Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau(SISA)

 

Embed or link this publication

Description

Program Pengkomposan Sisa

Popular Pages


p. 1

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

[close]

p. 2

SENARAI KANDUNGAN      ISI  KANDUNGAN       SENARAI  KANDUNGAN     Senarai  Jadual     Senarai  Rajah     Senarai  Foto     1.0 PENGENALAN       1.1 Skop     1.2 Objektif     2.0 METODOLOGI       2.1 Pengumpulan  Data   2.2 Lawatan  Tapak   2.3 Bengkel     3.0                          MUKA  SURAT   i   iii   iii   iii     1   1   3   3   3   3   3     3   3   5   6   7   7   8   8     9   9   9   10   10     10   10     12   12   14   15   15                                                     PENGKOMPOSAN  SISA               3.1 Sejarah  Pengkomposan             3.2 Definisi  Pengkomposan             3.3 Asas  Pengkomposan               3.3.1   Bahan  Dikompos             3.3.2   Bahan  Tidak  Dikompos           3.3.3   Tujuan  Utama  Pengkomposan         3.3.4   Manfaat  Pengkomposan             3.4 Jenis-­‐Jenis  Pengkomposan             3.4.1 Pengkomposan  Daripada  Sisa  Haiwan  dan  Pertanian   3.4.2 Pengkomposan  Sisa  Taman           3.4.3 Pengkomposan  Berlumpur           3.4.4 Pengkomposan  Bersama             3.5 Kaedah-­‐Kaedah  Pengkomposan             3.5.1 Kaedah  Timbunan/Terbuka  (heat  method)       3.5.2 Kaedah  Petak  Cetek/Kaedah  Bata  (shallow   compartment  method)           3.5.3 Kaedah  Vermikompos             3.5.4 Kaedah  Mekanikal             3.5.5 Kaedah  Bio-­‐Regen             3.5.6 Kaedah  Mudball               Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 i    

[close]

p. 3

Teknik  Pengkomposan             3.6.1 Teknik  EM-­‐Bokashi             3.6.2 Teknik  Takakura  Home  Method         3.7 Effective  Microorganism  (EM)           4.0 PERUNDANGAN,  DASAR  DAN  GARIS  PANDUAN         4.1 Skim  Amalan  Ladang  Terbaik  Malaysia  (Jabatan  Pertanian   Malaysia)   4.2 Garis  Panduan  Perancangan  Kejiranan  Hijau           5.0 AMALAN  PENGKOMPOSAN  SISA  DI  MALAYSIA         5.1 Tujuan  Pengkomposan   5.2 Jenis  Pengkomposan  Sisa  Di  Malaysia         5.2.1 Pengkomposan  Daripada  Sisa  Haiwan  Dan  Pertanian   5.2.2 Pengkomposan  Sisa  Taman           5.2.3 Pengkomposan  Sisa  Makanan           5.3 Kaedah  Pengkomposan  Sisa  Di  Malaysia         5.3.1 Kaedah  Timbunan  (heat  method)         5.3.2 Kaedah  Petak  Cetek  (shallow  compartment  method)   5.3.3 Kaedah  Mekanikal             5.3.4 Kaedah  Bio-­‐Regen             5.3.5 Kaedah  Mudball           6.0 PANDUAN  PELAKSANAAN               6.1 Lokasi/Tapak  Pengkomposan             6.2 Pengurusan  Pentadbiran               6.3 Peruntukan  Kewangan               6.4 Prosedur  Pengurusan               6.5 Kesedaran  PBT  Dan  Komuniti             6.6 Kepakaran  Tenaga  Kerja             6.7 Pengasingan  Bahan  Pengkomposan             7.0 PENUTUP                   RUJUKAN                     LAMPIRAN  1               LAMPIRAN  2     3.6 16   16   18     20   21     21   21   22   22   22   22   22   23     23   23   24   25   26   27   29   29   31   32   32   32   32   33   33   34   35   47     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 ii    

[close]

p. 4

SENARAI  JADUAL     Jadual  1  :  Sistem  Pengkomposan  yang  dibangunkan  Pada  Tahun  1969     Jadual  2  :  Pendekatan  Pengurusan  Sisa  Berteraskan  Konsep  3R           Jadual  3  :  Data  Sisa  Makanan  Yang  Diperolehi  Untuk  Tujuan  Pengkomposan     SENARAI  RAJAH     Rajah  1  :  Pengkomposan  Kaedah  Timbunan/Terbuka         Rajah  2  :  Tata  Atur  Pengkomposan  bagi  Kaedah  Mekanikal           Rajah  3  :  Cara  Untuk  Menyediakan  Mudball                 SENARAI  FOTO         Foto  1  :  Salah  Satu  Kaedah  Pengkomposan  Sisa             Foto  2  :  Kaedah  Petak  Cetek  atau  Bata             Foto  3  :  Mesin  Pengkomposan  Bio-­‐Regen               Foto  4  :  Cara  pengkomposan  Bio-­‐Regen               Foto  5  :  Mudball  Siap  Disediakan                 Foto  6  :  Mudball  Disimpan  Di  Dalam  Bekas  Sebelum  Digunakan       Foto  7  :  Bokashi  Siap  Untuk  Digunakan               Foto  8  :  Pengkomposan  Sisa  Taman               Foto  9  :  Sisa  Sayuran  Dari  Pasar         Foto  10  :  Kaedah  Timbunan  Pengkomposan  di  DBKU         Foto  11  :  Cecair  EM  Yang  Telah  Disiap  Untuk  Digunakan           Foto  12  :  Hasil  Kompos  Setelah  Dikisar  Halus             Foto  13  :  Hasil  Tanaman                 Foto  14  :  Sayur  Segar  Menggunakan  Baja  Kompos             Foto  15  :  Tempat  Pengkomposan  Kaedah  Petak  Cetek           Foto  16  :  Campuran  Tanah  Diratakan               Foto  17  :  Mesin  Pengkomposan                 Foto  18  :  Hasil  Kompos  Dikeluarkan  Daripada  Mesin         Foto  19  :  Pengasingan  Bahan  Untuk  Pengkomposan           Foto  20  :  Bahan  Kompos  Ditimbang               Foto  21  :  Bahan  Siap  Untuk  Dikisar                 Foto  22  :  Cecair  Hasil  Kompos  Dikumpul  Di  Dalam  Tangki         Foto  23  :  Cecair  Hasil  Kompos  disimpan  selama  28  hari         Foto  24  :  Bio  Liquid  Fertilizer  Sedia  Untuk  Digunakan         Foto  25  :  Sungai  Sebulong  Johor  Bahru  Menggunakan  Kaedah  Mudball     Foto  26  :  Tapak  Pengkomposan  Terbuka             4   22   27         11   14   28         1   12   15   15   16   16   17   23   23   23   24   24   24   24   25   25   25   25   26   26   26   26   27   27   27   29     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 iii    

[close]

p. 5

Foto  27  :  Bangunan  Untuk  Pengkomposan  Berhampiran  Pasar       Foto  28  :  Mesin  Proses  Pengkomposan           Foto  29  :  Petak  Bata  Berukuran  3’  x  3’  x  3’         Foto  30  :  Tapak  Pengkomposan  Kaedah  Petak  Cetek/Kaedah  Bata     Foto  31  :  Pembalikan  tanah  dilakukan           Foto  32  :  Mesin  Bio-­‐Regen               Foto  33  :  Hasil  Kisaran  Disalurkan  Ke  Dalam  Tangki  Penyimpanan        Foto  34  :  Sesi  Taklimat  Program  Pengkomposan   Foto  35  :  Tenaga  Mahir  Pengkomposan             Foto  36  :  Pengasingan  Sisa  Organik                                                 29   30   30   30   30   31   31   32   33   33     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 iv    

[close]

p. 6

1.0 PENGENALAN     Prinsip   asas   pengurusan   sisa   ialah   mengurangkan   penjanaan   sisa   melalui   pelbagai   kaedah   3R   (reduce,   reuse   dan   recyling).   Untuk   mengurus   sisa   yang   dijana   oleh   sesebuah   komuniti,   pengasingan  di  punca  amat  penting  untuk   dilaksanakan.       Komuniti   perlu   memainkan   peranan   penting   untuk   memastikan   sisa   buangan   diasingkan   supaya   konsep   3R   dapat   dilaksanakan   dengan   jayanya.   Untuk   itu,   kesedaran  penduduk   tentang   kepentingan   pengasingan   sisa   buangan   perlu   ditingkatkan.   Ini   juga   penting   sebagai   persiapan   kepada   masyarakat   Malaysia   sekiranya   kerajaan   pada   masa   akan   datang  melaksanakan  sistem  pemungutan   sampah   secara   berasingan   dan   pelaksanaan  konsep  polluter  pay  principle.       Sistem   pelupusan   sisa   pepejal   organik   melalui   kaedah   kompos   disamping   mengurangkan   penjanaan   sisa   pepejal,   ia   dapat  menghasilkan  produk  kompos  yang   mesra  alam   (Foto  1).  Bahan  kompos  yang   dihasilkan   oleh   pereputan   sisa   organik   tidak   mengandungi   bahan   kimia.   Ini   secara   langsung   tidak   mendedahkan   tanaman   sayuran   kepada   bahan   kimia   berbahaya.   Penggunaan   hasil   kompos   akan   meningkatkan   kemampanan   alam   sekitar.     Pengkomposan   melibatkan   kaedah   semula   jadi   dalam   menguraikan   sisa   organik  seperti  sisa  makanan,  sayuran  dan   buah-­‐buahan   yang   telah   rosak,   serta   sisa   kebun.   Dalam   kaedah   semula   jadi,   mikroorganisma   akan   bertindak   balas   dengan   bahan-­‐bahan   organik.   Proses   penguraian   semula   jadi   ini   dinamakan   sebagai   pengkomposan   dan   produk   akhir   proses   ini   adalah   hasil   kompos   yang   sangat   sesuai   digunakan   untuk   tumbesaran  tumbuh-­‐tumbuhan.         Foto  1:     Salah  Satu  Kaedah  Pengkomposan   Sisa     Pengkomposan   dapat   menggunakan   sepenuhnya  sisa  makanan  dan  sisa  kebun   sebagai   hasil   kompos   dan   mengurangkan   beban   pelupusan   di   tapak   pelupusan.   Kajian   mendapati   bahawa   sisa   pepejal   di   negara   membangun   lebih   sesuai   untuk   pengkomposan   kerana   kandungan   bahan   organiknya   lebih   tinggi   berbanding   sisa   pepejal  di  negara  maju.       Sistem   pengkomposan   boleh   dilaksanakan   dalam   skala   kecil   (seperti   di   belakang   rumah)   atau   skala   besar   (pengkomposan   berpusat).       1.1 Skop     Panduan   pelaksanaan   ini   meliputi   program  pengkomposan  sisa  organik  yang   diurus   dan   dikawal   selia   oleh   pihak   berkuasa   tempatan   (PBT).   Ini   bermakna   pengkomposan   berskala   kecil   (home   composting)   tidak   termasuk   dalam   skop   panduan  pelaksanaan.           Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 2    

[close]

p. 7

1.2 i. ii. iii.     2.0 Objektif     untuk   memahami   sistem   pengkomposan   sisa   yang   dilaksanakan  di  Malaysia;   untuk   mengenal   pasti   isu   dan   masalah   yang   dihadapi   dalam   pembangunan   sistem   pengkomposan   sisa   di   Malaysia;   dan     untuk   mencadangkan   kaedah   terbaik   pembangunan   sistem   pengkomposan  sisa.   2.3 METODOLOGI     2.1 Pengumpulan  Data     Pengumpulan   data   primer   dan   sekunder   akan  diperoleh  daripada  PBT  dan  sumber-­‐ sumber   lain   yang   berkaitan.   Kaedah   pengumpulan   data   merangkumi   borang,   lawatan   tapak,   pembacaan,   bengkel,   dan   temu  ramah.     Rujukan   bahan   pembacaan   diperoleh   melalui   jurnal,   laporan,   internet   dan   sebagainya.     2.2 Lawatan  Tapak       Lawatan  tapak  telah  diadakan  di  beberapa   PBT   yang   terpilih   bagi   melihat   dan   menilai   tahap   keberkesanan   dan   masalah   pelaksanaan  pengkomposan  sisa  organik.     Lawatan   tapak   telah   diadakan   seperti   yang  berikut:     i. Dewan   Bandaraya   Kuching   Utara   (DBKU)  pada  4  April  2012;   ii. Majlis   Bandaraya   Kuching   Selatan   (MBKS)  pada  5  April  2012;  dan   iii. Majlis   Perbandaran   Pulau   Pinang   (MPPP)  pada  12  April  2012.   Bengkel     Bengkel  Penyediaan  Panduan  Pelaksanaan   Inisiatif   Kejiranan   Hijau   telah   diadakan   pada  22  Mei  2012  di  Dewan  D’  Seri  Endon,   Puspanitapuri,   Putrajaya.   Bengkel   ini   bertujuan   untuk   mendapatkan   maklum   balas,   perkongsian   dan   pertukaran   maklumat,  pengetahuan  dan  pengalaman.     Bengkel  tersebut  telah  melibatkan  jabatan   dan   agensi   kerajaan   persekutuan   dan   negeri,   jabatan-­‐jabatan   teknikal,   pertubuhan   bukan   kerajaan   (NGO),   pertubuhan   profesional   dan   juga   institusi   pengajian  tinggi.       3.0 PENGKOMPOSAN  SISA     3.1   Sejarah  Pengkomposan  Sisa     Pengkomposan   bukanlah   satu   teknologi   yang   baharu   dalam   pengurusan   sisa   pepejal   di   dunia.   Kaedah   ini   telah   lama   diamalkan   secara   meluas   sejak   beberapa   abad   yang   lalu   oleh   para   petani   bagi   menghasilkan   bahan   penambah   baik   untuk  tanaman.  Umpamanya  pada  zaman   awal   tamadun   manusia,   para   petani   di   Amerika   Selatan,   China,   Jepun   dan   India   telah  menggunakan  najis  haiwan  dan  najis   manusia   sebagai   baja   di   kawasan   pertanian   mereka.   Sisa-­‐sisa   tersebut   dilonggokkan   di   suatu   kawasan   kemudian   dibiarkan   mereput   dalam   jangka   masa   yang  panjang  bagi  menghasilkan  kompos.     Proses   pengkomposan   moden   yang   dikenali  sebagai  “Kaedah  Indore”  bermula   pada  awal  tahun  1920-­‐an  di  India.  Kaedah   ini   telah   dibangunkan   oleh   seorang   ahli   agronomi   British,   Sir   Albert   Howard   semasa  beliau  bertugas  di   Indore  Institute   of   Plant   Industry,   Central   India   antara   tahun  1924  sehingga  1931.     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 3    

[close]

p. 8

“Kaedah   Indore”   diterima   baik   dan   kaedah  ini  (Haug,  1993).  Pada  tahun  1969,   diamalkan   secara   meluas   dalam   Empayar   telah   banyak   negara   membangunkan   British   kerana   ia   menggalakkan   para   pelbagai   bentuk   pengkomposan   untuk   petani   untuk   mengkomposkan   sisa   mengurangkan   penjanaan   sisa   pepejal   tanaman   mereka   bagi   mendapatkan   hasil   seperti   yang   ditunjukkan   di   dalam   Jadual   kompos   dan   bukan   dibakar.   Pada   tahun   1.   1935,   dilaporkan   ladang-­‐ladang   teh   di     India   dan   Sri   Lanka   telah   menghasilkan   1     juta   tan   kompos   dengan   menggunakan     Jadual  1:  Sistem  Pengkomposan  yang  dibangunkan  pada  Tahun  1969     Sistem   Penerangan   Lokasi   Berbentuk  timbunan;  0.6  -­‐  0.9  m  dalam;   Bangalore   lapisan  terdiri  daripada  sampah,  najis   (Indore)   India  dan  Afrika  Selatan   manusia  dan  bahan  organik  lain;  tempoh     pengkomposan  120  -­‐180  hari.   Sampah  dipadatkan  di  dalam  lapisan  bata;   Caspari   dibiarkan  selama  30-­‐40  hari;   Schweinfurt  (Jerman)   dimatangkan;  kompos  ditapis.   Deram  berputar;  2.7  –  3.6  m  diameter  dan  45   Dano   m  panjang;  masa  tahanan  1-­‐5  hari;   Benua  Eropah   ditimbunkan  untuk  pematangan.   Silo  dengan  8  tingkat  longgokan;  sampah   Heidelberg  (Jerman);   dipindahkan  dari  satu  tingkat  ke  tingkat  lain;   Turgi  (Switzerland);   Earp  Thomas   udara  dibekalkan  ke  atas  melalui  silo;   Verona  (Italy);  dan   masa  tahanan  2-­‐3  hari;    ditimbunkan  untuk   Thessaloniki  (Greece)   pematangan.   Pennsylvania  (USA);  dan   Tangki  bulat;  pengudaraan  paksa  dari  bawah,   Fairfield-­‐Hardy   San  Juan  (Puerto  Rico)   masa  tahanan  4-­‐5  hari.     Tangki  pugak  dengan  4-­‐5  tingkat  berliang;   Tiada  lagi  yang   Frazer-­‐Eweson   pengudaraan  paksa;masa  tahanan  4-­‐5  hari.   beroperasi   Jersey  (John   Struktur  6  tingkat;  sampah  dipindahkan  dari   Jersey,  Channel   Thompson   satu  tingkat  ke  tingkat  lain;  masa  tahanan  6   Islands,Great  Britain;   System)   hari.   Bangkok,  Thailand   Bekas  terbuka,  6m  lebar  x  3m  tinggi  x30-­‐120   Houston,  Texas;   Metrowaste   m  panjang;  sampah  dibalikkan  7  hari  sekali;   Gainsesville,  Florida   pengudaraan  paksa.   Menggunakan  5  conveyor  belt  besi  yang   Naturizer  or   St.  Petersburg,   bergerak;  pengudaraan  paksa  dilakukan  dari   International   bahagian  bawah  pencerna;  masa  tahanan  5   Florida   hari.   2  sel  dengan  3  lapisan  horizontal;  sampah   T.A  Crane   dipindahkan  dari  satu  lapisan  ke  lapisan  lain;   Kobe,  Jepun   udara  dibekalkan  dari  bahagian  bawah  bekas.   4       Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                

[close]

p. 9

Tollemache   Mirip  kepada  sistem  Metrowaste.   Timbunan  terbuka  yang  dibalikkan  dengan   menggunakan  pelbagai  jenis  mesin.   Timbunan  memanjang  yang  dibalikkan  oleh   kren;  tempoh  pengkomposan  120-­‐180  hari.   Windrow   Van  Maanen   (VAM)   Sepanyol;  Selatan   Rhodesia;  Afrika   Mobile,  Alabama;   Boulder,  Colorado;   Johnson  City’   Tennessee;Eropah;   Israel   Belanda   Sumber:  Nor  Habsah  Md.  Sabiani  (2008),  Pengkomposan  Sisa  Taman  Menggunakan  Kaedah  Timbunan,     Universiti  Sains  Malaysia     Sejajar   dengan   perkembangan   teknologi,   sistem   pengkomposan   di   seluruh   dunia   turut   berkembang   pesat.   Pada   masa   dahulu,  kompos  dibalikkan  secara  manual   dengan   menggunakan   peralatan   konvensional.   Tetapi   dengan   kemajuan   teknologi,   peralatan   seperti   mesin   dan   jentera   digunakan   bagi   membalikkan   kompos   sepanjang   proses   pengkomposan   berjalan.   Pada   masa   dahulu   juga,   sisa   organik   hanya   dilonggokkan   di   suatu   kawasan   kemudian   dibiarkan   mereput   sebelum  digunakan  sebagai  hasil  kompos.       Perkembangan   sains   dan   teknologi   dalam   bidang   pengkomposan   kini   memudahkan   pemantauan   terhadap   perubahan   suhu,   pH,   kandungan   lembapan,   keperluan   udara   serta   nisbah   C:N   yang   dilakukan   bagi  menjamin  kualiti  produk  akhir.     3.2   Definisi  Pengkomposan     Pengkomposan   merupakan   pereputan   tumbuh-­‐tumbuhan   dan   bahan-­‐bahan   lain   untuk   dijadikan   hasil   kompos.   Pengkomposan   merupakan   salah   satu   cara   kitar   semula   atau   pengurangan   penjanaan   sisa   yang   berkesan   bagi   memanjangkan   hayat   tapak   pelupusan.   Pengkomposan   bukanlah   teknologi   baru   malah   telah   diamalkan   sejak   zaman   dahulu  lagi.     Pengkomposan   mempunyai   definisi   yang   meluas.  Antaranya  ialah:     (i) pengkomposan   merupakan   proses   penguraian   substrat   organik   secara   biologi   yang   melibatkan   aktiviti   populasi   bakteria   mesofilik   dan   termofilik   bagi   menghasilkan   produk   akhir   yang   stabil   untuk   disimpan   dan   digunakan   kepada   tanah   tanpa   memberikan  kesan  sampingan  kepada   persekitaran  (Iyengar  et  al.,  2005);     (ii) pengkomposan   merupakan   proses   penguraian   dan   penstabilan   bahan-­‐ bahan   organik   secara   biologi   dibawah   keadaan   yang   boleh   menyebabkan   peningkatan   suhu   termofilik   hasil   daripada     tindak   balas   biologi   yang   menghasilkan   haba   serta   dapat   menghasilkan   produk   akhir   yang   stabil,   bebas   daripada   patogen   dan   bermanfaat   kepada   tanah   (Bertran   et   al.,  2004);  dan     (iii) pengkomposan   merupakan   proses   penguraian   dan   penstabilan   bahan-­‐ bahan   organik   secara   biologi   dibawah   keadaan   yang   terkawal   bagi   menghasilkan   produk   akhir   yang   bermanfaat  kepada  tanah  (Madejon  et   al.,  2002).         Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 5    

[close]

p. 10

Secara   amnya,   proses   pengkomposan   merupakan   satu   kaedah   untuk   menukarkan  bahan  organik  kepada  bahan   lain   yang   lebih   stabil   serta   mempunyai   banyak  ciri  positif  dan  boleh  dimanfaatkan   semula   kepada   tanah.   Produk   akhirnya   bersifat   mesra   alam,   bersih   serta   mempunyai   kandungan   toksid   yang   rendah.     3.3   Asas  Pengkomposan     Pengkomposan  yang  baik  ialah  yang  dapat   menyediakan   persekitaran   yang   sesuai   untuk   hidupan   mikrob.   Kompos   merupakan   penghadaman   makanan   terbuang   yang   dihadam   oleh   berjuta-­‐juta   mikrob   yang   terdapat   di   dalam   tanah   seperti   fungi   dan   bakteria.   Walau   bagaimanapun,   mikrob   tersebut   memerlukan   air,   udara   dan   makanan   untuk  terus  membiak.     Keperluan  utama  dalam  pengkomposan:     i. air;   ii. udara;  dan   iii. makanan.     Air     Kelembapan   tanah   yang   sesuai   dapat   memudahkan   mikrob   untuk   hidup   dan   mereputkan   sisa.   Jika   tahap   kelembapan   tanah  terlalu  tinggi,  ia  akan  menyebabkan   “ramuan”   tersebut   menjadi   berat   lalu   mengurangkan   kandungan   udara   di   dalam   tanah.   Oleh   sebab   itu,   proses   pengkomposan   menjadi   perlahan.   Pekara   yang   sama   akan   berlaku   jika   tahap   kelembapan  tanah  terlalu  rendah.     Udara     Udara   merupakan   perkara   asas   untuk   mikroorganisma   menjalankan   tugasan   penghadaman.   Tanpa   udara   yang   mencukupi,  penghadaman  yang  baik  tidak   akan   berlaku.   Malah,   bau   busuk   akan   dikeluarkan   sekiranya   penerimaan   udara   dan  pusingan  udara  terhad.       Makanan     Terdapat   dua   (2)   jenis   makanan   yang   diperlukan   oleh   mikrob   dalam   aktiviti   pengkomposan  iaitu:     (i) Keperangan   (coklat)   –   material   yang   meliputi   tumbuhan   kering   dan   mati,   contohnya   jerami   rumpai,   daun   yang   gugur   atau   serbuk   gergaji.   Bahan-­‐   bahan   ini   kebanyakannya   diperbuat   daripada   bahan   kimia   yang   terikat   bersama-­‐sama  molekul  gula.  Oleh  itu,   bahan   ini   merupakan   sumber   tenaga   bagi   aktiviti   pengkomposan   mikrob.   Kecenderungan   bahan   ini   menjadi   kering   tinggi   justeru   material   keperangan/coklat   perlu   dilembapkan   sebelum   diletakkan   di   dalam  sistem  kompos.     (ii) Kehijauan   (green)   –   merujuk   kepada   segar   atau   tumbuhan   hijau   (kebanyakannya)   contohnya   rumput   hijau  dari  kebun,  sisa  makanan  dapur   (buah-­‐buahan   dan   sayur-­‐sayuran),   daun   hijau,   kopi,   teh   ,   baja   kuda   dan   sebagainya.   Berbanding   dengan   keperangan   (coklat),   bahan   ini   mempunyai   banyak   amino   dan   protein,   diandaikan   protein   tersebut   sumber   pembiakan   jutaan   mikrob.   Campuran  yang  baik  antara  kehijauan   dan   keperangan   merupakan   nutrien   yang  seimbang  kepada  mikrob.       Campuran   ini   juga   dibantu   dengan   memasukkan   udara   dan   sejumlah   air   ke   dalam   baldi.   Contohnya,   keperangan   akan   menjadi   besar   (mengembang)   dan   menghasilkan     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 6    

[close]

p. 11

  3.3.1   Bahan  Dikompos     Senarai   di   bawah   menerangkan   sisa   buangan   yang   boleh   dijadikan   bahan   kompos.     a) Potongan/cebisan  rumput     Jika   rumput   yang   telah   dipotong   dibiarkan   di   halaman,   rumput   tersebut   akan   terkompos   secara   semula   jadi   dan   secara   langsung   memberi   faedah   kepada   tanah.   Potongan/cebisan   rumput   juga   boleh   dicampurkan   bersama   bahan   kompos   yang   lain   dimana   ia   cenderung   menjadi   berlendir   dan   menyusut   serta   akan   menyingkirkan   udara   daripada   timbunan   komposan.   Potongan/cebisan   rumput   kaya   dengan   kandungan   nitrogen.   Ini   adalah  kategori  “bahan  kompos  hijau”.     b) Rumput  kering/jerami     Rumput   kering/jerami   yang   telah   rosak   kerana   terdedah   kepada   hujan   selalunya   akan   dibuang   atau   dijual   dengan   harga   yang   rendah.   Rumput   kering   mungkin   masih   mempunyai   biji   benih   yang   boleh   bercambah.   Rumput   kering   yang   masih   hijau   mempunyai   kandungan   nitrogen   yang  tinggi.     c) Sisa  dapur     Sisa   sayuran   dan   kulit   buah-­‐buahan,   uncang   teh,   serbuk   kopi,   kulit   telur   dan   bahan   yang   seumpamanya   sesuai   dijadikan   bahan   kompos.   Ia   tergolong   dalam   kategori   “bahan   kompos   hijau”   pengudaraan   yang   baik.   Kehijauan   pula   secara   umum,   mengandungi   kelembapan   yang   tinggi,   ini   membolehkan   keseimbangan   dengan   bahan  yang  kering  (alam  semula  jadi)   keperangan  (coklat).   kerana   mengandungi   banyak   nitrogen,   lebih  lembut  dan  lembap.     d) Daun     Daun   dari   pokok   merupakan   bahan   kompos   yang   sangat   berkesan.   Ia   dapat   menyusut  dan  menyingkirkan  udara.  Daun   kering   dan   mati   termasuk   dalam   kategori   “bahan   kompos   coklat”   manakala   daun   hijau   yang   mengandungi   nitrogen   merupakan   kategori   “bahan   kompos   hijau”.     e) Rumpai  dan  lain-­‐lain  sisa  taman     Banyak   jenis   rumpai   dan   sisa   taman   yang   boleh  dikompos  yang  boleh  bersifat  sama   ada   “bahan   kompos   coklat”   atau   “bahan   kompos  hijau”.     3.3.2   Bahan  Tidak  Dikompos     a) Produk   kayu   yang   dirawat   secara   kimia       Produk   kayu   yang   perlu   dikomposkan   hendaklah   dikenal   pasti   bebas   daripada   rawatan   kimia   yang   mengandungi   bahan   toksid   seperti   arsenik,   kromium   dan   tembaga/kuprum.   Bahan   kimia   arsenik   boleh   meresap   ke   dalam   tanah   dan   akan   meracuni  tanah/kompos  yang  terhasil.     b) Tumbuhan  berpenyakit     Tumbuhan   yang   berpenyakit   tidak   sesuai   dikomposkan   dan   perlu   dihapuskan   dengan   suhu   yang   tinggi   bagi   mengelakkan   ia   menjangkiti   tumbuhan   yang  lain.     c) Sisa  buangan  manusia     Sisa   buangan   manusia   mengandungi   organisma   penyakit   yang   boleh     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 7    

[close]

p. 12

mendatangkan   penyakit   kepada   manusia.   Pengkomposan   sisa   manusia   memerlukan   suhu   yang   amat   tinggi   dalam   suatu   tempoh  masa  tertentu.     d)   Daging,   tulang   dan   sisa   bahan   makanan  yang  berlemak     Sisa   daripada   daging   dan   tulang   sangat   menarik   perhatian   haiwan   dan   serangga   perosak.   Sisa   buangan   berlemak   pula   sukar  untuk  diuraikan.     e)   Rumput-­‐rampai  yang  berbahaya       Beberapa   jenis   tumbuhan   yang   boleh   bercambah   daripada   akar   dan/atau   batang   tidak   sesuai   untuk   dikompos   melainkan   ia   telah   betul-­‐betul   kering   dan   mati.     f) Sisa  binatang  peliharaan       Sisa   binatang   peliharaan   dikhuatiri   membawa   penyakit   yang   mungkin   menjangkiti  tumbuhan.     3.3.3   Tujuan  Utama  Pengkomposan     i. mengubah   bahan   organik   yang   bio-­‐ degradable  menjadi  bahan  yang  stabil;   ii. membunuh   mikrob   pathogen   dan   organisma   lain   yang   tidak   diperlukan;   dan   iii. menyediakan   nutrien   yang   cukup   untuk   menunjang   kesuburan   tanah/tanaman.     3.3.4   Manfaat  Pengkomposan     Aktiviti  pengkomposan  boleh  memberikan   beberapa   kesan   dan   hasil   seperti   yang   berikut:         a) Teknologi     Teknik   pembuatan   kompos   mempunyai   pelbagai  cara,  mulai  daripada  proses  yang   mudah   dengan   menggunakan   peralatan   yang   sederhana   sehinggalah   ke   proses   yang   canggih   dengan   menggunakan   peralatan  moden.     Secara   umumnya,   kerja-­‐kerja   kompos   dapat   dilakukan   secara   manual   dengan   kos   yang   murah   dan   sekiranya   pengkomposan   menggunakan   teknologi   yang   baharu,   ia   akan   menambahkan   kos   tetapi  mendapat  hasil  kompos  yang  tinggi.     b) Ekonomi     Pengkomposan   dapat   mengurangkan   penjanaan   sisa   organik   yang   secara   langsung   akan   mengurangkan   sampah   untuk  dilupuskan.  Oleh  itu,  tempoh  hayat   tapak   pelupusan   dipanjangkan.   Hasil   kompos   dapat   memperbaiki   keadaan   tanah   yang   gersang   menjadi   subur   untuk   tanaman.   Ini   bererti   kompos   dapat   menambahkan   nilai   ekonomi   apabila   bahan  kompos  tersebut  dijual.     c) Ekosistem     Pengkomposan   merupakan   metodologi   mengembalikan   bahan   organik   kepada   alam   semula   jadi.   Ini   bererti   bahan   makanan   yang   diambil   daripada   tumbuhan   akan   dikembalikan   semula   ke   tanah.   Pengkomposan   dapat   mengurangkan   pencemaran   kerana   sisa   tidak   dibakar,   dibuang   ke   sungai   atau   dilupus   di   tempat   pelupusan   sampah.   Ini   dapat   mengurangkan   pencemaran   udara,   air   dan   juga   tanah.   Penggunaan   kompos   pada   bahan   perkebunan   atau   pertanian   akan  meningkatkan  hasil  tanaman  yang  di   perolehi   daripada   tanah   yang   subur.   Kompos   mempunyai   kemampuan     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 8    

[close]

p. 13

memperbaiki   dan   meningkatkan   kadar   kesuburan  tanah.     d) Kesihatan     Pengurangan   janaan   sampah   akan   membentuk   kawasan   dan   persekitaran   yang   bersih   dan   sihat.   Proses   pengkomposan   berjalan   pada   suhu   yang   tinggi   sehingga   dapat   mematikan  pelbagai   macam   sumber   penyakit   yang   ada   pada   sampah.     e) Manfaat  sosial     Dengan   melaksanakan   kompos   dapat   membuka   peluang   perkerjaan   kepada   penduduk  dan  secara  tidak  langsung  akan   mengurangkan   pengangguran.   Kompos   juga  dapat  dijadikan  amalan  pembelajaran   bagi   masyarakat   menerusi   pendidikan   formal.     3.4 Jenis  Sistem  Pengkomposan     Terdapat   pelbagai   jenis   sistem   pengkomposan   yang   telah   dihuraikan   dalam   menangani   masalah   sistem   pengurusan   sisa.   Biasanya,   pemilihan   jenis-­‐jenis   sistem   pengkomposan   yang   digunakan   bergantung   kepada   bahan-­‐ bahan   yang   akan   dikompos.   Pemilihan   kaedah  mestilah  bersesuaian  supaya  tidak   mendatangkan   kesan   negatif   kepada   manusia  dan  persekitaran.     3.4.1 Pengkomposan   Sisa   Haiwan   dan   Pertanian     Pengkomposan   jenis   ini   selalunya   untuk   kegunaan   sendiri.   Hasil   daripada   pengkomposan   ini   digunakan   di   ladang-­‐ ladang   atau   di   tapak   semaian   sebagai   baja   organik.   Proses   pengkomposan   jenis   ini   melibatkan   campuran   najis   haiwan   bersama   agen   pemberat   (bulking   agent),   contohnya   seperti   sisa   makanan,   jerami,   sisa-­‐sisa   pertanian   seperti   sayur-­‐sayuran   dan   buah-­‐buahan   yang   busuk   atau   cebisan   kertas   yang   kemudiannya   dikomposkan  dalam  suatu  longgokan  yang   tetap  atau  windrow.       3.4.2 Pengkomposan  Sisa  Taman     Proses   pengkomposan   merupakan   salah   satu   kaedah   atau   alternatif   untuk   memulihara   atau   mendapatkan   semula   sumber   yang   mempunyai   banyak   ciri   positif   dimana   teknologinya   boleh   diubah   suai   mengikut   situasi   atau   keadaan   setempat.   Kompos   yang   dihasilkan   juga   merupakan   produk   akhir   yang   boleh   digunakan   semula   sebagai   bahan   penambah  baik  tanah  kawasan  pertanian.       Kompos   yang   dihasilkan   juga   dijangkakan   mengandungi   1%   unsur-­‐unsur   surih   seperti  nitrogen,  fosforus  dan  kalium  yang   sesuai  untuk  pertumbuhan  tanaman.  Hasil   sampingan   daripada   proses   pengkomposan   ini   boleh   dilupuskan   dengan   mudah   di   tapak-­‐tapak   kambus   tanah   tanpa   memberikan   kesan   negatif   kepada   persekitaran.   Proses   pengkomposan   adalah   mesra   alam,   bersih   dan   lazimnya   mengandungi   bahan   toksid   yang  rendah.     Sisa   taman   (yard   waste/garden   waste)   merupakan   salah   satu   komponen   sisa   pepejal   yang   terdapat   dalam   sisa   pepejal   perbandaran   (municipal   solid   waste).   Sisa   taman   ini   biasanya   merujuk   kepada   sisa-­‐ sisa   yang   berasaskan   tumbuh-­‐tumbuhan   yang   terhasil   melalui   kerja-­‐kerja   perkebunan,   kerja-­‐kerja   pembersihan   taman   dan   kawasan   perumahan,   lanskap   dan  sebagainya.       Komponen-­‐komponen   sisa   taman   terdiri   daripada   rumput,   daun-­‐daun,   dahan-­‐   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 9    

[close]

p. 14

dahan   serta   ranting-­‐ranting   pokok   yang   terhasil   daripada   kerja-­‐kerja   penebangan   dan  pemotongan  bahagian  yang  mati  atau   tidak  dikehendaki.  Sisa  taman  merupakan   sisa   yang   paling   sesuai   dan   paling   mudah   digunakan   sebagai   sumber   untuk   proses   pengkomposan  kerana  kandungan  karbon   dan  nitrogen  yang  tinggi  di  dalamnya.     Antara   komponen   sisa   taman   yang   kerap   digunakan   dalam   proses   pengkomposan   adalah   daun,   rumput,   lalang   dan   bahagian   tumbuhan   yang   telah   dikecilkan   saiznya   (Tchobanoglous   et   al.,   1993).   Walau   bagaimanapun,   kandungan   lignin   dan   selulosa   yang   lambat   mengurai   pada   bahagian   tumbuhan   yang   bersaiz   besar   seperti   dahan   dan   batang   pokok   menyebabkan   komponen-­‐komponen   ini   kurang  sesuai  dikompos.     3.4.3 Pengkomposan  Berlumpur     Pengkomposan   berlumpur   merupakan   salah  satu  daripada  sistem  pengkomposan   yang   popular   kerana   ia   mempunyai   kelebihan   yang   tersendiri.   Operasinya   dijalankan   di   tapak   pelupusan   dan   secara   tidak   langsung   dapat   mengurangkan   masalah   keluasan   kawasan   dan   masalah   bau.       Proses   ini   melibatkan   penggaulan   lumpur   bersama   bulking   agent   seperti   habuk   kayu,   kepingan   kayu   dan   daun   untuk   meningkatkan  aliran  udara  dan  menyerap   lembapan.   Kemudahan   pengkomposan   berlumpur   terdiri   daripada   windrow   atau   in-­‐vessel.  Sekiranya  proses  pengkomposan   berlumpur  ini  melibatkan  alam  sekitar  dan   kawasan   awam,   biasanya   timbunan   lumpur   dibina   di   atas   beberapa   jenis   lapisan  konkrit.         3.4.4 Pengkomposan  Bersama     Pengkomposan   bersama   merupakan   pengkomposan   yang   dijalankan   secara   serentak;   dua   atau   lebih,   sisa   air   dengan   lumpur   ataupun   bahan-­‐bahan   yang   kaya   dengan   kandungan   nitrogen.   Lembapan   dan   nutrien   yang   diperlukan   di   dalam   bahan   kompos   dibekalkan   oleh   lumpur,   manakala   sisa   pepejal   memainkan   peranan   sebagai   agen   pemberat   dan   menambahkan   kadar   penyerapan   air.   Pengkomposan   bersama   merupakan   satu   alternatif   lain   untuk   menghasilkan   keluaran   yang   lebih   bermutu   dengan   menggabungkan   operasi-­‐operasi   sedia   ada.       3.5 Kaedah-­‐Kaedah  Pengkomposan     Terdapat   enam   (6)   jenis   kaedah   pengkomposan   yang   biasa   digunakan   iaitu:     i. kaedah  timbunan  (heat  method);   ii. kaedah   petak   cetek/kaedah   bata   (shallow  compartment  method);   iii. kaedah  vermikompos;   iv. kaedah  mekanikal;   v. kaedah  bio-­‐regen;  dan   vi. kaedah  mudball.     3.5.1   Kaedah   Timbunan/Terbuka   (Heat   Method)     Kaedah   timbunan   sesuai   untuk   kawasan   yang   menerima   taburan   hujan   yang   sederhana   atau   proses   pengkomposan   yang   dijalankan   di   tempat   yang   berbumbung   atau   terlindung.   Bahan-­‐ bahan   yang   akan   dikompos   ditimbunkan   ke   dalam   windrow   cetek   yang   berukuran   1.5   hingga   2   meter   tinggi   dan   2.5   hingga   4.0   meter   lebar   (timbunan   statik)   atau   ditimbun  secara  terbuka.     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 10    

[close]

p. 15

Panjang   timbunan   pengkomposan   bergantung   kepada   ruang   yang   ada.   Pengudaraan   boleh   dilakukan   secara   manual   dengan   membalik   alih   bahan-­‐ bahan   kompos.   Rajah   1   menunjukkan   secara   grafik   pengkomposan   kaedah   timbunan.   Sekiranya   isi   padu   bahan   kompos   terlalu   besar,   jentolak   akan   digunakan  untuk  kerja-­‐kerja  pengudaraan.     Proses   pembalikan   juga   memainkan   peranan  penting  untuk  meningkatkan  sifat   keporosan   bahan-­‐bahan   organik   yang   dikomposkan.   Ini   untuk   mengelakkan   pemendapan   dan   pemadatan   berlaku   ke   atas   bahan-­‐bahan   kompos   disamping   membenarkan   haba,   wap   air   dan   gas-­‐gas   yang   terperangkap   di   dalam   timbunan   kompos  dibebaskan  keluar.       Sifat   keporosan   bahan-­‐bahan   organik   yang   dikomposkan   banyak   mempengaruhi   aliran   udara   di   dalam   timbunan.   Contohnya,   bahan   organik   yang   lebih   padat   dan   tumpat   seperti   najis   haiwan   memerlukan   bentuk   timbunan   yang   lebih   kecil  untuk  meminimumkan  zon  anaerobik   manakala  bahan  organik  yang  lebih  poros   dan   ringan   seperti   sisa   taman   akan     dikomposkan   dalam   bentuk   timbunan   yang  lebih  besar.       Walau   bagaimanapun,   kaedah   ini   dilihat   mempunyai   banyak   kekurangan   (Tiquia   dan  Tam,  1998).  Antaranya  ialah:     i. memerlukan  ruang  yang  besar;   ii. memerlukan   peralatan   atau   jentera   yang   besar   untuk   mengendalikan   proses  pembalikan;  dan   iii. memerlukan   kos   tambahan   untuk   membayar   buruh   yang   menjalankan   kerja-­‐kerja  pembalikan.     Semasa   proses   pengkomposan,   bahan   kompos   tidak   boleh   terdedah   kepada   persekitaran   yang   terlalu   panas   kerana   ia   akan  mempengaruhi  perubahan  suhu  dan   kandungan  lembapan  kompos  tersebut.       Selain  itu,  serangga  dan  binatang  perosak   seperti   tikus   juga   akan   mengganggu   proses   pengkomposan   sekiranya   bahan   kompos   ini   terdedah   tanpa   kawalan   dan   boleh   menjejaskan   tahap   kesihatan   kawasan  persekitaran.       Rajah  1:  Pengkomposan  Kaedah  Timbunan/Terbuka   Sumber:  Nor  Habsah  Md.  Sabiani  (2008),  Pengkomposan  Sisa  Taman  Menggunakan  Kaedah  Timbunan,       Universiti  Sains  Malaysia   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                 11    

[close]

Comments

no comments yet