelbagai aktiviti penduduk dan pengunjung.  Mencadangkan penambahbaikan kawasan perdagangan dan meningkatkan aktiviti guna tanah yang sesuai bagi menyokong fungsi dan aktiviti guna tanah sedia ada di Pekan Senggarang. 3.3 PELAN CADANGAN SUSUNATUR KESELURUHAN 2020 PEKAN SENGGARANG Secara keseluruhannya, Pelan Cadangan Susunatur Keseluruhan Pekan Senggarang merangkumi kesemua cadangan pembangunan yang dicadangkan oleh kajian RKK Pekan Senggarang ini. Ini termasuklah projek-projek cadangan jalan alternatif pusat bandar, naik taraf jalan, naik taraf jambatan dan persimpangan, naik taraf landskap dan rekreasi pinggir Sungai Senggarang, cadangan sistem perparitan serta penambahan elemen landskap di cadangan bulatan persimpangan Parit Kemang. Pelan susunatur ini juga merangkumi pindaan ke atas beberapa lot tanah yang terlibat dalam perancangan semula jalan-jalan alternatif serta penaik tarafan beberapa jalan pengagih sekunder serta jalan tempatan. Rajah 3.1 menunjukkan Pelan Cadangan Susunatur Keseluruhan bagi Pekan Senggarang sehingga tahun 2020. Manakala Jadual 3.1 menunjukkan pecahan guna tanah cadangan Pekan Senggarang sehingga tahun 2020. Kediaman Perumahan Terancang Perniagaan dan Perkhidmatan Perniagaan Terancang Industri Industri Terancang Institusi dan Kemudahan Masyarakat Pendidikan Kesihatan Keagamaan Keselamatan Perkuburan Lain-lain Kem. Masyarakat Tanah Lapang dan Rekreasi Tanah Lapang Kemudahan Sukan dan Rekreasi Pertanian Kelapa Sawit Infrastruktur dan Utiliti Bekalan Elektrik Bekalan Air Telekomunikasi Pengairan dan Perparitan Pembentungan Badan Air Semulajadi Pengangkutan Kemudahan Pengangkutan Jalan Raya JUMLAH Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. Berdasarkan Rajah 3.1 serta jadual pecahan guna tanah 2020 Pekan Senggarang, dapat dilihat bahawa:  Cadangan guna tanah Pekan Senggarang terdiri daripada kawasan kediaman secara majoritinya (77.57 hektar - 45%) daripada keseluruhan keluasan guna tanah.  Manakala guna tanah cadangan kedua terbesar adalah guna tanah perniagaan iaitu merangkumi 31.37 hektar (18.27%) daripada keluasan keseluruhan guna tanah Pekan Senggarang.  Zoning bagi kawasan kediaman dan perniagaan ini dicadangkan dengan begitu luas sekali bertujuan untuk menampung perkembangan bandar serta bilangan penduduk yang dijangka bertambah menjelang tahun 2020. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN SENGGARANG

[close]

p. 11

3.0 MATLAMAT, OBJEKTIF & KONSEP PEMBANGUNAN 3.0-2 Cadangan jalan alternatif, naik taraf jalan serta sistem sirkulasi pusat Bandar Pekan Senggarang. a Sengg rang Cadangan naik taraf landskap dan rekreasi kawasan pinggir Sungai Senggarang serta pembaikan imej Pintu Air Senggarang. Cadangan pembaikan persimpangan Parit Kemang melalui pembinaan bulatan dengan elemen arca Pintu Air Senggarang serta replika buaya ‘Sang Garang’. RAJAH 3.1 CADANGAN SUSUNATUR KESELURUHAN PEKAN SENGGARANG 2020 Petunjuk : KEDIAMAN 2827 3387 2836 2828 i Sunga Perumahan Sedia Ada Perumahan Cadangan PERNIAGAAN 2829 2748 2834 2835 2836 2744 5409 Perniagaan Sedia Ada Perniagaan Cadangan 4235 2342 2344 2355 2345 2353 2346 2336 253 244 254 g eman Parit K Jalan INDUSTRI 2343 2340 Industri Terancang 2337 INSTITUSI & KEM. MASYARAKAT Taman Sri Senggarang 314 105 Parit Karjo 245 312 Ke Parit Kemang Ke Batu Pahat SK Senggarang Jalan 3660 Kemudahan Pendidikan Kemudahan Kesihatan Kemudahan Keagamaan Kemudahan Keselamatan Perkuburan Lain-lain Kem. Masyarakat TANAH LAPANG & REKREASI Jalan Muar-Pontian 275 269 1507 141 1509 142 187 359 296 298 1511 1515 1517 1520 5607 1526 1560 1524 1527 5622 1529 1535 5621 1531 5608 7223 1519 8651 5421 SMK Senggarang 175 266 la Ja ua nM on r-P 273 272 271 262 261 Tanah Lapang Kemudahan Sukan & Rekreasi INFRASTRUKTUR & UTILITI 317 Bekalan Elektrik Bekalan Air Telekomunikasi Pembentungan PENGANGKUTAN tia n Ke Rengit / Pontian Kemudahan Pengangkutan Jalan Raya Cadangan Jalan 132’ Cadangan Jalan 80’ Cadangan Jalan 66’ Cadangan Jalan 50’ BADAN AIR Badan Air Cadangan Parit (132’, 66’ dan 33’) Cadangan Naik Taraf Jalan J05 (4 lorong 2 hala) Cadangan naik taraf pinggir Sungai Senggarang serta kawasan rekreasi Laman Tepian Sungai Senggarang berhampiran Pasar Awam Senggarang. Cadangan perparitan DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN SENGGARANG

[close]

p. 12

3.0 MATLAMAT, OBJEKTIF & KONSEP PEMBANGUNAN 3.4 KONSEP PEMBANGUNAN KESELURUHAN PEKAN SENGGARANG Rajah 3.2 : Pembahagian Blok Perancangan RKK Pekan Senggarang 3.0-3 Bagi tujuan perincian setiap cadangan pembangunan yang dibuat, Pekan Senggarang akan dibahagikan kepada tiga (3) blok perancangan. Selain itu, cadangan-cadangan pembangunan juga akan diperincikan mengikut beberapa sektor perancangan terlibat seperti reka bentuk dan imej bandar, landskap dan rekreasi, sistem lalu lintas bandar serta beberapa cadangan pembaikan khas. 3.4.1 Tema Pembangunan Berdasarkan isu dan masalah strategik yang dikenal pasti, beberapa cadangan pembangunan dicadangkan di dalam kajian RKK Pekan Senggarang ini. Kesemua cadangan yang dibuat adalah menuju ke arah merealisasikan tema pembangunan yang telah turut dipersetujui oleh penduduk tempatan iaitu: UTARA BLOK 1 Parit Karjo Ke Batu Pahat BLOK 3 engit Sungai R la Ja Ke Parit Kemang Kemang Jalan Jalan Parit “Senggarang Damai” Tujuan utama tema pembangunan ini dibentuk adalah bagi mewujudkan keseragaman corak/trend pembangunan di Pekan Senggarang pada masa hadapan. 3.4.2 Cadangan Pembahagian Blok Perancangan Pekan Senggarang dibahagikan kepada tiga (3) perancangan bagi tujuan perincian setiap cadangan yang dibuat bagi kawasan-kawasan yang berlainan. Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pihak MPBP dalam melaksanakan cadangan pembangunan dan pembaikan yang dibuat Rajah 3.2 menunjukkan pembahagian blok perancangan bagi tujuan perincian cadangan pembangunan Pekan Senggarang. Manakala Rajah 3.3, Rajah 3.4 dan Rajah 3.5 menunjukkan penjelasan (zoom) blok-blok perancangan yang telah dipecahkan serta taburan cadangan mengikut sektoral bagi setiap blok. 3.4.3 Cadangan Pembangunan Mengikut Sektor Secara keseluruhannya, cadangan pembangunan dan pembaikan bagi Pekan Senggarang dapat dikategorikan kepada empat (4) sektor perancangan iaitu: a) b) c) d) Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Peningkatan Imej dan Sistem Lalu Lintas Bandar Peningkatan Landskap dan Rekreasi Garis Panduan Pembangunan Guna Tanah Pusat Bandar Pembaikan Kawasan Khusus ua nM on r-P tia BLOK 2 n Ke Rengit / Pontian Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. Cadangan-cadangan sektoral ini akan diperincikan di dalam Bab 4.0 serta dipecahkan mengikut cadangan-cadangan projek yang berkaitan mengikut blok perancangan. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN SENGGARANG

[close]

p. 13

3.0 MATLAMAT, OBJEKTIF & KONSEP PEMBANGUNAN 3.0-4 Rajah 3.3 : Blok Perancangan 1 RKK Pekan Senggarang CADANGAN BAGI BLOK 2 Cadangan peningkatan keceriaan dan imej bandar. UTARA Cadangan peningkatan imej pinggir sungai. Cadangan naik taraf taman rekreasi Laman Senggarang berhampiran pasar awam. Cadangan naik taraf pasar awam. Cadangan peningkatan perparitan. Cadangan naik taraf persimpangan di kawasan perniagaan pusat bandar. Rajah 3.4 : Blok Perancangan 2 RKK Pekan Senggarang Ke Batu Pahat Ke Parit Kemang Ke Batu Pahat Ke Parit Kemang UTARA Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. CADANGAN BAGI BLOK 1 Cadangan laluan pejalan kaki, laluan motosikal dan tempat letak kereta pinggir jalan utama. Cadangan peningkatan keceriaan dan imej bandar. Cadangan peningkatan imej pinggir sungai & cadangan naik taraf kawasan rekreasi berhampiran Pintu Air Senggarang. Cadangan pembaikan landskap pinggir jalan utama Cadangan guna tanah optimum - pembangunan infill. Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN SENGGARANG

[close]

p. 14

3.0 MATLAMAT, OBJEKTIF & KONSEP PEMBANGUNAN Rajah 3.5 : Blok Perancangan 3 RKK Pekan Senggarang 3.4.4 Pelan Cadangan Keseluruhan Mengikut Subjek a) UTARA 3.0-5 Pelan Subjek Kediaman Rajah 3.6 : Pelan Subjek Guna Tanah Kediaman Pekan Senggarang 2020 Parit Karjo Ke Parit Kemang Jalan engit Sungai R Ke Batu Pahat Jalan Parit Karjo Ke Batu Pahat Jalan Parit Kemang Ke Parit Kemang engit Sungai R la Ja ua nM on r-P tia n Jalan Parit Kemang la Ja ua nM on r-P tia n Ke Rengit / Pontian Ke Rengit / Pontian Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. CADANGAN BAGI BLOK 3 Cadangan peningkatan keceriaan dan imej bandar. Cadangan guna tanah optimum - pembangunan infill. Cadangan naik taraf persimpangan Kg. Parit Kemang & cadangan landskap di persimpangan/bulatan Kg. Parit Kemang. Cadangan pembaikan landskap pinggir jalan utama. Cadangan naik taraf simpang dan sirkulasi jalan. Cadangan naik taraf persimpangan Kg. Parit Karjo & cadangan naik taraf jambatan Jalan RengitMuar berhampiran persimpangan Kg. Parit Karjo.      Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. NOTA Perumahan sedia ada : 15.24 hektar Perumahan komited : 0.397 hektar Perumahan cadangan : 61.93 hektar Kawasan kajian merupakan kawasan berkepadatan rendah dan sederhana rendah : 20-40unit/ekar (jenis sesebuah, berkembar & teres) Kawasan petempatan utama termasuklah Taman Senggarang Utama, Taman Sri Senggarang, Kg. Sg. Lurus, Kg. Bugis, Kg. Parit Karjo dll. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN SENGGARANG

[close]

p. 15

3.0 MATLAMAT, OBJEKTIF & KONSEP PEMBANGUNAN b) Pelan Subjek Perniagaan c) Pelan Subjek Sirkulasi Jalan 3.0-6 Rajah 3.7 : Pelan Subjek Guna Tanah Perniagaan Pekan Senggarang 2020 Rajah 3.8 : Pelan Subjek Sirkulasi Jalan Pekan Senggarang 2020 UTARA UTARA Parit Karjo Ke Batu Pahat Jalan Parit Kemang Ke Batu Pahat Jalan Ke Parit Kemang Jalan Parit Karjo Ke Parit Kemang Jalan Parit Kemang engit Sungai R engit Sungai R la Ja ua nM on r-P tia n la Ja ua nM on r-P tia n Ke Rengit / Pontian 132’ Ke Rengit / Pontian 33’ PETUNJUK Jalan 132’ Jalan 80’ Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. 66’ Jalan 66’ Jalan 50’ Parit (132’, 66’ dan 33’) NOTA        Perniagaan sedia ada : 5.331 hektar Perniagaan komited : Tiada Perniagaan cadangan : 26.041 hektar Pekan Senggarang berfungsi sebagai Pusat Perniagaan & Perkhidmatan bagi Pusat Petempatan Kecil Senggarang Nisbah plot - 1:4 bagi premis sesebuah. Manakala 1:2.0 bagi unit teres (4-5 tingkat) Aktiviti industri di kawasan perniagaan yang dibenarkan hanya industri sedia ada serta yang telah diluluskan / ubah syarat oleh PBT Kelas kegunaan tanah dibenarkan:  C1- perkedaian  C2- kompleks perniagaan  C6– gerai  C7- pasar  C8- pusat makanan  C9- stesen minyak & gas  B1- industri ringan  B2- industri kotej Sumber : Kajian RKK Pekan Senggarang, 2013. NOTA Cadangan naik taraf jalan melibatkan: KOD J05 KATEGORI Jalan Pengagih Utama Jalan Pengagih Sekunder JALAN Jalan Pontian - Muar Jalan Parit Karjo BIL LORONG 4 lorong 2 hala 2 lorong 2 hala Cadangan naik taraf persimpangan melibatkan: LOKASI Persimpangan Parit Kemang Persimpangan Parit Karjo BIL SIMPANG 3 3 JENIS PEMBAIKAN Membina bulatan dengan elemen landskap Membina median jalan untuk menghalang pemandu belok ke Parit Karjo dari arah Rengit DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN SENGGARANG

[close]

Comments

no comments yet