Catalog Oriflame thang 8/2015

 

Embed or link this publication

Description

Catalog Oriflame thang 8/2015

Popular Pages


p. 1

Vol. 08 2015 NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÌNG ÀÛÁC giuáp baån hoaân haão möîi ngaây! HAÂNG TRÙM SAÃN PHÊÍM HÊËP DÊÎN

[close]

p. 2

W H I T E 8 TRÏN10 NGÛÚÂ I ÀAÄ THÊË Y * › ÀÖÅ ÊÍM ÀÛÚÅC TÙNG CÛÚÂNG › LAÂN DA TÛÚI TÙÆN HÚN › DA MÏÌM MÛÚÅT HÚN › LAÂN DA SAÁNG HÚN TRÖNG THÊËY *Kïë t quaã thûã nghiïå m trïn 95 phuå nûä trong àöå tuöí i 20 - 40 tûâ ngaâ y 6/12 – 13/3/2013 taå i Anh. LINGON 50:50™ CÖNG NGHÏå CHÖËNG OXY HOÁA Cho möåt laân da tûúi àeåp hún Baão vïå laân da trûúác caác taác nhên gêy haåi tûâ möi trûúâng bïn ngoaâi 2

[close]

p. 3

Caãm nhêån àöå êím döìi daâo Toãa saáng laân da raång rúä! TÊM ÀIÏÍM 40% TIÏËT KIÏåM THIÏËT KÏË ÀÊÌU BÚM baão àaãm vïå sinh khi sûã duång KÏËT CÊËU NHEÅ Tûúi maát, dïî thêím thêëu vaâ khöng bïët dñnh OX YGEN BOOST Daânh cho da thûúâng OXYGEN BOOST: àïën da höîn húåp La m â sa n á g & Dûú n ä g ê ím Optimals White Oxygen Boost serum 26758 279.000à 469.000à Vúái Phûác húåp laâm saáng da Axit hyaluronic duy trò àöå êím töëi ûu Axitglycolic giuáp laân da raång ngúâi hún möîi ngaây www.oriflame.com.vn 3 Tinh chêëtgiuáp tùng cûúâng àöå êím töëi ûu cho da. Àûúåc tñch húåp cöng nghïå chöëng oxy hoáa Lingon 50:50TM, phûác húåp laâm saáng da, axit hyaluronicgiuáp dûúäng êím sêu vaâ axitglycolicgiuáp laân da tûúi múái, heá löå veã tûúi tùæn vaâ raång rúä. Lûu laåi caãmgiaác nheå nhaâng vaâ thoaãi maái cho da.giuáp tùng cûúâng hiïåu quaã cuãa doâng kem dûúäng Optimals. Sûã duång trûúác khi thoa kem dûúäng ngaây/ àïm. 30ml. TÊM ÀIÏÍM

[close]

p. 4

W H I T E 9 10 trïn › LAÂN DA SAÁNG HÚN TRÖNG THÊËY LAÂN DA SÙN CHÙÆC HÚN › LAÂN DA ÀÛÚÅC CAÃI THIÏåN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 110 khaách haâng nûä trong àöå tuöíi 40 – 65 tûâ ngaây 8/2 – 8/3/2013 taåi Anh. ngûúâi àöìng yá:* LINGON 50:50™ CÖNG NGHÏå CHÖËNG OXY HOÁA Cho möåt laân da tûúi àeåp hún Baão vïå laân da trûúác caác taác nhên gêy haåi tûâ möi trûúâng bïn ngoaâi 4

[close]

p. 5

Taåm biïåt nïëp nhùn! Àoán laân da cùng traân sûác treã! Phûác húåp laâm saáng da kïët húåp cuâng caác thaânh phêìn laâm mïìm da seä giuáp se nhoã löî chên löng, laâm múâ caác nïëp nhùn, caãi thiïån cêëu truác cho nhûäng bïì mùåt da thö raáp vaâ ngùn ngûâa caác dêëu hiïåu laäo hoáa àêìu tiïn. TÊM ÀIÏÍM 30% TIÏËT KIÏåM SMOOTH OUT Daânh cho moåi loaåi da SMOOTH OUT: Laâm sùn chùæc & laâm múâ nïëp nhùn a Optimals Kem dûúäng da ban ngaây giuáp caãi thiïån àöå cùng cuãa da, tûâ àoá laâm múâ vaâ ngùn ngûâa sûå xuêët hiïån cuãa caác nïëp nhùn. Àûúåc tñch húåp phûác húåp laâm saáng da, cöng nghïå chöëng oxy hoáa Lingon 50:50TM. 50ml. 26645 White Smooth Out Day Cream SPF 15 269.000à 389.000à b Optimals 26647 279.000à 399.000à www.oriflame.com.vn 5 Kem dûúäng da ban àïm giuáp nuöi dûúäng vaâ caãi thiïån àöå cùng cuãa da, tûâ àoá laâm múâ vaâ ngùn ngûâa sûå xuêët hiïån cuãa caác nïëp nhùn. Àûúåc tñch húåp phûác húåp laâm saáng da, cöng nghïå chöëng oxy hoáa Lingon 50:50TM. 50ml. White Smooth Out Night Cream TÊM ÀIÏÍM

[close]

p. 6

DÛÚÄNG ÊÍM TÖËI ÛU CUÂNG CAÁC CHIÏËT XUÊËT THIÏN NHIÏN THUÊÌN KHIÏËT! DUY TRÒ ÀÖÅ ÊÍM SUÖËT NGAÂY DAÂI vúái Phûác húåp dûúäng êím sêu Nêng niu laân da vúái lúáp dûúäng thïí mïìm mõn giuáp duy trò àöå êím töëi ûu vaâ lûu laåi hûúng thúm tinh tïë trïn laân da mûúåt maâ. Khaám phaá vaâ traãi nghiïåm sûå chùm soác hoaân haão tûâ caác chiïët xuêët thiïn nhiïn thuêìn khiïët... a Optimals Body Firming Lotion Botanical Peptide Dûúäng thïí chûáa phûác húåp àùåc biïåt giuáp caãi thiïån vaâ tùng cûúâng àöå sùn chùæc cho laân da. Daânh cho moåi loaåi da. 250ml. 31314 b Optimals Body Hydrating Lotion Water Lily Dûúäng thïí chûáa phûác húåp dûúäng êím sêu vaâ chiïët xuêët hoa suáng giuáp cung cêëp àöå êím cho da suöët ngaây daâi vaâ mang laåi caãm giaác tûúi maát dïî chõu cho da. Phuâ húåp vúái da thûúâng. 250ml. 31311 c Optimals Body Smoothening Lotion Avocado Oil Dûúäng thïí chûáa phûác húåp dûúäng êím sêu vaâ dêìu quaã bú, giuáp nuöi dûúäng vaâ cung cêëp àöå êím cho da suöët ngaây daâi. Lyá tûúãng cho laân da khö. 250ml. 31312 329.000à 229.000à 6 * Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 80 khaách haâng nûä trong àöå tuöíi 20 – 50 tûâ 3/7 – 14/8/2014 taåi Anh. ** Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 80 khaách haâng nûä trong àöå tuöíi 20 – 50 tûâ 25/6 – 9/7/2014 taåi Anh. *** Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 80 khaách haâng nûä trong àöå tuöíi 20 – 50 tûâ 10/7 – 24/7/2014 taåi Anh.

[close]

p. 7

Giúái thiïåu doâng saãn phêím dûúäng thïí MÚÁI tûâ Optimals - Sûå kïët húåp hoaân haão giûäa khoa hoåc hiïån àaåi vaâ thiïn nhiïn thuêìn khiïët, mang àïën hiïåu quaã chùm soác vaâ traãi nghiïåm tuyïåt vúâi cho laân da. MÚÁI CAÃI THIÏåN ÀÖÅ SÙN CHÙÆC DÛÚÄNG ÊÍM TAÅO CAÃM GIAÁC TÛÚI MAÁT DÛÚÄNG ÊÍM LAÂM MÏÌM MÛÚÅT NUÖI DÛÚÄNG LAÂN DA  www.oriflame.com.vn 7 TÊM ÀIÏÍM LAÂN DA SÙN CHÙÆC HÚN SAU 4 TUÊÌN* LAÂN DA ÀÛÚÅC DÛÚÄNG ÊÍM ÀÏËN 90% VÚÁI CAÃM GIAÁC TÛÚI MAÁT TÛÁC THÒ** 30% TIÏËT KIÏåM LAÂN DA MÛÚÅT MAÂ HÚN TRÖNG TRAÂN NGÊÅP SÛÁC SÖËNG***

[close]

p. 8

Doâng saãn phêím Ecollagen àûúåc phaát triïín vúái kïët cêëu siïu nheå, taåo caãm giaác dïî chõu khi sûã duång vaâ mang laåi hiïåu quaã cao. Möîi cöng thûác cuãa tûâng saãn phêím trong böå coá taác duång böí trúå lêîn nhau àïí baão àaãm hiïåu quaã töëi ûu. Vúái kïët quaã thûã nghiïåm àaä àûúåc chûáng minh, viïåc xêy dûång chïë àöå chùm soác da toaân diïån haâng ngaây seä giuáp baån àaåt àûúåc kïët quaã laâm múâ vaâ ngùn ngûâa nïëp nhùn töëi ûu. Daânh cho moåi loaåi da ECOLLAGEN: Ngùn ngûâa nïëp nhùn 1  2 3 4  LAÂM SAÅCH a Ecollagen Foaming Gel Wash Sûäa rûãa mùåt. 200ml. 30141 CHÙM SOÁC VUÂNG DA MÙÆT c Ecollagen Wrinkle Correcting Eye Cream Kem dûúäng vuâng da quanh mùæt. 15ml. 26687 TINH CHÊËT Ecollagen Wrinkle Correcting and Lifting Serum d Tinh chê t ë dûú n ä g nga y â & àïm. 30ml. 30030 e Ecollagen NUÖI DÛÚÄNG Wrinkle Correcting Day Cream SPF 15 Kem dûúäng ban ngaây. 50ml. 26685 f Ecollagen 299.000à 399.000à 799.000à 579.000à CÊN BÙÇNG ÀÖÅ ÊÍM b Ecollagen Skin Perfecting Toner Nûúác cên bùçng àöå êím. 200ml. 30139 Overnight Skin Perfector Tinh chêët dûúäng ban ngaây. 30ml. 26690 699.000à DÛÚÄNG ÊÍM Wrinkle Correcting Night Cream g Ecollagen Kem dûúäng ban àïm. 50ml. 26686 299.000à 579.000à 8

[close]

p. 9

MUA BÖÅ SAÃN PHÊÍM ECOLLAGEN 1 + ECOLLAGEN 1 Göìm Ecollagen Wrinkle Correcting Day Cream, Ecollagen Wrinkle Correcting Night Cream, Ecollagen Skin Perfecting Toner, Ecollagen Wrinkle Correcting Eye Cream. MIÏÎN PHÑ Ecollagen Foaming Gel Wash vaâ Ecollagen Overnight Skin Perfector. 579183 1.856.000à MUA BÖÅ SAÃN PHÊÍM ECOLLAGEN 2 + ECOLLAGEN 2 Göìm Ecollagen Wrinkle Correcting Day Cream, Ecollagen Wrinkle Correcting Night Cream, Ecollagen Skin Perfecting Toner, Ecollagen Wrinkle Correcting Eye Cream. MIÏÎN PHÑ Ecollagen Foaming Gel Wash vaâ Ecollagen Wrinkle Correcting & Lifting Serum. 579267 1.856.000à 9 www.oriflame.com.vn MIÏÎN PHÑ NHÊÅN MIÏÎN PHÑ ECOLLAGEN FOAMING GEL WASH & ECOLLAGEN WRINKLE CORRECTING AND LIFTING SERUM TÊM ÀIÏÍM MIÏÎN PHÑ NHÊÅN MIÏÎN PHÑ ECOLLAGEN FOAMING GEL WASH & ECOLLAGEN OvERNIGHT SKIN PERFECTOR

[close]

p. 10

NÖÅI DUNG: 14 ÀEÅP RAÅNG NGÚÂI Lúáp nïìn hoaân haão, àöi mùæt sùæc saão vaâ búâ möi cùng moång, haäy sùén saâng chaâo àoán ngaây múái cuâng veã àeåp raång ngúâi. 20 GOÁC NAM GIÚÁI Nhûäng hûúng thúm huyïìn thoaåi gùæn liïìn cuâng àùåc trûng cuãa tûâng caá tñnh. 34 NÛÚÁC HOA Àùæm chòm trong laân hûúng ngêët ngêy khoá cûúäng! Àûâng boã lúä ûu àaäi tuyïåt vúâi daânh cho Amber Elixir Night EDP. 46 CHÙM SOÁC DA Laâm saåch – Laâm sùn – Dûúäng êím & Chùm soác chuyïn sêu, haäy àïí laân da traãi nghiïåm sûå khaác biïåt cuâng quy trònh chùm soác toaân diïån. 56 WELLNESS Nïìn taãng dinh dûúäng giuáp tùng cûúâng sûác khoãe möîi ngaây! 60 TRANG ÀIÏÍM Sang troång cuâng veã àeåp tinh tïë cuãa Giordani Gold hay saânh àiïåu vaâ nöíi bêåt cuâng böå sûu têåp The ONE êën tûúång. 74 vERY ME Ngoåt ngaâo cuâng veã àeåp tûå nhiïn vaâ toãa saáng nhû möåt ngöi sao! 80 CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN 94 “CÚN LÖËC” ÛU ÀAÄI 10 Caác saãn phêím chùm soác caá nhên lyá tûúãng giuáp baån luön tûå tin moåi luác moåi núi! CAM KÏËT Têån hûúãng nhûäng ûu àaäi tuyïåt vúâi tûâ haâng loaåt saãn phêím hêëp dêîn maâ baån luön mong chúâ! 100% Vúái niïìm tin chêët lûúång cuãa saãn phêím, chuáng töi cam kïët 100% vïì hiïåu quaã sûã duång. Nïëu hoaân toaân khöng haâi loâng vúái saãn phêím mònh àaä mua, quyá khaách haâng coá thïí hoaân traã laåi saãn phêím vaâ chuáng töi seä hoaân tiïìn laåi trong voâng 30 ngaây. www.facebook.com/oriflamevn www.twitter.com/oriflamevn

[close]

p. 11

CHINH PHUÅC VEÃ ÀEÅP MÚ ÛÚÁC Haäy khaám phaá nhûäng trang àêìu tiïn cuãa êën baãn catalogue vaâ traãi nghiïåm ngay Doâng dûúäng thïí Múái tûâ Optimals Body vúái caác thaânh phêìn àùåc trûng daânh riïng cho tûâng loaåi da. Tiïëp theo, qua loaåt nöåi dung têm àiïím, Oriflame seä giúái thiïåu àïën baån nhûäng saãn phêím vaâ bñ quyïët trang àiïím haâng àêìu. Àûâng ngaåi ngêìn maâ haäy maånh daån saáng taåo phong caách cuãa riïng baån! Têån hûúãng caác ûu àaäi tuyïåt vúâi vúái “àöå noáng” khöng hïì haå nhiïåt tûâ nhûäng trang àêìu tiïn cho àïën nhûäng trang cuöëi cuâng! Cö naâng The ONE taáo baåo vaâ saânh àiïåu; Cö naâng Very Me àêìy treã trung vaâ caá tñnh hay Quyá cö Giordani Gold tinh tïë vaâ sang troång – Haäy laâm múái baãn thên qua caác saãn phêím laâm àeåp tuyïåt vúâi àïí súã hûäu veã àeåp maâ baån luön mú ûúác! Vaâ cuöëi cuâng, coân gò thuá võ hún khi thaã mònh thû giaän sau vaâ nêng niu cú thïí cuâng caác saãn phêím dûúäng da vaâ chùm soác caá nhên thuêìn khiïët tûâ thiïn nhiïn! ÛÚÁC MÚ CUÃA BAÅN - NGUÖÌN CAÃM HÛÁNG CUÃA CHUÁNG TÖITM Àïí tòm hiïíu thïm vïì chñnh saách baão vïå quyïìn lúåi àöång vêåt cuãa Oriflame, vui loâng tham khaão taåi: www.oriflame.com.vn Oriflame tûå haâo laâ thaânh viïn cuãa Liïn Àoaân Caác Hiïåp Höåi Baán Haâng Trûåc Tiïëp Thïë Giúái, thïí hiïån cam kïët cuãa chuáng töi nhùçm phêën àêëu àaåt tiïu chuêín cao nhêët trong àaåo àûác kinh doanh. Thöng qua húåp taác vúái Höåi baão vïå rûâng nhiïåt àúái (Rainforest Alliance), Oriflame nöî lûåc àaãm baão toaân böå giêëy catalogue àïìu àûúåc lêëy tûâ caác khu rûâng àûúåc quaãn lyá chùåt cheä. Oriflame coá caác hoaåt àöång tûâ thiïån nhùçm höî trúå treã em vaâ phuå nûä treã thöng qua nhiïìu chûúng trònh giaáo duåc khaác nhau. www.oriflame.com.vn 11 TÊM ÀIÏÍM TÊM ÀIÏÍM CATALOGUE

[close]

p. 12

Thöíi buâng sûác quyïën ruä bêët têån cuâng hûúng thúm nöìng naân vaâ noáng boãng tûâ hoa nhaâi àoã pha tröån cuâng sûå ngoåt ngaâo cuöën huát cuãa böåt Annatto vaâ nam viïåt quêët. Gúåi caãm, sang troång vaâ lan toãa sûác huát maånh meä nhû möåt viïn nam chêm... BÑ MÊÅT SÛÁC HUÁT TÛÂ NAM CHÊM 12

[close]

p. 13

ÀÛÚÅC TRÖNG ÀÚÅI NHÊËT! BÖÅT ANNATTO NHAÂI ÀOÃ NAM VIÏÅT QUÊËT My Red Eau de Parfum Nhûäng nöët hûúng trung têmgúåi caãm, noáng boãng vaâ maänh liïåt cuãa nûúác hoa My Red Eau de Parfum hoâa quyïån cuâng hûúng thúm nöìng naân vaâ cuöën huát cuãa hoa nhaâi àoã. Hûúng hoa hiïån àaåi pha lêîn neát taáo baåo chûáa àûång trong thiïët kïë chai tinh xaão vúái caác mùåt cùæt mö phoãng kïët cêëu kim cûúng. Haäy thöíi buâng sûác huát tiïìm êín tûâ sùæc àoã quyïìn lûåc... 50ml. 25403 599.000à 999.000à www.oriflame.com.vn 13 ÀÛÚÅC TRÖNG ÀÚÅI NHÊËT! TIÏËT KIÏåM 40%

[close]

p. 14

TRAÃI NGHIÏÅM PHONG CAÁCH 01 Duâng coå chuyïn duång lêëy kem nïìn vaâ bùæt àêìu thoa àïìu lïn da, bùæt àêìu tûâ vuâng giûäa khuön mùåt. 02 Duâng böng muát lêëy phêën vaâ phuã àïìu lïn vuâng chûä T, traán, muäi vaâ cùçm àïí haån chïë boáng nhúân cho da. Ngûúâi mêîu sûã duång: The ONE EverLasting Foundation 31162 Nude Pink, The ONE Illuskin Powder 30612 Light TÛÅ TIN CUÂNG LÚÁP NÏÌN HOAÂN HAÃO ÀOÁN CHAÂO NGAÂY MÚÁI CUÂNG vEÃ ÀEÅP RAÅNG NGÚÂI 14 Àöìng höì àiïím giúâ kïët thuác möåt ngaây daâi “chiïën àêëu” cuâng cöng viïåc, vaâ chó bùçng möåt bûúác dùåm àún giaãn cho khuön mùåt, baån àaä tûå tin cho buöíi heån hoâ laäng maån cuâng chaâng hoùåc sùén saâng cho nhûäng bûäa tiïåc söi àöång cuâng baån beâ! Bñ quyïët Àïí àõnh hònh, taåo khöëi vaâ taåo hiïåu ûáng giuáp khuön mùåt tröng thon goån, haäy sûã duång böåt phêën töëi hún maâu da möåt vaâi töng vaâ thao taác cuâng möåt thanh coå xeáo. Thoa àïìu phêën lïn vuâng thaái dûúng vaâ phña dûúái goâ maá.

[close]

p. 15

a The ONE EverLasting Foundation TÊM ÀIÏÍM Kem nïìn vúái cöng thûác bïìn maâu, baão vïå vaâ giuáp laân da tröng luön tûúi múái. 30ml. 209.000à 31158 Nude Porcelain 31159 Nude Beige 31162 Nude Pink 31164 Light Ivory 349.000à 40% b The ONE The ONE IlluSkin Powder TIÏËT KIÏåM ÀÏËN Phêën phuã cho lúáp nïìn tûå nhiïn vaâ khöng taåo nïn caác nïëp gêëp trïn da. 8g. 209.000à 30612 Light 30613 Medium 30614 Dark 298.000à 31159 Nude Beige t igh 2L 61 0 3 http://xx.oriflame.com/ www.oriflame.com.vn 15 TÊM ÀIÏÍM

[close]

Comments

no comments yet