Laporan Pencapaian Obj/Piagam Pelanggan

 

Embed or link this publication

Description

Julai - Dis 2014

Popular Pages


p. 1

LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI/PIAGAM PELANGGAN JABATAN/BAHAGIAN/UNIT JULAI – DISEMBER 2014

[close]

p. 2

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Telah dilaksanakan mengilkut tempoh 1 Pencapaian HRMIS melebihi 90% dalam tempoh sebulan selepas perlaksanaan setiap modul. Setiap warga kerja menghadiri latihan tidak kurang 7 hari setahun. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Pencapaian 100% 80% 80% 100% - Seramai 326 orang warga kerja telah memenuhi dasar 7 hari latihan dalam setahun. 3 Perlaksanaan tidak kurang 5 program integriti setahun. 5 program telah dijalankan : • Ceramah Amalkan Pengurusan Kewangan Berhemat Sebagai Budaya Hidup (7 April ) • Kursus Teaming To Succeed (21-23 Mei) • Kursus Panduan Menjawab NCR & OFI (25-27 Mei ) • Kursus Neuro Linguistic Programming (23-24 Jun) • Program Kembara Psikologi bersama AKRAB Pejabat Setiausaha Kerajaan (2 Sept).

[close]

p. 3

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Tarikh-tarikh mesyuarat di adakan adalah : - 31.03.2014 - 30.06.2014 - 18.08.2014 - 29.09.2014 Mesyuarat telah diadakan pada : - 29.01.2014 - 16.05.2014 - 25.09.2014 Semua kenderaan telah diselenggara mengikut tempoh ditetapkan bagi tempoh Jan – Disember 2014 4 Mesyuarat MBJ diadakan setiap 3 bulan sekali. - Mesyuarat telah diadakan sebanyak 4 kali pada 2014 5 Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan diadakan setiap 4 bulan sekali. Mesyuarat telah diadakan sebanyak 3 kali pada 2014 6 Kenderaan diselenggara sekurang-kurangnya sekali bagi penggunaan tidak melebihi 5,000 km / 10,000 km atau bagi tempoh 3 bulan / 6 bulan sekali mana yang terdahulu. Pengiraan stok diadakan setiap 3 bulan sekali. 34 buah kenderaan telah diselenggara 7 Pengiraan stok mematuhi tempoh 3 bulan sekali Tarikh-tarikh pengiraan stok : - 31.03.2014 - 30.06.2014 - 30.09.2014 - 31.12.2014

[close]

p. 4

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Perakuan Kenaikan Gaji telah dijalankan mengikut tempoh pada bulan-bulan berikut : • Januari • April • Julai • Oktober 8 Perakuan untuk kenaikan gaji diuruskan tidak lewat daripada dua bulan selepas Tarikh Pergerakan Gaji (TPG). 100% (TPG : Julai) 100% (TPG : Okt)

[close]

p. 5

JABATAN KEWANGAN BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Penyata Kewangan telah dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara pada 6/3/2014 1 Memastikan Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. Memastikan proses pembayaran kepada kontraktor dan pembekal dibayar dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan. Memastikan pesanan tempatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima dan diluluskan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 99.2% 96.6% 88.0% 87.6% 92.7% 91.9% Sehingga 31/12/2014, sebanyak 2,938 daripada 3,289 iaitu purata 89.3% bayaran telah dibuat dalam tempoh 3 hari. 3 100% 100% 93.6% 94.6% 97.0% 97.5% Sehingga 31/12/2014, sebanyak 1,115 daripada 1,141 iaitu purata 97.7% pesanan tempatan telah dikeluarkan dalam tempoh 3 hari.

[close]

p. 6

JABATAN KEWANGAN BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Mesy. Bil.2/2014 - 24/7/2014 Mesy. Bil.3/2014 - 15/10/2014 Mesy. Bil.4/2014 - 12/11/2014 Mesy. Bil.5/2014 - 28/12/2014 * Mesy pada bln Nov. & Dis dibuat merujuk kpd 1PP Bil P5.1/2013. W/bagaimanapun, keseluruhan PS 5.1/2013 telah dipinda berkuatkuasa mulai 1/12/2014. Mesy. Bil.2/2014 - 14/7/2014 Mesy. Bil.3/2014 - 27/10/2014 4 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. 100% - - 100% 100% 100% 5 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Memastikan Penyata Hasil & Perbelanjaan mencatatkan baki surplus pada 31 Disember 2014. Mempelbagaikan kemudahan pembayaran melalui kios dengan penambahan pembayaran lesen & kompaun selewat-lewatnya pada 31 Disember 2014. 100% - - 100% - - 6 100% Baki pada 31/12/2014 adalah berjumlah RM1.14 juta. 7 0% Kelulusan untuk tambahan kos penyewaan berjumlah RM600 sebulan telah diluluskan oleh YDP dan sedang dalam tindakan pihak vendor untuk penambahan fungsi tersebut.

[close]

p. 7

BAHAGIAN KEBERSIHAN BIL 1 OBJEKTIF Memantau kerja-kerja kebersihan, pemotongan rumput, pembersihan parit, mengutip dan mengangkat sampah yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang dilantik oleh SWM dan PPSPPA di semua kawasan perumahan, perindustrian dan perkedaian di bawah pentadbiran MPPG. Menggerakkan Pasukan Tindakan Khas (PTK) bagi kerja-kerja 'ad-hoc' dan kerja-kerja gotong royong JUL OGS SEPT OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Pemantauan berdasarkan jadual yang telah dibuat oleh PPSPPA dan SWM di kawasan yang telah ditetapkan. 96.5% 96% 98% 97% 97.5% 97% 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sebanyak 176 tindakan telah dilaksanakan setelah terima makluman antaranya : - Memadam kebakaran di tapak pelupusan sampah - Kerja pembersihan rumah kosong - Menghantar tong - Menampal jalan - Kebersihan dewan dan stadium

[close]

p. 8

BAHAGIAN PELESENAN JUL BIL 1 OGS SEP OKT NOV DIS OBJEKTIF Notis pemberitahuan lesen dikeluarkan tidak lewat 3 bulan sebelum tamat tempoh sah laku lesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% DATA KETERANGAN Bagi tempoh Julai hingga Disember, semua notis dikeluarkan mengikut tempoh seperti berikut : Kilang/gudang = 17 Pelbagai = 84 Restoran = 29 Kebayan = 6 Kantin = 38 Pasar Malam = 26 Penjaja Kenderaan = 0 Penjaja Sementara = 1 Anjing = 0 Iklan = 4 Sebanyak 206 lesen baru telah diluluskan dalam tempoh 1 jam. 2 Kelulusan permohonan lesen yang telah lengkap dalam tempoh 1 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100%

[close]

p. 9

BAHAGIAN BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Sebanyak 20 batang sungai dilakukan persampelan. 1 Melakukan ‘sampling’ ke atas 20 batang sungai di kawasan Pasir Gudang sekurangkurangnya sebulan sekali. Melakukan pengawasan udara menggunakan alat HVS PM-10 di bumbung KPBPG sekurangkurangnya 5 kali sebulan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bacaan didapati mengikut piawai yang ditetapkan iaitu dibawah 50mg 3 Membuat program pencambahan EM dan sekurang-kurangnya 50% EM tersebut boleh digunakan. Memastikan pemeriksaan kilang-kilang yang berisiko tinggi dijalankan sekurangkurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% EM telah diletakkan di kolam Tapak Pelupusan Sampah, Tanjung Langsat. 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemeriksaan ke atas 43 buah kilang berisiko tinggi sekali dalam 6 bulan.

[close]

p. 10

BAHAGIAN BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Rondaan telah dilakukan dan mengikut jadual. 5 Membuat rondaan di kawasan kilang untuk pemantauan pencemaran air dan udara waktu siang dan malam. Memastikan program Seminar Alam Sekitar dilaksanakan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 - - - - - 100% Seminar Alam Sekitar telah diadakan pada 11 Disember 2014 Seminar Keselamatan Industri dilaksanakan pada 26 Jun 2014. 7 Memastikan program Seminar Keselamatan Industri dilaksanakan. 100%

[close]

p. 11

BAHAGIAN KESIHATAN BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN 165 kali semburan dijalankan. telah 1 Memastikan penyemburan kabus dilakukan dalam tempoh 48 jam dari jadual yang ditentukan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. Mengadakan penerangan tentang kaedah penggredan premis makanan dan tandas awam kepada pelesen sekurang-kurangnya 3 kali setahun. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 5 kali penerangan penggredan telah dilaksanakan Tarikh-tarikh penerangan dilaksanakan : ― 26/08/2014 ― 23/09/2014 ― 21/10/2014 ― 25/11/2014 ― 23/12/2014 11 restoran kelas 1 diperiksa. 8 daripadanya mendapat 90% markah penggredan (73%) 3 Mengadakan pemeriksaan terhadap hotel dan restoran kelas 1, 4 bulan sekali. Sekurang-kurangnya 50% daripada hotel dan restoran kelas 1 mencapai tidak kurang 90% markah penggredan. Pemeriksaan telah dijalankan mengikut tempoh.

[close]

p. 12

BAHAGIAN KESIHATAN BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN 131 lawatan diadakan. 17 daripadanya mencapai tahap 4&5 bintang (13%). 4 Mengadakan lawatan ke semua tandas awam sebanyak 2 kali dalam masa setahun dan 5% daripadanya mencapai 4 & 5 bintang. 100% 100% 100% 100% 100%

[close]

p. 13

JABATAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF JUL OGS SEPT OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Purata prestasi keseluruhan kerja bagi Julai – Disember adalah 95.6% 1 Prestasi kerja penyelenggaraan landskap dengan sasaran 90% perlaksanaan kerja. 96% 97% 95% 95% 96% 95% 2 Program tanaman pokok teduhan dengan sasaran 9000 pokok setahun. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah tanaman pokok bagi bagi Julai – Disember adalah 32,853 pokok. 3 Tindakan pemeriksaan ke atas kerosakan taman permainan kanak-kanak sebulan sekali. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemeriksaan ke atas 83 taman permainan mengikut tempoh ditetapkan. 4 Tindakan Pembaikan Kecil dilaksanakan selewatlewatnya sebulan dari tarikh aduan / penemuan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembaikan kecil dilaksanakan bagi 77 taman permainan kanak-kanak mengikut tempoh ditetapkan.

[close]

p. 14

JABATAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF JUL OGS SEPT OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Tiada pembaikan utama. 5 Tindakan Pembaikan Utama dilaksanakan setahun sekali. Melaksanakan sekurangkurangnya 5 projek pengindahan dan pembangunan landskap. - - - - - - 6 - - 40% 60% - 100% Sept : Pembinaan Taman Komuniti Cendana Okt : Pembinaan dan naiktaraf padang bola sepak stadium tertutup MPPG Disember : 5 projek siap dilaksanakan Sebanyak 20 perlaksanaan permohonan kelulusan pelan dapat diselesaikan dalam tempoh 2 minggu. 7 Pemajuan pelan kelulusan ke OSC, sebanyak 95% permohonan diselesaikan dalam tempoh 2 minggu. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 100% permohonan tempahan hiasan dilaksanakan mengikut jadual. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sebanyak 112 permohonan tempahan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan

[close]

p. 15

JABATAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF JUL OGS SEPT OKT NOV DIS DATA KETERANGAN Pameran dan penyampaian hadiah dilaksanakan semasa Kempen Kebersihan dan Gerak Mesra Perdana pada 21 Disember 2014. Sebanyak 50 peserta dengan jumlah 33 orang pemenang telah menerima hadiah bagi beberapa kategori pertandingan yang dipertandingkan. 10 Memastikan jalinan kerjasama dengan pihak luar berhubung landskap dan mencapai standard kebangsaan. 100% 100% 100% Kerjasama dengan pihak UPM bagi Program Pertanian Bandaran. 9 Memastikan pertandingan landskap diadakan setahun sekali. - - - - - 100% 11 Penambahan sekurangkurangnya 1 Taman Komuniti setiap tahun. - - - 100% 100% 100% Pembinaan Taman Komuniti Cendana, Pasir Gudang yang telah dirasmikan oleh YB Hajah Normala Abd Samad pada 21 Disember 2014.

[close]

Comments

no comments yet