,yds yayincilik 2011 katalog

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4

de¤erli meslektafl>m>z bilgi ve iletiflim ça¤>nda tüm dünyan>n ortak dili haline gelen r c bilgiye ulaflman>n yolu etkin bir ö¤renme süreci yaflamaktan geçmektedir Ö¤retmen ve ö¤rencilerin paylaflacaklar bilgi kaynaklar>n>n güncel özgün etkin ve hatas>z olmas bu sürecin verimli bir flekilde tamamlanmas>nda ve hedefe ulaflmakta önemli rol oynamaktad>r lan ulusal kaynaklarin yayincilari aras>nda ilk akla gelen isimlerden biri olan yds yay>nc>l>k okul öncesinden bafllay>p ilkö¤retim ortaö¤retim üniversite ve genel n perspektifiyle günceli yakalayarak hizmetlerine devam etmektedir amac>m>z alan>nda uzman akademik kadromuzun özenli çal>flmalar>yla oluflturulan yay>nlar baflta ö¤retmen ve ö¤renciler olmak üzere m>na sunmakt>r bu amac gerçeklefltirirken yay>n içeri¤inin belirlenmesinde yay>nlar kullanan ö¤retmenlere uygulanan yay>n de¤erlendirme anketleri nden elde edilen sonuçlar>n göz önünde bulundurulmas yay>nlar>n üretim sunum ve son kullan>c>ya ulafl>m süreçlerinin s>f>r hatayla tamamlanmas>n amaçlayan bir çal>flma anlay>fl>n>n izlenmesi yay>nlar>n içeri¤i ve kullan>m>yla ilgili her konuda Ö¤retmen bilgi hatt arac>l>¤>yla akademik kadromuz taraf>ndan bilgilendirme yap>lmas ö¤retmenlerin yay>nlar>n kullan>m>na yönelik aç>klamalar ve ders planlar>ni içeren Ö¤retmen el kitab ile bilgilendirilmesi assess your success program ile ortaö¤retimde görev yapan ö¤retmenlere ö¤rencilerinin baflar grafiklerini görüntüleme ve etkin bir ö¤retim süreci geçirme olana¤ sunulmas online s>nav de¤erlendirme program ve türkiye geneli deneme s>nav organizasyonlar ile dil üzerine e¤itim veren yüksekö¤retim kurumlar>na yerleflmeyi hedefleyen tüm dil ö¤rencilerine kendilerini de¤erlendirme ve geliflimlerini izleme f>rsat verilmesi ülke çap>nda bölgesel seminerler düzenlenmesi ve lmas yay>nlar kullanan ö¤retmen ve ö¤rencilere e¤itim-ö¤retim y>l boyunca rehberlik ve dan>flmanl>k hizmetleri nin sunulmas periyodik gönderilen yay>nlar>n y>ll>k gönderim takvimine uygun olarak son kullan>c>ya zaman>nda ve güvenle ulaflt>r>lmas ve koflulsuz ö¤retmen/ö¤renci memnuniyetinin sa¤lanmasi temel çal>flma ilkelerimizi oluflturmaktad>r yay>nlar>m>z>n içeri¤ini inceleyebilmeniz için haz>rlad>¤>m>z örneklere www.ydsyayincilik.com adresindeki internet sayfam>zdan ulaflabilir veya daha detayl örnek istemek için merkez ofisimizle ba¤lant>ya geçebilirsiniz 2011-2012 ö¤retim y>l>nda ö¤retmenlerimize ö¤rencilerimize ve tüm e¤itim kurumlar>na baflar ve esenlikler dileriz sayg>lar>m>zla m necip ethemo/lu yds education group baflkan>

[close]

p. 5

yds education group Ülkemizde ve kktc de flmalar gerçeklefltiren kurumsal yap>si ile faaliyet göstermektedir grubumuzda yay>nc>l>k sektöründe genel fl>nda dil e¤itimi almak isteyenlere birçok ülkede hizmet veren yurt d>fl e¤itim dan>flmanl>k flirketimiz yds abroad yer almaktad>r yds publishing grubumuzun amiral gemisi olan yds publishing e¤itim-ö¤retim sektöründe edinilmifl 30 y>ll>k deneyim ve birikimle 2005 y>l>nda faaliyete geçmifl üretti¤i yay>nlar genifl bir yelpazeye yay>lan ve farkl hedefleri olan kifli ve kurumlarin hizmetine sunarak yay>nc>l>k sektöründe k>sa zamanda sayg>n bir yer edinmifltir yds academy of language studies ulusal ve uluslararas boyutta kabul gören dil yeterlilik s>navlar>n>n yan s>ra sbs lys-5 kpds ve Üds s>navlar>na haz>rl>k e¤itimi veren kurslar>m>zda flirketlere yönelik ifl kesir merkez bal>kesir edremit manisa ve Çanakkale flubelerimizde yürütülen kurs faaliyetlerimizin önümüzdeki k>sa erimde ülkemizin de¤iflik bölgelerinde yayg>nlaflt>r>lmas temel stratejik hedeflerimizden biridir yds abroad yds abroad yurt d>fl>nda e¤itim almak isteyen kiflilere ülke okul program seçimi kayit süreci konaklama transfer karfl>lama sigorta ve uçak bileti organizasyonlar ve vize baflvurular konusunda dan>flmanl>k hizmeti vermektedir bunlar>n yan s>ra kat>l>mc>lara yurt d>fl>nda bulunduklar süre boyunca dan>flmanl>k yaparak onlara her konuda destek olmaktad>r dan>flmanl>¤>n yapt>¤>m>z e¤itim programlar>m>z abd fl e¤itim dan>flmanl>¤>ndaki amac>m>z · ö¤rencilerimizin yabanc dil bilgilerini gelifltirmesini farkl kültürlerle tan>flmas>n ve keyifli bir e¤itim süreci geçirerek yabanc dil ö¤reniminin önemini kavramasini sa¤lamak · ö¤retmenlerimize ö¤rencileriyle birlikte yurt d>fl>na gitme f>rsat sunarak ö¤retmenlerimizin dil ö¤retiminde ö¤rencileri motive etmelerine yard>mc olmak ve yurt d>fl deneyimlerini artt>rmaktir education camps akademilerimiz farkl yafl gruplar meslek gruplar ve beklentilere göre ö¤rencilere ve kurumsal flirketlere yönelik yurt içi e¤itim kamplar düzenlemektedir kamp kat>l>mc>lar sosyal aktivitelerle zenginlefltirilmifl e¤itim programlar>m>z sayesinde hem keyifli vakit geçirirler hem de kiflisel birikimlerini arttirmifl ve dil becerilerini gelifltirmifl olurlar Ö¤renciler için yaz kamplar ve hafta sonu kamplar flirketler için iste¤e ba¤l sektörel dil e¤itimlerini içeren kamplar düzenlenir.

[close]

p. 6

genel

[close]

p. 7[close]

p. 8

kpds set Ösym sinav sistemi göz önünde bulundurularak hazirlanmifl bu set kamu personelinin yabanc dil bilgisi seviyesini belirlemek amac>yla Ösym taraf>ndan yap>lmakta olan kpds ye kamu personeli yabanc dil bilgisi seviye tespit s>nav haz>rlanan bireyler için çok faydal olacak eksiksiz bir kaynakt>r toplamda 7500 özgün soru içeren bu sette · 6 adet kitap · 8 adet deneme sinavi kitapçi¤i · 30 adet yaprak test bulunmaktadir grammar book kpds içeri¤inde yer alan tüm dilbilgisi konular>n>n detayl bir flekilde ve örnek cümlelerle anlat>ld>¤ 13 üniteden oluflan kapsaml bir kitapt>r her dilbilgisi konusunun sonunda 16 flar soruluk 4 konu testi bulunmaktad>r ayr>ca tüm konular>n bitiminde 50 fler sorudan oluflan 2 adet revision test yer almaktad>r reading book kpds de yer alan okuma-anlama sorularina paralel olarak haz>rlanm>fl bu kitapta anlam bütünlü¤ünü bozan cümleyi bulma parça tamamlama ve paragraf sorular>ndan oluflturulmufl testler yer almaktad>r adaylar en iyi flekilde s>nava haz>rlayacak bu kitap okuma-anlama ve metin çözümleme konusunda büyük fayda sa¤layacakt>r kitapta toplam 15 ünite bulunmaktad>r her ünitede 12 anlam bütünlü¤ünü bozan cümleyi bulma 12 parça tamamlama ve 15 adet paragraf sorusu yer almaktad>r sayfa sayisi 104 soru sayisi 585 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask sayfa sayisi soru sayisi 408 932 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask vocabulary book kpds ye haz>rl>k aflamas>nda ö¤renilmesi gerekli olan sözcüklerin yer ald>¤ ve test edildi¤i bu kitap sözcük da¤arc>¤>n geniflletmekte ve s>nava yönelik sözcük bilgisini pekifltirmektedir her ünitede 200 sözcükten oluflan listeler bulunmaktad>r.15 ünitede toplam 3000 sözcük çoktan seçmeli sorularla test edilmektedir ayr>ca kitab>n sonunda 50 soruluk 3 adet revision test yer almaktad>r kpds tests 2002 2011 son 10 yilin Ösym tarafindan yapilan kpds sorularindan oluflan bir kitaptir sayfa sayisi 184 soru sayisi 2550 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask sayfa sayisi 160 soru sayisi 980 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask 7 genel kpds set

[close]

p. 9

kpds practice test book 1 bu kitapta adaylar>n kpds ye haz>rlan>rken bilgilerini pekifltirip h>z kazanmalar>n sa¤layacak grammar vocabulary sentence completion cloze test synonymous sentence soru çeflitlerinin yer verildi¤i ve toplamda 700 soru içeren testler bulunmaktad>r kpds practice test book 2 kpds ye haz>rl>k aflamas>nda adaylar>n soru çözme konusunda strateji gelifltirmelerini ve h>z kazanmalar>n sa¤layacak soru çeflitlerini bulacaklar bu kitap çok faydal bir kaynakt>r toplam 700 adet translation paragraph completion irrelevant sentence paragraph situation ve dialogue sorusu içermektedir ayr>ca kitab>n sonunda 3 adet 80 soruluk practice test bulunmaktad>r sayfa sayisi 104 soru sayisi 700 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask sayfa sayisi 200 soru sayisi 940 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask practice tests her biri kitapçik haline getirilmifl 8 özgün deneme sinavinin oluflturdu¤u bu sette sorular nicelik ve nitelik aç>s>ndan Ösym nin haz>rlad>¤ kpds ile bire bir uyumludur worksheets kpds kapsam>nda yer alan her soru tipinin dahil edildi¤i bu yaprak testler adaylar>n tüm konular pekifltirip eksiklerini gidermelerine yard>mc olacakt>r sayfa sayisi soru sayisi 16 80 kda renkli bask <ç formalar 80 gr i hamur ka¤>da tek renk bask kpds worksheets <Çer soru t

[close]

p. 10

get ready for Üds get ready for Üds üniversitelerin akademik kadrolar>nda yer almak kademe atlamak ya da yüksek lisans yapmak isteyenlerin girmek durumunda oldu¤u Üniversiteleraras kurul yabanc dil s>nav>na Üds haz>rl>k yapanlara yönelik olup · 4 adet kitap · her alan için 8 er adet deneme s>nav · 42 adet yaprak testten kelime testi oluflmaktad>r grammar book nav olan Üds de baflar>l olmak için iyi bir konu anlat>m ile kritik ipuçlar içeren bir kayna¤a ihtiyaç duyulmaktad>r tüm dilbilgisi konular>n>n zengin örneklerle anlat>ld>¤ grammar book Üds setindeki di¤er materyallerin paralel olarak ilerledi¤i ve adaylara sistematik bir geliflim f>rsat sunan bir kitaptir vocabulary book Üds de baflar kelime da¤arc>¤>n>n geniflli¤i ile do¤ru orantili oldu¤undan her aday>n ö¤renmesi gereken temel kelimeler vard>r bu kelimelerin bilinmesi pek çok sorunun çözümünde kullan>lan taktiklerin uygulanabilmesi aç>s>ndan çok önemlidir toplam 2000 kelime sorusunun yer aldi¤i vocabulary book ile çal>flmalar>n yürüten bir aday sistemli bir biçimde kelime hazinesini zenginlefltirmifl Üds setindeki di¤er kaynaklar daha etkin flekilde takip edebilmifl ve s>nav için gereken h>z sa¤lam>fl olacakt>r get ready for Üds vocabulary book <Çer get ready for Üds grammar book <Çer soru tda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask Üds t

da renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask skills book Üds hazirli¤inda önemli bir yapi tafli olan skills book bu sinavda genifl bir yer tutan cümle tamamlama cloze test diyalog tamamlama ve Çeviri soru tiplerinden oluflmaktadir reading book reading book Üds s>nav>nda kilit rol oynayan adaylar>n en çok süreye ihtiyaç duyduklar ve hata oran>n>n yüksek oldu¤u 3 soru grubuna yönelik olarak haz>rlanan mükemmel bir çal>flma kayna¤idir adaylar bu kitapla sorular>n genel yap>s>n özümseyip buna yönelik stratejiler gelifltirebileceklerdir get ready for Üds skills book <Çer soru tda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask 384 600 ka/it ve baski Özellda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask 9 genel get ready for Üds

[close]

p. 11

practice tests Üniversiteleraras kurul yabanc dil s>nav>na Üds nitelik ve nicelik aç>s>ndan bire bir uyumlu olarak haz>rlanan ve tüm soru tiplerini kapsayan s>navlard>r fen sosyal ve sa¤lik bilimleri alanlarina göre ayrilmifl her biri 80 soruluk 8 adet sinav kitapçi¤indan oluflmaktadir worksheets Özellikle kelime bilgisini gelifltirmeyi hedefleyen bu testler kelime ö¤renmeyi kolaylaflt>ran bir sistemle haz>rlanm>flt>r her bir ünite bir önceki ve bir sonraki üniteyle ba¤lantilidir ve sonraki üniteler kapsaminda da ayn kelimeler farkl metinler içinde tekrarlanmaktad>r bu çaliflmayi de¤erli kilan en önemli unsurlardan biri yaprak testlerin sinavda en çok kullanilan kelimeler gözetilerek hazirlanmifl olmasidir get ready for Üds practice test <Çer soru tda tek renk bask 168 1470 road to success road to success üniversitelerin haz>rl>k s>n>flar>n atlamak için yeterlilik s>navlar>na proficiency haz>rlanan ö¤renciler kamu personeli dil s>navlar>na kpds girecek olan devlet memurlar ve lisans yerlefltirme s>navlar>na lys girecek ö¤renciler için haz>rlanm>fl olan bir kitap serisidir road to success serisi grammar book grammar test book ve reading book olmak üzere üç kitaptan oluflmaktad>r genel get ready for Üds road to success grammar book proficiency kpds lys-5 navlar>na haz>rl>k yapan ö¤renciler için gerekli olan tüm dilbilgisi konular>n>n 13 ayr ünitede örneklerle ve ayr>nt>l olarak anlat>ld>¤ bir baflvuru kitab>d>r anlat>lan her dilbilgisi konusunun bitiminde konuyu pekifltirici nitelikte testler bulunmaktad>r grammar test book konu anlat>m içeren grammar book kitab>na paralel olarak haz>rlanm>fl olan bu test kitab `dilbilgisi `cloze test `cümle tamamlama `anlamca yak>n ifadeyi bulma soru tipleri ile ilgili testler ve genel tekrar testleri olmak üzere befl bölümden oluflmaktad>r road to success grammar book <Çer soru tda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask road to success grammar test book <Çer soru tda tek renk bask toplam soru sayisi 1040 100 250 100 210 1700 296 650 200 kapak amerikan bristol ka¤>da renkli bask road to succes grammar test book <Çer selofan kaplama 1700 10

[close]

p. 12

reading book proficiency kpds lys-5 navlar>na haz>rl>k yapan ö¤rencilerin okuma-anlama becerilerini gelifltirecek bu kitap Ösym s>navlar>n>n seviyesine uygun olarak haz>rlanm>flt>r `okuma parças `verilen paragraf>n anlam bütünlü¤ünü bozan cümleyi bulma ve `paragraf tamamlama soru tiplerinden oluflan testleri içermektedir get ready for Üds reading book <Çer soru tda renkli bask selofan kaplama <ç formalar 80 gr birinci hamur ka¤>da tek renk bask self study grammar self-study grammar na cevap verecek flekilde haz>rlanm>fl bir kitap serisidir self-study grammar serisi elementary ve pre-intermediate olmak üzere 2 farkl kitaptan oluflur elementary m>z bireysel çaliflma yapan ö¤renciler taraf>ndan kullan>labilece¤i gibi herhangi bir coursebook için yard>mc kitap olarak da kullan>labilir türkçe konu anlat>ml olup 14 üniteden oluflmaktad>r görsel ö¤elere maksimum derecede yer verilmifl tamam renkli ve resimli 176 sayfal>k bir kitapt>r kitab>n genel özellikleri afla¤>da belirtilmifltir · dilbilgisi yap>lar türkçe anlat>lm>fl ve her dilbilgisi konusunun kolay anlaflilmasini ve pekifltirilmesini sa¤layan çok sayida örnek cümleye yer verilmifltir · her ünite sonunda o ünite ile ilgili ne kadar kazan>m elde edildi¤ini ölçmek üzere kullan>labilecek check your progress testleri vard>r · kitab>n sonunda 100 soruluk bir kitap bitirme testi vard>r sayfa sayisi ka/it ve baski Özellda 4 renk bask sayfa sayisi pre-intermediate flt>rma kitab>d>r kitab>m>z bireysel çaliflma yapan ö¤renciler taraf>ndan kullan>labilece¤i gibi herhangi bir coursebook için yard>mc kitap olarak da kullan>labilir türkçe konu anlat>ml olup 14 üniteden oluflmaktad>r görsel ö¤elere maksimum derecede yer verilmifl tamam renkli ve resimli 176 sayfal>k bir kitapt>r kitab>n genel özellikleri afla¤>da belirtilmifltir · dilbilgisi yap>lar türkçe anlat>lm>fl ve her dilbilgisi konusunun kullan>m ile ilgili ö¤rencilerin kolay anlayacaklar ve konuyu pekifltirici çok sayida örnek cümleye yer verilmifltir · her ünite sonunda o ünite ile ilgili ne kadar kazan>m elde edildi¤ini ölçmek üzere kullan>labilecek check your progress testleri vard>r · kitab>n sonunda 100 soruluk bir kitap bitirme testi vard>r ka/it ve baski Özellda 4 renk bask kapak amerikan bristol ka¤>da renkli bask 176 road to succes grammar test book <Çer selofan kaplama kapak amerikan bristol ka¤>da renkli bask 176 road to succes grammar test book <Çer selofan kaplama 11 genel road to success self study grammar

[close]

p. 13

vocabulary cards Üds kpds lys-5 s>navlar>na haz>rlanan ö¤rencilerin daima yanlarinda bulundurabilecekleri ve kelimeleri ezberlemelerine yard>mc olacak kartlard>r essential vocabulary anywhere adl bu ürün özel tasarlanm>fl kutusunda 100 x 65mm ebad>nda renkli selofan kapl 83 karttan oluflur tafl>ma kolayl>¤ sa¤lamak amac>yla kutu içinde ayr>ca bir zincir bulunur toplam 83 kartta · gerund-infinitive konusunda 220 fiil isim ve s>fat kullan>mlar>n gösteren örnek cümleler ve kelimelerin türkçelerinin yer aldi¤i 14 tablo · 175 noun 264 adjective 206 verb 99 phrasal verb 50 stative verb 116 adverb 67 prefix 14 suffix 99 verb+preposition kombinasyonlar>n>n türkçe ve n>n verildi¤i toplam 1312 kelime bulunmaktad>r genel vocabulary cards 12

[close]

p. 14

ortaÖ/ret

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet