Reklamačný poriadok Lindab

 

Embed or link this publication

Description

Reklamačný poriadok Lindab

Popular Pages


p. 1

lindab | výrobca strešných, odkvapových a trapézových systémov Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník Reklamaþný poriadok ýlánok I Právo na uplatnenie reklamácie Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteĐ právo vadu reklamovaĢ pre rozpor so spotrebiteĐskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol þistý, kompletný. Pre odberateĐov tovarov spoloþnosti Lindab a.s. platia dojednania a ustanovenia uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach a v záruþnom liste. SpotrebiteĐ je povinný pri používaní tovaru dodržiavaĢ okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre montáž tovaru, pre manipuláciu s tovarom, napísané v záruþnom liste, montážnom návode alebo návode na použitie a užívaĢ a ošetrovaĢ tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosĢou. ýlánok II Miesto uplatnenia reklamácie SpotrebiteĐ uplatĖuje reklamáciu písomne na reklamaþnom oddelení na adrese Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník alebo prostredníctvom obchodných partnerov spoloþnosti Lindab a.s.. Reklamácia sa podáva vyplnením reklamaþného protokolu, ktorého tlaþivo je v prílohe alebo na internetovej stránke spoloþnosti Lindab a.s. http://www.stresnysystem.sk/dokumenty/ alebo http://www.stresnysystem.sk/uploads/wysiwyg/dokumenty/ine-dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf K reklamaþnému protokolu je potrebné doložiĢ doklad o zakúpení tovaru, t.j. faktúru alebo pokladniþný blok a záruþný list. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je potrebný doklad o zakúpení, t.j. faktúra alebo pokladniþný blok. Predloženie dokladu o zakúpení na úþely reklamácie postaþuje aj v prípade, že bol vydaný záruþný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia prijme, priþom sa na tovar poskytne záruka podĐa obchodného zákonníka v prípade, že tovar zakúpila právnická osoba alebo záruka podĐa obþianskeho zákonníka v prípade, že tovar zakúpila fyzická osoba, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záruþná doba mohla byĢ vyznaþená v stratenom záruþnom liste. ýlánok III ZodpovednosĢ predávajúceho Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteĐskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec – tovar má akosĢ a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim popisované, a na základe vykonávanej reklamy oþakávané, a Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník Tel.053/4176 220-30 Fax: 053/4492 494 Email: info@lindab.sk web: www.lindab.sk IýO: 36214604 DIý: SK2020035061

[close]

p. 2

lindab | výrobca strešných, odkvapových a trapézových systémov že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom a úþelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Ak tovar pri prevzatí spotrebiteĐom má vady, je v rozpore so spotrebiteĐskou kúpnou zmluvou. Predávajúci zodpovedá spotrebiteĐovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteĐskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru a v záruþnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteĐskou kúpnou zmluvou, ak • • • • • spotrebiteĐ vadu tovaru spôsobil sám spotrebiteĐ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel reklamácia spotrebiteĐa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu garanþnej doby tovaru ak sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteĐskou kúpnou zmluvou spotrebiteĐ nedodržal podmienky skladovania a odbornej montáže a odbornej manipulácie s tovarom. Predávajúci nezodpovedá za vady: • • • pre ktoré bola poskytnutá zĐava z ceny tovaru ktoré vznikli v záruþnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru prípadne jeho nesprávnym používaním ktoré vznikli po uplynutí doby záruky na tovar . O prijatej reklamácii bude zákazník upovedomený potvrdeným reklamaþným protokolom s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila. V reklamaþnom protokole sa tiež uvedie, aký tovar je reklamovaný, aká vada je reklamovaná, aké množstvo je spotrebiteĐom reklamované. Ak spotrebiteĐ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamaþného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriĢ, je oprávnený vyžiadaĢ si ćalšie potrebné doklady (doklady o termíne montáže krytiny, výpis stavebného denníka, prípadne ćalšie dokumenty o termíne montáže, spôsobe montáže, atć.) a rozhodnúĢ o jej vybavení v zákonných lehotách. Všeobecná lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. V prípade, že tovar zakúpila PO je lehota daná obchodným zákonníkom. V závislosti od zložitosti posúdenia reklamácie þas na vybavenie reklamácie sa môže skrátiĢ ale aj predĎžiĢ. O tejto skutoþnosti však bude informovaný zákazník. Pri vybavovaní reklamácie v termíne je dôležitá súþinnosĢ zákazníka v dokladovaní nákupu, skladovania a montáže výrobkov – tovarov. Vyrovnanie sa so zákazníkom, v prípade uznanej reklamácie, vzhĐadom na charakter zákazkovej stavebnej þinnosti ako aj sezónnosti výroby, bude podĐa prijatého harmonogramu prác – po dohode so zákazníkom.. Ak nie je spotrebiteĐ spokojný s vybavením reklamácie, zašle námietku voþi rozhodnutiu reklamaþného oddelenia priamo vedeniu spoloþnosti na vyššie uvedenú adresu. Vedenie spoloþnosti celú záležitosĢ posudzuje na základe informácii spotrebiteĐa aj reklamaþného oddelenia. V prípade nespokojnosti s riešením reklamácie zákazník má právo uplatniĢ si svoje nároky na príslušnom súde SR . Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník Tel.053/4176 220-30 Fax: 053/4492 494 Email: info@lindab.sk web: www.lindab.sk IýO: 36214604 DIý: SK2020035061

[close]

p. 3

lindab | výrobca strešných, odkvapových a trapézových systémov ýlánok IV Lehoty na uplatnenie reklamácií SpoloþnosĢ Lindab a.s. zodpovedá za vady tovaru po dobu 12 alebo 24 mesiacov (podĐa platných zákonov SR) od prevzatia veci spotrebiteĐom, ak na danom tovare, jeho obale, návode alebo záruþnom liste nie je uvedená dlhšia doba na tento typ tovaru. V záruþnom liste urþuje spoloþnosĢ Lindab a.s. podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky a typ tovaru, na ktorý sa predĎžená záruka vzĢahuje. Záruþný list obsahuje rozsah a podmienky záruky, dĎžku záruþnej doby, postup a údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Lindab a.s. vzhĐadom k tomu , že montáž výrobkov si zabezpeþuje zákazník (teda je zabezpeþovaná externým spôsobom) a skladovanie je v kompetencii zákazníka, posudzuje pri nárokoch na reklamaþné plnenie aj stavebnú dokumentáciu, z ktorej má byĢ zrejmé, þi boli dodržané všetky podmienky a zásady manipulácie, skladovania a montáže tovaru. Jedná sa o : • • • • stavebný denník alebo doklad potvrdzujúci deĖ zaþatia a ukonþenia montáže faktúra za montáž s jasným termínom montáže záruþný list dodávateĐa stavebných prác faktúra - obchodný partner – užívateĐ tovaru Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záruþná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dĖa, kedy bola oprava vykonaná a spotrebiteĐ bol o ukonþení opravy informovaný. Lindab a.s. vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola vykonaná oprava . Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záruþná doba znovu odo dĖa prevzatia novej veci alebo odo dĖa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúĢ. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záruþnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. ýlánok V Práva spotrebiteĐa Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteĐ uplatní v priebehu záruþnej doby, má právo pri odstrániteĐných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a vþas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytoþného odkladu odstrániĢ. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovaĢ výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súþasti veci, výmenu tejto súþasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhĐadom na cenu tovaru alebo závažnosĢ vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniĢ vadnú vec za bezvadnú. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániĢ a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívaĢ ako vec bez vád, má spotrebiteĐ právo: • na výmenu veci alebo Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník Tel.053/4176 220-30 Fax: 053/4492 494 Email: info@lindab.sk web: www.lindab.sk IýO: 36214604 DIý: SK2020035061

[close]

p. 4

lindab | výrobca strešných, odkvapových a trapézových systémov • právo od zmluvy odstúpiĢ a požadovaĢ vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiĢ spotrebiteĐovi zaplatenú kúpnu cenu). Právo na výber možnosti má spotrebiteĐ v prípade, že oprava výrobkov nie je možná. Ak je vada odstránite Đná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoĖ dve predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väþší poþet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súþasne aspoĖ tri rôzne odstrániteĐné vady) nemôže spotrebiteĐ tovar riadne užívaĢ, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiĢ a požadovaĢ vrátanie kúpnej ceny. Ak ide o neodstrániteĐné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteĐ právo na primeranú zĐavu z ceny podĐa charakteru vady. ýlánok VI Reklamácia použitého a vadného tovaru Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpeþiĢ zreteĐné oznaþenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosĢ upozorniĢ spotrebiteĐa, o akú vadu ide. Lindab a.s. takýto tovar oznaþuje ako výrobky a tovar II. triedy alebo NAT (nižšia akostná trieda). Takýto tovar je oznaþený a vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar sa predáva za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký ale bezchybný tovar. Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá spoloþnosĢ Lindab a.s. za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny Lindab a.s. nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Príloha þ. 1 – Reklamaþný protokol Veci neupravené týmto reklamaþným poriadkom sa riadia platnými právnymi predpismi SR. V Jamníku dĖa 13.6.2012 ........................................................ Ing. Slavomír Janík riaditeĐ spoloþnosti Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník Tel.053/4176 220-30 Fax: 053/4492 494 Email: info@lindab.sk web: www.lindab.sk IýO: 36214604 DIý: SK2020035061

[close]

p. 5

                              ' ( # ( + , - .0 1  #2    ) # * $ % &    !       "  34  5 3 2 : 42 & 5 ;4  # 67 4 4 9 3#2 67 & < =  3#2 : 2 @ 2  2 A#  > ?#   "   >  ?#  &  7 ?#  & #  %    - #2 -  - $ ;# 9 $ # (   

[close]

Comments

no comments yet