Водич кроз дечја права

 

Embed or link this publication

Description

брошура

Popular Pages


p. 1

ВОДИЧ КРОЗ ДЕЧЈА И ПОРОДИЧНА ПРАВА путоказ ученицима и родитељима ка правима која могу остварити у области образовања, социјалне политике и заштите Публикација је штампана у оквиру пројекта "Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије – успостављање механизама за рану идентификацију деце у ризику од осипања, реаговање и реализацију мера превенције и интервенције на нивоу школе" који реализује Пољопривредно – хемијска школа "Др Ђорђе Радић" из Краљева, уз подршку UNICEF-a, Центра за образовне политике и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Садржај и ставови изнети у овој публикацији ни на који начин не одражавају ставове и мишљења UNICEF-a, Центра за образовне политике и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

[close]

p. 2

Приредили: Марсела Ескенази Милутиновић Ивана Џодан Александра Јованкин Радица Новичић Биљана Миливојевић Наталија Лутовац Александра Живковић Издавач: Пољопривредно – хемијска школа "Др Ђорђе Радић" Краљево Директор: Светлана Младеновић Техничка припрема: Марија Жарковић Лектура: Ивана Чађеновић Тираж: 200 Краљево, V 2015. год.

[close]

p. 3

Брошура, замишљена као кратак водич, пружа информацијe родитељима и ученицима о потреби и могућностима остваривања њихових права. Шта брошура нуди:       Кратак приказ Конвенције о правима детета Остваривање права на образовање Могућности партиципације ученика и родитеља у школи и укључивање у ваннаставне активности и секције Остваривање права на заштиту oд насиља Остваривање права на социјалну заштиту Каријерно вођење и могућност запошљавања

[close]

p. 4

Конвенција о правима детета Људска права заснивају се на најосновнијим потребама које има свако људско биће и чије задовољење је неопходно да би људи могли да живе и да се развијају.

[close]

p. 5

Основни принципи Конвенције о правима детета Право на недискриминацију "Данас је почело јуче, И део је нашег плана: Дечја права се не уче, породице. Већ се живе сваког дана". Дејан Алексић Суштина овог принципа је да се сва права детета примењују на свако дете, без изузетка и да је обавеза државе да пружи заштиту од било ког облика дискриминације. Према Конвенцији, забрањује се дискриминација по више основа: према раси, боји, полу, језику, религији, политичком или другим уверењима, националном, етничком или социјалном пореклу, имовинском стању, неспособности, рођењу или другом статусу детета, његових родитеља, законских старатеља или чланова Право на уважавање најбољег интереса детета Састоји се у обавези државе да у свим поступцима које се тичу права детета воде рачуна о његовим најбољим интересима. Право на живот, опстанак и развој Свако дете има неотуђиво право на живот, а држава има обавезу да обезбеди његов опстанак и развој. Подразумева да ће детету које је способно да формира слободно мишљење бити обезбеђено право слободног изражавања тог мишљења о свим питањима која га се тичу, с тим што се мишљењу детета посвећује дужна пажња у скаду са годинама живота и зрелошћу. Право на партиципацију

[close]

p. 6

ЗАБЛУДЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА Деца имају право да раде шта хоће! НЕТАЧНО Права детета не значе апсолутну слободу чињења. Учећи да има права, дете учи да права имају своја ограничења, да иста та права припадају и другима и да остваривањем сопствених права не сме угрозити друге у остваривању њихових права. Дајемо деци права, а шта је са њиховом одговорношћу?! Нека покажу да заслужују своја права! НЕТАЧНО Не дајемо ми деци права и права се не заслужују, већ им она припадају самим рођењем. Залажући се за остваривање сопствених права, деца развијају осећај одговорности и поштовања права других појединаца и група. Окружење које уважава дете као личност и партнера, истовремено значи и подстицај за одговорно делање.

[close]

p. 7

СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ! Закон о основама система образовања и васпитања, члан 3, одређује да систем образовања и васпитања мора да обезбеди: Једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности , месту боравка, материјалног или здравственог стања, тешкоћа у развоју и инвалидитета, као и по другим основама Школе су у обавези да омогуће додатну подршку у образовању сваком детету коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога она потребна. Додатна подршка у образовању подразумева отклањање физичких и комуникацијских препрека и доношење индивидуалног образовног плана. Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно–васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. Додатна подршка ученику може се пружити због потребе за лакшом и бржом социјализацијом у оквиру вршњачке групе или због тешких услова живота у којима ученик/ца живи.

[close]

p. 8

Право на недискриминацију Сви људи су једнако вредни и имају једнаки третман! Људи из различитих група су једнако поштовани! Институције у друштву треба да су демократске, да омогуће свима једнаке шансе и могућности! . Члан 44. Закона о основама система образовања и васпитања: Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

[close]

p. 9

Члан 2. Конвенције о правима детета: Сва права примењују се на сву децу без дискриминације (без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, етничко или социјално порекло, имовинско стање, онеспособљеност, рођење или други статус детета, његовог родитеља или законског старатеља). Резултати истраживања о испитивању капацитета школа за примену права детета у образовном систему (Ужички центар за права детета, 2013.год.) показују да у школама постоји дискриминација због: физичких могућности, телесног изгледа, националне припадности, боје коже. Ученици сматрају да у школи постоји дискриминација и према: успеху, физичком изгледу, интересовању (музика, клуб за који се навија и сл.). Најмање је дисриминације због: политичког уверења, социјалног порекла, пола, вероисповести и односа према вери.

[close]

p. 10

Партиципација је процес који води подељеној одговорности и заједничким активностима, како између самих ученика, тако и између ученика и одраслих. Ученици могу учествовати у животу школе кроз рад Ученичког парламента. Ученички парламент бира два пунолетна представника парламента који учествују у раду Школског одбора и имају право одлучивања када се :     Доноси статут школе, правила понашања установи и други општи акти Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план школе, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања Доноси план стручног усавршавања наставника и усваја извештај о његовом остваривању Представници Ученичког парламента учествују у раду Стручног актива за развојно планирање и Тима за заштиту ученика од насиља. Седницама стручних органа школе (одељењска већа, стручна већа за област предмета, наставничко веће) могу да присуствују представници Ученичког парламента, без права одлучивања. Пројекат УП "Рециклажа није гњаважа"

[close]

p. 11

Вршњачка едукација на тему превенције насиља. Вршњачки едукатори из 26, Јована Стојановић и Кристина Вићентијевић, воде радионицу у одељењу 15. Изражавајући своје мишљење, не смемо заборавити да исто то право имају и други. Ако очекујемо да наше мишљење буде саслушано и уважено, исто то и ми морамо да чинимо у односу на друге. Радионица "Лејла и Мухамед", коју су водили ученици, организована је за наставнике 7.5. 2013. године у свечаној сали Пољопривредно – хемијске школе "Др Ђорђе Радић" Р одитељи могу учествовати у раду школе кроз рад Савета родитеља. У саставу Школског одбора, који представља највиши орган управљања школе, налазе се и чланови Савета родитеља. Свако одељење, на првом родитељском састанку, предлаже свог представника родитеља који ће бити члан Савета. Улога представника родитеља у Савету је да заступа интересе одељења и да извештава родитеље о закључцима са састанака.

[close]

p. 12

Партиципација наших ученика у локалној заједници. Снимање емисије "Луфтинг" популарне краљевачке емисије за младе, у оквиру пројекта "Млади у превенцији насиља и дискриминације" https://www.youtube.com/watch?v=8iFQkjFXL4o У оквиру пројекта "Млади су закон", Министарства омладине и спорта и Канцеларије за младе, Ученички парламент Пољопривредно хемијске школе ",Др Ђорђе Радић" из Краљева реализовао је пројекат "Рециклажа" 26.09.2013. године ШКОЛА ЈЕ МЕСТО У КОЈЕМ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ ИМАЈУ ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС – ДА ДЕЦА/МЛАДИ СТИЧУ ЗНАЊЕ У БЕЗБЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ И У АТМОСФЕРИ У КОЈОЈ ЈЕ ПРИСУТНО МЕЂУСОБНО УВАЖАВАЊЕ СВИХ АКТЕРА У ЖИВОТУ ШКОЛЕ.

[close]

p. 13

Школа има обавезу да негује и подстиче климу међусобног прихватања, толеранције и уважавања свих актера у васпитно - образовном процесу. У нашој школи покушавамо да кроз ваннаставне активности створимо атмосферу у уважавати и прихватати различитост. наставне и којој ће се Свака школа је у обавези да примењује Посебан протокол о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно - васпитним установама. Протокол подразумева низ превентивних активности које би допринеле да се сваки ученик у школи осећа сигурно. У нашој школи се реализује велик број програма који треба да допринесу безбеднијој школској средини. Велики број школских тимова реализује активности које имају циљ да се сваки ученик у школи осећа добродошло, прихваћено и сигурно: Тим за заштиту ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање, Тим за спречавање ученика од осипања из образовног система.

[close]

p. 14

У школи је ЗАБРАЊЕН сваки облик насиља: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности; односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених. Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете последице породичног насиља, злостављања или занемаривања. Свака школа која има Тим за заштиту детета од насиља, злостављања и занемаривања треба да обавести ученике и њихове родитеље о томе ко чини Тим и како он ради. Уколико нисте упознати са радом Тима, можете затражити од педагога или психолога школе да вас о томе детаљније обавести. Свако понашање које сматрате насилним можете пријавити својим наставницима, дежурном наставнику, педагогу, психологу или директору, писмено или усмено. Они су дужни да реагују, да вас упуте у наредни ток поступка и да вам помогну тако да се све одвија у вашем најбољем интересу.

[close]

p. 15

дете мења понашање: уморно је, повучено, не спава добро, нема апетита, плаче, раздражљиво је школски успех слаби има модрице и огреботине, поцепану одећу има главобоље, жали се на бол у стомаку, нервозно је, гризе нокте тражи додатни новац за џепарац Знаци који говоре да је дете можда изложено насиљу у школи књиге и личне ствари му нестају мења уобичајени пут кретања до школе и натраг боји се изненадних звукова, физичког контакта Вршњачки едукатори Пољопривредно - хемијске школе "Др Ђорђе Радић" снимили су филм "Стоп вршњачком насиљу!" https://www.youtube.com/watch?v=EbOqUnhxP5U

[close]

Comments

no comments yet