hbp-45

 

Embed or link this publication

Description

සොබා දහමේ පැවැත්මට ලෝ වැසියන්ගේ ගති ගුණ බලපාන හැටි...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

jila i| wyfia Wod fjk fldg iïud iïnqÿjrhka jykafia kula ms r;akh wdrïN jqkq Èkh jYfhka wfma ys;g isysm;a fjkjd' nqÿ oyu lshk ñKs myk ±,aú,d thska f,dalh wdf,dal jQ yeá" nqoaO idik r;akdlrh u;= fj,d iiqka .=K rejkska ;=ka f,dj iekiS .sh yeá" nqÿ ysñ uqj u~,ska je.sr .,d .sh oyï wud oyßka uq¿ f,dju f;ó ÿla .sks ksù iekiS .sh yeá" W;=re ñkssia oï fm

[close]

p. 4

2015 wei< l,dmh Y%S ioaO¾uh kej; u;= jk hq.hla' idikh jir mka oyila mj;sk nj wgqjdj, úia;r lr, ;sfhkjd' ta mkaoyi fjka lr, ;sfhkafk fï úÈyg' jir oyila isjq ms

[close]

p. 5

2015 wei< l,dmh fjkjd' fï wd¾h ud¾.hg wdmkak ùu fyj;a meñKSu ;uhs fida;dmkak ùu lshkafk' fidajdka u. M, ,dNsfhla ta ;;a;ajfha b|, foõ ñksia fo.;sfha kej; Wm;la ,enqj;a" ta mqoa.,hf. fidajdka ;;aa;ajh ke;s fjkafk kE' ta wh cd; fida;dmkak fyj;a Wm;skau fidajdka wh lsh, y÷kajkjd' fidajdka wd¾h Y%djlhd O¾u;d 4 lska hqla;hs' ;=kqrejka flfrys wfjÉpmam%idoh iy wßh ldka; iS,fhka hqla; ùu uq,a ldrKd 2' wfjÉpmam%idoh lshkafk fudllao lsh, m

[close]

p. 6

ry;=kaf.a Woï jels yd fldÜÀ; uy ry;ka jykafia lshkafk" f.!;u nqoaO idikfha wiQ uyd Y%djlhka jykafia,d w;ßka W;=fula' Wkajykafia oerefj Y%djlhka w;ßka isjq ms

[close]

p. 7

2015 wei< l,dmh tl mdrgu uÿrefjla oIag lrkjd" ta fj,dfj fjk l;djl ysáfh' tl mdrgu w; biaiqkd uÿrejj ;,, oeïud' tfyu foaj¨;a fjkak mq¿jka' ksodf.k bkak fmdä tld <Õg weú;a m;a;Efhla lEfjd;a úkdihs' wdfh fomdrla ys;kafk kE" /lal is,a u;l;a kE" fifrmamqjla .;a; ;,, ±ïud' tfyu foaj,a fjkak neßo@ ta wkqj ne¨fjd;a" flfkl=g ish¨ mjq neyer lrf.k jefâ mgka .kak mq¿jkao@ ne¨ ne,aug m%dfhda.sl ke;s l%uhla jf.hs fmakafk' kuq;a .d:dj mgka .kafk" iín mdmiai wlrKx lsh,' ta jf.au uyd fldÜÀ; ry;ka jykafiaf. Wodk jdlHfha" Wkajykafia .ylska fld

[close]

p. 8

2015 wei< l,dmh 06 msgqj ,dõ;=rd nqÿ mshdKka jykafia fï .d:dj foaYkd lrkak fya;= jqk uq,a l;djg iïnkaO fjkafk" úYdld isgq ÿj iy t;=ñhf. ñ;=ßhka mkaiShla' fï .d:dj whs;s fjkafk Oïu mofha crd j¾.hg' b;ska ta ldf, ;sìÉp iqrd mdkh lsÍfï W;aijhlg miq we;s fjÉp isoaêhla ;uhs fïlg uq,a jqfka' úYdld isgq ÿjf. ñ;=ßhka mkaiSh t;=ñhg fydfrka" ;ukaf. iajdñjreka mdkh lsÍfuka miq b;=re jqk iqrdj mdkh lr, nqÿka jykafia yuqjg nK wykak .shd' b;ska fï iqrd u;ska ysáh ia;%Ska mkaiSh f,dõ;=rd nqÿka jykafia bÈßfha tl tl úÈyg yeisrekd' iuyre Wkajykafia bÈßfha iskaÿ lshkak;a" iuyre úldr lshjkak;a" ;j;a iuyre kgkak;a .;a;d' b;ska fï úldr oelal nqÿka jykafia" ta wh bÈßfha uyd wkaOldrhla ueõjd' fï wkaOldrh bÈßfha fï ia;%Ska mkaish fokdg uyd urK nhla we;s jqKd' wr ;sìÉp fjß .;sh ys÷kd' Bg miafi Wkajykafia" uyd fïre m¾j;h uqÿfka isg pkaøhka oyhlska tk wdf,dalhg iudk wdf,dalhla uj," fï .d:dj ta ia;%Ska bÈßfha foaYkd l

[close]

p. 9

2015 wei< l,dmh Wmka ksid flfkl=g ú¢kak ;sfhk .eyeg' ta lshkafk úmdl ÿl' l=fia bkak ojfi b|ka l=i ;=, ú|sk ÿl lshkafk ta jf.a fohla' tal;a oeú,a,la" fm,Sula' ±ka flfkl=g ysf;kak mq¿jka" wmsg f;afrkafk kEfk" wmsg u;lj;a kEfk tfyu ÿlla fm

[close]

p. 10

2015 wei< l,dmh 08 msgqj ï oyu nUir rlskakdgh lsh, nqÿka jykafia foaYkd lr, ;sfhkjd' ta nj miq.sh l,dmfhka i`oyka lodisld ''' wd§ rc l=ußhka y;a fokd tod ksjka oelafl kE lsh, oyfu i`oyka fjkjd' ta wh fï f.!;u nqoaO idikfhÈ meúÈ fj,d u.M, ,enQ nj f:ar f:aß .d:dj, i|yka fjkjd' ta ksid nUir rlskj lshkafk ldu ffu:Qkfhka fjkaj jdih lsÍug jvd .eUqre ldrKhla nj fï lreKqj,ska f;areï .kak ´k' fu;a;d" lreKd" uqÈ;d" WfmalaLd lshk .=K y;rg isjq nU úyrK ^i;r n%yau úyrK& lsh, lshkjd' lsishï flfkla ;ukaf. orejkag olajk wdldrfhkau" ish¨ f,dal i;ajhskag;a fu;a;d" lreKd" uqÈ;d" WfmalaLd .=K m;=rjkak mq¿jka kï ta .=Kh úfYaIhs' ta ;eke;a;d fyda ;eke;a;sh ish¨ f,da i;=kag msfhla jf.hs" ujla jf.hs' ore" fouõmshka w;r ldu iïnkaOhla kE jf.a" f,dalhd flfrys;a ldu fï úÈyg isß;a u,a ou lshk

[close]

p. 11

2015 wei< l,dmh iïnkaOhla kE' t;kg tk fldg ;uhs ta .=K 4 jefvkafk' fï .= K fhka jdih ls Í u ls h ka f k f,!lsl jQ n%yau pdÍj jdih lsÍu' ixhqla; ksldh 5 ^1& ldKavfha 42 msgqfõ tk n%yau pßh iQ;%fha fufyu i`oyka fjkjd' —uyfKks" f;dmg nUir;a nUifrys M,;a foaYkd lrñ' th wijq' uyfKks" nUir ljf¾o h;a" fï wß wg`.s u. uehs' ta flfiao@ iïud ÈÜÀ" iïud ixlmam" iïud jdpd" iïud lïuka;" iïud wdÔj" iïud jdhdu" iïud i;s" iïud iudê''' hs' uyfKks" nUir M, ljf¾o h;a( fidajdka M," fio.eñ M," wkd.dñ M," wry;a M,hs' fudjqyq nUir M,hs˜' t;fldg fï iQ;%hg wkqj n%yau pßhdj lshkafk wß wg`.s uf.a yeisÍu' újdy fj,d wUq ieñ jYfhka .sys Ôú;h ldu fNda.Sj .; l<;a" ta wh fï f,dalh wksÉphs" ÿlaLhs" widrhs lsh, jgy f.k odk" iS," Ndjkd lghq;= lrñka f,dalhd flfrys ujla msfhla jf.a wd¾h jQ fu;a;d" lreKd" uqÈ;d" WfmalaLd .=Kfhka lghq;= lrkj kï" ta wd¾h ffu;%S .=Kfha úmdlh" lduhka weiqre lsÍfï .=Kh wNsnjd hkjd' fu;a;dksixi iQ;%fha fu;a jeãfï wkqiia 11 la fmkajd ;sfhkjd' 11 fjks wdksixih úÈyg fmkaj, ;sfhkafk" W;a;Í;r wßy;ajh idlaId;a fkdlf

[close]

p. 12

2015 wei< l,dmh isjq wßiia oelSfuka f,dalh wksÉp" ÿlaL" widr nj jgyd f.k" ta jegySfuka ys;k" lshk" lrk jev ms

[close]

p. 13

2015 wei< l,dmh 11 msgqj iir Nhdkl;ajh lshd mdñka wNhr;kd,xldr ysñhka fmr w;aneõj, i;r wmd.; jQ yeá fy lshk ;%súO r;akfhka wjir ,nd f.k" fï idik lghq;= bÈßhg lr f.k hkak wdYss¾jdoh b,a,mq m

[close]

p. 14

2015 wei< l,dmh 4 la ,enqjd' ta lshkafk ó yrla Njh ;=, pq;s máikaê fkdù" uia f,a lhska ueß ueÍ ó yrflla úÈyg wjia:d 4 l bmÿKd' thska 4 fjks ó yrla w;anej f.!;u nqÿka jykafia my< jqkdg miafi" Wka jykafia Ôjudkj jev bkak ldf, isoaO fjÉp fohla' ta lshkafk Wka jykafiaf. nqoaO;ajfha wdrïN ld,h' ta wka;su ó yrla w;anefõ tla;rd úfYaI isoaêhla jqKd' fï ó yrl È. wx ;sfhk iqÿ mdgg yqre f,dau ;sfhk if;la' ojila fï ó yrl tla;rd wä mdrla ;sìÉp f.dhï lu;la jf.a ;ekl ysáhd' Tfydu bkak fldg

[close]

p. 15

2015 wei< l,dmh Th w;r wo ldf, iuyr udkaklaldr wh jf.a nqÿ nj m;kjd" fufyu flfkla fjkjd''' wd§ jYfhka lshk ljqre yß ysáh kï" wr foaYkd fldgia ;sfhk m;a bre .,j, bj;a lrkak mq¿jka' fï jf.a ld,hl fufyu flfkla my< fjkjd" fufyu lrkjd" ta mqoa.,hf. ,CIK fufyuhs'''' wd§ jYfhka lreKq fmkaj, ;snqKu" wr jf.a whg tal ord.kak neßj hkjd' fudlo we;a;gu ta jf.a wjxl me;=ula fkfjhs yqÕla whg ;sfhkafk' taflka lshkafk kE wjxlju tfyu me;=ï m;k wh kE lsh,' tfyu wh;a iudcfha bkakjd' kuq;a wo jqk;a fndfyduhla wh ,dN" lS¾;s" m%ixidj,g ta jf.a me;=ï m;kjd' ta ksid wr jf.a fohla ±lalu jika lrkak n,kjd' ta jf.au tod ;sìÉp kï f.d;a wdÈh ta ;sìÉp ;;a;ajfhka fjkia lr, úúO b;sydi l;dj,g mßj¾;kh lr, rcjrekag;a wdfoaY lr, ;sfhkjd' taj b;ska fndfyda fldgu úfoia wdl%uKslhkaf. jev' fudlo ta whg ´k jqfka nqÿ oyu hgm;a lrkak' tod b|ka mej;=kd lsh, wms wo Ndú;d lrkafk fndfyda fldgu ta miq ld,Skj ,shmq fmd;a m;a' b;ska fldfyduyß fï úÈyg .syska úúO fya;= ksid" ±ka ;sfhk ;%smsglfha yqÕla iQ;% fldgia wvqhs lshk ldrKh Tmamq fjk ;ekla fï uE; ld,fha ug w;aolskak ,enqKd' ojila uy ? uu Ndjkd lrñka bkak fldg tla;rd iQ;% foaYkdjla iudêhg weÈ, wdjd' ljqrej;a ke;s" fndfydu ksoyia rd;%shl" ksod .;a;g miafi kej; ke.sákak hk w;r jf.a fj,djl ;uhs tal weÈ, wdfj' ta;x N.j;d Ndrdkishx bism;fka ñ.odfha '''' lsh, ;uhs ta iQ;%h mgka .kafk' ta .ek wog;a máiïNsod u.a.m%lrKfha ;sfhkjd' yenehs máiïNsod u.a.m%lrKfha jqk;a fufyu iQ;%hl fufyu lsh, ;sfhkj lsh, fmdä igykla ;snqKg úia;rhla kE' ta iQ;%fha kulaj;a kE' ta yer fjk lsisu fmd;l ta iQ;%h .ek igykla j ;a ols k a k ,eì, kE' ;%smsglfh;a kE' b;ska Th iQ;%h ojila rd;%S ld,fha bjr fjkl,au uf.a láka lshjqKd' lshú,d bjr fjkl,au uuj;a okafk kE' iïmQ¾K iQ;%hu ioafog f.;s, wdjd' md,s iQ;%huhs weÈ, wdfj' kuq;a uu mddhkd .; wgqjdfj ;snqK;a" wehs fm< oyfu ke;af; lshk ;¾lh ;uhs Wka jykafia u;= lr, ;snqfK' uq,a ;s%msglfh ;sìÉp iQ;% fndfyduhla fï fjk fldg;a bj;a fj,d ;sfhk njg idCIshla ;uhs ta' ±ka t;fldg fï i;r wmd.; fjÉp isoaêfhka miafi ukqiaifhla fj,d b|," ;j;a w;aneõ lsysmhlg miafi Bg;a jvd Nhdkl wjia:djlg uu uqyqK ÿkakd' ta lshkafk lrmq wl=i,hl úmdlhla yeáhg nqrkak neß n,af,la fj,d bmÿKd' fï isoaêh jqfKa ±kg wjqreÿ 700 lg ú;r tyd' ó yrla w;aneõ 4 la ,n," ;j;a ukqiai w;aneõ lsysmhla ,n," ta ukqiai fjÉp tl w;anejl lrmq wl=i, l¾uhla ;uhs talg fya;= jqfKa' ±fkk úÈyg ta isoaêh isoaO fj,d ;sfhkafk ñyska;,h wdY%s; m%foaYhl' ta ldf, ta m%foaYfha Èjeia ;sfhk yduqÿre kula oyï foaYkd l

[close]

Comments

no comments yet