Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)

 

Embed or link this publication

Description

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)

Popular Pages


p. 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

[close]

p. 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1: Επωνυμία - Έδρα §1.Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ". Το σωματείο έχει χαρακτήρα κοινωφελή και «μή κερδοσκοπικό» §2.Έδρα του σωματείου και του κεντρικού γραφείου Διοικήσεως του είναι η Αθήνα. Άρθρο 2: Σκοπός §1. Σκοπός του σωματείου είναι: Α. Η ενημέρωση με κάθε μέσο του κοινού και κάθε αρμοδίου οργάνου, Κρατικού ή όχι, για τη σημασία των ρευματικών παθήσεων. Β. Η πρόνοια για όσους πάσχουν από ρευματικές παθήσεις, δηλαδή: (1) η ενημέρωση και καθοδήγηση των ρευματοπαθών σχετικά με τη νόσο τους (2) η ηθική συμπαράσταση (3) ο επαγγελματικός αναπροσανατολισμός, απαραίτητος εξαιτίας της αναπηρίας που αφήνουν συχνά οι παθήσεις αυτές (4) η περίθαλψη με φάρμακα. Γ. Η προώθηση της έρευνας για την γνώση και καταπολέμηση των ρευματικών παθήσεων. Άρθρο 3: Μέσα §1.Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι: α. η συνεργασία με τα αρμόδια Κρατικά Όργανα και υπηρεσίες της χώρας, την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και την Επαγγελματική Ενωση Ρευματολόγων Ελλάδος (Ε.Ρ.Ε-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε) και διάφορα επιστημονικά, εκπαιδευτικά κέντρα καθώς και με οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία και ιδρύματα που ενδιαφέρονται για τα προβλήματα και την προστασία των ρευματοπαθών β. η συμβολή και η μεσολάβηση προς τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, η παρότρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η άμεση προσφορά εάν το επιτρέπουν οι πόροι του σωματείου για την ίδρυση και τον επαρκή εξοπλισμό αρκετών, σε αριθμό: (1) Ρευματολογικών κέντρων σε νοσοκομεία που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν ή και αυτοτελών, (2) Κέντρων φυσικοθεραπείας, εκτός από αυτά που είναι προσαρτημένα στα Ρευματολογικά Κέντρα, (3) Κέντρων εργοθεραπείας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή Αναπροσανατολισμού, (4) Κέντρων ερευνητικών, εργαστηριακής και επιδημιολογικής μελέτης 2

[close]

p. 3

για την προώθηση της έρευνας στο θέμα ‘ρευματισμός’. Τα κέντρα αυτά προσαρτημένα σε νοσοκομειακές, ρευματολογικές μονάδες ή ανεξάρτητα, θα έχουν σκοπό την καθαρά επιστημονική έρευνα και θα μπορούν να συνεργάζονται με ανάλογα κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να χορηγούν υποτροφίες σε ερευνητές. γ. η συμβολή στην οργάνωση και λειτουργία των Ελληνικών λουτροπόλεων κατά σύγχρονο τρόπο. δ. διάφορα άλλα μέσα, όπως: (1) η υποβοήθηση των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών ή διαφόρων ιδρυμάτων για τη συγκέντρωση στοιχείων και εκπόνηση μελετών και στατιστικών που να αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του προβλήματος ‘ρευματισμός’ στον Ελληνικό χώρο, (2)η πλήρης μελέτη της σημερινής καταστάσεως, σχετικά με την αναγνώριση των νοσημάτων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων των πασχόντων και του στενού τους περιβάλλοντος, (3) η εκπόνηση προγραμμάτων για τη σωστή τακτική (και η διαμόρφωση προτάσεων) προς κάθε αρμόδιο, σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητο να ληφθούν, (4) η συστηματική παρακολούθηση του αντιρευματικού αγώνα στο εξωτερικό, (5) η στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, (6) η συνεργασία ή σύνδεση με Ελληνικούς ή Ξένους (Εθνικούς ή Διεθνείς) Οργανισμούς, Ενώσεις, Σωματεία, Συλλόγους και Ιδρύματα που ασχολούνται με τα προβλήματα των ρευματοπαθών ή, γενικότερα, ατόμων που μειονεκτούν σωματικά, (7) η συμμετοχή, με αντιπροσώπους του Σωματείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, (8) η προσπάθεια για την ανεύρεση μεθόδων και συστημάτων που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και η μελέτη τους με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων στην Ελλάδα, (9) η μέριμνα και η συμβολή για την εκπαίδευση στελεχών των υπηρεσιών που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο, με τους ρευματοπαθείς οι επισκέψεις στους ρευματοπαθείς, στο σπίτι, στα νοσοκομεία και στον τόπο εργασίας τους, από ειδικά εντεταλμένα μέλη του σωματείου. ε. η φροντίδα για να οργανώνονται διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια, φροντιστήρια, σεμινάρια και άλλες επιμορφωτικές ή άλλου είδους σχετικές εκδηλώσεις, καθώς και για την έκδοση αυτοτελών ή περιοδικών δημοσιευμάτων, την ίδρυση αρχείου φωτογραφιών και διαφανειών, την δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και γενικά τη συγκρότηση αρχείου για την πληροφόρηση σχετικά με τις ρευματικές παθήσεις. στ. η διοργάνωση και η υποστήριξη προγραμμάτων σχετικών με τους

[close]

p. 4

ρευματοπαθείς καθώς και η διαφώτιση και πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για τα θέματα του αντιρευματικού αγώνα, με τα μέσα ομαδικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις, κτλ.) και με έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, γραμματόσημα, κτλ.). ζ. η οργάνωση ή η συμβολή για την οργάνωση κέντρων φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και επαγγελματικής αναπροσαρμογής των πασχόντων καθώς και η φροντίδα για την τοποθέτηση των πασχόντων σε εργασίες ανάλογες με τις δυνατότητές τους, ώστε αυτοί να αποτελούν στοιχεία αποδοτικά στην κοινωνία και να έχουν δυνατότητες για μια αξιοπρεπή διαβίωση. 4

[close]

p. 5[close]

p. 6

η. η φροντίδα για να εξευρεθούν και η φροντίδα για να προσφέρονται δώρα, όργανα, φάρμακα ή και οικονομική ενίσχυση στους ρευματοπαθείς που έχουν σχετικές ανάγκες, με τη συνεργασία κοινωνικών λειτουργών ή εθελοντών. θ. η διοργάνωση ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προς τους ρευματοπαθείς ή υπέρ αυτών. ι. οι επισκέψεις στους ρευματοπαθείς, στο σπίτι, στα νοσοκομεία και στον τόπο εργασίας τους, απο ειδικά εντελταμένα μέλη του σωματείου. ια. η παροχή κάθε είδους προστασίας στους ρευματοπαθείς. ιβ. τέλος, κάθε μέσο που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γ ενικής Συνελεύσεως είναι πρόσφορο για να πραγματωθούν οι σκοποί του Σωματείου. §2. Παραρτήματα της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα: Για την επιτέλεση του σκοπού της σε ευρύτερη κλίμακα η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα μπορεί να οργανώνει παραρτήματα στούς νομούς ή επαρχίες της Ελλάδας. §3. Τα παραρτήματα αυτά: α. θα έχουν ειδικό κανονισμό που εχει συνταχθεί από τη Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα μέσα στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας και του πνεύματος αυτού του καταστατικού, β. διοικούνται από τοπική πενταμελή επιτροπή (διοικούσα επιτροπή: πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας και δύο μέλη) που θα εκλέγεται κάθε δύο χρόνια μετά απο μυστική ψηφοφορία των μελών του παραρτήματος και θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΔΣ ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), γ. η ημερομηνία των εκλογών των παραρτημάτων μπορεί να είναι και ανεξάρτητη της ημερομηνίας των εκλογών για την ανάδειξη του ΔΣ της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. γ. ως έδρα ορίζεται η πρωτεύουσα του νομού ή επαρχίας όπου θα ιδρυθεί το παράρτημα. δ. ενημερώνουν το ΔΣ ΕΛΕΑΝΑ υποβάλλοντας ανα τρίμηνο οικονομικό απολογισμό. 6

[close]

p. 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΣΔΟΧΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 4: Εισδοχή τακτικών μελών §1. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα μπορεί να είναι: (α) κάθε ενήλικας μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον ενδιαφέρεται για τους σκοπούς της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα και τους αποδέχεται και θεωρείται ότι με την επιστημονική, επαγγελματική ή γενικότερη δραστηριότητα του μπορεί να συντελέσει στην παραγωγή των σκοπών αυτών, καθώς και (β) Οργανισμοί, Ιδρύματα ή Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με τα ζητήματα και τα διάφορα προβλήματα όσων πάσχουν από ρευματικές παθήσεις. § 2. Η εγγραφή μέλους εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Εάν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου. § 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με τη δική του πρωτοβουλία, και με την ίδια πλειοψηφία, να εκλέξει πρόσωπα που, κατά την κρίση του, θα είναι ικανά να συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία των στόχων της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, ως τακτικά μέλη, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ερωτηθούν και αποδεχθούν την ιδιότητα του μέλους. §4. Όποιος γίνει δεκτός ως τακτικό μέλος εγγράφεται στο μητρώο των μελών του Σωματείου από τη στιγμή που θα καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του. §5. Όλα τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου θα είναι, αυτοδικαίως, και τακτικά μέλη. Άρθρο 5: Τιμητικές διακρίσεις - Επίτιμα Μέλη §1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να απονέμει τον τίτλο του Επιτίμου Μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμβάλουν, με οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου. §2. Με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απονείμει τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα σε

[close]

p. 8[close]

p. 9

προσωπικότητες Ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας που είναι αποδεδειγμένο πως, επιστημονικά ή οικονομικά, έχουν συμβάλει εξαιρετικά στην πρόοδο της έρευνας ή της αντιμετώπισης των προβλημάτων των ρευματοπαθών. Ο τίτλος αυτός μπορεί να απονέμεται και σε προσωπικότητες που για μεγάλα χρονικά διαστήματα και με επιτυχία υπήρξαν πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα. §3. Οι επίτιμοι πρόεδροι μπορούν να καλούνται ειδικά και να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Γενικές Συνελεύσεις, και τα επίτιμα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε Γενικές Συνελεύσεις. §4. Οι επίτιμοι πρόεδροι και τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση χρηματικών καταβολών προς την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα. §5. Με εισήγηση και απόφαση του ΔΣ μπορούν να καθιερωθούν και άλλες διακρίσεις ή αναγνωρίσεις (βραβεία, μετάλλια, κτλ.) για πρόσωπα που δείχνουν αξιόλογη δράση στον τομέα της επιστημονικής έρευνας ή της προστασίας των ρευματοπαθών, ή που προσφέρουν υλική ή ηθική υποστήριξη στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα. §6. Τέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορούν να δημιουργηθούν και ειδικές κατηγορίες μελών (επικουρικών, προέδρων, κτλ.) ευεργετών ή συνδρομητών της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα. Άρθρο 6: Συνδρομητές §1. Συνδρομητές της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, θεωρούνται όσοι ενδιαφέρονται για το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα και εισφέρουν τακτική συνδρομή, έστω και αν δεν είναι μέλη του σωματείου. Άρθρο 7: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Μελών §1. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση:  να συμβάλλουν, ανάλογα με τις δυνατότητες τους, στην εκπλήρωση των σκοπών της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα,  να καταβάλουν κανονικά τις εισφορές τους και  να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα. §2. Τα τακτικά μέλη που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα ψήφου, να παίρνουν το λόγο, να υποβάλλουν προτάσεις, να ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο. §3. Τα νομικά πρόσωπα που είναι μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα λαμβάνουν μέρος στις εργασίες της με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους τους όπως ορίζεται: από το καταστατικό τους ή από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. §4. Κάθε μέλος που δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του, όσες ορίζονται από το καταστατικό και τις Γενικές Συνελεύσεις προς την Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στις

[close]

p. 10

Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. Άρθρο 8: Αποχώρηση Μελών §1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο αφού υποβάλει έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να το ενημερώσει τηλεφωνικά. Άρθρο 9: Διαγραφή Μελών §1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του έχει δικαίωμα να διαγράφει από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα κάθε μέλος που:  ή δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου,  ή ενεργεί με τρόπο που παραβλάπτει ηθικά ή υλικά τα συμφέροντα της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα,  ή τιμωρείται για ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου. §2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να επιβάλει την ποινή της επιπλήξεως σε μέλος που έχει υποπέσει σε παράπτωμα μικρότερης σημασίας. § 3. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή ή πειθαρχική ποινή χωρεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση όπως αναφέρεται και παρακάτω. §4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται τέλος μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους για δύο (2) έτη, αφού ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Μέλος που διαγράφεται για το λόγο αυτό επανεγγράφεται στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα με αίτησή του καταβάλλοντας και πάλι δικαίωμα εγγραφής. 10

[close]

p. 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 10: Πόροι της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα §1. Το ‘δικαίωμα εγγραφής’ που καταβάλουν τα μέλη όταν εγγράφονται. Η εισφορά αυτή ορίζεται να είναι 5 ευρώ. Το ποσό της εισφοράς μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. §2. Η ετήσια συνδρομή των μελών και των συνδρομητών ορίζεται να είναι 10 ευρώ. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής μπορεί επίσης να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. §3. Οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη προσφορά μελών ή τρίτων. §4. Οι εισπράξεις από την έκδοση κάθε εντύπου και από διάφορες εκδηλώσεις, όπως χοροεσπερίδες, λαχειοφόροι αγορές, έρανοι, τέια, εκδρομές, κτλ. §5. Οι εισφορές και επιχορηγήσεις κάθε φυσικού, νομικού προσώπου, οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, άλλων Σωματείων, Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Ενώσεων, Ελληνικών ή ξένων. §6. Τα έσοδα από την περιουσία της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, όπως τόκοι από καταθέσεις, μισθώματα, πρόσοδοι, κ.α. §7. Οι εισφορές και επιχορηγήσεις, του Δημοσίου και των Δήμων και Κοινοτήτων. §8. Η ετήσια συνδρομή των μελών των Παραρτημάτων αποδίδεται απο το ΔΣ της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α πίσω στη διοικούσα επιτροπή του παραρτήματος για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. §9. Η διαχείριση από τα Παραρτήματα των ίδιων πόρων τους ελέγχεται από την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., τα μέλη του Δ.Σ. της οποίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, φέρουν εις ολόκληρον ευθύνη για τη διαχείριση του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των Παραρτημάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 11ο: Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) §1. Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία. §2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Η θητεία τους μπορεί να παραταθεί ώσπου να εκλεγεί νέα Διοίκηση, αλλά οπωσδήποτε όχι περισσότερο από τρεις μήνες, εκτός αν κάποιο ανυπέρβλητο κώλυμα δεν επιτρέπει να συγκληθεί έγκαιρα η Γενική Συνέλευση για να διενεργηθούν

[close]

p. 12

΄ εκλογές. §3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. §4. Τα μέλη με ρευματική νόσο συμμετέχουν στο ΔΣ σε αναλογία όχι κατώτερη του 60%, δηλαδή υποχρεωτικά με 4 τουλάχιστον μέλη. §5. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εξόδου με οποιοδήποτε τρόπο κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας του, καλούνται με τη σειρά, να αναπληρώσουν το κενό τα αναπληρωματικά μέλη. Αν τα κενά δεν είναι δυνατό να καλυφθούν με τον τρόπο αυτό, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 12ο: Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου § 1. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σε τακτική Γενική Συνέλευση, το πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε δύο χρόνια. §2. Η διαδικασία και εποπτεία της εκλογής και η ανακήρυξη των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών, μετά την καταμέτρηση των ψήφων, γίνεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, που αποτελείται από τακτικά μέλη, και εκλέγεται όπως ορίζεται στο άρθρο 23. §3. Η ψηφοφορία γίνεται με σταυρούς προτίμησης σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορούν να μπούνε μέχρι και 7(επτά)σταυροί προτίμησης. Τα ονόματα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο είναι γραμμένα με απόλυτη αλφαβητική σειρά. §4. Οι επτά (7) πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι εκλέγονται ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επόμενοι τρεις (3) σε ψήφους εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη. §5. Υποχρέωση του υποψηφίου για μέλος του ΔΣ είναι να υποβάλλει σύντομο βιογραφικό σημείωμα και προαιρετικά φωτογραφία αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θέλει να συμμετέχει. § 6. Η εκλογική διαδικασία μπορεί να διενεργείται την ίδια μέρα και ώρα σε εθνικό επίπεδο στις έδρες των νομών οπου λειτουργούν παραρτήματα. Στο τέλος της ψηφοφορίας γίνεται καταμέτρηση ψηφοδελτίων σε κάθε νομό συντάσσεται ακολούθως πρακτικό και τα αποτελέσματα αποστέλλονται τηλεφωνικά με FAX η με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα για να γίνει η συγκεντρωτική κατάσταση των αποτελεσμάτων και να ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα. Δίνεται η δυνατότητα αποστολής συστημένης επιστολής που ανοίγεται απο την εφορευτική επιτροπή την ημέρα της ψηφοφορίας καθώς και η ψηφοφορία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με την διασφάλιση της μυστικότητας την ημέρα της ψηφοφορίας. § 7. Για την καλύτερη αντιπροσώπευση όλων των μελών στο ΔΣ κατά γεωγραφικό διαμέρισμα, η κατανομή των μελών είναι η εξής: Τέσσερα μέλη του Δ.Σ. είναι απο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Αττικής προκειμένου να εξασφαλίζεται απαρτία, ενώ τα άλλα τρία μέλη προέρχονται από γεωγραφικά διαμερίσματα εκτός Αττικής στην έδρα του νομού των οποίων λειτουργούν παραρτήματα. Η αναλογία στη σύνθεση των μελών απο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Αττικής είναι επιθυμητή αλλά όχι δεσμευτική. Στην περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι από κάποιο διαμέρισμα εκτός Αττικής, τότε την θέση καταλαμβάνει υποψήφιος κατά σειρά εκλογής 22

[close]

p. 13

ανεξαρτήτως διαμερίσματος. § 8. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο δίνονται εγγράφως ενα μήνα πριν την ημερομηνία των εκλογών. § 9. Κωλύματα για την ανάδειξη μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν και δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει, δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή πλημμέλημα και γενικώς κάθε αδίκημα που πηγάζει από ιδιοτέλεια ή είναι έγκλημα κατά των ηθών.Ο υποψήφιος μαζί με την υποψηφιότητα του καταθέτει και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένα κώλυμα από τα παραπάνω δεν συντρέχει για την ανάδειξη του στη διοίκηση του Συλλόγου. Άρθρο 13: Κωλύματα για ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου §1. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα: α. καταδικασμένοι αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα παρακάτω πλημμελήματα: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, λαθρεμπόριο, εκβίαση, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμηση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παραβίαση των νόμων για τα ναρκωτικά, παραβίαση των διατάξεων για την προστασία του Εθνικού Νομίσματος, καθώς και κάθε αδίκημα που πηγάζει από ιδιοτέλεια ή είναι έγκλημα κατά των ηθών και β. όσοι έχουν στερηθεί, εξαιτίας καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, τα πολιτικά τους δικαιώματα, και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. § 2. Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει πριν απο την ανάδειξη τους μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η της εξελικτικής επιτροπής υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 οτι κανένα κώλυμα από όσα αναφέρω την παραπάνω παράγραφο δεν συντρέχει για την ανάδειξη του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, Άρθρο 14: Κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα §1. Με πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, και σε περίπτωση ισοψηφίας, περισσότερων συμβούλων με πρόσκληση του πρεσβύτερου από αυτούς, όσοι εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε Σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον/την:  Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο,  Γενικό Γραμματέα,  Ειδικό Γ ραμματέα,  Ταμία και  Συμβούλους δύο (2). Άρθρο 15: Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου §1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα

[close]

p. 14

΄ όποτε το θεωρεί αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του. Έχει απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος εκείνου που προεδρεύει. §2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με έγγραφη ή προφορική πρόσκληση που γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Με την πρόσκληση ανακοινώνονται και τα θέματα που θα συζητηθούν, θέματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών. §3. Αν δεν έχει προσέλθει στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τότε προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρεσβύτερος από τους παρόντες. §4. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα, αν και έχει προσκληθεί, από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει απόφαση παύσεως του μέλους αυτού, αφού έχει καλέσει το μέλος αυτό εγγράφως τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα, να υποβάλει τις εξηγήσεις του. Άρθρο 16: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου §1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) εκπροσωπεί το Σωματείο στις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τη Διοίκηση, στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή, (β) παρέχει κάθε ειδική ή γενική εντολή εκπροσωπήσεως της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα και ανακαλεί τις εντολές αυτές, (γ) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου εκτός από όσες σκοπεύουν σε αρχαιρεσίες, (δ) υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές εισπράξεων χρημάτων και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο και (ε) δικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, κέντρα, ομάδες, κτλ της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, καθώς και των παραρτημάτων της. Άρθρο 17: Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. §1. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να εκτελεί τα καθήκοντα του, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Άρθρο 18: Γενικός Γραμματέας - Ειδικός Γραμματέας §1. Ο Γενικός Γραμματέας προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής. 24

[close]

p. 15

§2.Τηρεί τα βιβλία του Σωματείου, δηλαδή:  πρωτόκολλο αλληλογραφίας,  βιβλίο τακτικών μελών, επίτιμων μελών, συνδρομητών και δωρητών,  βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και  βιβλία πρακτικών της ενικής Συνέλευσης. §3. Κρατεί τη σφραγίδα του Σωματείου, ενημερώνει τον οικείο φάκελο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Νομαρχίας, Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην ‘Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών’, κατά το έτος 1978), και όλων των άλλων αρμοδίων Δημοσίων Οργάνων που είναι σχετικά με τη λειτουργία των Σωματείων φιλανθρωπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα. §4. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες του Σωματείου, φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεις για τις υποθέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση λογοδοσία για τα πεπραγμένα. Κρατεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Τηρεί την αλληλογραφία (το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων) (παράγραφος 2, παρόντος άρθρου) και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων. §5. Αν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας ή ένα από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που το ορίζει ο ίδιος. §6. Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει και διαβάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου και φροντίζει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Βοηθάει επίσης τον Γενικό Γραμματέα στη διεκπεραίωση της γραφικής υπηρεσίας του Σωματείου. Άρθρο 19: Ταμίας §1. Ο Ταμίας κάνει όλες τις εισπράξεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα με διπλότυπες αποδείξεις, νόμιμα θεωρημένες και τις πληρωμές με βάση εντάλματα πληρωμής που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. §2. Για κάθε δαπάνη, εκτός από τις τακτικές και συνηθισμένες, για τις οποίες υπάρχει γενική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. §3. Κρατεί στο ταμείο το ποσό που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο και καταθέτει κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 150 ευρώ σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. §4. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο (βιβλίο εσόδων και εξόδων, θεωρημένο και αριθμημένο για τη διαχείρισή του) και οτι βιβλία προβλέπονται απο το νόμο για τα σωματεία. §5. Η κίνηση του λογαριασμού στην Τράπεζα γίνεται ως εξής: Οι καταθέσεις

[close]

Comments

no comments yet