Буклет Новоселиця

 

Embed or link this publication

Description

Буклет Новоселиця-2015

Popular Pages


p. 1

Novoselitsa Noua Suliţa НОВОСЕЛИЦЯ 2015 р.

[close]

p. 2

■На ■ перехресті мов, культур і епох.....……4 Crossroad of languages, cultures and eras La răspântie de limbi, culturi și epoci City Council Consiliul Local Industry Industria Зміст о во с ел и ц я розташована на широкій рівнинній терасі лівого берега ріки Прут, на півдні Чернівецької області за 27 кілометрів на схід від обласного центру. Місто має статус районного центру. Новоселиця – мальовниче місто з квітучими каштанами і срібними ялинками, місто, де о 4-ій годині ранку можна було почути спів півнів з трьох сусідніх держав. Місто, яке надихало відомих митців, співаків, художників, композиторів. По річці Рокитнянці у Новоселиці проходить кордон між етнокультурними територіями України – Буковиною та Бессарабією. Площа міста Новоселиця становить 647 га, з яких 154,8 га – землі житлової та громадської забудови. У Новоселиці – понад 90 вулиць. Триває робота щодо збільшення площі міста для будівництва індивідуального житла та об’єктів інфраструктури. Запроваджуються проекти, спрямовані на поліпшення екологічного стану довкілля та енергозберігаючих технологій. ovoselytsia City is located on a broad plain terrace of the left bank of the river Prut, Chernivtsi region, 27 kilometers south of the regional center. Novoselytsia is the district center. Novoselytsia - a picturesque city with flowering chestnut trees and silver firs, a city where at 4 o’clock in the morning you could hear the crow of the three neighboring countries. The city, which inspired famous singers, artists and composers. Along the river Rokytnyanka, Novoselytsia is bordering with 2 ethnocultural territories - Bukovina and Bessarabia. The city area of Novoselytsia is 647 hectares, of which 154.8 ha - Residential and public buildings. Novoselytsia has more than 90 streets. The work is going on increasing the city area , apartment construction and infrastructure. The implemented projects are aimed on improving the ecological environment and energy saving technologies. Н ■Міська ■ рада ………………………………...8 ■Промисловість ■ ……………………………10 ■Будівельна ■ газуль ………………………….12 ■Освіта ■ ………………………………………14 ■Духовність ■ і культура......…………………18 ■Спорт ■ ……………………………………….21 ■Підприємництво ■ ………………………….25 ■Новоселиця ■ - зробимо місто чистим..…..27 Novoselytsia - lets make the city clean Noua Suliţa – un oraş curat Entrepreneurship «Business» Sports Sportul Spirituality and culture Spiritualitatea și cultura Education Învăţământul Construction industry Ramura de construcții N O rașul Noua Suliţа este așezat pe malul stâng al râului Prut la o distanță de 27 km spre sud de centrul regional Cernăuți. Noua Sulița este un oraș pitoresc, inundat de castani şi brazi argintii, unde la ora patru dimineața poţi auzi cântecul cocoşilor din cele trei țări vecine. E oraşul, care a inspirat renumiți cântăreți, pictori, compozitori. De-a lungul râului Rachitnianca, care curge prin oraș, trece frontiera dintre teritoriile etno-culturale ale Ucrainei – Bucovina și Basarabia. Zona orașului constitue 647 ha, dintre care 154,8 ha – pământ pentru construcții publice şi locative. Noua Suliţa are mai mult de 90 de străzi. Continuă activitatea spre dezvoltarea zonei locative individuale și a obiectelor de infrastructură. Se încadrează proiecte, care vizează îmbunătățirea stării ecologice a mediului înconjurător și tehnologii de economisire a energiei. 3

[close]

p. 3

На перехресті мов, культур і епох аселення людиною території між річками Прут і Дністер, почалось і продовжувалось у період трипільської (IV-III тисячоліття до н.е.), комарівської (XV-XIV століття до н.е.), черняхівської (III-IV століття н.е.) та інших культур, а також культур раннього (V-перша половина XIV століття) і пізнього (друга половина XIV-XVIII століття) середньовіччя. Більше 200 років (855 -1100 pоки) територія краю входила до складу ранньофеодальної держави Київська Русь, а з XII-XVI століття – до Галицького Галицько-Волинського (з 1199 року) та Молдавського князівств. Вперше Новоселиця згадується в документальних джерелах від 1456 року під назвою «Шишківці, де був Юріїв двір, на Пруті». Пізніше, вже у документах 1617 року, село зазначається як «Шишкеуць біля Пруту», що тепер називається «Новоселиця». У 1514 році землі Молдавського князівства стали протекторатом Османської імперії. У XVII столітті почалося заселення західної частини Новоселиці. Невелич- З Crossroad of languages, cultures and eras La răspântie de limbi, culturi și epoci Popularea teritoriului între râurile Prut și Nistru, a luat început şi a continuat în timpul culturii trypolliene (m. IV-III p. e. n.); culturii komariw (s. XV-XIV p. e. n.); culturii slave (s. III-IV e. n.) și a altor culturi ale evului mediu timpuriu (s. V - prima jumătate a s. al XIV-lea) și a evului mediu târziu (a doua jumătate a s. XIV-XVIII). Mai mult de 200 de ani (8551100) teritoriul orașului făcea parte din statul feudal al Rusiei Kievene, iar între s. XII-XVI – făcea parte din principatele Galician, Galician-Volânian şi Moldova. Prima mențiune documentară a orașului datează din anul 1456 cu numele de “Şâşcăuţi, unde a fost curtea lui Iurie, pe malul Prutului”. Mai târziu, în documentele anului 1617, satul apare ca “Şişcăuţii de lângă Prut”, care acuma se numește “Noua Suliţa”. În secolul al XVII-lea a început colonizarea părţii de vest a Noua Suliţei. O așezare mică, care a apărut la intersecția teritoriilor locuite de diferite popoare. Treptat teritoriul era populat de reprezentanți ai diferitor grupuri etnice, în deosebi – ucraineni, moldoveni, evrei. În anul 1514 pământurile principatului Moldovean au nimerit sub stăpânirea Imperiului Otoman. În anul 1774, după încheierea tratatului de pace între Rusia şi Turcia, Noua Novoselytsia City is located on a broad plain terrace of the left bank of the river Prut, Chernivtsi region, 27 kilometers south of the regional center. Novoselytsia is the district center. Novoselytsia - a picturesque city with flowering chestnut trees and silver firs, a city where at 4 o’clock in the morning you could hear the crow of the three neighboring countries. The city, which inspired famous singers, artists and composers. Along the river Rokytnyanka, Novoselytsia is bordering with 2 ethnocultural territories - Bukovina and Bessarabia. The city area of Novoselytsia is 647 hectares, of which 154.8 ha - Residential and public buildings. Novoselytsia has more than 90 streets. The work is going on increasing the city area , apartment construction and infrastructure. The implemented projects are aimed on improving the ecological environment and energy saving technologies. Crossroad of languages, cultures and eras The territory settling between Prut river and Dniester river , began and continued during trypilska (IV-III millennium BC), Komariw (XV-XIV century BC), Chernyakhivska (III-IV century BC ) and other cultures, early (V-first half of the XIV century) and late (second half of XIVXVIII century) Middle Ages. More than 200 years (855 -1100 poky), the territory was part of the feudal state of Kievan Rus, and in the XII-XVI century part of Galician, Galician-Volyn (from 1199) and Moldavian principalities. First Novoselytsia was mentioned in documentary sources in 1456 called “Shyshkivtsi where Yurii’s yard on river Prut was.” Later, in the documents dated 1617, the village was named “Shyshkeuts near Prut” what is now called Novoselytsia.” In the XVII century began ке поселення, яке виникло на стику територій, заселених різними народами, поступово заселялося представниками різних етнічних груп, зокрема українцями, молдаванами, євреями. Після укладення Кучук-Кайнарджійської мирної угоди Росії з Туреччиною 1774 року Новоселиця стала прикордонним пунктом і була розділена на дві частини: західна територіально належала Угорщині, а східна залишилася під владою молдовських князів. У східній частині Новоселиці землі належали молдавським поміщикам із роду Стурдз. У 1812 році ця територія, згідно з Бухарестською мирною угодою, була приєднана до Росії і увійшла до складу Хотинського повіту Бессарабської губернії. Західна частина населеного пункту і далі залишалася під владою австрійської імперії. У «російській» частині Новоселиці - 1817 року, а в австрійській – 1847 року відкрили митниці. Вигідне географіч - Suliţă, fiind punct de frontieră, a fost împărțită în două părți: partea de vest, ocupată de Ungaria şi partea de est, ocupată de turci. Partea de est a Noua Suliței aparţinea boerilor moldoveni din neamul lui Sturdza. În anul 1812, conform Acordului de Pace de la București, acest teritoriu a fost anexat de către Rusia și a devenit parte a județului Hotin (provincia Basarabia). Partea de vest a așezării a rămas sub dominația Imperiului Austriac. În partea „rusă” a orașului, în anul 1817, iar în partea „austriacă”, în anul 1847, au fost deschise puncte vamale. the colonization of the western part of Novoselytsia. A small settlement, which arose at the junction of the territories was inhabited by different peoples, representatives of different ethnic groups, including Ukrainian, Moldovans, Jews. In 1514, the Moldavia land was ruled by the Ottoman Empire. After the conclusion of Kucuk-Kaynardzhiyskoyi peace agreement with Turkey in 1774 was Novoselytsia became border point and was divid- 4 5

[close]

p. 4

не положення, розвиток ремесел і торгівлі привели до відкриття в 40-х роках XIX століття ярмарку. Саме тоді Новоселиця почала називатися містечком. Зростає мережа ремісників - з’являються пекарі, м’ясники, столярі, бондарі, миловари, штукатури, лудильники, шапошники, цирульники тощо. Виникає ряд невеликих крамниць. Коли розпочалася перша світова війна, Новоселиця опинилася в центрі воєнних дій між російськими і австро-угорськими військами. На початку листопада 1918 року в районі на короткий час встановилась радянська влада. У 1919-му територію зайняла Румунія. На початок 20-х років населення містечка зросло до 10 тисяч жителів, переважно єврейської національності. 28 червня 1940 року в місто вступила Червона Армія. Тут була встановлена радянська влада. Навесні 1941 року були проведені арешти так званих «соціально небезпечних елементів», яких вислали у виправно-трудові табори, а їх сім’ї – у спецпоселення. 5 липня 1941 року на територію району вступили німецько-румунські війська. Вже цього ж дня протягом цілої доби у Новоселиці йшли масові розстріли і грабежі мирних жителів єврейської національності. Всього з декількох тисяч жите - Poziția geografică favorabilă, dezvoltarea meșteșugăritului și a comerțului în anii 40 ai secolului XIX-lea au dus la deschiderea târgului. De atunci Noua Suliţă a fost numită „orăşel”. Se dezvolta meșteșugăritul, s-au ivit brutari, dulgheri, tencuitori, frizeri… Așa au apărut și o serie de magazine mici. Când a început Primul Război Mondial, Noua Suliţă a nimerit în centrul ostilităților între armata rusă și austro-ungară. La începutul lunii noiembrie a anului 1918, teritoriul a fost ocupat de către România. La începutul anilor 20 populația orașului a crescut până la 10 mii de locuitori, dintre care majoritatea erau evrei. Pe data de 28 iunie 1940 orașul a fost ocupat de Armata Roșie și s-a instaurat puterea sovietică. În primăvara anului 1941 au fost arestate așa numitele „elemente social periculoase”, care erau trimise în lagăre de muncă, iar familiile lor - în localități speciale din Siberia. ed into two parts: the western territory belonged to Hungary and East belonged to Turks. In the east, turkish Novoselytsia territory, lands belonged to the Moldovan landlords of Sturdza. In 1812, the area, according to the Bucharest Peace Agreement, was annexed to Russia and became the part of the county Khotyn, Bessarabia province. The western part of the settlement remained under the Austrian Empire. At the “russian part” of Novoselytsia in 1817, and at the Austrian part in 1847 customs were opened. Convenient location, development of handicrafts and trade, led to the fair opening in the 40s of the XIX century . From now on Novoselytsia was called town. Growing number of artisansr, bakers, butchers, carpenters, coopers, Soap, plasterers, ludylnyky, Shaposhnik, barbers and more. Small shops were funded. When World War I began, Novoselytsia was at the center of hostilities between the Russian and Austro-Hungarian troops. In early November 1918 Soviet power established for a short time. In 1919 the territory was occupied by Romania. In the early 20’s the population of the town increased to 10 thousand people, mostly Jews. June 28, 1940 the Red Army entered the city. Soviet power was established. In spring of 1941 were carried out arrests of socalled socially dangerous elements that are sent to labor camps, лів Новоселиці єврейської національності, загнаних у концентраційні табори і гето, повернулися живими близько 600 чоловік. 29 березня 1944 року в окуповану фашистами Новоселицю увірвалися радянські війська. Одразу ж після визволення міста почалась його відбудова. У 1945 році почали давати продукцію птахокомбінат, майстерні і цехи промкомбінату, райспоживспілка, а в кінці 1946 року – маслозавод, артіль «Перемога», друкарня. У 1948 році почалося виробництво цегли. Запрацювали артіль «Червоний меблевик», плодокомбінат тощо. Далі розвивалося промислове виробництво міста. У 1955 році відкрито медичне училище – нині Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету. У радянські часи продовжується будівництво і розвиток промислових об‘єктів, соціальної інфраструктури та житла. Так, протягом 1955-1991 років було збудовано районний будинок культури, відділення зв‘язку, будинок побуту, міський стадіон, торговий центр, інші торговельні заклади та підприємства громадського харчування, багатоквартирні будинки та багато іншого. Pe data de 5 iulie 1941, pe teritoriul raionului au intrat forțele germano-române. În aceeași zi, în oraș s-au început execuții și jafuri. Ca rezultat, din cele câteva mii de evrei, care au fost trimiși în lagăre de concentrare și ghetou, vii s-au întors aproximativ 600 de persoane. Pe 30 martie 1944 trupele sovietice au eliberat orașul de fasciști. Imediat se începe reconstrucția. În anul 1945 în oraș a început să lucreze fabrica de păsări, magazine și ateliere de lucru, iar la sfârșitul anului 1946 – fabrica de lactate, tipografia. În 1948 și-a început activitatea fabrica de cărămizi. A început dezvoltarea industriei orașului. În 1955 s-a deschis şcoala de medicină, acum – „Colegiul de medicină”. În timpurile sovietice, continuă construirea și dezvoltarea obiectelor industriale, infrastructurii sociale și a blocurilor de locuit. Astfel, pe parcursul anilor 1955-1991 s-au construit: casa de cultură raională, oficiul poștal, stadionul orașanesc, centrul comercial, unități comerciale și de alimentație, blocuri locative și multe altele. and their families - in special settlements. July 5, 1941 German-Romanian forces entered the Novoselytsia district. The entire day in Novoselytsia were mass executions of civilians and looting Jewish. Thousands of Novoselytsia Jews were driven to concentration camps and ghetto. About 600 people returned alive. March 29, 1944, Nazi-occupied Novoselytsia stormed Soviet troops. Immediately after the liberation of the city the reconstruction has began. In 1945 plant products, workshops and shops began to give poultry. In 1948 the production of bricks began. “Krasnuy Meblevyk” began it’s work. Further developing of the industrial production of the city took place. In 1955 medical school was opened - now it’s Novoselytsya Medical College of Bukovina State Medical University. In Soviet period continued construction and development of industrial facilities, social infrastructure and housing. During the 1955-1991 district recreation center, post office, home life, city stadium, shopping mall and other commercial establishments and catering, apartment buildings were built. 6 7

[close]

p. 5

Міська рада овоселицька міська рада VІ скликання обиралась на змішаній основі. Депутати п р ед с т а вл я ють всі основні верстви населення, а також виборців мікрорайонів міста та політичні сили України. Міським головою є Нікорич Марія Іллінічна, секретарем ради – Арсеній Сергій Васильович. У Новоселицькій міській раді працюють 36 депутатів (13 з них – жінки), створено 7 постійних комісій: з питань регламенту, депутатської діяльності, етики міжнародних відносин та свободи совісті; планування бюджету, фінансів, зовнішніх зв’язків та підприємництва; законності, прав людини та правопорядку; промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, житл ово-к ом унального господарства, побутового обслуговування населення та торгівлі; охорони здоров’я, ма- Н City Council Consiliul Local În consiliul local al orașului Noua Sulița în prezent activiază deputați ai legislaturii a VI-a, care au fost aleși după modelul mixt, reprezentând toate păturile sociale importante ale populației, alegătorilor, microraioanele orașului, forțelor politice din Ucraina. Din 2006 Primar al orașului - Maria Nicorici, secretar al consiliului - Sergiu Novoselytsya City Council had six convocations since the independence of Ukraine. Today, deputies of the VI convocation, who were elected on a mixed basis are working in the city council. They represent all segments of the population and neighborhoods of voters and political forces in Ukraine. Chairman of Novoselytsya City Council is Nikorych Maria Illinichna, Secretary - Arseniy Sergei Vasilievich. There are 36 deputies (13 female deputies), seven standing committees are created considering regulations, parliamentary business, ethics, international relations теринства, дитинства, навколишнього середовища та екології; з питань освіти, культури, духовного відродження, молоді та спорту, а також постійна комісія по врегулюванню земельних відносин. У міжсесійний період виконавчі функції покладено на апарат виконкому міської ради. Нагальні рішення з питань життєдіяльності міста приймає виконавчий комітет міської ради, до складу якого входять 12 членів виконкому. manente: pe derecția regulament, activității deputaților, eticii, relațiilor internaționale și a libertății conștiinței; de planificare a bugetului, finanțelor, afacerilor externe și business; statului și ordinii de drept, drepturilor omului; a industriei de construcție, transportului, comunicațiilor, serviciilor comunale, comerțului; ocrotirii sănătății, maternității, copilăriei, mediului am biant și ecologiei; educației, renașterii culturale, spirituale, tineretului și sportului; comisia funciară. Soluțiile urgente pentru viața orașului, primește comitetul executiv al consiliului local, care e compus din 12 membri. tion, transport, communications, housing and communal services, consumer and trade services; health, motherhood, childhood, environment and ecology; Educational, cultural, spiritual revival, Youth and Sports, as well as the standing committee to resolve land relations. In the period between Sessions executive functions delegated to the Office of the executive committee of the City Council, immediate solutions for city life takes City Council Executive Committee, composed of 12 members of the executive committee. Arsenii. În consiliul orășănesc Noua Suliţa activează 36 de deputați (13 femei). Sunt create 7 comisii per- and freedom of conscience; budgeting, finance, foreign affairs and business; rule of law, human rights ; industry, construc- 8 9

[close]

p. 6

Промисловість сновою економіки міста Новоселиця завжди були переробні промислові підприємства, чисельність яких у часи незалежності, через економічні негаразди, скоротилася. Сьогодні стабільно працюють і розвиваються, зокрема, ДП «М‘ясо Буковини», ТОВ «Грін-Рей», елеватор ТОВ «АМГ «Агрохолдинг» та низка інших, відкриваються нові виробництва. У виробничій галузі працює ряд приватних підприємств і підприємців: найбільше у деревообробці, харчовій та переробній галузях. Найпотужнішими підприємствами, які стабільно працюють, поповюючи місцевий бюджет, є, зокрема, ДП «М’ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат», ТОВ ТПК «Грін Рей», ТОВ «АМГ Агрохолдинг». ДП «М’ясо Буковини» динамічно розвивається, обсяги переробки м’ясної сировини мають тенденцію до подальшого зростання. Підприємство працює на високоякіс- О Industry Industria Economia orașului se bazează pe industria de prelucrare. Numărul intreprinderilor în perioada de independență, ca urmare a crizei economice, s-a micșorat. Astăzi, stabil activiază și sunt în curs de dezvoltare întreprinderile: „Miaso Bucovinî”, „GrinRei”, „Agroholding” și altele. Sectorul de producție are un număr de întreprinderi private și agenți economici, care se ocupă de prelucrarea lemnului, a produselor alimentare etc. „Miaso Bucovinî” ține un curs de dezvoltare dinamică. Întreprinderea viziază în primul rând pe calitatea înaltă de carne, pe care o cumpără din raioanele regiunii Cernăuți. Astăzi, gama de produse a întreprinderii are un asortiment bogat – peste 100 feluri de diferite produse. Aici muncesc aproximativ 300 de persoane. Fabrica „Miaso Bucovinî” The economy basis of the city always were processing industries, whose number declined due to economic hardship during the independence time. Today, stable working and developing companies are, GP “Meat Bukovina”, LLC “Green Ray” elevator LLC “AMG” Mriya “and a number of others, opening up new productions. Manufacturing industry is operated by a number of private companies and entrepreneurs: wood and food processing industries and more. SE “Meat Bukovina” JSC “Poultry Plant Novoselytsya” dynamic, volumes of raw meat tend to further growth. The company operates high quality ecological raw materials coming from the Chernivtsi region. Today the product assortment of SE “Meat Bucovina” has over 100 different types of products. It employs ній екологічній сировині, що надходить з районів Чернівецької області. Нині асортимент продукції ДП «М’ясо Буковини» налічує більше 100 найменувань різноманітних виробів. Тут працює близько 300 осіб. Підприємство є постійним учасником виставок, ярмарків, на яких його продукція користується попитом. ТОВ ТПК «Грін Рей» працює в переробній галузі. В асортименті – м‘ясні та овочеві консерви, пресерви, різноманітна овочева та фруктова консервація. ТОВ «АМГ Агрохолдинг» засновано 1 червня 2009 року. Елеваторний комплекс надає такі послуги: приймання зернових культур, очищення, сушіння, зберігання, відвантаження, лабораторні дослідження, купівля зернових культур у організацій та населення. ТОВ «АМГ Агрохолдинг» має широкий спектр споживачів як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку (Білорусь, Єгипет, Сирія, Австрія, Польща, Угорщина та інші). participă permanent la expoziții și târguri naționale și interționale, unde produsele ei sânt solicitate. Fabrica „GrinRei” produce conserve din carne și legume, diverse conservații din fructe. „Agroholding” şi-a început activitatea sa la 1 iunie 2009. Acest complex oferă următoarele servicii: achiziționarea, curățarea, uscarea, depozitarea cerealelor, cercetările de laborator. „Agroholding” are un cerc de parteneri, atât pe piața internă cât și pe cea externă (Belarusi, Egipt, Siria, Austria, Polonia, Ungaria, etc). about 300 people. Enterprise is a member of exhibitions, fairs, where its products are used. OOO TPK “Green Ray” works in the processing industry. In stock - meat and vegetables, canned preserves, various vegetables and fruit preservation. Ltd. “AMG Mriya” was established in June 1, 2009. Elevator complex provides the following services: reception cereals, cleaning, drying, storage, shipment, laboratory research, buying crops. “AMG Agro Holding” has a wide range of customers both in internal and foreign markets (Belarus, Egypt, Syria, Austria, Poland, Hungary and others). 10 11

[close]

p. 7

Будівельна галузь галузі будівниц тва у Новоселиці працюють к омпа нії ПрАТ «Агроспецмон таж», ПП «МАГНАТ-ІV», В Construction industry Ramura de construcţii În domeniul construcției în Noua Suliţa funcționează întreprinderile „Agrospețmontaj” și „Magnat-IV”. „Agrospețmontaj” preIn the construction in dustry in Novoselytsia is represented by PJSC “Agrospetsmontazh”, PE “Magnate-IV. зового обладнання, а так ож будівництвом та інжинірингом. ПП «МАГ НАТ-ІV» вик онує всі види будівельних робіт, виготовляє будівельні матеріали. Обидва під приємства задіяні у ре алізації інвестиційних проек тів, у том у числі за програмами, зокре ма, Спільної операцій ної програми «Рум уні я - Ук р а ї н а - Ре с п у бл і к а М олдова 2007-2013», що фінансується Євро пейським Cоюзом. В галузі будівництва працює чимал о приват них підприємців. Буді вельні підприємства мі ста беруть ак тивну участь у реалізації за ходів інвестиційних про ек тів, є постійними і на дійними партнерами міськ ої влади в реаліза ції передбачених захо дів. şi deservire a echipamentelor de gaz, construcții locativi și inginerie. „Magnat-IV” îndeplinește toate tipurile de construcții, produce materiale de construcții. Ambele întreprinderi sunt implicate în realizarea proiectelor de investiții, a programelor, incluse în cadrul Programului Operațional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”, care e finansat de Uniunea Europeană. De asemenea, în industria construcțiilor funcționează mulți agenți economici. Companiile de construcții din Noua Suliţa, în mod activ participă la punerea în aplicare a măsurilor de proiecte de investiții. Ei sunt parteneri de încredere a autorităților locale la aplicare a măsurilor planificate. service of repairing, instal lation and maintenance of gas equipment, and con struction and engineering. PE “magnate-IV” performs all types of construction works, produces building materials. Both enter prises are involved in the implementation of invest ment projects, including programs, including the Joint Operational Program Romania-Ukraine-Repub lic of Moldova 2007-2013, funded by the European Union. Construction industry is operated by many pri vate entrepreneurs. Con struction enterprises par ticipate actively on the implementation of invest ment projects. They are constant and reliable part ners of local authorities in the implementation of the planned measures. ряд інших приватних підприємств і підпри ємців. ПрАТ «Агроспец монтаж» вик онує ро боти з проек т ування та монтаж у систем газо-, водо-, тепл опо стачання. Займається сервіс ом, ремонтом, налагодженням і тех нічним обслуго вуванням г а - stează servicii de proiectare și instalare a echipamentelor de gaz, apă, încălzire. Acordă servicii de repărații JSC “Agrospetsmon tazh” performs design and installation of gas, water, heating equipment. En gaged in the Ескізний проект нового мікрорайону у м. Новоселиця Draft design a new neighborhood in the city Novoselytsia Proiectul unui nou cartier în orașul Noua Sulița 12 13

[close]

p. 8

Освіта місті Новоселиця працюють три загальноосвітні заклади, в яких навчаються понад 1000 дітей, функціонують 2 дитячі дошкільні заклади, де виховують близько 500 дітей, Новоселицький медичний коледж БДМУ (понад 600 студентів), функціонують: музична школа ім. М. Мозгового, художня школа, будинок дитячої творчості, низка позашкільних навчальних закладів. Заклади освіти Новоселиці мають багату історію і значні здобутки у галузі освіти. Новоселицька гімназія – перша в районі середня школа з української мовою навчання відкрита в Новоселиці 1940 року, але діяти почала у травні 1944-го, після звільнення Новоселиці від фашистських загарбників. У листопаді 1997 року Новоселицьку ЗОШ №1 було реорганізовано в гімназію. У березні 2006 року відкрито новий корпус гімназії, у жовтні 2007 року – ще один, це надало нові можливості для плід- В În oraș activiază trei instituții de învățământ general – un liceu, un gimnaziu și o școală de cultură generală, unde învață peste 1000 de elevi. Funcționează 2 gradinițe, cu o capacitate de aproximativ 500 copii, Colegiul de medicină (mai mult de 600 de studenți), funcționează școala de muzică M. Mozgovii, școala de artă, casa de creaţii pentru copii, diferite cercuri în afara orelor de curs. Instituțiile de învățământ ale Noua Suliţei au o istorie bogată și realizări semnificative în domeniul educației. Education Învăţământul In Novoselytsia city there are three secondary schools, which educate more than 1,000 children, there are 2 kindergartens, which educate about 500 children , BSMU Medical College (600 students),Music School. M. Mozgovyi, art school, house of children’s art, a number of after-school educational institutions. Educational institutions in Novoselytsia have a rich history and significant achievements in the field of education. Novoselytsya high school - the first in the region high school with provides education in Ukrainian language opened in 1940, began it’s in May Gimnaziul din Noua Suliţa, e 1944, after the liberation from prima școală din raion, cu lim- Nazi occupation. ba de predare ucraineană. A In November 1997 Nofost deschis în anul 1940, dar a voselytsya No1 school was început să funcționeze în luna reorganized into gymnasia. mai a anului 1944, după elibe- In March 2006, a new school rarea orașului de sub ocupația building was opened in Octocotropitorilor fasciști. În luna ber 2007 - other one, it providnoiembrie a anului 1997 școala ed new opportunities for great №1 din Noua Suliţa a fost reor- cooperation between teachganizată în gimnaziu. În martie ers and students. 2006 și în octombrie 2007, au Novoselytsya District High fost deschise două ної співпраці вчителів та учнів. Новоселицький районний ліцей має багату історичну спадщину. На місці, де нині він розташований, у 1914 році була російська митниця, з 1914 по 1936 рік – професійна школа мистецтв, у 1936-1944 роках – технічно-індустріальна гімназія, а з 1944 по 1955 рік – прикордонна комендатура, a з 11 листопада 1955 року відчинила свої двері Новоселицька середня школа №2. 1 вересня 1996 року відбулася реорганізація школи у ліцей. Ліцей має свій гімн та символіку. У Новоселицькому районному ліцеї навчання проводиться двома мовами – румунською та українською. Його структура складається з трьох ступенів: І – початкова школа; ІІ – проліцей та ІІІ – ліцей. Заснована у 1946 році, сьогодні Новоселицька ЗОШ №3 є одним з провідних закладів освіти району. На сьогодні в школі активно впроваджують інноваційний менеджмент. Створений сайт школи, наданий доступ до глобальної мережі Internet; створена шкільна база даних звітності закла- încăperi noi ale școlii, ce au oferit noi oportunități pentru o colaborare rodnică între profesori și elevi. Liceul raional din Noua Suliţă are un bogat patrimoniu istoric. Pe locul, în care acuma se află liceul, în anul 1914 a fost localizată vama rusă, în anii 1914-1936 - şcoala profesională de artă, în 19361944 - școala tehnică și industrială, în anii 1944-1955 – comandamentul de grăniceri, iar la 11 noiembrie a anului 1955 a deschis ușile sale școala №2. Și doar la 1 septembrie 1996, școala a fost reorganizată în liceu. Liceul raional din Noua Suliţa are propriul imn și stemă. Aici, învăţământul se desfășoară în două limbi - română și ucraineană. Fondată în anul 1946, astăzi școala №3 din Noua Suliţă este una dintre cele mai importante instituții de învățământ din raion. În prezent, școala întroduce în mod activ management inovator. E creat siteul școlii, acces la rețeaua globală de Internet; există un spațiu metodologic al școlii pentru a utiliza materiale School has a rich historical heritage. The place where it stands now, in 1914, was a Russian custom, from 1914 to 1936 - a professional art school in 1936-1944 years - technical-industrial high school, and from 1944 to 1955 - Border Guard commandant, in November 11, 1955 opened its doors Novoselytsya High School No2. Only September,1 1996 the school was reorganized into high school. It has its own anthem and symbols. At Novoselytsya regional high school two languages for education are conducted - Romanian and Ukrainian. Its structure consists of three stages: I - Elementary School; II - prolitsey and III - Lyceum. Founded in 1946, Novose- lytsya No3 school today is one of the leading educational institutions of the district. Today the school is actively implementing innovative management. The sites of the school are given access to the Internet; established school database reporting institution; created a sin- 14 15

[close]

p. 9

ду; створений єдиний методичний простір школи з метою використання електронних навчальних матеріалів, методичних посібників тощо; є база даних; ведеться внутрішньо шкільний контроль і управління навчально-виховним процесом; аналіз науково-методичного, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного забезпечення. Навчальний заклад бере участь у впровадженні спільного проекту ЄС та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” – “Енергозберігаючі заходи в Новоселицькій ЗОШ №3”. Більш, ніж за п’ятдесятирічну історію, Новоселицький медичний коледж випустив 6000 висококваліфікованих молодших медичних фахівців, які працюють в різних куточках Буковини та за її межами. Перспективою діяльності Новоселицького медичного коледжу є послідовне впровадження положень Болонської декларації, запровадження технологій кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Метою і завданням науково-педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих медичних фахівців середньої ланки до практичної діяльності у лікувально-профілактичних установах системи охорони de instruire electronică, materiale didactice etc.; s-a întrodus monitorizarea și controlul procesului de învățământ; analiza științific-metodologică, material-tehnică, a personalului, furnizarea de informații. Instituția participă la punerea în aplicare, în comun cu Uniunea Europeană și Programul de Dezvoltare a Naţiunilor Unite, a proiectului „Dezvoltarea locală orientată spre comunitate” - „Măsurile de economisire a energiei în școala №3 din Noua Suliţă”. Într-o perioadă de mai mult de 50 ani, Colegiul de medicină din Noua Suliţă, l-au absolvit 6000 de asistenţi medicali profesioniști, care lucrează în diferite localități ale Bucovinei, Ucrainei și în străinătate. Activitățile de perspectivă ale Colegiului de medicină sunt: punerea în aplicare coerentă a Declarației de la Bolognia, întroducerea tehnologiei unui sistem de credit modular pentru realizarea procesului de educație. Scopul și sarcina personalului științific și didactic, este formarea profesioniștilor în domeniul ocrotirii sănătății de o înaltă califica- gle space methodological schools to use electronic training materials, manuals, etc.; a database; is internally school monitoring and control of the educational process; analysis of scientific methods, logistics, personnel, and information security. Institution involved in the implementation of the joint EU-UNDP “Local Development CBA” - “Energy saving in Novoselytsya school No3”. During More than fifty years of Novoselytsya Medical College produced 6,000 highly qualified junior medical specialists working in different parts of Bukovina and abroad. Prospects of Novose- lytskyi Medical College is the consistent implementation of the Bologna system, the introduction of technology credit-modular system to learn. The purpose and objective of scientific здоров’я Новоселиці, Чернівецької області та України. У місті працює два дошкільних навчальних заклади: ДНЗ «Дзвіночок та «Ясне сонечко», в яких виховується понад 500 дітей. Дошкільні заклади міста впроваджують інтерактивні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчого потенціалу учасників педагогічного процесу, що сприяє підвищенню професійної компетентності та ділової кваліфікації вихователя, розвитку дитячої творчості, удосконаленню навчально-виховного процесу, оволодіння сучасними освітніми та інформаційно-комунікаційними технологіями навчання і виховання. На базі міських ДНЗ постійно проводяться семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради для завідувачів дошкільних закладів. В ДНЗ «Дзвіночок» був реалізований проект “Енергоефективний дитячий садок в місті Новоселиця”, який фінансувався Представництвом Європейського Союзу в Україні в рамках Програми “Підтримка впровадження Української енергетичної стратегії у сфері енергетичної ефективності та відновлювальних енергетичних ресурсів”. re, pentru activitatea practică în sistemul de ocrotire a sănătății din Noua Suliţa, regiunia Cernăuți și a Ucrainei. Orașul are două instituții preșcolare – “Dzvinocioc” și “Iasne sonecico”, pe care le fregventează aproximativ 500 copii. Grădinițele pun în aplicare tehnologii educative interactive, ca mijloc de dezvoltare a creativității participanților procesului pedagogic, contribuind astfel la creșterea competenței profesionale a educătorului, la dezvoltarea creativității copiilor, îmbunătățirea procesului de educație etc. Pe baza grădinițelor, în mod constant, se petrec diferite seminare, întâlniri pentru șefii instituțiilor preșcolare din raion. La gradinița „Dzvinocioc”, a fost executat proiectul „Gradinița energetic efecientă din Noua Suliţă”, finanțat de Reprezentanța Uniunii Europene în Ucraina, în cadrul programului “Suport pentru implementarea strategiei energetice ucrainene în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie.” and teaching staff is to train highly qualified health professionals to work at the health care facilities, health care system Novoselytsia, Chernivtsi region and Ukraine. The city has two pre-school programs: Kindergartens “Bell and” Clear the sun “, with more than 500children. Kindergartens implementing interactive educational technologies to develop the creative potential of educational process that promotes professional competence and business skills of the educator, children’s art development, improvement of the educational process, adopt advanced education and information and communication technology. On the kindergartens base, workshops, instructional and procedural meeting for heads of preschools are held. Kindergarten “Bell” implemented the project “Energy Efficient kindergarten in Novoselytsia”, funded by the European Union to Ukraine on the framework of the “Support to Implementation of Ukrainian energy strategy in the field of energy efficiency and renewable energy resources.” 16 17

[close]

p. 10

Духовність і культура Новоселиці народилися, жили, працювали, творили і творять письменники і артисти, композитори, живописці і співаки, слава про яких лине У Spirituality and culture Spiritualitatea și cultura În Noua Suliţa s-au năs cut, au trăit, au muncit, au creat și continuă să cre eze scriitori, compozitori, pictori și cântăreți, slava cărora zboară peste toată Ucraina și departe de hotarele ei. Aici și-a început cariera pe scena profesio nală Sofia Rotaru Artistă a Poporului din URSS, Moldo va, Ucraina, Erou al Ucrainei; Micola Mozgovii - Artist al Poporului din Ucrai na, cântăreț și com pozitor, numele că ruia poartă școala de muzică din Noua Suliţă; Lilia Sandu lesa - Artistă a Po porului din Ucraina; Gheorghe Agrati na - Artist emerit al Ucrainei. Casa raională de cultură din Noua Suliţa e centrul de muncă cultu rală în masă, a activității colectivelor de amatori, organizării a diferitor con cursuri, festi valuri, sărbă tori. Edificiul contemporan a fost con struit în anul Many famous writers, composers, painters and singers whose fame was heard in all Ukraine and far beyond were born, lived and worked in Novoselytsia. Here started professional career of Sofia Rotaru, composer Nikolai Mozgovui, Novoselytsya Music School is named in his honor, Liliya Sandulesa, Ahratina George, composer Stephen Sabadash, writer Marianne Goncharova. Center of cultural and media work of amateur groups, festivals, celebrations located In Novoselytsia. Local House of Culture, commissioned in 1985. There are large and small halls with 600 and 100 seats respectively. There are also Novoselytsya art school, local Novoselytsya house of children’s creativity.meetings with voters, deputy candidates of different levels, a variety conferences, concerts and political, social and reli- оргій Агратіна, композитор Степан Сабадаш, лауреатом премії імені котрого удостоєна новоселицька письменниця Маріанна Гончарова та викладач Новоселицької музичної школи Світлана Мірошниченко. В Новоселиці розташовано центр культурно-масової на всю Україну, далеко за її межі. Саме тут розпочинали свій творчий шлях на професійну сцену Народна артистка СРСР, Молдови, України, Герой України Софія Ротару, Народний артист України співак і композитор Микола Мозговий, іменем якого названа Новоселицька музична школа, Народна артистка України Лілія Сандулеса, Заслужений артист України Ге- 18 19

[close]

p. 11

«Спортивна столиця» Буковини портивні досягнення Новоселицького району і Новоселиці, де розміщена головна спортивна база, відомі далеко за межами України. У серпні 2014 року виповнилося 64 роки Всеукраїнському фізкультурно-спортивному товариству «Колос», складовою частиною якого є Новоселицький РФОК «Колос», який з 1989 року очолює Почесний громадянин міста Заслужений тренер України Георгій Кіріл. Новоселицький «Колос» посідає лідируючі позиції у спортивних досягненнях Чернівецької області. Тут розміщено стадіон, до якого входять основне та запасне футбольні поля, ігрові майданчики із штучним покриттям, легкоатлетичний манеж і тенісний корт. Гарні умови створені на велобазі та в залі дзюдо. У Новоселиці побудовано єдину в Україні стандартну трасу для велоспорту БМХ, на якій проходять всі всеукраїнські змагання з цього виду спорту. Органи місцевого самоврядування приділяють значну увагу підтримці в належному стані спортивних об’єктів. Новоселицькі спортсмени успішно виступають як на всеукраїнських, так і міжнародних змаганнях. Титулована легкоатлетка Чемпіонка Європи з бігу на 800 м С «Sports capital» of Bukovina «Capitala sportivă» a Bucovinei Realizările sportive din raionul Noua Suliţă și din oraș, unde se află facili tățile principale de sport, sunt cunoscute departe peste hotarele Ucrainei. Din anul 1989 societatea raională „Colos” e con dusă de Cetățeanul de Onoare al orașului Noua Suliţă Gheorghe Chiril. „Colos” menține pozi ția de lider în realizările sportive a regiunii Cernă Sport achievements of Novoselytsia and Novoselytsia district, which offers a major sports facilities, known far beyond Ukraine. In August 2014 64 years of all-sports society “Kolos” was celebrated , part of which is Novoselytsya RFOK “Colossus”, which in 1989 led by Honorary Citizen of Honored Coach of Ukraine George Cyril. Novoselytsya “Kolos” occupies a leading position in the sports perfor- роботи, діяльності колективів художньої самодіяльності, проведення конкурсів, фестивалів, урочистостей – районний будинок культури, введений в експлуатацію в 1985 році. Тут діють велика і мала зали на 600 і 100 місць відповідно. Тут також розміщені Новоселицька художня школа, Новоселицький районний будинок дитячої творчості. 1985. Aici funcțio nează 2 săli (600 și 150 de locuri). Aici se petrec di verse întâlniri, conferințe, concerte etc. În încăperea casei de cultură se află școala de artă și casa de creație pen tru copii. gious organizations and communities meetings are held at large and small halls The sports hall is used for competitions, various training sections. Chargeable groups and sections are located in RBC. uți. În oraș se află un sta dion cu 2 terenuri de fot bal, volei, baschet, arena de atletism și terenul de tenis. Condiţiile bune sunt create la baza pentru ci clism și sala de judo. La mance of Chernivtsi region. It hosted the stadium, which includes the main and spare soccer fields, playgrounds with artificial turf, arena and 20 21

[close]

p. 12

Наталія Лупу, яка перші кроки на біговій доріжці зробила у Новоселиці, у складі збірної України взяла участь в Олімпійських іграх у Лондоні. Тринадцятиразовий чемпіон світу з шахової композиції новосельчанин Михайло Марандюк призначений старшим тренером збірної України. Новоселицька школа боротьби дзюдо та самбо відома не тільки в Україні, а й далеко за її межами. У школі виховали більше 20 майстрів спорту. Дворазовий призер tennis court. Good conditions created for cycling and judo. Unified standard track for BMX cycling was build in Novoselytsia . All Ukrainian competitions of this sport are held here . Local governments in our district pay much attention for maintaining sports facilities in good conditions Novoselytsya athletes successfully perform at the national and international competitions. Nataliya Lupu Titled European champion in 800 meters running made her first steps at the running track in Novoselytsia. She competed in молодіжного чемпіонату світу Крістіна Кіріл, дворазовий призер чемпіонату Європи Вадим Галак та чемпіон Європи серед молоді до 17 років Роман Паскар завжди прославляють не тільки Буковину, а і нашу державу Україну у цілому світі. Новоселицька школа боротьби завжди славилась своїми традиціями. І тому звичним явищем стало те, що колишні вихованці приводять своїх дітей для занять у секції. Адже тут організовано відмінний тренувальний процес під керівництвом досвідчених професіоналів – Георгія Кіріла та Юрія Паскаря. Волейбол на Новоселиччині був і є надзвичайно популярним. Наші команди завжди посідали лідируючі позиції серед команд аматорів області. Волейбольна команда неодноразово ставала чемпіоном України серед команд вищої аматорської ліги та готується до переходу у вищий дивізіон професійного волейболу України. Велоспорт має давні традиції. Сьогодні слава новоселицьких велосипедистів пов’язана з гарною роботою тренерів – братів Івана та ллі Єфтєньєвих. Вони самі свого часу неодноразово захищали честь Буковини та центральної ради товариства «Колос» на Всесоюзних та міжнародних змаганнях. Нині під їх керівництвом гарні результати показують велосипедисти, які є лідерами з велоспорту ВМХ в Україні. Noua Suliţa se află unicul în Ucraina traseu stan dart pentru ciclism mau tenbayk. Aici se petrec competițiile sportive la ni vel național. Sportivii din raionul Noua Suliţă cu succes participă atât la conpeti ții naționale, cât și la cele internaționale. Campioana Europeană la fugă la distanța de 800 m Natalia Lupu, care pri mii pași sportivi i-a făcut la Noua Suliţa, ca mem bră a echipei naționale a Ucrainei a participat la Jocurile Olimpice de la Londra. Mihai Marandiuc , cam pion mondial în compozi țiile de șah, este antrenor principal al echipei naţio nale din Ucraina. Școala de judo și sambo e cunoscută nu numai în Ucraina, dar și peste ho tarele ei. Sub îndrumarea profesioniștilor cu expe riență Gheorghe Chiril și Iurie Pascari, aici s-au educat peste 20 de maeș tri ai sportului. Voleiul pe terenurile noastre a fost și este ex trem de popular. Echipa oraşului ocupă mereu o poziție de lider între echi pele de amatori a regiunii. Echipa noastră de volei în repetate rânduri a deve nit campioană a Ucrainei printre echipele din liga de amatori . London Olympic Games. 13 time chess world champion from Novoselytsia Michael Marandyuk appointed as a senior coach of Ukrainian team. Novoselytsya judo and sambo schools are known not only in Ukraine, but also abroad. The school raised over 20 masters of sport. Twotime Junior World Championship medalist Kristina Cyril, two-time European medalist Vadim Galak and the UEFA European Under-17 Youth Championship Novel Paskar always celebrate not only the Bukovina, but also our country Ukraine in the world. Novoselytsya fighting-school has always been famous for its traditions. And so former students take their children to attend classes in the sport section. different training process under the guidance of experienced professionals are organized. Volleyball in Novoselytsya was and ramains extremely popular. Our team is always occupies a leading position among the local teams. Novoselytsya Volleyball team once became the champion of Ukraine among the amateur teams top league and getting ready to move to a higher division professional volleyball in Ukraine. Today successfully developed are boxing, cycling, table tennis, basketball, chess, checkers, orienteering and athletics. Students of Novoselytsya football school 22 23

[close]

p. 13

played for the masters team. Cycling has a long tradition. Todays glory of Novoselytsya cyclists associated with good coaches - brothers John and Elijah Yeftyenyevyh. They take repeatedly defended the honor and the Central Council of Bukovina Society “Colossus” at national and international competitions. Now under the leadership of their good results cyclists show who are the leaders in BMX cycling in Ukraine. Підприємництво Entrepreneurship Новоселиці постійно розвивається приватне підприємництво. Приватні підприємці працюють, переважно, у галузях У торгівлі і надання послуг. Виробляють значний обсяг продукції, робіт, послуг, що створюються господарським комплексом міста. У малому бізнесі задіяні понад 700 осіб (29% від чисельності зайнятого населення). Щороку фіксується зростання активності приватних підприємців. Цьому сприяють історичні традиції, зручне розташування міста на перехресті внутрішньодержавних та міжнародних шляхів, зростання обсягів внутрішнього і зовнішнього інвестування. Саме підприємства і підприємці створюють сучасне обличчя м. Новоселиця. Протягом останніх років їх зу- La Noua Suliţa, constant se dezvoltă activitatea privată. Agenții economici activează în principal în domeniul comerțului și prestării serviciilor. În oraș sânt înregistrați peste 700 de agenți economici (29% din populația activă). Ei satisfac o bună parte a necesităților populației. Acest fapt este promovat de tradiția istorică, așezarea convenabilă – la intersecția căilor comerciale, creșterea invistițiilor interne și externe. În ultimii ani, datorită eforturilor antreprenorilor, a fost construit și renovat un număr mare de obiecte comerciale și sociale. Decor arhitectural a orașului sunt: Business In Novoselytsia private enterprises are developing. Private entrepreneurs are mainly in the sphere of trade and services. Generating a significant amount of products and services that create economic complex of the city. In a small business employs more than 700 people (29% of the total employed population). Every year entrepreneurs activity increases. This is supported by historical traditions, great location at the intersection of domestic and international routes, increased domestic and foreign investment. That enterprise and entrepreneurs create modern face of Novoselytsia. In recent years, their efforts have been built and renovated a large number of objects of trade and social purposes: 25

[close]

p. 14

силлями збудовано та реконструйовано значну кількість об‘єктів торговельного та соціально-побутового призначення: архітектурною окрасою стали магазин «Каприз» (сім’я Скрикуляк - Олег та Лія), торговельно-комерційний комплекс «Гранд» (брати Бакун - Андрій та Ігор), комплекс «Плаза» (сім’я Купча-Василів), магазини: «Золота лінія» (Альона Федорук), «Глорія» (Тетяна та Анатолій Куті), «Хозмаркет» (Анатолій Паскар та Олексій Рошка). Міською радою запроектовано реконструкцію у центральній частині міста із залученням приватних підприємств та підприємців міста. Також підприємці беруть активну участь у суспільно-економічному житті громади, за їх допомоги здійснюються Новоселиця - зробимо місто чистим дним з актуальних завдань новоселицької громади і влади є створення комфортних умов життєдіяльності населення, впровадження європейських принципів ставлення до навколишнього середовища та енергоресурсів. Аби виконати це непросте завдання, за останні декілька років Новоселицькою міською радою спільно з міжнародними організаціями впроваджується низка проектів, спрямованих на залучення інвестицій у пріоритетні напрями, активізацію інвестиційної діяльності та значне нарощування обсягів інвестицій. В квітні 2012 року розпочав свою роботу проект “Енергоефективний дитячий садок в місті Новоселиця”, який фінансувався Представництвом Європейського Союзу в Україні в рамках Програми “Підтримка впровадження Української енергетичної стратегії у сфері енергетичної ефективності та відновлювальних енергетичних ресурсів”. В рамках впровадження спільного О Novoselytsia - lets make the city clean Noua Suliţa – un oraş curat Una dintre sarcinile ac tuale ale comunității și pu terii locale din Noua Suliţa e crearea condițiilor favo rabile de viață ale popula ției, punerea în aplicare a principiilor europene ale atitudinii față de mediul ambiant și energie. Pen tru a realiza această sar cină dificilă, în ultimii ani, consiliul local în comun cu organizațiile internaționale a implementat o serie de proiecte pentru a atrage investiții în domenii priori One of the urgent task of Novoselytsya community and government is to create comfortable living conditions for the population, the introduction of European principles of the environment and energy. To accomplish this difficult task, the last few years Novoselytsya City Council join international organizations implement a number of projects aimed on attracting investments in priority areas, investment activity and a significant increase in investments. Novoselytsya City Council participates in the Joint Operational Programme “Romania-Ukraine-Re public of Moldova 2007-2013”, financed by the European Union through the European Neighbourhood and Partnership Instrument and co-financed by the countries participating in the Programme. Within this program, implemented the project “Promoting economic development and employment under the auspices of the German Society for Technical Cooperation (GIZ) (support strategy development assistance to small magazinul „Capriz” (f. Scrikuliac – Oleg și Liia), complexele comerciale „Grand” (frații Bacun – Andrei și Igor), „Plaza” (familiea Cupcea-Vasiliv), „Zolota liniia” (Aliona Fedoruk), „Gloriea” (Tatiana și Anatolie Cuti), „Hozmarket” (Anatolie Pascari și Alexei Roșca). Agenții economici sunt activi și în viața socială a orașului. Cu ajutorul lor se realizează măsurile în sprijinul grupurilor social-vulnerabile, precum și alte deverse acțiuni. architectural decoration of the shop were “Caprice” trade and commercial complex “Grand” complex “Plaza”. The City Council has designed the reconstruction of the downtown with the involvement of private companies and businessmen of the city. Also, entrepreneurs are active in social and economic life of the community for their assistance measures are taken to support the socially disadvantaged groups, and various event. заходи з підтримки соціально незахищених верств населення, проводяться різноманітні заходи тощо. tare, pentru activitatea și creșterea semnificativă a investițiilor. În aprilie 2012 a fost lansat proiectul „Grădini ța energetic eficientă din Noua Suliţa”, finanțat de reprezentanța Uniunii Eu ropene în Ucraina, în ca drul programului „Suport pentru implementarea 26 27

[close]

p. 15

проекту ЄС та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” – 1 та 2 фази проекту. Новоселицька міська рада реалізувала два мікро-проекти “Енергозберігаючі заходи в дитсадку м. Новоселиця” та “Енергозберігаючі заходи в Новоселицькій ЗОШ №3”. Новоселицька міська рада також долучилась до впровадження двох проектів, які реалізують Новоселицька райдержадміністрація та Новоселицька районна рада: “Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки Прут” та “Розробка та управління комплексними міськими планами розвитку”. З 14 травня 2012 року розпочато реалізацію проекту “Покращення транскордонного управління твердими побутовими відходами в strategiei energetice a Ucrainei în domeniul efici enței energetice și surselor regenerabile de energie”. Consiliul Local a contribu it la punerea în aplicare a două proiecte, care imple mentează administrația și consiliul raional din Noua Suliţa: „Îmbunătățirea se curității populației în valea rîului Prut” și „Dezvoltarea și gestionarea planurilor complexe de dezvoltare urbană”. La 14 mai 2012 a de marat proiectul „Îmbună tățirea managementului deșeurilor solide din Ucrai na, România și Republi ca Moldova”. Solicitantul și partenerul principal al proiectului este Consiliul Raional Fălești (Republica Moldova). Cu scopul de a pune în aplicare toate planurile și de a conveni pașii urmă tori, pe baza partenerilor de proiect, periodic, în conformitate cu programul aprobat, s-au realizat di ferite seminare pentru towns in the Chernivtsi region).” In April 2012, has started a project “Energy Efficient kindergarten in Novoselytsia”, funded by the European Union to Ukraine in the framework of the “Support to Implementation of Ukrainian energy strategy in the field of energy efficiency and renewable energy resources.” In implementing joint EU-UNDP “Local Development CBA” - 1 and phase 2 of the project. Novoselytsya City Council has implemented two micro-projects “Energy saving in kindergarten m. Novoselytsia” and “Energy saving in Novoselytsya school No3”. Novoselytsya City Council also contributed to the implementation of two projects that implement Novoselytsya state administration and Novoselytskyi District Council: “Improving the security of the population in the valley of the Prut River” and “Development and management of complex urban development plans.” On May 14, 2012 launched Республіці Молдова, Румунії та Україні”. Новоселицькою міською радою в рамках операційної Програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013», яка фінансується Європейським Союзом через Європейський інструмент сусідства та партнерства, і співфінансується країнами, що беруть участь у Програмі, реалізовано проект “Сприяння економічному розвитку та зайнятості під егідою Німецького товариства технічного співробітництва (GIZ) (Підтримка з розробки стратегії сприяння малим містам у Чернівецькій області)”. Аплікантом та основним партнером Проекту є районна рада м.Фалешть (Республіка Молдова). Аби реалізувати всі намічені плани та узгодити подальші дії, на базі партнерів проекту, періодично, згідно із ухваленим розкладом, для учасників проектів проводили семінари, зустрічі. У їх роботі неодноразово брала участь і делегація з Новоселиці на чолі з міським головою Марією Нікорич. Міста-учасники обмінювались досвідом щодо того, яким чином відбувається адміністрування побутових відходів. У м. Ясси учасники семінарів ознайомились з роботою комунального підприємства “Салубріс”, сміттєзвалища «Цуцора», одного з найбільших в Румунії, де відбувається переробка та захоронення побутових від- participanții proiectului. La activitatea lor a luat par te și delegația din Noua Suliţa, condusă de prima rul orașului Maria Nico rici. Participanții au făcut schimb de experiență cu privire la modul de gesti onare a deșeurilor. Astfel, în orașul Iași participan ții la seminare au facut cunoștință cu activitatea întreprinderii municipale „Salubris”, depozitului de deșeuri „Ţuțora” - unul din tre cele mai mari din Ro mânia, unde se utilizează the project “Improving cross-border waste management in the Republic of Moldova, Romania and Ukraine.” Applicant and the main partner of the project is m.Falesht District Council (Republic of Moldova) In order to implement all the plans and agree on further action on the basis of project partners from time to time, in accordance with the approved schedule, conducted workshops for project participants. Their work has taken part Novoselytsia delegation deșeurile. Această experi ență va fi implementată și în Noua Suliţa. Deja, a în ceput punerea în aplicare a principiului de colectare selectivă a deșeurilor. În repetate rânduri, ca parte a proiectului , orașul nostru a primit echipe de lucru din țările partici pante la proiect. În școli, instituții de învățământ, întreprinderi și organizații s - a petrecut seminare pe led by Mayor Mary Nikorych. Participating cities shared their experiences on how the administration is waste. In the city. Iasi participants got familiarized with the work of the municipal enterprise “Salubris” dumps “Tsutsora”, one of the largest in Romania, where the processing and disposal of waste. This experience will be implemented in Novose- 28 29

[close]

Comments

no comments yet