இசைக் கருவிகள்

 

Embed or link this publication

Description

இசைக் கருவிகள்

Popular Pages


p. 1

வீணை இந்தியர்கள் பண்டையக் காலம் முதல் வீடை என்னும் இடைக் கருவிடயப் பயன்படுத்தி வீடைடயப் பலடககடைக் வருகின்றார்கள். பலா மரத்தின் பகாண்டு இக்கருவி உருவத்தில் ைற்றுப் பபரியது. தயாரிப்பார்கள். இது பல பகுதிகள் சைர்ந்த ஒரு பதாகுப்பாகும். ஒசர பலடகயில் தயாரிக்கும் வீடையின் விடல அதிகமாக இருக்கும். வீடை நரம்புக்கருவிகளுள் ஒன்று ஆகும். இதில் கட்ைப்பட்டுள்ை ஒவ்பவாரு நரம்பும் தனிச் சிறப்பு வாய்ந்தது. வீடை, இடைக்கருவிகளுள் மிகவும் நுட்பம் வாய்ந்த கருவிகளுள் ஒன்று ஆகும். இது மனத்டத ஒருநிடலப்படுத்தும் இடைக்கருவியாகும். மத்தளம் சதால்கருவிகளுள் பழங்காலத்திசலசய வாழ்க்டகயில் முக்கிய ஒன்று மத்தைம். இது தமிழர்களின் இைம்பபற்றுள்ைது. இைம்பபற்றுள்ை சுருதியில் மாற்றம் மத்தைத்தின் இருபுறங்களும் இனிய இடைடய எழுப்பும் தன்டம உடையது. மத்தைக்கருவியில் வடையங்கள் அதன் ஏற்படுத்துவதற்கு மிகவும் உதவி பைய்கின்றன. பிறக்கிறது. உள்ை சதால் பகுதியில் டகடயக் பகாண்டு வாசிக்கும்சபாது இனிய இடை @UPTLC 1

[close]

p. 2

புல்லாங்குழல் ஆதிகாலக் கருவிகளுள் ஒன்று புல்லாங்குழல். மனிதன் பண்பாட்டின் காற்டறத் ஏற்பப் சிறப்புக்கூறுகடை உைரத்பதாைங்கும் காலத்திற்கு முன்சப தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு பயன்படுத்தத் பதாைங்கினான். வாயின் வழித் துடையிைப்பட்ை பமல்லிய மூங்கில் குழாயின் வழியாகக் காற்டறச் பைலுத்தி இனிய இடைடய வரவடழத்தான். மூங்கில் என்ற மரம், புல் வடகடயச் சைர்ந்தது. இதனால்தான், புல்லாங்குழல் என்ற பபயடரப் பபற்றது. பின்னர், ைந்தன மரத்தாலும், கருங்காலி மரத்தாலும், பவண்கலத்தாலும் புல்லாங்குழல் பைய்யப்பட்ைது. பபாதுவாக, புல்லாங்குழலில் 9 துடைகள் இருக்கும். புல்லாங்குழல், புராைங்களில் சிறப்பிைத்டதப் பபற்றுள்ைது. புல்லாங்குழடலப் பற்றிய பைய்திடயச் சிலப்பதிகாரத்திலும், திருக்குறளிலும் காைலாம். ஆர்மமானியம் ஆர்சமானியம் விடைப் பலடககைால் ஆன ஒரு பபட்டி. வடிவில்) இது தள்ளும் அடமந்த குச்சிகைால் (துருத்தி இடைக்கருவியாகும். ஆர்சமானியத்டத இயக்கும்சபாது கருவியின் உள்சை அடமந்த உசலாக நாக்குகளின் சமசல காற்றுச் பைல்லும். அப்சபாது ஒலி உருவாகும். இந்த ஒலி இடையாக மாறுகிறது. @UPTLC 2

[close]

Comments

no comments yet