Garis Panduan Perancangan GP024

 

Embed or link this publication

Description

Kejiranan Hijau

Popular Pages


p. 1

KEJIRANAN HIJAU

[close]

p. 2

KEJIRANAN HIJAU JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 2012

[close]

p. 3

Cetakan Pertama 2012 © Hakcipta Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Hakcipta Terpelihara Mana-mana bahagian dalam laporan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu. ISBN 978-967-5456-19-0 Diterbitkan di Malaysia oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tel.: 03 – 20816 000 Fax: 03 – 2094 1170/80

[close]

p. 4

Pemberitahuan Garis panduan perancangan ini hendaklah dibaca bersama undang-undang, peraturan-peraturan, dasar Persekutuan dan Negeri, serta garis panduan yang telah disediakan oleh agensi-agensi teknikal berkaitan. Garis panduan perancangan ini juga akan menyokong garis panduan sedia ada di jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi lain. Bagi membantu kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT) yang bercadang membangunkan bandar hijau, garis panduan perancangan ini perlu digunakan bersama dengan dokumen Low Carbon Cities Framework and Assessment System (LCCF) yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA). Garis panduan perancangan ini telah diluluskan oleh Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim (MTHPI) pada 11 Ogos 2011, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 25 November 2011 dan Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) ke-15 pada 20 Mac 2012.

[close]

p. 5

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU i 1 1 2 3 3 3 4 4 6 6 7 7 12 18 41 44 47 59 65 66 67 68 68 68 70 72 73 69 75 ISI KANDUNGAN 1. 2. TUJUAN LATAR BELAKANG 2.1 Trend Reka Bentuk Kejiranan 2.2 Keperluan Pembangunan Kejiranan Hijau 2.3 Kebaikan Pelaksanaan Kejiranan Hijau SKOP DEFINISI KEJIRANAN HIJAU KONSEP PERANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN GARIS PANDUAN UMUM GARIS PANDUAN KHUSUS 8.1 Ekologi dan Alam Sekitar 8.2 Persekitaran Hijau 8.3 Reka Bentuk Kejiranan dan Pengangkutan 8.4 Bangunan 8.5 Air, Tenaga dan Sisa Pepejal 8.6 Pengurusan Air 8.7 Sumber Tenaga 8.8 Pengurusan Sisa Pepejal 8.9 Komuniti Hijau 8.10 Inovasi KESIMPULAN RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEJIRANAN HIJAU 10.1 Rangka Pelaksanaan Sedia ada di Peringkat Persekutuan 10.2 Mekanisme Pelaksanaan oleh Kerajaan Negeri 10.3 Mekanisme Pelaksanaan oleh PBT 10.4 Pelaksanaan Kejiranan Hijau bagi Pembangunan Sedia ada 10.5 Sistem Pengukuran/Penarafan/Penilaian Kejiranan Hijau PENUTUP 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 6

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU ii 8 14 22 25 28 40 44 48 66 79 SENARAI JADUAL Jadual Jadual Jadual Jadual Jadual Jadual Jadual Jadual Jadual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : : : : : : : : : Kategori kawasan brownfield dan jenis pembangunan yang dicadangkan Hierarki tanah lapang awam Kategori kepadatan mengikut ciri kejiranan Perbandingan „mono-use‟ dan campuran pelbagai guna tanah Cadangan kepadatan bersih minimum mengikut jenis perumahan Penilaian ruang tempat letak kereta dalam kejiranan hijau Pendekatan pengurusan berteraskan konsep 3R Komponen reka bentuk bio-retention Amalan 3R dan tindakan Jadual 10 : Rumusan keseluruhan pelaksan aan sama ada bagi pembangunan baru atau pembangunan sedia ada SENARAI RAJAH Rajah 1 Rajah 2 : Hierarki konsep utama garis panduan : Rajah (A)-Keutamaan pembangunan harus diberikan kepada tapak Kawasan brownfield. Pembangunan yang hendak dijalankan, perlu mengintegrasikan dengan fabrik bandar sedia ada termasuklah jaringan pengangkutan sedia ada dan yang baru. Rajah (B) contoh bagaimana kawasan brownfield boleh dibangunkan setelah pengintegrasian dengan pembangunan sedia ada dijalankan : Pemilihan tapak pembangunan mengikut keutamaan : Hierarki perancangan tanah lapang di dalam dan di antara unit kejiranan : Hierarki perancangan tanah lapang dalam peringkat wilayah : Contoh susun atur kebun kejiranan : Contoh kebun kejiranan di kawasan perumahan kepadatan tinggi : Prinsip asas perancangan hierarki pengguna jalan : Perbandingan corak jalan dengan kebolehtelapan yang tinggi dan rendah : Gambaran 4 modul kejiranan dan lokasi pisat kejiranan : Prinsip perancangan jalan yang bersambungan dalam sesuatu parcel bagi satu modul kejiranan : Contoh modul kejiranan dalam membentuk bandar dan pusat bandar terletak kawasan yang mempunyai aksesibiliti yang tinggi. : Perkaitan kepadatan dengan kemudahan aksesibiliti dan pengangkutan awam. : Contoh pembangunan guna tanah pelbagai secara menegak : Perbandingan „mono-use‟ dan campuran pelbagai guna tanah 5 9 Rajah 3 Rajah 4 Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah 5 6 7 8 9 11 15 15 17 17 18 18 19 20 21 23 24 25 Rajah 10 Rajah 11 Rajah 12 Rajah 13 Rajah 14 Rajah 15 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 7

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah 16 17 18 19 20 21 22 23 : : : : : : : : iii 26 28 29 30 31 32 33 35 35 36 36 37 37 38 43 45 46 46 49 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Rajah 24 Rajah 25 Rajah 26 Rajah 27 Rajah 28 Rajah 29 Rajah 30 Rajah 31 Rajah 32 Rajah 33 Rajah 35 Rajah 36 Rajah 37 Rajah 38 Rajah 39 Rajah 40 Rajah 41 Rajah 42 Rajah 43 Rajah 44 Rajah 45 Rajah 46 Rajah 47 Contoh pengintegrasian kawasan perumahan dan tempat kerja Zon jenis rumah dalam sesebuah modul kejiranan Contoh pusat kejiranan hijau Orientasi dan laluan masuk ke bangunan Fasad Bangunan Contoh reka bentuk fasad, laluan masuk dan kegunaan aras bawah Contoh keratan rentas zon streetscape Keratan rentas jalan 30 meter (100 kaki) mengikut arahan teknik jalan (JKR) : Cadangan keratan rentas jalan 30 meter (100 kaki) dengan median berbentuk swale : Keratan Rentas Jalan 20 Meter (66 kaki) mengikut arahan teknik jalan (JKR) : Cadangan keratan rentas jalan 20 meter (66 kaki) dengan penyediaan median : Cadangan keratan rentas jalan 20 meter (66 kaki) dengan tempat letak kereta di atas turapan jalan : Cadangan keratan rentas jalan 15 meter (50 kaki) : Cadangan keratan rentas jalan 12 meter (40 kaki) : Menunjukkan contoh 9 cara bagaimana apartment keluarga (multi-family apartment) sedia ada boleh diubahsuai dengan mengambilkira teknologi hijau semasa. : Pengurusan air larian berintegrasi : Sistem pengagihan rawatan air sisa : Pengurusan sisa dan integrasi bahan : Konsep bio-retention (sebagai penapis dan penyerap air larian permukaan) di kawasan pembangunan : Keratan rentas bagaimana teknik permeable pavers/porous pavement : Contoh cadangan penggunaan bahan telap air, bio-retention dan swale di kawasan TLK : Contoh penyediaan penanaman dan saliran di atas bumbung : Keratan rentas komposisi penyediaan penanaman dan saliran di atas bumbung : Contoh lakaran penggunaan tree box filters untuk mengurus air hujan : Contoh keratan rentas dan illustrasi pemasangan sistem penuaian air hujan bagi bangunan kediaman : Contoh keratan rentas dan illustrasi „rain barrels‟ dan „cisterns‟ : Kaedah pengurangan aliran air hujan dikawasan kejiranan : Menunjukkan contoh constructed wetland yang mudah untuk merawat air sisa : Contoh orientasi bangunan yang mengambilkira aspek pencahayaan : Contoh rumah yang menitikberatkan pencahayaan dan aliran udara 61 semulajadi : Contoh susunatur bangunan dengan aliran angin Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 8

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah 48 49 50 51 52 : : : : : Contoh rangkaian district cooling system bagi sebuah kejiranan Rangka kerja melaksanakan pembangunan kejiranan hijau Skala penentuan tahap negeri untuk mencapai tahap yang diingini Proses mengurus perubahan bagi melaksanakan pembangunan hijau Proses kolaborasi bersama dengan rakyat dan lain-lain pihak dapat membantu suatu pelan yang lebih baik bagi negeri : Pendekatan bottom-up dan top-down mampu menjayakan matlamat pembangunan hijau dalam negeri : Rangka kerja perlaksanaan dan penyelarasan berhubung dengan pembangunan hijau iv 64 68 70 71 71 72 81 Rajah 53 Rajah 54 SENARAI FOTO Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 : Contoh-contoh rangkaian hijau yang diintegrasikan dengan laluan pejalan kaki serta sistem bio-retentation dan swales : Contoh Kebun Kejiranan di kawasan perumahan kepadatan rendah dan sederhana pelbagai kegunaan laluan pejalan kaki : Contoh pusat kejiranan hijau yang berorientasikan kemudahan awam : Bangunan yang berada di pusat tumpuan hendaklah dibina sehingga ke sempadan jalan : Laluan pejalan kaki yang selesa : Contoh penambahbaikan laluan pejalan kaki : Contoh pembangunan melebar luaskan laluan pejalan kaki/sikal : Contoh pembangunan pejalan kaki/sikal yang diasingkan daripada jalan utama : Contoh-contoh reka bentuk kemudahan tempat letak basikal : Contoh barrier free di pusat bandar : Pelbagai Kegunaan Laluan Pejalan Kaki : Contoh turapan telap air : Contoh meminimumkan saiz jalan : Contoh pembinaan bumbung hijau : Contoh pelaksanaan penanaman sayur-sayuran di Jepun (atas) dan Hospital Changi, Singapura : Penggunaan tree box filters untuk mengurus air hujan ditepi jalan : Contoh reka bentuk pasif bagi pencahayaan semulajadi : Contoh reka bentuk pasif bagi perpustakaan : Contoh penggunaan sistem tenaga solar di tempat awam : Panel solar yang dipasang di pelbagai jenis bangunan : Contoh facade collector system yang dipasang sebagai 13 17 29 30 34 38 39 39 39 41 45 51 52 54 55 55 60 60 62 62 63 63 Foto 16 Foto Foto Foto Foto Foto 17 18 19 20 21 sebahagian daripada fasad bangunan Foto 22 : Contoh penyediaan ruang bagi menempatkan panel solar di atas Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 9

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU bumbung yang dilaksanakan di Malaysia : Penggunaan dan pemasangan lampu LED dari sumber tenaga solar bagi lampu jalan mempunyai banyak manfaat : Contoh vacum concept collection yang dilaksanakan di Finland : Penglibatan aktif penduduk penting dalam membentuk sesebuah kejiranan hijau : Contoh projek perintis pengasingan sampah di kawasan perumahan di Putrajaya - Isnin dan Khamis merupakan pengumpulan bagi sisa organik : Contoh pelbagai-gunaan bangunan Marine Parade Community v 64 65 67 74 75 Foto 23 Foto 24 Foto 25 Foto 26 Foto 27 Club di Singapura Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 10

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU GLOSARI vi Amalan 3R Amalan yang melibatkan reduce, reuse, recycle. (Diterjemah daripada: Eco-cycle Design, Green Planning & Design: http://www.ecocycledesign.com/1/1.0.1.0/1/2/) Amalan 5R Amalan yang melibatkan reduce, reuse, recycle, renewables dan rethinking. (Diterjemah daripada: Eco-cycle Design, Green Planning & Design: http://www.ecocycledesign.com/1/1.0.1.0/1/2/) Bandar Berkarbon Rendah Bandar berkarbon rendah bagi perspektif Malaysia boleh ditakrifkan sebagai sebuah bandar yang terdiri daripada masyarakat yang menggunakan teknologi hijau secara lestari, melaksanakan amalan hijau dan mengeluarkan karbon atau GHG yang secara relatifnya rendah berbanding dengan amalan sekarang bagi mengelakkan kesan buruk ke atas perubahan iklim. (Diterjemah daripada KeTTHA (2011), “Low Carbon Cities framework & Assessment System ”), KeTTHA. Bandar Padat Secara umumnya merupakan bandar yang mempunyai kepadatan yang tinggi, bersandarkan guna tanah pelbagai, berdimensikan sistem pengangkutan awam dan menggalakkan berjalan kaki dan berbasikal. (Diterjemah daripada: Elizabeth Burton 1999, The Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary Analysis, Urban Studies 2000 (www. sagepublications.com) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 11

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU vii Brownfields Kawasan yang telah dibangunkan sebelum ini tetapi ditinggalkan atau terbiar, atau mempunyai struktur pembangunan yang usang, atau kawasan pembangunan yang tidak siap sepenuhnya dan terbengkalai. Kawasan ini mungkin tercemar atau tidak tercemar. Tanah kawasan brownfield ini juga termasuk tanah kerajaan atau tanah persendirian. (Sumber: JPBD, 2011, “Garis Panduan Perancangan Pengenalpastian Bagi Pembangunan Kawasan Brownfield”). Bumbung Hijau Bumbung hijau bumbung yang ditanam dengan tumbuh-tumbuhan. Rapi bumbung hijau mempunyai lapisan tebal tanah (6-12 inci atau lebih) yang boleh menyokong pelbagai yang tumbuh-tumbuhan atau spesies pokok. (Sumber: Diterjemah http://www.epa.gov/) daripada United States Environmetal Protection Agency (EPA): Eco-Cycle Design Merupakan suatu cara holistik untuk merekabentuk bangunan dan bandar melalui penggabungan reka bentuk yang menarik dengan sistem reka bentuk. Eco-cycle design ini bermatlamat untuk mencapai 5R iaitu reduce, reuse, recycle, renewables dan rethinking. (Diterjemah daripada: Eco-cycle Design, http://www.ecocycledesign.com/1/1.0.1.0/1/2/) Green Planning & Design: Gas Rumah Hijau (GHG) A gas rumah hijau adalah apa-apa gas yang menyerap sinaran inframerah. Gas rumah hijau termasuk, tetapi tidak terhad kepada, wap air, karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrus oksida (N2O), berhalogen fluorocarbons (HCFCs), ozon (O3), karbon perfluorinated (PFCs), hydrofluorocarbons (HFCs ), dan hexafluoride sulfur (SF6). (Sumber: Diterjemah http://www.epa.gov/) daripada United States Environmetal Protection Agency (EPA): Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 12

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU viii Eco-Cycle Design Merupakan suatu cara holistik untuk merekabentuk bangunan dan bandar melalui penggabungan reka bentuk yang menarik dengan sistem reka bentuk. Eco-cycle design ini bermatlamat untuk mencapai 5R iaitu reduce, reuse, recycle, renewables dan rethinking. (Diterjemah daripada SustainableBuild : http://www.sustainablebuild.co.uk/greenfieldsites.html) Greenfield Site Sebidang tanah yang lazimnya merupakan pertanian atau tanah yang diperuntukkan untuk tujuan penyediaan ameniti yang boleh dipertimbang untuk tujuan pembangunan akan datang. (Diterjemah daripada SustainableBuild : http://www.sustainablebuild.co.uk/greenfieldsites.html) Infill Development Pembangunan tanah yang tidak digunakan dan digunakan sepenuhnya dalam kawasan bandar. (Diterjemah daripada Greenbelt Alliance, “ Infill Development: Rebuilding Our Cities for a sustainable future http://www.sustainablebuild.co.uk/greenfieldsites.html) Kejiranan Kejiranan adalah komuniti tempatan yang ditentukan berdasarkan kepada kedudukan geografi sama ada di dalam sesebuah bandar, pekan atau pinggir bandar. Kejiranan lazimnya merupakan satu komuniti sosial yang boleh berkomunikasi secara bersemuka di antara ahlinya. (Sumber: Diubahsuai daripada Alexandre Lebel, Robert Pampalon, and Paul Y Villeneuve (2007), “ A Multi-Perspective Approach For Defining Neighbourhood Units In The Context Of A Study On Health Inequalities In The Quebec City Region” Published online 2007 July 5. doi: 10.1186/1476-072X-6-27, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1936419/#B24) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 13

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU ix Kesan Pulau Haba Bandar Peningkatan suhu yang diukur dalam ambien bandar yang terhasil terutamanya daripada penggantian tumbuh-tumbuhan dengan bangunan-bangunan, jalan raya, dan lain-lain infrastruktur menyerap haba. Kesan pulau haba boleh menyebabkan perbezaan suhu yang ketara antara kawasan bandar dan luar bandar. (Sumber: Diterjemah http://www.epa.gov/) daripada United States Environmetal Protection Agency (EPA): Konsep New Urbanism New Urbanism adalah merupakan suatu konsep reka bentuk alam bina bagi meningkatkan kualiti dan taraf hidup penduduk dengan mewujudkan tempat-tempat yang sesuai dan mampan untuk didiami. Konsep ini menekankan kepada perubahan reka bentuk bandar yang mengutamakan pejalan kaki dan mengandungi pelbagai jenis rumah dan pekerjaan. New Urbanism menggalakkan kepelbagaian, walkable, padat, vibrant, komuniti bercampur yang mengandungi komponen yang sama seperti pembangunan konvensional, tetapi direka bentuk secara bersepadu dalam komuniti yang lengkap. Ianya mengandungi perumahan, tempat kerja, kedai, hiburan, sekolah, taman, dan kemudahan sivik yang penting untuk kehidupan harian penduduk, dan sediakan dalam jarak berjalan kaki antara satu sama lain. Konsep New Urbanism termasuklah walkability, connectivity, kegunaan bercampur, kepelbagaian, perumahan bercampur, senibina dan reka bentuk bandar berkualiti, struktur kejiranan tradisional, tambahan kepadatan, pengangkutan pintar, kemampanan dan kualiti hidup. (Sumber : Diadaptasi daripada New Urbanism Congress : http://www.cnu.org/) Pemanasan Global Pemanasan global adalah peningkatan purata suhu atmosfera berhampiran permukaan bumi dan di troposfera, yang boleh menyumbang kepada perubahan dalam corak iklim global. Pemanasan global boleh berlaku secara semulajadi atau akibat daripada aktiviti manusia. Dalam penggunaan biasa, "pemanasan global" sering merujuk kepada pemanasan yang berlaku akibat pelepasan dan peningkatan gas rumah hijau daripada aktiviti manusia. (Sumber: Diterjemah http://www.epa.gov/) daripada United States Environmetal Protection Agency (EPA): Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 14

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU x Pembangunan Guna Tanah Pelbagai (Mix use Development) Percampuran pelbagai gunaan di dalam sesebuah bangunan di atas sebuah tapak, atau di sesebuah kawasan. Pembangunan bercampur secara mendatar (horizontal mixed uses) lazimnya adalah secara bersebelahan antara satu sama lain (are side by side). Manakala pembangunan bercampur secara menegak (vertical) adalah di dalam satu bangunan pada aras yang berlainan. (Sumber : Diubahsuai daripada Healthy Spaces & Places: http://www.healthyplaces.org.au) Pertumbuhan Bijak (Smart Growth) Merupakan teori perancangan bandar dan pengangkutan yang menumpukan kepada pertumbuhan pusat bandar bagi mengelakkan penyerakan bandar; dan menyokong bandar mampat, berorientasikan kepada kemudahan transit, mudah dihubungi melalui laluan pejalan kaki mahupun basikal, mempunyai kemudahan sekolah, jalan yang lengkap dan pembangunan bercampur yang menawarkan pelbagai pilihan jenis perumahan. (Sumber : Diadaptasi daripada Smart Growth Online : http://www.smartgrowth.org/). Streetscape Ciri-ciri yang membezakan jalan tertentu yang berbeza dari segi kelebaran, darjah kelengkungan, membuka bahan-bahan, reka bentuk perabot jalan dan bentuk bangunanbangunan sekitar. (Sumber: Diterjemah daripada Urban Design Glosary : www.scottsdaleaz.gov/Assets/Public.../UrbanDesignGlossary.pdf) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

p. 15

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU 1 LATAR BELAKANG 1. TUJUAN 2. Garis Panduan Perancangan (GPP) Kejiranan Hijau ini disediakan bagi membantu kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan (PBT), pemaju, badan kerajaan dan bukan kerajaan semasa merancang, merekabentuk dan mengawal pembangunan kejiranan hijau. Kerajaan negeri boleh menggunapakai GPP ini untuk merangka dasar dan kaedahkaedah tertentu dalam menggalakkan pembangunan kejiranan hijau di negeri masing-masing. Bagi PBT, GPP ini akan dijadikan asas oleh PBT dalam mempertimbang permohonan kebenaran merancang (KM). Bagi pemaju GPP ini akan menjadi asas panduan untuk merekabentuk sesebuah kejiranan hijau. Jabatan dan agensi kerajaan semasa merancang program masing-masing, GPP ini boleh dijadikan rujukan bagi tujuan tersebut. Badan-badan bukan kerajaan dan pertubuhan profesional juga boleh menjadikan GPP ini sebagai asas dalam merangka suatu sistem penilaian pembangunan kejiranan hijau dalam negara. Pada Disember 2009, semasa Persidangan United Nation on Climate Change Conference 2009 (COP15) di Copenhagen, Denmark, Malaysia telah menzahirkan komitmen untuk mengurangkan pengeluaran karbon sehingga 40% menjelang tahun 2020 berbanding tahun 2005. Justeru, bagi mencapai matlamat berkenaan, pelbagai inisiatif harus dilaksanakan dengan segera terutama oleh kerajaan negeri dan PBT, pemaju dan sebagainya sebagai pihak pelaksana. Salah satu langkah yang boleh diambil oleh kerajaan negeri, PBT dan pemaju adalah melalui pembangunan kejiranan hijau. Ini kerana kejiranan hijau merupakan salah satu konsep perancangan guna tanah yang penting dalam pembangunan hijau (green development) yang asas kepada pertumbuhan hijau (green growth). Pelaksanaan pembangunan kejiranan hijau yang telah dilaksanakan di beberapa buah negara didapati telah berjaya membantu mengurangkan pengeluaran karbon, kesan pulau haba (urban heat island) dan mewujudkan kualiti persekitaran hidup dan suasana yang lebih baik bagi kawasan berkenaan. Ini dibuat melalui perancangan reka bentuk pasif (passive design), penyediaan lebih banyak kawasan/ruang hijau, memanfaatkan sumber semula jadi dengan efektif dan pada yang sama menggunakan sumber tenaga alternatif yang boleh diperbaharui, mengguna pakai Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

[close]

Comments

no comments yet