Atyrau Oil & Gas 2015

 

Embed or link this publication

Description

14th North Caspian Regional Atyrau Oil & Gas Exhibition

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

Organised by: СОДЕРЖАНИЕ • CONTENTS Официальные приветствия Official Greetings.................................................................................................................................. 4 Приветствие от организационного комитета A Message from the Organisers........................................................................................................... 28 Схема расположения стендов Floor Plan........................................................................................................................................... 31 Описание участников на русском языке Exhibitors’ Descriptions in Russian....................................................................................................... 41 Описание участников на английском языке Exhibitors’ Descriptions in English........................................................................................................ 73 Категории продукции Product Index....................................................................................................................................103 Описание участников на русском языке Exhibitors’ Descriptions in Russian......................................................................................................117 Описание участников на английском языке Exhibitors’ Descriptions in English.......................................................................................................127 Категории продукции Product Index....................................................................................................................................137 Описание участников конференции на русском и английском языках Participating companies Descriptions in Russian & English....................................................................151 Биографии докладчиков на русском и английском языках Speakers’ Biographies in Russian .......................................................................................................161 Доклады на русском языке Speeches in Russian .........................................................................................................................181 Доклады на английском языке Speeches in English...........................................................................................................................185 ПРЕССА ASSOCIATED MEDIA..........................................................................................................................189 © ITE Group plc, Iteca 2015 Все права защищены, перепечатка запрещена! Случайное или намеренное полное или частичное воспроизведение данной публикации, передача её в любом материальном виде (включая фотопечать и хранение на электронном носителе информации, с целью какого бы то ни было использования помимо прямого назначения) без письменного на то разрешения владельца авторского права запрещена. Внимание! Запрещённые действия в отношении защищённых авторским правом работ либо защищённой авторским правом информации преследуются по закону, от иска о возмещении убытков вплоть до уголовной ответственности. © ITE Group plc, Iteca 2015 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any material form (including photocopying or storing it in any medium by electronic means and whether or not transiently or incidentally to some other use of this publication) without the written permission of the copyright owner. Warning: The doing of an unauthorised act in relation to a copyright work or one in which database right subsists may result in both a civil claim for damages and criminal prosecution.  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan  3

[close]

p. 4

Организаторы: • Приветственные письма Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Құрметті Ханымдар мен Мырзалар! Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігінің атынан «Атырау мұнай және газ» 14-ші Солтүстік-Каспий аймақтық көрмесі мен конференциясы және «OilTechAtyrau» 9-шы Атырау аймақтық мұнай-газ технологиялық конференциясының қатысушылары мен қонақтарына қош келдіңіздер деп айтуға қуаныштымын. Осы екі оқиға өткізіліп келе жатқан жылдары ішінде танымал және асыға күтерлік аймақтық шаралардың біріне айналғанын қуанышпен атап өткім келеді. Атырау қаласы көрме мен конференцияның өткізілу күндері геологиялық барлау, бұрғылау, толтыру, тасымалдау, пайдаға асыру және басқа да көп салалардағы жетекші отандық және шетел мамандарының басын қосады. Мұнай өндіруші мемлекет болып, біз ең тиімді технологияларды қабылдауға және біздің мұнай-газ саламызды ғылыми еңбек сіңіруді қажетсінетін етуге тырысып, ғылым мен техника саласындағы соңғы өзгерістер трендінен қалмауымыз қажет. Қазіргі дүниежүзілік энергетикалық нарық жағдаятында біз отандық мұнай-газ өнеркәсібінің барлаудан бастап қайта өңдеуге дейінгі барлық кезеңдерінде оның тиімділігін арттыруға мүмкіндіктер табуымыз керек. Атырау қаласында осындай шараларды өткізу аймақтың ірі өнеркәсіп жобаларын іске асыруда және әлеуетті инвесторларды тартуда біздің әлеуетіміз бен мүмкіндіктерімізге баға беруге жағдай туғызады деп есептеймін. Барлық қатысушыларға жемісті жұмыс, қызықты пікірталастар және тиімді келісімшарттар жасауды тілеймін. В. Школьник Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 4  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan 

[close]

p. 5

Organised by: • Welcome Letters Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Уважаемые Дамы и Господа! От имени министерства энергетики Республики Казахстан рад приветствовать участников и гостей 14-й северо-Каспийской региональной выставки и конференции «Атырау нефть и газ» и 9-й Атырауской региональной нефтегазовой технологической конференции OilTech Atyrau. Отрадно отметить, что за годы своего существования эти два события стали одними из известных и ожидаемых региональных мероприятий. В дни проведения выставки и конференции Атырау объединяет ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области геологоразведки, бурения, закачки, транспортировки, утилизации и многих других. Являясь нефтедобывающей страной, мы всегда должны быть в тренде последних изменений в области науки и техники, стремясь перенять самые эффективные технологии и сделать нашу нефтегазовую отрасль наиболее наукоемкой. В сегодняшней конъюнктуре мирового энергетического рынка нам нужно находить возможности для повышения эффективности отечественной нефтегазовой промышленности на всех ее этапах от разведки до переработки. Считаю, что проведение подобных мероприятий в Атырау позволяет нам оценить наш потенциал и возможности для реализации крупных промышленных проектов региона и привлечения потенциальных инвесторов. Желаю всем участникам плодотворной работы, интересных дискуссий и заключения выгодных контрактов. В. Школьник Министр энергетики Республики Казахстан  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan  5

[close]

p. 6

Организаторы: • Приветственные письма Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Dear Ladies and Gentlemen! On behalf of the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan, I am happy to welcome exhibitors and guests to Atyrau Oil and Gas, the 14th North Caspian regional exhibition and conference, and OilTech Atyrau, the 9th Atyrau regional oil and gas technology conference. I am pleased to note that over the years they have been held, these two events have become famous and highly anticipated regional events. During the exhibition and conference, Atyrau unites leading domestic and foreign specialists in the field of geological exploration, drilling, pumping, transportation, treatment, and many others. As an oil producing country, we should always be on the pulse of the latest changes in science and technology, and try to adopt the most effective equipment to make our oil and gas sector more high-tech. In the current climate of the world energy market, we need to locate opportunities for increasing the effectiveness of our national oil and gas production at each stage of the process from exploration to refining. I believe that such events in Atyrau allow us to assess the potential and opportunities for the implementation of large industrial projects in the region, and to attract potential investors. I wish all exhibitors productive work, interesting discussions, and profitable business contracts. V. Shkolnik Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan 6  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan 

[close]

p. 7

Organised by: • Welcome Letters Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Құрметті Ханымдар мен Мырзалар! Атырау облысы әкімдігінің және жеке өзімнің атынан көрмеге қатысушылар мен қонақтарға қош келдіңіздер деймін! Бүгінгі күні ғаламдық бизнестің серпінді өзгеру жағдайында халықаралық ынтымақтастық ерекше мәнге ие болды. «Атырау Мұнай және Газ» Халықаралық мұнай-газ көрмесі Батыс Қазақстандағы мұнай-газ саласының қазіргі жағдайы мен даму келешегін талқылаудың орталығы болып табылады. Соңғы он төрт жылдың ішінде бұл оқиға мамандандырылған іс-шарадан маңызды көпсалалы көрме дәрежесіне дейін өсті. Келешегі зор теңіз кен орындары мен солтүстік, шығыс және батысқа апаратын жаңа құбырларды жетілдіру арқасында Қазақстанның жақын болашақта ең ірі 10 мұнай экспортшыларының ішіне кіру мүмкіндігі бар. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев энергия қорын өндіретін дүние жүзіндегі ең ірі 10 мемлекеттің ішіне кіруге қатысты биік мақсатты көздеуде, және сөзсіз, «Атырау Мұнай және Газ» көрмесі секілді жыл сайынғы оқиғалар интеграция үдерісі мен саланың кәсіпқойлары арасында тығыз және сапалы ынтымақтастықты дамытуға септігін тигізеді. Сонымен қатар жыл сайын құрылыс индустриясы да түрлі салаларды дамытып, әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру арқылы қарқынды түрде өсіп жатыр. Ол жайлы Қазақстан Республикасы Президентінің «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты жаңа жолдауында да аз айтылмайды. Осы жылы келешегі бар бағыттың бірі ретінде жол құрылысына да ерекше көңіл бөлінуде. Әлбетте, «Атырау Билд» көрмесінде жетекші, сондай-ақ жаңа құрылыс компаниялармен танысуға болады, маңызды мәселелерді талқылап, оларды шешу жодарын табу мүмкіндігі бар. Барлығыңызға көрмеде жемісті жұмыс және өзара тиімді келісімшарттар жасауды тілеймін! Б. Ізмұхамбетов Атырау облысының әкімі  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan  7

[close]

p. 8

Организаторы: • Приветственные письма Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Уважаемые Дамы и Господа! От имени акимата Атырауской области и от себя лично рад приветствовать участников и гостей выставки! На сегодняшний день в динамично меняющихся условиях глобального бизнеса особое значение приобретает международное сотрудничество. Международная нефтегазовая выставка «Атырау Нефть и Газ» представляет собой центр обсуждения текущего состояния и перспектив развития нефтегазовой отрасли в западном Казахстане. На протяжении последних четырнадцати лет событие выросла из специализированного мероприятия в важную многоотраслевую выставку. С разработкой перспективных морских месторождений и новыми трубопроводами, ведущих на север, восток и запад, Казахстан в ближайшее будущее сможет стать одним из 10 крупнейших экспортеров нефти. Глава государства Н. А Назарбаев поставил амбициозную задачу войти в 10-ку крупнейших производителей энергоресурсов в мире, и, несомненно, такие ежегодные события как выставка «Атырау Нефть и Газ» способствуют процессу интеграции и более тесному и качественному сотрудничеству профессионалов отрасли. С каждым годом строительная индустрия также набирает мощные обороты и темпы в развитии различных отраслей и реализации социальных программ. Немало говорится и в новом послании Президента Республики Казахстан «Нурлы Жол в будущее». В нынешнем году также особое внимание уделяется и дорожному строительству, как одному из перспективных направлений. И на выставке «Атырау Билд» можно ознакомиться с ведущими строительными компаниями и новичками, обсудить насущные проблемы и найти пути их решения. Желаю всем плодотворной работы на выставке и взаимовыгодных контрактов! Б. Измухамбетов Аким Атырауской области 8  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan 

[close]

p. 9

Organised by: • Welcome Letters Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Ladies and Gentlemen! On behalf of Akimat of the Region of Atyrau and on my own, I am happy to welcome participants and visitors of the exhibition! Nowadays, in modern dynamic circumstances of global business, international cooperation gains a particular importance. Atyrau Oil & Gas International Exhibition represents a centre of discussion of current status and development perspectives of Oil and Gas Industry in Western Kazakhstan. During the last fourteen years, it has grown from a specialised event into a very important multi-industry exhibition. With development of potential offshore fields and new pipelines, leading into the north, east and west, Kazakhstan in the nearest future will be able to emerge as one of the 10 largest oil exporters. The Head of the state N. A. Nazarbaev has set a challenging task to make it into the Top-10 of the largest power suppliers in the world, and, without a doubt, such annual events as Atyrau Oil & Gas facilitate the process of integration and closer and qualitative cooperation among the industry professionals. Every year the building industry grows faster and faster, gathering pace in development of different sectors and implementation of social programmes. There is also much said in the «Nurly Zhol to the Future» message of the President of the Republic of Kazakhstan. In the current year, much attention is also paid to road building as one of the promising directions. Moreover, at Atyrau Build Exhibition one can get acquainted both with the leading development and construction companies and start-ups, discuss current issues and find the ways to solve them. I wish everyone to work effectively at the exhibition and conclude mutually beneficial contracts! B. Izmukhambetov Akym of the Region of Atyrau  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan  9

[close]

p. 10

Организаторы: • Приветственные письма Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Құрметті Ханымдар мен Мырзалар! «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының атынан «Атырау Мұнай және Газ 2015» 14-ші Солтүстік Каспий аймақтық көрмесі мен «OilTechAtyrau 2015» 9-шы Атырау аймақтық мұнай-газ технологиялық конференциясының қатысушыларына қош келдіңіздер деймін. Осы іс-шаралар тек Каспий өңірі мен Қазақтандағы ғана емес бүкіл әлемдегі саланың мамандары үшін тәжірибемен алмасу, жаңа технологияларды таныстыру, мұнай-газ өнеркәсібінің келешегін талқылауға арналған тиімді алаң мәртебесін жыл сайын дәлелдеп келеді. Биылғы жылы көрме мен конференцияда мұнай мен газды дәстүрлі өндіру, өңдеу, тасымалдаудан басқа мұнай-газ жабдықтары, инжиниринг пен консалтинг, құбыр жабындары, мұнай-газ өнеркәсібіндегі дәнекерлеу, геофизикалық қызметтер, экологиялық қауіпсіздік және бірқатар өзге де өзекті тақырыптық бағыттар ұсынылады. Көмірсутек нарығындағы баға тұрақсыздығы жағдайында «ҚазМұнайГаз» инвестициялық шешімдердің тиімділігін арттыру мен шығындарды оңтайландыру мақсатында өндіріске озық технолгияларды енгізуді көздейді. Компания жаңа кәсіпорындарды құру арқылы елімізді индустриаландыруға ат салысады. Осыған байланысты көрме мен конференцияға белсенді түрде қатысу, оларға жыл сайын қолдау көрсету біз үшін ерекше маңызды. Сіздерге жемісті жұмыс тілеймін! С. МЫҢБАЕВ «ҚазМұнайГаз» ҰК»АҚ Басқармасының Төрағасы 10  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan 

[close]

p. 11

Organised by: • Welcome Letters Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Уважаемые Дамы и Господа! От имени национальной компании «КазМунайГаз» приветствую участников 14-й СевероКаспийской Региональной выставки «Атырау Нефть и Газ 2015» и 9-й Атырауской региональной нефтегазовой технологической конференции «OilTech Atyrau 2015». Данные мероприятия ежегодно подтверждают статус эффективных площадок по обмену опытом, презентации новых технологий, обсуждению перспектив нефтегазовой промышленности для специалистов отрасли не только Каспийского региона и Казахстана, но и всего остального мира. В нынешнем году на выставке и конференции, помимо традиционных добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, представлены такие остро актуальные тематические направления как нефтегазовое оборудование, инжиниринг и консалтинг, покрытия трубопроводов, сварка в нефтегазовой промышленности, геофизические услуги, экологическая безопасность и ряд других. В условиях ценовой нестабильности на рынке углеводородов «КазМунайГаз» нацелен на внедрение передовых технологий в производство для повышения эффективности инвестиционных решений и оптимизации затрат. Компания задействована в индустриализации страны путем создания новых предприятий. В этой связи, активное участие в выставке и конференции, ежегодная их официальная поддержка представляют для нас особую важность. Желаю Вам плодотворной работы! С. МЫНБАЕВ Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan  11

[close]

p. 12

Организаторы: • Приветственные письма Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Ladies and Gentlemen, On behalf of KazMunayGas NC, I would like to welcome exhibitors of Atyrau Oil & Gas, the 14th North Caspian regional exhibition and OilTech Atyrau, the 9th Atyrau regional petroleum technology conference. Each year, these events confirm their status as effective platforms for exchanging experience, presenting new technologies, and discussing the prospects of the oil and gas industry for industry professionals not only in the Caspian region and Kazakhstan, but also for the rest of the world. This year, in addition to the traditional spheres of production, refining, and transportation of oil and gas, the exhibition and conference will present relevant topics such as oil and gas equipment, engineering and consulting, pipeline coating, welding in the oil and gas industry, geophysical services, environmental safety, and others. In the context of price volatility in the hydrocarbon market, KazMunayGas aims to introduce advanced technologies into production to improve the efficiency of investment solutions and cost optimisation. The company is involved in the industrialisation of the country through the creation of new enterprises. In this regard, our active participation in the exhibition and conference as well as our official support for them is of particular importance for us. I wish you productive work. S. MYNBAYEV Chair of the Board «KazMunayGas» JSC 12  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan 

[close]

p. 13

Organised by: • Welcome Letters Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Құрметті Ханымдар мен Мырзалар! Ресей Федерациясының Қазақстан Республикасындағы Сауда өкілдігінің атынан «Atyrau Oil & Gas 2015» - «Атырау Мұнай және Газ» 14-ші Солтүстік-Каспий аймақтық көрмесінің қатысушылары, ұйымдастырушылары мен қонақтарына қош келіпсіздер деймін. Ресей Федерациясы Қазақстан Республикасы үшін мұнай-газ секторындағы стратегиялық серіктестерінің бірі болып табылады және ресейлік компаниялардың көрмеге қатысуы – біздің елдерімізді өзара байланыстыратын тығыз тарихи қарым-қатынастың бейнесі. «Atyrau Oil & Gas 2015» әр түрлі мемелекеттерден әлеуетті инвесторларды, мұнай, мұнай өңдеу және газ саласының барлық аясынан ғылым, өндіріс және басқарма өкілдерін бір жерге жинағаны бірінші жыл емес. Көрмеге қатысу ресейлік және қазақстандық компанияларға өзара тиімді ынтымақтастықты жандандыруға, қолда бар тәжірибені жинақтап қорытуға, жаңа іскерлік қарым-қатынасты орнатуға мүмкіндік беріп, серіктестік байланыстарды одан әрі нығайтып, дамытуға қызмет етеді. Барлық көрмеге қатысушыларға, ұйымдастырушылар мен қонақтарға жемісті жеміс, өзара тиімді қарым-қатынас, тұрақты серіктестік байланыстар, сәттілік, дәулет пен алға қойылған мақсаттарға жетуде табыстар тілеймін! А. Яковлев Ресей Федерациясының Қазақстан Республикасындағы Сауда өкілі  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan  13

[close]

p. 14

Организаторы: • Приветственные письма Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Уважаемые Дамы и Господа! От имени Торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан приветствую участников, организаторов и гостей 14-й Северо-Каспийской региональной выставки «Атырау Нефть и Газ»- «Atyrau Oil & Gas 2015». Российская Федерация для Республики Казахстан является одним из стратегических партнеров в нефтегазовом секторе, и присутствие российских компаний на выставке - это олицетворение тесных исторических уз, связывающих наши страны. «Atyrau Oil & Gas 2015» не первый год собирает потенциальных инвесторов из разных стран, представителей науки, производства и управления всех сфер нефтяной, нефтеперерабатывающей и газовой отрасли. Участие в выставке дает возможность российским и казахстанским компаниям активизировать взаимовыгодное сотрудничество, обобщить существующий опыт, установить новые деловые контакты и служит дальнейшему укреплению и развитию партнерских связей. Желаю всем участникам, организаторам и гостям выставки плодотворной работы, эффективного взаимодействия, устойчивых партнерских связей, удачи, благополучия и успехов в достижении намеченных целей! А. Яковлев Торговый представитель Российской Федерации в Республике Казахстан 14  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan 

[close]

p. 15

Organised by: • Welcome Letters Ресми құттықтау сөз Официальное приветствие Official Greeting Ladies and gentlemen, On behalf of the Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of Kazakhstan, I would like to welcome all exhibitors, organisers and visitors of Atyrau Oil & Gas 2015, the 14th North Caspian regional Atyrau oil & gas exhibition. The Russian Federation is one of the strategic partners of the Republic of Kazakhstan in the oil and gas sector, and the presence of Russian companies at the exhibition reflects the close historical ties that bind our two countries. Once again Atyrau Oil & Gas 2015 is bringing together potential investors from different countries, representatives of science, production and management of all aspects of the oil, oil refining, and gas industries. The exhibition provides an opportunity for Russian and Kazakh companies to initiate mutually beneficial cooperation, summarise existing experience and establish new business contacts, and it also serves to further strengthen and develop partnerships. I wish all exhibitors, organisers and visitors a productive time, effective interaction, sustainable partnerships, luck, prosperity and success in achieving their goals! А. Yakovlev Trade Representative of the Russian Federation in the Republic of Kazakhstan  14 - 16 апреля 2015  Атырау, Казахстан   ATYRAU OIL & GAS 2015  ATYRAU BUILD 2015  OILTECH ATYRAU 2015   14 - 16 April 2015  Atyrau, Kazakhstan  15

[close]

Comments

no comments yet