Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau (Basikal)

 

Embed or link this publication

Description

Penyediaan Laluan Basikal

Popular Pages


p. 1

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

[close]

p. 2

SENARAI  KANDUNGAN     ISI  KANDUNGAN                 SENARAI  KANDUNGAN           Senarai  Jadual             Senarai  Foto                 1.0 PENGENALAN             1.1 Tujuan  Penyediaan  Laporan         1.2 Skop                 1.3 Objektif                 1.4   Metodologi             1.4.1   Pengumpulan  Data         1.4.2   Lawatan  Tapak           1.4.3   Bengkel               2.0 LALUAN  BASIKAL           2.1 Definisi  Laluan  Basikal           2.2 Jenis-­‐Jenis  Laluan  Basikal         2.2.1   Jalan  Basikal           2.2.2   Laluan  Tersendiri         2.2.3   Laluan  Bersebelahan  Pejalan  Kaki     2.2.4   Laluan  Basikal  Di  Tepi  Jalan  Berasingan   2.2.5   Lorong  Terkawal         2.2.6   Lorong  Basikal           2.2.7   Laluan  Basikal           2.2.8   Penggunaan  Bercampur       2.3   Jenis-­‐jenis  Penunggang  Basikal                                    M/S                                                                                                                                                                                                           i   iii   iii   1   1   1   1   1   1   2   2   2   2   2   3   3   3   3   4   4   4   5   5   5   5   6   7   8   8   8   8   i   2.4   Mengintegrasikan  Laluan  Basikal  Dengan  Perancangan  Jalan  Raya     2.5   Perancangan  Rangkaian  Laluan  Basikal   2.6   Kemudahan  Tempat  Letak  Basikal                               2.7   Mengintegrasikan  Laluan  Basikal  dan  Kemudahan  Transit     2.8   Kepentingan  Penyediaan  Laluan  Basikal   2.8.1   Pengatucaraan  Lalulintas     2.8.2   Pembaikan  Ekonomi  Bandar     2.8.3   Pembaikan  Mutu  Alam  Sekitar                           Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia    

[close]

p. 3

3.0 3.1 3.2         4.0 4.1   4.2   4.3   4.4 4.5   4.6 4.7 4.8     5.0   PENUTUP     SENARAI  RUJUKAN     Lampiran  A     Lampiran  B     Lampiran  B(i)     Lampiran  C     Lampiran  D     Lampiran  E               2.8.4   Faedah  Sosial                     AMALAN  SEMASA  DI  MALAYSIA               Peruntukan  Dasar,  Perundangan  dan  Garis  Panduan           3.1.1   Dasar  Rancangan  Fizikal  Negara  (RFN)  Berkaitan  Laluan  Pejalan  Kaki   3.1.2   Panduan  Pelaksanaan  Rekabentuk  Bandar  Selamat  Berkaitan     Laluan  Basikal                   3.1.3   Garis  Panduan  Perancangan  Lorong  Belakang  Berkaitan  Laluan  Basikal   3.1.4   Cadangan  Garis  Panduan  Perancangan  Kejiranan  Hijau  Berkaitan     Laluan  Basikal                   Pelaksanaan  Penyediaan  Laluan  Basikal  Oleh  Pihak  Berkuasa  Tempatan  (PBT)   3.2.1   Majlis  Perbandaran  Pulau  Pinang             3.2.2   Dewan  Bandaraya  Kuching  Selatan             3.2.3   Majlis  Bandaraya  Johor  Bahru               PANDUAN  PELAKSANAAN                 Pelan  Induk                     Kelebaran  Laluan  Basikal                 Kemudahan  Tempat  Letak  Basikal               Ciri-­‐Ciri  dan  Elemen  Rekabentuk               Peruntukan  Kewangan                   Penguatkuasaan  Dan  Penyelenggaraan             Kemudahan  Sewaan  Basikal                 Program  Promosi                                                                                                                                                                   9   9   9   9   9   9   9   11   11   13   14   15   15   16   18   18   23   23   23   24   24   25   26   27   28   29   30   31   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia     ii  

[close]

p. 4

SENARAI  JADUAL     Jadual  1   :   Jadual  2   :       SENARAI  FOTO     Foto  1     :   Foto  2     :   Foto  3     :   Foto  4     :   Foto  5     :   Foto  6     :   Foto  7     :   Foto  8     :   Foto  9     :   Foto  10   :   Foto  11   :   Foto  12     Foto  13     Foto  14     Foto  15   Foto  16   Foto  17   Foto  18   Foto  19   Foto  20   Foto  21   Foto  22   Foto  23   Foto  24   Foto  25   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :                                                                  M/S       20   21   Jenis  tanaman  yang  sesuai  di  kawasan  laluan  basikal   Aspek  penggunaan  bahan  turapan  di  laluan  basikal                                                                    M/S   Contoh  laluan  tersendiri             3   Contoh  laluan  bersebelahan  pejalan  kaki         3   Contoh  laluan  basikal  di  tepi  jalan  berasingan       4   Contoh  laluan  basikal               4   Contoh  laluan  basikal               5   Laluan  basikal  berasingan  dengan  kenderaan  bermotor     12   Laluan  basikal  berkongsi  dengan  kenderaan  bermotor     12   Jenis  laluan  basikal  dengan  tempat  letak  kereta       12   Papan  tanda  laluan  basikal             12   Tempat  letak  basikal               13   Laluan  basikal  berkongsi  dengan  laluan  kenderaan  bermotor     di  kawasan  perumahan             13   Laluan  basikal  di  hadapan  rumah  kediaman         13   Laluan  basikal  hanya  dipisahkan  dengan  garisan  putih     13   Laluan  basikal  berkongsi  dengan  laluan  pejalan  kaki  dan     diasingkan  oleh  garisan  putih             14   Laluan  basikal  ditanda  dengan  gambar  basikal       14   Pengasingan  laluan  basikal  dengan  kenderaan  bermotor     menggunakan  pagar               14   Laluan  basikal  di  atas  jalan  raya  dan  berkongsi  dengan  kenderaan     bermotor                 15   Papan  tanda  laluan  basikal  yang  disediakan         15   Contoh-­‐contoh  rekabentuk  kemudahan  tempat  letak  basikal   18   Pokok  Kenanga               21   Pokok  Cempaka               21   Permukaan  laluan  basikal  berturapkan  konkrit       22   Permukaan  laluan  basikal  berturapkan  tar  jalan  raya     22   Contoh  kemudahan  sewaan  untuk  aktiviti  berbasikal     24   Contoh  program  meningkatkan  kesedaran  aktiviti  berbasikal   24   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia     iii  

[close]

p. 5

1.0 PENGENALAN     Jawatankuasa  Kerja  Pembangunan  Kejiranan   Hijau   yang   ditubuhkan   di   bawah   Majlis   Teknologi   Hijau   dan   Perubahan   Iklim   Negara   dan   diterajui   oleh   Kementerian   Kesejahteraan   Bandar,   Perumahan   dan   Kerajaan   Tempatan   telah   mengenal   pasti   bahawa   inisiatif   penyediaan   laluan   basikal   merupakan   salah   satu   langkah   segera   yang   perlu   dilaksanakan   bagi   mengurangkan   pengeluaran   intensiti   karbon   yang   mencemarkan  alam  persekitaran.     Penggunaan   basikal   pada   masa   kini   untuk   tujuan   rekreasi,   bersenam   dan   sebagai   pengangkutan   umum   dilihat   semakin   berkembang   dan   popular   di   kalangan   masyarakat   di   Malaysia.   Amalan   berbasikal   merupakan   mod   pengangkutan   yang   mesra   alam.   Dengan   berbasikal,   kita   menyumbang   sifar   karbon   atau   sifar   pencemaran   dan   mengikut   kajian,   berbasikal   dapat   mengurangkan   sehingga   6   kilogram   karbon   dalam   sehari   berbanding   sekiranya   kita   menggunakan  kenderaan  bermotor.     1.1 TUJUAN  PENYEDIAAN  LAPORAN     Laporan   ini   disediakan   bertujuan   sebagai   panduan   kepada   pihak   berkuasa   tempatan   (PBT)   untuk   melaksanaan   penyediaan   kemudahan   laluan   basikal   yang   komprehensif,   selamat,   selesa,   bersambungan  (inter-­‐connected)  dan  mudah   sampai   (accessible)   selaras   dengan   prinsip   dan  inisiatif  pembangunan  kejiranan  hijau.   1.2 SKOP     Skop   kajian   laporan   panduan   ini   adalah   mengkaji   pelaksanaan   penyediaan   kemudahan  laluan  basikal  awam  yang  diurus   dan   dikawalselia   oleh   pihak   berkuasa   tempatan  (PBT).     1.3 OBJEKTIF     Tiga   objektif   kajian   yang   telah   dikenalpasti   iaitu-­‐   i. mengenalpasti   isu   dan   masalah   pelaksanaan   penyediaan   kemudahan   laluan  basikal;   ii. mengenalpasti   elemen-­‐elemen   rekabentuk  laluan  basikal;  dan     iii. mencadangkan   tindakan   penambahbaikan   bagi   penyediaan   kemudahan   laluan   basikal   yang   komprehensif,   selamat,   selesa,   bersambungan   (inter-­‐connected)   dan   mudah  sampai  (accessible).     1.4 METODOLOGI     1.4.1   Pengumpulan  Data   Pengumpulan   data   primer   dan   sekunder   telah  diperolehi  dari  setiap  PBT  dan  lain-­‐lain   sumber   yang   berkaitan.   Kaedah   pengumpulan   data   merangkumi   lawatan   tapak,   pembacaan,   destop   study   dan   temu   ramah.           1   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia    

[close]

p. 6

1.4.2   Lawatan  Tapak   Lawatan   tapak   telah   diadakan   di   beberapa   PBT   yang   terpilih   bagi   melihat   dan   menilai   tahap  penyediaan  dan  masalah  pelaksanaan   kemudahan   laluan   basikal.   Antara   PBT   yang   dilawati  adalah-­‐   i. Perbadanan  Putrajaya;   ii. Dewan   Bandaraya   Kuching   Utara,   Sarawak;   iii. Dewan   Bandaraya   Kuching   Selatan,   Sarawak;   iv. Majlis   Bandaraya   Johor   Bahru,   Johor;   dan   v. Majlis  Perbandaran  Pulau  Pinang.     1.4.3   Bengkel   Bengkel   Laporan   Panduan   Pelaksanaan   Inisiatif  Kejiranan  Hijau  telah  diadakan  pada   22   Mei   2012   di   Dewan   Seri   Endon,   Puspanitapuri,  Putrajaya.  Bengkel  dan  forum   perbincangan   ini   diadakan   bersama   pihak-­‐ pihak   berkepentingan   bertujuan   untuk   mendapatkan   maklum   balas,   berkongsi   pengalaman,   ilmu   pengetahuan   dan   maklumat.   Kementerian/jabatan/agensi   kerajaan   persekutuan   dan   negeri,   pihak   berkuasa   tempatan,   jabatan-­‐jabatan   teknikal,   pertubuhan   bukan   kerajaan,   pertubuhan   professional,   institusi   pengajian   tinggi   terlibat   dalam   program   bengkel   dan   forum  perbincangan  yang  diadakan.               2.0 2.1 LALUAN  BASIKAL   Definisi  Laluan  Basikal     Menurut   The   Free   Dictionary,   terdapat   beberapa   definisi   berkaitan   laluan   basikal   antaranya-­‐   § roads,   tracks,   paths   or   marked   lanes   designated   for   use   by   cyclists   from   which   motorised   traffic   is   generally   excluded   § a   portion   of   a   roadway   or   shoulder   which  is  separated  from  traffic  lanes  by   the   use   of   a   solid   white   stripe   on   the   pavement   and   has   been   designated   for   preferential  use  by  bicyclists   § a   path   or   sidewalk   that   has   been   designated   for   use   by   cyclists   and   is   within  the  right  of  way  of  a  public  road   § a   lane,   for   cyclists   only,   marked   on   an   existing   portion   of   a   carriageway,   roadway  or  shoulder     Secara   umumnya   laluan   basikal   boleh   ditakrifkan   sebagai   laluan   atau   jalan   atau   ruang   atau   lorong   khas   berturap   yang   direkabentuk  atau  disediakan  khusus  untuk   kegunaan  penunggang  basikal.     2.2   Jenis-­‐Jenis  Laluan  Basikal     Bagi   memudahkan   perancangan   pembinaan   laluan  basikal  di  sesuatu  kawasan,  beberapa   laluan   basikal   yang   akan   dibina   dikelaskan   mengikut   jenis-­‐jenisnya.   Berikut   merupakan   jenis-­‐jenis   laluan   basikal   beserta   dengan   huraiannya.     2   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia    

[close]

p. 7

2.2.1   Jalan  Basikal   Jalan-­‐jalan   di   dalam   kawasan   bandar   yang   dikenalpasti   hanya   untuk   penunggang   basikal   sahaja   ataupun   mungkin   boleh   berkongsi   dengan   pejalan   kaki.   Konsep   ini   hanya  boleh  digunakan  bagi  laluan  basikal  di   dalam  bandar  sahaja.     2.2.2   Laluan  Tersendiri   Kemudahan   laluan   basikal   dengan   lorong   tersendiri   dan   berasingan   terus   daripada   jalan   raya.   Ia   boleh   disediakan   di   taman-­‐ taman,  jaluran  hijau,  laluan  utiliti,  perparitan   dan   pengairan   dan   sebagainya.   Laluan   basikal   seperti   ini   kebiasaannya   dilaksanakan   di   laluan-­‐laluan   tepi   sungai   atau   taman-­‐taman   yang   dapat   memberikan   suasana  nyaman  (Foto  1).     Foto  1  :  Contoh  laluan  tersendiri                                     2.2.3   Laluan  Bersebelahan  Pejalan  Kaki   Laluan   basikal   bersebelahan   dengan   laluan   pejalan   kaki   di   dalam   kawasan   sempadan   jalan.   Laluan   basikal   yang   disediakan   diasingkan  dengan  laluan  pejalan  kaki.  Jenis   laluan   seperti   ini   memerlukan   ruang   yang   besar  untuk  disediakan  (Foto  2).     Foto  2  :  Contoh  laluan  bersebelahan  pejalan  kaki                                     2.2.4   Laluan   Basikal   Di   Tepi   Jalan   Berasingan   Laluan   basikal   disediakan   berasingan   daripada   sempadan   jalan   raya   tetapi   masih   di   dalam   sempadan   simpanan   bahu   jalan   raya.   Laluan   seperti   ini   disediakan   di   jalan-­‐ jalan  yang  mempunyai  bahu  jalan  yang  luas.   Pokok-­‐pokok   ditanam   bagi   memisahkan   jalan  raya  dengan  laluan  basikal  (Foto  3).     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia     3  

[close]

p. 8

Foto   3   :   Contoh   laluan   basikal   di   tepi   jalan   berasingan                                           2.2.5   Lorong  Terkawal   Lorong   yang   disediakan   di   tepi   jalan   tetapi   sempadannya   disediakan   pemisah   seperti   berbendul,   median   dan   jaluran.   Laluan   ini   mempunyai   ciri-­‐ciri   keselamatan   bagi   menjamin  keselamatan  pengguna  basikal.     2.2.6   Lorong  Basikal   Lorong   di   atas   permukaan   jalan   yang   mengasingkan   basikal   dan   kenderaan   bermotor   dengan   menggunakan   penanda   jalan.   Lorong   basikal   seperti   ini   tidak   menjamin   aspek   keselamatan.   Ini   adalah   kerana   tiada   pemisah   yang   boleh   memisahkan   kenderaan   lain   daripada   melaluinya.   Selain   daripada   itu,   lorong   ini   hanya   memerlukan   kos   yang   murah   untuk   disediakan.     2.2.7   Laluan  Basikal   Jalan-­‐jalan  yang  mempunyai  lalu  lintas  yang   rendah   di   mana   basikal   juga   melalui   jalan   tersebut   tanpa   mempunyai   lorong   khas.   Walaubagaimanapun,   papan   tanda   jalan   disediakan   bagi   menunjukkan   kemungkinan   terdapat   penunggang   basikal   yang   sedang   menggunakan   jalan   tersebut.   Biasanya   tanda-­‐tanda   ini   disediakan   di   kawasan   rekreasi   dan   mempunyai   pemandangan   yang  menarik  (Foto  4).     Foto  4  :  Contoh  laluan  basikal                                           4   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia    

[close]

p. 9

2.2.8   Penggunaan  Bercampur   Basikal  dan  kenderaan  lain  bercampur  tanpa   ada   isyarat   yang   menunjukkan   wujudnya   penunggang  basikal.  Laluan  seperti  ini  boleh   membahayakan   serta   tidak   menjamin   keselamatan   penunggang   basikal.   Ia   juga   boleh   menyebabkan   konflik   lalu   lintas   di   antara   kenderaan   bermotor   dengan   penunggang  basikal  (Foto  5).     Foto  5  :  Contoh  laluan  basikal                                     2.3   Jenis-­‐jenis  Penunggang  Basikal   Penunggang-­‐penunggang   basikal   adalah   berbeza  dari  segi  keupayaan  dan  keperluan.   Kanak-­‐kanak,   orang   tua   atau   kurang   berpengalaman   berkemungkinan   hanya   boleh   mendapatkan   manfaat   dari   kemudahan   basikal   yang   disediakan   dalam   bentuk   laluan   berasingan.   Pengguna   laluan   basikal   memerlukan   kemudahan   tempat   letak  basikal  yang  selamat  serta  laluan  yang   selesa   yang   mana   menawarkan   tahap   kemudahsampaian   yang   tinggi   terutamanya   ke   pusat   pekerjaan.   Manakala   penunggang   basikal   yang   menunggang   basikal   untuk   tujuan   sukan   (sport   cyclists)   biasanya   menggunakan   bahu   jalan   atau   lebuh   raya.   Oleh   itu,   perancangan   laluan   basikal   hendaklah   seimbang   terhadap   permintaan   yang   berbeza   ini   ke   arah   menyediakan   manfaat   yang   terbaik   kepada   komuniti   dengan  menggunakan  sumber-­‐sumber  sedia   ada.     2.4   Mengintegrasikan   Laluan   Basikal   Dengan  Perancangan  Jalan  Raya   Perancangan   laluan   basikal   boleh   diintegrasikan   dengan   perancangan   jalan   raya  melalui  penyediaan-­‐   i. pelan   dan   rekabentuk   yang   mana   dikaji   oleh   pakar-­‐pakar   yang   mahir   dengan   keperluan   penunggang-­‐penunggang   basikal;   ii. menyediakan   rekabentuk   yang   standard   yang   memenuhi   keperluan   penunggang   basikal;  dan   iii. menjalankan  Audit  Berbasikal.     2.5   Perancangan   Rangkaian   Laluan   Basikal   Perancangan   rangkaian   laluan   basikal   seharusnya   direkabentuk   dengan   menghubungkan   satu   destinasi   ke   destinasi   yang   ingin   dituju   dan   berupaya   mengatasi   halangan   serta   bahaya   kepada   penunggang   5   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia    

[close]

p. 10

basikal.   Semua   jalan   perlu   memberi   keutamaan   kepada   penyediaan   kemudahan   berbasikal   (kecuali   di   tempat   yang   tidak   dibenarkan   berbasikal).   Laluan   khas   untuk   berbasikal  hendaklah  disediakan  yang  mana   sesuai   digunakan   untuk   tujuan   berbasikal.   Rangkaian   laluan   basikal   hendaklah   suatu   jaringan   jalan   yang   selamat   diakses   oleh   basikal  untuk  ke  tempat-­‐tempat  tumpuan.     2.6   Kemudahan  Tempat  Letak  Basikal   Kemudahan  tempat  letak  basikal  merupakan   elemen   yang   penting   dalam   perancangan   laluan   basikal   kerana   ia   membantu   meningkatkan   tahap   keselamatan   dan   keselesaan   kepada   pengguna-­‐pengguna   basikal.   Penyediaan   kemudahan   ruang   tempat   letak   basikal   yang   mencukupi   di   lokasi-­‐lokasi   yang   strategik   dapat   menarik   minat   pengguna-­‐pengguna   basikal   untuk   menggunakan   basikal   bagi   aktiviti   mereka.   Aspek   keselamatan   perlu   diberi   perhatian   dalam   merancang   kemudahan   tempat   letak   basikal.   Papan   tanda   yang   jelas   menunjukkan   tempat   letak   basikal   hendaklah   disediakan   bagi   memudahkan   pengguna-­‐pengguna   basikal.   Terdapat   beberapa   kelas   kemudahan   tempat   basikal   seperti-­‐   • Jangka   panjang   (Kelas   I)   tempat   letak   basikal   adalah   diperlukan   di   kawasan   kediaman,   pusat   pekerjaan,   sekolah,   dan   terminal   pengangkutan   bagi   membolehkan   basikal   disimpan   untuk   jangkamasa   beberapa   jam   atau   hari.   Kemudahan   tempat   letak   basikal   tersebut   mestilah   dilindungi   sepenuhnya   dari   cuaca   serta   bertutup   di   kawasan   yang   selamat.   Ini   termasuklah   bilik   simpanan,   loker   atau   kawasan   berpagar   yang  mempunyai  akses  yang  terhad.   • Jangkamasa   pendek   (Kelas   II)   tempat   letak   basikal   adalah   diperlukan   terutamanya   di   pusat-­‐pusat   perniagaan   dan   rekreasi.   Kemudahan   tempat   letak   basikal  ini  mestilah  mudah  untuk  diakses   dan   sebolehnya   hampir   dengan   destinasi.   Sekurang-­‐kurangnya,   sebahagian   kemudahan   tempat   letak   basikal   jangkamasa   pendek   ini   hendaklah   dilindungi   dari   cuaca   (sebahagian   lagi   boleh   tidak   dilindungi   memandangkan   permintaan   sering   meningkat   semasa   cuaca   kering)   dan   ianya  mestilah  mudah  dilihat  oleh  orang   ramai  yang  lalu  lalang  bagi  mengelakkan   kejadian   kecurian.   Rak   basikal   mestilah   menyokong   bentuk   atau   rangka   basikal   dan   menyediakan   alat   bagi   membolehkan   rangka   atau   tayar   basikal   dikunci  dengan  mudah.     Rak   basikal   dan   loker   mestilah   dibina   dengan   kukuh   supaya   tidak   mudah   dirosakkan   dan   dicuri.   Ianya   mestilah   diletakkan   di   lokasi   yang   strategik   dan   mudah   lihat.   Papan   tanda   yang   jelas   menunjukkan   tempat   letak   basikal   hendaklah   disediakan.   Faktor-­‐faktor   berikut   perlu   dipertimbangkan   dalam   menyediakan   kemudahan  tempat  letak  basikal-­‐   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia     6  

[close]

p. 11

• • • • Mudah   dilihat   –   Rak   tempat   letak   basikal   mestilah   mudah   dilihat   oleh   pengguna-­‐pengguna   basikal   semasa   mereka   sampai   dari   jalan.   Lokasi   yang   mudah   dilihat   ini   dapat   mengelakkan   kejadian  kecurian  dan  vandalisme.     Keselamatan   –   Pengawasan   dan   aspek   pengcahayaan   yang   mencukupi   adalah   penting   untuk   keselamatan   pengguna   dan  basikal.     Perlindungan   cuaca   –   Menyediakan   kemudahan   tempat   letak   basikal   yang   dilindungi   dari   cuaca   sekiranya   bersesuaian.   Sebagai   contoh,   tempat   letak  basikal  berbumbung.     ‘Adequate   Clearance’   –   Perletakan   rak   tempat   letak   basikal   mestilah   tidak   menghalang   laluan   pejalan   kaki.   Adequate   clearance   di   sekitar   rak   adalah   diperlukan   supaya   tidak   menganggu   pergerakan   kenderaan   di   kawasan   tempat   letak   kereta.   Rak   tidak   sesuai   diletakkan  di  kawasan  pemunggahan,  pili   bomba   serta   menghalang   pintu   masuk   bangunan  atau  pandangan.   Mengintegrasikan   Laluan   Basikal   dan  Kemudahan  Transit     2.7   Berbasikal   dan   pengangkutan   awam   (termasuk   bas,   rel,   feri,   dan   pengangkutan   udara)   saling   berfungsi   antara   satu   sama   lain.   Transit   berkesan   terutama   bagi   jarak   perjalanan   yang   sederhana   dan   jauh   manakala  berbasikal  adalah  sesuai  bagi  jarak   perjalanan   yang   dekat   dengan   pelbagai   tempat   hentian.   Mengintegrasikan   kemudahan  transit  dengan  berbasikal  dapat   meningkatkan   tahap   mobiliti.   Gabungan   kemudahan  transit  dengan  berbasikal  dapat   menggantikan   perjalanan   yang   hanya   boleh   dibuat   dengan   menggunakan   kenderaan   bermotor.   Ia   juga   membantu   pengguna-­‐ pengguna  basikal  untuk  melintasi  halangan-­‐ halangan   seperti   terowong   atau   jalan   denai   yang  mana  berbasikal  tidak  dibenarkan  atau   sukar.     Kemudahan   bike-­‐and-­‐ride   boleh   meningkatkan   keberkesanan   perkhidmatan   pengangkutan   awam   dengan   meluaskan   kawasan   tadahan.   Kebiasaannya,   lokasi   kemudahan   transit   diletakkan   berdasarkan   jarak  10  minit  berjalan  kaki  atau  400  meter.   Pengguna-­‐pengguna   basikal   boleh   menjelajah   di   antara   tiga   hingga   empat   kali   ganda  jarak  dalam  masa  yang  sama  dimana   ini   dapat   meningkatkan   lagi   luas   kawasan   tadahan.   Berbasikal   juga   boleh   memberi   manfaat   kepada   pemandu-­‐pemandu   kenderaan   yang   menggunakan   kemudahan   park-­‐and-­‐ride   melalui   pengosongan   ruang   kenderaan.   Integrasi   berbasikal   dan   transit   yang   berkesan   membantu   dalam   meningkatkan  bilangan  pengguna-­‐pengguna   basikal.     Salah   satu   langkah   bagi   mencapai   objektif   mengintegrasikan   berbasikal   dengan   kemudahan   transit   ialah   dengan   menyediakan   kemudahan   tempat   letak   7   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia    

[close]

p. 12

basikal.   Tahap   keselamatan   yang   tinggi   adalah   diperlukan   untuk   menyimpan   atau   meletakkan   basikal.   Sesetengah   pengguna   basikal   hanya   memerlukan   kemudahan   simpanan   atau   tempat   letak   basikal   yang   biasa   khususnya   bagi   kawasan-­‐kawasan   yang  kurang  menghadapi  isu  keselamatan.     Salah   satu   langkah   lagi   yang   boleh   dilaksanakan   adalah   dengan   membenarkan   basikal   dibawa   bersama   semasa   berada   dalam   kemudahan   pengangkutan.   Ini   membolehkan   basikal   digunakan   dalam   sepanjang   perjalanan   dan   memberikan   pilihan   kepada   pengguna   basikal   apabila   mereka   menghadapi   masalah   dengan   basikal   seperti   rosak,   perubahan   cuaca   dan   sebagainya.     2.8   Kepentingan   Penyediaan   Laluan   Basikal   Tujuan   utama   penyediaan   laluan   basikal   adalah   untuk   mewujudkan   satu   laluan   yang   selamat   kepada   penunggang   basikal.   Ini   adalah   juga   memandangkan   bahawa   kelajuan   basikal   pada   amnya   adalah   jauh   lebih  rendah  daripada  kenderaan  bermotor.   Basikal   juga   adalah   lebih   ringan   berbanding   kenderaan   lain   dan   penunggang   basikal   lebih   terbuka   atau   terdedah   kepada   kecederaan  sekiranya  berlaku  kemalangan.     Kepentingan   penyediaan   laluan   basikal   boleh   dibahagikan   kepada   beberapa   aspek   seperti  :-­‐       2.8.1   Pengatucaraan  Lalulintas   Dengan   adanya   kemudahan   ini   secara   langsung   melancarkan   pergerakan   dan   meningkatkan   kebolehsampaian   para   penunggang   basikal.   Ini   sekaligus   dapat   menjamin   keselesaan   dan   keselamatan   orang   ramai   yang   ingin   bergerak   dari   satu   kawasan   ke   kawasan   yang   lain.   Selain   itu,   penunggang   basikal   juga   sering   terdedah   kepada   risiko   kemalangan.   Penyediaan   laluan   basikal   yang   terancang   dengan   mengambilkira  aspek  dan  kriterianya  adalah   perlu   bagi   menjamin   keselamatan   dan   keselesaan.     2.8.2   Pembaikan  Ekonomi  Bandar   Penyediaan   laluan   basikal   di   kawasan   pusat   bandar   juga   telah   meningkatkan   aktiviti   ekonomi   bandar.   Para   peniaga   dapat   memperagakan   jenis   barangan   mereka   secara  lebih  berkesan  selain  dapat  memberi   peluang   peniaga-­‐peniaga   kecil   untuk   mencari   tapak   perniagaan   di   kawasan   bandar.   Ini   secara   langsung   juga   dapat   meningkatkan  nilai  tanah  dan  harta  di  mana   sekaligus   menambahkan   permintaan   terhadap   ruang,   hasil   dan   cukai   di   kawasan   bandar     2.8.3   Pembaikan  Mutu  Alam  Sekitar   Amalan   berbasikal   bukan   sahaja   memberikan   manfaat   kesihatan   tetapi   merupakan   salah   satu   mod   pengangkutan   yang   mesra   alam.   Dengan   berbasikal,   kita   menyumbang   sifar   karbon   atau   sifar   pencemaran  dan  mengikut  kajian,  berbasikal   dapat   mengurangkan   sehingga   6   kilogram   8   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia    

[close]

p. 13

karbon   dalam   sehari   berbanding   sekiranya   kita  menggunakan  kenderaan  bermotor.     2.8.4   Faedah  Sosial   Di   samping   meningkatkan   dan   memupuk   interaksi  sosial  di  kalangan  komuniti,  aktiviti   berbasikal   juga   dapat   menyumbang   kepada   penjanaan  aktiviti  ekonomi  yang  lebih  baik.     Ruang   basikal   secara   khususnya   turut   memberi   faedah   dari   segi   sosial.   Orang   ramai   dapat   menjalankan   aktiviti   sosial   seperti   beriadah,   berehat,   menjamu   selera,   menenangkan   fikiran,   berkenalan   dan   mengadakan   perjumpaan   sekaligus   dapat   mengeratkan  perhubungan  yang  ada     3.0 AMALAN  SEMASA  DI  MALAYSIA     3.1 Peruntukan   Dasar,   Perundangan   dan   Garis  Panduan   Peruntukan   dasar,   perundangan   dan   garis   panduan   yang   berkaitan   dengan   perancangan  penyediaan  laluan  basikal  yang   digariskan  adalah  seperti  :-­‐     3.1.1   Dasar   Rancangan   Fizikal   Negara   (RFN)  Berkaitan  Laluan  Pejalan  Kaki   Di   antara   dasar   dan   langkah   RFN   yang   berkaitan  dengan  laluan  pejalan  kaki  adalah   RFN   16   iaitu   keutamaan   perlu   diberikan   ke   arah   mencapai   tahap   bandar   padat   yang   cekap   tenaga.   Di   mana   salah   satu   langkah   yang   dicadangkan   adalah   pelan   pembangunan   hendaklah   mengenal   pasti   isu-­‐isu   yang   relevan   berkaitan   perubahan   iklim   dan   mensasarkan   untuk   mencapai   kejiranan  hijau.     3.1.2 Panduan   Pelaksanaan   Rekabentuk   Bandar   Selamat   Berkaitan   Laluan   Basikal   Di  antara  langkah-­‐langkah  yang  dikenal  pasti   dalam   panduan   pelaksanaan   rekabentuk   bandar   selamat   berkaitan   laluan   basikal   adalah  seperti:-­‐   • laluan   basikal   perlu   dipisahkan   daripada   laluan   kenderaan   (disediakan   bersebelahan  dengan  laluan  pejalan  kaki   tetapi  mempunyai  lorong  berasingan).     3.1.3 Garis   Panduan   Perancangan   Lorong   Belakang  Berkaitan  Laluan  Basikal   • bagi  rumah  teres  yang  mempunyai  tanah   lapang   di   bahagian   belakang,   penyediaan   lorong   belakang   sebagai   ruang   pejalan   kaki/basikal   dengan   sekurang-­‐kurangnya   selebar   15   kaki   adalah   dibenarkan   bersempadan   dengan   garisan  bangunan  di  bahagian  belakang.     3.1.4 Cadangan   Garis   Panduan   Perancangan   Kejiranan   Hijau   Berkaitan  Laluan  Basikal   Cadangan   umum   bagi   laluan   pejalan   kaki/basikal   adalah   mengambilkira   kepada   prinsip-­‐prinsip  Walkability  And  Connectivity.     Walkability  And  Connectivity     Struktur   kejiranan   hendaklah   direka   bentuk   untuk   mengurangkan   kebergantungan   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia     9  

[close]

p. 14

kepada   penggunaan   kenderaan   bermotor   bagi   menjalankan   aktiviti   harian.   Ini   kerana   kenderaan   bermotor   merupakan   penyumbang   terbesar   dalam   pengeluaran   karbon.   Bagi   tujuan   ini,   sebuah   modul   kejiranan   hendaklah   direka   melalui   prinsip   reka  bentuk  pasif  dengan  ciri-­‐ciri   walkability   dan   connectivity   supaya   ia   berupaya   menggalakkan   penduduk   setempat   berjalan   kaki   berbasikal   untuk   melakukan   aktiviti   harian   di   antara   kediaman   dengan   tempat   kerja,   tempat   beriadah,   membeli-­‐belah,   belajar  dan  beribadat.     Cadangan   Khusus   Rekabentuk   Laluan   Basikal     Intensiti   pembangunan   bagi   komponen   bukan   perumahan,   mestilah   menggalakkan   akses   pejalan   kaki   dengan   memberi   penekanan  kepada  kaki  lima,  lorong  pejalan   kaki  dan  perhentian  transit  (transit  stop).     Perancangan   kejiranan   hijau   tidak   menggalakkan   penggunaan   cul-­‐de-­‐sac.   Sekiranya   diperlukan   penyediaannya,   sekurang-­‐kurangnya   90%   cul-­‐de-­‐sac   perlu   bersambung  dengan  laluan  pejalan  kaki  atau   basikal.   Maksimum   panjang   jalan   cul-­‐de-­‐sac   adalah  75  meter  (250  kaki).     Laluan   basikal   di   kawasan   perumahan   hendaklah  sekurang-­‐kurangnya  1.5  meter  (5   kaki)  lebar  bagi  menjamin  keselesaan  untuk   membolehkan   2   orang   berbasikal   seiring   pada  masa  yang  sama.     Bagi   kawasan   pusat   kejiranan   atau   pusat   tumpuan   orang   ramai   atau   kawasan   berkepadatan   tinggi,   laluan   basikal   hendaklah   lebih   luas   atau   tidak   kurang   daripada   kelebaran   laluan   basikal   di   kawasan   perumahan   untuk   menyediakan   perabot-­‐perabot  jalan.     Setiap   hieraki   jalan   perlu   menyediakan   laluan  basikal  di  kedua-­‐dua  belah  jalan.       Untuk   jalan   30   meter   (100   kaki),   contoh   keratan   rentas   yang   dicadangkan   adalah   seperti  di  Lampiran  A     Laluan   basikal   untuk   jalan   20   meter   (66   kaki),  terdapat  3  contoh  reka  bentuk  keratan   rentas   iaitu   di   Lampiran   B   dan   B(i).   Di   samping  laluan  basikal,  penyediaan  TLK  jenis   on   street   juga   boleh   disediakan   di   tempat-­‐ tempat  yang  sesuai  seperti  di  Lampiran  B(i).     Untuk   jalan   di   kawasan   perumahan   iaitu   jalan   15   meter   (50   kaki)   dan   12   meter   (40   kaki),   keratan   rentas   yang   dicadangkan   adalah  seperti  di   Lampiran  C   dan  D.  Konsep   longkang   tertutup   digalakkan   untuk   memberi   lebih   ruang   kepada   laluan   basikal   dan  landskap.     • Sepanjang   laluan   basikal   perlu   dilandskap   dengan   pokok-­‐pokok   yang   boleh   memberikan   teduhan   kepada   pengguna  untuk  tujuan  keselesaan.     Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia     10  

[close]

p. 15

• • • Laluan   basikal   hendaklah   dirancang   secara   jaringan   berterusan   (continous   network).   Ini   termasuk   meminimumkan   potongan   kerb   bagi   mengurangkan   gangguan  kepada  penunggang  sikal.     Laluan   basikal   hendaklah   menghubungkan   di   antara   tempat-­‐ tempat   tumpuan.   Ia   hendaklah   merupakan  laluan  yang  jelas,  selesa  dan   terus  ke  pusat  kejiranan  atau  ke  tempat   perhentian  transit.     Laluan   basikal   alternatif   di   sekeliling   taman-­‐taman   perlu   disediakan   bagi   penggunaan  di  waktu  malam  atau  faktor   keselamatan.   Pelan   susunatur   jalan   direka   bentuk   supaya   semua   pembangunan   menghadap   jalan   termasuk   taman   dan   kawasan  semulajadi.     Bagi   penyediaan   lorong   belakang,   pelan   susunatur   perlu   diterapkan   dengan   konsep   pengawasan   semulajadi   untuk   memastikan   laluan   awam   tidak   dilindungi  dan  menghalang  penglihatan.   Laluan   basikal   yang   utama   perlu   bersempadan  dengan  bahagian  hadapan   lot-­‐lot   kediaman,   taman   awam,   plaza   atau  lain-­‐lain  kegunaan  komersil.     • • Laluan   basikal   boleh   diasingkan   daripada   jalan   utama   dengan   tanaman   pokok   jalan.     Bahan   binaan   lain   selain   daripada   bitumen   digunakan   dalam   membina   permukaan  laluan  berbasikal.     • •   •   Dua   kaedah   untuk   melebarluaskan   laluan   basikal  iaitu  :     a) mengecilkan   saiz   kelebaran   turapan   permukaan   jalan   khususnya   di   jalan   pengumpul   kecil   dan   jalan   tempatan   bagi   membolehkan   ruang   yang   lebih   besar   dapat   diperuntukkan   kepada   pembinaan   laluan   pejalan   kaki   dan   laluan  basikal;  dan     b) menambah   kelebaran   rizab   jalan   dengan  mengekalkan  turapan  jalan  dan   menambah  kelebaran  laluan  basikal.     3.2   Pelaksanaan   Penyediaan   Laluan   Basikal   Oleh   Pihak   Berkuasa   Tempatan  (PBT)     3.2.1   Majlis  Perbandaran  Pulau  Pinang   Pelaksanaan   penyediaan   laluan   basikal   oleh   Majlis   Perbandaran   Pulau   Pinang   di   sekitar   bandar   di   Pulau   Pinang.   Pelbagai   ciri-­‐ciri   elemen   reka   bentuk   laluan   basikal   yang   disediakan   untuk   kemudahan   penunggang   basikal   bergerak   dari   satu   destinasi   ke   destinasi   yang   lain.   Laluan   basikal   yang   disediakan   mengambilkira   ciri-­‐ciri   Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia     11  

[close]

Comments

no comments yet