Ισολογισμός της 31/12/2014

 

Embed or link this publication

Description

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.Ισολογισμός της 31/12/2014

Popular Pages


p. 1

Γ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ ΓΛΗΝΟΥ 5Α 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 998904452 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Ισολογισμός της 31/12/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Αναποσβ. Αξία Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Αξία Κτήσης Αποσβ. Αναποσβ. Αξία ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποσβ. Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ) 1. Καταβλημένο 10056,67 10056,67 3764,99 3764,99 6291,68 6291,68 10056,67 10056,67 2934,99 2934,99 7121,68 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 213000 213000 213000 213000 Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις (41.00) 7121,68 III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 20684,12 104103,33 98252,5 223039,95 233096,62 20347,66 84715,12 94750,46 199813,24 203578,23 336,46 19388,21 3502,04 23226,71 29518,39 18330,78 104034,69 89398,7 211764,17 221820,84 17994,39 77801,83 87191,26 182987,48 185922,47 Επενδύσεων Δωρεές παγίων IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 336,39 1. Τακτικό αποθεματικό 26232,86 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό 2207,44 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 28776,69 35898,37 V Αποτελέσματα είς νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 62411,43 62411,43 91852,07 154263,5 674588,92 56010,01 91852,07 147862,08 552401,22 Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Προβλέψεις για υποτιμήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 750000 5053,73 755053,73 755053,73 755053,73 784572,12 750000 4591,73 754591,73 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 754591,73 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 754591,73 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 790490,1 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προμηθευτές 2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές 96660,43 Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι 96660,43 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10. Μερίσματα πληρωτέα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1041852,42 913263,3 172417,38 140000 140000 619012,04 164207,85 67973,1 44249,27 107093,63 1314953,27 1314953,27 2356805,69 6897,67 6897,67 194943,36 280000 331273,01 164293,27 54566,35 40097,57 118992,92 1184166,48 1184166,48 2097429,78 20947,3 20947,3 I Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 126649,77 126649,77 589499,96 589499,96 681046,6 1582,65 30042,29 30042,29 30015,85 1332187,35 42569,12 1148697,8 418751,07 31753,32 ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες Mείον: Προβλέψεις(44.11) 11. Χρεώστες διάφοροι 386997,75 717548,23 1582,65 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 19649,89 93746,56 113396,45 1572233,57 2356805,69 6897,67 6897,67 5451,33 56130,17 61581,5 1306939,68 2097429,78 20947,3 20947,3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Kατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως (Λ/86) Απο 01/01/2014 εως 31/12/2014 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 161,54 161,54 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 19226,26 19226,26 175995,58 16121,08 16121,08 176624,34 394,80 17702,91 18097,71 -18097,71 195221,84 9255,67 35118,15 44373,82 -44373,82 192745,42 12818,62 12818,62 -12657,08 213319,55 9614,95 9614,95 -8880,62 237119,24 734,33 734,33 131170,84 68978,47 200149,31 225976,63 130251,51 72692,83 202944,34 245999,86 2248262,06 1823706,62 424555,44 1570,50 426125,94 2057884,09 1638955,74 418928,35 30015,85 448944,20 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Απο 01/01/2014 εως 31/12/2014 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 175995,58 552401,22 728396,80 47406,46 47406,46 680990,34 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 176624,34 552401,22 729025,56 51368,63 51368,63 677656,93 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο Σύνολο 674588,92 680990,34 6401,42 6262,79 118992,92 552401,22 677656,93 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΔΤ Ι421697 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ287814

[close]

Comments

no comments yet