Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara 1972

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

undang-undang malaysia cetakan semula akta 75 akta lembaga kemajuan johor tenggara 1972 mengandungi segala pindaan hingga 1 januari 2006 diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang 1968 secara usaha sama dengan percetakan nasional malaysia bhd 2006

[close]

p. 2

2 undang-undang malaysia akta 75 akta lembaga kemajuan johor tenggara 1972 tarikh perkenan diraja 23 mac 1972 30 mac 1972 tarikh penyiaran dalam warta cetakan semula yang terdahulu cetakan semula yang pertama 1994

[close]

p. 3

lembaga kemajuan johor tenggara undang-undang malaysia akta 75 akta lembaga kemajuan johor tenggara 1972 3 susunan seksyen bahagian i permulaan seksyen 1 2 tajuk ringkas tafsiran bahagian ii lembaga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lembaga fungsi lembaga keanggotaan lembaga perlindungan pihak berkuasa awam pekhidmat awam kuasa menteri untuk memberi arahan kawasan johor tenggara fungsi tambahan bagi lembaga penyata laporan akaun dan maklumat bahagian iii bahagian pegawai dan pekhidmat 12 13 pengerusi hendaklah menjadi ketua pegawai pengurus pengurus besar hendaklah menjadi ketua pegawai kerja

[close]

p. 4

4 seksyen undang-undang malaysia 14 15 16 pelantikan pegawai dan pekhidmat lain bahagian yang boleh ditubuhkan akta 75 peraturan-peraturan berkenaan dengan syarat perkhidmatan bagi pegawai dan pekhidmat 16a jawatankuasa tatatertib 16b rayuan terhadap keputusan jawatankuasa tatatertib 16c kuasa membuat peraturan-peraturan tatatertib 16d pengenaan surcaj 16e pemberitahuan surcaj 16f penarikan balik surcaj 16g mendapatkan surcaj 16h keanggotaan lembaga dalam kes khas bahagian iv kewangan 17 18 19 20 21 22 penubuhan kumpulan wang pengimbangan akaun hasil kumpulan wang rizab perbelanjaan hendaklah dipertanggungkan pada kumpulan wang perbelanjaan dan penyediaan anggaran akaun dan audit bahagian v kuasa lain lembaga 23 24 25 26 27 28 29 pewakilan kuasa lembaga kuasa untuk meminjam pelaburan kuasa untuk mengambil kerja ejen kuasa untuk memberi pinjaman kuasa untuk menubuhkan perbadanan pengambilan tanah dengan paksa

[close]

p. 5

lembaga kemajuan johor tenggara bahagian vi am seksyen 5 30 31 32 33 dipotong obligasi kerahsiaan kuasa untuk membuat peraturan-peraturan perkara yang dilakukan pada menjangka akta ini akan diisytiharkan jadual pertama jadual kedua

[close]

p. 6

6 undang-undang malaysia akta 75

[close]

p. 7

lembaga kemajuan johor tenggara undang-undang malaysia akta 75 akta lembaga kemajuan johor tenggara 1972 7 suatu akta bagi memperbadankan lembaga kemajuan johor tenggara dan bagi mengadakan peruntukan berkenaan dengan perkara yang bersangkutan dengannya [1 jun 1972 p.u b 198/1972 maka inilah diperbuat undang-undang oleh seri paduka baginda yang di-pertuan agong dengan nasihat dan persetujuan dewan negara dan dewan rakyat yang bersidang dalam parlimen dan dengan kuasa daripadanya seperti yang berikut bahagian i permulaan tajuk ringkas 1 akta ini bolehlah dinamakan akta lembaga kemajuan johor tenggara 1972 tafsiran 2 dalam akta ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain bahagian ertinya bahagian yang ditubuhkan di bawah seksyen 15 kawasan johor tenggara ertinya mana-mana kawasan yang ditetapkan oleh menteri menurut seksyen 9 kumpulan wang ertinya kumpulan wang yang ditubuhkan di bawah seksyen 17;

[close]

p. 8

8 undang-undang malaysia akta 75 lembaga ertinya lembaga kemajuan johor tenggara yang ditubuhkan di bawah seksyen 3 negeri ertinya negeri johor pegawai kerja ertinya pegawai kerja yang dilantik di bawah seksyen 14 pegawai perakaunan termasuklah tiap-tiap pegawai dan pekhidmat yang dipertanggungkan dengan kewajipan memungut menerima atau mengakaunkan atau yang sebenarnya memungut menerima atau mengakaunkan apa-apa wang kumpulan wang atau yang dipertanggungkan dengan tugas membayar atau yang sebenarnya membayar apa-apa wang itu dan tiap-tiap pegawai dan pekhidmat yang dipertanggungkan dengan penerimaan penjagaan atau pelupusan atau pengakaunan apa-apa barang simpanan dan harta lembaga atau yang sebenarnya menerima memegang atau melupuskan barang simpanan dan harta itu pengerusi ertinya pengerusi lembaga yang dilantik di bawah seksyen 5 pengurus besar ertinya pengurus besar yang dilantik di bawah seksyen 13 perbadanan ertinya perbadanan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 syarikat mempunyai erti yang sama seperti yang diberi kepada perbadanan di bawah subseksyen 41 akta syarikat 1965 [akta 125 dan timbalan pengerusi ertinya timbalan pengerusi lembaga yang dilantik di bawah seksyen 5 bahagian ii lembaga lembaga 3 suatu pertubuhan perbadanan bernama lembaga kemajuan johor tenggara ditubuhkan yang kekal turun-temurun dan mempunyai suatu meterai perbadanan dan boleh membawa guaman dan dibawa guaman atas namanya dan tertakluk kepada dan bagi

[close]

p. 9

lembaga kemajuan johor tenggara 9 maksud akta ini boleh membuat kontrak dan boleh memperoleh membeli mengambil memegang dan menikmati apa-apa jenis harta alih dan harta tak alih dan boleh memindahhakkan menyerahhakkan menyerahkan balik memulangkan menggadaikan menggadaijanjikan mendemiskan menyerahhakkan semula memindah milik atau selainnya melupuskan atau membuat apa-apa urusan mengenai apa-apa harta alih atau harta tak alih atau apa-apa kepentingan mengenainya yang terletak hak pada lembaga mengikut apa-apa terma yang difikirkannya patut fungsi lembaga 4 1 fungsi lembaga adalah a untuk memajukan menggalakkan memudahkan dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan johor tenggara b untuk memajukan menggalakan memudahkan dan mengusahakan pembangunan tempat tinggal pertanian perusahaan dan perdagangan dalam kawasan johor tenggara dan c untuk mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan yang tersebut di atas dalam kawasan johor tenggara 2 lembaga hendaklah mempunyai kuasa melakukan segala perkara yang suai manfaat atau semunasabahnya perlu atau yang bersampingan dengan penjalanan fungsinya dan khususnya tetapi tanpa menyentuh keluasan kuasa yang tersebut di atas a menjalankan segala kegiatan khususnya dalam perusahaan perdagangan dan perindustrian yang penjalanannya difikirkan dikehendaki berfaedah atau mudah untuk atau yang berkaitan dengan penjalanan fungsinya yang tersebut termasuk membuat memasang memproses membungkus memeringkat dan memasarkan keluaran penyelidikan dan latihan b memulakan kajian permulaan tentang kawasan pembangunan dan pembangunan semula yang mungkin dan membuat rancangan permulaan menerangkan secara kasar kegiatan tinjauan permulaan untuk menentukan sama ada projek pembangunan atau projek pembangunan semula mungkin boleh dijalan dan dilaksanakan;

[close]

p. 10

10 undang-undang malaysia akta 75 c bekerjasama dengan kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri mana-mana pihak berkuasa awam mana-mana syarikat mana-mana perbadanan mana-mana badan atau mana-mana orang atau bertindak sebagai ejen atau ejen pengurus baginya atau selainnya bertindak bersama dengannya atau bagi pihaknya d memaju dan menyelaraskan penjalanan kegiatan itu oleh kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri pihak berkuasa awam mana-mana syarikat mana-mana perbadanan atau badan atau orang lain e menubuh atau memperbesar atau memajukan penubuhan atau pembesaran syarikat perbadanan atau lain badan untuk menjalankan mana-mana kegiatan itu sama ada kesemua atau sebahagiannya di bawah kawalan lembaga atau secara bebas f memberi bantuan kepada mana-mana pihak berkuasa awam syarikat perbadanan atau mana-mana badan atau orang lain yang pada pendapat lembaga ada mempunyai kemudahan untuk menjalankan mana-mana kegiatan itu termasuk bantuan kewangan dengan mengambil syer atau modal pinjamannya atau dengan memberi pinjaman atau selainnya g membeli menanggung membeli atau selainnya memperoleh apa-apa saham dan syer dalam mana-mana syarikat awam atau persendirian dan menjualnya atas apa-apa terma dan syarat yang ditentukan oleh lembaga h menghendaki jabatan dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang menjalankan atau bercadang hendak menjalankan pembangunan dalam kawasan johor tenggara untuk mengemukakan laporan mengandungi butir-butir dan maklumat sebagaimana yang dinyatakan oleh lembaga berkenaan dengan kegiatannya atau kegiatan yang dicadang olehnya i melantik ejen atau menubuhkan badan lain sebagaimana yang difikirkan patut olehnya bagi maksud menjalankan fungsinya j mengenakan fi atau apa-apa caj lain yang difikirkan patut olehnya bagi melaksanakan mana-mana kuasa atau fungsinya;

[close]

p. 11

lembaga kemajuan johor tenggara 11 k menerima komisen atau bayaran sebagaimana yang dipersetujui sebagai balasan bagi perkhidmatan yang telah diberi olehnya l mengawal selia pembangunan dalam kawasan johor tenggara dan m melakukan apa-apa perkara lain sebagaimana yang difikirkan patut bagi menjalankan fungsi dan kuasanya dengan berkesan 3 tertakluk kepada seksyen 8 hendaklah menjadi tanggungjawab lembaga dalam menjalankan fungsinya di bawah akta ini untuk memastikan supaya fungsi itu dilaksanakan secara yang sejajar dengan dasar kerajaan yang berkuat kuasa pada masa ini dan khususnya dasar yang berhubungan dengan pembentukan semula masyarakat keanggotaan lembaga 5 1 lembaga hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut dilantik oleh menteri kecuali pengurus besar a seorang pengerusi b seorang timbalan pengerusi c tiga orang wakil kerajaan persekutuan d tiga orang wakil kerajaan negeri e tiga orang yang mempunyai kedudukan profesional yang berkaitan dan f pengurus besar 2 tertakluk kepada subseksyen 3 dan 4 peruntukan jadual pertama hendaklah terpakai bagi anggota lembaga 3 perenggan 1 2 3 dan 7 jadual pertama tidak boleh terpakai bagi pengurus besar 4 pengurus besar tidak mempunyai hak untuk mengundi dalam mana-mana mesyuarat lembaga 5 apabila jawatan pengurus besar kosong subseksyen 1 hendaklah dibaca seolah-olah perenggan f telah dipotong.

[close]

p. 12

12 undang-undang malaysia akta 75 perlindungan pihak berkuasa awam 6 akta perlindungan pihak berkuasa awam 1948 [akta 198 hendaklah terpakai bagi apa-apa tindakan guaman pendakwaan atau prosiding terhadap lembaga atau terhadap mana-mana anggota pegawai pekhidmat atau ejen lembaga berkenaan dengan apa-apa perbuatan kecuaian atau keingkaran yang dibuat atau dilakukan olehnya atas sifatnya yang demikian itu pekhidmat awam 7 semua anggota pegawai dan pekhidmat lembaga semasa menjalankan kewajipan sebagai anggota pegawai atau pekhidmat hendaklah disifatkan sebagai pekhidmat awam dalam pengertian kanun keseksaan [akta 574 kuasa menteri untuk memberi arahan 8 1 lembaga hendaklah bertanggungjawab kepada menteri dan menteri boleh dari semasa ke semasa memberi arahan yang selaras dengan akta ini dan lembaga hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melaksanakan semua arahan itu 2 tanpa menyentuh keluasan subseksyen 1 dan tertakluk kepada perundingan dengan lembaga kuasa menteri untuk memberi arahan hendaklah termasuk memberi arahan kepada lembaga a tentang pelupusan aset modal dan b tentang penggunaan hasil daripada aset modal yang dilepaskan itu walaupun arahan itu mengenai sesuatu yang tertentu dengan syarat bahawa selagi apa-apa wang yang dipinjam oleh lembaga mengikut akta ini masih belum dijelaskan tiada apa-apa arahan itu boleh diberi kawasan johor tenggara 9 1 bagi maksud akta ini menteri boleh dengan persetujuan kerajaan negeri dari semasa ke semasa menetapkan melalui pemberitahuan dalam warta kawasan yang di dalamnya lembaga

[close]

p. 13

lembaga kemajuan johor tenggara 13 akan menjalankan tugasnya di bawah akta ini dan kawasan itu hendaklah dinamakan sebagai kawasan johor tenggara 2 walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang lain hendaklah menjadi tanggungjawab lembaga menjalankan tugas yang diperuntukkan oleh akta ini dalam kawasan johor tenggara fungsi tambahan bagi lembaga 10 sebagai tambahan kepada kewajipan yang dikenakan dan kuasa yang terletak hak pada lembaga menurut akta ini lembaga boleh menjalankan apa-apa fungsi lain menjalankan apa-apa kuasa lain dan mentadbir dan membelanjakan apa-apa wang lain bagi apa-apa maksud yang mungkin diuntukkan atau diberikan kepadanya oleh kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan dalam melakukan yang demikian lembaga hendaklah disifatkan sebagai menunaikan maksud akta ini dan peruntukan akta ini hendaklah terpakai bagi lembaga berkenaan dengan fungsi itu dan berkenaan dengan pentadbiran dan pembelanjaan wang itu dengan syarat bahawa akaun bagi wang itu hendaklah disimpan berasingan dan berlainan daripada akaun kumpulan wang penyata laporan akaun dan maklumat 11 1 lembaga hendaklah memberi kepada menteri dan orang kumpulan orang atau pihak berkuasa awam lain sebagaimana yang diarahkan oleh menteri penyata laporan akaun dan maklumat yang dikehendakinya dari semasa ke semasa berkenaan dengan harta dan kegiatan lembaga 2 tanpa menyentuh keluasan peruntukan subseksyen 1 lembaga hendaklah dengan seberapa segera yang boleh selepas berakhir setiap tahun kewangan mengarahkan supaya dibuat dan dihantar kepada menteri dan jika diarahkan sedemikian oleh menteri kepada kerajaan negeri atau mana-mana pihak berkuasa awam yang lain suatu laporan berkenaan dengan kegiatan lembaga dalam masa tahun kewangan yang lalu dan mengikut apa-apa bentuk dan mengandungi apa-apa maklumat berhubung dengan prosiding dan dasar lembaga mengikut sebagaimana yang dinyatakan dari semasa ke semasa oleh menteri 3 menteri hendaklah menyebabkan dibentang satu salinan setiap laporan itu di hadapan dewan rakyat.

[close]

p. 14

14 undang-undang malaysia bahagian iii bahagian pegawai dan pekhidmat akta 75 pengerusi hendaklah menjadi ketua pegawai pengurus 12 1 pengerusi hendaklah menjadi ketua pegawai pengurus lembaga dan dia hendaklah bertanggungjawab bagi menyediakan program skim atau projek untuk pertimbangan lembaga bagi mengeluarkan panduan dasar atau penerangan mengenai keputusan lembaga kepada pengurus besar dan pegawai dan pekhidmat lembaga yang lain dan bagi menyelia dan mengawal pelaksanaan keputusan itu 2 semua pegawai dan pekhidmat lembaga hendaklah diletakkan di bawah kawalan am pengerusi 3 pengerusi hendaklah melaksanakan apa-apa kewajipan lain atau tambahan mengikut sebagaimana yang ditentukan oleh menteri dari semasa ke semasa 4 tertakluk kepada apa-apa syarat had atau sekatan yang difikirkannya patut pengerusi boleh mewakilkan kuasa kepada mana-mana anggota lembaga yang lain mana-mana pegawai atau pekhidmat lembaga untuk menjalankan apa-apa kuasa kewajipan atau fungsi yang terletak hak atau dipertanggungkan pada pengerusi sebagaimana yang ditentukan olehnya 5 jika pengerusi tidak ada dalam malaysia buat sementara atau tidak berupaya buat sementara oleh sebab sakit atau kerana apa-apa sebab lain yang cukup untuk melaksanakan kewajipannya timbalan pengerusi hendaklah melaksanakan kewajipan pengerusi dalam masa dia tidak ada buat sementara atau tidak berupaya kerana apa-apa sebab yang lain pengurus besar hendaklah menjadi ketua pegawai kerja 13 1 lembaga boleh dengan kelulusan menteri mengambil kerja dan melantik seorang pengurus besar sebagai ketua pegawai kerja atas apa-apa syarat dan bagi selama tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga.

[close]

p. 15

lembaga kemajuan johor tenggara 15 2 pengurus besar hendaklah bertanggungjawab bagi menjalankan segala program skim atau projek bagi melaksanakan keputusan lembaga dan arahan pengerusi 3 tertakluk kepada arahan pengerusi pengurus besar hendaklah mempunyai kawalan pentadbiran ke atas pegawai dan pekhidmat lembaga 4 pengurus besar hendaklah melaksanakan apa-apa kewajipan lain atau tambahan mengikut sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga atau menteri dari semasa ke semasa atau mengikut sebagaimana yang diarahkan oleh pengerusi dari semasa ke semasa pelantikan pegawai dan pekhidmat lain 14 1 tertakluk kepada apa-apa peraturan yang dibuat di bawah seksyen 16 lembaga boleh melantik atas apa-apa syarat yang difikirkannya perlu mana-mana orang sebagai pegawai kerja dan beberapa orang pegawai dan pekhidmat lain yang perlu bagi menjalankan maksud akta ini 2 tiada seorang pun yang mempunyai secara langsung atau tidak langsung sama ada dengan sendirinya atau melalui pekongsinya apa-apa syer atau kepentingan dalam apa-apa kontrak atau apa-apa kontrak yang dicadangkan dengan untuk atau bagi pihak lembaga layak diambil kerja sebagai seorang pegawai kerja atau pegawai atau pekhidmat lembaga 3 mana-mana pegawai kerja atau pegawai atau pekhidmat lembaga yang mempunyai atau memperoleh sesuatu syer atau kepentingan tersebut boleh menurut budi bicara lembaga dibuang kerja terus tanpa notis bahagian yang boleh ditubuhkan 15 1 lembaga boleh menubuhkan apa-apa bahagian yang difikirkannya perlu dan setiap bahagian hendaklah diletakkan di bawah kawalan dan jagaan seorang pegawai kerja 2 pegawai kerja sesuatu bahagian hendaklah bertanggungjawab bagi melaksanakan dan menjalankan keputusan lembaga berkaitan dengan bahagiannya menghantar syor mengenai dasar untuk pertimbangan lembaga mengambil bahagian tanpa hak mengundi,

[close]

Comments

no comments yet