Submission Rules

 

Embed or link this publication

Description

Submission Rules

Popular Pages


p. 1

ПРАВИЛА за издателската дейност на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна РАЗДЕЛ I Общи положения Чл. 1. (1) Тези правила уреждат основните положения от управлението и осъществяването на издателската дейност в МУ-Варна. (2) Управлението на издателската дейност в МУ-Варна се осъществява от специализирани органи, чийто статут, функции и дейности се регламентират в раздел II на настоящите правила. (3) Издателската дейност в МУ-Варна, се извършва от университетско издателство на МУ-Варна, наричано по-нататък за краткост “издателство”. (4) Издателството има статут на обслужващо звено към МУ-Варна. Чл. 2. (1) Предметът на дейност на издателството е подготовка, отпечатване и издаване на учебници, учебни помагала, научна и справочна литература, монографии, брошури, постери за научни прояви и други вътрешни издания на МУ-Варна, както и необходимите за дейността на администрацията на МУ-Варна, бланки и формуляри. (2) Издателството може да приема за подготовка, отпечатване и издаване и поръчки, извън посочените в предходната алинея, за които възложителят заплаща цена определена по реда на Раздел VI. (3) Издателството може да осъществява и други дейности, които не са в противоречие с неговия предмет на дейност и допринасят за ефективното използване на ресурсите и задоволяване на потребностите на МУ-Варна. Чл. 3. Главна цел на издателството е издаване на учебна и научна литература в областта на медицинската, обществените и другите науки чрез книгопечат, магнитни, филмови и други технически носители предимно за нуждите на МУ-Варна. РАЗДЕЛ IІ Органи за управление Чл. 4. Органи за управление на издателската дейност са: заместник-ректорът по кариерно развитие, научно-изследователска дейност и СДО (КРНИДСДО) и издателският съвет, подпомагани от отдел „Издателска дейност“. Чл. 5. Заместник-ректорът по КРНИДСДО: 1. ръководи цялостната издателска дейност на МУ-Варна; 2. прави предложение до ректора за утвърждаване състава на издателския съвет и неговия председател; 3. одобрява Вътрешна процедура за възлагане на поръчка за издаване и разпределение на издателска продукция; 4. отговаря за издателската дейност на МУ-Варна, и се отчита пред АС и ректора; 5. извършва и други дейности, свързани с ръководството и развитието на издателската дейност на МУ-Варна. Чл. 6. (1) Издателският съвет е помощен оперативен орган за управление на издателската дейност на МУ-Варна, и се състои от председател и минимум 8 членове – представители на научни направления от дейността на МУ-Варна, и администрация. (2) Съставът на издателския съвет и неговият председател се утвърждават от ректора. (3) Издателският съвет: 1

[close]

p. 2

1. предлага промени и допълнения в правилата за издателска дейност; 2. избира рецензенти на постъпилите за отпечатване ръкописи на учебници и учебни помагала, като при необходимост може да привлича на хонорар и външни рецензенти; 3. избира преводачи на постъпилите за отпечатване преводни издания; 4.оценява научната стойност на ръкописите; 5. следи за спазването на методическите изисквания към учебните издания; 6. проверява спазването на договорните изискванията към внесените ръкописи, както и наличието на необходимите документи и прави окончателно предложение за отпечатването им; 7. приема годишния отчет за издателската дейност и го внася за обсъждане в АС; 8. обсъжда и предлага за приемане в АС на издателския план; 9. разглежда и предлага за одобряване от АС на предложения за издателска продукция, която не е включена в издателския план; 10. предлага промени в състава на издателския съвет; 11. осъществява взаимодействие със заместник-ректора по КРНИДСДО при решаване на въпроси, свързани с издателската дейност. (4) Издателският съвет се свиква от неговия председател. Заседанията му са редовни, ако присъстват най-малко половината от неговите членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство. РАЗДЕЛ III Технология на книгоиздаване Чл. 7. (1) Издателството съставя своя план въз основа на потребностите от учебна, научна и друга литература в следния ред: 1. поръчки от АС, ректора и неговите заместници, оформена в приета от ръководството на МУ-Варна, типова форма за издателска поръчка; 2. учебници и учебни помагала на щатни преподаватели от МУ-Варна; 3. периодичните издания на МУ-Варна; 4. монографии и студии на щатни преподаватели от МУ-Варна; 5. друга литература. (2) Годишният план на издателството се приема от АС до края на всяка календарна година. (3) Планът на издателството може да се допълва и променя съобразно настъпилите изменения на пазарните условия и сключените с авторите договори и допълнителни споразумения след одобрен доклад до зам. ректор по КР, НИД и СДО и при техническа възможност за изпълнение в срокове, ненарушаващи изпълнението на приетия годишен издателски план съгл. чл. 9 ал. 5. Чл. 8. (1) Учебници и учебни помагала се издават за учебните дисциплини, включени в действащите учебни планове на МУ-Варна, и съответстващи по съдържание на приетите към тях учебни програми. (2) За една и съща учебна дисциплина по изключение могат да се издават няколко учебни помагала с различно предназначение. (3) При доказана необходимост на преиздаване подлежат приоритетно учебниците и учебните помагала. Чл. 9. (1) Всяка година до 15. ноември катедрите, чрез факултетните съвети, представят в отдел „Издателска дейност“ своите предложения за издаване на учебници и учебни помагала през следващата календарна година, които се разглеждат от Издателския съвет. (2) Предложенията се правят в съответствие с потребностите от учебна литература и готовността на ръкописа, като се съобразяват с: 1. утвърдените учебни планове; 2

[close]

p. 3

2. утвърдените учебни програми; 3. отпечатаната и наличната учебна литература в съответната област; 4. броя на студентите, които изучават съответната дисциплина. (3) Не по-късно от 25. ноември издателският съвет обсъжда депозираните предложения, отстранява несъответствията в тях и прецизира обема и тиража на изданията. Освен учебници и учебни помагала издателският съвет разглежда и други постъпили предложения за издаване и подготвя вариант на годишния издателски план. (4) При предлагане за публикуване на преводни издания, избраните преводачи и/или съставители, задължително осигуряват съгласие на носителите на авторските права или, при желание от тяхна страна, Издателството на МУ-Варна, съдейства за осигуряване на съгласие и закупува авторските права за превод и разпространение. (5) Подготвеният вариант на годишния издателски план се внася за обсъждане и одобряване в АС. Чл. 10. Обемът на учебниците и учебните помагала при разработването на плана се определя от издателския съвет по предложение на катедрите въз основа на: 1. категорията и поредността на изданието; 2. предвидения в учебния план седмичен хорариум по съответната дисциплина; 3. наличието (липсата) на учебна литература по нея. Чл. 11. (1) Тиражите на издаваната литература се определят от издателския съвет както следва: 1. по предложение на ръководството на МУ-Варна, за изданията, които са университетска поръчка; 2. в зависимост от броя на обучаваните студенти за период от четири години по учебна дисциплина и възможностите за реализация на изданието; 3. в зависимост от поставеното ограничение в договора за отстъпено авторско право при преводни издания. (2) Първоначалният тираж за отпечатвани на хартиен носител нови заглавия (учебници, записки от лекции, ръководства и сборници) е минимум 150 екземпляра. (3) Тиражът при преиздаване на хартиен носител на изчерпали се стари издания на Издателството на MУ-Варна, е минимум 150 екземпляра. (4) При положение, че авторът желае да бъде пуснат по-голям тираж от определения от издателския съвет и изданието не бъде продадено в срок до три години, авторът изкупува (заплаща себестойността) на издадените над планирания тираж бройки в едномесечен срок от изтичане на срока в индивидуалния договор с автора. Чл. 12. Промени на заглавия, автори, обеми и тиражи на утвърдените в издателския план заглавия се правят по изключение с предложение от катедрата, придружено с протокол и се утвърждават от заместник-ректора по КРНИДСДО. Чл. 13. (1) Авторът/Авторите сключват с ректора, или определено от него лице, издателски договор по образец, като предоставят изключителното право за издаване и преиздаване на издателя за срок от три години. (2) Извън случаите по предходната алинея при публикуване на статии в периодичните издания на МУ-Варна, Авторът/Авторите подписват Споразумение за прехвърляне на авторски права и/или предоставят на Издателя писмено разрешение от издателството, чиито материали използват при вторично публикуване в настоящото произведение. Посочените материали трябва да бъдат надлежно цитирани в текста и списъка с цитирания. При неспазване Авторите поемат пълната отговорност в случай на предявен съдебен иск. (3) В случаите, в които авторът е в трудово правоотношение с МУ-Варна, се сключва допълнително споразумение към трудовия договор. Авторът получава възнаграждение съобразно действащите Вътрешни правила за работната заплата. (3) Когато авторите не представят ръкописа в договорения срок, заглавието отпада от плана и авторите се санкционират съгласно клаузите на подписания договор. 3

[close]

p. 4

(4) При необходимост от превод, ректорът, или определено от него лице, сключва договор с избрания преводач. Чл. 14. (1) Отдел „Издателска дейност“: 1. извършва организацията за издаване на посочените в чл. 2 издания; 2. организира приемането на предложения за издаване от университетското издателство и публикува на сайта на МУ-Варна годишния издателски план, след одобрението му от Академичния съвет; 3. приема изискванията на автора/ите и участва в избора на вътрешно и външно оформление на изданието; 4. организира извършването на предпечатната подготовка на материала, подлежащ на издаване; 5. подготвя издателските договори с автора/ите на изданието, преводачите, редактора/ите и коректора/ите на изданието; 6. изготвя оферти за подготовка, отпечатване и издаване на поръчки по чл. 2 ал. 2 от правилата. 7. организира получаването на ISBN регистрация на изданията, след представяне от страна на автора на декларация, че ще използва тази регистрация само при отпечатване на изданието в издателството на МУ-Варна. РАЗДЕЛ IV Подготовка на ръкописите Чл. 15. (1) След приемане на годишния издателски план, отдел „Издателска дейност“ уведомява авторите за срока, в който да представят ръкописа си в електронен формат, придружен от хартиено копие, съобразен с изискванията, указани в Приложение 1 към настоящите Правила. (2) Ръкописът, заедно с протокола от обсъждането му в катедрата, се представя на издателския съвет. (3) Издателският съвет в едноседмичен срок избира рецензент на ръкописа, като взема под внимание предложението на катедрата, представено в протокола от заседанието. (4) Издателският съвет определя срок за представяне на рецензията, който не може да бъде повече от един месец. (5) При издаване на периодични издания (научни списания и др.) Ректорът със заповед определя редколегия за всяко едно издание. Редколегията преценява начинът на рецензиране за конкретното издание и определя рецензенти на предоставените за публикуване ръкописи. Чл. 16. Издателският съвет на свое заседание обсъжда и проверява ръкописите относно спазването на изискванията по договора за: планиран обем в стандартни страници, наличие на протокол от катедреното заседание, наличие на положителна рецензия и авторски доклад. Ако всичко това е налице, ръкописите се регистрират в специален издателски дневник, в който се отбелязва и датата на приемането им. Не се приемат ръкописи, неотговарящи на посочените изисквания. Чл. 17. Удължаването на срока по договора се разрешава само при извънредни, допълнително възникнали обстоятелства и причини. За целта се изготвя докладна записка от автора до заместник-ректора по КРНИДСДО, който преценява обстоятелствата и взема съответно решение. Чл. 18. (1) Издателският съвет може да предлага за отпечатване само заглавия, включени и утвърдени в годишния тематичен издателски план. (2) При определяне последователността за издаване на ръкописи издателският съвет се ръководи от следните критерии: 1. ред на постъпване на ръкописите; 4

[close]

p. 5

2. читателска аудитория на изданието, брой обучавани студенти, тираж и наличие на други подобни издания; 3. поредност на изданието, като с предимство се ползват първи издания и издания по нови дисциплини от учебния план; 4. категория (вид) на изданието – с предимство при равни други условия се ползват: учебници пред учебни помагала, сборници пред методически ръководства и помощна литература; 5. значимост на изданието – сборници, справочници и други издания, свързани със значими научни и други академични прояви в МУ-Варна, също се ползват с предимство. (3) При наличие на възможности издателският съвет предлага за отпечатване и други материали, за които заявителите сключват договор с МУ-Варна. Чл. 19. (1)Утвърдените ръкописи се предават в издателството за редактиране, техническо и художествено оформление, като сроковете за изпълнение на тези дейности се определят от заместник-ректора по КРНИДСДО. Проектът за художествено оформление, както и всички поправки при редактирането се съгласуват с автора. (2) В приложение 1 към настоящите Правила са определени изискванията, на които трябва да отговарят представените за печат материали, както и техническите изисквания към учебниците издавани на хартиен и на CD/DVD ROM носители. Чл. 20. (1) След като ръкописът е одобрен за печат, се дава за предпечатна подготовка. Авторът и коректорът проверяват и подписват разпечатките (коректурите), за да бъдат отстранени допуснатите грешки. (2) Авторът няма право да вмъква нови текстове (формули, таблици и др.) върху направените вече коректури. (3) Подаденият за предпечатна подготовка материал не подлежи на стилистични и правописни корекции. Чл. 21. Организацията по предпечатната подготовка включва: 1. първична обработка на текстовия материал; 2. избор на шрифт, големина на шрифта, междуредово разстояние, отстъпи; 3. страниране на текста; 4. форматиране на таблици, схеми, графики; 5. обработка на фигури, снимков материал; 6. избор на формат на изданието след съгласуване с автора/ите и възможностите на печатната база; 7. сглобяване на целия материал в последователен ред във вид на книга; 8. предаване на автора на файла в pdf формат за прочит и корекция; 9. предлагане и избор на корица; 10. съгласуване с автора на окончателния вид на изданието; 11. предаване на материалите за печат в печатна база. Чл.22. (1) Отпечатването се осъществява в печатната база на МУ-Варна, като се спазва поредността на предаване на ръкописите или се възлага на външни печатници. (2) При отпечатването на книгата на хартиен и електронен носител на последната страница се оформя издателското каре, в което се дава информация за: издателството, заглавието на книгата, имената на автора(ите), рецензента, стиловия редактор и коректор, датата на предаване в Издателството, датата на излизането от печат, броя на печатните (издателските) коли, формата, ISBN регистрацията. (3) Задължително се поставя логото на MУ-Варна, на всички книги, издадени на хартиен и електронен носител по силата на настоящия Правилник. (4) Поставя се задължително QR код на съответното издание, който включва: заглавието на изданието, името на автора(рите), ISBN и сайта на МУ-Варна. Чл. 23. (1) След отпечатването на изданието ръководителят на печатната база на университета предава изданията на управител склад продукция, който разпределя 5

[close]

p. 6

тиража съгласно Вътрешна процедура за възлагане на поръчка за издаване и разпределяне на издателска продукция. (2) Отдел „Издателска дейност“ депозира в Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ определени бройки от всяко издание съгласно Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения. (3) Не се разрешава преиздаване на учебник или учебно помагало, както и пускането на допечатка, ако от тях има наличност в склада на университета. РАЗДЕЛ V Разпространение Чл. 24. (1) Разпространението на издателската продукция се възлага на физически и юридически лица, които имат право да извършват такава дейност. (2) Ректорът на МУ-Варна, сключва договор с разпространителите, в който се конкретизират условията по търговската реализация на издателската продукция. Чл. 25. (1) Разпространители могат да бъдат: 1. специализирани книжарници (в това число и онлайн книжарници) на МУВарна - за всички издания; 2. външни физически или юридически лица и чрез консигнационни продажби, условията за които се определят с договор – за определени от издателския съвет и одобрени от ректора учебни, научни и други издания; 3. библиотеката на МУ-Варна – за брошури, постери за научни прояви и други вътрешни издания на МУ-Варна; 4. склада на МУ-Варна - за необходимите за дейността на администрацията на МУ-Варна, бланки и формуляри (2) Размерът на комисионните възнаграждения се определя в договора с разпространителя – физическо и юридическо лице в размер на не повече от 40 % от реализираната продукция. РАЗДЕЛ VI Ценообразуване Чл. 26. Цената на издателската продукция, предназначена за последваща продажба, както и по чл. 2 ал. 2, се определя от комисия, назначена от Ректора и се утвърждава от Ректора или определено от него лице. Чл. 27. (1) Цената на издателската продукция се определя в зависимост от разходите, направени при производството, дължимите възнаграждения, данъци, комисионни и други разходи за конкретното издание, като ценообразуването е съобразено и с пазарните показатели. (2) Определената по предходната алинея цена на издателската продукция може да бъде намалена в случай, че се установи, че същата е непродаваема или остане нереализирана продукция. Намалението на цената се извършва по реда на чл. 26 и може да бъде извършена не по-рано от шест месеца от стартиране на разпространението на съответното издание. (3) отстъпка в размер на 10 % от коричната цена имат право да получат: библиотеки и университети; закупилите учебна литература през онлайн магазин на МУ-Варна; закупилите учебна литература при еднократна заявка над 50 бр. (4) при всяка покупка може да се ползва само един вид отстъпка по ал. 3. 6

[close]

p. 7

РАЗДЕЛ VII Възнаграждения Чл. 28. (1) За отстъпеното право на издаване на Автора се предоставя възможност за избор между два варианта за получаване на авторски хонорар: 1) по 20 (двадесет) безплатни екземпляра на всеки 150 броя от тиража на изданието, като при междинни тиражи бройката се изчислява пропорционално и се закръгля в полза на автора или 2) 15% (петнадесет процента) от сумата, получена от продадените екземпляри, заплащана два пъти годишно – до 15 юни и до 15 декември до изчерпване на тиража или до приключване на срока на договора. (2) При авторски колектив посоченото в ал.1 възнаграждение е общо за авторите от колектива и се предоставя на база посочено от самите тях поименно разпределение. (3) Безплатните екземпляри се предоставят на автора непосредствено след отпечатването на изданието. Чл. 29. (1) За езикова и стилова редакция на учебници и учебни помагала на български език от външен редактор се изплаща хонорар в размер не по-голям от 2.00 лв. на стандартна печатна страница (1800 знака). (2) За коригиране на учебници и учебни помагала от външен коректор се заплаща хонорар в размер на 0.10 лв. на стандартна печатна страница (1800 знака). (3) За превод или научна редакция на чужд език – с договор за всеки конкретен случай. (4) За рецензиране се заплаща хонорар в размер на 50.00 лв. на рецензия, изплащан към трудовото възнаграждение съобразно действащите Вътрешни правила за работната заплата, а когато рецензентът не е служител на МУ-Варна на база сключен с рецензента договор. (5) При необходимост се прави корекция на хонорарите, която се отразява в индивидуалния договор. РАЗДЕЛ VIII Спомоществователство и реклама Чл. 30. (1) Тази част урежда получаването, разпределението и използването на получените от реклама или спомоществователство средства. (2) МУ-Варна, е в правото си да сключва договори за спомоществователство и реклама с юридически и физически лица, които при съответни договорни условия могат да получат рекламна площ в неговите издания, според рекламните тарифи, приети от АС Протокол 37/24.11.2014 г. (3) МУ-Варна, може да сключи договор с “официален спомоществовател”, който получава правото да изписва на гърба на титулната или избрана от него страница (ако не се нарушава издателската концепция) – “Изданията на университетското издателство се осъществяват с любезното съдействие на ...”, “... е официален спомоществовател на университетско...” или друг подходящ и удовлетворяващ двете страни текст. (4) При наличие на повече от един кандидат за реклама се избира по-изгодната за МУ-Варна, оферта или се осигурява рекмална площ на всички спомоществователи. (5) В договора се определя точно върху какви и колко на брой издания спомоществователят има право да изписва фирмения си знак или да рекламира. 7

[close]

p. 8

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §1. Правилата са приети от АС с решение № 17 от 16.10.2013 г., изм. Прот. № 23/03.02.2014 г., изм. Прот. № 32/21.07.2014 г., изм. Прот. № 38/19.12.2014 г. §3. Изпълнението на тези правила се възлага на зам.-ректора по КРНИДСДО. §4. Правилата се издават на основание на чл. 30, ал. 1, т. 14 от ЗВО. §5. Настоящите правила влизат в сила от датата на приемането им, като сроковете посочени в чл.10 се спазват при подготовката на годишния издателски план за 2014г. 8

[close]

p. 9

Приложение 1 Правила за издателската дейност на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна Изисквания, на които трябва да отговарят представените за печат материали, както и техническите изисквания към учебниците, издавани на хартиен и на CD/DVD ROM носители При предаването им за предпечат, учебниците (записките от лекции, ръководствата, сборниците, методичните материали и другите учебни и справочни пособия) трябва да са подготвени на MS Word for Windows, във формат А4 (Single Space) с полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле и със шрифт Arial или Times New Roman с височина на буквите 12 Pt, със съответната номерация на страниците. Всички фигури и графики се предоставят в отделни файлове в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат - jpg, tif, eps), като имената им трябва да съответстват на обозначенията в текста. Обяснителният текст на всяка фигура или таблица се поставя в текста към обозначението ù. Сканираните снимки трябва да бъдат като grayscale в 300 dpi за черно-бял печат и 600 dpi за цветен. Снимките трябва да са собственост на автора или заснети в ОИОТ към МУ-Варна. Графиките и диаграмите трябва да са собственост на автора. Използването на материали (снимки, графики и диаграми) от други автори е възможно само след писменото съгласие на съответния автор При издаване на учебници и учебни помагала в електронен формат /на CD/DVD/ се спазват всички изисквания за издание на хартиен носител, като готовото издание се записва в security pdf или друга електронна форма и се копира в бройката, договорена с автора за изданието. Автореферати и дисертации се приемат за отпечатване от Университетското издателство в напълно готов за монтиране вид, съобразно стандартните изисквания за отпечатване, с размер на шрифта 14 Pt. Авторефератите се предават в срок не по-малък от две работни седмици преди срока за отпечатване. Дисертациите са непубликувани издания и се издават в ограничен тираж, определен в Правилник за развитието на академичния състав в МУ-Варна. Електронният вариант е собственост на автора и не се разпространява от издателя. Различни печатни материали (рекламни брошури, бланки и др.) се изготвят в Печатна база, като текстовите материали се подават в окончателен вид, според изискванията - в срок от минимум 7 работни дни за тираж до 1000 броя и минимум 2 работни седмици за тираж над 1000 броя преди срока за предаване на готовите материали. Издателството няма право без съгласието на авторите да внася изменения и допълнения в произведението и задължително съгласува с авторите поправките, направени при редактирането на произведението. След извършване на предпечат на подадения ръкопис, авторът задължително преглежда коректурата, като посочва забележките си. Финалният вариант се съгласува окончателно с авторите. 9

[close]

Comments

no comments yet