RKK Rengit

 

Embed or link this publication

Description

Rancangan Kawasan Khas Rengit

Popular Pages


p. 1

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 2

KANDUNGAN 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.0 2.1 PENDAHULUAN PENGENALAN MATLAMAT HASIL KAJIAN KAWASAN KAJIAN PEMBANGUNAN EKONOMI SEMASA PENGANGKUTAN DAN AKSESIBILITI PENDUDUK PENEMUAN MUKA SURAT 1.0-1 1.0-1 1.0-1 1.0-1 1.0-1 1.0-3 1.0-3 1.0-3 2.0-1 2.0-1 2.0-1 2.0-1 2.0-3 2.0-5 2.0-7 2.0-8 2.0-8 2.0-12 2.0-14 2.0-16 KANDUNGAN 2.3 MUKA SURAT LANDSKAP 2.3.1 Pengenalan 2.3.2 Latar Belakang dan Karektor Landskap Pekan Rengit 2.3.3 Pendekatan Kaedah Kajian 2.3.4 Strategi Pembangunan Landskap RKK Rengit Menurut Pelan Induk Landskap MPBP 2.3.5 Senario Semasa Kawasan Kajian 2.3.6 Cadangan Awal 2.0.17 2.0-17 2.0-18 2.0-18 2.0-20 2.0-25 2.2 GUNA TANAH 2.1.1 Pengenalan 2.1.2 Cadangan Pembangunan Guna Tanah dalam RTD Batu Pahat 2.1.3 Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit 2.1.4 Kawasan Tepu Bina 2.1.5 Cadangan Awal REKA BENTUK BANDAR 2.2.1 Pengenalan 2.2.2 Imej Bandar Rengit 2.2.3 Rumusan Potensi Pembangunan Aspek Reka Bentuk Bandar 2.2.4 Isu, Masalah dan Potensi 2.2.5 Cadangan Awal 3.0 3.1 PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN 3.0-1 3.2 3.3 3.4 PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KESELURUHAN 3.0-1 RKK PEKAN RENGIT MATLAMAT DAN OBJEKTIF PEMBANGUNAN 3.0-1 3.2.1 Matlamat Pembangunan 3.0-1 3.2.2 Objektif Pembangunan 3.0-1 TEMA DAN KONSEP PEMBANGUNAN 3.0-1 3.3.1 Tema dan Konsep Pembangunan Keseluruhan 3.0-1 Pekan Rengit 3.3.2 Konsep Reka Bentuk Bandar Pekan Rengit 3.0-1 3.3.3 Konsep Pembangunan Landskap Pekan Rengit 3.0-6 3.3.4 Konsep Pencahayaan dan Elemen Air 3.0-13 RUMUSAN 3.0-14 i

[close]

p. 3

KANDUNGAN 4.0 4.1 4.2 MUKA SURAT 4.0-1 KANDUNGAN 5.0 5.1 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN MUKA SURAT 5.0-1 CADANGAN DAN SPESIFIKASI PEMBANGUNAN CADANGAN PEMBANGUNAN DAN NAIK TARAF KESELURUHAN PEKAN RENGIT CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT BANDAR DAN PERNIAGAAN PEKAN RENGIT 4.2.1 Cadangan Pembangunan Kawasan Perniagaan Baru 4.2.2 Cadangan Naik Taraf Kompleks Niaga Rengit dan Dataran Rengit 4.2.3 Cadangan ‘Rengit Walk’ CADANGAN NAIK TARAF LANDSKAP DAN REKREASI PEKAN RENGIT 4.3.1 Cadangan Taman Rekreasi Sg. Rengit 4.3.2 Cadangan Naik Taraf Pinggir Sg. Rengit 4.3.3 Cadangan Pintu Gerbang & Mercu Tanda Pekan Rengit 4.3.4 Cadangan Naik Taraf Landskap Jalan Protokol dan Jalan Alternatif CADANGAN GARIS PANDUAN KHUSUS KAWASAN PERNIAGAAN BARANGAN TERPAKAI 4.0-1 4.0-4 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN REKA BENTUK BANDAR DAN LANDSKAP 5.0-1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Perabot Jalan Kemudahan Bandar Landskap Kejur Landskap Lembut Garis Panduan Pembangunan Landskap Hadapan Sungai Rengit GARIS PANDUAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN LALU LINTAS GARIS PANDUAN KEMUDAHAN GOLONGAN KURANG UPAYA GARIS PANDUAN KONSEP ‘BANDAR SELAMAT’ RUMUSAN KAWALAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH PROGRAM PELAKSANAAN 5.0-1 5.0-3 5.0-5 5.0-10 5.0-11 5.0-12 5.0-12 5.0-13 5.0-14 6.0-1 4.0-5 4.0-9 4.0-14 4.0-19 4.0-20 4.0-24 4.0-27 4.0-28 5.2 5.3 5.4 5.5 6.0 4.3 7.0 7.0-1 4.4 4.0-30 ii

[close]

p. 4

SENARAI RAJAH MUKA SURAT 1.0-1 1.0-2 1.0-2 1.0-2 2.0-1 2.0-2 2.0-3 2.0-4 2.0-5 2.0-6 2.0-7 2.0-7 2.0-9 2.0-9 2.0-11 2.0-11 2.0-12 2.0-13 2.0-18 SENARAI RAJAH MUKA SURAT 2.0-22 2.0-22 2.0-24 2.0-24 3.0-2 3.0-6 3.0-14 Rajah 1.1 : Ringkasan Hasil Kajian Rajah 1.2 : Pelan Lokasi Pekan Rengit Rajah 1.3 : Kawasan Kajian RKK Pekan Rengit dalam Blok Perancangan RTDBP 2020 Rajah 1.4 : Keseluruhan Kawasan Kajian RKK Pekan Rengit Rajah 2.1 : Pelan Kawalan Guna Tanah & Pembangunan Pusat Bandar Rengit Rajah 2.2 : Cadangan Guna Tanah (BP 10 : Rengit) Rajah 2.3 : Pecahan Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit, 2010 Rajah 2.4 : Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit Rajah 2.5 : Pecahan Peratusan Guna Tanah Tepu Bina Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit, 2010 Rajah 2.6 : Pecahan Peratusan Jenis Perniagaan Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit, 2010 Rajah 2.7 : Isu dan Potensi : Zon Pusat Bandar dan Zon Kawasan Perniagaan Barangan Terpakai Rajah 2.8 : Cadangan Awal : Zon Pusat Bandar dan Zon Kawasan Perniagaan Barangan Terpakai Rajah 2.9 : Analisis Nodus Keseluruhan Pekan Rengit Rajah 2.10 : Analisis Sudut Pemisah Pekan Rengit Rajah 2.11 : Analisis Laluan Pekan Rengit Rajah 2.12 : Analisis Mercu Tanda Pekan Rengit Rajah 2.13 : Analisis Kawasan Pekan Rengit Rajah 2.14 : Rumusan Analisis Keseluruhan Reka Bentuk Bandar Pekan Rengit Rajah 2.15 : Taburan dan Lokasi Kawasan Rekreasi dan Potensi Tarikan yang Terdapat di Sekitar Kawasan Kajian Rajah 2.16 : Sirkulasi dan Aktiviti Rajah 2.17 : Visual dan Pengalaman Rajah 2.18 : Persepsi dan Karektor Rajah 2.19 : Analisis Topografi, Hidrologi dan Saliran Pekan Rengit Rajah 3.1 : Pelan Konsep Pembangunan Keseluruhan Pekan Rengit Rajah 3.2 : Asas Konsep Pembangunan Landskap dan Rekreasi Pekan Rengit Rajah 3.3 : Rumusan Konsep Pembangunan Landskap dan Rekreasi Pekan Rengit iii

[close]

p. 5

SENARAI JADUAL MUKA SURAT 1.0-2 1.0-3 2.0-3 2.0-21 2.0-23 2.0-25 3.0-11 6.0-1 Jadual 1.1 : Maklumat Asas Kawasan Kajian Jadual 1.2 : Unjuran Penduduk Daerah Batu Pahat Mengikut Pusat Petempatan (2000-2020) Jadual 2.1 : Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit Jadual 2.2 : Isu dan Masalah di Pekan Rengit Melibatkan Aspek Visual dan Pengalaman Jadual 2.3 : Analisis Persepsi dan Karektor Sosial Bagi Pengukuhan Reka Bentuk Landskap Jadual 2.4 : Huraian Isu dan Masalah Serta Cadangan Bagi Topografi dan Tumbuh-tumbuhan Pekan Rengit Jadual 3.1 : Aplikasi Elemen Seni Bina Rumah Limas Johor Terhadap Landskap Kejur atau Perabot Landskap Jadual 6.1 : Butiran Cadangan Tindakan RKK Pekan Rengit iii

[close]

p. 6

1.0 PENGENALAN 1.1 PENGENALAN Rajah 1.1: Ringkasan Hasil Kajian 1.0-1 Kajian RKK Pekan Rengit dijalankan atas tujuan:  Melaksanakan tindakan segera pembangunan, kawalan dan pengurusan kawasan bagi Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP). Ini berkaitan dengan kepesatan pembangunan selepas pembangunan institusi pendidikan iaitu Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) serta pelbagai kolej lain.  Memfokus kepada DUA sektor iaitu pembaikan fizikal bandar (pusat bandar dan lanskap) dengan terperinci dan pembaikan pengangkutan; sementara cadangan ringkas pembaikan utama bagi perumahan, industri dan institusi juga dikaji dan dirujuk bersama RTD Pengubahan Batu Pahat 2020 yang telah disediakan.  Membantu MPBP dalam mempercepatkan proses Permohonan Kebenaran Merancang terutama dengan garis panduan pembangunan yang disediakan.  Membantu mendapatkan peruntukan dalam menggalak dan menjana pemajuan di kawasan Parit Raja terutama berasaskan pelan tindakan projek yang dicadangkan .  Mengukuhkan peranan dan fungsi Pekan Rengit serta guna tanahnya secara optimum sebagai Pusat Petempatan Utama (PPU) dan Pusat Pentabiran Kecil Daerah Batu Pahat di dalam koridor Pembangunan Utama Batu Pahat - Senggarang - Rengit. LAPORAN PENDEKATAN LAPORAN DRAF AWAL RKK LAPORAN RKK PEKAN RENGIT PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN  PROGRAM PELAKSANAAN   1.2 MATLAMAT Matlamat RKK Pekan Rengit adalah untuk meningkatkan imej Pekan Rengit selaras dengan hierarkinya sebagai pusat penumpuan penduduk. Pelan Pengurusan Spesifikasi Pembangunan dan Jadual Tindakan Pembangunan Garis Panduan Khusus dan Umum– Zon Pengurusan dan Kawalan Pembangunan  Fasa Pembangunan , Projek dan Program Kos dan Agensi Pelaksana MATLAMAT RKK PEKAN RENGIT 1.4 KAWASAN KAJIAN Peningkatan Imej Bandar Pengukuhan Fungsi Bandar 1.3 HASIL KAJIAN Pekan Rengit merupakan pusat petempatan utama seperti yang telah diwartakan dalam cadangan hierarki bandar bagi Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat (RTDBP), 2020. Pekan Rengit berfungsi sebagai pusat perkhidmatan dan perniagaan utama bagi penduduk kawasan berhampiran seperti Senggarang, Benut, Parit Botak dan Kampung Bahru. Kawasan kajian RKK merangkumi kawasan sempadan had pembangunan berdasarkan RTDBP 2020 dengan liputan kawasan seluas 1,204.80 hektar atau 0.64% daripada keluasan daerah. Laporan RKK Pekan Rengit merupakan hasil akhir dalam pelaksanaan kajian ini. Ringkasnya, hasil yang dihasilkan dalam kajian ini adalah seperti mana Rajah 1.1 : DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 7

1.0-2 Jadual 1.1 : Maklumat Asas Kawasan Kajian Kawasan Batu Pahat Kawasan RKK Pekan Rengit Luas (Hektar ) 187,702.06 1,204.80 Jumlah Penduduk (2000) 336,509 1,193 1.0 PENGENALAN Rajah 1.3 : Kawasan Kajian RKK Pekan Rengit dalam Blok Perancangan Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020. KE PARIT RAJA Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020. Rajah 1.2 menunjukkan pelan lokasi Pekan Rengit. Manakala Rajah 1.3 menunjukkan kawasan kajian RKK di dalam blok perancangan. Rajah 1.2 : Pelan Lokasi Pekan Rengit BP6 : Linau BP5 : Simpang Kiri BP1 : Simpang Kanan BP2 : Sri Gading BP4 : Minyak Beku Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020. BP3 : Rengit Rajah 1.4 : Keseluruhan Kawasan Kajian RKK Pekan Rengit KE PARIT RAJA KE BANDAR PENGGARAM Petunjuk : Kawasan Kajian Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020. Walau bagaimanapun, bagi tujuan cadangan garis panduan khusus di akhir kajian RKK Pekan Rengit ini, kawasan perniagaan barangan terpakai yang terletak di pinggir Sg. Rengit dimasukkan ke dalam kawasan kajian RKK ini. Namun, analisis terperinci ke atas keadaan semasa di kawasan perniagaan ini tidak dilakukan. Ini kerana, kawasan ini terletak di luar kawasan pentadbiran MPBP. Rajah 1.4 menunjukkan keseluruhan kawasan kajian RKK Pekan Rengit, termasuk kawasan perniagaan barangan terpakai di pinggir Sg. Rengit. KE PONTIAN Sumber : Kajian RKK Pekan Rengit, 2011. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 8

1.0 PENGENALAN 1.5 PEMBANGUNAN EKONOMI SEMASA 1.7 PENDUDUK 1.0-3 Perniagaan dan pertanian merupakan teras utama ekonomi penduduk Pekan Rengit. Aktiviti perniagaan yang dijalankan terdiri daripada barangan “ low class order” seperti runcit, bahan binaan, bengkel, makanan dan perkhidmatan. Pekan Rengit juga mempunyai perniagaan barangan terpakai yang banyak diusahakan oleh penduduk orang asli yang menjadikan ianya unik dan tarikan kepada Pekan Rengit. Aktiviti pertanian turut menyumbang kepada ekonomi Rengit yang di usahakan oleh pengusaha kecil dalam bentuk tanaman komoditi getah dan kelapa sawit. Terdapat hanya sedikit aktiviti perindustrian yang merangkumi perindustrian pembuatan makanan, barang pembinaan dan stor penyimpanan. Aktiviti perindustrian ini hanya berskala kecil dan bertujuan untuk memenuhi permintaan setempat sahaja. Berdasarkan maklumat penduduk tahun 2000, Pekan Rengit mempunyai bilangan penduduk seramai 1,193 orang pada tahun 2000 (sumber: DRT Daerah Batu Pahat, 2020). Daripada jumlah tersebut, 65% penduduk ialah berbangsa Melayu, 30 %, Cina dan lain-lain adalah 5%. Terdapat juga kaum Bumiputera iaitu masyarakat Orang Kuala yang tinggal di petempatan tersusun di pinggir Sungai Rengit berhampiran dengan Pekan Rengit tersebut. Merujuk kepada Jadual 1.2, RTD Batu Pahat 2020 telah mengunjurkan “growth rate” penduduk Pekan Rengit sebanyak 8.38% yang merupakan kadar kedua tertinggi di Daerah Batu Pahat selepas Parit Raja (9.9%). Unjuran pertumbuhan ini adalah selari dengan hasrat RTD Batu Pahat 2020 dalam membangunkan Pekan Rengit sebagai pusat Petempatan Utama di selatan Batu Pahat serta kedudukannya di dalam Koridor Pembangunan Pantai Barat Negeri Johor. (Sumber : RSN Johor 2020). Jadual 1.2 : Unjuran Penduduk Daerah Batu Pahat Mengikut Pusat Petempatan (2000-2020) Hierarki Pusat Wilayah Tahap II Pusat Separa Wilayah Bandar Bandar Penggaram Yong Peng Parit Raja Air Hitam Pusat Petempatan Utama JUMLAH BANDAR Jumlah Suburb Jumlah Urban Jumlah Luar Bandar Jumlah Daerah RatioUrban-Daerah Rengit Parit Sulong Penduduk Sebenar 2000 Unjuran 2010 97,344 14,196 11,512 8,032 3,581 2,571 150,091 128,781 278,872 122,436 401,308 0.68 2020 115,266 23,370 20,000 11,854 5,969 3,370 198,360 151,219 349,580 116,527 466,106 0.75 ‘Growth Rate’ 20002020 1.88 7.8 9.9 5.31 8.38 3.27 3.4 1.77 2.63 -0.48 1.64 Perniagaan barangan terpakai di Pekan Rengit Kawasan rumah kedai di Pekan Rengit 79,421 5,023 3,024 4,210 1,193 1,771 101,821 106,343 208,164 128,345 336,509 0.62 1.6 PENGANGKUTAN DAN AKSESIBILITI Pengangkutan dan lalu lintas merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan khasnya kawasan bandar, kerana ia akan mempengaruhi keadaan guna tanah di Pekan Rengit terutamanya perdagangan (pusat bandar), perindustrian, dan perumahan. Lokasi Pekan Rengit yang strategik kerana menjadi pintu masuk ke Daerah Pontian dan menjadi laluan kedua selepas Lebuhraya Utara-Selatan dari arah Johor Bahru ke Batu Pahat menjadikan Pekan Rengit mempunyai kelebihan dari segi kebolehsampaian dan jaringan perhubungan. Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat, 2020. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 9

2.0 PENEMUAN 2.1 2.1.1 GUNA TANAH Pengenalan 2.0-1 Strategi dan cadangan pembangunan bagi kawasan kajian dalam kajian RTD Batu Pahat 2020 adalah sebagaimana berikut (Rujuk Rajah 2.1):   Menyediakan kemudahan perkhidmatan dan perniagaan sejajar dengan fungsi sebagai pusat petempatan utama. Pembaikan, pemulihan dan peningkatan kualiti landskap terutamanya di jalan, tempat awam, di taman permainan dan sebagainya. Bahagian ini akan mengetengahkan kajian guna tanah bagi keseluruhan kawasan RKK Pekan Rengit. Tumpuan akan diberikan kepada ciri-ciri guna tanah semasa dan kawasan tepu bina serta cadangan guna tanah yang ditetapkan oleh Kajian RTD Batu Pahat 2020. Kajian RTD Batu Pahat 2020 yang telah disediakan pada tahun 2003 dan RTD Batu Pahat (Pengubahan) pada tahun 2010 menjadi rujukan penting atas dasar :   Rajah 2.1 : Pelan Kawalan Guna Tanah dan Pembangunan Pusat Bandar Rengit  Ia merupakan kajian yang sah dan diiktiraf di bawah Akta 172, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976. Penyediaan RKK ini adalah kesinambungan daripada kajian tersebut dan perlu diterjemahkan ke peringkat boleh laksana. Data asas dan unjuran akan diguna pakai seperti guna tanah, penduduk, dan sebagainya. Tumpuan RKK ini adalah penyediaan Pelan Tindakan Pembangunan bagi tujuan memperelokkan kawasan Pekan Rengit dan akan mengandungi perincian bagi cadangan imej dan reka bentuk bandar, landskap dan rekreasi serta lain-lain aspek yang berkaitan dengan pembangunan ruang bandar. 2.1.2 Cadangan Pembangunan dalam RTD Batu Pahat Guna Tanah Mengikut kajian RTD Batu Pahat (Pengubahan) 2010-2020, kawasan kajian adalah termasuk di dalam :  Blok Perancangan 10 - Rengit (B.P 10) Sumber : RTD Batu Pahat (Pengubahan) , 2003. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 10

2.0-2 0 500 1,000 TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN HARMONI HARMONI HARMONI HARMONI HARMONI TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TANJUNG TANJUNG TANJUNG INDAH INDAH INDAH INDAH TANJUNG TANJUNG TANJUNG INDAH INDAH 2.0 PENEMUAN Rajah 2.2 Cadangan Guna Tanah (B.P 10 - Rengit) KE PARIT RAJA U T A R A meters Petunjuk : GUNA TAN AH TEPU BINA GUNA TAN AH TEPU BINA KEDIAMAN Perumahan Sedia Ada Dan Ditetapka n KEDIAMAN GUNA TAN AH TEPU BINA Perumahan Sedia Cada nga n Dan Ditetapka n Perumahan Ada KEDIAMAN PERNIAGAAN DAN PERKHIDMAT AN Perumahan Cada nga n Perumahan Sedia Ada Dan Ditetapka n Perniagaan Sedia Ada Dan Ditetapk PERNIAGAAN DAN PERKHIDMAT AN an Perumahan Cada nga n Perniagaan Sedia Cada ngan Perniagaan Ada Dan Ditetapk PERNIAGAAN DAN PERKHIDMAT AN an PERINDUSTRIAN Perniagaan Cada ngan Perniagaan Sedia Ada Dan Ditetapk an Industri Sedia Ada Dan Ditetapk an PERINDUSTRIAN Perniagaan Cada ngan Industri Sedia Cadangan Industri Ada Dan Ditetapk an PERINDUSTRIAN 31.07h (3.20%) 798.37h 31.07h (82.31%) (3.20%) KE BANDAR PENGGARAM 798.37h (82.31%) 31.07h (3.20%) 9.81h (1.01%) 798.37h (82.31%) 87.28h (8.99%) 9.81h (1.01%) 87.28h (8.99%) 9.81h (1.01%) 0.41h (0.04%) 87.28h (8.99%) 30.63h (3.16%) 0.41h (0.04%) M INSTITUSI DAN KEMUDAH AN M ASYARAKAT 30.63h (3.16%) Industri Cadangan Industri Sedia Ada Dan Ditetapk an 0.41h (0.04%) Pendidikan Sedia Ada &AN Ditetapkan INSTITUSI DAN KEMUDAH M ASYARAKAT 30.63h 18.37h Industri Cadangan (3.16%) Pendidikan Sedia Cada nga n & Ditetapkan 1.45h Pendidikan Ada 18.37h INSTITUSI DAN KEMUDAH AN M ASYARAKAT Kesihatan Sedia nga Adan& Ditetapkan Pendidikan Pendidikan Cada Sedia Ada & Ditetapkan Keagamaan Sedia Ada & Ditetapkan Kesihatan & Ditetapkan PendidikanSedia CadaAda nga n Perkuburan Sedia Ada Keagamaan Sedia Ada & & Ditetapkan Ditetapkan Kesihatan Sedia Ada & Ditetapkan Keselamatan Sedia Ada Ditetapkan Perkuburan Sedia Ada && Ditetapkan Keagamaan Sedia Ada & Ditetapkan Rumah Kebajika n Ada & Ditetapkan Keselamatan Sedia Perkuburan Sedia Ada & Ditetapkan Keguna Kebajika an Kerajaa Rumah n n Sedia Ada & Ditetapka n Keselamatan Sedia Ada & Ditetapkan Lain-lain Kemudahan Sedia Ada & Ditetapkan Keguna Kerajaa Rumah an Kebajika n n Sedia Ada & Ditetapka n 1.10h 1.45h 18.37h 2.13h 1.10h 1.45h 2.54h 2.13h 1.10h 1.83h 2.54h 2.13h 0.02h 1.83h 2.54h 3.57h 0.02h 1.83h 1.18h 3.57h 0.02h Seri Seri SeriMedan Medan Medan Medan Seri Seri Seri Medan Medan Tanjung Tanjung TanjungSembrong Sembrong Sembrong Sembrong Tanjung Tanjung Tanjung Sembrong Ke Ke Kluang Kluang BP BP BP6.4 6.4 6.4 6.4 BP BP BP 6.4 6.4 Simpang Simpang SimpangKiri Kiri Kiri Kiri Simpang Simpang Simpang Kiri BP BP BP5.2 5.2 5.2 5.2 BP BP BP 5.2 5.2 BP BP BP1.29 1.29 1.29 1.29 BP BP BP1.28 1.28 1.28 BP BP BP 1.29 1.29 BP 1.28 BP 1.28 Linau Linau Linau Linau Linau Linau Lubok Lubok Lubok Lubok Lubok Lubok BP BP BP1.27 1.27 1.27 BP BP BP5.3 5.3 5.3 5.3 BP BP BP 5.3 5.3 BP BP BP1.15 1.15 1.15 1.15 BP BP BP 1.15 1.15 BP BP BP1.13 1.13 1.13 BP BP BP1.7 1.7 1.7 1.7 BP BP BP 1.7 1.7 BP BP1.10 1.10 1.10 BP BP BP1.11 1.11 1.11 BP BP 1.10 BP 1.10 BP BP BP1.8 1.8 1.8 1.8 BP BP BP 1.8 1.8 BP BP BP1.9 1.9 1.9 1.9 BP BP BP 1.9 1.9 Simpang Simpang SimpangKanan Kanan Kanan Kanan Simpang Simpang Simpang Kanan BP BP BP1.25 1.25 1.25 1.25 BP BP BP 1.25 1.25 BP BP BP1.12 1.12 1.12 1.12 BP BP BP 1.12 1.12 BP BP BP1.22 1.22 1.22 1.22 BP BP BP 1.22 1.22 SRI SRI SRI GADING GADING GADING GADING SRI SRI SRI GADING BP BP BP 6.3 6.3 BP BP BP6.3 6.3 6.3 6.3 Lain-lain Kemudahan Sedia Ada & Ditetapkan 1.18h TANAH L APANG DAN REKREASI Keguna an Kerajaa n Sedia Ada & Ditetapka n 3.57h Tanah LapaDAN ng Sedia Ada 3.09h (0.32%) TANAH L APANG REKREASI Lain-lain Kemudahan Sedia Ada & Ditetapkan 1.18h Tanah Lapa ng Sedia Cada nga n 11.20h (1.15%) Ada 3.09h (0.32%) TANAH L APANG DAN REKREASI GUNA TAN AH BUKAN TEPU Tanah nga nBINA 11.20h Tanah Lapa Lapang ng Cada Sedia Ada 3.09h (1.15%) (0.32%) PENGANGKUTAN GUNA TAN AH BUKAN TEPU BINA Tanah Lapa ng Cada nga n 11.20h (1.15%) Jalan Raya PENGANGKUTAN GUNA TAN AH BUKAN TEPU BINA Cadangan Jalan Raya Jala n PENGANGKUTAN Kemudaha n Penga ngkuta n 0.01h Cadangan Jalan RayaJala n Kemudaha n Penga ngkuta n 0.01h INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Cadangan Jala n Bekalan Elektrik 0.26h INFRASTRUKTUR DANngkuta UTILITI Kemudaha n Penga n 0.01h BP BP BP6.1 6.1 6.1 6.1 BP BP BP 6.1 6.1 BP BP BP6.2 6.2 6.2 6.2 BP BP BP 6.2 6.2 Sri Sri SriGading Gading Gading Gading Sri Sri Sri Gading Gading Ke Ke Ke Muar Muar Muar Muar Ke Ke Ke Muar BP BP BP5.1 5.1 5.1 5.1 BP BP BP 5.1 5.1 SEMERAH SEMERAH SEMERAH SEMERAH SEMERAH SEMERAH BP BP1.14 1.14 1.14 BP 1.14 BP BP 1.14 BP BP BP PENGGARAM PENGGARAM 1.16 1.16 1.16 PENGGARAM BP BP BP PENGGARAM PENGGARAM 1.16 1.16 1.16 Ke Ke Johor Johor Bahru Bahru BP BP BP2.2 2.2 2.2 2.2 BP BP BP 2.2 2.2 BP BP BP2.1 2.1 2.1 2.1 BP BP BP 2.1 2.1 PARIT PARIT PARIT RAJA RAJA PARIT PARIT PARIT RAJA RAJA RAJA RAJA KE PONTIAN BP BP BP2.3 2.3 2.3 2.3 BP BP BP 2.3 2.3 BP BP BP1.5 1.5 1.5 1.5 BP BP BP1.6 1.6 1.6 BP BP BP 1.5 1.5 BP 1.6 BP 1.6 Bagan Bagan Bagan Bagan Bagan Bagan Peserai Peserai Peserai Peserai Peserai Peserai BP BP BP1.19 1.19 1.19 1.19 BP BP BP 1.19 1.19 BP BP BP1.20 1.20 1.20 1.20 BP BP BP 1.20 1.20 BP BP BP1.2 1.2 1.2 1.2 BP BP BP 1.2 1.2 BP BP BP1.4 1.4 1.4 1.4 BP BP BP 1.4 1.4 BP BP BP4.7 4.7 4.7 4.7 BP BP BP 4.7 4.7 BP BP BP4.6 4.6 4.6 4.6 BP BP BP 4.6 4.6 BP BP BP4.8 4.8 4.8 4.8 BP BP BP 4.8 4.8 BP BP BP1.24 1.24 1.24 1.24 BP BP BP 1.24 1.24 BP BP BP4.5 4.5 4.5 4.5 BP BP BP 4.5 4.5 BP BP BP1.1 1.1 1.1 1.1 BP BP BP 1.1 1.1 BP BP BP1.3 1.3 1.3 1.3 BP BP BP 1.3 1.3 BP BP BP2.4 2.4 2.4 2.4 BP BP BP 2.4 2.4 BP BP BP3.8 3.8 3.8 3.8 BP BP BP 3.8 3.8 BP BP BP1.23 1.23 1.23 1.23 BP BP BP 1.23 1.23 PembentElektrik ungan Bekalan INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Telekomunikasi Pembent ungan Bekalan Elektrik Bekalan Air Telekomunikasi Pembent ungan Pengairan & Saliran Bekalan Air Telekomunikasi 0.46h 0.26h 0.09h 0.46h 0.26h 0.25h 0.09h 0.46h 0.24h 0.25h 0.09h BP BP BP4.2 4.2 4.2 4.2 BP BP BP 4.2 4.2 BP BP BP3.4 3.4 3.4 3.4 BP BP BP 3.4 3.4 Kampung Kampung KampungBahru Bahru Bahru Bahru Kampung Kampung Kampung Bahru BP BP BP 4.1 4.1 BP BP BP4.1 4.1 4.1 4.1 BP BP BP4.3 4.3 4.3 4.3 BP BP BP 4.3 4.3 SENGGARANG SENGGARANG SENGGARANG SENGGARANG SENGGARANG SENGGARANG Pengairan & Saliran LAIN-LAIN Bekalan Air Sempadan BPK LAIN-LAIN Pengairan & Saliran Sungai Sungai Sungai Punggor Punggor Sungai Sungai SungaiPunggor Punggor Punggor Punggor 0.24h 0.25h Sempadan Muki m 0.24h Minyak Minyak MinyakBeku Beku Beku Beku Minyak Minyak Minyak Beku Beku Sempadan BPK LAIN-LAIN BP BP BP3.3 3.3 3.3 3.3 BP BP BP 3.3 3.3 Sempadan Muki m Sempadan BPK Sempadan Muki m Sungai Sungai SungaiKluang Kluang Kluang Kluang Sungai Sungai Sungai Kluang Kluang RENGIT RENGIT RENGIT BP BP3.1 3.1 3.1 RENGIT RENGIT RENGIT BP 3.1 BP BP 3.1 BP BP BP3.6 3.6 3.6 3.6 BP BP BP 3.6 3.6 TANPA SKALA BP BP BP3.2 3.2 3.2 3.2 BP BP BP 3.2 3.2 PELAN LOKASI BP BP BP3.5 3.5 3.5 3.5 BP BP BP 3.5 3.5 Ke Ke Ke Pontian Pontian Pontian M M 1.2 1.2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 11

2.0 PENEMUAN 2.1.3 Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit Jadual 2.1 : Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit, 2010 Guna Tanah Semasa Guna Tanah Tepubina Kediaman Perumahan Terancang Perumahan Tidak Terancang Jumlah Kediaman Perniagaan Perniagaan Terancang Perindustrian Industri Terancang Institusi dan Kemudahan Masyarakat Pendidikan Kesihatan Keagamaan Keselamatan Perkuburan Rumah Kebajikan Kegunaan Kerajaan Lain-lain Kemudahan Jumlah Institusi dan Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang dan Rekreasi Tanah Lapang Infrastruktur dan Utilti Bekalan Eelektrik Telekomunikasi Pembentungan Pelupusan Sisa Pepejal Bekalan Air Pengairan dan Saliran Jumlah Infrastruktur dan Utiliti Pengangkutan Jalan Raya Kemudahan Pengangkutan Jumlah Pengangkutan Jumlah Tepubina Guna Tanah Bukan Tepubina Pertanian Kelapa Sawit Getah Lain-lain Jenis Pertanian Jumlah Pertanian Lain-lain Tanah Kosong Sungai & Pantai (Badan Air) Jumlah Lain-lain Jumlah Bukan Tepubina Jumlah Keseluruhan Luas (Hektar) Peratus (%) 2.0-3 Kawasan kajian RKK Pekan Rengit adalah seluas 1,204.80 hektar. Sebahagian besar kawasan (72.47%) merupakan guna tanah pertanian. (Rujuk Jadual 2.1). Guna tanah pertanian tersebut terdiri daripada kelapa sawit sebanyak 51.48%, getah 19.67% dan selebihnya adalah lain-lain jenis pertanian. Ladang-ladang tanaman komoditi ini kebanyakannya adalah milik pekebun-pekebun persendirian yang terletak di bahagian utara dan selatan kawasan kajian. Guna tanah kedua terbesar adalah kediaman yang terdiri daripada perumahan terancang sebanyak 2.47% (29.72 hektar) dan perumahan tidak terancang sebanyak 6.26% (75.42 hektar).Guna tanah perindustrian hanya merangkumi kawasan seluas 12.00 hektar (1.00%) dan perniagaan terancang 7.20 hektar (0.60%) di kawasan kajian. Walau bagaimanapun, bagi tujuan hasil akhir kajian RKK Pekan Rengit ini, kawasan perniagaan barangan terpakai yang terletak di pinggir Sg. Rengit akan dijadikan sebahagian daripada kawasan kajian. Ini adalah bertujuan untuk penyediaan cadangan garis panduan khusus bagi kawasan tersebut. Rajah 2.3 : Pecahan Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit, 2010 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 29.72 75.42 105.14 7.20 12.00 20.10 1.10 2.13 2.00 2.54 0.02 3.57 1.19 32.51 2.75 0.24 0.09 0.46 0.21 0.26 0.24 1.49 81.64 0.08 81.72 242.80 2.47 6.26 8.73 0.60 1.00 1.67 0.09 0.18 0.16 0.21 0.00 0.30 0.10 2.70 0.23 0.99 0.12 0.01 0.36 0.14 0.02 0.12 6.78 0.01 6.78 20.15 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Pertanian Perniagaan Perindustrian Tanah Lapang dan Rekreasi 620.24 236.98 15.84 873.06 78.74 10.21 88.95 962.01 1204.80 51.48 19.67 1.31 72.47 6.54 0.85 7.39 79.85 100.00 Pengangkutan Lain-lain Sumber : RTD Batu Pahat (Pengubahan) , 2003. Kediaman Institusi dan Kemudahan Masyarakat Infrastruktur dan Utiliti Sumber : RTD Batu Pahat (Pengubahan), 2003. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 12

2.0-4 2.0 PENEMUAN Rajah 2.4 Guna Tanah Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit Petunjuk : KEDIAMAN Perumahan Terancang Perumahan Tidak Terancang PERNIAGAAN Perniagaan Terancang INDUSTRI Industri Terancang INSTITUSI & KEM. MASYARAKAT Pendidikan Kesihatan Keagamaan Perkuburan Rumah Kebajikan Kegunaan Kerajaan Lain-lain Kemudahan TANAH LAPANG & REKREASI Tanah Lapang INFRASTRUKTUR & UTILITI Bekalan Elektrik Pembentungan Pelupusan Sisa Pepejal Bekalan Air Pengairan & Saliran PENGANGKUTAN Jalan Raya Kemudahan Pengangkutan PERTANIAN Kelapa Sawit Getah Lain-lain Pertanian LAIN-LAIN Sungai Tanah Kosong Pelan Lokasi : Ke Segambut Ke Paloh Ke Kual a Lumpur Lam Lee Kangkar Baru Yong Peng Parit Yaa’ni Ke Kluang Ayer Hitam Ke Johor Bharu Ke Muar Tambahan kawasan kajian kawasan perniagaan barangan terpakai Parit Sulung Ke Muar Semerah Bandar Penggaram Parit Raja Senggarang Rengit Ke Pontian DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 13

2.0 PENEMUAN 2.1.4 Kawasan Tepu Bina Kesan yang dapat dirumuskan adalah:  2.0-5 Dalam kawasan RKK Pekan Rengit, 35.86% daripada kawasan tanah keseluruhan adalah merupakan kawasan tepu bina iaitu seluas 927.60 hektar. Rajah 2.5 menunjukkan pecahan guna tanah kawasan tepu bina yang terdiri daripada kediaman, perindustrian, perniagaan, pengangkutan, infrastruktur dan utiliti, kawasan tanah lapang dan rekreasi, serta kemudahan masyarakat dan institusi. Rajah 2.5 : Pecahan Peratusan Guna Tanah Tepu Bina Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit, 2010 Ciri-ciri guna tanah tepu bina menunjukkan bahawa guna tanah semasa perniagaan adalah bersesuaian dan mencerminkan fungsi sebenar Pekan Rengit yang digariskan dalam RTD Batu Pahat 2020 sebagai Pusat Petempatan Utama (PPU). Walau bagaimanapun, pembangunan perniagaan yang semakin berkembang di sepanjang laluan utama perlu dirancang dan dikawal agar tidak menimbulkan sebarang kecelaruan aktiviti di pusat bandar dan bertujuan mengelak daripada berlakunya lebihan penawaran. Oleh kerana kedudukan Bandar Batu Pahat kira-kira 30km dari Pekan Rengit, maka guna tanah perniagaan tidak menjadi keutamaan dalam perkembangan bandar. Penduduk masih lagi boleh mendapatkan bekalan keperluan harian serta perkhidmatan asas daripada kawasan guna tanah perniagaan semasa. Perniagaan   i. Hasil kajian yang dijalankan, guna tanah perniagaan meliputi kawasan seluas 7.20 Hektar (0.60%) daripada luas keseluruhan kawasan kajian. Sesetengah kawasan perniagaan didapati dalam keadaan usang dan tidak dijaga dengan rapi oleh pemilik kedai. Kedudukan kawasan perniagaan di sepanjang jalan menjadikan kawasan tersebut mudah dihubungi oleh orang awam. Sumber : RTD Batu Pahat (Pengubahan), 2003. Guna tanah kediaman merupakan guna tanah tepu bina yang utama dengan peratusan sebanyak 43.30% dan diikuti dengan guna tanah pengangkutan sebanyak 33.66%; yang terdiri daripada jalan raya dan kemudahan pengangkutan. Manakala institusi dan kemudahan masyarakat mencatatkan peratusan sebanyak 13.39%. Perniagaan hanya mencatat 2.95% daripada keseluruhan kawasan tepu bina. Daripada perbandingan di atas, guna tanah semasa Pekan Rengit mampu melambangkan fungsi Pekan Rengit sebagai Pusat Petempatan Utama (PPU). Guna Tanah semasa bandar melambangkan fungsi Pekan Rengit sebagai pusat petempatan kepada penduduk daerah. Keadaan semasa kawasan perniagaan di sekitar Pekan Rengit DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 14

2.0-6 Rajah 2.6 : Pecahan Peratusan Jenis Perniagaan Semasa Kawasan RKK Pekan Rengit, 2010 ii. Perindustrian 2.0 PENEMUAN Hasil kajian yang dijalankan, kawasan perindustrian terancang hanya meliputi kawasan seluas 11.995 hektar (1.00%) daripada luas keseluruhan kawasan kajian. Kawasan industri in adalah tidak bertumpu di sesebuah kawasan sahaja. Kebanyakan industri yang terdapat di kawasan RKK Pekan Rengit merupakan industri kecil dan sederhana. Antaranya ialah seperti kilang memproses makanan ringan, bengkel automobil dan juga kilang bahan binaan. Terdapat juga sebilangan pengusaha industri di kawasan RKK Pekan Rengit seperti bengkel tidak mempunyai lesen operasi yang sepatutnya dan beroperasi secara kecil-kecilan. Sumber : RTD Batu Pahat (Pengubahan) , 2003. Rajah di atas menunjukkan pembahagian aktiviti perniagaan mengikut jenis di kawasan RKK Pekan Rengit. Keseluruhan penawaran aktiviti perniagaan adalah hampir seimbang bagi semua jenis, dengan penumpuan kepada aktiviti pejabat berkanun dan persatuan yang menggunakan rumah kedai sebagai premis. Antara pejabat tersebut ialah ” Rengit Club” dan Pejabat MCA Rengit. Aktiviti barangan terpakai merupakan aktiviti yang paling utama dari segi bilangan unit kedai iaitu sebanyak 27% (164 unit). Aktiviti perniagaan perkhidmatan persendirian seperti klinik, salon, dobi, telekomunikasi, dan sebagainya mencatatkan antara bilangan peratusan unit yang tinggi iaitu sebanyak 13% (78 unit), diikuti dengan aktiviti perniagaan runcit yang mencatatkan peratusan sebanyak 11% (65 unit). Manakala pasar awam serta gerai Majlis di kawasan RKK Pekan Rengit mencatatkan peratusan terendah sebanyak 0.23% (1 unit). Secara keseluruhannya, aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh penduduk tempatan mensasarkan pasaran runcit dalam skala kecil bagi penduduk tempatan . Industri bengkel kenderaan Industri bahan binaan Industri memproses makanan ringan Kilang kitar semula DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

p. 15

2.0 PENEMUAN Rajah 2.7 Isu dan Potensi : Zon Pusat Bandar dan Zon Perniagaan Barangan Terpakai 2.0-7 2.1.5 Cadangan Awal Rajah 2.8 Cadangan Awal Zon Pusat Bandar dan Zon Perniagaan Barangan Terpakai Zon Pusat Bandar Zon Perniagaan Barangan Terpakai Zon Pusat Bandar Zon Perniagaan Barangan Terpakai Petunjuk : Petunjuk : 1 ZON PUSAT BANDAR Isu :  Kawasan lapang di pinggir Sg. Rengit yang kurang ceria menyebabkan orang ramai kurang berminat untuk mengunjungi kawasan tersebut. Potensi :  Rengit sebagai pusat tumpuan bagi penduduk tempatan mendapatkan barangan keperluan tempatan  Kawasan sungai yang boleh dieksploitasi sebagai kawasan rekreasi yang menarik. 2 ZON PERNIAGAAN BARANGAN TERPAKAI Isu:  Perniagaan barangan terpakai tanpa lesen dan berleluasa di atas rezab JPS.  Terdapat kira-kira 104 unit kedai yang sewenang-wenangnya didirikan hampir di sepanjang Sg. Rengit. Potensi :  Pekan Rengit sebagai Pusat Barangan Terpakai dalam sektor pelancongan.  Keunikannya boleh menjadi tarikan pelancong tempatan dan antarabangsa. Petunjuk : 1 ZON PUSAT BANDAR 2 Cadangan : Memperindah serta menyediakan kawasan lapang dan rekreasi yang menarik bagi kunjungan orang ramai khususnya di pinggir Sg. Rengit. ZON PERNIAGAAN BARANGAN TERPAKAI Cadangan : Menyediakan semula struktur perancangan bagi kawasan perniagaan barangan terpakai yang lebih berpusat dan terancang. DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PEKAN RENGIT

[close]

Comments

no comments yet