hbp-44

 

Embed or link this publication

Description

රාජ්‍ය නායකයන්ගේ පහළ වීම දහම් ඇසින්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

ßy;a NslaIqKska jykafia,d w;r m% { dêl jQ f;rKs h la jk OïuÈkakd ry;a f;rKsh .ek fndfyda mskaj;=ka wy, we;s' zzwmodk md

[close]

p. 4

2015 fmdfidka l,dmh wu;l lrkak mq¿jkao@ ug ta cd;sfha f.hla ke;=j bkak mq¿jkao@ wfka uf.a w¨;au ld¾ tl fmdâvla ySrekdg lula kE lsh, ug kslx bkak mq¿jkao@ZZ b;ska fmdÿfõ ta ta foaj,a ksid odyhla tkjhs lsõjg ms,s.kak leu;s kE' ys;, ne¨fjd;a wms jeämqru ÿla ú|, ;sfhkafk" jeäfhka we¨ï lrk foa ksido" wvqfjka we¨ï lrk foa ksido@ wfka uf. r;a;rka mq;d" uf.a mK lshd f.k bkakjd' kslx yß wdrxÑ jqfkd;a" wkak mq;d .fÕa kdkak .syska .yf.k .sys,a, lsh," ta wïuf. ;d;a;f. ys;g fudk ;rï .skakla m;a;= fjhso@ ta wh ú,dm fkd;shd b¢hso@ Bg miafi kej;;a wdrxÑhla tkjd" ta Thd,f. mq;d fkfjhs tlu ku ;sìÉp fjk

[close]

p. 5

2015 fmdfidka l,dmh 03 msgqj ï ,smsfhka lshkak hkafk" hï flfkl=g o~qjï lsÍu fyda ysxid mSvd lsÍu we;=¨ ta foaj,a ;ukag;a isoaO fjkfldg we;s fjk yeÕSï .ek Oïu mofha úia;r flfrk oKav j¾.fha tk .d:djlska' b;ska l,ska .d:d jf.au fï .d:dj;a nqÿ mshdKka jykafia úiska foaYkd lrkak tla;rd isoaêhla uq,a jqkd' ta isoaêh ;uhs" ta ldf, meúÈ fj,d ysgmq NslaIqKa jykafia,d fofldgila w;r we;s fjÉp .egqula' fï .egqug uq,a jqfka tla NslaIqKa jykafia,d fldgila úiska msd;fha" ir, isxy, f;areu" f,dj ish,af,dau o`vqjug ;e;s .ks;a' ish,af,dau urKhg ìh fj;a' tneúka" wkHhka ;ukag iudk fia i,ld wkHfhda fkdkeish hq;a;dy" wkqka ,jdj;a fkd keiúh hq;a;dy' fï .d:dfjka f,dõ;=rd nqÿ mshdKka jykafia" f,dal i;ajhd ;=, ;sfhk uy;au nhla úia;r lrkjd' f,dal iïu;fhka úia;r lrk fldg ;sfhk uy;au nhla ;uhs" flfkla o`vqjï ú¢kak ;sfhk nh $ wlue;a;' i;d isjqmdjd jqk;a fldagqjla w;g .;a; .uka ÿjkjd' Wkag ;SrKhla .kak yelshdj fkd;snqk;a" iycfhka msysgk" o`vqjug ;sfhk nh f;dar .kak mq¿jka' b;ska fï nh tfia fufia nhla fkfjhs' uq,skau tkafk ;ukag ysxidjla mSvdjla lrhs lshk nh' talg fya;=j" taflka tk fõokdj iqjhla fkdjk ksid' l=vd orejd mgka Oïu moh ;=,ska ksjka u. f jeäysáhd olajdu uyd nhla ;sfhk ldrKhla ;uhs fï' iefrka w; Wiaik fldg" ier lrk fldg fmdä orej mjd uqyqK mq¿gq lr.kafk" ;e;s .kafk fï nh ksid' b;ska .yk nksk fldg fuÉpr nh kï" urKhg ;sfhk nh .ek wykakj;a fohla kE' ta ksid ;uhs f,dõ;=rd nqÿka jykafia zzf,dj ish,af,dauZZ lsh, úfYaIfhka i|yka lf

[close]

p. 6

2015 fmdfidka l,dmh fyg fjkfldg ;j álla jeä fjkjd' Th úÈyg áflka ál jeä fj,d ;uhs ta mqgqj leä, ì¢, hkafk' tfyu .syska wka;sug jevla ke;s ;;a;ajhg m;a fjkjd' talhs laIh fjkj lsõfj' fï yeu fohlau laIh fjk foaj,a' f,dal i;ajhd ta foaj,a yß jákjhs lsh, .kakjd" iqjhs lsh, .kakjd' fldákau fïjd ke;=j nE' yßhg wuD;h jf.a' fukak fï laIh fjk foaj,a wu fyj;a wuD;h lsh, ys;, ;uhs f,dal i;ajhd l%shd lrkafk" yeisfrkafk' fukak fï laIh fjk foaj,a wu f,i .ekSu ;uhs lduh lshkafk' b;ska fï lduhka ú¢k fldg" tal úkdi lrkak wdfjd;a nh fjkjd' úkdi fjkfldg nh fjkjd' tal mD:Êck yeu flkdgu fmdÿhs' wkqkaf. f.a levqj;a tlhs" uf.a f.a levqj;a tlhs lshk ldrKh f;areï wrf.k" ;udj Wmud lr, ks;ru ys;kak mqreÿ fjkak lsh,hs nqÿka jykafia foaYkd lf

[close]

p. 7

2015 fmdfidka l,dmh l,ska ;sìÉp ;;ajfhka fjkia fj,d' fï fjkia ùu ;ukaf. leue;a;g tfrys fjkia ùula' talg lshkjd úmßKduh lsh,' mßKduh leue;a;g úreoaOj isoaO fjkafk' fï ksid ±ka fldfy;au i;=gla fkfjhs tkafk' ta ÿlg lshkjd úmßKdu ÿlaL lsh,' ta w;r nexl=fjka ,shqula tkjd" jdßl ;=kla f.j, kE ;j tlla yß fkdf.õfjd;a f.a fjkafoais lrkj lsh,' oeka fudlo wr ukqiaihg ysf;kafk! wfka lrmq riaidj lrf.k wr fmdä f.or ysáh kï" uu fldÉpr i;=ákao bkafk lsh, ysf;kjd' fïl oelafl;a m%{dfjkao@ kE" fïl;a wr fõokd ffp;islfhkau oelmq fohla' oeka ;sfhk ÿflka mek, hkak" l,ska ysáh i;=g u;la fj,d t;kg hkak yokjd' b;ska fïl m%{dfjka olskafk fldfyduo@ uq , b|, l,a m kd lr, ne¨j;a" fmdä f.a lshk ;efkka mgka wrf.k f,dl= f.a yok l,a ú|mq ÿla lkaordj" f,dl= f.a yomq ;efkka bjr jqkdo lsh, n,kak ´k' kE" tfyu bjrhla fj,d kE' wjqreoaola folla i;=gla ;snqk ;uhs' ta;a f.a yokak wjqreÿ 10la ú;r ÿla úkaod" yo,;a ;j wjqreÿ 15la ú;r Kh f.j, bjr lrkak ;sfhkjd' f.a Kh ú;ro@ kE' talg f.jk j;=r ì," úÿ,s ì,"

[close]

p. 8

n!oa O hs k a g fnda ê jka o kdj ls h ka f k fndfydu jeo.;a jkaokdjla' tal yßhg Ôjudk nqÿ ms h dKka jyka f ia g lrka k d jQ jkaokdjla yd iudkhs' fndaê i;ajhka jykafia f,dõ;=rd nqoaO;ajhg m;a fjkak m%d¾:kd lrmq mdrñ;djkaj,È ;uka jykafiag ú;rla fï {dk Yla;sh" ks¾jdKh ,efíjd lsh, fkfjhs m%d¾:kd lf

[close]

p. 9

2015 fmdfidka l,dmh jf.au ndysr wdh;k;a ´k lrkjd' fï wNHka;r iy ndysr wdh;k folu tlg ilia fj,d" tlg .e

[close]

p. 10

2015 fmdfidka l,dmh ldhsl úÈhg we;s fjk f,v frda. ndOl ;sfhkj kï" ta lshkafk jd" ms;a" fiï ysr lsÍï jf.a f,vla ;sfhkj kï" f,dõ;=rd nqoaO;ajhg m;a fjkak;a tal ndOlhla fjkak mq¿jka' f,dõ;=rd nqoaO;ajh ,nd fkdf.k fkdke.sáñhs lshk wêIaGdkh we;=j jdä jqkdg miafi" jd ms;a fiï lsmSula fj,d yß" w; mh lelal=ï weú,a, yß tl úÈhlg ta wdikfhaa bkak neß jqkd kï" tal;a f,dl= ndOlhla fjkjd' t;fldg ta nqoaO {dk ,nd .kak ta i|yd ys; fhduq lrk fldg la,dka; lerls,s we;s fjk úÈhg jd" ms;a" fiï wudrejla tfyu wdj kï" nqoaO {dk ,nd .kak isys l,amkdj .kak neß fjkjd' tfykï f,dalfha i;r uyd N+;hkaf.ka yg .kakd hï lsis úmÍ;hla ;snqK kï" f,dõ;=rd nqoaO;ajhg m;a fjkfldg ta ish,a,u iu;=,s; njg m;a lrkak ´k' tfyu iu;=,s; fjkak" ta fndaê i;ajhka jykafiaf. wkka; mdrñ;d .=KialkaOh n,mdkjd' b;sx fndaê jkaokdjla isoaO lrk fldg" nqÿ mshdKka jykafia Wfoid lrk hï mQcdjla we;akï" fndaëka jykafia bÈßfha nqÿ rcdKka jykafia Wfoid ufkdauh úÈhg mQcd lrkak mq¿jka' fudlo nqÿka jykafia Wfoid lrk mQcdjla i|yd Wka jykafia jev bkaku ´k kE' f,dõ;=rd iïud iïnqoaO jQ nqÿ mshdKka jykafia Wfoid fï mQcdjka mQcd lrñ" mQcd lrñ" mQcd lrñ" mQcd fõjd" mQcd fõjd" mQcdu fõjd lsh," Ñ;a; m%ido is;ska hqla;j hï mQcdjla fndaëka jykafia Wfoid isoaO l

[close]

p. 11

rKh iy Wm; w;r isÿ jk ixlS¾K l%shdoduh ú.%y lrñka wdrïN l< ,sms fm<" t;eka mgka wka;rdNúl wjia:dj iy wka;rd mßksíndhS wjia:dj;a ú.%y lrñka" ish Èú kid .ekSï iy m%dK >d;h .ek;a lreKq bÈßm;a lÜGkh lrñka is;a my, lrkjd' yßhg Ñ;%máhla jf.a ;uka lrmq lshmq foaj,a fmakak mgka .kakjd' fu;kÈ ±k.; hq;= úfYaI lreKla ;uhs" Wiia jQ m%n, mqKH l¾u lrmq whg ta mqKH l¾u Yla;sfha n,fhka" fjk;a wiqn wruqKq wúoHudk lrñka iq.;shg iqÿiq mßÈ wruqKq fmkakqï lrk nj' ta jf.au mdm l¾u n,j;a" mjqlï lrmq whg ta mdm l¾u n,fhka ÿ.;shu fmkakqï lrkjd' úfYaIfhka fï jf.a fndfyda wh urKdikak fudfydf;È ±ä fõokdfjka wÕ miÕ mjd p,kh lrñka fl¢ß .dñka ta jf.a wiqn o¾Ykhka o iu.ska ñh.sh wjia:d m%dfhda.sl jYfhkq;a" iudê $ ±yeka jvmq W;=uka ta wdY%fhkq;a ±l, ;sfhk nj óg fmr;a lreKq ldrKd bÈßm;a lÜGkh fjkjd' ta >ÜGkhg wkqrEmj ufkda ú[a[dKh" wkqrEm kdu rEm O¾u okjñka ke.S isákjd' ta kdu rEmj,È wmsg ±k .ka k ,efnka f k" hï jia;=jl m%;sìïnh lkakdählg jefgk fldg ta øjH jia;= Èyd ne¨fjd;a ta úÈygu fmakjd jf.hs" wruqKq ±k .ekSfï ,laIK ;sfhk is; my, fj,d taflu jeo .kakd levm;a ms

[close]

p. 12

2015 fmdfidka l,dmh fyd¢ka jgyd .kak mq¿jka kï" lreKq ukd fia wjfndaO fjkjd' rEmjdyskS hka;%hl rEm má.; lrk leurdjl ls%hd l,dmh;a" ndysr kdu rEm wrf.k kdu f.da;% úÈyg ufkda Od;=fõ ;ekam;a lrkjd jf.hs' leurdfjka lrkafk fudllao@ leurd.; lrk fldg isoaO fjkafk hï fCIa;%hlg t,a, lrk leurd uqyqK; ;=

[close]

p. 13

2015 fmdfidka l,dmh flfrys iel lrñka m

[close]

p. 14

2015 fmdfidka l,dmh 12 msgqj Wmldrhg lDf;damldr fkdlsÍfï nrm;,lu fmkajd ÿka l;d jia;=jla ^miq.sh l,dmfhka - ;sia wjqreoaola ;siafia is,a /l,;a i;r wmd.; jqkq ieñhd iy ìß|'''& - jyrl wNhr;kd,xldr ysñ kqiaifhd Ôj;a fj,d bf|oaÈ lrmq lshmq foaj,a wkqj urKdikak fudfydf;È l¾u ksñ;s" .;s ksñ;s wkqj tk jeämqru ys; .shmq fohla Wmdodk lr f.k ta wkqj fndfyduhla mqoa.,fhd wmd.; fjÉp wjia:d óg l,ska fya;=M, iys;j ú.%y l

[close]

p. 15

2015 fmdfidka l,dmh fokakf.ka tla flfkla rcfha jeo.;a riaidjla lrk flfkla' wkqfudaokdj bjr jqkdg miafi uu tA whg lsõjd" Tkak ±ka b;ska ;d;a; fu;kg weú;a bkakj lsh,' t;fldg fï mq;d lshkjd" uy;a;hg fmakj kï ;d;a;f.ka wykak wehs wmg lror lrkafk lsh," wms wfma mdvqfõ wfma foaj,a yß yïn lrf.k ld, we|, Ôj;a fjkafk! b;ska tfyu mdvqfõ bkak wmsg wehs lror lrkafk lsh, ;d;a;f.ka wykak lsh, fndfydu ys;a fõokdfjka lsõjd' yenehs ug tA ñh.sh ;d;a;j fmkqkg" lshk foaj,a weyqkg tA

[close]

Comments

no comments yet