Κανονισμός λειτουργία παραρτημάτων Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)

 

Embed or link this publication

Description

Κανονισμός λειτουργία παραρτημάτων Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)

Popular Pages


p. 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) 1

[close]

p. 2

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) Έχοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο των Παραρτημάτων στην επιτέλεση του σκοπού της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε πανελλήνιο επίπεδο, Έχοντας επίσης λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών και των ήδη υφισταμένων Παραρτημάτων της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας στο πλαίσιο ειδικής διαβούλευσης, Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Καταστατικού, το Δ.Σ. υιοθετεί τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό που ισχύει για κάθε Παράρτημα της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Για το ΔΣ ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014 2

[close]

p. 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ σελ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1: Καταστατικό ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και Κανονισμός Παραρτημάτων Άρθρο 2: Αρχές του διέπουν τις σχέσεις της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και των Παραρτημάτων (§1. Αρχή της ενότητας §2. Αρχή της επικουρικότητας) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ Άρθρο 3: Επωνυμία Άρθρο 4: Έδρα Άρθρο 5: Σκοπός Άρθρο 6: Μέσα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ Άρθρο 7: Διοίκηση (Διοικούσα Επιτροπή) Άρθρο 8: Μέλη Άρθρο 9: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών Άρθρο 10: Αποχώρηση και διαγραφή μελών σελ 4-5 σελ 5-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ σελ 7 Άρθρο 11: Σύγκληση και λειτουργία της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ σελ 8 Άρθρο 12: Ίδιοι πόροι των Παραρτημάτων Άρθρο 13: Διάθεση ίδιων πόρων Άρθρο 14: Χρηματοδότηση από πόρους της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Άρθρο 15. Δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. του ετήσιου διοικητικού και διαχειριστικού απολογισμού των Παραρτημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 16: Σφραγίδα Παραρτημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 17: Τροποποιήσεις του Κανονισμού – ∆ιάλυση Άρθρο 18: Τύχη της περιουσίας σελ 9 σελ 9 3

[close]

p. 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1: Καταστατικό ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και Κανονισμός Παραρτημάτων §1. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίφασης κατά την ερμηνεία και εφαρμογή μεταξύ του Καταστατικού της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και του Κανονισμού των Παραρτημάτων υπερέχει το πρώτο έναντι του δεύτερου. §2. Ο Κανονισμός ερμηνεύεται υπό το φως του Καταστατικού. §3. Τα ενδεχόμενα κενά του Κανονισμού συμπληρώνονται, όπου είναι αυτό εφικτό, από αναλογική εφαρμογή του Καταστατικού. Άλλως, από τη νομοθεσία. Άρθρο 2: Αρχές του διέπουν τις σχέσεις της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και των Παραρτημάτων §1. Αρχή της ενότητας: Τα Παραρτήματα είναι αποκεντρωμένες δομές της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. Η σχέση τους με την τελευταία είναι ουσιαστική και όχι μόνο τυπική. Για την εξασφάλιση της ενότητας τόσο μεταξύ των Παραρτημάτων και της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. όσο και μεταξύ των ίδιων των Παραρτημάτων, όλοι έχουν υποχρέωση να λειτουργούν με πνεύμα συνεργασίας, αμοιβαίας κατανοήσης και αλληλεγγύης, προσηλωμένοι στον σκοπό της προβολής και αντιμετώπισης των αναγκών των ατόμων με αρθρίτιδα και των προσώπων του άμεσου περιβάλλοντός τους. §2. Αρχή της επικουρικότητας: Στα όρια της πόλης που δρα, το κάθε Παράρτημα επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., προκειμένου η τελευταία να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα άτομα με αρθρίτιδα και στα πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός τους . Τα Παραρτήματα έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν (εγγράφως η ηλεκτρονικά) για τις δράσεις τους την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., η οποία μόνο για εξαιρετικούς και ειδικά αιτιολογημένους λόγους μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει μία ή περισσότερες εξ αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ Άρθρο 3: Επωνυμία §1.Το κάθε Παράρτημα θα έχει σύνθετη επωνυμία, με πρώτο συνθετικό τη λέξη «Παράρτημα», δεύτερο το όνομα του πόλης στα όρια της οποίας/του οποίου ιδρύεται και δρα, και τρίτο το αρκτικόλεξο «ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.». Άρθρο 4: Έδρα §1.Η έδρα του Παραρτήματος είναι ο τόπος όπου λειτουργεί η Διοικούσα Επιτροπή του. Επιθυμητή η λειτουργία της έδρας σε πρωτεύουσα νομού. Άρθρο 5: Σκοπός 4

[close]

p. 5

§1.Τα Παραρτήματα έχουν τον ίδιο σκοπό με αυτόν της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού, καθώς αυτά αποτελούν μέσα για την υλοποίησή του. §2. Τα Παραρτήματα συμβάλλουν στην επιτέλεση του ως άνω σκοπού. §3. Ο ως άνω σκοπός της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. εξειδικεύεται μέσα από τις δράσεις που κάθε Παράρτημα αναλαμβάνει σε συνάρτηση αφενός με τις δυνατότητες του (οικονομικές, αριθμός μελών κλ.π.) και αφετέρου με τις ιδιαίτερες ανάγκες του νομού στα όρια του οποίου δρα. §4. Στο σκοπό των Παραρτημάτων εμπίπτουν επιπλέον: α. Η προώθηση του εθελοντισμού μέσα από κοινές δράσεις με άλλους τοπικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς. β.Η άμεση κοινωνική μέριμνα προς τα άτομα με αρθρίτιδα που κατοικούν στα όρια του νομού πού δραστηριοποιούνται. γ. Η εγγραφή νέων μελών στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. Άρθρο 6: Μέσα §1. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τα Παραρτήματα για να επιτελέσουν τον σκοπό της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του Καταστατικού. §2. Επειδή το Καταστατικό είναι ζωντανό κείμενο, η απαρίθμηση του άρθρου 3 παρ. 1 δεν είναι εξαντλητική. Εάν ένα Παράρτημα θεωρεί ότι πρέπει να προσφύγει σε άλλο μέσο που δεν εμπίπτει στο άρθρο 3 παρ. 1, τότε ενημερώνει την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., της οποίας το Δ.Σ. μόνο για εξαιρετικούς και ειδικά αιτιολογημένους λόγους μπορεί να αρνηθεί να το εγκρίνει. §3. Κάθε Παράρτημα υποβάλλει στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και στα άλλα Παραρτήματα στο τέλος κάθε χρόνου Ετήσιο Σχεδιασμό Δράσεων συνοδευόμενο από σχετικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Ο εν λόγω Σχεδιασμός δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. §4. Όταν ένα Παράρτημα σκοπεύει να αναπτύξει μια δράση που δεν περιλαμβάνεται στον Ετήσιο Σχεδιασμό του, ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., το οποίο μόνο για εξαιρετικούς και ειδικά αιτιολογημένους λόγους μπορεί να αρνηθεί να την εγκρίνει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ Άρθρο 7: Διοίκηση (Διοικούσα Επιτροπή) §1. Το κάθε Παράρτημα διοικείται από μία τοπική επιτροπή που φέρει το όνομα: Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος (στο εξής «Διοικούσα Επιτροπή»). §2. Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη. Είναι δυνατή η εκλογή έως τριών αναπληρωματικών μελών. §3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Παραρτήματος και εγκρίνονται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. 5

[close]

p. 6

§4. Η εκλογή διενεργείται κάθε δύο χρόνια εντός του πρώτου 20 ημέρου του Ιανουαρίου, ταυτόχρονα με τις εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α η σε άλλο χρόνο και τελεί υπό την εποπτεία τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που αποτελείται από μέλη του Παραρτήματος. §5. Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι διετής, όπως αυτή των μελών του Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. §6. Ως προς τα κωλύματα για την ανάδειξη μελών της Διοικούσας Επιτροπής, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού. Εφαρμόζονται επίσης αναλογικά στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οι περιορισμοί του άρθρου 20 του Καταστατικού. §7. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. μπορεί να αρνηθεί το διορισμό μέλους Διοικούσας Επιτροπής μόνο σε περίπτωση που στο μέλος έχει επιβληθεί μία από τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 1 στοιχεία α΄ και β΄ του Καταστατικού. §8. Αν κενωθεί θέση μέλους Διοικούσας Επιτροπής για οποιοδήποτε λόγο, καλύπτεται από το πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας καλύπτεται από το αρχαιότερο μέλος. Σε περίπτωση που τα αναπληρωματικά μέλη δεν αποδέχονται ή δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, τότε συνέρχεται η Τοπική Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει το νέο μέλος. Σε κάθε περίπτωση, το νέο μέλος διορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. §9. Όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να επανεκλέγονται. §10. Το Παράρτημα προωθεί τη συμμετοχή ως μέλους στη Διοικούσα Επιτροπή ατόμου που αντιπροσωπεύει φορέα (δημοτικές αρχές, ιατρικός σύλλογος, σύλλογος φυσικοθεραπευτών, διεύθυνση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νοσοκομείο κ.ά.), ώστε να υπάρχει μια άμεση σύνδεση με την ευρύτερη οργανωμένη κοινωνία. Άρθρο 8: Μέλη §1. Μόνο μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι μέλη Παραρτήματος. §2. Τα Παραρτήματα μπορούν να έχουν φίλους, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. Τα Παραρτήματα καταρτίζουν και διατηρούν κατάλογο φίλων μη μελών της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., των οποίων το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση κοινοποιούν στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. (Παράρτημα Α) §3. Τα Παραρτήματα οφείλουν να προωθούν τον θεσμό των συνδρομητών (άρθρο 6 Καταστατικού) και δωρητών. Άρθρο 9: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών §1. Τα μέλη των παραρτημάτων υπέχουν των υποχρεώσεων και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των μελών της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του Καταστατικού. §2. Τα μέλη των Παραρτημάτων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τον παρόντα Κανονισμό και τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις έχουν 6

[close]

p. 7

εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ή/και από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. §3. Τα μέλη των Παραρτημάτων έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν µέρος στις Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις, µε δικαίωµα ψήφου, να παίρνουν το λόγο, να υποβάλλουν προτάσεις, να ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο. §4. Τα μέλη και οι φίλοι των Παραρτημάτων έχουν επίσης το δικαίωµα να εκλέγουν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Άρθρο 10: Αποχώρηση και διαγραφή μελών §1. Ως προς την αποχώρηση και διαγραφή μελών, εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 9 του Καταστατικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 11: Σύγκληση και λειτουργία της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης §1. Η Τοπική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη και τους φίλους του Παραρτήματος. §2. Ειδικότερα, η Τοπική Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει:  την εκλογή, κάθε δύο χρόνια, των μελών της Διοικούσας Επιτροπής,  για θέματα που ορίζει ρητά ο παρών Κανονισμός,  για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του παρόντος Κανονισμού,  για οποιοδήποτε άλλο θέμα που η Διοικούσα Επιτροπή ή/και το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ή/και η Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. παραπέμπει στην Τοπική Γενική Συνέλευση για έγκριση. §3. Στην Τοπική Γενική Συνέλευση προεδρεύει η Διοικούσα Επιτροπή. Ειδικά στην Τοπική Γενική Συνέλευση που γίνεται για αρχαιρεσίες, προεδρεύει ένα από τα αρχαιότερα µέλη του Παραρτήματος, που ορίζεται από την Τοπική Γενική Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 12: Ίδιοι πόροι των Παραρτημάτων §1. Δικαίωμα εγγραφής των μελών του Παραρτήματος που καταβάλλεται επιπλέον του δικαιώματος εγγραφής στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. Το δικαίωμα εγγραφής στο Παράρτημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν των 5 ευρώ. 7

[close]

p. 8

§2. Η ετήσια συνδρομή των μελών του Παραρτήματος καταβάλλεται οπως προβλέπει το καταστατικό και αποδίδεται απο το ΔΣ της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α πίσω στη διοικούσα επιτροπή για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. §3. Εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 3-5 και 7 του άρθρου 10 του Καταστατικού. Άρθρο 13: Διάθεση ίδιων πόρων §1. Τα Παραρτήματα ορίζουν τα ίδια σε ποιες δράσεις θα διαθέσουν τους δικούς τους πόρους. §2. Τα Παραρτήματα ενημερώνουν σχετικά το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., το οποίο μόνο για εξαιρετικούς και ειδικά αιτιολογημένους λόγους μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει τη διάθεση ίδιων πόρων Παραρτήματος σε ορισμένη από το ίδιο δράση. §3. Τα παραρτήματα γνωστοποιούν αποστέλλοντας στο ΔΣ της ΕΛΕΑΝΑ κάθε τρείς μήνες κατάσταση εσόδων-εξόδων. (Παράρτημα Β) §4. Η διαχείριση από τα Παραρτήματα των ίδιων πόρων τους ελέγχεται από την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., τα μέλη του Δ.Σ. της οποίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, φέρουν εις ολόκληρον ευθύνη για τη διαχείριση του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των Παραρτημάτων. Άρθρο 14: Χρηματοδότηση από πόρους της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. §1. Στο μέτρο των δυνατοτήτων της και κατόπιν αξιολόγησης των δράσεων των Παραρτημάτων και σε συνεννόηση μαζί τους, η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί με δικούς της πόρους ορισμένες από αυτές. Άρθρο 15. Δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. του ετήσιου διοικητικού και διαχειριστικού απολογισμού των Παραρτημάτων §1. Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Παραρτήματος έχει υποχρέωση να καταταρτίζει ετησίως διοικητικό και διαχειριστικό απολογισμό της δράσης του, ο οποίος δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 16: Σφραγίδα Παραρτημάτων §1. Το κάθε παράρτημα μπορεί να έχει σφραγίδα με το λογότυπο παράρτημα ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α νομού (αναγράφεται το όνομα). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 17: Τροποποιήσεις του Κανονισμού – ∆ιάλυση 8

[close]

p. 9

§1. Τροποποίηση του Κανονισμού ή διάλυση του Παραρτήματος µπορεί να αποφασιστεί οποτεδήποτε από την Τοπική Γενική Συνέλευση. §2. Για να πάρει τέτοια απόφαση η Τοπική Γενική Συνέλευση των µελών πρέπει: - να είναι παρόντα τουλάχιστον τα µισά µέλη και - η απόφαση να συγκεντρώσει πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων. §3. Η απόφαση για διάλυση του Παραρτήματος κοινοποείται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Άρθρο 18: Τύχη της περιουσίας §1. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του Παραρτήματος περιέρχεται στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. 9

[close]

p. 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Υπεύθυνος Τηλ-FAX-email ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (οπως κατάσταση Δάφνης) ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ Αρ Παραστατικού Ποσό ΕΞΟΔΑ Αρ Παραστατικού Ποσό ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 10

[close]

Comments

no comments yet