Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu

 

Embed or link this publication

Description

Brožúra CPK Levoča

Popular Pages


p. 1

Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu

[close]

p. 2

Vydalo: CPK Levoča, Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča Grafická úprava: CPK Levoča Rok vydania: 2015 Počet strán: 50 Náklad: 200 ks Nepredajné Neprešlo jazykovou úpravou

[close]

p. 3

Centrum prvého kontaktu Levoča Obsah Použité skratky Úvod 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 Vymedzenie základných pojmov Čo je to občianske združenie Ako založiť občianske združenie Občianske združenia pôsobiace v území MAS LEV Aktívne združenia v oblasti CR v území MAS LEV Organizačná štruktúra cestovného ruchu Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Transformácia existujúcich združení na OOCR Princípy partnerstiev v rozvoji vidieka Partnerstvá v komunite Multisektorálne partnerstvá Mikroregionálne združenia Budovanie partnerstva Budovanie partnerstva v podmienkach MAS LEV Podnikanie na vidieku Rozvoj turizmu s ohľadom na zamestnanosť a trvalú udržateľnosť Návrhy riešení zo strany cieľovej skupiny v území MAS LEV Levočský vidiek - čo je doma to sa počíta Potenciál vidieckych sídiel Obnova tradícií Príklady dobrej praxe zo zahraničia Legislatívne podmienky, strategické dokumenty pri rozvoji vidieka Vybrané strategické dokumenty Vybrané zákony a uznesenia vlády 2 3 4 4 5 6 7 11 11 16 16 17 18 18 18 20 21 22 24 27 30 33 33 36 39 42 43 46 49 50 Záver Zoznam použitých zdrojov

[close]

p. 4

Centrum prvého kontaktu Levoča Použité skratky CPK - Centrum prvého kontaktu CR - cestovný ruch EPFRV - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy EUROGITES - Európska Federácia Agroturistiky a Vidieckej turistiky FAO - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo HDP - hrubý domáci produkt IROP - Integrovaný regionálny operačný program KOCR - krajská organizácia cestovného ruchu LIM - Levočský informačný mesačník MCHÚ - maloplošné chránené územie n.o. - nezisková organizácia NUTS - nomenklatúrna územná štatistická jednotka OCR - organizácia cestovného ruchu OOCR - oblastná organizácia cestovného ruchu OZ - občianske združenie OZ MAS LEV - Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV PHSR - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja PO - právnické osoby PRV - Program rozvoja vidieka RIÚS - Regionálna integrovaná územná stratégia RRP - Regionálne rozvojové partnerstvo SACR - Slovenská agentúra pre cestovný ruchu TP SAPARD - Technická pomoc SAPARD (opatrenie predvstupového nástroja EÚ) UNEP - Program Spojených národov pre životné prostredie UNESCO - Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNWTO - Svetová organizácia cestovného ruchu VCR - vidiecky cestovný ruch VIPA - vidiecky parlament 2

[close]

p. 5

Centrum prvého kontaktu Levoča Úvod Projekt Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu realizovalo Centrum prvého kontaktu Levoča, ktoré sa informačným aktivitám podobného druhu venuje už 10 rokov a v podstate sú jej dlhodobým a prioritným zámerom. Hlavným poslaním CPK je poskytovaním služieb prispievať k zlepšeniu podnikateľskej klímy a štruktúry podnikateľských subjektov v regióne, aktívnou politikou podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí, uľahčiť prístup k podporným programom financovaným zo štátnych a iných verejných prostriedkov, poskytovať informácie o možných finančných zdrojoch, prostredníctvom poradenských a informačných služieb zvyšovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v regióne na európsku úroveň a vytvárať kontakty medzi podnikateľským a verejným sektorom. V tomto projekte sa CPK zameralo na poskytnutie správnych a prínosných informácií združeniam pôsobiacim v oblasti rozvoja cestovného ruchu v území ako na cieľovú skupinu, ktorá by mohla svojimi aktivitami v spolupráci s verejným a podnikateľským sektorom vytvoriť partnerstvá vedúce k podpore rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Pre rozvoj a prosperitu vidieckeho cestovného ruchu v území je totiž dôležité, okrem iného, disponovať v správnom čase správnymi informáciami, ktoré majú poslúžiť účastníkom na správne udanie smeru ich budúcej podnikateľskej činnosti. CPK zvolilo v projekte kombináciu viacerých foriem informačných aktivít, čím sa mu podarilo pútavo vtiahnuť cieľovú skupinu do problematiky vidieckeho cestovného ruchu a aktívne ju zapojiť do riešenia zistených problémov. 3

[close]

p. 6

Centrum prvého kontaktu Levoča 1. Vymedzenie základných pojmov 1.1 Čo je občianske združenie Na Slovensku občianske združenia právne upravuje Zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov, podľa ktorého majú občania právo slobodne sa združovať a na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie štátneho orgánu. Podľa spomínaného Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov je občianske združenie výsledok združovania občanov - organizácia, ktorá je právnickou osobou a nie je to politická strana, politické hnutie, organizácia na zárobkovú činnosť (podnik), organizácia na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, cirkev, náboženské spoločenstvo, odborová organizácia či štátny orgán (alebo subjekt riadiaci štátny orgán). Ako príklady označení občianskeho združenia zákon výslovne uvádza spolok, spoločnosť, zväz, hnutie, klub a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie. Členmi združení môžu byť aj právnické osoby. Občianske združenie je právnickou osobou, čo znamená, že môže konať vo vlastnom mene (môže uzatvárať zmluvy, disponovať svojím majetkom, prijímať dary, uzatvárať pracovné zmluvy ako zamestnávateľ, a pod.) a nesie samostatne zodpovednosť za svoje konanie (môže byť žalovaným v spore, môže dostať pokutu, a pod.). Jeho činnosť je obvykle zameraná na uplatňovanie záujmov jeho členov, nevylučujú sa však ani verejno-prospešné aktivity združenia. Zameranie združenia môže byť veľmi rôznorodé - výchova, vzdelávanie, ochrana životného prostredia, charita, regionálny rozvoj, rozvíjanie športových aktivít a pod. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenie má svoje poslanie a stanovy, ktoré upravujú práva a povinnosti člena združenia. Register občianskych združení vedie Ministerstvo vnútra SR, ktoré má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré dodrží zákonom predpísané podmienky. Zákon teda ministerstvu neumožňuje ľubovoľne rozhodovať o tom, či združenie zaregistruje alebo nie. 4

[close]

p. 7

Centrum prvého kontaktu Levoča 1.2 Ako založiť občianske združenie Združenie môžu založiť minimálne 3 osoby, z ktorých aspoň jedna dovŕšila vek 18 rokov. Tento prípravný výbor pripraví a predloží Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky stanovy združenia a návrh na registráciu združenia. Stanovy združenia musia obsahovať:  názov združenia - nesmie byt totožný s názvom už existujúcej právnickej osoby (t.j. akejkoľvek právnickej osoby, nielen združenia). Združenie sa môže označovať aj ako spolok, klub, hnutie, skupina, spoločnosť, a pod.; sídlo združenia - presná adresa, kde bude združenie sídliť; cieľ činnosti - zákon nedefinuje, čo môže byť cieľom, vymedzuje však , čo cieľom činnosti združenia nemôže byť; orgány združenia a spôsob ich ustanovovania - zákon ponecháva na vôli členov, aké orgány a s akým názvom si združenie vytvorí, aká bude ich tvorba, zloženie a ďalšie pôsobenie; zákon však predpokladá, že určité orgány združenie vytvorí a tieto orgány budú mať rozhodovacie kompetencie v rámci združenia; určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia - zvyčajne sa uvádza spôsob ustanovovania štatutárneho zástupcu/zástupcov; ustanovenia o organizačných jednotkách, ak budú zriadené a budú konať vo svojom mene - združenie môže mať svoje pobočky, ktoré môžu konať vo vlastnom mene. V takom prípade stanovy musia jasne vymedziť vzťahy a kompetencie medzi pobočkami navzájom a medzi nimi a centrom združenia; zásady hospodárenia - zákon túto požiadavku nešpecifikuje, zväčša sa v tomto bode stanov uvádzajú možné príjmy a výdavky združenia, spôsob nakladania s majetkom a pod. Je možné upraviť aj výkon zárobkovej činnosti združenia, ktorá ale nemôže byt hlavným cieľom jeho činnosti (zvyčajne pôjde o príjmy získané spoplatnením propagačných materiálov, príjmy z účastníckych poplatkov z akcií združenia a pod.); práva a povinnosti členov - rozsah práv a povinností členov je v úplnej pôsobnosti združenia. 5       

[close]

p. 8

Centrum prvého kontaktu Levoča Pre transparentné fungovanie združenia je tiež dobré, ak sa v stanovách určí, ako sa bude postupovať pri zániku združenia a čo bude s majetkom združenia po jeho zániku (mnohé zahraničné nadácie napríklad vyžadujú, aby stanovy obsahovali výslovné ustanovenie o tom, že po zániku združenia prejde jeho majetok na základe rozhodnutia príslušného orgánu združenia na plnenie verejnoprospešných cieľov v inej organizácii. Splnením uvedených náležitostí sú naplnené požiadavky zákona. Je len na členoch združenia, aké ďalšie vzťahy a problémy si v stanovách upravia, ministerstvo však nemôže vyžadovať úpravu ďalších vecí, ktoré zákon neukladá. Okrem stanov združenia musí byť k registrácii priložený návrh na registráciu, ktorý obsahuje mená, priezviská, rodné čísla, bydliská a podpisy členov prípravného výboru (t.j. minimálne 3 osoby, z toho aspoň jedna staršia ako 18 rokov). Zároveň treba uviesť, kto z podpísaných členov prípravného výboru je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene (musí byť starší ako 18 rokov). K návrhu je potrebné priložiť stanovy občianskeho združenia v dvoch vyhotoveniach a 66 € kolok. (Zdroj: http://www.viaiuris.sk/) 1.3 Občianske združenia pôsobiace v území MAS LEV Tabuľka č. 1: Zoznam občianskych združení v území MAS LEV zaoberajúcich sa rozvojom CR P.č. Názov združenia Levoča 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva infoLev Jeseň života Mikroregión Stredný Spiš OZ FOYA OZ KOMPAS plus OZ Krásny Spiš OZ MAS LEV,o.z. Svetové dedičstvo na Spiši Worldpartners Združenie regionálneho rozvoja – VÝCHOD Združenie turizmu Levoča Životné prostredie, pozemkové a poľnohospodárske. Asociácia zameraná na poradenské činnosti v oblasti ekologickej produkcie, spracovania a predaja Rozvoj obce, regiónu, CR Rozvoj obce, regiónu, CR Rozvoj obce, regiónu, CR Mládežnícky parlament mesta Levoča zaoberajúci sa športom pre mladých Rozvoj obce, regiónu, CR Rozvoj obce, regiónu, CR Rozvoj obce, regiónu, CR. Rozvoj ľudských zdrojov zvyšovaním vzdelanostnej úrovne, partnerstvo, spolupráca a sieťovanie vidieka Rozvoj obce, regiónu, CR a iné umelecké, kultúrne záujmy Rozvoj obce, regiónu, CR Rozvoj obce, regiónu, CR Rozvoj regiónu, CR, propagácia historických a prírodných pamiatok. Rozvoj a zlepšovanie podmienok turizmu v Levoči 6 Oblasť pôsobenia

[close]

p. 9

Centrum prvého kontaktu Levoča Spišské Podhradie 13. 14. 15. 16. 17. OZ Nová Kapitula Podhradie Regionálne združenie turizmu Podzámok Family Spišský hrad - Podbranisko Združenie Feman Záchrana, obnova a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva Rozvoj obce, regiónu, CR Zabezpečovanie propagácie regiónu Spiš – v spolupráci so Združením turizmu Hospodársky a sociálny rozvoj obcí v regióne. Príprava projektov pre obce, pomoc pri organizácii kultúrnych podujatí, rozvoj CR, marketing, propagácia územia Rozvoj regiónu východného Slovenska v oblasti cestovného ruchu Brutovce 18. Regionálne rozvojové partnerstvo Rozvoj jednotlivých regiónov SR (najmä stredného a východného Slovenska). Ekonomický a sociálny rozvoj miestnych regiónov Dravce 19. Partnerstvo – združenie pre rozvoj obce Dravce Rozvoj obce, regiónu, CR. Organizovanie a podpora aktivít mládeže a občanov obce v oblasti športu, kultúry Dúbrava 20. Impulzy života Rozvoj obce, regiónu. Oblasť - sociálna, zdravotná, kultúrna, ochrana ŽP, rozvoj CR a turistiky, zamestnanosť, deti, mládež Katúň 21. OZ Katúň Rozvoj obce, regiónu, CR Okrem týchto združení pôsobí v okrese Levoča ďalších 84 občianskych združení v oblasti športu, vzdelávania, výchovy, sociálnej pomoci a iných, s ktorými je možné v ďalšom programovacom období spolupracovať na vybraných projektoch MAS LEV. (Zdroj: OZ MAS LEV o.z.) 1.4 Aktívne združenia v oblasti CR v území MAS LEV Žiaľ, nie všetky združenia pôsobiace na území MAS LEV sú aktívne. Väčšina z nich vznikla za konkrétnym účelom a po naplnení aktivity či zámeru sa stali pasívnymi. Občianske združenie MAS LEV, o.z. Pár najaktívnejších združení v oblasti rozvoja cestovného ruchu spolupracuje s Miestnou akčnou skupinou LEV, ktorá je lídrom v propagácii územia ako cestovného cieľa. MAS LEV je tiež občianskym združením, a združuje viac ako 80 členov z verejného i súkromného sektora, vrátane niektorých ďalších občianskych združení, obcí a podnikateľov v cestovnom ruchu, 7

[close]

p. 10

Centrum prvého kontaktu Levoča hospodárske a lesnícke subjekty, aktívnych obyvateľov a ostatných dôležitých aktérov na miestnej úrovni, ktorí usilujú o rôzne spoločné ciele. Za prioritné si MAS LEV stanovila prispieť k rozvoju ľudských zdrojov zvyšovaním vzdelanostnej úrovne, zaviesť účinné nástroje marketingu v území, podporiť tradičné remeslá a multifunkčné poľnohospodárstvo, vidiecky cestovný ruch rozšírením a skvalitnením služieb, vytvárať ďalšie perspektívy pre partnerstvo, spoluprácu, sieťovanie a pomôcť obciam zatraktívniť vidiecke prostredie. Občianske združenie Nová Kapitula si pri svojom vzniku dala za cieľ záchranu, obnovu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva a propagovanie kapitulského mestečka Spišská Kapitula, ako historicko -kultúrneho dedičstva Spiša. Spolupracuje predovšetkým s mestom Spišské Podhradie a Spišským Biskupstvom. Napriek snahám sa im nedarí získavať finančné prostriedky z toho dôvodu, že nie sú adekvátnym žiadateľom. Každoročne organizujú podujatie Kapitula deťom a počas celého roka sa venujú tematicky zameraným aktivitám vo forme výstav alebo vzdelávacích aktivít. Partnerstvo - združenie pre rozvoj obce Dravce vzniklo v obci Dravce na podnet občanov i vtedajšej starostky, za účelom organizovania a podpory aktivít mládeže a obyvateľov obce v oblasti športu a kultúry. Toto združenie spolupracuje s miestnym futbalovým klubom, miestnym dobrovoľným hasičským zborom ako aj s MAS LEV, o.z. Regionálne rozvojové partnerstvo je nezávislé rozvojové partnerstvo, ktorého poslaním je ekonomický a sociálny rozvoj miestnych regiónov. RRP je združením ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych časti Slovenska, a ktorých spojil spoločný záujem o riešenie problémov jednotlivých regiónov, potreba tieto regióny rozvíjať a vzájomne sa podporovať a inšpirovať. Každý z členov však pôsobí ako samostatný článok partnerstva a realizuje aktivity v oblastiach, v ktorých je fundovaný (antropológia, strategické plánovanie, mediácia, facilitácia, pedagogika, komunitný rozvoj, projektový manažment, ľudové remeslá, hudobná produkcia). RRP si zadefinovalo dva hlavné programy, ktoré napĺňa jednotlivými projektmi (ale aj výskumnou činnosťou, komunitnými a dobrovoľníckymi aktivitami). V našom území sa RRP zameriava na program environmentálny a program trvalo udržateľného rozvoja s dôrazom na rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva a na program sociálnej integrácie Rómov. Regionálne združenie turizmu Podzámok Family pôsobí v Spišskom Podhradí a zameriava sa na zabezpečovanie propagácie regiónu Spiš prostredníctvom poskytovania stravovacích a ubytovacích služieb v súčinnosti aktívneho rozvoja cestovného ruchu. Aktívne spolupracuje so Združením turizmu Levoča. V blízkej dobe plánuje doplniť výstavbu cyklotrás a oddychových zón, turistické značenie v území pôsobenia, zviditeľnenie atraktivít, prírodných a kultúrnych krás regiónu. 8

[close]

p. 11

Centrum prvého kontaktu Levoča Spišský hrad - Podbranisko je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo za účelom prípravy projektov pre obce, pomoc pri organizácií kultúrnych podujatí, rozvoj CR, marketing či propagáciu územia. Obce a mesto Spišské Podhradie sa združili dobrovoľne, aby takouto spoločnou cestou riešili problémy, ktoré sa týkajú regiónu. Sú to problémy, ktoré sa dajú riešiť operatívne, ale niektoré potrebujú dlhodobú prípravu a výsledky sa dostavia v neskoršom období. Cieľom je vytvorenie podmienok pre všestranný regionálny rozvoj, koordinovanie rozvojových aktivít mikroregiónu, príprava, realizácia a manažovanie projektov pre rozvoj mikroregiónu s orientáciou najmä na CR, budovanie partnerských vzťahov s orgánmi verejnej správy, podnikateľskými subjektmi a mimovládnymi organizáciami, vykonávanie informačných a vzdelávacích aktivít. Združenie Feman pôsobí na Spišskej Kapitule a zaoberá sa rozvojom regiónu Východného Slovenska v oblasti cestovného ruchu. Organizuje kultúrno-spoločenské a charitatívne podujatia či podujatia pre deti a mládež. Podporuje tiež medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a venuje sa vzdelávaniu spoločnosti v sociálnej, kultúrnej, verejnej a občianskej oblasti. Združenie má počas pätnásťročnej činnosti za sebou niekoľko úspešných projektov realizovaných aj z prostriedkov získaných zo zdrojov EÚ. Spolupracuje s mnohými inštitúciami a inými združeniami vrátane MAS LEV, o.z. Združenie turizmu Levoča je zamerané na zlepšovanie podmienok turizmu v levočskom regióne, predovšetkým na cykloturistiku a pešiu turistiku. Dôvodom vzniku bolo spojiť podnikateľov CR do jedného subjektu a tým zlepšiť podmienky hlavne v oblasti propagácie regiónu Levoča – spoločný marketing. Združenie spolupracuje s mestom Levoča ako aj s obcami okresu Levoča, so Slovenská agentúrou CR, a inými oblastnými organizáciami CR. Ich projekty sú zamerané na propagáciu a marketing, a to ako územia levočského regiónu, tak aj členov združenia. V ďalšom období plánujú rozvoj a vylepšenie podmienok cykloturistiky a pešej turistiky v regióne, vydanie ďalších propagačných materiálov, zhotovenie drobných prvkov infraštruktúry a turizmu a ich osadenie. Viola, n.o. je nezisková organizácia, ktorej poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, poskytovanie zdravotnej prevencie a propagovanie zdravého životného štýlu, ako aj budovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 9

[close]

p. 12

Centrum prvého kontaktu Levoča Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 105 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život. Cieľom zväzu je trvalo udržateľným ekologickým poľnohospodárstvom chrániť a tvoriť životné prostredie, podporovať trendy zdravej výživy a zdravého životného štýlu, a tým udržať poľnohospodárstvo ako tradičný odbor ľudskej činnosti. Prirodzeným cieľom je združovať odborníkov, producentov, spracovateľov a záujemcov, ktorí sa stotožňujú s medzinárodne platnými pravidlami pre ekologické poľnohospodárstvo. Dôležitým projektom Ekotrendu bol projekt „Predaj z dvora“, vďaka ktorému vytvorili odborné kapacity na advokáciu záujmov farmárov a spotrebiteľov pre predaj z dvora, vytvorili dôležité osvetové a informačné materiály, vznikol vzdelávací kurz pre poľnohospodárov (a web stránka) a zároveň posilnili propagáciu prírode blízkych foriem poľnohospodárstva na Slovensku. Aktuálne sa Ekotrend zapojil do cezhraničného projektu s Poľskom pod názvom „Eko-logickí – Eko-turistickí – zelená turistika šancou pre rozvoj poľsko slovenského pohraničia”. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie turistickej atraktivity regiónov propagovaním rozvoja ekoturistiky na vidieku, a tiež vytvorenie užitočného vplyvu na sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia, vďaka zvýšeniu hospodárskej aktivity miestnych komunít. Svetové dedičstvo na Spiši je združenie, ktorého cieľom je predovšetkým prostredníctvom webovej a facebookovej stránky poskytovať informácie o jedinečnom súbore kultúrnych a prírodných pamiatok na Spiši. Spišský hrad, Kostol Ducha Svätého v Žehre a Spišská Kapitula so Spišským Podhradím sú jeho súčasťou od roku 1993. Zasadené do travertínovej krajiny s chránenými územiami Dreveníka a Sivej Brady vytvárajú nezabudnuteľné scenérie. Tento stredoveký urbanistický celok kultúrnej krajiny Spiša od roku 2009 neodmysliteľne dopĺňa i staré mesto Levoča s dielom Majstra Pavla. Zámerom združenia je neustále vylepšovať informačné služby prostredníctvom novej informačnej platformy a formou prevádzkovania informačného stánku v meste Levoča počas letných mesiacov. Občianske združenie FOYA je mladé združenie, ktoré vzniklo za účelom zastrešovať rôzne aktivity. Zameriava sa predovšetkým na prácu s mládežou, ale tiež na medzinárodnú spoluprácu, cestovný ruch a rozvoj vidieka. Spolupracuje s neštátnymi inštitúciami a pokúša sa o spoluprácu s mestom Levoča. OZ FOYA zrealizovalo za rok svojej existencie niekoľko projektov a v spolupráci s Mládežníckym parlamentom mesta plánuje ďalšie zaujímavé aktivity pre rozvoj turizmu či revitalizáciu zón mesta. 10

[close]

p. 13

Centrum prvého kontaktu Levoča 2. Organizačná štruktúra cestovného ruchu Destinačný manažment a marketing zahŕňajú množstvo rôznorodých úloh a ich rozsah v posledných rokoch ďalej narastá. Jednotlivé aktivity, ktorým sa majú venovať moderné organizácie cestovného ruchu, neurčujú ani tak teórie, ako do veľkej miery práve návštevníci. (Potenciálny) návštevník dnes očakáva optimálne služby nielen počas dovolenky, ale už aj pred ňou a po nej. Pre spokojnosť náročného hosťa 21. storočia je nutné splniť jeho požiadavky na infraštruktúru, ubytovanie a ostatné služby v závislosti od typu dovolenky, ktorú si hosť vyberá. Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu zavádza do praxe nový systém riadenia odvetvia prostredníctvom organizácií cestovného ruchu na troch úrovniach - lokálnej, regionálnej a národnej. Zámerom je, aby všetko smerovalo k maximálnej starostlivosti o návštevníkov a účinnému marketingu našej krajiny. Slovensko a jeho destinácie sa musia pri nových požiadavkách trhu dokázať ako dovolenková destinácia výraznejšie rozvíjať a presadiť. Do doterajšej organizačnej štruktúry turizmu sú preto angažované nové organizácie - tzv. destinačné manažmenty, u nás nazývané „organizácie cestovného ruchu“ (OCR). Organizácie destinačného manažmentu zohrávajú významnú úlohu v oblasti koordinácie spolupráce všetkých sektorov spoločnosti. Organizácie cestovného ruchu fungujú na úrovni:    národnej – Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), regionálnej – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR), lokálnej – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR). Tento trojúrovňový model nazývaný aj „sendvičový“ model platí obdobne aj v Nemecku, vo Švajčiarsku alebo v Čechách. (Zdroj: Úvod do destinačného manažmentu, str. 26) 2.1 Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Podľa §13 Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu je oblastnou organizáciou cestovného ruchu právnická osoba, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov. V prípade, ak pôsobnosť OOCR presahuje územie kraja, tak jej krajská organizácia CR rozhodne, do akej krajskej organizácie bude patriť. V niektorých prípadoch môže byť OOCR členom viacerých krajských organizácií cestovného ruchu. Výnosy oblastnej organizácie cestovného ruchu sú výhradne jej príjmami. 11

[close]

p. 14

Centrum prvého kontaktu Levoča V rozvoji odvetvia cestovného ruchu v nasledujúcich rokoch budú zohrávať významnú úlohu práve oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), pretože pôsobia na najnižšej úrovni a teda spolupracujú s poskytovateľmi služieb. Touto spoluprácou vznikajú reálne a kvalitné turistické produkty pre návštevníkov regiónu. Oblastné organizácie majú orientovať svoju činnosť v podstate na domáci trh, hlavne kvôli získavaniu turistov za pomoci KOCR a SACR, ktoré sa venujú pritiahnutiu nových návštevníkov na Slovensko. Dôvod pre rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými úrovňami organizácií je aj ten, že zdroje na lokálnej úrovni sú do istej miery vždy obmedzené. Vo väčšine prípadov preto nedovoľujú OOCR vykonávať všetky úlohy, ktoré sú v destinácii potrebné. V ideálnom prípade všetky tri úrovne intenzívne spolupracujú. Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Podľa niektorých autorov zaoberajúcich sa destinačným manažmentom postup na založenie oblastnej organizácie neexistuje. Tí vidia rozdiely v počte zakladajúcich členov, v rozlohe a druhu (mesto, vidiek) územia a v chuti zakladať oblastnú organizáciu v prospech rozvoja cestovného ruchu. No bez lídrov (vodcov), ktorí častejšie prichádzajú z podnikateľského prostredia ako zo samospráv, nie je možné oblastnú organizáciu založiť. Majiteľ alebo konateľ väčšieho podnikateľského subjektu je dobrým štartovacím bodom pre založenie OOCR. Postup založenie OOCR: 1. Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť územne susediacich obcí alebo mestské časti (v Bratislave a v Košiciach), pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom roku musí dosiahnuť najmenej 50-tisíc prenocovaní. 2. Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie. 3. Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie. 4. Ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva poverený starosta obcí iniciujúcich založenie oblastnej organizácie. 5. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predložia obce návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie. 6. Stanovy oblastnej organizácie a ich prílohy obsahujú : a/ uznesenia obecných zastupiteľstiev o súhlase na vznik oblastnej organizácie, 12

[close]

p. 15

Centrum prvého kontaktu Levoča b/ c/ d/ e/ f/ g/ h/ názov a sídlo oblastnej organizácie, predmet jej činnosti, orgány oblastnej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania, podrobnosti o prijímaní členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku a spôsobe stanovenia jeho výšky, práva a povinnosti členov, zásady hospodárenia, spôsob zrušenia oblastnej organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom. 7. O ustanovujúcom valnom zhromaždení oblastnej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť podpísaná všetkými zakladajúcimi členmi. Úlohou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch je pri zakladaní oblastných organizácií dôležité pokryť územia bohaté na svoju históriu, preto zakladajúce oblastné organizácie musia klásť dôraz na výber rozlohy územia. Pri zakladaní novej oblastnej organizácie je potrebné prihliadať na hranice územia, spoločný turistický produkt, veľké firmy, resp. prosperujúce podnikateľské subjekty, existujúce združenia v oblasti turizmu, veľké samosprávy, predstavujúce finančné krytie, chýbajúce služby, ktoré by viedli k potrebnému počtu prenocovaní (50-tisíc), potrebné zdroje – pracovníci, výkon, technika. (Zdroj: Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu) Obr. č. 1: Organizácie CR na Slovensku (Zdroj: http://www.slovenskyturizmus.sk/) 13

[close]

Comments

no comments yet