Kronika_2013_2014

 

Embed or link this publication

Description

kronika ZŠ Slovanské náměstí, Brno

Popular Pages


p. 1

Školní rok 2013/2014 Kronika Základní školy Brno, Slovanské náměstí 1

[close]

p. 2

Obsah Obsah .............................................................................................................. 2 Úvod ................................................................................................................ 4 Složení pedagogického sboru................................................................... 5 2. září 2013 ................................................................................................ 8 Výuka ve školním roce 2013/2014 ................................................ 11 Active English Week................................................................................ 12 Výuka německého jazyka ...................................................................... 13 Ruština a francouzština......................................................................... 14 Evropský den jazyků .............................................................................. 15 Školní družina........................................................................................... 16 Vánoční jarmark...................................................................................... 18 Dny otevřených dveří............................................................................. 20 Zápis dětí do 1. tříd .............................................................................. 22 Prezentace naší školy v místním tisku ........................................... 23 Akademie ke 100. výročí založení školy ......................................... 24 Spolupráce s Centrem Kociánka ........................................................ 34 Sobotní dopoledne ve skleníku ............................................................ 36 Den setkání na Slovaňáku .................................................................... 38 Víčkománie ................................................................................................ 43 Soutěže a olympiády .............................................................................. 44 2

[close]

p. 3

Poznávací zahraniční zájezdy .............................................................. 46 Setkání napříč generacemi .................................................................. 47 Sportovní soutěže .................................................................................... 48 Naši absolventi .......................................................................................... 53 3

[close]

p. 4

Úvod Základní škola letos vstupuje do jubilejního stého školního roku. Tato skutečnost se zcela logicky musela projevit v zaměření většiny akcí pořádaných v tomto roce. Mezi nejvýznamnější lze zařadit Vánoční jarmark, který se konal poprvé v historii školy, z dalších to byly např. Akademie v Semilassu či Den otevřených dveří s kulturním programem. Začala též rozsáhlá a nezbytná akce zaměřená na výměnu oken, rekonstrukce vitráží nad schodišti, úpravy školních prostor pro nové oddělení školní družiny. V době hlavních prázdnin byla zahájena oprava fasády. 4

[close]

p. 5

Složení pedagogického sboru Ředitel školy: Mgr. David Jalový Zástupkyně ŘŠ pro I. stupeň: Mgr. Michaela Skořepová Zástupkyně ŘŠ pro II. stupeň: PaedDr. Eva Krochmalná Třídní učitelé I. stupně: 1.A Veronika Veselíková 1.B Iveta Koblihová 1.C Monika Mojžíšová 1.D Eliška Šrubařová 2.A Věra Podsedníková 2.B Jana Linhartová 2.C Miroslava Geržová 2.D Dagmar Herodesová 3.A Alena Ondrašíková 3.B Jaroslava Hrachovcová 3.C Romana Rovná 3.D Zdeňka Procházková 4.A Lucie Hebnarová 4.B Eva Holíková 4.C Hana Štefanová 4.D Milada Švihálková 5.A Jana Vondráková 5.B Ivana Šobáňová 5.C Jitka Reiterová Třídní učitelé II. stupně: 6.A Jitka Pešková 6.B Jarmila Blažková 6.C Hana Baršová 6.D Tomáš Fiala 7.A Lenka Plačková 7.B Milada Kleinová 7.C Leona Nekvapilová Martina Skalková (od 01 2014) 5

[close]

p. 6

8.A Drahoslava Vidoňová 8.B Martina Radová 8.C Danuše Ducháčková 8.D Libuše Burkertová 9.A Ľubica Gontkovská 9.B Beáta Konečná 9.C Dagmar Lešenarová 9.D Milada Zezulová Ostatní učitelé: Věra Gregorová (AJ), Hana Hamplová (Př, Ch), Dana Hofericová (Spec. pedagog), Ingrid Holásková (Z, Tv), Hana Hošťálková (Školní psycholog), Jana Chaloupková (AJ, od 01 2014 nástup po MD), Milada Klimešová (Výchovný poradce, Nj, Ov), Jan Kovář (Z, Tv), Pavel Koukal (Tv), Jolana Kubíková (D, Ov), Tomáš Otruba (Inf), Jaroslava Pichlerová (M), Petra Pšejová (Aj), Kamila Rajsiglová (Čj, Hv), Silvie Šimíčková (Aj), Lenka Veselá (Aj, Fj), Alena Veselíková (Hv), Jan Wolf (Vv), Milena Zezulová (Nj). Školní družina: Petra Střechová (vedoucí ŠD), Ludmila Císařová, Martina Foltýnová, Václava Jebáčková, Kateřina Jiskrová, Jarmila Kopečná, Helena Pilková, Renata Ratiborská, Petra Šebková, Stanislava Zálešáková. Kancelář školy: Ida Kolaříková, Hana Hüblová 6

[close]

p. 7

Provozní pracovníci: František Uzel (vedoucí), Ivana Daňhelová, Hana Jiskrová, Jan Kosek, Denisa marečková, František marek, Věra Slámová, Petra Tribulová. Školní kuchyně: Miriam Banďouchová (vedoucí), Lenka Hájková, Lenka Indrová, Alena Klocová, Michaela Malíková, Dagmar Pospíchalová, Sylva Smejkalová, Vladislava Tomková. 7

[close]

p. 8

2. září 2013 Slavnostní zahájení školního roku Školní rok 2013/2014 je v dějinách naší školy mimořádně významný. Škola slaví 100. výročí založení a z tohoto důvodu probíhal první školní den v obzvláště slavnostní atmosféře. Prvňáčky přišel přivítat primátor města Brna Roman Onderka a starosta městské části Královo Pole Roman Vykoukal. Zahájení školního roku v 1.C 8

[close]

p. 9

e Právo, 3. 9. 2013 9

[close]

p. 10

10

[close]

p. 11

Výuka ve školním roce 2013/2014 V tomto školním roce navštěvuje naši školu celkem 800 žáků (stav k 1. 9. 2013). Máme celkem 34 tříd. První stupeň navštěvuje 442 žáků, druhý stupeň 358 žáků. Třídy s rozšířenou výukou navštěvuje 134 žáků I. stupně a 251 žák II. stupně. Výuka jazyků je na naší škole realizována od prvního do devátého. ročníku. Prvním cizím jazykem, se kterým se žáci seznamují, je anglický jazyk. V prvním a druhém ročníku se žáci seznamují s jazykem hravou formou, od třetího ročníku, po úspěšném složení přijímacích zkoušek, pokračují v intenzivnější výuce ve třídách s rozšířenou výukou jazyků. Pro žáky II. stupně je pořádána soutěž v anglické konverzaci. letos se školního kola zúčastnilo 30 žáků. Vyhlášení výsledků konverzace v AJ 11

[close]

p. 12

Active English Week V závěru školního roku se žáci 9.D třídy s rozšířenou výukou jazyků poprvé zúčastnili projektu Active English Week. Týden výuky probíhal pod vedením rodilých mluvčích z Anglie, Skotska a Ameriky a byl pro žáky velkým přínosem. Žáci si mohli vyzkoušet rozhovory s rodilými mluvčími, aktivně se zapojili do výuky a měli tak jedinečnou možnost zúročit své získané znalosti z tohoto světového jazyka. 12

[close]

p. 13

Výuka německého jazyka Výuky německého jazyka se letos zúčastnilo celkem 209 žáků, z toho 102 žáci ve třídách s rozšířenou výukou jazyků. Na škole působila v průběhu školního roku dvakrát po jednom týdnu rodilá mluvčí. Akce měla mezi žáky velký ohlas a byla pro ně velkou motivací při výuce německého jazyka. Osm žáků z 9.D úspěšně složilo mezinárodní zkoušku Fit in Deutsch. 13

[close]

p. 14

Ruština a francouzština Nabídka druhého cizího jazyka zahrnuje také výuku ruského jazyka. Letos probíhala výuka v šesti skupinách. Důraz byl kladem zejména na rozvoj řečových dovedností a schopností dorozumět se v běžných životních situacích. Francouzský jazyk je vyučován ve třídách s rozšířenou výukou jazyků již od 6. ročníku, v ostatních třídách od 7. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Při výuce cizích jazyků je na naší škole využívána počítačová učebna s výukovými programy cizích jazyků a s online přístupem na internetové výukové portály. Ve všech učebnách mají učitelé možnost využívat projektory, notebooky, interaktivní tabule, DVD, CD a wifi připojení na internet. Při výuce využíváme kvalitní a moderní učebnice. 14

[close]

p. 15

Evropský den jazyků 26. září 2013 proběhl na naší škole Evropský den jazyků. Touto akcí chtěli vyučující jazyků seznámit žáky 5. a 6. ročníků s možností výuky cizích jazyků na škole a přiblížit jim kulturu a zvyky zemí, které nás obklopují. Společným tématem byla jedna píseň - žáci postupně v jednotlivých jazycích a poté společně zazpívali píseň "Bratře Kubo". Zapojily se třídy spolu se svými vyučujícími - Tomáš Fiala za AJ, Lenka Veselá za FJ, Milada Klimešová za NJ, Leona Nekvapilová za RJ. Pro velký úspěch bylo představení zařazeno do programu Slavnostního večera v Semilasse konaného na oslavu 100. výročí založení školy. 15

[close]

Comments

no comments yet