Programa govern AEB 2015-2019

 

Embed or link this publication

Description

Programa electoral de l'AEB per le municipals de 2015

Popular Pages


p. 1

Programa de govern municipal 2015-2019

[close]

p. 2

Un programa per portar El Poble a l’ajuntament T ens a les mans el programa de l’Alternativa d’Esquerres per governar l’ajuntament de Badia durant el període 2015-2019. Aquest programa ha estat elaborat entre els mesos de gener i abril de 2015 amb la participació de membres i simpatitzats de l’AEB, així com amb l’ajut de ciutadans diversos que van fer les seves propostes. El nostre agraïment a totes les persones que amb les seves idees i treball han contribuït a confeccionar aquest programa. És un programa hereu dels que l’AEB ve bastint des de 1995 i de tota l’experiència social i politica acumulada des de llavors en la construcció d’una alternativa d’esquerres per a Badia. Una de les bases d’aquest document és la idea que votar cada quatre anys i donar un xec en blanc per governar als que surten escollits no és suficient democràcia. Cal una altra manera de fer política i nosaltres intentem construir-la dia a dia. Practiquem la rotació de càrrecs, tenim un codi ètic, rendim comptes a la ciutadania de la feina feta, recollim les seves propostes per a dur-les fins les administracions i estem organitzats horitzontalment, de manera que entre tots i totes prenem les decisions. Creiem en la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació com a eines bàsiques d’intervenció política. Per això el nostre compromís més important és governar amb la ciutadania, amb processos de participació i discussió que siguin vinculants, realitzant consultes i referèndums. Volem transformar el món en què vivim per fer-lo més just, sostenible i igualitari, essent conscients que no podem pretendre un món millor si no treballem cada dia per fer-lo possible al nostre voltant. La crisi econòmica que l’actual sistema ens està fent viure, ha tingut un efecte devastador sobre les classes populars, que som les que conformem la nostra ciutat. Badia, que ja patia la manca de recursos des de la seva creació per un dèficit estructural ha vist incrementada aquesta mancança per l’injust finançament que van pactar els partits de l’ajuntament (excepte l’AEB) amb la Generalitat. Això, a més de tenir un dels índexs més alts d’atur, veure’ns afectats per les retallades en sanitat, ensenyament, polítiques socials i en molts casos pels desnonaments. Tot junt ha fet augmentar el patiment dels nostres ciutadans i l’ajuntament que és la part de l’administració més propera als ciutadans no es pot desentendre d’aquesta situació. Volem que a la nostra ciutat tothom que hi visqui es senti ben acollit, respectat i formant part de la comunitat. Treballem perquè la nostra ciutat sigui inclusiva i tothom hi pugui desenvolupar el seu projecte vital amb plena autonomia i sense barreres arquitectòniques ni socials. Ja fa 20 anys que des de l’ajuntament, normalment a l’oposició, treballem en aquesta direcció. Nosaltres oferim a Badia els valors que ens han fet créixer, igualtat, participació, responsabilitat, esforç, confiança, coratge, alegria, humilitat, respecte, diàleg, gestió, creativitat, compromís, transparència i sobretot, treball, treball i treball. Uns valors que configuren una alternativa d’esquerres per aconseguir portar el Poble a l’ajuntament que hem concretat en el programa electoral que tens a les mans. 2 | Programa municipal 2015-2019

[close]

p. 3

el Poble a l’ajuntament! Democràcia Programa municipal 2015-2019 | 3

[close]

p. 4

Aprofundiment democràtic • Transparència de la gestió municipal. Posar tota la informació de la gestió municipal a l’abast de tot aquell que ho necessiti, sense esperar a què sigui demanada. • Potenciar la informació a la ciutadania a més de fomentar la seva participació. • Convocar la ciutadania a referèndums vinculants sobre els grans temes de ciutat. • Potenciar i facilitar la participació de grups de veïns en la gestió dels equipaments municipals. Demanar informació i opinió per millorar els equipaments i tenir un control estricte per part dels usuaris que són els que tenen la informació més completa. • Creació de l’Oficina permanent del Pressupost Participatiu perquè els veïns puguin participar de forma directa en la presa de decisions. • Creació de la creació comissió d’Informació Ciutadana que, amb la participació de tots els grups polítics i entitats ciutadanes interessades, disseny i controli la política informativa 4 | Programa municipal 2015-2019 Volem governar amb la ciutadania, elaborant pressupostos municipals participatius i realitzant assemblees ciutadanes de forma regular tot apostant per la democràcia participativa i directa. Per això proposem: local, així com la promoció pública de la ciutat i els seus instruments (butlletí informatiu, ràdio, xarxes socials i plana web de Badia del Vallès). • Crear espais de participació real amb models de pressa decisions veïnal de manera que totes les persones que ho desitgin (organitzades o no), tinguin un espai de participació política directa. Els serveis tècnics municipals tindran present aquests espais per tal d’abordar les solucions de ciutat des d’una perspectiva participativa i inclusiva. • Exigir uns pressupostos transparents i facilitar l’accessibilitat total amb totes les partides pressupostàries ben detallades per afavorir la seva comprensió. • Vetllar perquè tots aquests mecanismes no s’acabin convertint en una dificultat burocràtica i un pes per a les persones amb interès de participar. Han de ser pràctics i flexibles. • Compliment estricte del nostre codi ètic per part dels càrrecs electes.

[close]

p. 5

el Poble a l’ajuntament! Les persones Programa municipal 2015-2019 | 5

[close]

p. 6

Lluita contra l’atur i la pobresa La reducció de la pobresa no depèn de polítiques específiques dirigides a pal· liar-ne els efectes, sinó de les formes de producció i repartiment de la riquesa i de les polítiques de protecció social. Cal canviar polítiques laborals, fiscals i migratòries alhora que es garanteixin els drets socials a través d’una sanitat, una educació i uns serveis públics, universals i de qualitat. Per garantir els recursos bàsics, cal desenvolupar projectes per autoabastir-se, com ara centres autogestionats, espais de taller cuina, horts socials gestionats per usuaris en risc d’exclusió social, etc. Badia és una població amb una de les taxes d’atur més altes de Catalunya i les potencialitats a l’hora de crear llocs de treball en el nostre municipi són molt reduïdes, però cal explotar-les al màxim. Per aquesta tasca proposem: • La execució de plans d’ocupació adreçats a la població en general en situació d’atur a través d’una bossa de feina i de plans d’ocupació i formació. • Polítiques d’ocupació adreçades a col·lectius amb dificultats per accedir al mercat laboral de forma normalitzada (persones que per al mercat laboral són massa grans o massa joves, amb diversitat funcional o afectades per una malaltia mental , atur de llarga durada, …) Som conscients de les mancances esdevingudes de la llei de creació de Badia, però no ens conformem amb què l’únic ingrés siguin subvencions. Volem una ciutat amb el major grau d’autonomia possible. Per aquesta raó proposem: • Una llei de finançament suficient i 6 | Programa municipal 2015-2019 amb durabilitat en el temps que ens garanteixi el desenvolupament d’un model de ciutat autònom i independent. • Aprofitar les possibilitats que previngui la nova ordenació urbana, tractant que s’instal•lin serveis i indústries que comportin el màxim nombre de llocs de treball no precaris, sense malmetre la qualitat de vida ni el medi ambient (petita indústria de reparacions i serveis). • Crear convenis amb les diferents entitats com la federació de cooperatives de treball de Catalunya o la confederació de treballadors autònoms de Catalunya per establir vincles de col•laboració que facilitin l’accés a l’autoocupació i la formació. • Implantació de les 35 hores dins

[close]

p. 7

l’estructura municipal. Adequar els sous dels treballadors municipals perquè no depenguin de les hores extres i poder-les eliminar exceptuant els casos de força major. Per poder crear més ocupació i que els treballadors puguin conciliar la seva vida personal i laboral. Així mateix incentivar que les empreses del municipi també s’acullin aquesta mesura. • Evitar la contractació mitjançant ETT tant en l’administració municipal com en les empreses concessionàries de serveis. • Promocionar un viver d’empreses cooperatives des de la regidoria de treball. Promocionar la cooperació per poder aprofitar sinergies i crear ocupació. • Donar suport al comerç local: facilitar l’accés als locals municipals, al seu condicionament i l’assessorament per portar a terme les activitats. • Potenciar el mercat municipal i ambulant. • Creació d’un pla de garantia de subministrament energètic per lluitar contra la pobresa energètica. Garantir el subministrament dels serveis bàsics a través d’una oficina d’atenció als afectats per aquets talls. Des de l’AEB hem estat ferms defensors de la modificació de la Llei de Finançament de Badia perquè aquesta empobria els ciutadans i que el futur de la ciutat no estava garantit. Cal dotar la ciutat dels recursos suficients per tenir serveis dignes sense que això comporti pujades d’impostos injustes i abusives per pal·liar el dèficit estructural de la ciutat. Amb una de les rendes per càpita més baixa de Catalunya, necessitem explotar al màxim les possibilitats de desenvolupament dels recursos de Badia. Això passa per la creació de petites empreses individuals o cooperatives. el Poble a l’ajuntament! Cultura La cultura té especial rellevància pel creixement del conjunt de la ciutadania i l’hem de reconquerir entre tots. Com més central sigui el paper de la cultura, més rica serà la societat en coneixement i relació social. Per això proposem: • La cultura necessita un entorn d’accessibilitat al carrer, la plaça i l’equipament sense ordenances cíviques ni usos elitistes i comercials que la constrenyin. • Els pressupostos en cultures han de ser participatius, amb les assemblees de veïns. Programa municipal 2015-2019 | 7

[close]

p. 8

• Transparència en les subvencions a entitats. • Cal que l’ hotel d’entitats sigui un centre cívic obert als ciutadans, gestionat per un patronat a elecció directa per la ciutadania. • Cal millorar el manteniment i neteja dels equipaments culturals. • Suport a les activitats artístiques des de la regidoria de cultura. • Foment dels ensenyaments artístics al municipi. • Centre Cívic obert a tothom, set dies a la setmana. • Programació cultura permanent a l’auditori. • Agenda cultural mensual. • Potenciació biblioteca. • Crear un centre de recursos culturals amb material per les entitats. • Vincular la cultura de Badia amb la del seu entorn. • Fomentar la cultura tradicional catalana, i el coneixement de la cultura dels nous immigrants i la cultura gitana. • Llicències especials per a mitjans de comunicació no lucratius i de base transparent i assembleària Educació L’educació és un procés bàsic en el creixement de les persones i, com a tal, és un eix transversal dins la municipalitat que implica a totes les sobiranies. Per això defensem: • Escola pública, gratuïta, inclusiva i de qualitat, suport AMPAs, Consell Escolar Municipal real, millora equipaments. • Suport Assemblees Grogues i la ILP. • Augment reforç escolar i beques. • Augmentar els recursos per a la lluita contra l’abandonament escolar prematur. • Foment de la participació de la comunitat educativa a través dels diferents col·lectius. • Patis oberts en horari extraescolar. 8 | Programa municipal 2015-2019 • Millora del manteniment i neteja dels centres educatius. • Potenciació de l’Escola d’adults. Esports • Promovem activitats de lleure. • Millora del manteniment i neteja dels equipaments esportius. • Gestió esportiva amb suport tècnic, màxima prioritat a l’esport base, convenis, potenciació de la federació. • Creació d’un organisme plural i participatiu que disseny la política

[close]

p. 9

esportiva. • Foment de l’esport des de l’ajuntament amb convenis. • Coordinar-se amb els altres municipis per col·laborar en el foment de l’esport. • Convertir el poliesportiu en un espai de relació humana, més enllà de la pràctica esportiva. el Poble a l’ajuntament! Infància En aquest àmbit existeixen algunes bones iniciatives, però cal fer més i hi ha espais, més enllà dels educatius, on es pot treballar. • Potenciació dels espais familiars i de Doula. • Manteniment i millora dels serveis de criança i lactància materna. • Reforç dels espais educatius a les escoles bressol. • Pla integral de parcs infantils a tota la ciutat. • Casal d’estiu accessible i públic. • Potenciar ludoteca. Joventut És el col·lectiu què més temps passa al carrer però estan essent exclosos per les normatives, les mateixes normatives que fomenten l’oci consumista, sexista i individualista. • Promoció per crear el consell de joves i treballar per què sigui un òrgan amb molta participació i pes específic en la presa de decisions. • Itineraris formatius i ocupacionals. • Major amplitud horària al Casal de Joves. • Dinamització del Servei d’Informació Juvenil. • Xarxa d’entitats juvenils. • Espai Jove a la Festa Major. • ”Re-obrir” el casal de joves fer-ho un espai autogestionat de joves i per a joves, basat en el respecte i la diversitat. • Crear tardes al CAP específicament per a joves per rebre informació. • Fomentar que a les escoles i instituts s’abordin temes de desenvolupament sexual i identitats sexuals i pràctiques diverses no centrades exclusivament en la penetració. • Fomentar espais on es puguin trobar els joves per abordar temes com la violència de gènere o sexual d’una forma Programa municipal 2015-2019 | 9

[close]

p. 10

empoderadora i no assitencialista. • Facilitar l’ús del espai públic així com espais alliberats i autogestionats. • Fomentar l’oci participatiu i centrat en les relacions personals. Hem de canviar el model d’oci basat en zones hermètiques i “botellons”. • Activitats gratuïtes com podrien ser classes per aprendre a tocar instruments, cantar, ballar, teatre, jocs de taula… • Ampliar l’horari de biblioteca en època d’exàmens i l’horari de connexió del transport públic amb el campus. Gent Gran Crear un programa integral d’atenció a la gent gran assegurant una atenció adient en cada cas, proporcionant una assistència domiciliària gratuïta en tots els casos en que sigui necessari. • Programes de salut i esports. • Habitatges adaptats a les seves necessitats. • Tenir en compte aquest col·lectiu per a activitats culturals tot promovent la participació social i política activa de la gent gran. • Promoure la construcció d’una residència pública. • Disposar d’un servei de transport local adaptat per facilitar l’accés al centre de dia i altres equipaments. • Crear un programa integral d’atenció a la gent gran que abordi qüestions relacionades amb l’assessorament de serveis i recursos adreçats a aquest col·lectiu amb programes de salut i esport. 10| Programa municipal 2015-2019

[close]

p. 11

el Poble a l’ajuntament! Els Serveis Programa municipal 2015-2019 | 11

[close]

p. 12

Remunicipalització de serveis privatitzats Aposta per l’economia social i col·laborativa. La gran majoria dels serveis que depenen de l’ajuntament estan en mans d’empreses privades que precaritzen les treballadores i generen despeses al municipi. Uns serveis municipals en mans de les ciutadanes és la solució per un correcte funcionament dels serveis i un estalvi en el pressupost municipal. Les mesures que proposem són: • Reforma administrativa basada en els principis d’eficàcia, estalvi i qualitat del servei al ciutadà. • Realització d’una auditoria ciutadana interna dels recursos públics i desmantellament de les xarxes clientelars. • Estudi dels contractes vigents a l’ajuntament amb empreses externes i quan sigui possible, formalitzar la remunicipalització del servei. • Stop a la privatització de béns col· lectius. Defensa del bé comú. No volem més actius municipals en mans privades. • Aposta per la formació continuada dels treballadors municipals. • Contractació transparent del personal basada en concursos públics que permetin la igualtat davant la llei. • Promoure la contractació de proveïdors provinents de l’economia social i col·laborativa sempre que sigui possible. • Treball amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i popular. No serem còmplices d’entitats que deixen a gent sense casa. • Fiscalitat com a eina de redistribució de la riquesa. • Millorar la atenció al ciutadà, ampliant l’horari d’atenció dels serveis en cas necessari. • Aposta per l’economia social i col· laborativa amb la declaració de Badia com a municipi cooperatiu. • Des de l’AEB apostem per la creació de convenis de col•laboració amb empreses d’investigació i desenvolupament a més d’actuacions específiques amb la UAB. • No al TTIP, no afavorirem les grans multinacionals que volen precaritzar i deixar sense drets i futur als treballadors. 12| Programa municipal 2015-2019

[close]

p. 13

el Poble a l’ajuntament! Transport públic de qualitat • Suport a les Plataformes en Defensa del Transport Públic. • Millores en les línies d’autobusos existents a nivell d’horaris i tarifes/bonificacions per a col·lectius desafavorits (aturats, gent gran, discapacitats, etc..) així com de famílies nombroses i monoparentals. • Adaptació dels autobusos per al transport de persones amb dificultat de moviment. • Creació de línia d’autobusos amb els polígons industrials de l’entorn i El transport públic és una eina importantíssima de re equilibri social i també de foment de conductes més sostenibles i saludables. Proposem algunes mesures per al seu foment. horaris adaptats. • Cal impulsar la nova denominació de l’estació de la RENFE afegint Badia. • Coordinació amb els municipis veïns per pactar itineraris i horaris. • Continuar defensant el TramVallès i la connectivitat entre els dos Vallesos. • Potenciar la proximitat, els des plaçaments a peu i en bicicleta i, en majors distàncies, fer del transport públic l’opció preferent. Recuperar l’espai públic. Serveis Socials Estem veient com l’empobriment general és producte de les anomenades polítiques d’austeritat materialitzades en les retallades dels serveis públics i de les privatitzacions. Cal: • Portar a terme una política de prevenció de la pobresa i l’exclusió social. • Potenciar el treball social comunitari. Actualment el treball social comunitari es troba molt subordinat al treball individual i la dispensació de recursos. • Treballar la convivència i la multiculturalitat amb totes les franges d’edat. • Difondre l’existència del servei de mediació i resolució de conflictes que ofereix la Diputació. • Dissenyar una estructura de serveis socials que diferenciï els mecanismes per accedir als recursos que garanteixen els ingressos de subsistència de la intervenció preventiva, educativa, comunitària i d’inclusió social. • Declarar Badia “ciutat lliure de talls Programa municipal 2015-2019 | 13

[close]

p. 14

de subministraments” estudiant vies per obligar a les companyies a assumir la responsabilitat de la seva activitat. • Dissenyar un programa d’atenció domiciliaria que tingui en compte les necessitats no només de la gent gran sinó també d’altres col·lectius que necessitin els serveis, donant cobertura a totes les demandes. Aquest programa ha de contemplar entre d’altres els següents recursos: - Servei d’ajut a domicili, no només amb serveis assistencials, sinó també preventius i/o educatius professionals dins l’equip. - Servei de telealarma. - Auxiliars de la llar (neteges a domicili). - Arranjaments de la llar. - Material tècnic de suport (llits articulats, grues, cadires de rodes...). - Àpats a domicili. • Avaluació dels serveis socials, sanitaris i educatius. • Desenvolupar un observatori social per identificar millor les necessitats i demandes de la població, conèixer l’oferta de serveis realment existent i la capacitat de resposta comunitària. Adequar permanentment i de manera flexible les funcions i perfils professionals dels serveis socials, en funció de les necessitats i de l’oferta real de serveis. Mantenir dins els serveis socials d’atenció primària una dimensió sociosanitaria i socioeducativa, establint una millor coordinació amb els serveis sanitaris i el sistema escolar i formatiu. • Major presència d’educadors socials als centres educatius i al carrer. • Racionalització dels recursos per beques i ajuts. • Pla d’acollida dels nouvinguts per facilitar-ne la incorporació al municipi. • Treballar contra la xenofòbia i l’homofòbia i a favor de la cohesió social. Sanitat. 14| Programa municipal 2015-2019 Encara que el CAP no depèn directament de l’Ajuntament és del tot necessari que des d’aquesta institució junt amb tots els ciutadans es vetlli d’aprop perquè no s’acabin de perdre els serveis que tenim, i es recuperin tots els que es puguin dels que ja hem perdut (urgències, i especialitats). Algunes mesures en aquest sentit: • Estarem vigilants perquè es traslladi remque incrementi el seu servei. Els un servei tan important com el de nostres veïns amb malalties mentals Salut Mental i encara més, intenta- greus i les seves famílies no es poden

[close]

p. 15

veure discriminats. • Recuperar l’ambulatori que teníem. Els i les veïnes de Badia, hem vist com a any darrere any, han desaparegut del CAP, que amb la nostra lluita havíem aconseguit especialitats, professionals, i dotacions materials del tot necessaris per a tenir un servei de Salut Pública de qualitat. • Cal que lluitem per què tinguin accés a les residències adreçades a aquests malalts, així com a residències no tancades i a pisos tutelats segons les seves necessitats. En aquest sentit lluitarem per l’augment de places, allà on ja n’hi ha i per la creació de noves. • Els i les veïnes de Badia, no ens podem quedar sense farmàcies de guàrdia, principalment a les nits, quan no hi ha ni transport públic. el Poble a l’ajuntament! Seguretat Ciutadana Les polítiques de seguretat ciutadana i protecció civil hauran de tenir com a principi fonamental vetllar per la defensa de les llibertats individuals i col·lectives del conjunt de la societat. Hem de desenvolupar una política de seguretat completa que vagi a les arrels dels problemes i amb capacitat per resoldre’ls, però sempre evitant solucions autoritàries i repressives. Per a acon seguir-ho caldrà destinar els recursos adequats i potenciar la formació tant de policies locals com de la ciutadania, tenint com a valors rectors, especialment en aquest àmbit, la tolerància, els valors cívics, el respecte i la solidaritat. Cal: • Avançar realment cap a un servei de policia comunitària amb els policies patrullant a peu els carrers. Les seves funcions han de ser bàsicament policia de trànsit urbà, policia administrativa en l’àmbit de les competències municipals i, especialment, les relacionades amb la normativa mediambiental. Policia comunitària en els àmbits de la convivència veïnal i dels serveis públics locals i la col· laboració amb els mossos dins la junta local de seguretat. • Fomentar el servei de Protecció Civil per a alliberar la policia local d’algunes de les tasques actuals i així garantir un millor servei al ciutadà. • Establir un pla clar i precís amb el cos de Mossos d’Esquadra per planificar l’actuació a Badia, tenint en compte la Junta Local de Seguretat, les autoritats locals i les necessitats del poble. Programa municipal 2015-2019 | 15

[close]

Comments

no comments yet