8° corso allievi Vigili del Fuoco 1953

 

Embed or link this publication

Description

8° corso allievi Vigili del Fuoco 1953

Popular Pages


p. 1

ALLIEVI VIGILI delFUO(0

[close]

p. 2

8° CORSO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO AUSILIARI fiuffirplo 1111/1111 I III!!ll(Ill 31 IìGll!ll I tJJ() Uì1'J i liiJ I! IlgIuR I '"§m Noia .-,- II ... . L.' . . .. 4

[close]

p. 3

IL CII (11111111(1 thpI: 111111/11 icicri,, mlc'ciju'ar, I., ', mn,, al iimipin l),c'ii'',' I ,,'c,. r.,I. crI ti ,p'.lr,, I .,',cc.,i,ii:,dil' rg, l'i culti,, I i,,, I li-i i. I,,ci,ru.cr,, l'triti,, ciccl,'f,'i,m,,,, c,,, ''r il iadl,c '-i '''ci,,, I,, l,,,,g'cuiir,imoia i' Iii mi......., 4c.hitilic cli $ricisl''.cn/.i la .cpp c-"icuu2tt iiciliiiccicc I. i. ,'iiia'o,'cl ' c ,uhucu'al,,r,' .1.1 ',,',crcl,, ,,i,'i,, \i,dl i,',,, I 'I.,' ,u,tmi sacs'hu. I,,' uscii liascicc ..uil'. , colti ci,'ii,r I.uicc1,,d cr'r,'Isi' Stilli Iiii'i c d. 11'8' I '.r-'c, ei,,ii,' Icili, ,u,cu, -;ic'i'miucccu gli-li i Di 4,' ira ,1,rai,'l,,' gilrd rr,,,ci,, ri,,., ci (cc1c1 a riuiii.i. i..i cure,,,, i',.' si i.iicliauiu,, rcl,l,''cr,ri c'ra- --oli cli ,,,Ic,jmili c'li,' ci ccll,'iuilocc,i, I ct, coi,. il c,,c.r rcc 'c',,,,,. «i ii,,icacicr,'ic:,i in lhccuil.liiai t,,hli .1.11,' 1)m,tcu,,ili auli' sjiic.aic' c'li" fr'tusl.'giinmIuo I'i(ri,', i. lei giccs'uumi CI,.' asiatici,, Ire. uhci.'iscuu(. Iii limitO) "1.-a ',c'iiii.i. su' IiuIIl iiili,'uilu' liii ;iccr' sii.. mugitauu.ic III.' utti,l,.i raii n'ci lunili mlii sui cciii,,, ,lmirilcc, Ritti t'mi,, L. 1,cclr,I,' li., turi iiiiI P e iii. Jlilrl'iIlit i,,aiItriii a josi,,ilitare la c,tra 'j'c' ra di .,,t't,r,,o. cliii... sii 41164'sta prilIla litigi.ila 4.111 ,i.ci remo litri, Sri' li r,,clri,a'iIii pt..'lr- uil', p.rsvclri ii,itcuiuuc' ' ici 4,1 ,uc,1 .40' cli t'lO i,l,o, ',,,Ii,° t'il uliicalaSlI.'Ill,' lu''ri,i cpr.'-in Ulceir., ccrnuui,,.u,,ircu,,, .11 %'iili au.iliari ciiiici,,I,. i Iuez,cI di una $,ro.Ii, t'nata tiali,' focc,lucccu',u. la, la c,... i,iIiiu di ,'r,''u't'r,',,l, l.uruiih'ur,.i, ucIcIcIr,' ci. la cc, ,,c,,I;, Iuilic,rigcccc' 'il c'pri i,.' qtn'II'Plfcc'i.cI.......... I. l'i,c1,'g1cc'r, itt,' 'pp' iiIlcicti,'r,' il i ,,i.i,'Iuc ci, i ct riccrc. iii,, "l'i''' Liti., ram, il,.' iullruuu'nc. III, ira, agli', .11 uiuc'iOi' i' sii tltilO lIt'iIZLi 44115,', riti',4 a r,-al,,,,r. rt,t juIs1u,scuriih- ttlK'tU 'lii' onora l'italia tu-i 111,411,1cl,,' Sr,, i, tue ulacue di pietra i' di u','uuccmuIU tc,lt, ui-ha 11111 l,c-ll,s gi'mtiuuc'ìaca ,i'ilcil i,, t'li. 'pii c,'muhur,u i itutiut'cihi ,u1 affilia lui 1,1,11k' H-r ,i,,iol,c'r.' ulc,ic,u,ii conipiù si,,,, li iiiaItuZicciI,' i,u,u di m'ril 1,1,1,, auuu,,rc', Siuicuu, 11cr,, Ec,.'li,'neii i- .l,, I :..iukuccmla,ik'. di qui. -Io .moo •iciri ,,c',i'i qIl.'lIll liuicicirii,, clic, a un, dinvoidi i' Stillo l'ruu'. grauiic' U id1, di i'4iuu,ieguuiri'. E ciuii'l riuuruuii m'itt- liru-renh,, fuori ciii ali, r,,ra14't.l. tr uiunairarhmc ai nostri figlioli, ,.'r rar vi. im-ti' ami i'lSj 0cl p0' ,Ii'lic' 'ire di fatica , d.-Il, i re lic'ic elle viiccucnuo uscci qui, per icuo'gnar loro il ,ccintiiuiio miei. I,, ujici'atcza sul mjmthu' iii, gioni.c c'i a',iiainiiiu, m"icicc'ui.'. icitl jmu'r pr'Iilcu m'usa ci .4ulfi-nlcu'ri'nio d'li •hiic'a ;caiflui. fui',,.' litI 111,11 uI4) i,liahiiia. ululi coli i moli la-risi ,l.i volcon titc.'iIi miei .'i.uc,rt'. sii 11111 uuti'lu'. i' Gc.0 ,%uJF,ii miu,'8' Eok,imi —I I i m.,i a, sii iiiiIiti. ,li','liit' ci 441:.

[close]

p. 4

jisr.sIi' di i,ss,,nlinIis Jiis' Ira li auIsh,'' uil liii (:i,uivau,iiiai,iu' s'li,'il i il $liI1i'li. l'utili rispetti. Ili,n'I,s' I,, ,ssliio la ironib.i ,,,,jI,,ri' più iii iii.a..iiii il »i.siri. Sitrs,,io. i),. isiu'i ,li,,I,.s'uIt, i iitie'i pi,'i,.irri .41 lI,iri $i'sui piuirflhi liii.,,,,, tre.., aliti, i's.r$., prima`lì ' » ———%i sui,' . .-.-_--'_-'. .-, c --< _-•., -. .; 1-, ,•,;._. per iu,tiI,,l -rc-.. lu-uil Sivli,'Iiu iii tarlin sI'so'ts i'is.' cc i,,, - i,I allora lusr,tii,iii,, the si c'prisitosii. rio sul i ,-,uiift' ,i,l i ,I,-ccic i, li iii ','tc,tiIli ,li Siieii.tin .1,.' sui 1111,01iii quer,la ','t,,,lui. i. le sue 4544*4' ,iiiulh,s',,usl,iir - i ssd,,is,iin voi rr,',nitu ,hiv,'r,i. usiluis ti,, truarsi. osi vr,'.,-. re. liii ,eeavaIiari gli M'ai ist,'sIti '4 itii1,11 l'i, vile 'IIgici I'' •il sino llppritl'Stu ,.11øii s'i.. clis' prensssiio sia un troF...iuio sii v0 ulie s'usi ntiil,iuir'i,','.'l,' an,'or,, lsoppo i,, i, , ._.. iii thiruusi re. ira ,,t i (erisa,, ti. I ., messi, vi . Iii gioia tiri iii j ,usrn'nxn. 1'. perIte ii.0 iii i,.i,. €klk ri,,. 411 t:,,rM)_ li Itrinifle (li sittlil.'iI' ,'lItuuiliiltuIiiul t'lil.r.' i aios'i,sii l..'ri'ltt" ,'a.,ii liii,','.' 111111 talepa raggiill,tli. '.p.'i'iu'.0 I ,.c.iiIsl,i,iiui'_i,Iuu,ii,rcu,ii, '.o aswlse the Ira t,tiii I i'-, i lare sii 'eh iul,'Jil'I ,- di ise 1,iilii silisl','i_ Vi è lM5111l' il u1,iggill , lilla S15i'l'Ii' sii -ciiiiii'sl Io IIIe aiini'I,l,ia lei 'I, i,, ri.,., della »-.,-ira lei iu'i ,i, e i ui 111111 i.upu'Is' i'os•s' . I'' la inni iiis',,uiiii delle i'iss.' ,'Iic la t'liHi i'. rtig,lZZi iul.'i. il. il ' -i-. -'.. I.' spinii '-li.' ti i,,snuio piarlaio t'oli i Iu,r,, ,liven'i hingls,,giui 1.-il.' sosir.- sue insil, t'ti i,, iIIIu'Ili' liii,': .• In ,.ui,• le logi iv i. 1,niInuseru piorli,i ululai .a' lei Irna,'er,' e 111511 N. '.a,,iii) in 5- I .1 ri, ,'nn,,'r il s, il s'tu, 151,uIiu,w i. iu,inop,,lii, ; il iatri, Iurigiiuiier,' -i r.s I,'lLo, iii i ii,it rul flUiui. gli nri'Iii i' l. 'liii uiu.ii• si -P1---[" ali C1 ililiiuiglliii s'in' bis .,ta.-ii..i i.. iii e liii. i-is.. vi liti ii,ft.'i,hiils) jn'r 1114 .11 Irii lite-i, il v-1ro in i,i,u'liiaio utili I., j,ci't'hiZ' 110?. il vsniru (oiii.u,iiiasiie di lIt.1 t,igli.iui.' s'i,, In iiiaiitii'u,iiu slu'IIi' s'o.,' s'li,. 1'l Ifl'.l ilisio Ila ti,'. giovani In IIIC$1i11 li'» il i di sala nuii oiu. sul niure.0 teli. io'..,: p. 5•5, Ira ,iui,is'h,' giorno. i,' il' uniti ,'-u - ru'i6 i' fs,liu,'i'usi zii l'arp.i, Jiiliii di ',r)iFilii glIriII,tlsIiii,t: e.I li, I auguro di potere. isrt'srst i Corpi. 151. -li ui-.' in pruciva iluitsihu i cs» i I 11.prisst sr.'sus i1iuv.ih,, 'iets.,In i' ì,,igIiorarv inautirar.' Js »'(n.Ir,' .,IhlluiullIsi srors'-u ,luccIl,'ut , iii rI isis1 iii l'i u' i s;dilvia io t,ii di l'asole Far t'lui' u.i'rrllè 4uu'11 t'li.' s eran,,'ssi,' vi abbitom, i.'g.siui ,,liti S sia .ini e in,r i,,,, nostro. oStIe si-operi.. giorno per it'iiti in Vili ("IM' (il S'liti'' -rai i,I ,.,..',' iii.' ,is,iu (.,III' iiia uil sudo i' vrssvuutu' I ,i il ir,',,ul iii i, iot'itibrut ,'is,' pensulvuti ,' di ts*u'.lu'ru' : tiri. ,'tillitc gis', sliti i.'Iii •oiiis' l'aquila mt 'i .,i'i,ilg.ii,ti iii 'aria l,i,'ilI r,' I 'n,uclueia slrjzc',us il si i-I ti' spirito senta, il ,'iu'i, i.r.a. ira -,'istiiv il ui,iita'.siu il,, i ,'bs' vi 'i,l,'I la ulla l'orsii tra li vostro I,rau'i'iuu. iii • 'ululo rn,suu,,sss. si'agl iii S'sri, I 'cm IIss il pi'/41u eli l'volti i•itllli' sistO ofl','nuii a Ilio ora sui rali' dalla Veliti della -' - i Iii iu'r,'a i,'.,., nei'1, 45 l'.dll,,) i' vici i, i iii,ij,i,Ii ,,nizzui,Li Au. vi gi uspircisso ionl,,ni, I.onl.sio uuiu giovinetta pi,'siui sii (,'rni,',ii i i,iilisiii,ii, luilrie.si i. s'o,iFsitii i-I rt',cuil uiau,so. ntI ,'h,' Ci s'i' sus' aliiic.I,', tini, giiru'.'iits', t'o(.vient,' sii si, ,u,'s.a, resi, 1sii, illiattira « pencossa. t'li,' din,'erni' i iiriri iitiuil e vile .11 iuiupsirc-i lilla ilìsi.'iiuiiusa. £iiuu mm-N- ui,,i vi d,iIui,iauiisi i1uaIeiu.- 'tiri,,, ragca'.zi quello i'lis' ti ,sbhiiis.so 1ur,'a, della s-,s,stru giiivi.hi'tta. l'vr ii,,i gli anni liansIlulsi I' uht'ihI r,' agili siuu.»o I OFMs ilari il ipUl ai'siilsri' gissi-ati i sii Velli '.4 Ilili. ittsrl il a noi Lilla lietirielluia di l,iaii.'o in più Ira i .'uipi'IIi : eppure isoli riuu'ialuiss tal iiiVru','i,iulre. il iI,iilr,I ci i i liii. i, gi,,»'a,lv l'aia.' il voi-aro. 1ui,'ui,, di iiIiiuisi e sii ..pirilu ganilia liii, io, tolti, tu, iii'. il,,r,' ili (sire,.' gi'iiu'rohi.'. i a'.i vi i-pi u'gIsi'ri'te ,',,u.i,' il i-o-Ira :s.u.i,usssianst' isa snls,i,ialo i, (arai i,i'nt',iini' il s'llonusialo ulfit'iuilc e coste. 11151,, iii,' il,,»-,» Il ri i sslg.'rsi .•u'i .suiu', lui.s avervi I mais, il t'sullo liar .1,1011 r'u i uei. vi i-ululo sia giottuise a gita. s'alle, ron (ili lu-ri, ,,u s' u'orrish'itie lirri » i'ii,'h('i. ittir tue lui .uii grilli,. ultirut ,' (.r,,e,' utuliliuru' li i5L'4)FlI, iihi','oi a s'o' di niuiir righe. il sons,',. Cun,muSaust,' ing. LuIGI ÀNI'IilS'LTCGI

[close]

p. 5

a Co1T1pcu11icì Comandante: Ing. CRISCI Francesco olluflàcaIe addeiø Briq. DAGIONI MenoIt i Plotone V. B GspIni R.'ooto rOGNETTI Roordo RAPISARDA Antolo R:CCI Leandro TURCO A.gnnlo SARTTE Bn,no RATTI Gioco.. CANTO Michele DEVECCHI Ronolbo rEUCI Ronogio CATALFO Filippo GOGLIA Paciogie D'AGOSTINO Antonio GUGLIEI.MI Stono FALCIAII nrico VITALE Edoo,do PANITTI Luigi CIUOLC Lørvn. GRII,LEA Cado CARLEO Ani—Il Anl-Ilo CRISTOFORI Waltor FUSINI Unb,no CASTELLI Rinaldo MAGAGNIN Girgoula MATTIOLI Aldomino IILIONcUOBE C.audlo MARCHI Sogio ITALCOTTI Luefqno ARNONE Alanl SUSIN kzoaudo Dl BUCCflIANCO AotIIno MAZZONETO Antonio FETTUCCIA Eugenio V. 8 Il Piolono III Pton' F.lo Gluomb Q 8 Amo.o And,o BELLINI Poir CIOTt Uwboro CUCUT Glunnpp., NOCENTE Glooroo SARZON Lidio UtILI Fon, do SLANCHI Ficw.coeco PRINCIPESSA Gio.oppo VELO Rorngo COPPINI Oluueppo 000111 Goitardo CIGCARCLLA Lino NERI Bruno PURROMUTO ban—co DAL SANTO Siivono LA FARCIOLA Umbovin QILI Sadro PANZETTA Barzanofrio CANAIDER Angelo TURCATI Coioeioo lERRARO At:lIlv LONGOBARDO Antonio PAVAN Al,.ntndo VERECCIIA G.oapp, CARMINEO Domenico BINDt Aldo FONINI Ronzo FUMEttI GlovoOn MASSACANI MoralIø CIPOI.LONE Cotogno SIlURO Ma,o RUGGIO Rallaoo BROrTO Auncrndo SORDI Luigi REA Doie ROSSI Anionio GRIMALDr Felici CISOTTO Anionio SALVARANI Mololdo DAI. SOT SIvin CALVAGNA Aiorlo MABINOZZI Mocceil, DALAN Bruno CAPASSO Rloaldo VENZT Mario BENACCTIIO GIovanni SAVEU.ONI Villano SAETTEIJ.A Loro AGOSTI Fra onda MANGIARINI Vine.nx. LEfli LocIao SELLITTO Pauqoalo IAZ7.ARI Gianirarco SBAViNO Gaetano BOSDON Mo.uiroo PELI Quinto M1GI.IORINI Bruno PIERGIACOMI RaI FELICI Angelo TENACRI IInuno ROSI Bruno T)ONOTNIO Ugo

[close]

p. 6

Libera (?) uscita I., 11h30. vi i pur, l'ri più griil iii •I.lIi iliuj mila. hP liii iii. I'iuliuriiilit ii'r hi tuoni il-rulli uil i, I DIluivi .1,11,. iuui]hhluulrhhi i. iulliuuuiuui IltuluIrli. r.uulllrii,hh la u'ra.,uhlsh. ilii -IliTIhulultIlht la giorni. 'lii 1111,1 ,uli iuuia lhl'ihilhiiiIhl agli si iviili uu,.IulhlI.hIhi itt 1113 '1111 vile «,illIra. lhuiZilhIIh' iii i Iti,,.i,liIic, pIi, ti'iii iii I. 1u;hlhihrt......liii più pii;' li- ui tu Il i uinlii. ritto. alli. tu, ,.'ali:, .hiilihii.uIui: ' 1ia--a,ulirl' u,hhht,'rlu li- ,l'n liii tiit e .I l'tu li 11,11:1 .I. I -.'l'l,ihul.,: gli ItIl lui unii, tti,.'i tu. t'trr1 i , , i i tllu'i.'hhllli, iir,iIulII Illì 1.1, il[ 'luI' il s'i ...... irulvuilu! I i urli. i lts ntuihilnitiiilrl' ulIslIhihi'' I i i ului: , i . l,ii turi arrivi - gIl.I.0 hIr:,Iuuuul:uii.'tl i;t IIhI'Ill, i .i n II n,,'u.uiars u,i. I rupi sigilli i il. .tr.o Irilliul al lrthiiuhturtih.. iii .1ulhulisi a l ,,ulg..uhl, i i 11h11 I - ululi- .,1 ii —11 . .11491iii .i'IiIp- inI 'uil, t'lIti 111111 iii i' ............ Come i'Ing. Cnsci vorrebbe lo libero uscita...

[close]

p. 7

VISITA AL SANTO PADRE Il giorno 9 Agosto il Sommo Pontefice ha concesso unUdienza al Battaglione Allievi Vigili nel cortile della Sua residenza estiva di Costei Gandolto. Il Santo Padre ha rivolto fo Suo animatrice parola ai futuri Vigili del Fuoco con particolari esoressioni di compiacimento, di augurio e di esortazione, ricordando l'opera dei predecessori fin dollepoca dell'impero Romano. Al termine dall'Udienza l'Augusto ?nefic'e ho impunito la Sua solenne benedizione tra la commozione generale. Gli Allievi Vigili hanno espresso con entusiastiche acclamazioni il loro fervido omaggio e la loro sentita gratitudine.

[close]

p. 8

Il Ministro deII IIIterII() fin.' Amintore FAN FA \ I visita il 19 agosto le Scuole Centrali Autinceini i

[close]

p. 9

Coriipìii i i Comandanie: Ing. CAMPANELLA Francesco Saliufficigle addetto Brig DI MAIO Arcangefo IV Plotoco V E. Loi Aotooro CR0 VETTO Elio MONTI Bruno FACCHINI Onorio MARIANI Leor.ollo BUFFO Salvatore BALDAN Luigi PUMA Adolfo MOROCCHI Pino BUSOLO Nico CICCOLA Froncosco SPAGNOLI Angolo DOMENICALI Brunc MOEGILI.O Armando VASSALLE Roborlo BORILE Italo INSALATA Michele POMIATO Sergio BERTOCCO Diego PISEGNA Paiqual., PINELLE Rodolfo 05 BENEDICTIS Angolo RUBBIO Giuseppe CHIAPPINI Albotro GAGLIARDI Renato RASPANTE Calogero PARODI Gianfranro MERCURI Pacitico IACOVONE Vito MUZZII.LO Argentino MELEO Tommaso PATJ Piero BATTISTA Nicola V Ploton., V. B Di Dio E,00 VI Plotone V ti ovoro Giosrppr BARIII.ARI Gaepor' RIVETTI Francesco PIZZICONI Sani,, LANFRED1 Livio GRANZELLA Gianni LO VECCHIO Potro LION Giancarlo PIGA Ignanio GIORDANO Carlo TREMONTI 01mb VENTO Paolo PICOTTI Ronzo VENANZINI Lamborto FICARO Giuseppe CAROCCI Vittorio SCIABBARRASI Fronceuco GUERINI Lorenzo MUSSOLIN Antonio PESARIN Renato FAVET Pietro CARLIN Mario AMICI Primo BIANCHI Sergio DA CORTE Silvio POECU Fluvio ALFA NO Salvatore CACCHIO Domnnlru GIORGETTI Ivo CAPRIOLI Luciano GADDO Carlo BUTTICE Saloatotu COLOMBO Carlo MONTANTE Gerlando CARABIN Gaspare ANTONACCI Vtncenoc BIANCHET Ar.golo PAGLIAI Giovanni SF1LIGOI Forruccio DAMICO Ftanro BERGAMO Gtuieppe ROSSI Gianni PIAZZA Plerino DI PAOLANTONIO Angolo TESTA Formo LONGO Luigi GIULIANO Glusoppo ATTORRE Fronconco ROSATI ClaudIo COPELLI Domenico DI FEDE Antonio DE BATTISTA Adriano SCOTTO Giuseppe PALERMO Giuseppe ZUCCARINO Giuseppe SAMMARONE Giuneppe BACCHIEGA Bruno FERRO Danilo FRANCO Glovatcnr DI BIASIO Gilberto ANCORA Viro LION Giancarlo FORTUNATO Domenico ROSATI Modesto PISTIS Giovanni MARTNI Giuseppe GIRAUDO Fraccooco

[close]

p. 10

'hì viio/ lieto ';iu,, Chi è clic lia iletto una frase dei genere? Mi pare LOrCOMi de Medid. (:inuill,e è chiaro ilie aigi lira: lIgnuiio, se vuole, può eaere lieto. Quindi perehè Ftii quella farrht ila funerale? Noi, le di- inoli%'l) Il tatto di alearoi alle ebullie e nietica è ululai lwzzc,iola. La iolazicn.e tilh,r>1iuti di lane non è malvagia. La •d iiui ti i è •lb crutumIe. La i'liueialuCa al gi fliii>Iiiii e la ..!ogailuura al litAmb NOI>) lucide in l')liI'Clllllli a quel che 1 3 loltea i'aidlare. Non •u dirai sue ti aliii,i alle islrliLinni praiiiie. La ci. 15P1!ti (Iella scala ilalialua pesaputInsolimsu. uimIi lino può averti fatto mali aIleuillol sulla tela. E or ti lanue,flj ierilè coi gia ma mo iia ol in ISCIa. it, lamiilrslraimueuilui militar,, elie Illilsi a lancio amular giù. Mezzo chil0 mli i' i,r,' no tanto io CUu)0$.o III> tale ilie mi' l'il iogoima parecellia (li più. Coiumm IIluiC hai Itiflui la iliurehii. lì AtarPeffi il>. t'au,,litiuiii iliiifuliuitulii. Ti 'Ci mulI aullilli, ti liti Cailt. I' ti liti pimilo. I per que.to fa; 11mIIau 115,10>? Ma fammmtui tipi lite. mi5 sia S,irrull un IboihimI: Chi s'tisi 'ocr. bui 'Iii. iliuev.0 miutel tale.... L'allievo che ho lotto cadere le della scoio loI,no: dOCile dall'olio - Di, l'ho O.u.

[close]

p. 11

G li 111 U 112 A K\é111 11E Mil Ilif 1JD i' Agosto 1953 ALCUNI ASPETTI DELLA CERiMOMA

[close]

p. 12

Il Signor Colonne1 Itt Conititol ititi.. la 4ituii1a Genio l'bit eri ha rivolto agli Allievi Vigili tiri Libro della 1931, riuniti r' pr'ri' Giuramento nel cortile della bella ( atarma i Itiurc Rosso e, nobili parole. cinto della ,'oiinov,' lite. iiuiiteru reriniipuii a del Gi.irami'ntu. illustrando il cigoiluenhi) aliit5iintii (Il emo ed .tsori nodo gli Allievi Vigili a '.ini i re onclanieni.' l'orgoglio d'.'ers' consaerati itildai i e Vigili dei Puro, eo,iI iiwaIOri delle gloriote I ruil iai,ci,i di eioi.,lto, ahuiegaeiisni', sa.'rilt'it,, sii ''ci i Lutti gli apparielbeiiii al Corpo IiUIiIhO '.eillpri' e ilos uciqoi. tinto prove. li i icor1 miro .*ktuiii' delle par,,li' t'Itt il S ititicr (oloni.c'l lo Coiptnri*lic,uii' un pronunciato. I/fieri Vigili di Fuoco del/i, c/a5ia' 1931 Coini' quel/i ,/,t vi hanno preri'duto i,, questa ,teaag Caserma. vi ac.'ingeti' a prestare giuramento di fe. delvi, adempiendo •'OSÌ al dovere più i'h't,'nti,. più sacri, di ogni cittadino versi, la Patria. Saldati di lc'ia,, i/ (;iu,anzeuhi, che presterete vi im pegna come tali, o/tre eh« cono' J' igili del Fuoco. f)re- e prituhi I, .'.ctrvire la Patria in pace e in guerra. Figli di iuta ",zione e/o' nella qua storia va,It,'p cittadini inuumeri e/o' /raui:oi si',itit,, pro fi ,dami'i,te l'or. gogliii i/i servirla oltre ',gai fitti il.., unititi' ime/ti' voi l'orgoglio e la bellezza di un impegsu.c a,lnire di di/mw e e,lvaguardia de/le no' 1iù belli' istituzioni i' .1cl/a sua lil,ertd. Il vostro inipegno, davanti a Dia,, agli nom ivi. alla glorio.ia Bandiera. di fronte tibia vostra coscienza, i, di i' i'i(ii di ttfltiuri' i,, finito di Pruiria, quello stessi, t'itt' ispirù i nobili atti di eali,re di quanti vi hanno 1iii't'eduttti. Oi.seriterehe t'osi le leggi dello Stato, adempirete « 111111 i doveri di soldati, u'omt' di,,' il Giuramenti,, ,'hi in rio si tri,duu'.' .nbpraziaci li, j»'om essa di fede/ti e/i e /aii'tc'. Vi sia di sprone l'iiftioitiii, rii'o,losi'imento utili, all,, banuliu'ra del gii,riiisit Gorgo 'lei I/gui de/ Fliibt'ii, 4/i" t'twain re.'eu;Cmentu' di tu' falliti, parte. Stati' degn i in opiii ln.,inu'nhi, di/I,' i,ii/ii/i Irauhj;i,,n i i/i ,iohinue,,to, disciplina, sprezzo del perito/c, e segtiite / 'tusem j,u,, di uiOui quelli e!,, i,,,, i,iiui,'uui yi,'rizin ifli'u,hi, parabi/i battuti intasi, IuUo di ,,g a t'antaggio dei SNiShOtIii, d'oro per le mule pro ce 01 ur,ubilmi'niv' aqiuiiitati' dq l$iOiti ne /iIuiliO jtttto i' in p elli mi,iacu isOu i, tracolli .l'ul/i' /.,r,.' siufl'iiu,, della 4f5 riiNiini', Vi., pi'rpet,, ttal. la !ian,ma di eroiamo che vi , tutta lc'a,nanilaia. Fluente il tScsii i, j.eusiert) ai ('(uSiri t'ari, alla vostra lii'/l'i l'al riti il t'i,stri, grido posselulv "prima il rostro timore, il Vostri, 'itt uconstuic. la castra dc'dizjo,ie, hi VO Stia mi estate ili sii/digli

[close]

p. 13

: C01ì1)1l1ìjL Comandante: Ing. MARINELLI Vilo soIumc,e addelio BriQ TESTA Francesco VII Plotone V. E. Palombo Amedeo TURATO SOffio V1RGATA Rocco SATTOL.O Forruccl CAMERA Don:e CICCOZZI Paolo SELLINI Luigi PICCO Domenico TERZI Umberto BALLAR(N Duilio MURRI Rocco DALLA VALLE Beniamino MANCIOCCIII Rolando BARBATO Cosimo STIJRARO DanIlo SERRA Antonio BORTOLODT1 Emilio TENSIONI Calmino MAURELLI Paolo MANCINI GIRo BOMBARDI Eliso PECORARO Vincenzo CAPOZZA Emilio ZAUPA GIovanni CAPPELLO Salvate,9 GARBELL1 Giancarlo FORTE Marleo TRUZZI Luciano VIII Plotoco V. E Sboroini OIlobIIo PARISI Angolo PARODI Srolano DALLA VECCHIA Umerio CAVALLARO PoIro BACIGALUPO Mario CONTER forno; MARIWANZA Ammioro MORGIA Sllvoto DETTORI Glovar.nI CAMPANA Mario VISIGALLI Dailo V1GLIONE Marino FASANELLA Malco 8101 Giusopor MARZANO Bruno SORIANI Carlo ACCA CcitatI00 CARUSO Piotro CORRADI Oreslo CAPORRELLA Glunoppo DE MARON Qiusoppo LISI Adriano BP.LOOVIN An;onio PRANDINI Carlo PANTALEO Giacomo .'ASSI Edmondo MEVI Angelo DATTOLI Mlchc.Io BISIO Walter PALO Antonio GASTALDI Eugenio CACCHIANI Gustavo IX Plotoni V 5 Vtoni Luigi DE BONI Lciao. RAVA Albor!o PLESNICAR Luigi DI DONATO Nio1a VARRIALE Giusoppo PORCILE GIovannI COMPIANI Natale TAVERNA Sudo MACCIONI Giovanni AUDISIO Giesoppt ROMEO Nicolò ARDIJINO Ar.00kr LOLLI Luigi DA POZZO Silvio CASAZZA PaoIiro COLLETTO Vuole CERR! Au4roo MINCHILLO Ai00 MARCHETTI Guido ANGELiN: Angolo SPEtTA Guido LEO Auronio GILARDI Ma;io LETE? Albino MANCINI Emilio USA Carlo SANSONI Andrea BEVACQUA Søno COSSO Marta MELONI CosanIlno I

[close]

p. 14

r IsÌ AI rb A i" SORPRESA Nell'imminenza degli esami, il comandante di compagnia tiene un lungo discorso agli allieva, incitandoli allo studio, e li invita a dedicarvisi anche durante le ore di libera uscita. Alla fine conclude: - Chi vuole recarsi in Libera Uscita laccio un passo avanti. Tutta la compagnia la un passo avanti, meDOMENICA POMERIGGIO no un allievo dell'ultima fila. Il comandante, dopo una pausa, fa gli elogi dell'unico allievo che rinuncia alla libera uscita, e lo addito ad esempio a tutta la compagnia. L'allievo esita un poco, poi, avuta l'autorizzazione di parlare, dichiara: - Comandante, io non parso uscire perché sono consegnato..... il conwgooto è presento, ingegnere. - Bene. Faccio rompere t. righe.,

[close]

p. 15

O/i (i P0 Ui Ti (1 lt A Il iev() solitario - a l)in sii la i Ella iSCIlO Iiirrr (inSili) allie,o solitario, alla manorra sgobba,ivlo rai fuubi' non ovuore il giunto e il brigadiere ti riporta a ralk'. (:rtzda osiate il'iotor,,o armi..' siell'aria e per li ampi esulta eh a :nirarla i,,..',er,we il (Dri'. di greggi lielar, rabbiosi acconti d i Co,net 4! i i',VV a cara insieme per il libero del latiniilk, giri. Tu nidalo in lispasu' il tutti, ,nini tu non ,JarlÌ, tutti voli ma ssndi tubazioni sopra i sassi: e coi) irapai!, doll'an,,o e uSi'! sui, Coro, il più bel -. I • .0 fiore. L'inilii - ilo .m•:uj,. ioni) tisi Jn questo ea.qello i' IjIII SII, muro «Sue da Salita parlo dell'ultistio «ti,: :miiito il guardo 4Mllidf': rliù. walato il costello. imtteflflitii)ti sjxnf di lì: «la qiullo i' sovrumani siI.m,:i v pro/O:,u!issimiia i,im'Ii' v :1410: E ,iOfl. SÌ Ciflfli' ieE,ifl(I il t(,r i,:i si sputata: e Coliic l'urlo iiilii iii'i itrigadur tra qut.'su' mura. io quello infinito silenzio a questa POCO f•fJ «i:mi,esrau,ilo i' mi iOliiou !'ou.nao che 11015 finisco e il (:or, «/s'è infin-ito fra ,,:,msta Ira qualelu' dì. ( Ivltcitù satIiiEga il iw:,.sier mmlii) e il nahl/ragar in 'i' dolci in ,,ttEsio mare.

[close]

Comments

no comments yet