Oil & Gas Today mag Vol 2 No 2 April-June 2015

 

Embed or link this publication

Description

Oil and Gas Today Magazine

Popular Pages


p. 1

Bags Subsea Fabrication Contract for Indonesia's Jangkrik Project. แมคเดอร์มอทท์ฉวยสัญญา โรงงานใต้สมุทรโครงการ จังกริกในอินโดนีเซีย McDermott Thai Oil Mulls B30bn Expansion Projects “ไทยออยล์” จ่อขยาย โรงกลั่นผลิตน�้ำมัน วันละ 4 แสนบาร์เรล Locals Drill for Oil by Hand in Myanmar! ชาวบ้านในพม่า เจาะน�้ำมันด้วยมือ! Oil and Gas Trends 2015 แนวโน้มน�้ำมันและก๊าซปี 2558 The Ministry of Energy, Thailand Signed Contracts Canceled Petroleum Concession Round 21 รมว.พลังงานลงนามประกาศยกเลิก สัมปทานรอบ 21 รู้หรือไม่ว่า? Aker Appoints New Business Heads บริษัท Aker แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่

[close]

p. 2[close]

p. 3

WIKA – Your partner in the Oil & Gas industries The Oil & Gas industry makes extremely high demands on all instruments used within the process. They are subject to strict international guidelines like the PED and ATEX. Electronic and mechanical measuring instruments for pressure, temperature and level are used for general applications as well as in potentially explosive areas, and must operate as satisfactorily in aggressive environments as in non-aggressive environments. WIKA Instrumentation Corporation (Thailand) Co.,Ltd. 850/8 Ladkrabang Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand T: (66) 2326 6876 to 80 Email: info@wika.co.th

[close]

p. 4

Publisher : w w w . fi r e w o r k s b i . c o m Editor Managing Director Kenny Yong Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com Designer Yossak Chiwpreecha Editor’s Message Dear Readers, Greetings and a warm welcome to the next edition of Thailand Oil & Gas Today! Oil and Gas Today has been highly successful in providing readers with the latest news in the local and regional oil and gas industry during its past editions and we strive to do more for our readers. Do let us know via email what you would like to see more in our magazine and any other suggestions that you may have to improve this magazine. Despite the negativity that is going around in the oil and gas industry, there were also many positive sides to it with new mergers formed in the subsea industry. So go on and indulge in this edition of Thailand Oil & Gas Today and do pass it on to other colleagues who may benefit from it, after all knowledge is best when shared! Editorial Consultants Poontarika Saenrit Board of Directors Kenny Yong Susan Tricia Mervyn Yong Jerel Soo Cheerios! Fireworks Business Information (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel Fax : (+66) 2513-1418 Ext.108 : (+66) 2513-1419 Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Email : thai@fireworksbi.com igennummer

[close]

p. 5

is our passion. Your safety Supporting your safety culture since 1889 Safety equipment, training and service from Dräger help you to ensure maximum efficiency and productivity with solutions for gas detection, personal protection, firefighting and emergency escape. For more info on our solutions or free inspection for your Dräger equipment, please contact us at Sales.Thailand@draeger.com or call 0-2744-0110 Promo code: DSTL123 for freecharge inspection

[close]

p. 6

CONTENTS Vol.2 No.2 Apr - June 2015 Bilingual Edition Thai And English 13 6 Regional Industry News 6 Bangkok Refinery Due Capacity Expansion, Upgrades บางจากเผยแผนเพิ่มก�ำลังผลิตโรงกลั่น 8 MALAYSIA: Southeast Asia’ S First Crude Oil Storage Terminal Launched มาเลเซีย: การจัดตั้งครั้งแรก ของสถานีกักเก็บน�้ำมันดิบแห่งแรก ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Cover Story 2015 Oil and Gas Trends แนวโน้มน�้ำมันและก๊าซปี 2558 18 International News 18 20 22 23 Aker Appoints New Business Heads บริษัท Aker แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ Chevron Exits Caltex Australia Stake For $3.7 Billion เชฟรอนถอนการลงทุนออกจากคาลเท๊กซ์ออสเตรเลีย เป็นเงิน 3.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ Shell Moves Rigs To Alaska Ahead Of Possible Drilling Permit เชลล์ไม่รอค�ำอนุมัติ ย้ายการขุดเจาะไปยังอลาสก้า Yemen Crisis Lifts Oil Prices วิกฤตเยเมนป่วนราคาน�้ำมันโลก 10 Thai Oil Mulls B30bn Expansion Projects “ไทยออยล์” จ่อขยายโรงกลั่น ผลิตน�้ำมันวันละ 4 แสนบาร์เรล 11 The Ministry of Energy, Thailand Signed Contracts Canceled Petroleum Concession Round 21 รมว.พลังงานลงนามประกาศยกเลิกสัมปทานรอบ21 12 Chevron Signs PSC for Rakhine Offshore Block เชฟร่อน เซ็นสัญญาแบ่งปันผลผลิต ณ แหล่งเชื้อเพลิงนอกชายฝั่งยะข่าย 4 Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 7

34 24 Subsea News 24 25 26 ABB Nets Walney Extension Subsea Cable Deal เอบีบี คว้าสัญญาเคเบิลใต้สมุทรส่วนขยายวอลนีย์ Cortez Subsea Forms Pipelay Alliance In Malaysia คอร์เทซ ซับซี จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรการวางท่อใต้ทะเล ในประเทศมาเลเซีย McDermott Bags Subsea Fabrication Contract for Indonesia's Jangkrik Project. แมคเดอร์มอทท์ฉวยสัญญาโรงงานใต้สมุทร โครงการจังกริกในอินโดนีเซีย Safety Solutions Avoiding Arc Flash การเลี่ยงประกายไฟฟ้าจากอาร์ก 37 Event Highlights The 2nd Edition of Marine Philippines 2015, Shipbuild Philippines 2015 and Offshore Philippines 2015 28 30 33 Did You Know ? Locals Drill for Oil by Hand in Myanmar! รู้หรือไม่ว่า? ชาวบ้านในพม่าเจาะน�้ำมันด้วยมือ! Engineers Corner How Does Offshore Pipeline Installation Work? การติดตั้งท่อขนส่งนอกชายฝั่งมีประโยชน์อย่างไร 38 43 FBI In Action FBI Thailand at The Global Community of Growth, Innovation and Leadership 2015 Product And Technology News Magnetic Level BNA by WIKA Instrumentation Corporation (Thailand) Calendar Of Events 2015 Calendar Oil&Gas Event List 2015 Thailand Oil & Gas Today Magazine 5

[close]

p. 8

Regional Industry Bangkok Refinery due Capacity Expansion, Upgrades บางจากเผย แผนเพิ่มก�ำลังผลิตโรงกลั่น B angchak Petroleum Public Co. Ltd. (BCP) is planning to increase crude oil processing capacity at its Bangkok, Thailand, refinery, as part of its goal to boost the plant’s overall efficiency and future business performance. During 2015, BCP intends to lift the Bangkok refinery’s crude processing capacity to between 100,000-105,000 b/d while maintaining a gross refining margin of between $6-7/bbl, the company said in its latest presentation to investors. The planned capacity increase comes as part of the company’s Efficiency, Energy, and Environment (3E) project, which is included in BCP’s plan to invest a total of 90 billion baht ($3 billion) through 2020 in projects to grow and expand its overall business operations, according to BCP. Of the total capital expenditures targeted through 2020, the company said it will spend more than 20 billion baht ($600 million) on its downstream operations, which in addition to the 3E project, will cover costs of executing projects aimed at improving efficiency and reliability, as well as the addition of new retail service stations. The company also confirmed its intention to enter into an agreement later this month to purchase an existing 25-Mw cogeneration power plant from major BCP shareholder PTT Public Co. Ltd. of Thailand, which has produced and supplied electricity and steam to the Bangkok refinery since 2010, BCP said in a filing the Stock Exchange of Thailand. BCP’s purchase of the cogeneration power plant would enhance the stability of BCP’s electricity and steam system by allowing the company to keep operational control over the system, which serves as a primary energy source for the refinery, according to BCP. Ownership of the power plant would enable the refinery to operate continuously and more efficiently, as well as lower energy costs, BCP said. The Bangkok refinery, which has a nameplate crude processing capacity of 120,000 b/d, has operated well below that level amid a series of planned and unplanned maintenance overhauls, according to a series of BCP annual reports to investors. 6 Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 9

ในการน�ำน� ้ำมันดิบมาผ่านกระบวนการที่โรงกลัน ่ แห่งนี ้ ให้ เพิ่มขึ ้นถึง 100,000 – 105,000 บาร์ เรลต่อวัน ในขณะ ที่ยง ั คงอัตราก�ำไรขั ้นต้ นจากการกลัน ่ อยู่ในช่วงราว 6-7 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล ทังนี ้ ้ บางจาก ชี ้แจงว่า ขีดความสามารถที่วางแผน จะเพิ่มนี เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ 3E ของบริ ษัทอัน หมายถึงประสิทธิภาพ (efficiency) พลังงาน (energy) และ สิ่งแวดล้ อม (environment) ซึง ่ โครงการนี ้อยู่ในแผนการ ลงทุน ของบางจากมูล ค่ารวมทัง ้ สิน ้ 9 หมื่ นล้ านบาท (3 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ)ไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 ผ่าน โครงการต่างๆ โดยมีเป ้ าหมายเพื่อสร้ างความเติบโตและ ขยายการด�ำเนินธุรกิจโดยรวม ทางบริ ษัทยังกล่าวอีกว่าในงบทุนใช้ จ่ายทั ้งหมด ที่วางแผนไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 นั ้น กว่า 20 ล้ านบาท (600 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) จะน�ำไปลงทุนในการด�ำเนินการ ส่วนปลายสาย ซึ่งนอกจากโครงการ 3E ที่กล่าวไปแล้ ว ยังหมายรวมถึงค่าใช้ จา ่ ยโครงการบริ หารต่างๆ ที่มง ุ่ ปรับปรุง ประสิทธิภาพและความไว้ วางใจได้ รวมไปถึงการเพิ่มสถานี บริ การค้ าปลีกใหม่ๆ ด้ วย ทังนี ้ ้ บางจากยังยืนยันในการยื่นเอกสารต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าทางบริ ษัทตังใจจะลงนาม ้ สัญญาซื ้อโรงไฟฟ ้ าระบบผลิตร่ วมขนาด 25 เมกะวัตต์ จากบริ ษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึง ่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บางจากในช่วงเดือนนี ้ โดยทั ้งนี ้ปตท. เป็ นผู้ผลิตและ จ่ายกระแสไฟฟ ้ าและไอน� ้ำให้ กบ ั โรงกลัน ่ ของบางจากใน กรุงเทพฯ ตังแต่ ้ ปีพ.ศ. 2553เป็ นต้ นมา ทางบริ ษัทยังได้ กล่าวเสริ มว่าการซื ้อโรงไฟฟ ้ าแบบ ผลิตร่ วมแห่งนี ้จะช่วยเสริ มความมัน ่ คงให้ กบ ั ระบบกระแส ไฟฟ ้ าและไอน� ้ำของบางจากเพราะท�ำให้ บริ ษัทสามารถ ควบคุมการด�ำเนินการของระบบอันเป็ นแห่งพลังงานหลัก ของโรงกลัน ่ ได้ ทังนี ้ ้ นอกจากการเข้ าเป็ นเจ้ าของโรงไฟฟ ้ าแห่งนี ้ จะช่ ว ยให้ โ รงกลั่น ด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นแล้ ว ก็ยง ั จะช่วยลดต้ นทุนด้ านพลังงาน ลงอีกด้ วย รายงานประจ�ำปี ของบางจากแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า โรงกลัน ่ น� ้ำมันบางจากในกรุ งเทพฯแห่งนี ้ ซึ่งมีก�ำลังการ กลัน ่ น� ้ำมันดิบตามที่ระบุไว้ อยูท ่ ี่ 120,000 บาร์ เรลต่อวันนัน ้ ผลิตต�ำ ่ กว่าตัวเลขดังกล่าวอยูม ่ ากอันเนื่องจากการยกเครื่ อง ซ่อมบ�ำรุ งหลายครัง ้ หลายคราทั ้งที่วางแผนไว้ แล้ วและที่ ไม่ได้ วางแผนไว้ รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ยังระบุอีกด้ วยว่าในช่วง ปี พ.ศ. 2557โรงกลัน ่ นี ้ด�ำเนินการโดยมีอต ั ราน� ้ำมันดิบผ่าน เข้ ากระบวนการอยูท ่ ี่ราว 86,500 บาร์ เรลต่อวัน อันเป็ นผล มาจากการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี ตามรอบที่ก�ำหนดระยะ 46 วัน และการพัก โรงงานไฮโดรเจนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การผลิ ต นอกแผนเนื่องจากอุปกรณ์ท�ำงานผิดปกติ ทังนี ้ ้รายงานรายรับของบริ ษัทระบุวา ่ ในพ.ศ. 2557 บางจากได้ ตด ิ ตังหน่ ้ วยกลัน ่ น� ้ำมันดิบหมายเลข 3 หน่วยใหม่ มีก�ำลังการผลิต 100,000 บาร์ เรลต่อวัน เพื่อแทนที่หน่วยเดิม ที่มีก�ำลังการผลิต 80,000 บาร์ เรลต่อวัน. During 2014, the refinery operated at average crude throughput rate of about 86,500 b/d as a result of 46-day annual turnaround maintenance as well an unplanned shutdown of an associated hydrogen plant due to equipment malfunctions, the company said in its annual report for 2014. In 2014, BCP also installed a new, 100,000-b/d Crude Distillation Unit No. 3 to replace the refinery’s older 80,000-b/d unit, according to BCP’s latest earnings report. บ ริ ษัท บางจาก ปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) วางแผน เพิ่มก�ำลังการกลัน ่ น� ้ำมันดิบที่โรงกลัน ่ ในกรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในเป ้ าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของ โรงงานโดยรวมและผลประกอบการในอนาคต บริ ษัทเผยในการแถลงข่าวต่อผู้ลงทุนครัง ้ ล่าสุดว่า ในช่วงพ.ศ. 2558 บางจากตังใจยกระดั ้ บขีดความสามารถ Thailand Oil & Gas Today Magazine 7

[close]

p. 10

Regional Industry MALAYSIA: Southeast Asia’s First Crude Oil Storage Terminal Launched มาเลเซีย: การจัดตั้งครั้งแรก ของสถานีกักเก็บน�้ำมันดิบแห่งแรก ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ >>De Pengerang Independent Terminal. M alaysia’s Johor state has started up Southeast Asia’s first commercial crude oil storage terminal with the receipt of one million barrels of Middle Eastern crude from a supertanker. MT Mesdar, a vessel chartered by France’s Total, docked at the Pengerangdeepwater terminal jointly owned by Dutch oil and chemical logistics firm Malaysian engineering Dialog Group (46%), Royal Vopak (44%) and the Johor state government (10%). Pengerang Independent Terminals SdnBhd (PITSB) started up last April when it received its first shipment of oil products. It expects to take in a total of 200 vessels by the end of this year. Costing RM2 billion, the project’s first phase tanks, supported by six deepwater berths, has the capacity to store, blend and handle 1.3 million cubic metres of crude, petroleum, chemical and petrochemical products. The terminal has the capacity to store 420,000 cubic metres (about 2.6 million barrels) of crude oil. Pengerang’s development into a regional hub for storing and distributing crude, oil products, liquefied natural gas and petrochemicals could stretch over two decades. “With Asia being a growing demand area for crude and crude travelling longer distances, we are glad to see our crude storage facility and VLCC berth at Pengerang is of value to our customers,” said Patrick van der Voort, Vopak Asia’s President. รั ฐยะโฮ ประเทศมาเลเซีย ได้ จด ั ตังสถานี ้ กก ั เก็บน� ้ำมันดิบ เพื่อการพาณิชย์แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่ มต้ นด้ วยน� ้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง เป็ นจ�ำนวนหนึง ่ ล้ านบาร์ เรล จากเรื อบรรทุกน� ้ำมัน เมื่อสัปดาห์ก่อน เอ็มที เมสดาร์ เรื อเดินสมุทรที่ควบคุมโดย ฟรองซ์ โทเทิล จอดที่สถานีน� ้ำลึกเปงเกรัง โดยมีเจ้ าของร่ วม คือ มาเลเชี่ยน เอนจิเนียริ่ ง ไดอาล็อก กรุ๊ป บริ ษัทขนส่งน� ้ำมัน และเคมี ภัณฑ์ จากดัทช์ (ร้ อยละ 46) รอแยล โวแพค (ร้ อยละ 44) และการปกครองรัฐยะโฮ (ร้ อยละ 10) บริ ษัทเอกเทศ สถานีเปงเกรัง จ�ำกัด มหาชน (PITSB) ได้ ก่อตังขึ ้ ้นเมื่อเมษายนปี ที่แล้ ว เมื่อทางบริ ษัทฯได้ รับน� ้ำมัน จากการขนส่งทางเรื อครัง ้ แรก ทางบริ ษัทฯ คาดหวังว่าใน ปลายปี ที่จะถึง บริ ษัทฯ จะมีเรื อเดินสมุทรเพื่อใช้ งานทังหมด ้ 200 ล�ำ ถังเก็บน� ้ำมันในเฟสแรกของโครงการ ที่มีจด ุ ทอดสมอ เรื อน� ้ำลึกถึง 6 จุดนี ้ มีมล ู ค่ารวม 2 ร้ อยล้ านริ งกิต ถังดังกล่าว มีความสามารถในการจุ ผสม และควบคุมน� ้ำมันดิบ ปิ โตรเลียม เคมีภณ ั ฑ์ และผลิตภัณฑืปิโตรเคมี ได้ ถง ึ 1.3 ล้ านลูกบาศก์ เมตร ส่วนตัวสถานีเองสามารถจุน� ้ำมันดิบได้ ถึง 420,000 ลูกบาศก์เมตร (หรื อ 2.6 ล้ านบาร์ เรล) การพัฒนาเปงเกรังให้ เป็ นศูนย์เก็บและจัดจ�ำหน่าย น� ้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น� ้ำมันต่างๆ แก๊ สธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ ปิ โตรเคมี ประจ�ำภูมิภาค อาจใช้ เวลากว่า 2 ทศวรรษ “เมื่อเอเชียเป็ นเขตที่กำ � ลังต้ องการน�ำ ้ มันดิบ และ การขนส่ งน�ำ ้ มันดิบทางไกล พวกเรามีความยินดีท่ จ ี ะได้ เห็นส่ วนกักเก็บน�ำ ้ มันดิบของพวกเรา และอู่จอดเรือ VLCC ที่เปงเกรั ง เป็ นผลประโยชน์ สูงค่ าต่ อลูกค้ า” แพทริ ค ฟั นเดอร์ เฟิ ร์ท ประธานบริ ษัท โวแพค เอเชีย กล่าว. 8 Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 11

Authorized Distributor For Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar Column, Consumable, CRM and replacement Column, Consumable, CRM and replacement part for part for GC, GCMS,HPLC, HPLC, UHPLC and LCMS. GC, GCMS, UHPLC and LCMS. Direct measurement Mecury analyzer in Air, Gas, Liquid and Solid. Valve and sampling system for GC, GCMS, HPLC,UHPLC and LCMS (include Taiwan) Direct measurement Mecury analyzer in Air, Gas, Liquid and Solid. CRM, Consumable for AAS, ICP and ICPMS. LCMS. Automatic Microwave Digestion system. Automatic COD, Acid heating box. Automatic COD, Acid heating box. Valve and sampling system for GC, GCMS, HPLC,UHPLC and CRM heavy metalMicrowave in oil and petroleum Automatic Digestion product. system. CRM, Consumable for AAS, ICP and ICPMS. Custom surface coating for acid resistance, prevent CRM heavy metal in oil and petroleum product. absorption of Sulfur and Mercury (for Thailand only) S-N-Cl-C Trace analyzer in Petroleum product Custom surface coating for acid resistance, prevent absorption of Sulfur and Mercury. 121/2 Moo4, Fl7th Srichareonchai bldg., Tiwanon Rd., Maung, Nonthaburi 11000, Thailand. Tel: +6625277635 to 7, Fax:+6625277638, e-mail: warin@cecombination.com S-N-Cl-C Trace analyzer in Petroleum product. (for Thailand only) C E Combination Co Ltd. 121/2 Moo4, Fl7th Srichareonchai bldg., Tiwanon Rd., Maung, Nonthaburi 11000, Thailand. Tel: +6625277635 to 7 Fax:+6625277638 e-mail: warin@cecombination.com Thailand Oil & Gas Today Magazine 9

[close]

p. 12

Regional Industry >>Mr. AtikomTerbsirithe Chief Executive Officer and President of Thai Oil Public Company Limited The company plans to work together with IRPC Plc, the petrochemical arm of national oil and gas conglomerate PTT Plc, for this project. Mr Atikom said feasibility studies of the fourth CDU and added­ value projects would be finished in June. Top Oil wants an estimate of the value of the project before deciding on finalising plans for the new CDU by year­ e nd.If it decides to proceed, the company will start building the facility next year, with construction expected to last three years. Top Oil is not concerned about a weaker oil price trend, Mr Atikom said, adding that the company could export refined oil to neighbouring countriesif price volatility affected the domestic demand outlook. "Every 1 bpd increase in capacity costs US$20,000 to $25,000," Mr Atikom said. "At this stage, we've not yet finalised our funding sources for the investment. We'd have to finish designing it first and start investing next year," headded. He said the current oil price of $55 a barrel was a consolidated level that was not likely to fall further, as demand was expected to rise amid thegradual economic recovery in the US and EU. The easing prices are also expected to boost domestic oil demand including by encouraging purchases of more cars. In the first quarter, Top Oil's gross refining margin was $8.50 per barrel per day, well above last year's average margin of $5.80. T hai Oil Plc (TOP), the country's largest oil refinery, has announced a 2015 investment budget of 30 billion baht from its hefty cash flow of 47 billion. Chief executive and president Atikom Terbsirisaid the company was conducting a feasibility study into a fourth crude distillation unit (CDU) and projects that would add value to its bunker oil products. The new CDU would increase the company's total distillation capacity to 400,000 barrels per day from 275,000 bpd now from its existing threeCDUs, he said. Mr Atikom said the first and second CDUs, with distillation capacity of 50,000 bpd apiece, had been working for up to 51 years. The company plans to retire both of them once the fourth CDU starts operating while maintaining capacity of the third one at 170,000 bpd.After boosting refining capacity, Top Oil expects to see a substantial increase in bunker oil byproducts and plans to add value to them. Currently, the company uses 9% of its refining capacity of 275,000 bpd for these byproducts, allowing it more raw material to produce paraxylene, a valuable petrochemical feedstock used in the manufacture of polyesters. However, the company has decided building a new plant for producing paraxylene is not cost­effective. “ไ ทยออยล์ ” ศึกษาขยายก�ำลังการกลัน ่ น� ้ำมันเพิ่มขึ ้น เป็ น 4 แสนบาร์ เรล/วัน จากเดิมที่กลัน ่ อยู่ 2.75 แสนบาร์ เ รล/วัน โดยจะตัง ้ หน่ ว ยกลั่น น� ำ ้ มัน ดิ บ ที่ 4 (CDU 4) ขนาด 2 แสนบาร์ เรล/วัน คาดได้ ข้อสรุปปลายปี นี ้ เช่ น เดี ย วกับ โครงการเพิ่ ม มูล ค่า น� ำ ้ มัน เตาเป็ นน� ำ ้ มัน ดีเซล แย้ มโครงการปรับปรุ งโรงกลัน ่ น� ้ำมันในพม่าจะได้ ความชัดเจนเร็ วๆ นี ้ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ กรรมการผู้จด ั การใหญ่ บริ ษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) (TOP) เปิ ดเผยว่า ขณะนี ้บริษัทอยูร ่ ะหว่างการศึกษาโครงการ เพิม ่ มูลค่าน� ้ำมันเตาเป็ นน� ้ำมันส�ำเร็จรูป (Residue Upgrading) และติดตั ้งหน่วยกลัน ่ น� ้ำมันดิบใหม่ที่ 4 (CDU 4) ท�ำให้ โรงกลัน ่ น� ้ำมันไทยออยล์สามารถกลัน ่ น� ้ำมันเพิ่มขึ ้นจาก ปั จจุบน ั 2.75 แสนบาร์ เรล/วัน เป็ น 4 แสนบาร์ เรล/วัน คาดว่าในปลายปี นี ้จะได้ ข้อสรุปในปลายปี นี ้ การตัดสินใจลงทุนติดตังหน่ ้ วยกลัน ่ น� ้ำมันดิบที่ 4 เนื่องจากเห็นว่าหน่วยกลัน ่ น� ้ำมันดิบ 1 และ 2 (CDU 1-2) ที่มีก�ำลังการผลิตรวม 1 แสนบาร์ เรล/วัน เดินเครื่ องมานาน หลายสิบปี และมีการปรับปรุงเพิม ่ ประสิทธิภาพจนไม่สามารถ ขยายเพิม ่ เติมได้ อีก และยังใช้ ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ ท�ำให้ ต้นทุนต�่ำ ขณะเดียวกันไทยออยล์มีโครงการเพิม ่ มูลค่า น� ้ำมันเตาเป็ นน� ้ำมันดีเซลที่มีมล ู ค่าเพิม ่ สูงกว่า จึงเป็ นโอกาส ที่ดีในการขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มเพื่อให้ สอดรับกัน หาก ติดตังหน่ ้ วยกลัน ่ น� ้ำมันดิบหน่วย 4 ขนาด 2 แสนบาร์ เรล/วัน แล้ วเสร็จ ก็จะหยุดผลิตหน่วยกลัน ่ น� ้ำมันดิบที่ 1-2 ลง ส�ำหรับเม็ดเงินลงทุนที่จะใช้ ในโครงการดังกล่าวนี ้ คงต้ องรอข้ อสรุ ปการคัดเลือกเทคโนโลยีในโครงการเพิ่ม มูลค่าน� ้ำมันเตาฯ ที่จะแล้ วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี ้หลังจากนัน ้ จะมีการศึกษารายละเอียดทังการออกแบบวิ ้ ศวกรรม ดีมานด์ ซัปพลายของตลาด มูลค่าการลงทุน ฯลฯ คาดว่าจะสรุ ป ในปลายปี นี ้เนื่องจากเป็ นโครงการที่ตอ ่ เนื่องกัน “เหตุผลที่ขยายโรงกลั่นน�ำ ้ มันเพิ่มเนื่องจาก บริ ษัทต้ องการเติบโต และมีกระแสเงินสดสูงถึง 4.7 หมื่นล้ านบาท แม้ ว่าปี นีม ้แ ี ผนใช้ เงินถึง 3 หมี่นล้ านบาท เพื่อคืนช�ำระคืนหุ้นกู้ท่ค ี รบก�ำหนด 350 ล้ านเหรียญสหรัฐ ในเดือน มิ.ย. 2558 และลงทุนในโครงการที่ได้ รับอนุมต ั ิ แล้ วช่ วง 4 ปี นี ้ (2558-2561) ประมาณ 520 ล้ านเหรียญ สหรั ฐ โดยปี นีจ ้ ะใช้ เงินลงทุนสูงถึง 400 ล้ านเหรี ยญ สหรั ฐ ในโครงการโรงไฟฟ ้ า SPP 2 โรง ก�ำลังผลิตรวม 230 เมกะวัตต์ จะเสร็จในปี 2559 และโครงการเพิ่ม มูลค่ าสารเบนซีนเพื่อผลิต LAB ที่คาดว่ าจะแล้ วเสร็จ ในปลายปี นี ้ ซึ่งเงินที่ใช้ ในปี นีส ้ ่ วนใหญ่ คืนหนี ้ ท�ำให้ อัตราหนีส ้ ินต่ อทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ � มาก” นายอธิคมกล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับการขยายงาน ในต่างประเทศนัน ้ ไทยออยล์ ร่วมกับ ปตท. ซึง ่ เป็ นบริ ษัทแม่ ได้ ย่ืนข้ อเสนอปรับปรุงโรงกลัน ่ น� ้ำมัน Thanlyin ประเทศพม่า ใช้ เงินลงทุน 2 พันล้ านบาท ขณะนี ้รอการพิจารณาจาก ภาครัฐ คาดว่าจะได้ ค�ำตอบเร็วๆ นี ้ โดยโครงการดังกล่าวนี ้ ถือเป็ นการใช้ ประสบการณ์ทม ี่ อ ี ยูใ ่ นการปรับปรุงโรงกลัน ่ น� ้ำมัน ดังกล่าวให้ กลับมาผลิตได้ ตามเดิมที่ 2 หมื่นบาร์ เรล/วัน. 10 Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 13

Reference is made to the Announcement of the Ministry of Energy dated 21 October 2014 on invitation to submit application for the right to petroleum exploration andproduction in exploration blocks onshore and offshore in the Gulf of Thailand, Supplementary Announcement of the Ministry of Energy dated 4 February 2015, and Announcement of theMinistry of Energy dated 16 February 2015 on the extension of the period for the submissionof petroleum application and inviting interested parties to submit application for the right topetroleum exploration and production in exploration blocks onshore and offshore in the Gulfof Thailand within the stipulated period. To be in line with the Government’s policy on energy reform, the Ministry of Energy, in exercise of the power conferred by the above mentioned Announcement onReserve of Rights and Others, Article 4.2, hereby cancels the Announcement of the Ministryof Energy dated 21 October 2014 on invitation to submit application for the right topetroleum exploration and production in exploration blocks onshore and offshore in the Gulfof Thailand and all the supplementary announcements mentioned above with effect from thedate of this announcement. The Ministry of Energy, Thailand Signed Contracts Canceled Petroleum Concession Round 21 รมว.พลังงานลงนาม ประกาศยกเลิกสัมปทานรอบ21 C ancellation Of The Announcement On Invitation To Submit Application ก่อนหน้ าที่กระทรวงพลังงานได้ อออกประกาศ เรื่ องการยื่นค�ำขอสิทธิส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียมส�ำหรับ แปลงส�ำรวจ และในทะเลอ่าวไทย ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และประกาศเพิ่มเติม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และขยายก�ำหนดเวลาการยื่นขอสิทธิส�ำรวจ และผลิตปิ โตรเลียม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เชิญชวน ให้ ผ้ ส ู นใจยื่นค�ำขอสิทธิส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียมส�ำหรับ แปลงส�ำรวจบนบก และในทะเลอ่าวไทยภายในก�ำหนด เวลานัน ้ แต่เพื่ อให้ เป็ นไปตามนโยบายของรั ฐบาลและ สอดคล้ องกับแนวทางในการปฎิรูปด้ านพลังงานกระทรวง พลังงานจึงอาศัยอ�ำนาจตามประกาศกระทรวงพลังงาน ดังกล่าว ข้ างต้ นเกี่ยวกับข้ อสงวนสิทธิตามข้ อ 4.2 ให้ ยกเลิก ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง การยื่นค�ำขอสิทธิส�ำรวจ และผลิตปิ โตรเลียมส�ำหรับแปลงส�ำรวจบนบก และใน ทะเลอ่าวไทย. Thailand Oil & Gas Today Magazine For The Right To Petroleum Exploration AndProduction In Exploration Blocks Onshore And OffshoreIn The Gulf Of Thailand 11

[close]

p. 14

Regional Industry Chevron Corp has signed a production sharing contract (PSC) with Myanmar Oil & Gas Enterprise (MOGE) to explore oil and gas in the Rakhine Basin. The new PSC area, Block A5, lies 125 miles (200 kilometers) offshore northwest of Yangon, and covers more than 2.6 million acres (10,600 square kilometres). Unocal Myanmar Offshore Co Ltd will be the operator of the block with a 99 percent interest. Royal Marine Engineering Co Ltd (RME), a local company, will hold the remaining interest in the block. “Chevron is committed to exploring Myanmar’s energy potential,” said Brad Middleton, managing director, Chevron Asia South Business Unit. “The exploration of this block is aligned with Chevron’s long-term strategy to find and develop resources that will help meet the growing energy needs in the Asia Pacific region.” Scott Neal, president of Unocal Myanmar Offshore Co Ltd, said, “We are pleased to have reached this milestone. “This agreement expands our partnership with MOGE and Myanmar. We have a 20-year history in Myanmar and we look forward to supporting the continued development of the nation’s energy sector through our exploration program.” In addition to Block A5, Chevron has a 28.3 percent non-operated interest in a PSC for the production of natural gas from the Yadana and Sein fields, within Blocks M5 and M6, in the Andaman Sea. The company also has a 28.3 percent non-operated interest in a pipeline company that transports most of the natural gas to the Myanmar-Thailand boarder for delivery to power plants in Thailand. The remaining volumes are dedicated to the Myanmar market. Chevron Signs PSC for Rakhine Offshore Block เชฟร่อน เซ็นสัญญา แบ่งปันผลผลิต ณ แหล่งเชือ ้ เพลิง นอกชายฝัง ่ ยะข่าย PETROLUEM BASINS IN MYANMAR OFFSHORE A บ >>Chevron Corp has signed a production sharing contract (PSC) with Myanmar Oil & Gas Enterprise (MOGE) to explore oil and gas in the Rakhine Basin. merican oil giant Chevron Corp announced that its subsidiary, Unocal Myanmar Offshore Co Ltd, has entered into a Production Sharing Contract (PSC) with state-run Myanma Oil & Gas Enterprise (MOGE) to explore for oil and gas in the Rakhine Basin. ริ ษัทน� ้ำมันยักษ์ ใหญ่สญ ั ชาติอเมริ กน ั เชฟร่ อน เผยถึงบริ ษัทย่อย บริ ษัท ยูโนคอล เมียนม่าร์ ออฟชอร์ จ�ำกัด ได้ เข้ าร่วมสัญญาแบ่งปั นผลผลิต กับรัฐวิสาหกิจ เมียนม่าร์ ออยล์ แอนด์ แก๊ ส เอนเตอร์ ไพรส์ เพื่อส�ำรวจแหล่งน� ้ำมันและแก๊ สในลุม ่ น� ้ำยะข่าย แหล่งเชื ้อเพลิง A5 เขตในสัญญาแบ่งปั นผลผลิตเขตใหม่ ยาว 125 ไมล์ (หรื อ 200 กิโลเมตร) นอกชายฝั่ งทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของกรุ งย่างกุ้ง และครอบคลุมมากกว่า 2.6 ล้ านเอเคอร์ (หรื อ 10,600 ตารางกิโลเมตร) ยูโนคอล เมียนม่าร์ ออฟชอร์ จ�ำกัด จะเป็ นผู้ด�ำเนินการด้ านธุรกิจของแหล่งเชื ้อเพลงดังกล่าว ด้ วยดอกเบี ้ยร้ อยละ 99 ส่วนบริ ษัทในประเทศ โรแยล มารี น เอนยิเนียริ่ ง จ�ำกัด (RME) จะเป็ นผู้ถือ ดอกเบี ้ยส่วนที่เหลือ “เชฟร่ อน ได้ รับมอบหมายให้ สำ � รวจแหล่ งพลังงานในประเทศพม่ า” นายแบรด มิดเดิลตัน กรรมการผู้จด ั การ หน่วยธุรกิจเอเชียใต้ เชฟร่อน กล่าว “การส�ำรวจแหล่ งนี ้ มาในทางเดียวกับกลยุทธ์ ระยะยาวของเชฟร่ อน ที่จะเสาะหา และ พัฒนาแหล่ งทรัพยากร ที่จะช่ วยตอบสนองความต้ องการพลังงานในภูมภ ิ าคเอเชียแปซิฟิค” นายสก๊ อต นีล ประธานบริ ษัทยูโนคอล เมียนม่าร์ ออฟชอร์ จ�ำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีย่ ง ิ ที่เรามาถึงจุดหมายนี”้ “ข้ อตกลงนีช ้ ่ วยขยายหุ้นส่ วนของเรา ร่ วมกับ เมียนม่ าร์ ออยล์ แอนด์ แก๊ ส เอนเตอร์ ไพรส์ และประเทศพม่ าเองด้ วย เราได้ เข้ าท�ำงานในประเทศพม่ ากว่ า 20 ปี และเราตัง ้ ตาคอยที่จะสนับสนุน การพัฒนาต่ อไปข้ างหน้ า ของภาคส่ วนพลังงานประจ�ำประเทศ โดยการส�ำรวจของเราจะมี ส่ วนร่ วมด้ วย” นอกจากแหล่งเชื ้อเพลิง A5 แล้ ว เชฟร่อนยังมีดอกเบี ้ยที่ยง ั ไม่ได้ เข้ าระบบปฏิบต ั ิการ ร้ อยละ 28.3 ในสัญญาแบ่งปั นผลผลิต ไว้ ส�ำหรับการผลิตแก๊ สธรรมชาติ ที่เขตยาดานา และ เส่ง ในแหล่ง เชื ้อเพลิง M5 และ M6 ในทะเลอันดามัน บริ ษัทยังมีดอกเบี ้ยดังกล่าวอีกร้ อยละ 28.3 ในบริ ษัทวางท่อส่งเชื ้อเพลิง ที่ขนส่งแก๊ สธรรมชาติ เกือบทังหมด ้ ไปยังพรมแดนไทย-พม่า เพื่อที่จะส่งไปยังโรงไฟฟ ้ าในประเทศไทย ส่วนที่เหลืออยู่ ได้ สง ่ ไป จัดจ�ำหน่ายในตลาดพม่าต่อไป. 12 Thailand Oil & Gas Today Magazine

[close]

p. 15

Cover Story 2015 Oil and Gas Trends แนวโน้มน�้ำมันและก๊าซปี 2558 R oiled by global economic turmoil, untamed competition, and mind-numbing price swings, energy companies must be bold about transforming their business models. Leave the worrying about the highs and lows of oil prices to obsessed analysts and headline writers. That volatile aspect of the energy business is largely out of the control of industry leaders. Instead, oil and gas companies (producers or refiners) whose strategic future is still a puzzle should be asking a couple of simple questions, mostly divorced from the cost of oil: Thailand Oil & Gas Today Magazine 13

[close]

Comments

no comments yet